69352

Створення інформаційної системи аудиторської компанії

Курсовая

Информатика, кибернетика и программирование

Обєктом дослідження в даній роботі є інформаційні процеси в сфері аудиту що характеризують здійснення аудиторської діяльності в Україні. Теоретичне значення даної роботи полягає у проведенні аналізу проблем здійснення аудиторської діяльності в Україні аналізу...

Украинкский

2014-10-03

269.5 KB

1 чел.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА

 «Створення інформаційної системи

аудиторської компанії»

           

КНЕУ Київ 2009


Вступ

    Розвиток України на сучасному етапі характеризується становленням ринкової економіки, її інтеграції у систему міжнародних економічних відносин, виникнення акціонерних компаній, товариств, фондів. До розвитку економіки залучаються зовнішні та внутрішні інвестиції, кредити, проводяться емісії цінних паперів, йде роздержавлення власності та приватизація майна. Учасники цих процесів потребують достовірної і неупередженої інформації про фінансово-майновий стан, перспективи розвитку та фінансову стабільність суб’єктів господарювання. Подання достовірної та неупередженої інформації зацікавленим особам забезпечується через аудиторський висновок, про що свідчить віковий доствід зарубіжних країн, а також робота вітчизняних аудиторів.

    На сьогоднішній час в Україні зареєстровано більше 100 аудиторських компаній та більше 200 незалежних аудиторів, разом з тим, не створено програмних продуктів, які призначені для автоматизації аудиторської діяльності. Проведений аналіз ринку програмного забезпечення для аудиторських компаній показав, що в Україні представлене програмне забезпечення для автоматизації управління компанією та автоматизації роботи з документами. Систем, які б забезпечували автоматизацію проведення аудиторської перевірки, на ринку України не пропонується. Тому розроблення інформаційної системи для аудиторської компанії є на сьогоднішній час актуальною та перспективною для впровадження. Специфіку діяльності аудиторських компаній не враховує жодна система, яка могла б використовуватися як альтернатива.

    Проблеми побудови та використання автоматизованих інформаційних систем  висвітлено в роботах вітчизняних авторів. Зокрема:

 •  теоретичним та практичним основам здійснення аудиторської діяльності в Україні присвячено роботи таких авторів: Савченко В.Я [11], Ільїна С.Б. [8],  Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. [9], Національні стандарти аудиту [2-7];
 •  практичному впровадженню інформаційних систем: Писаревська Т.А. [10], Терещенко Л.О., Матієнко-Зубенко І.І [14], Романов А.Н., Одінцов Б.Е. [15]; 
 •  опису існуючих програмних продуктів для аудиторських компаній: компанія «Лаборатория аудита» [21], Консалтингова група «Термика» [22], Компанії «Гольдберг-Софт» [24].

    В наведених літературних джерелах досить грунтовно описано теоретичні та практичні засади здійснення аудиторської діяльності в Україні та основи створення інформаційних систем.

    Об’єктом дослідження в даній роботі є інформаційні процеси в сфері аудиту, що характеризують здійснення аудиторської діяльності в Україні.

    Предметом проведеного дослідження є вивчення методів і технологій створення інформаційної системи аудиторської компанії та її побудова.

Основними завданнями даної роботи є:

 •  дослідження аудиторської діяльності, розкриття сутності аудиторської діяльності, особливості її здійснення в Україні;
 •  аналіз існуючих інформаційних систем для розв’язання поставленої задачі;
 •   вибір  методу і технології проектування ІС.

Теоретичне значення даної роботи полягає у  проведенні аналізу проблем здійснення аудиторської діяльності в Україні, аналізу існуючих методів і технологій  вирішення даної проблеми, розробленні рекомендацій щодо створення автоматизованої інформаційної системи аудиту.


1.
Аудит. Особливості здійснення аудиторської діяльності в Україні.

Аудит - згідно Закону України ”Про аудиторську діяльність” це - перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів, та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання з метою визначення достовірності їх звітності, обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам”.

    Сутність аудиту полягає у перевірці звітності, обліку, первинних бухгалтерських документів та їншої інформації, що стосується фінансово-господарської діяльності суб’ктів господарювання з метою висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах і відповідність вимогам законів України та національним положенням (стандартам) бухгалтерського обліку або іншим правилам згідно з вимогами її користувачів.

    Аудит – це вид підприємницької діяльності аудиторів або аудиторських фірм, які покликані захищати інтереси вкласників, інвесторів, держави [11, c. 9]. Згідно Національного нормативу №3  “Мета і загальні принципи аудиту фінансової звітності” метою аудиту є висловлення думки про те, чи відповідає фінансова звітність, в усіх суттєвих аспектах, інструкціям, які регламентують порядок і представлення фінансових звітів”. Всі інші роботи, які не пов’язані з аудитом (перевіркою ) фінансової  звітності отримали назву аудиторські послуги. [3, c. 13]. Аудит покликаний надавати допомогу представникам страхових компаній, бірж, акціонерних товариств, спільних підприємств, комерційних банків, різних іноземних фірм.

    Аудит поділяється на зовнішній та внутрішній. Під зовнішнім аудитом розуміють  незалежну експертизу та аналіз фінансової звітності господарського суб’єкта, яка публікується, з метою визначення її вірогідності, повноти і відповідності законодавтсву, а також консультування з облікових, податкових, фінансових, організаційних та інших питань. Внутрішній аудит (контролінг) на відміну від зовнішнього здійснюється працівниками, призначений для внутрішньогосподарського контролю фінансового стану та джерел витрат, діагностування системи управління, виявлення резервів і забезпечення адміністрації рекомендаціями щодо підвищення ефективності економіки підприємства. Зовнішній аудит базується на «відкритій звітності» (тобто звітності, яка публікується). Внутрішній аудит ураховує специфіку підприємства та його непубліковані форми, такі як:

 •  прогноз прибутків;
 •  прогноз продажу;
 •  програма введення в дію нових потужностей тощо [10, c. 310].

Основними завданнями аудиту є:

• перевірка фінансової звітності, розрахунків, декларацій та інших документів для встановлення їх достовірності й відповідності здійснених господарських і фінансових операцій чинному законодавству;

• виявлення і попередження (профілактика) порушень у фінансово-господарській діяльності підприємств;

• реальність визначення фінансових результатів;

• оцінка ефективності внутрішнього контролю;

• надання консультаційних послуг з питань обліку, аналізу, права, менеджменту, маркетингу, фінансів тощо.

За змістом аудит як одна з форм фінансового контролю включає експертну оцінку фінансово-господарської діяльності підприємства за даними фінансового обліку, фінансової звітності, а також надання аудиторських послуг і пов'язаних із ними експертиз, консультацій з питань фінансового і управлінського обліку, фінансової звітності, оподаткування, аналізу господарської діяльності, фінансів, управління трудовими ресурсами та інших видів економіко-правового забезпечення підприємницької діяльності юридичних і фізичних осіб.

    Предметом аудиту є процес розширеного відтворення суспільне необхідного продукту, достовірність відображення його в системі бухгалтерського обліку і звітності, а також дослідження ефективності ділової активності з дотриманням чинного законодавства. Іншими словами, предметом аудиту є стан економічних, організаційних, інформаційних та інших характеристик системи, що перебуває у сфері аудиторської оцінки. Крім цього, предметом аудиту є договірні відносини, виконання договорів, тобто здійснення контролю за усіма формами обороту суспільно необхідного продукту [11, c. 40].

    Предмет аудиту конкретизується його об'єктами. Об'єктами аудиту є юридичні й фізичні особи, при цьому перевірці підлягають окремі господарські засоби і процеси, сукупність яких характеризує виробничу і фінансово-господарську діяльність підприємств і окремих посадових осіб за відповідний період, що складає поняття об'єктів контролю. До об'єктів можна віднести:

 •  установчі документи організації (підприємства), які визначають відносини щодо регулювання її (його) фінансової діяльності, формування та змін статутного капіталу;
 •  розрахунки з оплати праці;
 •  ресурси – засоби та предмети праці, трудові ресурси, фінансові ресурси, матеріальні активи;
 •  господарські процеси – економічні процеси впровадження нової техніки, забезпечення робочою силою, матеріально-технічне забезпечення, технічне, енергетичне й господарське обслуговування, основне й допоміжне виробництво і забезпечення фінансовими ресурсами та ін.;
 •  економічні результати діяльності;
 •  організаційні форми управління;
 •  методи управління – ситеми стимулювання, внутрішньо-виробничий госпрозрахунок;
 •  функції управління – планування, облік, контроль, економічний аналіз і регулювання, стимулювання та ін. [9, c. - 33].

Аудиторська фірма Baker Tilly Ukraine спеціалізується на таких послугах аудиту:

 •  аудит фінансової звітності;
 •  огляд фінансової звітності;
 •  аудит спеціального призначення;
 •  виконання погоджених процедур

Аудит фінансової звітності – аудиторська перевірка фінансових звітів, що має на меті надання аудиторові можливості висловити думку про те, чи складені ці фінансові звіти відповідно до визначеної концептуальної основи фінансової звітності.

Послуги з аудиту фінансової звітності включають:

 1.  Аудит фінансової звітності, підготовлений у відповідності до Національних стандартів ведення бухгалтерського обліку;
 2.  Аудит фінансової звітності, підготовлений у відповідності до IFRS-IAS (МСФЗ-МСБО);
 3.  Аудит фінансової звітності, підготовлений у відповідності до стандарту US GAAP;

Огляд фінансової звітності – надання аудиторові можливості, на основі процедур, які не дають усіх свідчень, що їх вимагала би аудиторська перевірка, констатувати, чи привернув увагу аудитора будь-який факт, що дає йому підстави вважати, що фінансові звіти не складені в усіх суттєвих аспектах згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності.

Огляд забезпечує середній рівень упевненості стосовно того, що інформація, яка є предметом огляду, не містить суттєвих викривлень. Це виражається у формі негативної впевненості.

Серед послуг з огляду фінансової звітності фірма спеціалізується на:

 1.  Огляді фінансової звітності, підготовленому у відповідності до Національних стандартів ведення бухгалтерського обліку;
 2.  Огляді фінансової звітності, підготовленому у відповідності до IFRS-IAS (МСФЗ-МСБО);
 3.  Огляді фінансової звітності, підготовленому у відповідності до стандарту US GAAP.

    Аудит спеціального призначення – аудиторська перевірка фінансової звітності, складена відповідно до всеохопної основи бухгалтерського обліку, іншої, ніж Міжнародні чи національні стандарти бухгалтерського обліку (наприклад, фінансовий звіт, підготовлений для цілей оподаткування тощо), а також інших конкретних питань діяльності фірми.

Компанія надає такі послуги аудиту спеціального призначення:

 1.  Перевірка фінансових звітів, складена відповідно до всеохопної основи бухгалтерського обліку, іншої, ніж Міжнародні чи національні стандарти бухгалтерського обліку;
 2.  Висновки щодо компонентів фінансових звітів;
 3.  Висновки щодо виконання контрактних угод;
 4.  Висновки щодо узагальнених фінансових звітів.

    Виконання погоджених процедур - виконання тих аудиторських процедур, які були погоджені аудитором, суб’єктом господарювання та будь-якими відповідними третіми сторонами, а також надання звіту про фактичні результати.

Завдання з виконання погоджених процедур може включати виконання аудитором визначених процедур стосовно окремих статей фінансової інформації (наприклад, дебіторської або кредиторської заборгованості, операцій зі зв’язаними сторонами, обсягів продажу і прибутку підрозділів суб’єкта господарювання), фінансового звіту (наприклад, балансу) або навіть повного пакету фінансових звітів [15].

    Проведення аудиту, по суті, є конкретним практичним завданням і жодного аудиту, подібного до іншого не буває. Однак, ряд загальних етапів можна вказати:

 1.  Початковий етап  - здійснюється планування, реєстрація, контроль. Аудитор досліджує і дає відповідну оцінку процедурам внутрішнього контролю на підприємстві;
 2.  Другий етап – оцінка бухгалтерського обліку та аудиторського ризику;
 3.  Третій етап – з’ясовують шляхи пошуку аудиторських доказів;
 4.  Четвертий етап -  тестування працівників внутрішнього контролю;
 5.  П’ятий етап – скорочена і глибока перевірка операцій та процедури дослідження на суттєвість, огляд фінансової звітності;
 6.  Шостий етап – оформлення матеріали аудиту і складання аудиторського висновку.

Значна увага приділяється перевірці систем та інформації на виході, зокрема аудитор має впевнитися у функціонуванні системи реєстрації та обробки інформації та оцінити її адекватність як основи для складання фінансової звітності, яка була б достатньою для формування думки щодо неї [8, c. 46 ].

    Аудиторський процес складається з трьох основних етапів: планування, збору і аналізу інформації, необхідної для оцінки достовірності балансу та фінансової звітності, написання звіту (висновку).

Планування – це процес здійснення рішень аудиторської стратегії. Воно здійснюється на початковій стадії аудиторської перевірки, і його основною метою є надання аудиторами (аудиторськими фірмами) підприємствам і організаціям різних форм власності ефективних аудиторських послуг у встановлений договором термін. Це означає належне виконання аудиторами функціональних обов’язків на високому рівні фахових стандартів.

Планування є одним із найважливіших етапів аудиту. Аудитор зобов’язаний чітко прогнозувати, контролювати й обліковувати процеси своєї діяльності для того, щоб забезпечити на кожній стадії роботи найбільш ефективні процедури.

    За допомогою ефективного планування розв’язуються наступні завдання:

 •  ознайомлення з бізнесом клієнта і його обліковою системою;
 •  оцінка ризику, пов’язаного з бізнесом, обліковою системою та внутрішнім контролем;
 •  визначення стратегії аудиту відповідно до оцінки ступеня аудиторського ризику;
 •  координування роботи аудитора так, щоб він міг виконати її на високому професійному рівні і у визначений термін;
 •  розподіл бюджету часу, виділеного на аудиторську перевірку;
 •  визначення матеріально-технічного забезпечення аудиту тощо.

Рішенням Аудиторської палати України від 18.12.98 № 73 затверджено систему Національних нормативів аудиту (ННА). Норматив № 9 „Планування аудиту” визначає основні напрями підготовки плану і програми аудиту з урахуванням масштабів діяльності та особливостей об’єкта аудиту [2, с. 21].

Збір інформації – процес дослідження підприємства, здобуття інформації  про бізнес: корпоративна структура, головні види доходної діяльності, сегменти бізнесу за продуктами, послугами та географією продаж, аналіз рентабельності в розрізі сегментів, структура активів, зобов'язань і робочого капіталу, основні конкуренти та доля ринку, цінова динаміка на ринку, структура власного капіталу, облікова політика, вимоги до корпоративної звітності, прогнозовані грошові потоки і бізнес-плани, а також інша важлива інформація про бізнес клієнта [16].

    Аудиторський звіт. В законодавстві вказано, що аудитор оформлює результати своєї перевірки аудиторським звітом і аудиторським висновком [1].

Стандартизація аудиторського звіту - процес надзвичайно складний. Зміст цього документу залежить від конкретних обставин, результатів перевірки. В зв'язку з цим форма аудиторського змісту може бути вільною, тобто не по певному правилу.

   Аудиторський висновок розрахований на широке коло користувачів. Його публікація є свідченням того, що річний бухгалтерський звіт підприємства як в цілому, так і в деталях відповідає діючому законодавству, методології ведення бухгалтерського звіту і є достовірним. Саме тому звіт - це об'ємний по змісту документ, а висновок - короткий, стислий.

   У відповідності з метою складання аудиторський висновок може мати декілька призначень:

а) короткий змістовний цілеспрямований висновок незалежного спеціаліста про звіт підприємства;

б) разом з тим правовий акт, поскільки в певних випадках, які визначені законом, тільки перевірений аудитором звіт е доказом про результати роботи підприємства, який може розглядатися загальними зборами акціонерів, засновників, податковими інспекторами та ін.;

в) імплікована заява аудитора про те, що він професійно, належним чином виконав свої обов'язки як незалежний аудитор, склав об'єктивний висновок про стан і результати діяльності підприємства-клієнта.

Проводять аудит здебільшого після завершення звітного періоду і відображення діяльності підприємства у бухгалтерському обліку і звітності. На практиці таке чітке розмежування аудиторської і бухгалтерської роботи не завжди можливе особливо при приватному аудиті в невеликих компаніях. Малі фірми часто не завантажують себе веденням бухгалтерських книг і складанням звітів, а покладають це на аудиторів. Слід зазначити, що в таких ситуаціях підготовка або складання бухгалтерських звітів не є складовою аудиту. Скоріше навпаки, для об'єктивної перевірки цьому аудитору не слід виконувати контрольні функції.

Зміст аудиторського контролю як однієї з форм фінансово-господарського контролю складається з експертної оцінки фінансово-господарської діяльності підприємства за даними бухгалтерського обліку, балансу і звітності, а також аудиторських послуг з питань обліку, звітності, внутрішнього аудиту.

2. Аналіз існуючих інформаційних систем і технологій, призначених для автоматизації аудиторської діяльності.

    Аудит як вид діяльності і сегмент ринку в нашій країні ще зовсім молодий (особливо в порівнянні з бухгалтерським обліком) - йому не виповнилося і двох десятків років. Проте швидкий розвиток даної області (збільшення числа компаній, їх укрупнення, розширення спектру послуг, що надаються ними, і т. п.), стрімке зростання законодавчої і нормативної бази, а також майже суцільна автоматизація об'єкту, контрольованого аудиторами (бухгалтерського і податкового обліку), примусили кілька років тому фахівців задуматися про автоматизацію і цієї сфери. На сьогоднішній день простежується стійкий розвиток ринку аудиторських послуг. Внаслідок цього з кожним днем зростає потреба в професійному програмному забезпеченні (ПЗ) для аудиторів. Автоматизація аудиторської діяльності є комплексом автоматизованих систем трьох основних напрямів:

 •  автоматизована система управління компанією;
 •  автоматизована система проведення аудиторської перевірки;
 •  автоматизована система роботи з документами [17].

    Розглянемо продукти, які пропонуються для автоматизації зовнішнього та внутрішнього аудиту.

    Щодо внутрішнього аудиту, то в підручнику Романова А.Н. «Комп’ютеризація аудиторської діяльності» описані теоретичні основи та технологія створення комп’ютерних систем внутрішнього аудиту. Також в [10, c. 321 ] пропонується комп’ютерна система внутрішнього аудиту, як експертна система, яка складається з таких блоків (рис. 1.1):

 •  діагнозу фінансового стану підприємства;
 •  вироблення загальних рекомендацій;
 •  вироблення кількісних рекомендацій;
 •  розрахунків;
 •  бази даних і бази правил;
 •  введення і коригування даних;
 •  коригування правил.

Рис. 1.1 Комп’ютерна система внутрішнього аудиту

    Блок діагнозу фінансового стану підприємства містить процедури маніпулювання базою даних і базою правил. Виконуються ці процедури за допомогою індикаторних таблиць, таблиць формування діагнозу, таблиць формування тексту, рекомендацій  тощо. Детальніше компоненти блоку розглянуто в підручнику Романова А.Н. «Комп’ютеризація аудиторської діяльності».

    Блок вироблення загальних рекомендацій функціонує на основі інформаційної бази діагнозу. Його призначення – формування та видача якісних характеристик стану підприємства і шляхів виходу із ситуації, що склалася.

    Блок вироблення кількісних рекомендацій передбачає формування діагнозу, підкріпленого конкретними числовими значеннями економічних показників, яких необхідно досягнути в майбутньому. З цією метою використовується блок розрахунків, в якому містяться формули, за якими виконуються обчислення.

    База даних і база правил формуються окремо, оскільки вони різняться принцивами створення, ведення і використання. Так, якщо база правил складається з набору конструкцій типу ЯКЩО – ТО, за допомогою яких формується діагноз, то база даних містить інформацію для реалізації цих правил [10, с. 322].

    Для реалізації зовнішнього аудиту в підручнику Романова А.Н. «Комп’ютеризація аудиторської діяльності» пропонується розв’язувати такі комплекси задач: «Адміністрація», «Персонал», «Звітність (Звіти)», «Консультації».

    Кожен комплекс у свою чергу складається із задач, під якими розуміють формалізовану сукупність автоматичних дій, виконання яких веде до формування і видачі аудиторських документів (висновків).

    Комплекс Адміністрація призначено для автоматизації функцій оцінювання ефективності дій керівництва при визначенні стратегії фінансово-господарської діяльності та управлінських рішень у звітному періоді. Як правило, до його складу входять такі задачі:

аудит гнучкості стратегії розвитку і дивідендної політики;

аудит стратегії позичених коштів;

аудит фінансової стійкості (міцності);

аудит платоспроможності;

аудит ділової активності;

комплексний аудиторський аналіз.

    Комплекс «Звітність» включає задачі, які перевіряють правилі, правильність формування і вірогідність звітності підприємства. До них належать:

 •  контроль узгодженості показників звітності;
 •  контроль правильності розрахунків.

    Комплекс «Консультування» призначено для визначення та обгрунтування дій адміністрації з подальшого вдосконалення системи управління. Склад задач цього комплексу визначається змістом комплексу «Адміністрація», тобто це:

консультування зі стратегії позичених коштів;

консультування з фінансової міцності;

консультування з платоспроможності;

консультування з ділової активності.

Структуру комп'ютерної системи, призначеної для розв'язу-ішііня розглянутих вище комплексів задач, наведено на рис. 1.2. Вона складається з восьми блоків. Напрями інформаційних потоків позначено стрілками.

 Блок «Інформаційна база» містить сукупність інформаційних масивів (файлів), які відображають зміст основних фінансових звітів, таких як баланс підприємства (форма № 1), звіт про фінансові результати (форма № 2) і т. ін.

Уведення даних до бази здійснюється перед початком роботи за допомогою інструментальних засобів блока «Введення і коригування даних».

    Блок «Локальний аналіз дій адміністрації і консультування» об'єднує розв'язування задач комплексів «Адміністрація» і «Консультування». Усі задачі цих комплексів незалежні, але розв'язуються на єдиній інформаційній базі.

Блок «Комплексний аналіз дій адміністрації і консультування» може функціонувати як локально, так і разом із комплексом «Адміністрація», використовуючи в своїх оцінках стану підприємства результати розв'язання задач останнього.

Блок «Оцінювання системи обліку та облікового персоналу» призначено для реалізації комплексу задач «Персонал». При розв'язуванні задач в ньому використовуються правила типу ЯКЩО—ТО, що містяться в «Базі знань».

Блок «Оцінювання звітності» виокремлено для розв'язування задач комплексу «Звітність»[10, c. 317].

Рис. 1.2. Система комп'ютеризації зовнішнього аудиту

Проведений аналіз ринку програмного забезпечення для аудиторських компаній показав, що в Україні представлене програмне забезпечення для автоматизації управління компанією та автоматизації роботи з документами. Систем, які б забезпечували автоматизацію проведення аудиторської перевірки, на ринку України не пропонується.

 Проте, програмні продукти безпосередньо для аудиторської діяльності представлені на ринку Росії. Для розгляду пропонуються наступні програмні продукти, перелiк наведено в таблиці 1.1

Таблиця 1.1

Програмні продукти для автоматизації аудиторської діяльності, що пропонуються в Росії

Компанія, рік заснування

ІС, рік випуску

Область застосування

Офіційний сайт компанії

AuditNet, 2001

AuditNET Professional, 2004

 Для середніх та крупних аудиторських

коспаній

 http://www.auditnet.ru

AuditNET Standart, 2004

 Для малих аудиторських компаній

AuditNET EnterPrise, 2004

 Для аудиторсько-консалтингових груп

«Термика», 1993

"ЭкспрессАудит:ПРОФ", 2004

 Для автоматизації та методичної підтримки проведення аудиторської перевірки на всіх етапах – від підготовки та планування до документування

 http://www.termika.ru

AuditXP "Комплекс Аудит", 2005

 Для автоматизації вводу та обробки інформації на всіх етапах проведення загального аудиту

"Гольдберг-Софт", 2005

"IT Audit: Аудитор", 2005

Для розроблення методики проведення аудиту; автоматизація діяльності середніх та малих аудиторських фірм

 http://auditxp.ru

 

    Компанія «Терміка» розробила програмний продукт “ЭкспрессАудит:ПРОФ”, який автоматизує систему проведення аудиторської перевірки. ЭкспрессАудит:ПРОФ – комплексна система автоматизації проведення аудиторської перевірки. З її допомогою можна вирішувати основні задачі по проведенню аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності комерційного і бюджетного підприємства.

    У системі реалізовані функції автоматизації і стандартизації основних складових аудиторської перевірки, а саме:

 •  проведення аудиторських процедур;
 •  складання підсумкових документів, що дозволяють формувати висновку по розділах аудиту.

За допомогою програмного комплексу ЭкспрессАудит:ПРОФ відповідно до Федеральних правил (стандартами) аудиторської діяльності в Російській Федерації в автоматизованому режимі можливо:

 1.  Розробити загальний план і програму аудиту;
  1.  Створити робочу документацію аудиту;
  2.  Провести вивчення і оцінку систем бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю економічних суб'єктів, що перевіряються;
  3.  Отримати аудиторські докази про достовірність бухгалтерської звітності;
  4.  Отримати достовірне уявлення про дотримання економічним суб'єктом вимог нормативних актів;
  5.  Організувати внутрішньофірмовий контроль якості аудиту;
  6.  Провести первинний аудит початкових і порівняльних показників бухгалтерської звітності;
  7.  Підготувати звіт, письмову інформацію аудитора і аудиторський висновок за наслідками аудиту.

    ЭкспрессАудит:ПРОФ є локальним розрахованим на багато користувачів середовищем, що передбачає одночасну роботу з системою декількох користувачів. Всі вони формально розділені на дві групи: керівники робіт або

аудитори, фахівці або інші співробітники компанії, що є виконавцями робіт.

    На мою думку, перевагами даної програми є: простота побудови системи та, відповідно, простота використання програми. Розмежування функцій керівників проектів та аудиторів. Модуль  Центр планування і проведення аудиту ЭкспрессАудит:ПРОФ дозволяє спланувати процес аудиту, розподілити обов’язки між учасниками аудиторської  групи,  контролювати процес здійснення аудиту, коректувати план здійснення аудиту.

    Модуль Мобільне робоче місце аудитора ЭкспрессАудит:ПРОФ дозволяє проводити аудит та збір аудиторських доказів в рамках виділених об’єктів аудиту, зберігати результати перевірки та передавати їх до ЦППА.

Недоліками запропонованої системи є відсутність організаційної структури підприємства, що проводить аудит. Неможливо в автоматизованому порядку сформувати робочу групу перевірки, в залежності від завантаження співробітників; та контролювати робочий процес на основі перевірки табелів робочого часу, які заповнюються співробітниками. [18]

    AUDITNET Internal Audit є автоматизованою системою управління діяльністю служб внутрішнього аудиту організацій, що охоплює процеси розроблення плану аудиту, заснованого на попередній оцінці ризиків, проведення перевірки, аналізу і контролю виконання рекомендацій служби.

Основними областями застосування системи є оцінка ефективності системи управління ризиками, планування і проведення перевірок, формування звітів за підсумками аудиту, управління функцією «внутрішній аудит».

Програма містить систему електронного сховища документів, дозволяє проводити роботи в територіально розподіленій структурі організації. Перелік основних функцій системи:

1. Ідентифікація і оцінка ризиків;

2. Оцінка системи внутрішнього контролю (СВК);

3. Планування аудиторських завдань;

4. Управління функцією «Внутрішній аудит»;

5. Виконання аудиторських завдань;

6. Використання аналітичних інструментів;

7. Контроль якості роботи;

8. Формування звітів за наслідками аудиторських завдань;

9. Контроль за виконання рекомендацій за наслідками аудиторських завдань:

    Проаналізувавши даний програмний продукт, можна сказати що, перевагами системи AUDITNET є : потужний аналітичний модуль, який дозволяє здійснити розрахунок середнього сукупного ризику по підрозділу або бізнес-процесу підприємства виходячи з виявлених ризиків усередині цього підрозділу. Наявність організаційної структури, що дозволяє отримання звітів по зайнятості співробітників на основі табелів обліку робочого часу; аналізу ходу виконання проектів з використанням діаграми Ганта. Проведення автоматизованого фінансового аналізу бухгалтерської звітності, а також фахівцями компаній для оцінки фінансово-господарської діяльності компанії і розроблення прогнозів. Проведення розрахунку фінансових коефіцієнтів, горизонтального аналізу — порівняння кожної позиції звітності з попереднім періодом, а також розрахунок абсолютних і відносних процентних змін показників від періоду до періоду.

    Серед недоліків системи можна виділити її досить складну структуру, що потребує багато часу для впровадження та навчання персоналу навичкам користування з системою [19].

  АuditXP «Комплекс Аудит» - програма автоматизації аудиторської діяльності підвищеної продуктивності від розробників першої у вітчизняній практиці програми комплексної автоматизації аудиторської діяльності «Помічник аудитора» - «Гольдберг-софтвер».

Програма органічно поєднує в собі такі важливі якості як зручність роботи і багатофункціональність, забезпечує комплексну автоматизацію введення і обробки інформації на всіх етапах проведення загального аудиту.

Програма AUDITXP «Комплекс Аудит»:

 •  пропонує оригінальну методику проведення аудиту, що містить вбудовані алгоритми розрахунків, планування, формування і аналізу вибірки, вибору видів виявлених порушень і автоматичної побудови висновків по розділах аудиту і підсумкового висновку;
 •  не вимагає самостійної настройки і доопрацювання методики перевірки.
 •  має дружній інтерфейс і інтуїтивно зрозумілий алгоритм роботи, що дозволяє легко і швидко навчитися роботі в програмі;
 •  містить повний комплект робочих документів аудитора по всіх розділах аудиту (підготовчий, планування аудиту, проведення аудиту, завершальний) - це більше 500 бланків, процедур, довідкових таблиць і звітів;
 •  має вбудований алгоритм порівняння даних бухгалтерської бази з даними бухгалтерської звітності аудіруємого особи;
 •  включає методику контролю якості аудиторської перевірки і блок аналітичних процедур і фінансового аналізу;
 •  надає можливість автономної роботи аудиторам на переносних комп'ютерах (типу - ноутбук) і подальше вивантаження результатів аудиту по розділах (етапам) в один вибраний комп'ютер без використання мережевої версії. При цьому число аудіруємих підприємств практично необмежено;
 •  містить вбудований редактор бланків, який дозволяє створювати нові і змінювати вже існуючі бланки аудиторських процедур або взагалі повністю змінити програму під внутрішні стандарти аудиту організації.

    Отже, перевагами системи АuditXP є підтримка програмою всіх етапів аудиту. Підтримка розрахунку аудиторського ризику та рівня істотності,

розрахунок  вартості аудиту (визначення вартості аудиторської перевірки на основі аналізу трудовитрат і вартості люд/год роботи аудитора), нормативи трудовитрат (зведення нормативів трудовитрат на проведення тієї або іншої аудиторської процедури). Також перевагою є можливість завантаження бухгалтерської бази клієнта та порівняти дані балансу даними бухгалтерської бази клієнта .

    Недоліками системи АuditXP, на мою думку, є відсутність організаційної структури підприємства-аудитора, відсутність автоматизованого формування аудиторської групи, автоматизованого формування плану та програми аудиту. Контролю ходу проведення та результатів виконання аудиторської перевірки [20].

3. Обґрунтування вибору методів та технологій для  створення ІС  

    Автоматизована інформаційна  система аудиту належить до класу систем, яка містить у собі велику кількість різноманітних елементів, що взаємодіють.  Структура інформаційної системи може бути: функціональною, технічною, організаційною, алгоритмічною, програмною, інформаційною. [10, c. 39] Для інформаційної системи обліку має використовуватися програмна структура ІС, оскільки процес надання аудиторських послуг можна представити у сукупності програмних модулів, зв’язнами між якими виступають інформаційні масиви облікових даних. Аналізуючи процес здійснення аудиту в компанії Baker Tilly Україна, можна в інформаційній системі виділити такі програмні модулі:

«Клієнт», «Проект», «Планування», «Персонал», «Реєстрація».

    Модуль «Клієнт» має забезпечувати виконання таких функцій:

 •  створення анкети клієнта, з занесенням всієї основоної інформації про нього;
 •  пошук та вибір необхідного клієнта з бази даних;
 •  редагування інформації про клієнта;
 •  видалення інформації про клієнта.

    Модуль «Проект» забезпечує виконання таких завдань:

 •  створення електронної анкети новогу проекту аудиту, введення основних даних;
 •  прив’язку анкети клієнта до проекту аудиту;
 •  створення на основі інформації про проект електронних документів, на основі шаблонів. Серед них: протокол зустрічі, лист-пропозиція, лист про проведення аудиту,  договір на проведення аудиту, аудиторського висновку;
 •  оцінку невід'ємного ризику;
 •  оцінку  ризиків системи внутрішнього контролю і не виявлення помилок в бухгалтерській звітності
 •  оцінка прийнятного аудиторського ризику;
 •  якісна оцінка проведеної аудиторської перевірки.

    Модуль «Планування» має забезпечити створення:

 •  аудиторської групи,
 •  плану аудиту,
 •  програми аудиту;
 •  бюджету проекту;
 •  робочого завантаження по проекту та працівнику на тиждень.

    Модуль «Персонал» призначений для реєстрації інформації про організаційну структуру підприємства-аудитора та його працівників, тому до його задач належить:

 •  введення інформації про організаційну структуру підприємства (організаційні утворення, відділи);
 •  введення інформації про працівників підприємства-аудитора.

    Модуль «Реєстрація» призначений для введення працівниками інформації про виконану роботу по конкретним проектам аудиту, він забезпечує розв’язання таких задач:

 •  реєстрація витраченого робочого часу на виконання робіт по проекту аудиту згідно програми аудиту працівниками, які входять до аудиторської групи;
 •  контроль керівником проекту здійснення аудиторської перевірки згідно аудиторської програми та плану аудиту.

    Кожен співробітник аудиторської фірми відповідно до своєї посади і кваліфікації виконує певні функції в процесі аудиту підприємства, що перевіряється. Використання аудиторської програми передбачає, що робоче місце кожного співробітника обладнане персональним комп'ютером. Комп'ютери фірми можуть працювати як автономно, так і бути об'єднаними в єдину мережу, що, на перший погляд, переважніше. Насправді ж, при роботі на виїзді, об'єднання комп'ютерів в мережу вельми проблематично. Можливості програми дозволяють вивантажувати дані з сформованих картотек в будь-який комп'ютер. Таким чином, при розділенні завдань і програм по співробітниках (робочим місцям) найдоцільніше, на мій погляд, мати локальні версії програми з розділенням функцій. Розподіл по робочих місцях потрібно проводити відповідно до загального плану і програми аудиту, наприклад, так, як приведено в таблиці 1.2.

Таблиця 1.2

Розподіл по робочих місцях працівників і АІС аудиту

 

Посада

Функції

Модулі

1

Партнер

Взаємодія з керівництвом клієнта

«Проект»

2

Юрист

Перевірка коректності створених документів

«Проект», «Клієнт»

3

Старший аудитор

Проведення аналітичних процедур

«Проект», «Планування»

4

Аудитор

Проведення аудиторських процедур

«Реєстрація»

5

Бухгалтер-експерт

Збір доказів та документування аудиту

«Реєстрація»

6

Менеджер з персоналу

Облік інформації про персонал та організаційну структуру

«Персонал»

    Склад забезпечувальної частини автоматизованих ІС обліку та аудиту, як правило, однорідний, що дає можливість реалізувати принцип сумісності різних автоматизованих інформаційних систем у процесі їх функціонування. Згідно з державним стандартом обов’яхковими елементами забезпечення комп’ютерних ІС обліку є інформаційне, лінгвістичне, технічне, програмне, математичне, правове, організаційне та ергономічне забезпечення [10, c. 41].

    Тому вхідною інформацією для системи є інформація про співробітників аудиторської компанії: ПІБ співробітника, посада, дата народження, паспортні дані, навики роботи. Дані про клієнта: назва,основні дані, сегмент роботи, напрям діяльності. Вихідною інформацією є план аудиту. Оцінка аудиторського ризику. Хід виконання аудиту (фактичні дати), робоча група аудиту (склад групи), індивідуальна програма роботи для кожного співробітника на тиждень, бюджет проекту аудиту, табель робочого часу.    

    Відповідно до організаційної структури аудиторської компанії, програма автоматизації проведення аудиту передбачає створення 6 АРМ:

 1.  АРМ партнера
 2.  АРМ юриста
 3.  АРМ старшого аудитора
 4.  АРМ бухгалтера-експерта
 5.  АРМ аудитора
 6.  АРМ менеджера з персоналу

    АІС аудиту передбачає роботу як на локальному комп’ютері, так і роботу в мережі. Робота в мережі дозволяє мати доступ до бази даних всіх процесів аудиту, заведених в програмі, даних по завантаженню працівників, процесу ведення аудиту. Мережа є глобальною, оскільки АІС аудиту дає можливість працювати з системою знаходячись не в межах підприємства за допомогою мережі Internet. Мережа є інформаційно-обчислювальною та має локальну сітку зірчастої топології (рис. 1.4)

Рис. 1.4 Локальна інформаційно-обчислювальна
мережа

   

     Система автоматизації аудиторської діяльності функціонує за технологією «клієнт-сервер». Оскільки система призначена для накоплення великої кількості інформації в базі даних та не передбачає передачу великих об’ємів інформації по мережі. Вся інформація повинна зберігатися у централізованій базі даних. Це забезпечить цілісність і узгодженість інформації.

    Робота на локальному комп’ютері необхідна для АРМ аудитора, бухгалтера експерта в тому випадку, коли працівники працюють безпосередньо з клієнтом поза межами аудиторської компанії. При цьому у працівників є доступ до створеної програми аудиту, це дозволяє працівникам виконувати аудиторські процедури, які передбачені програмою та сплановані. АІС аудиту передбачає роботу з 2 моделями архітектури «клієнт-сервер»:

 •  модель доступу до віддалених даних (RDARemote Data Access);
 •  модель сервера бази даних (DBSData Base Server).

    Доступ до віддалених даних (RDARemote Data Access) дозволяє мати доступ до централізованої БД, яка знаходиться на сервері та зменшує завантаженість мережі, оскільки по ній передаються лише запити на дані й опрацьовані результати запитів. Модель доступу до віддалених даних представлена на рис. 1.5.

Рис. 1.5. Модель доступу до віддалених даних RDA

    Основна перевага RDA-моделі це уніфікація інтерфейсу «клієнт-сервер» за допомогою мови SQL. При функціонуванні АІС Аудит взаємодія клієнта й сервера за допомогою SQL-запитів не завантажує мережу, оскільки віддалений доступ до системи мають лише ті працівниики, які знаходяться поза межами офісу, а досвід роботи показує, що одночасно хотіли мати б доступ не більше 20 чоловік.

    Поряд з RDA-моделлю АІС Аудит використовує DBS-модель (рис. 1.6)

Рис. 1.6. Модель сервера бази даних — DBS

  У DBS-моделі компонент представлення (інтерфейс) функціонує на комп’ютері спеціаліста, у той час як прикладний компонент, оформлений як набір процедур, що зберігаються, функціонує на сервері БД. Там же знаходиться компонент доступу до даних, тобто ядро СУБД. АІС Аудит використовує СУБД Oracle, яка підтримує DBS-модель. [13, c. 52].

  Технічне забезпечення АІС аудиту – сукупність різноманітного обладнання і засобів оброблення облікової інформації, пов’язаних між собою єдністю оброблюваних даних і інформаційно-часових обмежень, яка дає змогу здійснювати своєчасну та якісну фіксацію, збирання, передавання, оброблення, нагромадження, агрегування і видачу необхідної для реалізації функції обліку інформацію. До технічного забезпечення відноситься:

 •  ПЕОМ (комп’ютер) – сервер та локальні ЕОМ;
 •  Засоби для створення мережі (засоби зв’язку – кабелі, мережеві карти);
 •  Засоби доступу до глобальної мережі Internet (мережеві модеми).

В АІС аудиту використовується прикладне та системне програмне забезпечення. Загальне програмне забезпечення — це частина ПЗ автоматизованої інформаційної системи, що являє собою сукупність програмних засобів, розроблених без урахування зв’язку з конкретною АІС аудиту. Це сукупність програм загального призначення, що застосовуються для організації обчислювального процесу і розв’язування типових задач оброблення даних. В АІС аудиту використовується ОС Windows для клієнтської ЕОМ, оскільки ця ОС дозволяє працювати з багатьма вікнами одночасно, має графічний інтерфейс, загальний зв’язок і обмін даними між будь-якими програми, що працюють у системі Windows. Серед програм сервісного обслуговування використовують програми Windows Commander та утиліти фірми Microsoft. Цей комплекс програм має спеціальні драйвери для підтримування будь-якого зовнішнього устаткування ПЕОМ і забезпечує реалізацію двох головних функцій сервісного обслуговування програмних засобів: включення нових прикладних програм до системи та організацію взаємодії між ними, організацію багатовіконного інтерфейсу з користувачем у процесі управління розв’язуванням його задачі. Для сервера використовують ОС Microsoft Windows 2000 Server, оскільки вона призначена для забезпечення користувачів найбільш продуктивною платформою, що дозволяє розширити функціональність додатків, мереж і веб-служб, від робочих груп до центрів даних. При сумісному використанні клієнтських комп'ютерів Windows Vista і серверів під Windows Server 2000 значно підвищується продуктивність, надійність мережі. Спеціальне (прикладне) програмне забезпечення — це частина ПЗ автоматизованої інформаційної системи, що являє собою сукупність програм, розроблених для створення і функціонування конкретної АІС аудиту.

Прикладне використовується для відображення та друку індивідуальних програм аудиту (текстовий редактор). До прикладного ПЗ відносяться:

1. Текстові редактори;

2. Текстові процесори;

3. Графічні редактори;

4. Системи управління базами даних (СУБД);

    5. Електронні таблиці.

На жаль на сьогоднішній день в Україні не створено спеціалізованих АІС для аудиту, але існують методи та технології, які дозволяють її створити.  Але потрібно пам’ятати про те, що вибір їх залежить у першу чергу від специфіки організації роботи в аудиторській компанії. У будь – якому випадку впровадження  АІС аудиту є необхідним для забезпечення ефективної діяльності аудиторської компанії.


Висновок

    Дослідження предметної області показали, що розроблення автоматизованої інформаційної системи для аудиторської компанії є необхідним. Оскільки, подібні системи в Україні ще не створені, а аудиторська діяльність активно розвивається, з кожним роком аудиторських компаній стає все більше.

    Як результат дослідження було встановлено, що автоматизація аудиторської діяльності може бути комплексом автоматизованих систем трьох основних напрямків:

 •  автоматизована система управління компанією;
 •  автоматизована система проведення аудиторської перевірки;
 •  автоматизована система роботи з документами.

    Проведений аналіз систем, які розроблені для здійснення зовнішнього та внутрішнього аудиту, виділені їх переваги та недоліки. Слід відмітити, що аналізу підлягали програмні продукти для зовнішнього аудиту, розроблені в Російській Федерації.

    В роботі пропонується створення  інформаційної системи, яка відноситься до системи управління компанією. Автоматизованна інформаційна система аудиту передбачає роботу в 5 модулях: «Клієнт», «Проект», «Планування», «Персонал», «Реєстрація»

    Відповідно до організаційної структури аудиторської компанії, програма автоматизації проведення аудиту передбачає створення 6 АРМ:

 1.  АРМ партнера;
  1.  АРМ юриста;
  2.  АРМ старшого аудитора;
  3.  АРМ бухгалтера-експерта;
  4.  АРМ аудитора;
  5.  АРМ менеджера з персоналу.

Система автоматизації аудиторської діяльності функціонує за технологією «клієнт-сервер». Оскільки система призначена для накоплення великої кількості інформації в базі даних та не передбачає передачу великих об’ємів інформації по мережі. Вся інформація повинна зберігатися у централізованій базі даних. Це забезпечить цілісність і узгодженість інформації. АІС аудиту передбачає роботу з 2 моделями архітектури «клієнт-сервер»:

 •  модель доступу до віддалених даних (RDARemote Data Access);
 •  модель сервера бази даних (DBSData Base Server).

    Використовується клієнт-серверна СУБД. Такі СУБД складаються з клієнтської частини (яка входить до складу прикладної програми) і сервера. Клієнт-серверні СУБД, забезпечують розмежування доступу між користувачами і мало завантажують мережу і клієнтські машини.

    Дана робота надає всю необхідну інформацію для створення постановки задачі для створення автоматизованої системи аудиту та розроблення інформаційного, математичного, організаційного, програмного забезпечення.
Список використаної літератури

Законодавчі та нормативні акти

 1.  Закон України  "Про аудиторську діяльність" від 22.04.1993, // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 23)
 2.  Національні нормативи аудиту. Кодекс професійної етики аудиторів України. – К.: Основа, 1999. - 274 с.
 3.  Національний стандарт аудиту  №3 «Мета і загальні принципи аудиту фінансової звітності»
 4.  Національний стандарт аудиту  № 4 «Договір на проведення аудиту».
 5.  Національний стандарт аудиту № 12 «Оцінка системи внутрішнього контролю підприємств і ризику, пов’язаного з ефективністю функціонування»
 6.  Національний стандарт аудиту № 26 «Аудиторські висновки»
 7.  Міжнародний стандарт 500 «Аудиторські докази»

Літературні джерела

 1.  Ільїна С.Б., Основи аудиту: Навчально-практичний посібник. – К.: Кондор, 2006 р. – 378 с.
 2.  Кулаковська Л.П., Піча Ю.В., Основи аудиту:навчальний посібник для студентів вищих навчальних  закладів освіти. – Львів: Піча Ю.В.; «Каравелла»; Львів: «Новий світ-2000», 2002. -  504 с
 3.  Писаревська Т.А., Інформаційні системи обліку та аудиту: Навчальний посібник. –К.: КНЕУ, 2004.- 369 с.
 4.  Савченко В.Я., Аудит : Навч. посібник. – К.:КНЕУ, 2002. – 322 с.
 5.  Ситник В.Ф., Системи обробки економічної інформації: Навч. посібник. – К.:КНЕУ, 2004. – 322 с.
 6.   Татарчук М.І. Корпоративні інформаційні системи: Навч. посібник. – К: КНЕУ, 2005. – 291 с.
 7.  Терещенко Л.О., Матієнко-Зубенко І.І., Інформаційні системи і технології в обліку: Навч. посіб. – К.:КНЕУ, 2004. – 187 с.
 8.  Романов А.Н., Одінцов Б.Е. Компъютеризация аудиторской деятельности: Учеб. Пособие для вузов. – М.:Аудит, ЮНИТИ, 1996. – 270 с.
 9.   ГОСТ 24.104-85. АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
 10.   Ситник В.Ф., Писаревська Т.А., Єрьоміна Н.В., Краєва О.О. Основи створення інформаційних систем. – К.: КНЕУ, 1997.
 11.  Береза А..М. Основи створення інформаційних систем: Навч. Посіб.- К.: КНЕУ.-140 с.

Сайти

 1.  Аудиторської компанії Baker Tilly Ukraine -http://www.bakertillyukraine.com.uа
 2.   Аудиторської компанії ALT educating business http://www.alt.com.ua
 3.   Компанії «Лаборатория аудита» - http://www.docaudit.ru
 4.   Консалтингової групи «Термика» - http://www.termika.ru/audit/po/ea/
 5.  Аудиторської компанії «АН Консалтинг» http://www.auditnet.ru
 6.   Компанії «Гольдберг-Софт» - http://auditxp.ru
 7.  Компанії КСБ «Мастер-Софт»http://www.audit-soft.ru/
 8.  (http://www.docaudit.ru/news/programms_news/
 9.   MySQL. Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії. http://uk.wikipedia.org/wiki/Mysql


Блок діанозу фін. стану п-ва

База правил

База коригування правил

лок вироблення кількісних рекомендацій

База розрахунків

Блок вироблення загальних рекомендацій

База даних

Блок введення та коригування даних

Інтерфейс внутрішнього аудитора

Інформаційна база

Локальний аналіз дій адміністрації та консультування

Оцінювання звітності

Введення і коригування даних

Інтерфейс зовнішнього аудитора (користувача)

Комплексний аналіз адміністрації та консультування

Оцінювання системи обліку та облікового персоналу

База знань

Сервер

АРМ Старшого аудитора

АРМ Юриста

АРМ Бухгалтера-експерта

АРМ Менеджера з персоналу

АРМ Партнера

АРМ Аудитора


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

45448. Алгоритм оценки систем реального времени. Оптимизация системы реального времени 92 KB
  Оптимизация системы реального времени. Алгоритм оценки позволяет определить работоспособность системы в условиях модельного объекта. Работоспособность определяется по характеристикам устойчивости системы в заданных режимах функционирования. Основные характеристики для распределенной системы: скорость передачи информации и дополнительные данные включая накладные расходы рассматриваемого протокола.
45449. Операционные системы реального времени. Применение. Особенности. Архитектуры операционных систем реального времени. Особенности функционирования ОС РВ. Достоинства и недостатки операционных систем реального времени 399.5 KB
  Каждая из архитектур позволяет обеспечивать функционирование задач в режиме реального времени.23: задачи интерфейс прикладных программ И. Достоинства: простота создания простота управления задачами. Недостатки: отсутствие гибкости в системе и возможности управления задачами в процессе функционирования систем; при зацикливании одного из блоков система блокируется и перестает функционировать.
45450. Синхронизация в системах реального времени. Принципы разделения ресурсов в СРВ. «Смертельный захват» «Гонки» «Инверсия приоритетов». Технология разработки собственной ОС РВ 69.5 KB
  Логическая последовательность исполнения Обеспечение доступа к общим ресурсам Обеспечение синхронизации с внешними событиями Обеспечение синхронизации по времени Связность задач. Обеспечение доступа к общим ресурсам. Реализация синхронизации необходима для обеспечения доступа к тем ресурсам которые являются разделяемыми ресурсами в системе т. Возникают коллизии связанные с получением доступа.
45451. Виды операционных систем реального времени. QNX. OS-9. VxWorks. Операционные системы реального времени для Windows. IA-Spox, RTX, Falcon, Hyperkernel 190.5 KB
  Операционные системы реального времени для Windows. ОСРВ по Windows Windows CE система ориентирована на небольшие контроллеры и включает большую часть функций ядра стандартной ОС для поддержки средств являющихся зарегистрированной маркой Microsoft. ОС РВ Стандартная ОС с поддержкой общих функций Поддержка расширений служащих для выполнения задач РВ Расширения ISPOX В расширении ОС Windows для реального времени. Данное расширение разработано для системы Windows95 98.
45452. Средства создания операторского интерфейса автоматизированных систем (SCADA-приложения). Применение. Особенности. Возможности и средства, присущие SCADA-пакетам. Состав SCADA. Виды SCADA. TraceMode. Citect. InTouch. iFix. Wizcon GeniDAQ. WinCC. MasterSCA 103 KB
  Под SCADA – приложением подразумевается любое ПО, которое получает данные с внешних устройств, формирует управляющие команды, сохраняет информацию на внешних носителях и формирует графическое приложение системы. Любое SCADA – приложение должно иметь набор инструментальных средств, позволяющих создавать уже в разработанных интерфейсах типовые модули подключения новых объектов и создание однотипных интерфейсов оператора для типовых автоматизированных систем.
45453. Базы данных РВ. Структура. Применение. Особенности. Особенности Industrial SQL Server. Функциональные возможности сервера базы данных. Интеграция с другими компонентами комплекса. Возможность организации клиент-серверной системы 454 KB
  Эта БД позволяет обеспечить доступ к БД при помощи языка SQL и обеспечить хранение информации в заданном пользователем виде. Для системы РВ не являющейся СЖРВ реляционная БД является оптимальной но для СЖРВ требуется обеспечение следующих условий: высокоскоростной сбор информации 1015 параметров за 1 секунду возможность хранения больших объемов информации обеспечение доступа к информации с различных рабочих станций по сетевому протоколу Для решения проблемы были разработаны БД БД реального времени: Industril SQLserver WizSQL...
45454. Комплексные программные средства разработки приложений РВ. Инструменты разработки систем автоматизации. IPC@Chip. Организация приложений на базе промышленного Ethernet 109 KB
  На текущий момент существует 3 различные системы обеспечивающие интеграцию АСУП и АСУТП. WizFctory Fctory Suile TFctory Данные системы объединяют уровень производственной информации т. Система позволяет строить диаграммы линейной логики и диаграммы функционирования системы. Гибкость и универсальность подхода создания любой системы автоматизации любой сложности 2.
45455. Устойчивость систем управления 57.5 KB
  В соответствии с классическим методом решение дифференциального уравнения ищется в виде: yt = yвынt yсвt. Здесь yсвt общее решение однородного дифференциального уравнения то есть уравнения с нулевой правой частью: oyn 1yn1 . Поэтому решение данного уравнения называется свободной составляющей общего решения. yвынt частное решение неоднородного дифференциального уравнения под которым понимается уравнение с ненулевой правой частью.
45456. Математические модели объектов управления в системах управления 1.07 MB
  Применять интегральный закон регулирования нельзя так как это приводит к повышению порядка астатизма системы второй порядок ибо сам объект является интегрирующим звеном. Системы с астатизмом второго порядка построить можно но требуется сложное корректирующее звено обладающее дифференцирующими свойствами. Часто системы с регуляторами рассматриваются как системы с встречнопараллельными корректирующими цепями. не учитывать некоторые особенности характеристик исследуемых элементов а также не учитывать отдельные связи если они не...