69225

Предмет, метод та завдання статистики

Лекция

Социология, социальная работа и статистика

Статистика - самостійна суспільна наука, яка має свій предмет и метод дослідження. Виникла вона з практичної необхідності суспільного життя. Уже в давньому світі з’явилась необхідність підраховувати чисельність жителів держави; рахувати людей, пригодних до військової справи...

Украинкский

2014-10-01

187.5 KB

0 чел.

  ТЕМА 1.Вступ.  Предмет,  метод  та  завдання  статистики

План  лекції

1.Поняття  статистики  та  основні  історичні  етапи  її   формування  та  розвитку.

2.Предмет  статистики ,  її теоретичні  основи  та  категорії.

3.Метод  статистики,  її  головні  завдання  та  зв'язок  з  іншими  науками.

Література 6-10

  1. Статистика - самостійна суспільна наука,  яка  має   свій предмет и

метод дослідження . Виникла   вона з практичної  необхідності суспільного життя.

Уже в давньому   світі  з’явилась  необхідність   підраховувати  чисельність жителів     держави; рахувати  людей, пригодних     до  військової  справи , визначати  кількість  худоби, розміри земельных   ділянок  та  ін.. Інформація такого роду

була необхідна для збору податків, ведения війн і т.ін. В подальшому, з  розвитком  суспільного  життя,  коло   явищ,  які  підлягали  обліку  значно  розширювалось.

   Особливо  збільшується  обсяг  збираємої  інформації   з  розвитком  капіталізму  та  міждержавних  господарсько – економічних  зв’язків.

   Потреби цього періоду змушували  органы державного  управління и капиталістичні підприємства  збирати для практичних

потреб обширну и різноманітну  інформацію про ринки праці   та збуту товарів,  сировинних  ресурсів. 

   В середині 17-го століття  в Англії виникла наукова  течія, яка  одержала  назву  "політичної арифметики". Початок  цій  течії  поклали  Вильям

Петти (1623-1687) и Джон Граунт (1620-1674 г.г.).  "Політичні арифметики"

на основі вивчення иіформації про массові суспільні  явища  намагались  відкрити  закономірності  суспільного  життя   і  таким  чином  відповісти  на  питання,  що  виникали  у  зв’язку  з  розвитком  капіталізму.

    Одночасно  зі  школою  «політичних  арифметиків»   в  Англії,  в  Германії   розвивалась  школа  описової   статистики   або  «державознавства».народження  цієї  науки  відноситься  до  1660  року. Розвиток  політичної  арифметики  та  «державознавства»     привело  до  появи  статистики  як  науки.

   Поняття "статистика" походить від латинського слова "status", яке в

перекладі означає - порядок, стан  явищ.

   Як  науковий  термін слово   "статистика" було  введено профессором Геттінгенського університету Готфридом Ахенвалем (Г.Ахенваль (1719-1772)).

   В  залежності  від  об’єкту  вивчення  статистика  як  наука  підрозділяється   на  соціальну,  демографічну,  економічну,  промислову,  торгівельну,  банківську,  фінансову,  медицинську  та  ін.

 Загальні  властивості  статистичних  даних,  незалежно  від  їх  природи  та  методів  їх  аналізу  розглядаються   математичною  статистикою  та  загальною  теорією  статистики.  

 2.  Предмет статистики. Статистика   має  справу  перш  за  все  з  кількісною  стороною  явищ  та  процесів  суспільного  життя.    Однією  з  характерних  особливостей  статистики  є  те,  що  при  вивченні  кількісної  сторони  суспільних  явищ  та  процесів  вона  з-хавжди  відображає  якісні  особливості  досліджуваних  явищ,  тобто  вивчає  кількість  в  нерозривному  зв’язку  з  якісним.  

Якість  в  науково  -  філософському  розумінні  -  це  властивість,  притаманна  предмету  чи  явищу,  яка  відрізняє  даний  предмет  чи  явище  від  інших.   Якість  -  це  те,завдяки  чому  предмети  та  явища  стають  визначеними

 Користуючись філософською  термінологією,  можна  сказати,  що  статистика  вивчає  суспільні  явища  як   єдність  їх   кількісної  та  якісної  визначеності,  тобто  вивчає  міру  суспільних  явищ.   

3.    Статистическая методология. Найважливішими складовими элементами статистичної  методології являються: 1)масове спостереження; 2)групування,застосування  узагальнюючих характеристик; 3)аналіз і  узагальнення  статистичних фактів і  виявлення  закономірностей  у  вивчаємих  явищах.

   Порядок  статистичного  дослідження:

1.  Щоб  дати  характеристику  з  кількісної  сторони  будь – якому  масовому  явищу  спочатку  необхідно  зібрати  інформацію  про  його  складові  елементи.   Цього  можна  досягти  за  допомогою  статистичного  спостереження,  яке  проводиться  на  основі  відпрацьованих  статистичною  наукою  правил  та  способів.

2.   Зібрані  в процесі  статистичного  спостереження дані  підлягають  в  подальшому  зведенню (первинній  науковій  обробці) ,  в  процесі  якої із  всієї  сукупності  обстежених  одиниць  виділяють  частини,  групи.

Виділення  груп  та  підгруп  одиниць   із  всієї  досліджуваної  сукупності називають  в  статистиці  групуванням.   Групування  є  основою обробки   та аналізу  статистичної  інформації. Здійснюється  групування  на  основі  визначених  принципів  та  правил.

3.  В  процесі  обробки  статистичної  інформації сукупність  обстежуваних  одиниць   і  виділені  її  частини  на  основі  застосування  методу  групування   характеризуються  системою числових  показників : абсолютних  і  середніх    показників ,відносних  величин,  показників  динаміки  та  ін.

Широкого  застосування  в  статистичних  дослідженнях  набули  індексний  метод,  методи  кореляційно – регресійного  аналізу,  балансовий  метод.

 

   Задачі статистики.  Велике  значення  статистики  в  суспільстві  пояснюється  тим,  що  вона  представляє  собою  один  із  самих  основних,  один  із  самих  важливих  засобів,  за  допомогою  якого  господарюючий   суб’єкт  проводить   облік  у  господарстві.

Облік  являється  засобом  систематичного  вимірювання   і  вивчення  суспільних  явищ  за  допомогою  кількісних  методів.  

   Не  всяке  вивчення  кількісних  співвідношень  є  облік.  Різні  кількісні  співвідношення  між  явищами  можна  представити  у  вигляді  тих  чи  інших  математичних  формул,   і  це  саме  по   собі  не  є   обліком.

 

   Одна из характерныхособливостей  обліку  -  підрахунок  окремих  елементів,  окремих  одиниць,  з  яких  складається  те  чи  інше  явище.  В  обліку  використовуються  різні  математичні  формули,  але  їх  застосування  обов’язково  пов’язане  з  підрахунком  елементів.

Облік  являється  засобом  контролю  і  узагальнення  процесів  суспільного  розвитку.  

Завдяки  статистиці  керівні  органи  можуть   оде5ржувати  всебічну  характеристику  підпорядкованого  об’єкту, будь то національне  господарство  в  цілому   чи  окремі  його галузі   чи  підприємства.  Статистика  попереджає  про  негаразди  в  окремих  ділянках  керівництва,  демонструючи  тим  самим   необхідність  зворотного  зв’язку  -  адекватних   керівних рішень.  Загальні  принципи  і  методи  наукового  пізнання  є  фундаментом  для  розуміння   і  правильного  використання  статистичної   методології. __________________________________________________________________________

 Отже,  основною  задачею   статистики  є   збір,  упорядкування,  аналіз  та  порівняння   кількісного  подання  ф актів,  що  належать  до  різноманітних   масових  явищ;  вивчення рівня  та  структури   масових  соціально – економічних  явищ  та  процесів, їх  взаємозв’язків  та  динаміки.

 Об’єкт  статистики-  суспільство,  явища  та  процеси  суспільного  життя.

Предмет  статистики_  параметри  та  кількісні  співвідношення  між  масовими  суспільними  явищами,  закономірності  їх формування, розвитку ,  взаємозв’язку.

Статистика – важливий  інструмент  пізнання  і  використання  економічних  та  інших  законів  суспільного  розвитку.

 Основні категорії  статистики

Закономірність- це  повторюваність,  послідовність  і  порядок  у  масових  процесах.

Статистична  закономірність – це  форма  виявлення  причинного  зв’язку,  який  знаходить  відображення  в  послідовності,  регулярності,  повторюваності подій  з  достатньо  високим  ступенем  імовірності,  якщо  причини,  які  породжують   подію,  не  змінюються  або  змінюються  незначним  чсином.

Форми  виявлення  закономірності:1)закономірності  динаміки  явищ; 2)закономірності  розподілу  елементів  сукупності;3)закономірності  структурних  зрушень;4)закономірності  зв’язку  між  явищами.

Статистична  сукупність -  це  безліч  одиниць,  які  характеризуються  масовістю,  однорідністю,  певною  цілісністю, взаємозалежністю  станів  окремих  одиниць   та  наявністю  варіацій.  Характерними  ознаками  статистичної  сукупності  є : 1)якісна  однорідність  одиниць; 2) варіація  значень  ознак,  що  вивчаються.

Одиниця  статистичної  сукупності – кожний  окремо  взятий  елемент  даної  чисельності,  якому  притаманні  певні  ознаки.

Ознака – це  загальна  властивість,  характерна  риса  або  інша  особливість  одиниць  сукупності,  яку  можна  спостерігати  або  вимірювати.

Варіація - це  відмінність,  коливання  значень  ознаки.

Статистичний  показник - це  узагальнююча  кількісна  характеристика  соціально – економічних  явищ  та  процесів  у  конкретних  умовах  простору  і  часу.

Система  показників – це  сукупність  взаємопов’язаних  показників,  які  відображають  стан  та  розвиток  масових  соціально – економічних явищ  з  різних  сторін.

   

   

Тема 2. Історія  формування  та  розвитку  статистики. Статистика  у  феодальному  суспільстві  та  в  епоху  відродження.  Розповсюдження  товарно – грошових  відносин   та  розвиток  статистики

Тема 3 Організація  державної  статистики  в  Україні  та   її структура.

Література 10-13

Закон  України  про  Державну  статистику

    Цей Закон регулює правові відносини в галузі державної статистики, визначає права і функції органів державної статистики, організаційні засади здійснення державної статистичної діяльності з метою отримання всебічної та об’єктивної статистичної інформації щодо економічної, соціальної, демографічної та екологічної ситуації в Україні та її регіонах і забезпечення нею держави та суспільства. 


Розділ I                                                                                                                    

 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ                                                                                   

 Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні: - адміністративні дані – дані, отримані на підставі спостережень, проведених органами державної влади (за винятком органів державної статистики), органами місцевого самоврядування та іншими юридичними особами відповідно до законодавства та з метою виконання адміністративних обов’язків та завдань, віднесених до їх компетенції;                                            - державна статистика – централізована система збирання, опрацювання, аналізу, поширення, збереження, захисту та використання статистичної інформації;                                                                                                                      - державна статистична діяльність – сукупність дій, пов’язаних з проведенням державних статистичних спостережень та наданням інформаційних послуг, спрямована на збирання, опрацювання, аналіз, поширення, збереження, захист та використання статистичної інформації, забезпечення її достовірності, а також удосконалення статистичної методології;                                                                                                                - запитувач – юридична або фізична особа, яка подає запит на отримання статистичної інформації органам державної статистики;                                     - інформаційна система органів державної статистики – сукупність технічних, програмних, комунікаційних та інших засобів, які забезпечують процес збирання, накопичення, опрацювання, поширення, збереження, захисту та використання статистичної інформації;                                                    - конфіденційна інформація – статистична інформація, яка належить до інформації з обмеженим доступом і знаходиться у володінні, користуванні або розпорядженні окремого респондента та поширюється виключно за його згодою відповідно до погоджених з ним умов;                                                            - користувач – юридична або фізична особа, яка використовує дані статистичних спостережень;                                                                                          - органи державної статистики – спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі статистики та створювані ним органи, що підпорядковані йому або знаходяться у сфері його управління і визначені у статті 11 цього Закону;                                                                                              - план державних статистичних спостережень – офіційний документ, що містить перелік статистичних спостережень, які проводяться органами державної статистики, з визначенням порядку та термінів їх проведення;                          - респондент – особа або сукупність осіб, які підлягають статистичному спостереженню у встановленому законодавством порядку і визначені у статті 4 цього Закону;                                                                                                                - статистична інформація (дані) – офіційна державна інформація, яка характеризує масові явища та процеси, що відбуваються в економічній, соціальній та інших сферах життя України та її регіонів;                                           - статистична методологія – сукупність науково обгрунтованих способів, правил і методів статистичного вивчення масових соціально-економічних явищ та процесів, які встановлюють порядок збирання, опрацювання і аналізу статистичної інформації;                                                                                    - статистичне спостереження – планомірний, науково організований процес збирання даних щодо масових явищ та процесів, які відбуваються в економічній, соціальній та інших сферах життя України та її регіонів, шляхом їх реєстрації за спеціальною програмою, розробленою на основі статистичної методології. 

Стаття 2. Правова основа державної статистичної діяльності 

   Правовою основою державної статистичної діяльності є Конституція України, цей Закон, інші закони України та нормативно-правові акти, які регулюють відносини в галузі статистики, інформації, інформатизації, науково-технічної діяльності, стандартизації, а також міжнародні договори України в галузі статистики, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. 

Стаття 3. Державна політика в галузі статистики 

    Державна політика в галузі статистики спрямована на створення єдиної системи обліку та статистики на всій території України та її узгодження з міжнародними стандартами і методологією. 

Стаття 4. Суб’єкти дії Закону 

Суб’єктами, на яких поширюється дія цього Закону, є:

а) органи державної статистики та працівники, які від імені цих органів на постійній або тимчасовій основі беруть участь у проведенні статистичних спостережень;                                                                                                                 б) респонденти:                                                                                                                  - юридичні особи, їх філії, відділення, представництва та інші відособлені структурні підрозділи, що знаходяться на території України;                                             - юридичні особи, їх філії, відділення, представництва та інші відособлені структурні підрозділи, що знаходяться за межами України і створені за участю юридичних осіб України;                                                                               - фізичні особи, незалежно від їх громадянства, які перебувають на території України, або сукупності таких осіб;                                                                                         - фізичні особи, які є громадянами України і перебувають за її межами, або сукупності таких осіб;                                                                                                       в) користувачі даних статистичних спостережень.

Розділ II

ДЕРЖАВНА СТАТИСТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ                                                       Стаття 5. Основні положення здійснення державної статистичної діяльності      Державна статистична діяльність проводиться органами державної статистики згідно з цим Законом та відповідно до завдань, віднесених до їх компетенції, на засадах професійної незалежності та самостійності. Втручання будь-яких органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб, об’єднань громадян, посадових та інших осіб у державну статистичну діяльність, зокрема, з питань змісту статистичної інформації, вибору джерел її отримання, статистичної методології, форм і термінів збирання та поширення даних статистичних спостережень тощо, забороняється. 

Стаття 6. Статистична інформація 

Статистична інформація, отримана на підставі проведених органами державної статистики статистичних спостережень, існує у вигляді первинних даних щодо респондентів, статистичних даних, що пройшли одну чи декілька стадій опрацювання та накопичені на паперових, магнітних та інших носіях або в електронному вигляді, а також аналітичних матеріалів, підготованих на підставі цих даних.                                                                                                  Первинні дані – інформація щодо кількісної та якісної характеристики явищ і процесів, яка подана респондентами під час статистичних спостережень.                 Статистичні дані – інформація, отримана на підставі проведених статистичних спостережень, що опрацьована і подана у формалізованому вигляді відповідно до загальноприйнятих принципів та методології. Статистичні дані, що є результатом зведення та угруповання первинних даних, за умови забезпечення їх знеособленості являють собою зведену знеособлену статистичну інформацію (дані).                                            Статистичною інформацією є також дані банківської і фінансової статистики, статистики платіжного балансу тощо, які складаються на підставі адміністративних даних, отриманих Національним банком України та спеціально уповноваженими органами державної влади (крім органів державної статистики) відповідно до їх компетенції. Відповідні повноваження зазначених органів, а також засади щодо організації збирання, опрацювання, аналізу, поширення, збереження, захисту та використання такої статистичної інформації визначаються окремими законами. 

Стаття 7. Джерела статистичної інформації 

З метою складання статистичної інформації органи державної статистики можуть використовувати такі джерела інформації:                                                        - первинні та статистичні дані щодо респондентів, які підлягають статистичним спостереженням;                                                                                       - адміністративні дані органів державної влади (за винятком органів державної статистики), органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб;                                                                                                                                              - дані банківської і фінансової статистики, статистики платіжного балансу тощо;                                                                                                                                   - статистична інформація міжнародних організацій та статистичних служб інших країн тощо;                                                                                                               - оцінки та розрахунки, що здійснюються на основі зазначених вище даних.

    Рішення щодо вибору джерела статистичної інформації приймається органами державної статистики самостійно, з урахуванням якості і своєчасності подання інформації, витрат, а також обов’язків, які виникають у зв’язку з цим у респондентів. 

Стаття 8. Статистична методологія 

        Статистична методологія базується на результатах наукових досліджень, міжнародних рекомендаціях та досвіді статистичної практики з урахуванням національно-історичних особливостей країни.                               Основні положення статистичної методології підлягають опублікуванню. Статистична методологія є основою для складання звітно-статистичної документації та проведення статистичних спостережень.                                  Звітно-статистична документація включає в себе програми статистичних спостережень, форми звітності та інструкції щодо їх заповнення, анкети, переписні (опитувальні) листи, інші статистичні формуляри, необхідні для проведення статистичних спостережень, які затверджуються органами державної статистики, а також державні класифікатори техніко-економічної та соціальної інформації тощо. Звітно-статистична документація може видаватися на паперових, магнітних та інших носіях або передаватися за допомогою засобів телекомунікацій. 

Стаття 9. Статистичні спостереження 

         Статистичні спостереження проводяться органами державної статистики через збирання статистичної звітності, здійснення одноразових обліків, переписів (опитувань), вибіркових та інших обстежень.

За видами статистичні спостереження розподіляються на суцільні та несуцільні.                                                                                                              Суцільне статистичне спостереження – спостереження щодо всіх без винятку одиниць сукупності, яка вивчається.                                                                  Несуцільне статистичне спостереження – спостереження за окремими одиницями сукупності, яка вивчається.                                                               Статистичні спостереження розподіляються також на державні та інші статистичні спостереження.                                                                                Державні статистичні спостереження проводяться органами державної статистики відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України плану державних статистичних спостережень або за окремими рішеннями Кабінету Міністрів України. Державні статистичні спостереження, які проводяться органами державної статистики із залученням тимчасових працівників, здійснюються за рішеннями Кабінету Міністрів України на визначених цими рішеннями умовах.                                                                                                     Інші статистичні спостереження проводяться відповідно до Положення про проведення статистичних спостережень та надання органами державної статистики послуг на платній основі, яке затверджується Кабінетом Міністрів України.

Стаття 10. Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України 

     Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України – автоматизована система збирання, накопичення та опрацювання даних про всіх юридичних осіб, їх філії, відділення, представництва та інші відособлені структурні підрозділи, що знаходяться на території України, а також про юридичних осіб, їх філії, відділення, представництва та інші відособлені структурні підрозділи, що знаходяться за межами України і створені за участю юридичних осіб України.                                                                         Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України забезпечує єдиний державний облік та ідентифікацію всіх зазначених у частині першій цієї статті суб’єктів і є основою для проведення державних статистичних спостережень.                                                                                                           Створення і ведення Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України, розроблення організаційних і методологічних принципів його функціонування забезпечуються органами державної статистики.                   Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, інші юридичні особи, які створюють та ведуть реєстри та інформаційні бази даних щодо юридичних осіб, безкоштовно надають органам державної статистики інформацію, необхідну для формування та актуалізації Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України.                                                        Положення про Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України затверджується Кабінетом Міністрів України.

Розділ III

ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ СТАТИСТИКИ 

Стаття 11. Органи державної статистики 

Органи державної статистики становлять:                                                                       - спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі статистики, який утворюється відповідно до статті 106 Конституції України;                 - територіальні органи державної статистики, що утворюються відповідно до законодавства спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики в Автономній Республіці Крим, областях, районах та містах і підпорядковані йому;                                                                                      - функціональні органи державної статистики – підприємства, установи та організації, що утворюються відповідно до законодавства спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики і знаходяться у сфері його управління.                                                                 Зазначені органи складають єдину систему органів державної статистики України. 

Стаття 12. Основні завдання органів державної статистики 

Основними завданнями органів державної статистики є:                                            - реалізація державної політики в галузі статистики;                                                               - збирання, опрацювання, аналіз, поширення, збереження, захист та використання статистичної інформації щодо масових економічних, соціальних, демографічних, екологічних явищ і процесів, які відбуваються в Україні та її регіонах;                                                                                                                  - забезпечення надійності та об’єктивності статистичної інформації;                            - розроблення, вдосконалення і впровадження статистичної методології;                   - забезпечення розроблення, вдосконалення та впровадження системи державних класифікаторів техніко-економічної та соціальної інформації, які використовуються для проведення статистичних спостережень;                                  - створення і ведення Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;                                                                                                              - впровадження новітніх інформаційних технологій з опрацювання статистичної інформації;                                                                                                    - взаємодія інформаційної системи органів державної статистики з інформаційними системами органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб, міжнародних організацій та статистичних служб інших країн шляхом взаємного обміну інформацією, проведення методологічних, програмно-технологічних та інших робіт, спрямованих на ефективне використання інформаційних ресурсів;                           - координація дій органів державної влади, органів місцевого самоврядування та інших юридичних осіб у питаннях організації діяльності, пов’язаної із збиранням та використанням адміністративних даних;                    - забезпечення доступності, гласності й відкритості статистичної інформації, її джерел та методології складання;                                                                                       - збереження і захист статистичної інформації.

Стаття 13. Основні права органів державної статистики 

Органи державної статистики мають право:                                                                        - приймати в межах своєї компетенції рішення з питань статистики, обліку і звітності. Рішення органів державної статистики з цих питань є обов’язковими до виконання всіма суб’єктами, на яких поширюється дія цього Закону. У разі виникнення питань щодо статистичної методології в окремих галузях економіки залучати до їх вирішення органи державної влади;                                                                                                                                    - отримувати безкоштовно, в порядку і строки, визначені спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики, від усіх респондентів, включаючи центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, банки, громадян – суб’єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, які підлягають статистичним спостереженням, і використовувати первинні та статистичні дані, дані бухгалтерського обліку, іншу необхідну для проведення статистичних спостережень інформацію, у тому числі інформацію з обмеженим доступом, а також пояснення, що додаються до них. Застосовувати під час проведення державних статистичних спостережень щодо фізичних осіб, які підлягають цим спостереженням, метод безпосереднього відвідування працівниками органів державної статистики та тимчасовими працівниками, які залучаються до проведення статистичних спостережень, їх житлових і господарських приміщень та будівель, земельних ділянок тощо;                                                           - вивчати стан первинного обліку і статистичної звітності, перевіряти достовірність первинних та статистичних даних, поданих респондентами. Застосовувати при цьому у порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики, метод безпосереднього відвідування виробничих, службових та інших приміщень, ділянок тощо, юридичних осіб, їх філій, відділень, представництв та інших відособлених структурних підрозділів, а також громадян – суб’єктів підприємницької діяльності;                                                                                                 - вимагати від респондентів внесення виправлень до статистичної звітності, інших статистичних формулярів у разі виявлення приписок та інших перекручень первинних та статистичних даних. У разі невиконання цієї вимоги у визначені строки органи державної статистики можуть самостійно вносити зазначені виправлення з наступним повідомленням про це респондентів;                                                                                                                         - подавати правоохоронним органам пропозиції щодо притягнення винних у порушенні вимог цього Закону посадових осіб та громадян – суб’єктів підприємницької діяльності до відповідальності, передбаченої законами;                                        - розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати відповідно до законів штрафи;                                                                                           - залучати до розробки державних класифікаторів техніко-економічної та соціальної інформації відповідні центральні органи виконавчої влади та наукові установи;                                                                                                               - здійснювати співробітництво із міжнародними статистичними організаціями та статистичними службами інших країн;                                                      - проводити статистичні спостереження та надавати послуги на платній основі;                                                                                                                                  - надавати запитувачам статистичну інформацію відповідно до Положення про проведення статистичних спостережень та надання органами державної статистики послуг на платній основі;                                                                                - коментувати невірне використання або тлумачення статистичної інформації.

Стаття 14. Основні обов’язки органів державної статистики 

Органи державної статистики зобов’язані:                                                                                 - організовувати і проводити статистичні спостереження за соціально-економічними і демографічними процесами, екологічною ситуацією в Україні та її регіонах;                                                                                                                - проводити державні статистичні спостереження, що стосуються соціально-демографічного та економічного становища населення, його підприємницької діяльності тощо;                                                                                           - аналізувати соціально-економічні, демографічні та екологічні явища і процеси, які відбуваються в Україні та її регіонах;                                                            - надавати органам державної влади та органам місцевого самоврядування статистичну інформацію в обсягах, за формами і у строки, визначені планом державних статистичних спостережень або окремими рішеннями Кабінету Міністрів України;                                                                                                                   - забезпечувати гласність статистичної інформації, видавати відповідно до плану державних статистичних спостережень статистичні збірники, бюлетені, огляди, прес-випуски тощо, проводити прес-конференції;                         - забезпечувати рівний доступ до статистичної інформації юридичних і фізичних осіб;                                                                                                                       - проводити фундаментальні дослідження та прикладні розробки у галузі статистики;                                                                                                                                   - використовувати у практиці органів державної статистики міжнародні статистичні стандарти та рекомендації;                                                                                  - затверджувати статистичну методологію та звітно-статистичну документацію статистичних спостережень (за винятком державних класифікаторів техніко-економічної та соціальної інформації), а також типові форми первинної облікової документації, необхідної для їх проведення;                                          - забезпечувати респондентів звітно-статистичною документацією (за винятком державних класифікаторів техніко-економічної та соціальної інформації) відповідно до плану державних статистичних спостережень;                                         - забезпечувати ведення Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України з присвоєнням суб’єктам господарської діяльності ідентифікаційних кодів та кодів класифікаційних ознак;                                                      - забезпечувати розвиток і вдосконалення технології опрацювання статистичної інформації;                                                                                                          - забезпечувати збереження, накопичення, актуалізацію та захист статистичної інформації, дотримання її конфіденційності;                                               - здійснювати міжнародні та міжрегіональні статистичні зіставлення;                      - надавати статистичні дані міжнародним організаціям, а також здійснювати обмін статистичною інформацією із статистичними службами інших країн відповідно до вимог законодавства України. 

Стаття 15. Планування і фінансування діяльності органів державної статистики 

      З метою забезпечення держави і суспільства статистичною інформацією спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики за участю інших центральних органів виконавчої влади та зацікавлених органів щорічно розробляється план державних статистичних спостережень.                                                                                                                   План державних статистичних спостережень і порядок його розроблення затверджуються Кабінетом Міністрів України. Державні статистичні спостереження виконуються за рахунок коштів Державного бюджету України.                                                                                                               Статистичні спостереження, не внесені до плану державних статистичних спостережень, виконуються за наявності джерел додаткового фінансування або за рахунок коштів замовників цих спостережень.                                         Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі статистики, територіальні органи державної статистики в Автономній Республіці Крим, областях, районах та містах утримуються за рахунок Державного бюджету України.                                                                       Підприємства, організації, установи, окремі підрозділи органів державної статистики можуть проводити свою діяльність на принципах господарського розрахунку.                                                                                                                              Крім того, для розвитку та забезпечення функціонування органів державної статистики можуть використовуватися інші кошти, що не заборонені законодавством. 

Стаття 16. Відносини органів державної статистики з органами, що займаються діяльністю, пов’язаною із збиранням та використанням адміністративних даних 

Відносини органів державної статистики з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими юридичними особами, що займаються діяльністю, пов’язаною із збиранням та використанням адміністративних даних, передбачають:                                                                     Обов’язкове погодження в органах державної статистики методології та звітної документації, що пов’язані із збиранням та використанням адміністративних даних, а також методології складання даних банківської і фінансової статистики, статистики платіжного балансу тощо;                        безкоштовне надання на вимогу органів державної статистики адміністративних даних, отриманих органами, що займаються діяльністю, пов’язаною з їх збиранням та використанням, а також даних банківської і фінансової статистики, статистики платіжного балансу тощо.

Розділ IV

ОСНОВНІ ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ СТАТИСТИКИ
ТА ТИМЧАСОВИХ ПРАЦІВНИКІВ,
ЯКІ ЗАЛУЧАЮТЬСЯ ДО ПРОВЕДЕННЯ СТАТИСТИЧНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ, РЕСПОНДЕНТІВ І КОРИСТУВАЧІВ ДАНИХ СТАТИСТИЧНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ

Стаття 17. Права і обов’язки працівників органів державної статистики та тимчасових працівників, що залучаються до проведення статистичних спостережень 

Працівники органів державної статистики, які на постійній або тимчасовій основі беруть участь у проведенні статистичних спостережень, діють на підставі вимог цього Закону.                                                                                         Права і обов’язки постійних працівників органів державної статистики та тимчасових працівників, що залучаються органами державної статистики до проведення статистичних спостережень, встановлюються цим Законом та іншими законами України.                                                                                             Усі працівники органів державної статистики зобов’язані дотримуватися вимоги захисту конфіденційної інформації і за порушення цієї вимоги несуть відповідальність згідно із законами.

Стаття 18. Основні права і обов’язки респондентів 

Респонденти мають право знати, які первинні дані про них збираються у процесі статистичних спостережень, з якою метою, як, ким і з якою метою будуть використовуватися.                                                                                 Респонденти зобов’язані безкоштовно, в повному обсязі, за формою, передбаченою звітно-статистичною документацією, у визначені терміни подавати органам державної статистики достовірну статистичну інформацію, у тому числі з обмеженим доступом, і дані бухгалтерського обліку.                            Склад, обсяги та методологія розрахунків показників, адреси і строки подання статистичної інформації, зазначені у звітно-статистичній документації, є обов’язковими для всіх респондентів і не можуть бути змінені без відповідного дозволу органів державної статистики. 

Стаття 19. Основні права і обов’язки користувачів даних статистичних спостережень 

   Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, інші юридичні, а також фізичні особи мають право на зведену знеособлену статистичну інформацію. Згідно з положеннями статей 9 і 24 цього Закону про оплату послуг це право гарантує вільний доступ користувачів до такої статистичної інформації, можливість її використання, поширення та зберігання, з метою реалізації ними своїх завдань та функцій, забезпечення прав, свобод і законних інтересів.                                                                         Фізичним особам забезпечується вільний і безкоштовний доступ до статистичної інформації, яка стосується їх особисто.                                               При використанні даних статистичних спостережень в засобах масової інформації, для поширення в інформаційних мережах, на паперових, магнітних та інших носіях, в наукових працях тощо, користувачі зобов’язані посилатися на їх джерело. 

Стаття 20. Відповідальність за порушення законодавства про державну статистику 

    За порушення законодавства про державну статистику винні особи несуть відповідальність відповідно до законів.

Розділ V

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ СТАТИСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

Стаття 21. Гарантії органів державної статистики щодо забезпечення конфіденційності статистичної інформації 

    Первинні дані, отримані органами державної статистики від респондентів під час проведення статистичних спостережень, а також адміністративні дані щодо респондентів, отримані органами державної статистики від органів, що займаються діяльністю, пов’язаною із збиранням та використанням адміністративних даних, є конфіденційною інформацією, яка охороняється Законом і використовується виключно для статистичних цілей у зведеному знеособленому вигляді.                                                                                    Поширення статистичної інформації, на підставі якої можна визначити конфіденційну статистичну інформацію щодо конкретного респондента, забороняється.                                                                                                          Статистична інформація, отримана органами державної статистики у процесі статистичних спостережень, не може вимагатися органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими юридичними особами, об’єднаннями громадян, посадовими та іншими особами з метою використання для прийняття рішень до конкретного респондента.                              Зазначені положення не розповсюджуються на інформацію, зазначену у статті 22 цього Закону. 

Стаття 22. Статистична інформація, на яку не розповсюджується заборона стосовно її поширення органами державної статистики 

   Статистична інформація, яка дозволяє прямо чи опосередковано встановити конкретного респондента або визначити первинні дані щодо нього, може бути поширена за згодою цього респондента і відповідно до погоджених з ним умов, або якщо вона отримана із загальнодоступних джерел.                                                                                                                    Заборона стосовно поширення статистичної інформації не розповсюджується на:                                                                                                                                                 - знеособлену статистичну інформацію у незведеному вигляді, яка не дозволяє визначити конфіденційну статистичну інформацію щодо конкретного респондента;                                                                                                   - інформацію щодо назв, адрес, номерів телефонів і видів діяльності підприємств, установ і організацій, якщо інше не передбачено законодавством.

Розділ VI

ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА СТАТИСТИЧНУ ІНФОРМАЦІЮ ТА ДОСТУП ДО НЕЇ 

Стаття 23. Право власності на статистичну інформацію 

    Статистична інформація, отримана у процесі державних статистичних спостережень, а також первинні дані, отримані у процесі проведення інших статистичних спостережень, є державною власністю, що знаходиться в оперативному управлінні органів державної статистики, які володіють, використовують і розпоряджаються цією статистичною інформацією, визначають правила її збирання, опрацювання, поширення, збереження, захисту та використання.                                                                                               -    Право власності на зведену знеособлену статистичну інформацію, отриману органами державної статистики у процесі статистичних спостережень, що проведені за рахунок коштів замовника, визначається договорами на створення цієї інформації, які також передбачають умови поширення органами державної статистики вказаної інформації. 

Стаття 24. Порядок та умови доступу до статистичної інформації 

    Для забезпечення потреб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших юридичних, а також фізичних осіб у статистичній інформації та доступу до неї, в органах державної статистики створюються спеціальні інформаційні служби.                                                                            - -     Порядок їх створення, структура, права та обов’язки визначаються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.                                                                                                                      Доступ до статистичної інформації забезпечується шляхом:                                                 - систематичної публікації її в друкованих виданнях;                                                         - поширення її засобами масової інформації;                                                                        - безпосереднього її надання органам державної влади та органам місцевого самоврядування, іншим юридичним, а також фізичним особам.                        - -        Безкоштовне надання органам державної влади та органам місцевого самоврядування статистичної інформації, передбаченої планом державних статистичних спостережень або окремими рішеннями Кабінету Міністрів України, здійснюється органами державної статистики у межах коштів, виділених на зазначені цілі з Державного бюджету України. Зазначена інформація надається із дотриманням вимог конфіденційності, визначених цим Законом.                                                                                                             -     -       Порядок і умови надання органам державної влади, органам місцевого самоврядування, іншим юридичним, а також фізичним особам статистичної інформації за запитами встановлюються згідно із Законом України “Про інформацію” та цим Законом.                                                                                           -      У випадку, коли надання статистичної інформації здійснюється на договірній основі, порядок і умови визначаються відповідними договорами. Запитувачі відшкодовують витрати, пов’язані з виконанням запитів щодо доступу до статистичної інформації та її наданням. Виконання та оплата робіт, пов’язаних з цими запитами, здійснюються відповідно до Положення про проведення статистичних спостережень та надання органами державної статистики послуг на платній основі.                                                                              -      Не підлягає наданню за запитами статистична інформація, яка має внутрівідомчий характер і використовується для подальших розрахунків зведених статистичних даних, розробки звітно-статистичної та іншої документації, державних класифікаторів техніко-економічної та соціальної інформації тощо, що передує їх прийняттю або затвердженню.

Розділ VII

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

Стаття 25. Міжнародне співробітництво у галузі статистики 

Міжнародне співробітництво у галузі статистики спрямовується на створення і функціонування державної статистики, яка відповідає потребам держави та суспільства, на підвищення ефективності державної статистичної діяльності, налагодження співробітництва з міжнародними статистичними організаціями та статистичними службами інших країн з питань статистичної методології та практики, а також з метою обміну досвідом роботи та інформацією.                                                                                                                                                                                       Держава розвиває і підтримує всі форми міжнародного співробітництва у галузі статистики, які відповідають державним інтересам України. 

Стаття 26. Міжнародні договори 

    Якщо чинними міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що містяться у цьому Законі, то застосовуються правила міжнародних договорів.

Президент України  Л. КУЧМА                                                                  м. Київ

13 липня 2000 року

№ 1922-III

Стратегія  розвитку державної статистики на період до 2008 року

Ефективне управління процесами, що відбуваються у соціально-економічному житті країни, неможливе без побудови сучасної, гнучкої та прозорої статистичної системи, здатної оперативно та об'єктивно відображати тенденції у розбудові суспільства відповідно до Стратегії економічного та соціального розвитку України "Шляхом Європейської інтеграції" на 2004 - 2015 роки, затвердженої Указом Президента України від 28 квітня 2004 р. N 493.                                                                                           -   -      Якісно нові завдання, пов'язані з ринковими перетвореннями на початку 90-х років, зумовили посилення вимог до статистичної інформації та необхідність перебудови системи державної статистики. Реалізація Державної програми переходу на міжнародну систему обліку і статистики, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 4 травня 1993 р. N 326, та Програми реформування державної статистики на період до 2002 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27 червня 1998 р. N 971, дозволила сформувати таку модель державної статистики, яка в основному відповідає умовам розвитку ринкових відносин та міжнародним стандартам у галузі статистики.                                                                              -      За цей час запроваджено нові методи та підходи до статистичного обліку, зокрема створено систему національних рахунків і платіжного балансу, статистику зовнішньої торгівлі та прямих іноземних інвестицій, грошово-кредитну та банківську статистику, докорінно змінено статистику цін, удосконалено галузеві статистики, створено основи статистики підприємств, започатковано вибіркові спостереження на ринку праці та за умовами життя домашніх господарств, розроблено та впроваджено статистичні класифікації, гармонізовані з міжнародними стандартами, створено Єдиний державний реєстр підприємств і організацій, розпочато роботи із створення інформаційної комп'ютерної мережі органів державної статистики, закладено основи регіональної статистики тощо.                                                                   -        Досягнення у галузі статистики сприяли поліпшенню інформаційного забезпечення державного управління, підвищенню якості оцінки розвитку економіки та соціальної сфери, більш повному задоволенню інформаційних потреб суспільства.                                                                                                            -      Разом з цим цілі та завдання розбудови України, реалізація стратегії євроінтеграційного розвитку, вступу до Світової організації торгівлі потребують подальшого розвитку та реформування системи державної статистики відповідно до нормативних документів Європейського Союзу та міжнародних стандартів, запровадження уніфікованої статистичної методології, технологій та процедур збирання, обробки, аналізу, збереження і поширення статистичних даних тощо.                                                                 -  -     Потребує вдосконалення робота з розроблення прогнозів економічного і соціального розвитку України, забезпечення їх належної якості.                                -       Метою Стратегії є визначення перспективи подальшого розвитку та реформування системи державної статистики, спрямованої на отримання всебічної та об'єктивної статистичної інформації щодо економічних, соціальних, демографічних, екологічних явищ та процесів, які відбуваються в країні та її регіонах, галузях економіки, і забезпечення цією інформацією органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших користувачів.                                                                                                                       -    Реалізація Стратегії сприятиме вдосконаленню існуючих методів та підходів до збирання, розроблення, аналізу та поширення статистичної інформації високої якості, адаптації законодавчої бази у галузі статистики до законодавства Європейського Союзу та Принципів офіційної статистики ООН, застосуванню міжнародних стандартів і рекомендацій.                                      -   Стратегія охоплює всі аспекти розвитку та вдосконалення системи державної статистики і передбачає координацію дій органів державної влади з питань організації діяльності, пов'язаної із збиранням і використанням статистичної інформації та адміністративних даних.

Основні   напрямки  реалізації  Стратегії  розвитку  Державної  статистики

1. Поліпшення взаємодії органів державної статистики з респондентами та користувачами, посилення координації статистичної діяльності, що забезпечить:                                                                                                               - визначення потреб користувачів у статистичних даних, їх постійну і всебічну оцінку;                                                                                                                                          - підвищення рівня доступності та зрозумілості для користувачів статистичних даних, а також методів, за допомогою яких отримані ці дані;                                                               - удосконалення форматів та способів поширення статистичних даних;  оптимізацію та зменшення звітного навантаження на респондентів;  розв'язання проблем розвитку та посилення координації діяльності в рамках системи державної статистики.                                                                                                2. Зміцнення нормативно-правової бази у галузі статистики, удосконалення статистичної інфраструктури, впровадження міжнародних стандартів і рекомендацій, що сприятиме:                                                                                                                         - адаптації законодавства з питань статистики до вимог Європейського Союзу та Принципів офіційної статистики ООН;                                                              - розробленню і впровадженню статистичних класифікацій, гармонізованих з міжнародними, а також створенню автоматизованої системи їх ведення;                  - впровадженню і ефективному використанню реєстру респондентів статистичних спостережень;                                                                                                       - репрезентативності вибірки домашніх господарств і поліпшенню процедур її супроводження;                                                                                                                     - розробленню і впровадженню сучасних методів проведення вибіркових обстежень, підготовки статистичного інструментарію;                                                    - застосуванню процедур сезонних коригувань статистичних даних.                           3. Удосконалення процедур збирання, обробки та поширення статистичної інформації, що забезпечить:                                                                                                  - оптимізацію кількості статистичних спостережень та поліпшення їх змістовності з метою дослідження актуальних соціально-економічних аспектів розвитку суспільства;                                                                                                - більш широке застосування вибіркових методів спостереження;                               - підвищення достовірності статистичних показників;                                                    - впровадження щорічних і внутрішньорічних інтегрованих обстежень.                 4. Удосконалення організаційної структури і системи управління органів державної статистики, що сприятиме:                                                                            - створенню гнучкої та ефективної організаційної структури центрального апарату Держкомстату та територіальних органів державної статистики;                              - розробленню сучасної системи управління персоналом;                                           - розробленню ефективної системи навчання персоналу;                                              - розробленню і реалізації нових підходів до планування статистичних спостережень;                                                                                                                        - розробленню і реалізації системи забезпечення якості статистичних даних. 5. Модернізація інформаційних і комунікаційних технологій, що передбачає:  - розроблення проекту модернізації інформаційних і комунікаційних технологій органів державної статистики і плану його впровадження;                       - модернізацію програмно-технічної бази, використання сучасних програмних і технічних засобів, ефективне функціонування та розвиток комп'ютерних мереж центрального і територіального рівня;                                      - розроблення типових уніфікованих технологій та прикладного програмного забезпечення автоматизованої обробки статистичної інформації на основі використання стандартних програмних засобів (операційних систем, офісних програмних засобів, реляційних систем управління базами даних, статистичних програмних пакетів тощо);                                                                              - перехід до технологій, що базуються на використанні систем управління базами даних, мережної обробки, архітектури "клієнт-сервер";                                           - забезпечення захисту та конфіденційності статистичної інформації в процесі її обробки та поширення;                                                                                        - упорядкування інформаційних фондів органів державної статистики та забезпечення можливості доступу до них користувачам;                                            - удосконалення методів і технологій поширення статистичної інформації на основі використання мережі Інтернет та із застосуванням магнітооптичних носіїв;                                                                                                                                     - підготовку спеціалістів з питань впровадження та використання сучасних інформаційних і комунікаційних технологій.                                                                6. Розвиток статистики в органах державної влади та координація дій з питань організації діяльності, пов'язаної із збиранням, опрацюванням, аналізом статистичної інформації та адміністративних даних, що сприятиме: - посиленню взаємодії між органами державної статистики та державної влади з питань збирання і використання статистичних та адміністративних даних;                                                                                                                                                - створенню інформаційної системи підтримки процесу розроблення коротко - і середньострокових прогнозів з використанням сучасних моделей їх розроблення, підвищенню якості та реалістичності прогнозів економічного і соціального розвитку України, дієвості державної економічної політики;                              - поліпшенню процедур розробки статистичних даних з урахуванням міжнародних стандартів і методів, а також універсальному використанню класифікацій, реєстрів і баз даних, що створюються та використовуються органами державної влади;                                                                                                     - переходу до більш широкого та комплексного використання адміністративних даних для потреб державної статистики;                                           - налагодженню взаємодії інформаційних систем органів державної статистики з інформаційними системами органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб шляхом взаємного обміну інформацією; проведенню методологічних та інших робіт, спрямованих на ефективне використання інформаційних ресурсів;                                                               - застосуванню методів зіставлення і узгодження даних, отриманих з різних джерел.

Проект розвитку системи державної статистики для моніторингу соціально-економічних перетворень

 

Уряд України за підтримки Міжнародного банку реконструкції та розвитку (Світовий банк) розпочав реалізацію Проекту розвитку системи державної статистики для моніторингу соціально-економічних перетворень (Проект).

Проект є результатом спільної ініціативи Уряду України та Світового банку, спрямованої на забезпечення системних змін у сфері державної статистики, удосконалення найважливіших її галузей, поліпшення інформаційного забезпечення органів державної влади, суспільства про економічний і соціальний розвиток України.

Відповідальним виконавцем Проекту є Державний комітет статистики України; бенефіціари Проекту: Міністерство економіки України, Міністерство фінансів України та Національний банк України.

Головною метою Проекту є створення сталої системи державної статистики України шляхом її комплексного та системного реформування для більш повного задоволення потреб органів державного управління та інших користувачів в об’єктивній статистичній інформації щодо соціально-економічного розвитку країни, її регіонів, галузей та секторів економіки.

Основні завдання Проекту:

–    впровадження міжнародних, насамперед європейських, стандартів у галузі статистики;

–    підвищення ефективності системи державної статистики;

–    покращання охоплення, змісту та якості статистичних даних;

–    більш повне задоволення потреб різноманітних груп користувачів в умовах переходу до ринкової економіки;

–    забезпечення інформаційної підтримки прийняття рішень на всіх рівнях управління;

–    скорочення звітного навантаження на респондентів шляхом ширшого використання вибіркових обстежень, адміністративних даних тощо.

Реалізація визначених завдань буде досягнута шляхом всебічного реформування системи державної статистики за наступними напрямами:

–         удосконалення організаційної структури та системи управління органів державної статистики;

–         зміцнення інституціональних можливостей щодо збирання та оброблення даних;

–         покращання системи поширення статистичної інформації з урахуванням потреб різних категорій користувачів;

–         удосконалення процесу розроблення статистичних даних з усіх галузей економіки та соціальної сфери;

–         поліпшення аналітичних можливостей використання статистичної інформації для прийняття рішень і прогнозування соціально-економічних процесів;

–         впровадження сучасних інформаційних і комунікаційних технологій.

Проектом визначено кілька напрямів (компонентів), які покладено в основу концепції реформування системи державної статистики. Вони передбачають модифікацію системи збору даних, в тому числі із застосуванням сучасних інформаційних технологій, посилення статистичної інфраструктури, удосконалення організаційної структури, методів управління та кадрової політики, удосконалення системи розповсюдження статистичної інформації, підвищення рівня знань зі стандартів та методології розрахунку показників тощо.

  

Організаційний розвиток і управління

1.Удосконалення організаційної структури системи державної статистики України

2. Розбудова інституціональних систем управління

3. Зміцнення системи підготовки й перепідготовки кадрів  

4. Розроблення стратегії поширення статистичних даних і навчання     користувачів

5. Поліпшення відносин з респондентами та постачальниками даних

Статистична інфраструктура

1. Поліпшення основи для вибірки домогосподарств

2. Впровадження статистичного реєстру підприємств та індивідуальних підприємців

3. Введення єдиної системи класифікацій

4. Удосконалення законодавчої бази системи державної статистики

Розроблення даних

1. Вибіркові обстеження домогосподарств

2. Інтегрована щорічна статистика підприємств

3. Внутрішньорічні обстеження економічної діяльності

4. Національні рахунки

5. Статистика цін

6. Статистика державних фінансів

7. Грошово-кредитна та банківська статистика

8. Зовнішня торгівля та платіжний баланс

9. Демографічна, соціальна статистика та статистика бідності

10. Інша статистика

Зміцнення інформаційної бази для прийняття рішень і прогнозування у Міністерстві економіки та з питань європейської інтеграції

1. Модернізація стандартів представлення та оброблення даних для аналітичних цілей

2. Введення нових короткострокових і середньострокових моделей прогнозування

 Впровадження сучасних інформаційних і комунікаційних технологій

1. Розроблення детального проекту інформатизації системи державної

    статистики

2. Системи збирання, оброблення та збереження первинних даних

3. Збереження та поширення статистичних результатів

4. Забезпечення конфіденційності та безпеки даних

5. Технічна інфраструктура

6. Інформатизація та людські ресурси

ТЕМА 4. Статистичне  спостереження

Суть  статистичного  спостереження  як  одного  з  важливих  етапів  статистичного  дослідження.

Форми  статистичного  спостереження ,  його  види  та  способи  проведення.

Програмно – методологічні  та  організаційні  питання  статичного  спостереження.

Помилки  статистичного  спостереження  та  заходи  щодо  їх  усунення.

Література: 24-33

Тема5  Організація  державної  статистики  в  Україні

ТЕМА 6. Статистичне  зведення  та  групування

Поняття  та  сутність  статистичного  зведення,  його  організаційні  форми.

 Групування  як  один  із  основних  методів  статистичного  дослідження.

 Основні  завдання  статистичних  групувань  та  їх  види.

 Вибір  групувальної  ознаки  та  принципи  формування  груп.

Статистичні  ряди  розподілу,  їх  види,  форми  та  графічне  зображення.

 Статистичні  таблиці,  їх  призначення,  види  та  правила  побудови.

Література: 35-43

Тема 7.  Графічний  метод  зображення  статистичних  даних.  Поняття  статистичного  графіка ,  його  призначення  та  роль  у  статистико – економічному  аналізі.  Вимоги  до статистичного  графіка  та  його  основні  елементи.  Класифікація  графіків  та  правила  їх  побудови. Література:12-25;с.153-180.

ТЕМА 8. Статистичні  показники.

Суть,  види  і  функції  статистичних  показників.

 Абсолютні  статистичні  величини  та  форми  їх  вираження.

 Відносні  величини,  їх  суть  та  значення  в  економіко – статистичному  аналізі

Види  відносних  величин,  способи  їх  обчислення  та  форми  вираження.

Література: 15-23

ТЕМА9. Середні  величини  та  показники  варіації.

 Суть  і  значення  середніх  величин,  загальні  принципи  їх  застосування.  

 Види середніх  величин,  що  застосовуються  в  економіко – статистичному  аналізі.

 Методи  обчислення  середніх  величин  та  математичні  властивості  середньої  арифметично

    Структурні  середні  величини,  їх  застосування  та  обчислення.

 Варіація  та  її  основні  показники,  способи  їх  обчислення.

 Математичні  властивості  дисперсії,  види  дисперсій  та  їх  взаємозв’язок.

Література:48-74

ТЕМА 10.Статистичні  методи  вивчення  взаємозв’язків.

Основні  методи  виявлення  наявності  зв’язку.

Види  зв’язків  соціально - економічних  явищ  та  завдання   їх  соціально – економічного  вивчення.

 Кореляційно – регресійний  аналіз  зв’язку,  його  завдання  і  основні  етапи.

  Оцінка  щільності  та  істотності  кореляційного  зв’язку.

Література:77-101

PAGE  6


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

22696. Вільні економічні зони в Україні 35.5 KB
  На Україні існують вільні ВЕЗ чи спеціальні СЕЗ економічні зони та території пріоритетного розвитку ТПР і являють собою частину території України на якій встановлюються i діють спеціальний правовий режим економічної діяльності та порядок застосування i дії законодавства України. 2001 року зареєстровано: 11 СЕЗ і 9 ТПР. Загальна територія на яку поширюється режим СЕЗ та ТПР 105 території України. Кількість областей України на які поширюються режим СЕЗ та ТПР 12.
22697. Проблеми тінізації Економіки України та її олігархізації 23 KB
  Світовою практикою доведено: чим слабша держава тим вищий ступінь тінізації економіки. Зв'язок між традиційними проявами тіньової економіки: корупція відмивання коштів поширення сфери дії кримінальних угруповань діяльність фіктивних фірм поширення проявів тінізації національної економіки в цілому. Автор робить висновок що будьякі прояви нелегальної економіки які не знаходять відповідної протидії з боку органів державної влади не тільки спотворюють пропорції розширеного відтворення виробництва а й знецінюють демократичні...
22698. Національний банк України 24.5 KB
  2 Забезпечити високий рівень довіри в суспільстві до банків завдяки створенню дієвої системи нагляду за банківською діяльністю системи захисту інтересів вкладників та інвесторів системи оперативного кредитування комерційних банків з метою підвищення їх ліквідності. 3 Забезпечити високий ступінь незалежності і самостійності НБУ в проведенні монетарної політики з питань що стосуються сталості грошей чітко розмежувати кредитну діяльність банківської системи і фінансову діяльність уряду виключити пряме кредитування НБУ бюджетних витрат...
22699. Залучення іноземних інвестицій в Україну 27 KB
  На приплив іноземних інвестицій можна впливати лише побічно а саме: шляхом приведення інституційних та правових норм в Україні відповідно до міжнародних вимог. Для залучення іноземних інвестицій в Україну та їх ефективного використання необхідно: 1. На державному рівні відмовитися від мети залучення іноземних інвестицій будьякою ціною тобто не ставити іноземні компанії в більш привілейоване положення ніж національні.
22700. Ситсема держорганів, щ о регулюють ЗЕД 34 KB
  ситсема держорганів щ о регулюють ЗЕД Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності здійснюється для того щоб забезпечити: 1 захист економічних інтересів України та законних інтересів субєктів зовнішньоекономічної діяльності; 2 створення рівних можливостей для субєктів зовнішньоекономічної діяльності розвивати всі види підприємницької діяльності незалежно від форм власності та всі напрями використання доходів і здійснення інвестицій; 3 заохочення конкуренції та ліквідацію монополізму в сфері зовнішньоекономічної діяльності....
22701. Експорт та імпорт України 26.5 KB
  Існує заборона експорту або імпорту того чи іншого товару для захисту національних інтересів економічна безпека захист культурних цінностей фінансові положення тощо. Сьогодні ні розміри експорту ні його структура не можуть задовольнити Україну. Розміри експорту поки що недостатні: в 1995 р. У його структурі найбільшу частку мають сировина матеріали і товари народного споживання 876; машини і устаткування 103 інші товари у тому числі послуги 21 що вказує на дуже неефективну структуру експорту оскільки майже 90 його...
22702. Структурна політика розвитку 35.5 KB
  сукупних економічних проблем які виникають внаслідок структурних зрушень всередині галузей народного господарства та між ними регіонами і між групами підприємств структурна політика розвитку.Структурна політика розвитку використовується там і тоді де і коли виникає потреба у скороченні періоду адаптації галузей і регіонів до необхідних змін макроекономічної структури та коли структурні зрушення мають стати соціально вигідними для економічних суб'єктів. Заходи держави орієнтовані на галузі народного господарства визначаються як галузева...
22703. Зовнішньоекономічна діяльність 26 KB
  ЗЕЗ це комплексна система різних форм міжнародного співробітництва. ЗЕЗ категорія історична: продукт цивілізації виникає з появою держави та розвивається разом з нею. ЗЕЗ виступають елементом зростання та прискорення. В залежності від ефективності ЗЕЗ розглядають класифікацію.