69220

Статистика продукції

Лекция

Социология, социальная работа и статистика

Промислова продукція - це прямий корисний результат промислово-виробничої діяльності підприємства (фірми), виражений у формі продуктів або виробничих послуг. Отже, звідси: продукція є результатом діяльності підприємства, тому сировина та матеріали, що ще не вступили у виробництво...

Украинкский

2014-10-01

138.5 KB

11 чел.

Тема  22. Статистика  продукції . Поняття  продукції, її значення  у  житті  суспільства та  завдання  статистики.  Промислова  продукція,  її  облік  та  склад.  Показники  обсягу  промислової  продукції.  Аналіз  динаміки  обсягу  продукції  та  показники  її  якості.

Література: 100-110

Статистика продукції

2.1. Поняття та завдання статистики промислової

продукції

Промислова продукція - це прямий корисний результат промислово-виробничої діяльності підприємства (фірми), виражений у формі продуктів або виробничих послуг.

Отже, звідси:

1)   продукція є результатом діяльності підприємства, тому сировина та матеріали, що ще не вступили у виробництво, не можуть бути зараховані як продукція цього підприємства, хоч у випадку її реалізації будуть отримані відповідні суми. Аналогічно, коли підприємство, яке виробляє верстати, реалізує виготовлене на іншому заводі устаткування, що стало для нього зайвим, це не буде реалізованою продукцією;

2)    продукція є результатом виробничої діяльності промислового підприємства, тому результат діяльності непромислових цехів підприємства не є промисловою продукцією і обліковується окремо. Так, результати роботи відділу капітального будівництва підприємства по ремонту будівлі і споруд, будівництву нових об'єктів потрапляють у статистичні звіти щодо будівництва;

3)     продукція - це корисний результат діяльності підприємства, тому брак не є продукцією. Суми від реалізації виробів, що складають брак, не можуть бути зараховані як продукція;

4)   промислова продукція - це прямий результат основної діяльності, тому побічні результати виробництва — відходи, отримані в процесі виготовлення продукції (стружка, тирса), не можуть бути промисловою продукцією, навіть якщо вони реалізовані.

Роботи промислового характеру є результатом виробничої діяльності підприємства, який не носить форми продукту, а виражається або у відновленні втраченої споживчої вартості (наприклад, продукція авторемонтного підприємства), або у збільшенні раніше створеної вартості (наприклад, хромування або фарбування виробів на спеціалізованих підприємствах).

Перед статистикою поставлено завдання визначити обсяг і склад виробництва окремих видів і всієї продукції в натуральному і вартісному виразах, вивчити взаємозв'язки виробленої та реалізованої продукції, рівень виконання завдань щодо випуску продукції, показати її динаміку, вивчити виконання плану з асортименту, оцінити рівень ритмічності роботи промислових підприємств.

2.2. Види продукції за ступенем готовності

За ступенем завершеності виробництва на даному підприємстві промислова продукція може виступати у вигляді готових виробів, напівфабрикатів, незавершеного виробництва.

Готові вироби - продукти основного і побічного виробництва, що є кінцевим результатом промислово-виробничої діяльності підприємства, пройшли на ньому всі стадії обробки і прийняті відділом технічного контролю (ВТК), мають документальне підтвердження їхньої якості та придатності и здані на склад готової продукції. їх особливістю є те, що вони призначені для відпуску за межі, тобто іншим підприємствам, збутовим організаціям, а також своїм непромисловим підрозділам - власному капітальному будівництву, підсобному сільському господарству чи установам культури й побуту і т. д. Наприклад, для поліграфічного підприємства готовим виробом будуть книги, зошити, бланки.

До напівфабрикатів підприємства належать вироби, завершені виробництвом у межах однієї виробничої одиниці (цеху) і які підлягають подальшій обробці в інших виробничих одиницях. Разом з тим готові вироби одного підприємства можуть бути використані як напівфабрикати на другому, якщо вони оброблятимуться. Приклад: книжковий блок та палітурка до операції вставки.

Незавершене виробництво — продукція, яка не пройшла виробничого процесу в окремому цеху підприємства або технологічно завершена, але не прийнята відділом технічного контролю і не здана на склад готової продукції. Це, зокрема, всі види виробів, які ще не набули закінченого товарного вигляду (наприклад, аркуші, задруковані лише з одного боку, та ін.).

2.3. Система вартісних показників обсягу продукції

Серед вартісних показників, які характеризують діяльність підприємства, розрізняють показники валового обороту, валової, товарної, реалізованої продукції.

Під валовим оборотом розуміють вартість всього обсягу сукупної продукції, виробленої всіма промисловими цехами підприємства, незалежно від її подальшого призначення.

До складу валового обороту (ВО) включають такі елементи продукції:

-  вартість готових виробів усіх промислово-виробничих цехів;

-  вартість напівфабрикатів основного виробництва;

-  вартість продукції допоміжних цехів у вигляді інструментів, оснастки;

-  вартість виконаних робіт промислового характеру, як нікелювання, розкрій, розфасовка, капітальний ремонт і модернізація власного виробничого устаткування та інших підприємств;

-  зміна залишків незавершеного виробництва.

Незавершене виробництво, як результат виробничої діяльності, включають у розмір різниці на кінець і початок періоду. Ця величина може бути зі знаком (+), коли залишок на кінець періоду перевищує його розмір на початок періоду, і знаком (-), якщо навпаки, залишок на початок більший, ніж на кінець періоду.

Внутрішньозаводський оборот (ВЗО) - цс вартість продукції, виробленої одними цехами підприємства і спожитої в інших цехах цього підприємства протягом одного періоду.

Валова продукція (ВП) - це вартість кінцевого результату промислово-виробничої діяльності підприємства чи об'єднання за звітний період.

Валова продукція визначається двома способами. По-перше, шляхом виключення з вартості валового обороту величини внутрішньозаводського обороту; по-друге, прямим сумуванням тих елементів, які становлять валову продукцію. На практиці у валову продукцію включають:

-  вартість готових виробів;

-  вартість напівфабрикатів, які направляються за межі основного виробництва;

-  вартість робіт промислового характеру, виконаних на замовлення зі сторони, включаючи капітальний ремонт власного устаткування і транспортних засобів;

-  різницю у залишку напівфабрикатів, продукції допоміжних цехів, і зміну залишків незавершеного виробництва.

Товарна продукція (ТП) - вартість продукції та послуг, підготовлені у звітному періоді для випуску за межі основної діяльності (для виробничого чи особистого споживання).

У товарну продукцію включають:

-   вартість готових виробів, виготовлених у звітному періоді основними, підсобними і побічними цехами підприємства;

-   вартість напівфабрикатів власного виробництва і виробів допоміжного виробництва, відпущених у звітному періоді за межі основної діяльності;

-   вартість робіт промислового характеру, виконаних на замовлення зі сторони.

Реалізована продукція (РП) - продукція промислового підприємства, що відвантажена споживачеві і за яку на розрахунковий рахунок надійшли грошові кошти.

В обсяг реалізованої продукції за звітний період входить вартість:

-  готових виробів;

-  напівфабрикатів власного виробництва, реалізованих поза межі;

-  продукція допоміжних і побічних цехів, що реалізована поза межі;

-  робіт промислового характеру, виконаних на замовлення зі сторони і оплачених у звітному періоді.

Приклад 1.

Підприємство випустило за місяць готових виробів на 1000 тис. грн, з яких відвантажено покупцям і оплачено ними на суму 800 тис. грн      Виготовлено    напівфабрикатів    на 200 тис. грн, з них направлено   на подальшу переробку на підприємстві на 150 тис. грн і відвантажено за межі  на 25 тис. грн

Виконано послуг промислового характеру за замовленнями інших підприємств на 15 тис. грн

Залишки незавершеного виробництва на початок місяця - 10 тис. грн,

а на кінець - 12 тис. грн

Усю продукцію, яку відвантажено, та послуги промислового характеру оплачено в даному місяці.

Крім того, надійшли кошти на 35 тис. грн за продукцію, яку було відвантажено в попередньому місяці.

Визначити:

1)  валовий оборот;

2)  внутрішньозаводський оборот;

3)  валову продукцію;

4)  товарну продукцію;

5)  реалізовану продукцію.

Розв'язок:

1. Валовий оборот:

В0 = 1000 + 200 + 15 + (12-10) = 1217 тис.грн.

2. Внутрішньозаводський оборот:

В30 = 150тис.грн.

3. Валова продукція:

ВП = 1217-150 = 1067 тис.грн.

4. Товарна продукція:

ТП=1000 + 25 +15 = 1040  тис. грн.

5. Реалізована продукція:

РП = 800 + 25 +15 + 35 = 875 тис.грн.

            2.4. Вивчення динаміки обсягу продукції

Динаміка виробництва продукції характеризується індексами фізичного обсягу продукції. Використовуються як індивідуальні (при характеристиці випуску окремих видів продукції), так і загальні індекси.

Для окремих підприємств індивідуальні індекси мають вигляд:  

де  - виробництво даного виду продукції у натуральному виразі, відповідно, у звітному і базовому періодах.

Загальний індекс фізичного обсягу продукції:  

де р0 - фіксована оптова ціна підприємства за одиницю відповідного      виду продукції.

       Індекс фізичного обсягу продукції можна також визначити, виходячи з системи взаємопов'язаних індексів, зокрема індексу вартості продукції   

,

індексу цін на цю продукцію  

Якщо поділити    перший індекс на другий, одержимо індекс фізичного обсягу:

:==.

Приклад 2.

Обсяг продукції у фактичних діючих цінах зріс у звітному періоді порівняно з базовим на 4% при зниженні цін на 5%, тоді індекс фізичного обсягу продукції становитиме: 1,0947 (1,04:0,95). Отже, обсяг продукції в цінах базового періоду збільшиться на 9,47%.

Загальний індекс фізичного обсягу продукції може обчислюватися і як середній арифметичний з індивідуальних, що характеризують зміну обсягу продукції в натуральному виразі:

Приклад 3.

Визначити середній арифметичний індекс фізичного обсягу продукції по чотирьох підприємствах на основі даних табл. 52.

Таблиця 52 Вихідні дані для розрахунку індексу фізичного обсягу продукції

Підприємство

Вартість продукції в базовому періоді, тис. гри

Індекси фізичного обсягу продукції в звітному періоді

І

20,0

1,47

II

30,0

1,55

III

25,0

1,71

IV

15,0

2,10

Всього

90,0

_

 ==

або 166,7%.

В умовах ринкової економіки перед будь-яким підприємством стоїть завдання виготовлення і пропонування на ринку конкурентоспроможного продукту в обсязі, що відповідає потребам споживачів. Тому, в процесі аналізу виконання завдання з виробництва, особливу увагу слід приділити відповідності фактичного випуску окремих видів продукції до встановленого планом.

Невиконання плану за асортиментом продукції може призвести до неотримання підприємством очікуваного розміру прибутку.

Перевиконання завдання за окремими видами продукції мас також і негативні наслідки: надвиробництво призводить до затоварення, збільшення залишків готової продукції, а звідси - зниження оборотності оборотних засобів. Тому відповідність номенклатури продукції, що виробляється в заданому асортименті, має велике значення при формуванні фінансових результатів господарської діяльності будь-якого підприємства.

При моделюванні цього показника слід керуватися принципом: якщо завдання з виробництва продукції можна виконати чи перевиконати, то завдання з номенклатури можна лише виконати. А тому в основу розрахунку коефіцієнта виконання завдання з асортименту покладено метод заліку, суть якого зводиться до того, що величина фактичного обсягу продукції     порівнюється з плановим обсягом . До того  ж,  при невиконанні завдання з будь-якого виробу в залік за ним береться вартість фактичного обсягу, а за виробами, завдання щодо яких виконано чи перевиконано, - вартість планового завдання  . Тобто показник виконання завдання за асортиментом (Іа) визначається за формулою:

.

Приклад 4.

Розглянемо методику обчислення показника виконання завдання за асортиментом на прикладі поліграфічного підприємства.

Таблиця 3

Випуск продукції на поліграфічному підприємстві

Вироблено

Випуск продукції   

за звітний квартал    

Виконання  плану   випуску  продукції,  %

Зараховується  у  виконання  плану  за  асортиментом

За  планом

Фактично

Зошити (12     сторінок)

5000

5500

110,0

5000

Зошити (24    сторінки)

7000

7120

101,71

7000

Зошити (60   сторінок)

4000

4400

110,0

4000

Зошити (96    сторінок)

3000

2700

90,0

2700

19000

19720

104,26

18700

Завдання з обсягу продукції перевиконано на 4,26%:

= 100 = 104,26% .

Водночас завдання асортименту продукції недовиконано:

=%

Таким чином, завдання з асортименту не виконано (на 1,58%), оскільки надплановим випуском 12-, 24-, 60-сторінкових зошитів неможливо перекрити недовиконання випуску із 96-сторінковнх зошитів.

2.5. Статистичне вивчення ритмічності та рівномірності виробництва промислової продукції

Виконання завдання з виробництва продукції, її якості та ефективності роботи значною мірою залежить від того, наскільки рівномірно працювало підприємство, об'єднання чи фірма. Часто план з обсягу продукції виконано і навіть перевиконано, проте не за рахунок її рівномірного випуску, а внаслідок штурмівщини наприкінці періоду. Така практика призводить до додаткових витрат, підвищеного зношування основних фондів, інших негативних явищ. У зв'язку з цим зростає собівартість, збільшується кількість бракованих виробів.

Тому вивчення ритмічності роботи підприємства дозволяє цілеспрямовано усувати штурмівщину, підвищувати ефективність виробництва.

При вивченні цього питання слід розглянути два поняття - ритмічність та рівномірність. Ритмічність - випуск продукції відповідно до встановленого завдання на кожний окремий відрізок часу звітного періоду. Рівномірність - однаковий випуск продукції за рівні відрізки часу.

Коефіцієнт ритмічності визначають методом заліку. В залік ритмічності роботи підприємства включають фактичний випуск продукції, на рівні не вищому від планового. Показник визначають як відношення прийнятого в залік ритмічної роботи випуску продукції до планового за звітний період. Для визначення показника з одного виду продукції можна використати дані в натуральному, для кількох видів - вартісному вираженнях.

При розрахунках коефіцієнта рівномірності визначають частку випуску продукції за кожний з відрізків звітного періоду в загальному обсязі виробництва. При цьому також використовують метод заліку. У залік включають фактичну частку випуску продукції за кожний відрізок часу,  але не більшу від частки, яку він міг би мати, якби випуск продукції здійснювався рівномірно увесь звітний період.

Приклад 4.

Визначити коефіцієнти ритмічності та рівномірності випуску продукції.

У гр. 1-3 наведені дані для розрахунку показників; у гр. 4 - випуск продукції, прийнятої в залік ритмічної роботи, тобто продукція, що випускалась у межах встановленого ритму.

Т

Критм = 100 = 89.5%.

                   Таблиця          Випуск продукції на підприємстві по декадах

Декада

Випуск продукції, тис. грн

Зараховано в ритмічний

випуск, тис. грн

Структура випуску, %

Зараховано в рівномірний

випуск, %

за планом

фактично

рівномірно

фактично

1

2

3

4

5

6

7

І

633,3

400

400

33,3

20,0

20,0

11

633,3

600

600

33,3

30,0

30,0

III

633,4

1000

633,4

33,4

50,0

33,4

Разом

1900

2000

1633,4

100,0

100,0

83,4

У гр. 5 наведено структуру випуску при рівномірній роботі, у гр. 6 - при фактичній. У залік рівномірного (гр. 7) прийнято 83,4%, тобто Крівн = 83,4%

Ці дані свідчать про значні резерви виробництва з випуску продукції. Якби підприємство весь звітний період працювало так, як у третій декаді, то випуск міг би становити 150% плану (50 х 3 = 150).

Контрольні запитання і завдання

1.    Що таке промислова продукція?

2.    Чи можна включати до складу промислової продукції поточний ремонт власного устаткування?

3.    Які розрізняють види продукції за ступенем готовності? Назвіть приклади.

4.    Назвіть вартісні показники промислової продукції.

5.    Дайте визначення поняття валового обороту.

6.    Які елементи виробництва включають до складу товарної продукції?

7.    За якою формулою розраховується індекс фізичного обсягу продукції?

8.    Яка методика визначення коефіцієнтів ритмічності і рівномірності при виготовленні продукції?


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

33770. Основные права и обязанности сторон по договору купли-продажи 15.5 KB
  Продавец обязан передать покупателю: товар соответствующего качества в соответствующем количестве ассортименте комплектности и комплекте. Условие о количестве товара является существенным; моментом передачи товара является момент его вручения либо предоставления в распоряжение либо передачи его перевозчику; товар в таре или упаковке; относящиеся к передаваемому товару принадлежности и документы; товар свободный от прав третьих лиц на него. Если третье лицо имеющее право собственности на проданный товар покупателю реализует свое...
33771. Договор розничной купли-продажи и защита прав потребителей 15.73 KB
  Договор розничной куплипродажи и защита прав потребителей. Договор розничной куплипродажи договор по которому продавец осуществляющий предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу обязуется передать покупателю товар предназначенный для личного семейного домашнего или иного использования не связанного с предпринимательской деятельностью. Разновидности договора розничной куплипродажи: продажа товаров по образцам; продажа товаров с использованием автоматов; продажа с условием принятия товара покупателем в...
33772. Ответственность по договору розничной купли-продажи 14.71 KB
  Ответственность по договору розничной куплипродажи. Особенности ответственности по договору розничной куплипродажи: ответственность за нарушение прав потребителя может быть возложена не только на продавца но и на изготовителя товара; продавец не предоставивший покупателю информацию о товаре отвечает и за недостатки товара возникшие после его передачи; продавец не предоставивший покупателю информацию о товаре обязан возместить убытки возникшие у покупателя; возмещение продавцом убытков покупателю не освобождает его от...
33773. Понятие и сущность административного права. Предмет административно-правового регулирования и его особенности 18.28 KB
  Администрати́вное пра́во отрасль права регулирующая общественные отношения в сфере управленческой деятельности государственных органов и должностных лиц по исполнению публичных функций государства и муниципальных образований. Административное право как наука это составная часть юридической науки определяемая как система государственноуправленческих административных взглядов идей представлений о законах регламентирующих отношения в сфере государственного управления о его социальной обусловленности и эффективности о закономерностях...
33774. Объекты и субъекты административно-правовых отношений 140.01 KB
  Субъект это участник сторона правоотношения в сфере исполнительной власти наделенный соответствующими государственновластными полномочиями по осуществлению управленческих функций. Обычно в качестве субъекта административноправовых отношений управляющей стороны выступает орган исполнительной власти и его должностные лица в официальной форме выражающие волю и интересы государства. физические и юридические лица которые наделены правами и обязанностями в сфере исполнительной власти но в качестве управляемой стороны. Ими могут быть:...
33775. Понятие, виды и применение административных взысканий 17.05 KB
  Цель его защита правопорядка воспитание лиц совершивших административные правонарушения в духе уважения к закону и предупреждение совершения новых правонарушений самими правонарушителями и другими лицами. 24 КоАП за совершение административных правонарушений могут применяться следующие виды административных взысканий: 1 предупреждения; 2 штраф; 3 возмездное изъятие предмета явившегося орудием совершения или непосредственным объектом административного правонарушения; 4 конфискация предмета явившегося орудием совершения или...
33776. Государственные служащие и их категории 20.11 KB
  Государственный служащий – гражданин Республики Беларусь занимающий в установленном законом порядке государственную должность наделенный соответствующими полномочиями и выполняющий служебные обязанности за денежное вознаграждение. К госслужащим относятся лица которые в установленном законом порядке занимают государственные должности в: 1 Палате Представителей и Совете Республики Парламента Национальное Собрание 2 в Правительстве и его аппарате 3 Конституционном Верховном Высшем Хозяйственном судах РБ иных общих и хозяйственных...
33777. Понятие и виды мер административной ответственности 21.41 KB
  Органы исполнительной власти и их должностные лица управомочены законом применять меры административной ответственности. По этому признаку административная ответственность отличается от дисциплинарной меры которой к работникам и служащим применяются в основном в порядке подчиненности вышестоящим органом должностным лицом. Меры административной ответственности применяются в соответствии с законодательством регламентирующим производство по делам об административных правонарушениях. В теории административного права меры административного...
33778. Понятие дисциплинарной ответственности. Меры дисциплинарной ответственности 17.28 KB
  Дисциплинарная ответственность вид юридической ответственности основным содержанием которой выступают меры дисциплинарное взыскание применяемые администрацией учреждения предприятия к сотруднику работнику в связи с совершением им дисциплинарного проступка. Функции дисциплинарной ответственности регулятивная направлена на формирование поведения сотрудника работника на определение границы между правомерным и противоправным исполнением своих трудовых обязанностей; превентивная предупреждение нарушения трудовой дисциплины как самим...