69355

Загальна характеристика системи фінансових розрахунків з позиції обробки даних

Лекция

Информатика, кибернетика и программирование

Державне регулювання бюджетної системи здійснюють: Міністерство фінансів Державне казначейство Державна податкова адміністрація Державна контрольноревізійна служба Верховна Рада України Формування Державного бюджету відбувається у такі етапи...

Украинкский

2014-10-03

153.5 KB

2 чел.

16

Т е м а 6. Автоматизована система фінансових розрахунків.

1.Загальна характеристика системи фінансових розрахунків з позиції обробки даних.

2.Структура автоматизованої інформаційно-аналітичної системи Міністерства фінансів України

3. Організація інформаційного забезпечення органів Міністерства фінансів.

4. Функціональні підсистеми АІС „Держбюджет”

1.Загальна характеристика системи фінансових розрахунків з позиції обробки даних.

Державне регулювання бюджетної системи здійснюють:

 •  Міністерство фінансів,
 •  Державне казначейство,
 •  Державна податкова адміністрація,
 •  Державна контрольно-ревізійна служба
 •  Верховна Рада України

Формування Державного бюджету відбувається у такі етапи

1)Складання проекту нової функціональної  класифікації видатків бюджету та програмної класифікації, розробки форм бюджетних запитів і підготовка методичних вказівок щодо формування проекту бюджету. Результати виконаних робіт заносяться в базу даних.

2)Оцінка результатів таких видів діяльності:

 •  розробка Міністерством економіки за участю Міністерства фінансів, Національного банку, інших міністерств і відомств основних макроекономічних показників економічного і соціального розвитку України;
 •  розробка комітетом Верховної Ради України з питань бюджету за участю  Міністерства фінансів напрямків бюджетної політики (бюджетної резолюції);
 •  завершення кожним галузевим міністерством аналізу показників виконання бюджету за попередній рік.

Методика оцінки результатів наведених вище розробок на сьогодні не формалізована, а тому тут обчислювальна техніка використовується для виконання окремих розрахунків з використанням спеціальних або типових програмних продуктів як STATISTICA або типу електронних таблиць.

3)Складання бюджету зводиться до розробки в міністерствах і відомствах бюджету та його обгрунтування у формі бюджетних запитів. Попередньо Міністерство фінансів направляє усім міністерствам і відомствам – головним розпорядником коштів інструкції щодо підготовки бюджетних запитів та обмеження, яких зобов’язані дотримуватись усі розпорядники коштів. Запити в електронній формі передають головні розпорядники до Управління державного бюджету та бюджетної політики.

4) Аналіз отриманих від головних розпорядників запитів до проекту Державного бюджету та контроль засобами комп’ютерної технології за дотриманням сумарного граничного обсягу видатків.

5) Підготовка проекту Закону про Державний бюджет для подання в електронній формі на розгляд Кабінету Міністрів України.

6) Доопрацювання після розгляду Кабінетом Міністрів проекту Закону про Державний бюджет для подання на розгляд Верховною Радою України.

Приоритетним напрямком удосконалення бюджетного процесу є впровадження інформаційно-аналітичної системи для складання та аналізу виконання Державного бюджету. Основною задачею цієї інформаційно-аналітичної системи  є автоматизація усіх етапів бюджетного процесу, застосування комп’ютерних технологій при аналізі виконання бюджету за попередні періоди, складанні проекту бюджету, розгляді і затвердженні

Головна роль в управлінні бюджетною системою відводиться Міністерству фінансів, так як на нього покладена державна функція формування бюджету. Мається на увазі те, що інформаційні ресурси Міністерства фінансів організовані як центр, навколо якого функціонують системи Міністерства економіки, Державного казначейства, Національного банку (в плані контролю за виконанням бюджету), Державної податкової адміністрації, Державної митної служби України. Тобто, на сервері центрального сховища даних Міністерства фінансів  організовані вітрини даних, в які Міністерства-партнери будуть оперативно реплікувати дані в заздалегідь узгоджених структурах і форматах. При цьому  Міністерству  фінансів мають бути надані повноваження  стандартизації інформаційних обмінів між органами державної влади.

2) Структура автоматизованої інформаційно-аналітичної системи Міністерства фінансів України

Комп’ютерні технології ІСФ передбачають впровадження в системі

 •  багаторівневих розподілених додатків,
 •  розподіленої системи віддаленого доступу,
 •  розмежувань доступу та захист від несанкціонованого втручання,
 •  варіантності розрахунків залучення даних з усіх джерел,
 •  електронних комунікацій, звітності через Інтернет,
 •  електронний документообіг,
 •  електронної комерції та електронних ревізій,
 •  інтенсифікації заходів моніторингу за виконанням бюджету.

Структура автоматизованої інформаційно-аналітичної системи Міністерства фінансів України (АІАС МФУ) включає три рівня:

 •  районний – районні (міські) фінансові відділи,
 •  обласний – фінансові управління області,
 •  центральний – Міністерство фінансів.

Районний і обласний рівень націлені на складання і контроль за виконанням місцевого, а центральний – Державного бюджету. На кожному з наведених рівнів створена локальна система оброблення даних, до складу якої входять забезпечуючі і функціональні підсистеми.

Забезпечуючі підсистеми виділені за типовими ознаками і належністю: інформаційне, технічне, програмне, організаційне, правове, кадрове забезпечення. Для забезпечення роботи системи запроваджуються такі технологічні автоматизовані робочі місця:

АРМ адміністратора БД,

АРМ для системного програміста,

АРМ підтримки роботи мережі

АРМ диспетчера-технолога системи.

Функціональні підсистеми виділяють за функціями управління у відповідності  з    організаційною   структурою.    

До таких підсистем відносяться:  

 •  підсистема      розробки проекту бюджету,
 •  підсистема розпису,
 •  підсистема обліку та аналізу виконання бюджету,
 •  підсистема звітності та інші.

Слід відмітити, що перелік функціональних підсистем і функціональних підрозділів є однаковими, як наслідок розбудови системи на основі принципу розподіленого оброблення даних. В певній мірі  також ідентичним є перелік функціональних підсистем на кожному з наведених рівнів АУАС МФУ.

В кожному структурному підрозділі встановлюються функціональні АРМ :

АРМ користувача-спеціаліста,

АРМ керівника.

Взаємозв’язки наведених функціональних підсистем, між рівнями системи державного управління забезпечується:

єдиною правовою базою,

єдиною бюджетною класифікацією,

єдиною формою бюджетної документації,

єдиною інформаційною базою,

погодженими принципами бюджетного процесу.

 Основне значення для взаємодії складових бюджетного процесу має бюджетна класифікація.

Бюджетна класифікація – єдине систематизоване згрупування доходів, видатків та фінансування бюджету за ознаками економічної сутності, функціональної діяльності, організаційного устрою та іншими ознаками відповідно до законодавства України та міжнародних стандартів.

Застосування єдиної бюджетної класифікації дає змогу засобами комп’ютерних технологій з використанням мереж визначати стан виконання будь-якої позиції з відповідною мірою деталізації та на заданому рівні ієрархії інформаційно-аналітичної системи управління бюджетним процесом.

У відповідності з бюджетною класифікацією доходів і видатків в межах наведених раніше підсистем АІАС МФУ виділяють задачі, автоматизовані функції, технологічні процеси і процедури оброблення даних.

Згідно концепції розвитку автоматизованої інформаційно-аналітичної системи Міністерства фінансів України запровадження комп’ютерних технологій в бюджетний процес приведе до:

 •  покращення якості бюджету на основі варіантних розрахунків із залученням архівних даних;
 •  прискорення процесу складання бюджету;
 •  зменшення бюджету змін у бюджеті та порушень розпорядниками бюджетних коштів порядку їх використання;
 •  збільшення повноти інформаційної підтримки прийняття рішень;
 •  підвищення оперативності оброблення аналітичних даних;
 •  зменшення трудомісткості опрацювання даних, зростання продуктивності праці.

3. Організація інформаційного забезпечення органів Міністерства фінансів

У АІАС МФУ виділяють зовнішнє та внутрішнє забезпечення.

Зовнішнє інформаційне забезпечення – це сукупність вхідних та вихідних інформаційних повідомлень. Входи та виходи рзглядаються по відношенню до системи Мінфіна в цілому або до її локальних, відносно самостійних елементів, як обласне управління фінансів, районний фінансовий відділ та інші.

 До вхідних повідомлень АІАС МФУ відносяться:

 •  зведені кошториси витрат бюджетних організацій;
 •  контрольні показники бюджетної резолюції та Міністерства фінансів;
 •  бюджетний запит – загальний (форма 1),
 •  бюджетний запит на плановий рік – індивідуальний (форма 2);
 •  бюджетний запит на плановий рік – додатковий (форма 3);
 •  розпис доходів і видатків підпорядкованих бюджетів; мережа, штати, контингент.

В якості вихідних повідмлень АІАС МФУ виступають:

довідки по окремим статтям бюджету,

видатки бюджету за функціональною структурою,

видатки бюджету за головними розпорядниками коштів,

доходи бюджету,

лімітні довідки головним розпорядникам коштів,

проект бюджету і проект зведеного бюджету по району, області, країні.

Внутрішнє інформаційне забезпечення – це сукупність баз даних, які зберігаються в пам’яті ЕОМ, на машинних носіях.

Бази даних в АІАС МФУ поділяються на локальні, центральні і глобальні. В цих БД формується нормативно-довідкова інформація (НДІ), файли оперативних даних та архівні бази БД.

До НДІ відносяться законодавчі та нормативні акти, державні класифікатори і відомчі довідники. Законодавчі та нормативні акти підтримуються як текстові файли, серед яких найбільш  суттєве значення мають “Бюджетний кодекс України”, “Бюджетна резолюція на плановий рік” та Закон “Про державний бюджет України” на поточний рік.

На основі Закону “Про державний бюджет України” формуються структуровані файли, які є основою для послідуючих бюджетних розрахунків. Структурований файл “Державний бюджет” передається на усі рівні ієрархії АІАС МФУ.

Державні класифікатори створюються, як правило, в органах Державного комітету статистики і використовуються в АІАС МФУ:

 •  класифікатори видів економічної діяльності,
 •  класифікатор форм власності,
 •  класифікатор організаційно-правових форм господарювання,
 •  класифікатор об'’ктів адміністративно-територіального устрою,
 •  класифікатор галузей народного господарства,
 •  класифікатор управлінських документів,
 •  єдиний державний реєстр підприємтсв і організацій України та інші.

До відомчих довідників, що використовуються в АІАС МФУ відносяться:

 •  бюджетна класифікація доходів,
 •  функціональна класифікація видатків,
 •  економічна класифікація видатків бюджету,
 •  довідник банківських установ (МФО),
 •  довідник видів податків,
 •  довідник структурних підрозділів МФУ.

Бюджетна класифікація України як єдине систематизоване згрупування доходів, видатків та фінансування бюджету, застосовується для здійснення контролю за фінансовою діяльністю органів державної влади, місцевого самоврядування, інших розпорядників бюджетних коштів, а також організаційних, функціональних та економічних категорій видатків, забезпечення загальнодержавної і міжнародної порівнянності бюджетних показників.

Доходи бюджету складаються з таких груп:

 •  податкові надходження,
 •  неподаткові надходження,
 •  доходи від операцій з капіталом,
 •  офіційні трансфери
 •  державні цільові фонди.

Групі відповідає старший розгляд (перша цифра) вісьмизначного коду класифікацій доходів бюджету, структура якого має такий вигляд:

Х  Х  Х Х  Х Х  Х Х      

 вид бюджету (державний, обласний, міський,                                       районний, селищний, сільський) для розщеплення

платежів;

 розділ, який визначає різновидність надходжень;

 розділ в бюджетній класифікації;

 номер підгрупи бюджетної класифікації;

 група доходів бюджету.

Перша група доходів бюджету – податкові надходження (код 10000000) визначається як обов’язкові безповортні платежі органам державного управління, котрі поділяються таким чином:

 •  податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості (код 11000000);
 •  платежі за використання природних ресурсів (13000000);
 •  внутрішні податки на товари і послуги (код 14000000);
 •  податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції (код 15000000);
 •  інші податки (код 16000000).

Подальша класифікація здійснюється згідно приведеної  структури коду доходів бюджету.

В АІАС МФУ запроваджений в електронній формі  вісьмирозрядний довідник доходів бюджету, зміст якого використовується не тільки  в органах Міністерства фінансів, а і в Державному казначействі, Державній податковій адміністрації та в ряді інших державних організаціях, а також платниками податків.

Функціональна класифікація видатків дозволяє визначити не лише сам факт використання розпорядниками (міністерствами та відомствами) бюджетних коштів, а і ув’зати ці видатки з виконавцями державних функцій.

Структура функціональної класифікації видатків будується у відповідності до основних функцій, що виконуються державою, у відповідності до функціональної структури державних органів.

Виходячи з цього шести розрядна структура коду функціональної класифікації видатків має шість розрядів, з яких два старші розряди виділені для позначення розділу функціональних видатків, а чотири молодші розряди відображають відомчу класифікацію видатків державного бюджету, по суті структуру відомства.

Економічна класифікації видатків бюджету відображає розмежування коштів, направлених на поточні або капітальні видатки. В чотирьохрозрядній структурі коду економічної класифікації видатків старший розряд відображає розмежування коштів (1 – поточні видатки, 2 – капітальні видатки), а три молодші розряди класифікують предметне призначення видатків, наприклад, код 1164 має таку розшифровку: 1 – поточні видатки, 1- видатки на товари і послуги, 6 – оплата комунальних послуг та електроенергії, 4 – оплата природного газу.

У відповідності з бюджетною класифікацією не тільки проводяться групування та накопичення сум доходів, але і виділяються структурні одиниці АІАС МФУ – підсистеми, задачі, модулі, технологічні процеси автоматизованого оброблення даних.

Оперативна інформація накопичується в БД на основі вхідних повідомлень, а далі передається від одного структурного підрозділу до іншого по вертикалі з низу до верху.

Оперативні дані надходять від бюджетних організацій, від банків та інших фінансових організацій на поштові сервери, а далі на  функціональні АРМ, а після попереднього оброблення заносяться в центральну БД .

Оперативна інформація у формі аналітичних розрізів або у вигляді зведень передається на верхній рівень ієрархії АІАС МФУ. На верхніх, обласному і державному рівнях оперативна інформація накопичується як у вигляді аналітичних показників, так і у формі зведень – електронних документів.

Архівні дані формуються на основі файлів оперативної інформації. В архів заносяться звітні дані на протязі року, а після затвердження звіту – про виконання бюджету в архівні бази заносяться усі необхідні для збереження дані.

4. Функціональні підсистеми АІС „Держбюджет”

Державний бюджет як одна з ланок фінансової системи України забезпечує акумуляцію коштів і їх використання для підтримки соціального становища в державі, впливу на економіку, проведення вищими органами влади національної стратегії розвитку, спрямованої в певній мірі на зміцнення держави. Основні функції з складання і виконання Державного бюджету покладені на Міністерство фінансів. Для підтримки бюджетного процесу в Міністерстві фінансів запроваджена АІС “Держбюджет”. Розробником цієї системи є “Міжнародний центр розвитку підприємництва і менеджменту”.

АІС “Держбюджет” функціонує у вигляді трирівневої клієнт-сервер архітектури, яка включає

 •  сервер БД,
 •  сервер застосувань
 •  набір клієнтських програмних засобів.

Сервер БД – це ядро всієї системи, яке є основним засобом вирішення проблем управління інформацією. Він забезпечує не тільки обробку даних, але й вирішує задачі організації, розмежування доступу, засоби захисту від несанкціонованого втручання та відновлення даних, забезпечує роботу з великим об’ємом даних значної кількості користувачів.

В якості сервера БД для АІС “Держбюджет” використовується СУБД Oracle.

Сервер застосувань забезпечує взаємодію багатьох користувачів центральною БД за рахунок використання програмного забезпечення проміжного рівня. Він бере на себе логіку управління потоком даних, дозволяє керувати запитами користувачів та результатами цих запитів, розмежуванням доступу, збереженням цілісності даних. Використання серверу застосувань дозволяє впровадити централізовану спільну для всіх клієнтів логіку та надання клієнтам інтерфейсу до стандартних функцій системи.

 •  Клієнтський рівень забезпечує взаємодію кінцевого користувача з БД., який призначений для вводу, перегляду та редагування  даних, формування оперативної або аналітичної звітності та її друку. Він дозволяє обробляти дані, які зберігаються у реляційній базі даних системи.

Архітектура АІС “Держбюджет” включає два комплекси апаратно-програмного забезпечення:

 •  комплекс головних розпорядників коштів
  •  комплекс центрального апарату Міністерства фінансів.

Комплекс головних розпорядників коштів виконані у вигляді незалежних програм:

 •  формування пропозицій для граничних обсягів видатків;
 •  складання бюджетних запитів;
 •  виконання розпису асигнувань та інші.

Комплекс для формування пропозицій до граничних обсягів видатків призначений для своєчасної та належної розробки попередніх граничних показників видатків державного бюджету на плановий і  наступні три роки та врахування пропозицій головних розпорядників щодо пріоритетів видаткової політики на плановий рік. Інформація для даного комплексу береться із аналогічного комплексу головних розпорядників коштів. Ця інформація обробляється структурними підрозділами Міністерства фінансів, в результаті чого отримуються прогнозні показники видатків та пропозиції щодо зміни програмної класифікації.

Складання бюджетних запитів головними розпорядниками коштів здійснюється за результатами розробки бюджету відповідного міністерства. При цьому міністерства використовують власну нормативну базу, прогнозні показники з бюджетної резолюції, фактичні дані про виконання бюджету за попередні періоди та результати аналізу впливу різноманітних факторів. Програмним комплексом передбачений інтерактивний процес формування документу, згідно меню кожний розділ вихідного документу задається як окрема за змістом задача. До кожної операції надаються процедури формування змісту, виконання розрахунків, підготовки тексту. Програмний комплекс передбачає згідно методики бюджетного процесу складання трьох документів: бюджетний запит на плановий рік загальний (Ф-1), бюджетний запит на плановий рік індивідуальний (Ф-2), бюджетний запит на плановий рік  додатковий (Ф-3).

На рівні центрального апарату автоматизована інформаційна система Міністерства фінансів “Держбюджет” є інструментом узгодженої підготовки Закону “Про Державний бюджет України” та контролю його виконання. Вона забезпечує:

введення нормативно-довідкової інформації на основі програмного комплексу “НДІ майстер”;

складання проекту Державного бюджету засобами програмного комплексу ”Бюджет”;

складання розпису  державного бюджету за допомогою програмного комплексу “Розпис”;

 •  аналіз виконання бюджету виконується програмним комплексом “Виконання”;
 •  супровід аналітичних матеріалів та складання звітів здійснює програмний комплекс “Звіт”;
 •  супроводження процесу архівування – програма “Архів”;
 •  регламентування доступу до системи та даних, яке здійснюється програмним комплексом “Доступ”.

Перелік автоматизованих функцій в межах програмних комплексів приведений в таблиці 4.2.

Розробка бюджету – найважливіший компонент бюджетного процесу, що включає збір інформації, обчислення, кількісний аналіз, адміністративні й виконавчі дії, а також необхідну документацію – все, що має бути зробленим Верховною Радою до ухвалення “Закону України про бюджет”.

Таблиця 4.2

Склад програмних комплексів

Програмні комплекси

Автоматизовані функції

НДІ майстер

 1.  Формування та адміністрування форм для ведення бюджетної класифікації;
 2.  Формування та ведення довідників структури та співробітників Мінфіну;
 3.  Формування та ведення довідників з настройками системи;
 4.  Створення нових та зміна атрибутів існуючих користувачів;
 5.  Управління доступом користувачів до форм та звітів.

Бюджет

 1.  Формування пропозицій ГРК до прогнозних обсягів видатків;
 2.  Формування та адміністрування форм та звітів для складання прогнозу доходів на наступний рік;
 3.  Формування та адміністрування форм та звітів для складання прогнозу фінансування на наступний рік;
 4.  Формування та адміністрування форм та звітів для отримання ГОВ, що доводяться ГРК;
 5.  Формування та адміністрування форм бюджетних запитів;
 6.  Формування та адміністрування звітності на основі форм бюджетних запитів;
 7.  Формування пропозицій бюджетного комітету до проекту Держбюджету;
 8.  Формування порівняльних таблиць варіантів проекту Держбюджету;
 9.  Формування додатків до проекту Держбюджету.

Розпис

 1.  Формування та адміністрування форм і звітів для складання розпису доходів;
 2.  Формування та адміністрування форм і звітів для складання розпису фінансування;
 3.  Створення та адміністрування форм і звітів для формування лімітних довідок, що доводяться ГРК;
 4.  Формування та адміністрування розпису асигнувань;
 5.  Формування та адміністрування звітності на основі розпису доходів, фінансування та асигнувань;
 6.  Формування та адміністрування форм для внесення змін до доходів, фінансування та асигнувань;
 7.  Створення та адміністрування звітів на основі сформованих довідок про внесення змін доходів, фінансування та асигнувань.

Виконання

 1.  Формування та адміністрування звітів щодо фактичних показників виконання Державного бюджету за видатками;
 2.  Формування та адміністрування звітів щодо фактичних показників виконання Державного бюджету за доходами;

Звіт

 1.  Формування та адміністрування звітів “широкого” призначення;
 2.  Формування та адміністрування аналітичних матеріалів щодо порівняння показників різних років;

Програмний комплекс головного розпорядника видатків

1.  Формування та адміністрування форми для отримання пропозиції ГРК щодо прогнозних обсягів видатків;

2.  Формування та адміністрування форм бюджетних запитів і звітів по ним;

 1.  Формування та адміністрування форм для складання розпису асигнувань Державного бюджету та відповідної звітності.

Архів

 1.  Організація архіву для внутрішнього контролю;
 2.  Ведення архіву за бюджетною класифікацією, з планових та фактичних бюджетних показників;
 3.  Реєстрація трансакцій, які обробляються системою.

Доступ

1.  Створення нових та зміна атрибутів існуючих користувачів;

2. Управління доступом користувачів до звітів.

5. Комп’ютерна технологія складання і виконання місцевих бюджетів.

Місцевий бюджет відповідно до Бюджетного кодексу України містить в собі надходження і витрати на виконання повноважень органів влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування.

В обласних фінансових управліннях і в районних фінансових відділах створені локальні системи оброблення даних, які об’єднують функціональні і технологічні автоматизовані робочі місця.

Технологічні АРМ є типовими як за складом, так і за функціями. До них відносяться :

 •  АРМ адміністратора БД,
 •  АРМ для передачі даних (поштовий сервер),
 •  АРМ системного програміста, технолога.

Щодо функціональних автоматизованих робочих місць, то вони виділяються за функціями управління, згідно бюджетної класифікації. Тут є такі типові автоматизовані робочі місця:

АРМ спеціаліста,

АРМ зведень,

АРМ керівника.

Функціональні АРМ спеціаліста виділяються для окремих або сукупності статей бюджетної класифікації. За кожним АРМ закріплені функції для автоматизації.

На районні і обласні фінансові установи покладені різні за масштабами функції з складання і контролю за виконанням місцевих бюджетів, тому склад апаратного і програмного забезпечення та перелік функціональних задач є різними. За цього доцільно розглянути окремо системи районного і обласного рівнів.

Районний рівень ІАС МФУ має функції складання і контролю за виконанням районного та зведеного бюджету району. Послідовність розв’язання задач місцевих бюджетів задається Бюджетним кодексом України, згідно якому виділяються етапи складання, розгляду, затвердження, виконання місцевих бюджетів.

Інформаційне забезпечення

Класифікатори і довідники: українська бюджетна класифікація (DOVKL); єдиний державний реєстр підприємств, організацій і установ (DOVR); видів економічної діяльності (DOVER); мережа, штати і континент (DOVMER); система позначень органів державного управління (DOVOPG); бюджетний кодекс (DOVKOD).

Вхідними повідомлення є контрольні показники бюджетної резолюції (DOC 1), бюджетні запити головних розпорядників коштів (DOC 2), зведені кошториси доходів і витрат бюджетних організацій (DOC 3).

У результаті розв’язання задач формується вихідна інформація, яка подається:

 •  на екран монітора для подальшого перегляду, уточнення і коригування;
 •  у вигляді машинограм, які використовуються як спеціалістами районного фінансового відділу, так і для передачі в інші організації;
 •  для подальшої роботи результати розв’язання задач записуються у БД.

На районному рівні АІАС МФУ складаються такі вихідні  повідомлення:

 •  довідки по окремим статтям  бюджету (DOVIDC),
  •  лімітні довідки головним розпорядникам коштів (VIDROC),
  •  доходи бюджету (DOHOD),
  •  видатки бюджету  за  функціональною  структурою  (VIDFUN),  
  •  видатки  бюджету  за головними розпорядниками коштів (VIDROC),
  •  проект районного та зведеного бюджету району(PRZVD).

Для складання бюджету в районних фінансових відділах управління комп’ютеризації Міністерства фінансів направляє їм пакет програм. Такий пакет направляється щорічно  з врахуванням вимог бюджетної резолюції та бюджетної класифікації.

Результати оброблення даних на першому етапі бюджетного процесу – проект бюджету району і зведений бюджет району передаються у вигляді документа і зафіксовані на машинних носіях в обласне (міське) фінансове управління.

Зведені бюджети Автономної Республіки Крим, областей та прирівняних до них у бюджетній системі  міст складається на основі бюджетів районів, за документами розпис доходів, розпис видатків, а також мережа, штати, контингент. При цьому із структурованих районів, до яких входять органи місцевого самоврядування подаються зведені  бюджети. Методика формування зведених бюджетів зводиться до накопичення показників згідно бюджетної (функціональної та економічної) класифікації та аналізу їх на відповідність лімітам за розписами Міністерства фінансів. При комп’ютерному розв’язанні комплексу цих задач використовуються архівні та інформативно-довідкові БД.

У фінансовому управлінні м. Києва запроваджений для автоматизації бюджетного процесу пакет програм  за назвою “Система складання  і виконання місцевих бюджетів”.

Система складається з таких  автоматизованих робочих місць:

 •  АРМ адміністратора БД,
 •  АРМ для співробітників бюджетних підрозділів,
 •  АРМ бухгалтерія з обліку виконання бюджету і пов’язаних з цим розрахунків.

На АРМ адміністратора БД підтримуються класифікатори і довідники, архіви даних та оперативна інформація, що підлягає збереженню в центральних БД. До таких класифікаторів та довідників відносяться:

 •  класифікатори доходів, функціональної класифікації, економічної класифікації областей та районів України, видів бюджетів, джерел покриття витрат;
 •  довідники розпорядників коштів, платників, підвідомчих організацій, фінорганів, форм звітів про виконання місцевого бюджету.

АРМ співробітника бюджетного підрозділу має такі основні функції з складання бюджету:

 •  складання плану доходів власного бюджету (розпис доходів);
 •  складання плану видатків власного бюджету (розпис видатків);
 •  формування плану асигнувань власного бюджету;
 •  зведення змін до плану доходів та видатків власного бюджету;
 •  формування уточнених планів доходів та видатків власного бюджету;
 •  виписка розпоряджень на фінансування;
 •  уведення плану доходів підпорядкованих бюджетів;
 •  уведення плану  видатків підпорядкованих бюджетів;
 •  формування плану доходів та видатків консолідованого бюджету;
 •  уведення змін до плану доходів та видатків, підпорядкованих бюджетів;
 •  формування уточненого плану доходів та видатків консолідованого бюджету.

Вхідними повідомленнями для автоматизації названих функцій є  кошториси розпорядників коштів; розписи доходів і видатків з підпорядкованих бюджетів; мережа, штати, контингент; нормативні дані  з Міністерства фінансів; бази даних, що відображають бюджетний процес за попередні роки; інші документи, які формуються у бюджетних підрозділах.

Технологічний процес оброблення вхідних повідомлень зводиться в основному до складання бюджетних документів.

Результати оброблення даних видаються на екран, до друку, для запису в БД та передачі в адміністративні органи, наприклад м. Києва, і на верхній рівень – Міністерство фінансів за наступним переліком документів: розпис доходів м. Києва; розпис доходів м. Києва в розрізі районів; розпис видатків м. Києва; розпис видатків в розрізі районів; мережа, штати, контингент бюджетних установ м. Києва, план асигнувань.

АРМ бухгалтера забезпечує автоматизацію наступних розділів бухгалтерського обліку виконання місцевого бюджету: облік надходження доходів, облік фінансування розпорядників коштів і контроль їх касових витрат; облік розрахунків в мережі фінансів; облік кредитів; синтетичний облік; складання звітних документів.

Вхідними повідомленнями для автоматизації обліку є: дані про залишок коштів на рахунках фінорганів в момент запуску системи, виписки з банківських рахунків про рух коштів; звіти (щомісячні і щоквартальні) розпорядників коштів про використання бюджетних засобів, звіти розпорядників коштів про їх надходження і використання; повідомлення про взаємозалік.Рис. 4.3. Інформаційна модель складання проекту бюджету району

Обласне фінансове управління

Районна податкова інспекція

Райдержад-міністрація

Сесія райради

DOXOD

PRZVD

PRZVD

PRZVD

DOXOD

VIDROC

VIDFUN

Проект бюджету району

Форму-вання зведень

Довідки по окремим статтям бюджету

Складання проекту бюджету району

DOVEK

DOVORG

DOVMER

KOSTOR

BUDPROP

KOMPOK

DOVKL

DOVKOD

DOVR

DOC 3

Бюджетна організація

DOC 2

Районна державна адміністрація

DOC 1

Обласні фінансові управління


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

10080. Кризис феодально-крепостнической системы и буржуазная революция 60-х годов 19 века 32 KB
  Кризис феодальнокрепостнической системы и буржуазная революция 60х годов 19 века 17621796г при Екатерине 2 Российская империя достигла вершины своего развития Начавшееся в 16в переселение на окраины с середины 17в начинает тормозить государство. 1649г крестьяне окончате
10081. Рождение Российской империи и реформы Петра I 28.21 KB
  Рождение Российской империи и реформы Петра I внешние и внутренние предпосылки Петровский реформ реформы Петра 1 итоги и заключения реформ Изменение неополитического окружения 1617 вв. север: Швеция. финляндия корелия ЮЖ. побережья Балтийского моря
10083. Англо-Американская модель корпоративного управления 310.95 KB
  Англо-Американская модель корпоративного управления Современный американский менеджмент своей главной обязанностью считает заинтересовать работников в труде чтобы их работа была эффективнее. Поэтому американские менеджеры постоянно совершенствуют и улучшают пр
10084. Интересы участников корпоративных отношений 9.37 KB
  Интересы участников корпоративных отношений: менеджеры индивидуальные цели например максимизация оплаты труда рост активов компании как показатель их профессиональной квалификации рост штата сотрудников и пр. работники в качестве индивидуальной цели ...
10085. Картель, Синдикат, Пул 46.25 KB
  Картель Картель объединение как правило фирм одной отрасли которые вступают между собой в соглашение касающееся различных сторон коммерческой деятельности компании соглашение о ценах о рынках сбыта объемах производства и сбыта ассортименте обмене патент
10086. Классификация слияний 95.44 KB
  Узкая специализация: McDonalds Delta Airlines CocaCola Xerox; Red Cross. Mitsubishi kitpes приблизительно = 28 компаний Mitsubishi Motors Steel Aluminum oil Electric Cement Paper Glass Nicon Bank 5ое место в мире kitpes японская модель которую применяют такие группы Co: Toyota и Toshiba Nee Nissan и Canon. Классификация сл
10087. Корпоративное управление Японии 1.97 MB
  Корпоративное управление Японии. В японских фирмах первостепенное значение придается контролю и управлению непосредственно в цехе на производственном участке. Рабочие выполняют как стандартные операции когда линия работает в обычном заданном режиме так и нес