69231

Організація міжнародної статистики

Лекция

Социология, социальная работа и статистика

Таким чином послідовна розробка міжнародних рекомендацій в області статистики дозволила МСІ закласти наукові основи міжнародних класифікацій по найважливіших розділах статистики і їх застосуванні але вже опосередковано через діяльність Ліги Націй і через ООН...

Украинкский

2014-10-02

155.5 KB

4 чел.

Тема5  Організація  міжнародної  статистики    

Розвитку міжнародної статистики заважало декілька серйозних причин, і перш за все відсутність систематизованих показників і нерегулярне їх обчислення, часто різними методами, нерозвиненість національних статистичних служб і відсутність міжнародних органів, що узагальнюють діяльність статистичних служб в країнах.

За ініціативою відомих європейських економістів А. Кетле і Э. Энгеля було вирішено з 1853 р. періодично проводити Міжнародні статистичні конгреси з участю представників статистичних наукових суспільств і статистичних служб провідних країн світу, у тому числі Росії. На сесіях цього конгресу до 1875 р. обговорювалися пропозиції по виробленню впорядкованих класифікацій показників найважливіших галузей господарства і уніфікованих методів їх обчислення, програм спільних робіт по найважливіших статистичних обстеженнях, проблеми створення національних статистичних служб.

В роботі цих конгресів брали участь не тільки учені-статистики з суміжних областей знань, але і представники державних статистичних органів. Від Росії, зокрема, брали активну участь Семенов-Тян-Шанській і Ю. Янсон, які організували сесію цього конгресу в Петербурзі (1872 р.). В заслугу діяльності цієї міжнародної статистичної організації слід віднести сприяння уніфікації програм обстежень і спроби збору розрізненої інформації різних країн.

Особливу роль для розвитку міжнародної статистики і статистичної науки в цілому  відіграє  як  і  раніше,  Міжнародний статистичний інститут — МСІ. Він був створений в 1885 р. як чисто наукова організація, об'єднуюча представників науки і практичних працівників статистичних органів 50 країн. Згідно статуту МСІ, основною задачею цієї організації є розвиток і вдосконалення статистичних методів в країнах світу шляхом вироблення рекомендацій по одноманітній розробці придатних для порівнянь статистичних показників різних країн. МСІ займався також збором і публікацією узагальнених матеріалів по країнах. В подальшому діяльність МСІ зосередилася на вдосконаленні математичних методів і демографії.

Таким чином, послідовна розробка міжнародних рекомендацій в області статистики дозволила МСІ закласти наукові основи міжнародних класифікацій по найважливіших розділах статистики і їх застосуванні, але вже опосередковано, через діяльність Ліги Націй і через ООН, в яких він бере активну участь.

Подальший розвиток міжнародної статистики отримав в рамках статистичного органу Ліги Націй — Секції економіки і фінансів. Ця Секція за допомогою МСІ розробила практичні основи системи показників міжнародної статистики, сформулювала принципи і рекомендації для одноманітного обчислення національними статистичними органами таких показників.

Разом з Лігою Націй функціонували і інші міжнародні організації, такі, як Римський аграрний інститут. Міжнародна організація праці. Міжнародний союз пошти і телеграфу і ряд інших, в яких були свої статистичні служби, також розробляючі міжнародні рекомендації по одноманітному обчисленню країнами статистичних показників в специфічних областях діяльності людей.

На основі рекомендацій Ліги Націй і інших міжнародних організацій в 30-х роках почали видаватися міжнародні статистичні щорічники і бюлетені з інформацією по країнах з виведенням у ряді випадків світових підсумків. Так була закладена основа реальної міжнародної статистики. Вона була необхідна для наладки  торгових  і інших зв'язків між країнами, для отримання даних не тільки про ділових партнерів за рубежем, але і про самі країни, з якими розвиваються торгівельно-економічні, культурні і інші зв'язки.

В лютому 1946 р. на першій сесії Економічної і соціальної ради ООН — ЕКОСОР — була встановлена Статистична комісія (СК ООН) як орган, що готує всі міжнародні рекомендації в області статистики.

Сучасний  етап  розвитку   міжнародної  статистики

Створення СК ООН істотно підвищило якість і практичне застосування міжнародної статистики у всіх країнах і в міжнародних організаціях.

Разом із Статистичним відділом Секретаріату ООН  в даний час вона організовує всю статистичну роботу в світі, об'єднуючи більше 230 країн і територій, у яких є свої статистичні служби, а також статистичну інформацію близько 2 тис. різних міжнародних організацій.

В цей час діяльність МСІ зводиться до сприяння в досягненні міжнародної порівнянності  статистичних показників шляхом вироблення одноманітних методів їх обчислення і загально-прийнятних класифікацій; обміну досвідом між науковими і практичними працівниками статистики різних країн.

Центральне місце в діяльності МСІ займають регулярні сесії, на яких заслуховують і обговорюються доклади по самих різних проблемах соціальної і економічної статистики, застосування математичної статистики і ін.

За останні роки в МСІ введена практика семінарів для керівників статистичних служб по проблемах міжнародної статистики. В 1996 р. проведений семінар для європейських статистиків, на якому розглядався досвід діяльності Бюро статистики Нідерландів, а також доклади президента МСІ і директора Евростату з обміном думками про роль міжнародних статистичних служб у вдосконаленні статистичної інформації.

МСІ містить учбові центри в Калькутті, Бомбеї, Бейруті і Каїрі, на які витрачається дві третини бюджету МСІ. В цих центрах проходять перепідготовку статистики країн Азії і Африки, спеціалізуючись в різних областях статистики.

В 90-х роках минулого століття МСІ почав проводити спеціальні конференції по різних проблемах міжнародної статистики — її точності, своєчасності і надійності, збереження конфіденційності і т.д.

Діяльність МСІ тепер зосереджена на трьох основних напрямках: статистична освіта, прикладне застосування статистики в промисловості і технології, а також у фізичних науках. Його діяльність пов'язана практично з всіми національними і міжнародними організаціями, МСІ має консультативний статус в ЕКОСОР і ЮНЕСКО без входження до спеціалізованих установ ООН, регулярно бере участь в діяльності СК ООН, не будучи її членом. МСІ регулярно видає Огляд міжнародної статистики, публікує матеріали своїх сесій, періодично випускає Щорічник великих міст світу   за певною програмою показників, а також ряд інших публікацій, серед яких декілька випусків Словника статистичних термінів.

Але із створенням СК ООН саме він став центром, який координує всі статистичні роботи в світі, як в окремих країнах, так і в міжнародних організаціях. Статистичні стандарти ООН стали обов'язковими для міжнародних організацій і рекомендаційними для національних статистичних служб в їх внутрішній діяльності, причому в ООН вони зобов'язані представляти відомості відповідно до міжнародних стандартів або обумовлювати порядок відхилення від останніх.

В даний час СК ООН цілком успішно вирішує свої основні задачі і здійснює:

1)  підготовку документів як для її сесій, а також для ЕКОСОР і Генеральної    Асамблеї ООН;

2) розробку проектів методологічних документів ООН — керівництва в області статистики;

3)  збір і аналіз зауважень національних статистичних служб за проектами рекомендацій ООН в області статистики;

4)  збір і обробку інформації від країн і міжнародних організацій для випуску статистичних публікацій ООН;

5)  виведення регіональних і світових підсумків на зіставній основі і ув'язці з ними даних спеціалізованих установ системи ООН;

6)  визначення напрямів і країн, які потребують технічній допомозі ООН по розвитку національних статистичних служб;

7)  сприяння загальному вдосконаленню статистики в світі і розвитку її методів;

8)  розробку планів найважливіших статистичних обстежень;

створення і розвиток інтегрованих систем збору і обробки міжнародної статистичної інформації;

9)  вивчення можливостей і забезпечення застосування ЕОМ при створенні міжнародних обчислювальних центрів і банків даних для статистики ООН, упровадження сучасних носіїв інформації і електронних версій статистичних даних.

В 1993 р. ООН заснувала в своєму секретаріаті Департамент економічної і соціальної інформації і аналізу політики, що проводиться. Цей новий орган став спеціальним центром розробки соціально-економічної інформації для сприяння аналізу тенденцій і результатів політики, що проводиться міжнародними організаціями системи ООН.

Тим самим був створений важливий механізм об'єднання всіх функцій аналізу світового розвитку на основі збираної економічної, соціальної, демографічної інформації, даних про стан навколишнього середовища, платіжних балансів країн, а також надання технічної допомоги в області статистики і народонаселення. На основі цієї міжнародної інформації щорічно готується Світовий соціально-економічний огляд ООН. Утворена єдина міжнародна система соціально-економічної інформації на базі існуючих міжнародних обчислювальних центрів ООН і їх баз даних.

В рамках єдиної системи міжнародної статистики підвищується роль СК ООН, яка в 1993 р. розробила новий варіант міжнародного стандарту системи зведених показників національного розрахунку (СНР-93). Цей стандарт є стрижнем для всіх національних систем статистичної інформації і дозволяє на єдиній методологічній і інформаційній основі кількісно  обчислювати   результати  багатьох сучасних глобальних і локальних проблем людства, які обговорюються в ООН.

Разом із створенням СК ООН були утворені регіональні комісії ООН, а при них — регіональні конференції статистиків: для Європи — Європейської економічної комісії — ЄЕК; для Азії і Далекого  Сходу — ЕКАДС (зараз це комісія для країн Азії і Океанії — ЕКАТО); для Латинської Америки — ЕКЛА; для Африки — АЧ, з виділенням групи країн Західної Африки — ЕКЗА. В секретаріатах цих регіональних комісій утворені статистичні відділи як виконавські органи регіональних статистичних конференцій для сприяння упровадженню міжнародних статистичних стандартів стосовно умов регіонів і збору даних від країн і регіонів.

В системі ООН функціонують такі спеціалізовані установи, як Міжнародна організація праці — МОП; Продовольча і сільськогосподарська організація ООН — ФАО; Міжнародна організація за освітою, науці і культурі — ЮНЕСКО; Міжнародна організація цивільної авіації — ІКАО, Всесвітня організація охорони здоров'я — ВООЗ; Міжнародна валютний  Фонд — МВФ; Міжнародний банк — МБ; Міжнародний поштовий союз — МПС; Всесвітня організація інтелектуальної власності — ВОІВ; Міжнародне агентство по атомній енергії — МАГАТЕ; Всесвітня торгова організація — ВТО і ін. В таких спеціалізованих установах функціонують свої статистичні служби, готуючі проекти міжнародних стандартів в своїх специфічних областях, після обговорення і схвалення в СК ООН і ЕКОСОР ці документи стають міжнародними статистичними стандартами і служать базою для збору інформації від країн в своїх областях, вони обмінюються інформацією з  ООН і іншими міжнародними організаціями, щоб виключити дублювання запитів на інформацію від країн.

При Секретаріаті ООН утворені такі міжнародні організації, як Конференція по торгівлі і розвитку — ЮНКТАД, Організація по промисловому розвитку — ЮНІДО і Програма навколишнього середовища — ЮНЕП. В них також є статистичні підрозділи.

Як особливі органи (спеціалізованих установ) при ООН діють наступні міжнародні організації: Дитячий  фонд — ЮНІСЕФ, Програма розвитку — ЮНДП, Комісар ООН у справах осіб ,  які  мігрували — ЮНКР, Агентство допомоги і сприяння особам,  які  мігрували — ЮНРВА, Міжнародна продовольча програма — ВФП і ін. Кожна організація збирає інформацію про результати своєї діяльності в країнах, координує свої обстеження з СК ООН і обмінюється з нею інформацією, зведеною в певні узагальнені підсумкові показники.

Разом з цим СК ООН регулярно обмінюється інформацією з іншими міжнародними організаціями, що не входять в систему ООН.

Серед міжнародних організацій, що не входять в систему ООН і що займаються узагальненням міжнародної інформації, можна назвати Організацію економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), Європейський союз (ЄС), Організацію Африканської єдності (ОАЄ), Співдружність незалежних держав (СНД) і ряд інших. Всі вони збирають, узагальнюють і публікують статистичні дані своїх країн-членів за певними програмами і відповідно до своїх рекомендацій одноманітного обчислення відповідних показників. Їх рекомендації, базуючись на міжнародних статистичних стандартах ООН, забезпечують основу досягнення зіставності складу систем показників їх країн.

Ряд міжнародних організацій узагальнює дані про діяльність їх країн-членів в обумовленій вузькій сфері діяльності. До числа таких організацій відноситься Рада з китобійного промислу (РКП), який контролює дотримання країнами в даний час мораторію, що забороняє забій китів, а також квот для забою окремих видів цих водних ссавців, які знаходяться під загрозою зникнення. Аналогічним чином визначені сфери статистичної інформації для Світової ради з пшениці, Світового союзу по каві,  світового союзу по олову,  міжнародної організації по цукру   і  т. д.

У всіх цих міжнародних організацій, їх статистичних служб є одна задача і мета — досягнення зіставності складу розроблених  ними систем показників за допомогою вироблених ними стандартних методів їх обчислення.

Через необхідність упровадження в практику статистичних служб окремих країн і міжнародних організацій таких стандартизованих систем статистичних показників і єдиних методів їх обчислення міжнародна статистика виділилася в самостійний розділ статистики.

Цілком очевидно, що ступінь деталізації і склад показників міжнародної статистики залежать від можливостей вживаних в окремих країнах систем статистичної інформації. Початкові дані зарубіжних країн, як правило, надзвичайно різноманітні, а міжнародна статистика оперує більш узагальненими, але менш детальними угрупуваннями даних на базі міжнародних класифікацій; в міжнародних організаціях натуральні показники приводяться в однакових метричних одиницях, вартісні показники — в єдиній валюті.

Цілком природно, що перераховані вище (і не згадані) міжнародні організації системи ООН, а також організації, що не входять в систему ООН, постійно обмінюються величезними об'ємами даних міжнародної статистики. Для впорядкування потоків інформації окремих країн і міжнародних організацій в ООН розроблена чітка схема обігу такої інформації в світі. Це торкається перш за все регулярних потоків інформації від країн до міжнародних організацій системи установ ООН, які представлені на схемі (мал. 1).

Мал. 1.  Канали обігу міжнародної статистичної інформації через ООН

   В значній мірі рішення проблеми раціональної організації потоків міжнародної статистичної інформації полегшується створенням сітки міжнародних обчислювальних центрів, які в даний час зв'язані між собою лініями ІНТЕРНЕТ, а також каналами супутникового зв'язку. Банки даних таких ВЦ містять суцільні динамічні ряди значень прийнятих в ООН систем показників кожної міжнародної організації, як правило, за період з 1950 р., а у ряді випадків і за більш тривалий період.

Такі міжнародні ВЦ створені в містах  світу, в яких або навкруги яких розташовані міжнародні організації системи ООН. Перш за все почав функціонувати такій ВЦ в Секретаріаті ООН  (Нью-Йорк, США), потім — в Європейському відділенні ООН (Женева, Швейцарія) і його філіали в Парижі і Римі. Дещо пізніше введені в експлуатацію міжнародні ВЦ в ІКАО (Монреаль, канада), в МВФ і МБ (Вашингтон, США), в МАГАТЕ (Відень, Австрія), в ЕСКАТО (Бангкок, Таїланд), в АЧ (Аддіс-Абеба, Ефіопія) і ін.

Тим самим ООН упорядкувала напрями основних міжнародних потоків статистичної інформації в світі, максимально виключаючи її дублювання, скорочуючи витрати на її збір, обробку і розповсюдження.

Крім цього ООН  в  минулому  більш ніж за  півстоліття змогла добитися значної уніфікації складу даних міжнародної статистики, забезпечуючи зіставність показників різних країн, їх підсумків. Цьому сприяв розроблений порядок етапів вироблення рекомендацій ООН за міжнародною статистикою, які готуються експертами по заявці в СК ООН, потім обговорюються в країнах і на СК ООН і передаються на остаточне обговорення і схвалення ЕКОСОР, після чого ці рекомендації стають офіційними документами ООН. Такий порядок обов'язковий для всіх міжнародних статистичних стандартів. Це забезпечує максимальну зіставність публікованих ООН статистичних даних.

Етапи вироблення міжнародних статистичних стандартів представлені

на мал. 2.

Мал. 2.  Схема вироблення рекомендацій ООН за міжнародною статистикою

   Цифрами на схемі позначені:  1 — початкове прохання;  2 — проект пропозицій;  3 — зауваження країн;  4 — первинний проект;  5 — проект рекомендацій;  6 — рекомендації ООН

Представлена на мал. 2 схема вироблення міжнародних статистичних стандартів в ООН грунтується за наступними принципами.

На першому етапі виявляється потреба в розробці нових або у вдосконаленні діючих міжнародних рекомендацій, наприклад для вироблення нового стандарту по обчисленню показників нематеріальних активів. В цьому випадку на засіданні СК ООН ухвалюється рішення про підготовку проекту нового стандарту і дається доручення  ООН створити робочу групу з експертів, щоб підготувати пропозиції за проектом такого документа ООН. По загальних проблемах статистики робочі групи експертів створюються з фахівців країн. Проекти по окремих специфічних проблемах статистики готуються експертами спеціалізованих установ системи ООН.

На другому етапі  ООН збирає і узагальнює отримані пропозиції експертів і направляє проект пропозицій експертів на відгук і зауваження до національних статистичних органів.

На третьому етапі, отримавши конкретні зауваження країн за проектом рекомендацій,  ООН узагальнює ці відгуки, зауваження і поправки, які зводяться в єдиний проект документа ООН.

На четвертому етапі  ООН зводить ці зауваження і поправки в проект документа ООН, а також представляє його в СК ООН.

На п'ятому етапі СК ООН всесторонньо обговорює представлений проект документа ООН і при необхідності вносить редакційні поправки або уточнення. Після цього проект документа передається в ЕКОСОР.

На шостому етапі рекомендація статистичного стандарту ООН розглядається на одному із засідань ЕКОСОР, схвалюється і після цього стає офіційним документом ООН, яким керуються статистичні органи країн і міжнародних організацій.

Такими міжнародними стандартами ООН забезпечується зіставність змісту статистичних показників, методів їх обчислення і публікованих на їх основі даних по країнах, регіонах і  світу в цілому.

Методологічні документи ООН публікуються на шести офіційних мовах, прийнятих в ООН, у тому числі на російській. По-перше, це документи ООН серії М (методологічні), тобто стандарти і рекомендації ООН; по-друге, документи ООН серії F — методологічні дослідження по окремих розділах статистики.

Крім обширних публікацій ООН є різноманітні статистичні публікації інших міжнародних організацій, що не входять в систему ООН, але що грунтуються в значній мірі на статистичних стандартах ООН. Це публікації ОЕСР, ЄС, СНД, Ради Скандинавських країн і сотень інших організацій, дані яких нерідко відтворюються в статистичних публікаціях ООН.

Всі міжнародні публікації із статистичними даними складають виключно важливе джерело інформації про найрізноманітніші тенденції розвитку різних країн на зіставній основі.

  Міжнародні стандарти обліку і статистики

Міжнародні стандарти встановлюються для досягнення зіставності обчислюваних в різних країнах показників, з їх допомогою одноманітно характеризуються найважливіші соціально-економічні явища в світі і виводяться підсумки по країнах, регіонах і  світі  в цілому.

В міжнародній статистиці розрізняються наступні види таких стандартів:

 •  Загально-методологічні положення міжнародної статистики;
 •  класифікації статистичних показників;
 •  керівництво по обчисленню показників;
 •  довідники і технічне керівництво.

Загально-методологічні положення — це документи ООН, в яких висловлені принципи і методологія побудови систем зведених показників, що характеризують найважливіші взаємозв'язки в економіці і результати її функціонування.

До таких документів ООН відноситься перш за все Система національних рахунків. Вона була розроблена експертами СК ООН в 1951 р. і затверджена ЕКОСОР в 1953 р. Потім в 1966 р. вона була вдосконалена і в 1968 р. схвалена ЕКОСОР. Діючий в даний час варіант міжнародної СНР готувався декілька років, в 1993 р. він був схвалений ЕКОСОР і рекомендований для практичного застосування країнами і міжнародними організаціями. Цей міжнародний стандарт регламентує застосування одноманітних показників, заснованих на теорії чинників виробництва і таблицях міжгалузевих зв'язків, взаємопов'язаних з платіжним балансом. За допомогою такої системи показників характеризуються відтворювальні процеси в країні і в секторах господарства.

В числі загально-методологічних документів ООН слід зазначити Керівництво по платіжному балансу, підготовлене фахівцями МВФ. Його п'яте видання в 1993 р. методологічно взаємопов'язане з СНР - 93. Воно покликане сприяти одноманітному обчисленню показників результатів зовнішньоекономічної діяльності господарюючих суб'єктів в кожному секторі господарства країн.

Важливим документом такого типу є Керівні принципи статистики  національних фондів, які були розроблені в 1979 р. В них висловлюються основи методології обчислення показників економічних активів, які в 1993 р. були уточнені і стали складовою частиною СНО-93.

Серед міжнародних класифікацій можна виділити наступні найважливіші документи:

1. Міжнародна стандартна класифікація всіх видів діяльності — МСОК. Вона регламентує угрупування статистичних показників по галузях господарства. В Росії їй відповідає аналог — ОКОНХ разом з перехідним ключем по кожній позиції — Індекси до МСОК. Вперше вона була розроблена ООН в 1949 р. і уточнювалася в 1958, 1968 і 1990 рр.

2. Міжнародна стандартна торгова класифікація — МСТК, яка вперше розроблена в 1951 р. і в подальшому неодноразово уточнювалася (в 1961, 1968, 1975 і 1986 рр.) і доповнювалася Індексами до МСТК — в 1953, 1961 і 1987 рр.

3. В 1967 р. ООН розроблена Класифікація товарів по широких економічних групах — КТШЕК, в якій виділяються товари для експорту і імпорту на засоби виробництва, проміжні і споживацькі товари.

4. Міжнародна стандартна класифікація освіти, розроблена ЮНЕСКО, з 1974 р. використовується для єдиних угрупувань вчаться по трьох основних рівнях навчання.

5. Міжнародна стандартна класифікація професій, розроблена МОП, діє з 1958 р., вона неодноразово уточнювалася.

6. Міжнародна стандартна класифікація занять, також підготовлена МОП, використовується для характеристики роду фактичних занять населення.

7. Міжнародна стандартна класифікація хвороб, травмувань  і смерті розроблена ВІЗ в 1948 р. і потім неодноразово уточнювалася, щоб відобразити поточну практику органів охорони здоров'я.

Слід виділити ще стандартні класифікації ООН для промисловості (з 1953 р.) і будівництва (з 1965 р.) з їх подальшими уточненнями у міру розвитку цих галузей господарства.

Є ще десятки інших міжнародних класифікацій по різних областях діяльності людей. Спеціальна міжнародна класифікація показників туризму розроблена ВТО останнім часом.

Вельми численні такі міжнародні стандарти, як керівництво по обчисленню показників. В цій групі найбільше практичне значення мають Методологічні пояснення до статистичного щорічника ООН і доповнюючому його статистичному щомісячному бюлетеню ООН. Аналогічні методологічні пояснення є до міжнародної статистики праці і ряду інших міжнародних публікацій.

Особливу роль грають методологічні вказівки про порядок проведення всесвітніх обстежень: переписів населення і житла, промисловості, сільського господарства, торгівлі і т.д.

В рекомендаціях і керівництві СК ООН для статистики одержують подальше розкриття і роз'яснення порядку і методології розрахунку відповідних показників. Зокрема, детально розроблені принципи обчислення показників природного руху населення, його цивільного стану і реєстрації; принципи і рекомендації порядку проведення переписів населення;  визначення і методи оцінки роботи транспорту і т.д.

Аналогічні рекомендації готуються і спеціалізованими установами системи ООН. Так, МОП видає рекомендації за статистикою зайнятості і безробіття, заробітної плати, робочого часу, індексів споживацьких цін, виробничого травматизму, трудових конфліктів, соціального страхування, продуктивності праці і ін.

ФАО розробляє і удосконалює рекомендації по веденню балансів — рахунків сільського господарства, показників окремих продуктів, сільськогосподарських площ, врожайності, балансів обороту окремих видів продовольства і ін.

ЮНЕСКО розробляє методологічні рекомендації по обчисленню показників потреби в шкільних установах; витрат на освіту,   випуску книг і періодичних видань, характеристик науково-технічного прогресу і ін.

Важливу роль грає керівництво по проведенню вибіркових обстежень сімейних бюджетів, домогосподарств, ведення регістрів різних об'єктів статистичних спостережень, порівнянь  роздрібних цін для встановлення рівня заробітної плати для міжнародних урядовців, проблемам складання таблиць «затрати - виробництво» і їх аналізу і т.д.

В групі довідників є десятки міжнародних стандартів ООН, серед яких відзначимо наступні, які періодично уточнюються і обновляються:

 •  Міжнародні заходи і вага;
 •  Номенклатура географічних регіонів для статистики;
 •  Назви країн світу і національностей;
 •  Покажчик міжнародних стандартів;
 •  Митні зони світу;
 •  Перелік статистичних показників, що розробляються міжнародними організаціями;
 •  Коефіцієнти перерахунку з національних одиниць вимірювання в метричні;
 •  Довідник методів реєстрації природного руху населення;
 •  Довідник статистичних організацій в світі;
 •  Довідник освітніх організацій в світі;
 •  Довідник за економічною статистикою в країнах Азії.

В даний час діє більше 150 міжнародних стандартів в області статистики, з яких приблизно 60 розроблені в СК ООН, а інші - в спеціалізованих установах системи ООН.

На основі таких стандартів в ООН складаються спеціальні анкети-запитальники для країн; в цих запитальниках містяться переліки відповідних показників, якими цікавляться міжнародні організації і по яких від країн запрошується інформація. В анкетах містяться короткі методологічні пояснення, як обчислювати такі показники відповідно до міжнародних стандартів. За допомогою таких анкет-запитальників статистичні служби ООН збирають необхідні дані по розроблених системах показників міжнародної статистики. Шляхи її проходження через канали міжнародних організацій показані

на мал. 2.

Статистика свої показники засновує в значній мірі на даних бухгалтерського обліку. Тому СК ООН з 1968 р. робить спроби взаємної ув'язки принципів бухгалтерського обліку з принципами СНР. Налагоджені контакти з міжнародними професійними об'єднаннями бухгалтерів: з Комітетом із стандартів бухгалтерського обліку (з 1973 р.), Міжнародною федерацією бухгалтерів (з 1977 р.). Європейською федерацією бухгалтерів-експертів і ін. Для цієї мети в 1982 р. була створена Міжурядова група експертів ООН за міжнародними стандартами обліку і звітності, яка сприяє упровадженню в практику країн міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, які періодично уточнюються. В даний час діє  більше 30 таких стандартів, заснованих на принципах СНО-93. Якнайповніші і послідовно такі стандарти упроваджені у Франції через Загальнонаціональний план рахунків.

В міжнародних стандартах бухгалтерського обліку регламентуються найважливіші положення його, які забезпечують одноманітне розуміння змісту відповідних показників по найважливіших розділах обліку і їх зіставність. Це дозволяє розробляти звіти без жорсткої обов'язковості форм обліку і всієї документації на підприємствах і в установах. Всі стандарти бухгалтерського обліку можна згрупувати по наступних розділах:

 •  Загально-методологічні;
 •  характеризуючі загальний напрям діяльності підприємств;
 •  характеризуючі окремі види їх діяльності;
 •  окремі види майна і активів, що враховують;
 •  державні субсидії і соціальні заходи, що враховують.

Такими стандартами все більш широко користуються в багатьох країнах світу, що сприяє подальшій уніфікації обліку на всіх рівнях — від підприємств до господарства країни, а також в міжнародному масштабі. Це у свою чергу підвищує якість і достовірність всієї міжнародної статистичної інформації.

Методи досягнення   порівнянності  статистичних показників

Міжнародна статистика заснована на порівнянні початкової інформації і приведенні її до зіставного вигляду для характеристики що відбуваються в різних країнах соціально-економічних явищ.

Практично у всіх випадках при порівняннях початкових даних, включених в національні статистичні публікації, виявляються певна схожість і відмінності даних одних країн від даних інших країн і від міжнародних стандартів.

Відмінності пов'язані з неоднаковим складом елементів об'єктів статистичного спостереження, одиниць вимірювання, з різними методами збору і обробки початкової інформації, не кажучи про відмінності в чисельності і складі населення, періодах і моментах реєстрації явища, рівнях цін, купівельній спроможності національної валюти і багатьох інших чинниках, що роблять вплив на величину значення порівнюваних показників, як натуральних, так і вартісних.

Для вирішення проблем усунення незіставності складу показників порівнюваних країн міжнародною статистикою вироблений ряд особливих методів. По-перше, певний порядок розробки і застосування міжнародних стандартів, тобто встановлення єдиного змісту, однакових методів обчислення і угрупувань статистичних показників. По-друге, метод виявлення схожості і відмінностей початкових національних показників різних країн і встановлених міжнародних стандартів ООН. По-третє, метод перехідних ключів для перерахунку значень національних даних відповідно до міжнародного стандарту. По-четверте, використовування для безпосередніх порівнянь  значень показників різних країн, обчислених «з розрахунку на душу населення». Це найважливіші методи міжнародної статистики.

Перший з перерахованих методів складає основу зіставлень і є найважливішим початковим моментом.

Другий метод виникає з основного і полягає у виявленні перш за все зіставних частин порівнюваних показників різних країн по еталонах міжнародного стандарту. Тим самим визначається база подальших перерахунків і виявляється масштаб незіставної частини, яка відсутня або у складі показника країни, або у складі його міжнародного стандарту. Це служить основою поправок в порівнювані показників різних країн для досягнення їх зіставності по своєму складу.

Метод перехідного ключа дозволяє безпосередньо усувати незіставність порівнюваних показників і перераховувати їх значення з національних систем показників в значення таких показників за міжнародними стандартами, а також переходити від останніх до національних показників. Причому такі ключі застосовуються у багатьох випадках: для перерахунку національних одиниць вимірювання в міжнародні; для встановлення зіставних складів елементів показника; для перерахунку вартісних показників з національних грошових одиниць в міжнародну валюту, виходячи з паритетів купівельної спроможності національних валют, і в багатьох інших випадках. При цьому принципова схема такого ключа залишається незмінною. Початковим моментом для переходу служить значення національного показника даної країни; потім по виявлених відмінностях його складу від міжнародного стандарту вносяться необхідні поправки, і у результаті виходять значення, зіставні з міжнародним стандартом.

Дотепер у ряді країн використовуються традиційні для них одиниці вимірювання. Так, вага продукції чорної металургії, вугілля і ряду інших продуктів в США вимірюється «короткими тонами», а у Великобританії — «довгими тоннами». У такому разі зіставність значень національних показників з міжнародними показниками досягається за допомогою перехідного ключа. 

Таблиця  № 1.  Перехідний ключ для перерахунку національних одиниць вимірювання в міжнародні одиниці вимірювання

Національні  одиниці  вимірювання

Поправки  для  забезпечення  порівняння

Міжнародні  стандарти

  ( + )

     ( - )

США - « коротка  тона »  ( 907,2  кг )

+ 92,8 кг

Метрична  тона

Великобританія -

« довга  тона »

( 1016 кг )

- 16 кг

« «

Приведена вище схема перехідного ключа дозволяє наочно представити механізм дії такого ключа, на основі якого легко скласти алгоритм для автоматизованого перерахунку відповідних національних показників в міжнародні одиниці вимірювання і, навпаки, міжнародних — в національні одиниці вимірювання. Але найголовніше — використовування такого методу дозволяє зіставляти значення статистичних показників різних країн в єдиних вимірниках.

Цілком очевидно, що для перерахунку дані американської статистики про видобуток вугілля, виражені в «коротких тонах», вимагається розділити на коефіцієнт 0,9072, щоб отримати значення його добування  в метричних тоннах. У разі перерахунку початкових даних англійської статистики аналогічним чином національні дані вимагається розділити на коефіцієнт 1,016.

Для порівняння групувань показників різних країн за допомогою перехідних ключів в них використовуються коди національних класифікацій, і, якщо вони відрізняються від угрупувань міжнародної класифікації, вносяться необхідні корективи для перерахунку.

Схема ключа при цьому не зазнає змін (таблиця № 2).

В лівій частині ключа проставляються коди групування по національній класифікації. В центральній частині ключа проставляються коди елементів групування, які вимагається виключити або додати до основного групування, щоб значення показника цього групування даних відповідало її міжнародному стандарту. Техніка розрахунків в цих випадках також чітко описується за допомогою такого ключа і легко формулюється  відповідним алгоритмом, і подальші розрахунки можливо здійснювати автоматизовано. Покажемо це на конкретному прикладі.

Таблиця № 2.  Перехідний  ключ  від  ОКОНХ  Росії  до  МСОК  для  утворення  зіставної групи  «Електроенергія,  газ  і  водопостачання»

ОКОНХ

Поправки

( + )  ( - )

МСОК

Коди

Підотрослі

Коди

Підотрослі

11100

Електроенергетика  від  11110  до 11190

+11100

19780

Повносистемні  водопроводи

+19780

90213

Комунальне  і  побутове  водопостачання

+90213

90214

Газопостачання

+90214

90215

Теплопостачання

+90215

Е4(41+42)

Електроенергія, газ  і водопостачання

  Так, щоб по Росії отримати порівнянності з міжнародною класифікацією МСОК значення показників по групі Електроенергія, газ і водопостачання, вимагається об'єднати по Росії групу ОКОНХ 11100 з групами 19780, 90213, 90214 і 90215. Такі перегрупування забезпечують порівнянність показників Росії з показниками міжнародної статистики.

В прикладі використані коди ОКОНХ, які в даний час замінюються новим класифікатором — ОКДП (Загальноросійська класифікація видів економічної діяльності, продукції і послуг).

Дещо складніше розв'язуються проблеми обчислення і порівняння статистичних показників, виражених в грошових одиницях різних країн.

Коефіцієнти купівельної спроможності валют в міжнародній статистиці почали обчислюватися з 60-х років. В 1968 р. в рамках ООН була встановлена Програма міжнародних порівнянь(ПМП) для розрахунку «паритетів купівельної спроможності» (ПКС) валют різних країн. Розрахунки таких ПКС здійснювалися і здійснюються в даний час для перерахунку значень показників ВВП, виходячи із співвідношення внутрішніх цін на товари-представники для основних елементів цієї найважливішої категорії. Основна задача такого проекту ООН полягає в отриманні інструменту для перерахунку національних значень показників ВВП і його складових елементів в єдину міжнародну валюту — долари США — для безпосереднього порівняння  при зіставленнях.

Методологія таких зіставлень полягає в наступному:

спочатку обчислюються значення співвідношень купівельної спроможності валют за їх внутрішніми цінами на товари-представники в первинних групах (ПГ) по відношенню до долара США;

потім значення ПКС обчислюються для елементів ВВП як средньозважені  значення ПКС із значень їх для ПГ, що входять до складу елемента ВВП, виходячи з питомих вагів  цих елементів;

із значень 294 ПГ, відповідно нарешті, обчислюється підсумкове значення ПКС для загального об'єму ВВП, виходячи із зважених значень всіх ПКС, отриманих для всіх елементів ВВП.

Агреговані таким чином показники ВВП по його кінцевому використовуванню утворюються зважених по питомих вагах їх в структурі ВВП країни. Докладний опис техніки розрахунків ПКС міститься в офіційній публікації Держкомстату РФ «Міжнародні зіставлення валового внутрішнього продукту за 1993 рік» (М.: ГКС РФ. 1996. с. 9—27).

На закінчення слід зазначити, що процеси гармонізації міжнародних, регіональних і національних класифікацій не є одномоментними і протікають паралельно з розвитком і вдосконаленням всієї системи економіко-статистичних класифікацій.

  Таким чином, сучасна міжнародна статистика істотно розширює і якісно покращує можливості порівняльного аналізу який  відбувається в світі соціально-економічних процесів, дозволяє формулювати важливі рекомендації подальшого розвитку країн  і здійснювати відповідні прогнози.


ВООЗ

ЮНЕСКО

МОП

МВФ

ФАО

ІКАО

МПС

Інші  органи

ПУБЛІКАЦІЇ  СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ЗАКЛАДІВ  ООН

СТАТИСТИЧНИЙ  ВІДДІЛ  СЕКРЕТАРІАТУ          ООН

Система  національних  рахунків,  зовнішня  та  внутрішня  торгівля,  промисловість,  будівництво, енергетика, транспорт,  оптові  ціни,  демографія,  соціальні  дані,  ін.

НАЦІОНАЛЬНІ  СТАТИСТИЧНІ  СЛУЖБИ   КРАЇН

Запит  на  інформацію

Зайнятість, трудові  відносини

Платіжний  баланс, фінанси

Освіта, культура,  наука

хорона  здоровя

Цивільна  авіація

Поштова  діяльність

Інша  інформація

   Обмін  опрацьованої  

  інформації  без  дублювання

ПУБЛІКАЦІЇ  ООН

Сільське, лісове господарство

СТАТИСТИЧНА  КОМІСІЯ  ООН

Статистичний  відділ

Спеціалізовані  заклади  ООН

ЕКОНОМІЧНА  І  СОЦІАЛЬНА  РАДА  ООН

УРЯДИ  КРАЇН

Групи  експертів

Регіональні   комісії  ООН

Міжнародні  професійні  організації

Центральні  статистичні     органи   країн

1

4

5

6

3

2


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

27710. Хулиганство (ст. 213 УК). Отличие этого преступления от вандализма (ст. 214 УК) 55 KB
  При квалификации действий лица по пункту а части 1 статьи 213 УК РФ судам следует при необходимости на основании заключения эксперта устанавливать является ли примененный при хулиганстве предмет оружием предназначенным для поражения живой или иной цели. В случаях когда в процессе совершения хулиганства лицо использует животных представляющих опасность для жизни или здоровья человека содеянное с учетом конкретных обстоятельств дела может быть квалифицировано по пункту а части 1 статьи 213 УК РФ. дает основание для квалификации содеянного...
27712. Принудительные меры медицинского характера. Виды, основания применения и порядок исполнения. Продление, изменение и прекращение применения принудительных мер медицинского характера 34.5 KB
  Продление изменение и прекращение применения принудительных мер медицинского характера. Принудительные меры медицинского характера это установленные уголовным законом меры государственного принуждения применяемые к лицам совершившим преступление и нуждающимся в лечении с целью их излечения и предупреждения с их стороны совершения новых общественно опасных деяний. Принудительные меры медицинского характера сами по себе наказанием не являются отрицательной оценки деяния от имени государства не выражают кары в себе не содержат судимости...
27714. Присвоение или растрата (ст. 160 УК). Особенности субъекта данного преступления. Отличие данного преступления от злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 УК), совершенного из корыстной заинтересованности 33 KB
  Особенности субъекта данного преступления. Отличие данного преступления от злоупотребления должностными полномочиями ст. Объект преступления отношение собственности. ОСОБЕННОСТИ SТА: Особенностью квалификации в данном случае является то что при совершении данного преступления группой лиц по предварительному сговору отдельные участники хищения не являющиеся ни должностными лицами ни лицами которым имущество было вверено или передано в ведение несут ответственность по ст.
27716. Преступление против основ конституционного строя и безопасности гос-ва 46 KB
  Разглашение гос. Объект: безопасность госва а также установленный порядок охраны сведений составляющих гос. Предмет преступления составляют сведения отнесенные законом к гос.
27718. Рецидив преступлений и его виды. Уголовно-правовое значение рецидива 32 KB
  Рецидив преступлений это совершение умышленного преступления лицом имеющим судимость за ранее совершенное умышленное преступление ст. В зависимости от количества судимостей за ранее совершенные преступления а также от тяжести ранее совершенных преступлений и тяжести вновь совершенного преступления законодатель выделяет три вида рецидива преступлений: простой ч. 1 Простым рецидивом признается совершение умышленного преступления лицом имеющим судимость за ранее совершенное умышленное преступление. 2 Рецидив преступлений признается...