69356

Автоматизація управління фінансами підриємств та комерційних структур

Лекция

Информатика, кибернетика и программирование

Основні функції – це функції, що пов’язані з типом підприємства чи організації: виробничі, торгові, сервісні, наукові і т.д.). Склад основних функцій не залежить від послідовності виконання технологічних ланцюжків і структури підприємства, тобто зміна структури...

Украинкский

2014-10-03

151.5 KB

5 чел.

Тема 7. Автоматизація управління фінансами підриємств та комерційних структур.

1.Характеристика підприємства як об’єкта автоматизації.

2.Характеристика програмних продуктів   для автоматизації окремих відділів підприємств.

3. Автоматизація фінансової діяльності підприємства з використанням КІС

1.Характеристика підприємства як об’єкта автоматизації.

Розглянемо класифікацію функцій  діяльності підприємств, що підлягають автоматизації.

Основні функції – це функції, що пов'язані з типом   підприємства чи організації :виробничі,  торгові, сервісні, наукові і т.д. ).

Склад основних функцій не залежить від послідовності виконання технологічних ланцюжків і структури підприємства, тобто  зміна структури підприємства не впливає на склад основних функцій.

Специфічні функції - це функції, що визначаються специфікою застосовуваних на підприємстві технологій і процедур.

Загальні функції - це функції, що  присутні на підприємствах будь-якого типу.

Для виробничого підприємства існує п'ять основних функцій:

1. Планування виробництва.

2. Підготовка виробництва.

3. Забезпечення виробництва.

4. Власне виробництво продукції.

5. Збут продукції.

До загальних функцій можна віднести також

6. керівництво підприємством;

7. фінансову діяльність;

8. функції підтримки (інформаційне і технічне забезпечення, роботу з кадрами, діловодство, юридичну діяльність і т.д. );

9. взаємодія з дочірніми підприємствами, філіями, представництвами.

З точки зору автоматизації в структурі управління підприємства можна виділити наступні підсистеми:  

Підсистема організаційно-економічного управління;

Підсистема організаційно-технічного управління;

Підсистема управління технологічними процесами.

Підсистема організаційно-економічного управління

У рамках даної підсистеми здійснюється управління всієї фінансово-економічними аспектами господарської діяльності підприємства.

Основним критерієм віднесення підрозділу до даної підсистеми є те, що керовані процеси виражаються передусім в фінансових показниках - гривнях. Як правило, економічні служби, підкоряються безпосередньо директору підприємства (генеральному директору) або його заступнику по економіці (фінансовому директору).

У дану підсистему входять, зокрема,  наступні блоки:  

Бухгалтерія ( облік і підготовка зовнішньої звітності);

Фінансовий відділ (оперативне управління грошовими коштами і розрахунками);

Планування і аналіз економічної діяльності (плановий відділ, відділ економічного аналізу);

Комерція (збут, маркетинг);

Постачання.

Підсистема організаційно-технічного управління

У рамках даної підсистеми здійснюється керівництво всією технічною стороною виробництва. Основним критерієм віднесення підрозділу до даної підсистеми є,  що функції, їм що виконуються, відносяться безпосередньо до тих або інших сторін організації виробничого процесу. Як правило, всі технічні служби і виробничі підрозділи (виробництва, цеху, дільниці) підкоряються першому заступнику директора - головному інженеру підприємства (технічному директору).

Склад і структура технічних служб найбільш сильно розрізнюються від підприємства до підприємства. Проте,  серед них можна виділити:

Служби, що займається організацією, контролем і аналізом виробничого процесу (виробничий або виробниче-технічний відділ);

Служби, що відповідають за експлуатацію і ремонт того або іншого обладнання (відділ ремонтів, служби головного механіка і головного енергетика);

Служби, безпосередньо керуючі технологічним процесом ( служба головного технолога, диспетчерська, група режимів);

Відділ техніки безпеки.

Задачі комп'ютеризації технічного управління дуже специфічні для кожної галузі і навіть для кожного підприємства, тому тут дуже велика частка вузькоспециалізованого або навіть програмного забезпечення виготовленого на замовлення.

Для підприємств кожного роду діяльності існують також свої власні взаємозв'язки між технічним і економічним управлінням. Весь облік економічних результатів виробництва продукції в грошовому вираженні засновується на конкретній інформації про хід і результати виробничого процесу в кількісних показниках. Більш того часто розподіл витрат між різними видами продукції, що виробляється залежить від технологічних параметрів конкретного обладнання.

З іншого боку організаційно-технічна підсистема безпосередньо пов'язана з підсистемою управлінням технологічним процесом,  отримуючи від неї інформацію про хід процесу і передаючи ( через експлуатаційний персонал або навіть іноді, при високій мірі інтеграції систем комп'ютеризації, напряму) завдання на управління технологічним циклом.

Підсистема управління технологічними процесами

Дана підсистема здійснює безпосередньо управління ходом технологічного процесу. Об'єктом управління тут є вже не фінанси і не працівники підприємства, а безпосередньо технологічне обладнання - електродвигуни, засувки, клапана і т.д. Загальноприйняте позначення для подібних систем - АСУ ТП.

У рамках даної підсистеми виділяють локальні системи автоматичного управління,  які виконують окремі функції і інтегровані АСУ ТП, які здійснюють комплексне управління конкретним технологічним процесом або навіть всім технологічним циклом.

Сучасні АСУ ТП часто забезпечуються робочими місцями операторів, підсистемами архівування інформації, розрахунку технико-економічних показників роботи одиниць обладнання і навіть цілих виробництв, а іноді і оптимізації роботи обладнання по економічних критеріях. У подібних системах стирається грань між верхнім рівнем АСУ ТП і нижнім рівнем АСУП організаційно-технічного управління. У таких випадках кажуть про інтегровані системи АСУ ТП -АСУП.

Фінансова робота підприємства здійснюється за такими основними напрямками:

– фінансове прогнозування та планування;

– аналіз та контроль виробничо-господарської діяльності;

– оперативна, поточна фінансово-економічна робота.

У відповідності до напрямків фінансової роботи підсистема містить комплекси задач та функцій:

Фінансове прогнозування та планування. В цьому комплексі задач визначається загальна потреба у грошових засобах для забезпечення нормальної виробничо-господарської діяльності та і можливість одержання таких засобів.

Для вирішення виробничих та комерційних завдань розробляється бізнес-план, найважливішим документом якого є фінансовий план.

За ринкових умов підприємство самостійно визначає напрямки та розмір використання прибутку, який залишається в його розпорядженні після сплати податків. Метою складання фінансового плану є визначення фінансових ресурсів, капіталу та резервів на основі прогнозування величини фінансових показників:

 •  обсягів реалізації;
 •  баланс грошових надходжень та витрат;
 •  власних оборотних засобів,
 •  амортизаційних відрахувань,
 •  прибутку,
 •  кредиторської заборгованості,
 •  суми податків,
 •  виручки від реалізації,.
 •  Резервних фондів та ін.

Планування виручки є необхідним для розробки плану прибутку від реалізації продукції, визначення суми планових платежів у бюджет. Від обгрунтованості та правильності розрахунку виручки великою мірою залежить також реальність основного джерела надходження грошових засобів та розмір запланованого прибутку.

Мета планування витрат – визначення можливості найекономнішого витрачання матеріальних, трудових та грошових ресурсів на одиницю продукції. Зменшення витрат виробництва та обігу є важливим фактором збільшення ефективності виробництва. Зниження собівартості за рахунок економії сировини, матеріалів, палива, енергії та живої праці дає змогу виробити значну кількість додаткової продукції, збільшити прибуток та рентабельність підприємств, створює реальні можливості для самофінансування. Скорочення витрат на виробництво одиниці продукції є матеріальною підставою для зниження цін на неї, а відтак – прискорення оборотності оборотних засобів.

Плануючи витрати на виробництво та реалізацію продукції, необхідно враховувати резерви зниження її собівартості, до яких належать:

– поліпшення використання основних виробничих фондів та збільшення у зв'язку з цим випуску продукції на кожну гривню основних фондів;

– раціональне використання сировини, матеріалів, палива, енергії та скорочення витрат на одиницю продукції без зниження її якості;

– зменшення затрат живої праці на одиницю продукції ;

 •  скорочення витрат на реалізацію продукції за рахунок удосконалення форм її збуту;
 •  зменшення втрат від браку та безгосподарності, ліквідація непродуктивних витрат;
 •  економія в адміністративно-управлінській сфері на базі раціональної організації апарату управління підприємством.

Розрахунок собівартості одиниці продукції

Спираючись на опрацьовані фінансові показники, складають перспективні, поточні та оперативні фінансові плани. Поточний фінансовий план складається у формі балансу доходів та витрат, оперативний – у формі платіжного календаря. Всі вихідні інформаційні повідомлення формуються і видаються інформаційною системою у відповідності з затвердженими формами.

Аналіз та контроль фінансової діяльності підприємства – це діагноз його фінансового стану, що уможливлює визначення недоліків та прорахунків, виявлення та мобілізацію внутрішньогосподарських резервів, збільшення доходів та прибутків, зменшення витрат виробництва, підвищення рентабельності, поліпшення фінансово-господарської діяльності підприємства в цілому. Матеріали аналізу використовуються в процесі фінансового планування та прогнозування.

Підприємство має опрацювати таку систему показників, з допомогою якої воно змогло б із достатньою точністю оцінити поточні та стратегічні можливості підприємства. Аналітичну роботу в підсистемі управління фінансами підприємства можна поділити на два блоки:

1) аналіз фінансових результатів та рентабельності;

2) аналіз фінансового стану підприємства.

Аналіз фінансових результатів підприємства здійснюється за такими основними напрямками і відображається в вихідних документах:

 •  аналіз та оцінка рівня і динаміки показників прибутковості, факторний аналіз прибутку від реалізації продукції, робіт, послуг;
 •  аналіз фінансових результатів від іншої реалізації, позареалізаційної та фінансової діяльності;
 •  аналіз та оцінка використання чистого прибутку;
 •  аналіз взаємозв'язку витрат, обсягів виробництва продукції та прибутку;
 •  аналіз взаємозв'язку прибутку, руху оборотного капіталу та грошових потоків;
 •  аналіз та оцінка впливу інфляції на фінансові результати;
 •  факторний аналіз показників рентабельності.

Аналіз фінансового стану підприємства проводиться за такими напрямками:

 •  аналіз та оцінка складу та динаміки майна;
 •  аналіз фінансової стійкості підприємства;
 •  аналіз ліквідності балансу;
 •  комплексний аналіз і рейтингова оцінка підприємства.

Поточна та оперативна фінансова робота на підприємстві спрямовується на практичне втілення фінансового забезпечення підприємницької діяльності, постійне підтримування платоспроможності на належному рівні.

Зміст поточної оперативної фінансової роботи на підприємстві полягає в рішенні задач:

облік розрахунків за реалізовану продукцію, роботи, послуги ;

контроль своєчасності розрахунків за поставлені товарно-матеріальні цінності та послуги з постачальниками;

нарахування та забезпечення своєчасної сплати податків, інших обов'язкових платежів у бюджет та цільові фонди;

облік і контроль за своєчасним погашенням банківських кредитів та сплатою відсотків.

 •  облік і контроль за рухом грошових коштів на рахунках  і в касі та їх збереженням;
 •  розрахунок амортизації;
 •  розрахунок прибутків та збитків;
 •  контроль за використанням основних засобів;
 •  контроль за станом запасів нормуємих оборотних засобів та ін.

     В АІС підприємства комплекси задач, задачі та функції управління фінансами вирішуються на відповідних АРМах спеціалістів фінансової служби, відділу збуту, бухгалтерії.

 

2.Характеристика програмних продуктів   для автоматизації окремих відділів підприємств.

Програми  для  менеджменту ,їх це відносять до програм управління  офісом це система автоматизованого керування підприємством.

Прикладом цього класу програм є спеціалізовані  програми:

 •  DeloPro for Win, що розроблена фірмою “КСИКОМ СОФТ”,  
 •  Торгівля та склад 7.5 фірми “1С”,
 •   “Миракл Виртуоз” фірми “Міратех”.   

Програма DeloPro орієнтована на підприємства складального виробництва, сервісні центри, компанії, що займаються  будівництвом та автомобільні компанії, а також на крупно  та дрібно оптову торгівлю.

Система побудована на платформі клієнт/сервер та   автоматизує виконання наступних операцій:

ведення обліку  закупівлі товарів та історії сплати по ним,

отримання та повернення, ведення обліку продажу товарів, історії їх сплати  відвантаження та повернення,

формування комерційних пропозицій, рахунків, актів, документів по відвантаження та податкових.

виконання  операції по передачі та прийманні товарів на консігнацію,

підготовки актів  передачі, приймання та повернення товарів,

проведення резервування, ведення обліку товарів у коморі,

формувати статистичну звітність  про рух товарів, грошей та документів за будь який період часу, у розрізі організацій товарів, відповідальних співробітників.

Вся інформація передається в бухгалтерський модуль.

Project Expert - комп'ютерна система призначена для створення фінансової моделі нового або існуючого підприємства незалежно від його галузевої приналежності і масштабів.

Основні характеристики :

 •  Тривалість проекту  - до 30 років.
 •  номенкклатура продуктів (послуг) - 100 одиниць у одному проекті.
 •  Всі дані про надходження і виплати вводяться в поточних цінах із наступною автоматичною щомісячною корекцією в процесі розрахунків відповідно до прогнозу показників.

Project Expert надає можливість:

- розробити детальний фінансовий план і визначити потребу в коштах на  перспективу;

- визначити схему фінансування підприємства, оцінити можливість і ефективність залучення коштів із різноманітних джерел;

- розробити план розвитку підприємства або реалізації інвестиційного проекту, визначити найбільше ефективну стратегію маркетингу, а також стратегію виробництва, що забезпечує раціональне використання матеріальних, людських і фінансових ресурсів;

- програти різноманітні сценарії розвитку підприємства, варіюючи значення чинників, які можуть вплинути на його фінансові результати;

сформувати стандартні фінансові документи, розрахувати найбільше поширені фінансові показники, провести аналіз ефективності поточної і перспективної діяльності підприємства;

- підготувати та оформити бізнес-план інвестиційного проекту, що цілком відповідає міжнародним вимогам російській та і декількох європейських мовах.

Характеристика  програм  для  маркетингу.

До цього класу програм відносяться наступні програми:

"Marketing" фірми "Прагматика" призначена для вивчення ринку товарів і послуг головним чином орієнтована на використання в середній або великій комерційній фірмі.

"Marketing Expert фірми "Pro-Invest Consalting"  - це зручний інструментальний засіб для розробки стратегічного і тактичного планів маркетингу, необхідних аналітичних операції, а також підготовки і  друкування необхідних документів.

Дані в Marketing Expert вносяться за допомогою зручного графічного інтерфейсу.

У даній програмі реалізований модулі:

  Рішення задач GAP - реалізацієя прогнозування з використанням чотирьох стратегій Анзоффа..

Сегментний аналіз  проводить операційний розрахунок      прибутковості (прибутки від продажів - витрати) для виділеного      об'єкта Карти ринку.  

SWOT - аналіз проводиться як на етапі аудиту, так і для кінця     планового періоду.  Marketing Expert містить спеціальний діалог, що дозволяє користувачу проводити      порівняльний конкурентний аналіз для будь-якого сегмента ринку в початковий і      кінцевий періоди планування.  У результаті розрахунку користувач одержить відносну "Силу      бізнесу" своєї Компанії на даному сегменті.

 Portfolio - аналіз. Особливим інтегральним критерієм у багатокритеріальному      порівняльному аналізі, що заповнюється для сегментів ринку,       є "Принадність ринку".  Експертна оцінка цього      критерію в сукупності з "Силою бізнесу" на даному сегменті,      отриманої в результаті проведення SWOT- аналізу, дає     можливість побудувати матричну модель ринку.

Аналіз ризику і непевності.      Marketing Expert дає можливість користувачу враховувати      ймовірний характер майбутніх подій і тим самим проводить      аналіз ризику і непевності.  Програма дозволяє задавати      як ймовірний характер чинників мікрооточення (прибутки від      продажів, операційні і виробничі витрати ), так і чинники мікрооточення (обсяг ринку, частка      ринку).

 Оптимальне цінове планування. Програма може використовуватися для рішення обернених      задач - по заданих результатах (прибуток, прибуток, рентабельність)      визначити значення початкових параметрів.  Зокрема, вирішуються      задачі пошуку цін покриття витрат для групи товарів.

 "БЭСТ-Маркетинг" фірми "Інтелект -сервіс"  - дозволяє проводити різноманітні види маркетингового аналізу і пропонує конкретні рекомендації для поліпшення положення фірми на ринку.  

Система дозволяє проводити :

 •   визначення перспективних ринкових ніш;
 •   аналіз конкурентноздатності товару;
 •    рекомендації по підвищенню конкурентноздатності товару;  
 •  аналіз реклами, рекомендації по підвищенню її ефективності;  
 •  public relations;  
 •  стимулювання продажів;
 •  проводити аналіз конкурентів
 •  проводити фінансове планування маркетингової діяльності
 •  формувати  бюджет витрат по просуванню продукції і контроль за його виконанням.

 Фінансово аналітичні системи -  Ці системи тісно пов’язані з бухгалтерським модулем та дозволяють проводити аналіз господарської діяльності  на підставі розрахованої звітності . Цей клас задач тільки починає свій розвиток.

Audit Expert -  призначена  для переводу стандартної бухгалтерської звітності за різні періоди в аналітичні таблиці , які відповідають Міжнародним стандартам бухгалтерського обліку та використовуються для детального різнобічного аналіза фінансового стану підприємства.

Програма Audit Expert надає можливість :

 •  Оброблять основні дані бухгалтерської звітності:
 •  здійснювати перетворення в аналітичні таблиці за Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку;
 •  перераховувати дані у вибрану валюту;
 •  автоматично будувати прогноз фінансових звітів на декілька періодів на перед;
 •  автоматизовано отримувати аудиторські висновки
 •  розробляти власні методики аналізу вихідних даних.

Система ФРАНТ- це інструмент аналізу фінансовогостану діяльності підприємства , що відображена у звідтності . Крім цього система викону оцінку  потенціалу організації чи підприємства на майбутне , порівняльний аналіз партнерів, який грунтується на на даних зовнішньої звітності.

Система має наступну структуру :

 1.  Зовнішня звітність.( звітність фірми, розрахунки по податкам)
 2.  Комплексний аналіз (структура майна, платежеспроможність, фінансова стабільність, ділова активність)
 3.  Загальна звітність ( агрегований баланс, консолідований баланс, баланс по правилом GAAP)
 4.   Спеціальний аналіз (аналіз потенційного партнера, вибір банку, аналіз інвестиційної привабливості, аналіз ймовірного банкрутства).

Програми для бухгалтерського обліку.

Бухгалтерський конструктор - це бухгалтерська система з розширеними інструментальними можливостями.

Програма "1С -Предприятие " працює як у однокористувацькому  (  монопольному) так і у багатокористувацькому режимах.

При роботі у багатокористувацьком режимі відбувається  розподілення прав доступу.

Система дозволяє проводити як синтетичний так і аналітичний облік.

Вся обробка інформації у 1С відображується у журналах операцій та проведень.

Система складається з кількох компонентів.

Компонента "Бухгалтерський облік призначена для обліку наявності та руху коштів та засобів підприємства. Система може використовуватися на підприємствах будь якого типу і надає можливості обліку:

Компонента "Оперативний облік" призначений для обліку оперативних даних про рух матеріалів та засобів на підприємстві, використовується частіше за все для автоматизації обліку торговельної діяльності"

Компонента  "Розрахунки" призначена для автоматизації перідично повторюючихся розрахунків. Це може бути нарахування заробітної плати. Розрахунок дивідендів та інших операцій.

Система має вбудовану  об'єктно- орієнтовану мову та додаткові інструменти (синтаксис-помічник)

Адміністрування в 1С включає

 •  Систему авторизації та контролю прав користувачів
 •  Обмеження функцій користувачів по категоріям
 •  Моніторинг роботи користувачі тобто перегляд списку користувачів, що працюють та історія роботи користувачів.)

Програми виду "Бухгалтерський комплекс"

В таких програмах чітко виділяються  ділянки обліку. По кожній з ділянок створюються  окремі програмі модулі, які інтегруються  у  єдиний програмний комплекс.

До цього типу програм можна віднести  серію програм розробки фірми "Интелект- сервис":

 •  BEST PRO оріентована на середні підприємства у яких є чіткий поділ функцій робітників на ділянки обліку.
 •  Комплексна система автоматизованого обліку "СФЕРА" призначена для  автоматизації обліку на середніх та крупних підприємствах різних галузей. Розробник системи АТ "Протока".

Додатково можна назвати наступні програмні продукти, що  будуть корисними для бухгалтерій як малих так і середніх: «Турбо-Бухгалтер»- «Финансы без проблем», «Парус», «Соло», «Бухкомплекс», "Акцент” .

3. Автоматизація фінансової діяльності підприємства з використанням КІС

КІС орієнтовані на автоматизоване рішення задач, що виникають на всіх стадіях управлінського циклу: прогнозування, планування, облік і контроль реалізації планів, аналіз результатів діяльності, корегування прогнозів і планів.

Системи має модульну структуру, модулі, в свою чергу, об’єднані у функціональні контури

Так в КІС можуть бути реалізовані контури

Логістики,

Фінансовий

Управління персоналом.

Розглянемо фінансовий контур КІС.

Фінансовий контур включає декілька програмних модулів

 •  бухгалтерський облік,
 •  фінансове планування,
 •  платіжний календар,
 •  фінансовий аналіз,
 •  консолідацію

За цих модулів автоматизується весь комплекс робіт з обліку і управлінню фінансовими ресурсами.

У фінансовому контурі передбачено формування всього спектру обліково-фінансових документів, які супроводжують рух грошових коштів і виконувані господарські операції.

Розглянемо більш детально названі програмні модулі.

Бухгалтерський облік.

Програмний модуль з бухгалтерського обліку предназначений для комплексного рішення всіх облікових задач на підприємствах і в організаціях любої форми власності і виду діяльності.

До основних функцій модуля можна віднести слідуюче:

облік всіх видів матеріальних, нематеріальних і фінансових ресурсів підприємства;

обслуговування руху коштів підприємства і його взаєморозрахунків з юридичними і фізичними особами;

складання звітних документів різного призначення і визначеного змісту.

Модуль з бухгалтерського обліку включає ряд підмодулів :

Типові господарські операції (ТГО),

фінансово-розрахункові операції (ФРО),

каса,

векселі і кредити,

основні засоби і нематеріальні активи (ОЗ, НМА),

малоцінні і швидкозношувальні предмети (МШП),

фактичні витрати

бухгалтерська звітність.

Типова господарська операція (ТГО) — це сервісний засіб для автоматичного формування проводок за операційними документами. ТГО класифікуються за видами господарських документів (фінансово-розрахункові, збут, постачання, виробництво і т.д.), до яких вони можуть застосовуватись. Користувач створює опис ТГО, який включає найменування господарської операції, кореспонденцію рахунків, формули для розрахунку сум оборотів.

ТГО групуються за видами операційних документів і використовуються при реєстрації часто і одинаковим чином проводимих операцій.

Під операційним документом слід розуміти документ, що підтверджує чи супроводжує рух матеріальних цінностей або грошових коштів (готівкових і безготівкових). Створюється шляхом ввода вхідних даних, які зберігаються в базі даних і оброблюються як єдине ціле.

Використання в ТГО розрахункових алгоритмів забезпечує доступ до реквізитів оброблюваного документу, а також до реквізитів документів, пов’язаних з ним у слідуючому ланцюжку: документи-основи супроводжувальні документи (товарні і фінансові) проводки до документів звіти.

Програмна реалізація ТГО забезпечує розноску сум господарського документа за рахунками бухгалтерського обліку шляхом вибору необхідної ТГО для обробки даного документа, в результаті чого формуються бухгалтерські проводки з урахуванням аналітичного обліку.

Програмні засоби, що реалізують фінансово-розрахункові операції, забезпечують контроль відповідності платежів, оформлених фінансовими документами і сум, що вказані в документах-основах, а також отримання баланса взаєморозрахунків з контрагентами по кожному документу-основі в динамічному режимі. Передбачена можливість ведення обліку як у національній грошовій одиниці, так і в іноземній валюті.

Система ФРО дозволяє здійснювати імпорт банківських виписок, прийнятих із банку засобами електронної системи платежів. На основі їх аналізу програма формує вхідні і вихідні платіжні документи, здійснюючи контроль коректності сум, реквізитів банків і підприємств. Заново сформовані вихідні документи порівнюються з вихідними документами, що зберігаються в базі даних. Якщо їх реквізити співпадають, то в документах, що зберігаються, автоматично встановлюється дата оплати, яка відповідає даті банківської виписки. Документи, для яких така відповідність не встановлена, а також вхідні документи, відредаговані користувачем, добавляються в базу даних. Схема обліку фінансових операцій приведена на рис.

Рис. . Схема обліку фінансових операцій

Програмні засоби модуля Каса дозволяють здійснювати розрахунки наявними коштами з постачальниками і покупцями, з підзвітними особами (відрядження), виплату зарплати і виплат, виданих через касу, депонування зарплати. Програма Каса дозволяє вести облік касових операцій як з національною, так і іноземною наявною валютою.

Векселі і кредити. Даний програмний модуль дозволяє виконувати:

облік розрахунків за допомогою векселів;

облік банківських кредитів;

облік придбання і продажу акцій і облігацій;

формування звіті з фінансових вкладів і займів.

Операції з цінними паперами оформлюються у вигляді актів прийняття-передачі. В акті відображаються цінні папери, що передаються в рахунок погашення дебіторської або кредиторської заборгованості. За допомогою ТГО здійснюється формування бухгалтерських проводок, забезпечуючих облік здійснених господарських операцій.

Основні засоби і нематеріальні активи (ОЗ і НМА) об’єднані в програмний модуль який дозволяє вести картотеку ОЗ і НМА, вести облік декількох однотипних об’єктів за допомогою однієї інвентарної картки, вести облік складних ієрархічних об’єктів, вести паралельний облік основних фондів на основі різних методів, що характеризуються різною грошовою одиницею обліку, використовуємим планом рахунків бухгалтерського обліку, алгоритмами нарахування зносу, ТГО для формування проводок та ін.

Облік нематеріальних активів виконується аналогічно обліку ОЗ, з тією різницею, що переоцінка НМА не проводиться.

Малоцінні і швидкозношувальні предмети (МШП). За допомогою даного модуля здійснюється облік наявності і руху МШП, нарахування зносу та списання МШП. В системі ведуться електронні картки обліку МШП, картки матеріально відповідальних осіб (МВО), які отримали МШП, первинні документи (накладні) на видачу в експлуатацію МШП, повернення із експлуатації на склад, внутрішнє переміщення, акти на списання і переоцінку МШП. Модуль забезпечує формування оборотних відомостей з МШП, відомостей нарахування зносу, інвентаризаційних відомостей тощо.

Розрахунок фактичних витрат. За допомогою даного модуля щомісячно здійснюється розподіл непрямих витрат між замовленнями, виробами чи послугами та закриття відповідних рахунків, розрахунок зведених витрат на виробництво на основі прямих витрат і проведеного розподілу непрямих витрат, калькуляція фактичних витрат та формування відпускних цін на продукцію. Даний програмний модуль тісно пов’язаний з обліком прямих і непрямих витрат на виробництво за елементами і статтями калькуляції, з обліком випущеної продукції, з базою розподілу непрямих витрат та оцінки послуг допоміжного виробництва.

Модуль бухгалтерської звітності забезпечує закриття тимчасових рахунків, формування головної книги та складання баланса. Модуль містить вбудовану мову проектування звітних форм, що дає змогу зкорегувати любу існуючу чи створити нову форму звіту. Така необхідність періодично виникає в зв’язку із змінами діючого законодавства, вимог статистичних і податкових органів, специфіки діяльності і структури підприємства.

Фінансове планування.

Програмний модуль з фінансового планування предназначений для складання бюджета і модулювання різних варіантів бюджетів.

Бюджетування включає в себе слідуючі етапи:

1. Етап планування (складання бюджета). Планові дані можуть формуватися на основі статистичних і експертних даних (експертні дані в систему Галактика вводяться вручну), на основі планових даних минулого періода з поправкою на динаміку зовнішніх факторів, на основі планових даних модуля «Управління договорами» або формуватися розрахунковим способом.

2. Етап узгодження і затвердження бюджетів. Цей етап представляє собою ітераційну процедуру, яка дозволяє зберігати і порівнювати дані за всіма ітераціями узгодження бюджетів від структурних підрозділів до компанії або холдінгу.

3. Формування фактичних показників бюджету. Джерелом для формування фактичних даних бюджетів можуть бути бухгалтерські дані системи Галактика і оперативні дані.

4. Аналіз виконання бюджета. Для аналіза виконання бюджета в системі передбачена можливість порівняння планових і фактичних даних минулих або поточних періодів, розрахунок процентного відхилення планових і фактичних даних за статтями.

5. Проведення корегування бюджета. За результатами аналіза виконання бюджета передбачена можливість його корегування на наступні періоди з урахуванням фактичних даних. Крім того, в модулі передбачене зберігання всіх бюджетів до і після виконання корегувань і проведення порівняння цих бюджетів.

Таким чином модуль дозволяє автоматизовано формувати консолідовані бюджети для любої структури підприємства від холдінгової структури до структури підрозділів.

Платіжний календар. Модуль «Платіжний календар» предназначений для оперативного управління грошовими потоками підприємства, складання оптимального плана надходження і витрат грошових коштів. Він забезпечує короткотермінове (до одного місяця) планування розрахунків з контрагентами на основі використання коштів підприємства, векселів та інших видів цінних паперів, оптимізацію платіжного календаря за критеріями мінімізації штрафних санкцій, а також планування накопичення коштів на банківських рахунках. Крім того здійснює контроль баланса витрат і надходження коштів, оперативне відображення даних про планові і фактичні надходження в розрізі джерел надходжень і напрямів витрат, складання оперативних звітів про рух грошових коштів.

Фінансовий аналіз. Основна задача даного модуля — оцінка фінансового стану підприємства і виявлення перспектив його подальшого розвитку. Аналіз фінансового стану підприємства може проводитися за декількома методиками, що дозволяє розраховувати значення одних і тих же показників за допомогою різних математичних алгоритмів та виявляти неузгодженість показників. Оцінка фінансового стану підприємства здійснюється шляхом розрахунку коефіцієнтів незалежності, фінансової стійкості, рентабельності, ліквідності і т.д.

Консолідація. За допомогою модуля Консолідація в системі Галактика є можливість ведення паралельного обліку на декількох планах рахунків бухгалтерського обліку. Наприклад, один план може бути українським, другий — російським, третій — в стандарті GAAP і т.д. Кількість планів рахунків програмою не обмежується. Переключення між ними здійснюється шляхом натискання відповідної комбінації клавіш.

Типові господарські операції можуть бути настроєні таким чином, що вони будуть одночасно формувати проводки для всіх існуючих в системі планів рахунків. За допомогою модуля консолідації є можливість ведення консолідованої (сумісної) бази даних корпорації і складання консолідованої звітності. Користувач має можливість встановлювати потрібний йому план рахунків і вид консолідованих звітів, отримувати узагальнюючі звіти за рухом коштів корпорації.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

37861. РОЗВ’ЯЗАННЯ СИСТЕМ ЛІНІЙНИХ АЛГЕБРАЇЧНИХ РІВНЯНЬ 566 KB
  Множина чисел яка перетворює кожне з рівнянь системи на тотожність називається розвязком системи. Методи виключення Гаусса Методи виключення Гаусса послідовного виключення змінних ґрунтуються на ідеї еквівалентного перетворення зведення вихідної системи до трикутного вигляду прямий хід і подальшого її розвязання зворотний хід. Поділивши перше рівняння системи 3. Тоді поділивши на нього перше рівняння системи 3.
37862. ИЗУЧЕНИЕ ТЕПЛОЕМКОСТЕЙ ГАЗОВ 223.5 KB
  Внутренняя энергия системы состоит из кинетической энергии молекул составляющих систему потенциальной энергии их взаимодействия друг с другом внутримолекулярной энергии т. энергии взаимодействия атомов или ионов в молекулах энергии электронных оболочек атомов и ионов внутриядерной энергии и энергии электромагнитного излучения в системе. Система может обладать также и внешней энергией которая представляет собой сумму кинетической энергия движения системы как целого кинетической энергии центра масс системы и потенциальной энергии...
37863. Визначення оптимального асортименту продукції 310.5 KB
  Визначення оптимального асортименту продукції. Підприємство виготовляє два види продукції П1 і П2 яка надходить в оптовий продаж. Витрата сировини на одиницю продукції наведена у таблиці.1 Сировина Витрата сировини на одиницю продукції Запас сировини од.
37864. Основы статистической обработки информации с использованием EXCEL. Определение некоторых числовых характеристик экспериментальных статистических данных 618.5 KB
  Создать массив признаков интервалов и посчитать для них частоту. Для создания массива признаков сначала рассчитывают цену деления c= Rx k. откл 6765655 6821 6162 6168 6819 7062 эксцесс 0057761 ассиметрия 0385736 Для построения гистограммы и полигона частот используется функция Excel ЧАСТОТА массив_данных; массив_интервалов. Эта функция относится к классу статистических и производит операции над массивами.
37865. Распределения непрерывных случайных величин 97 KB
  Цель: познакомиться с распределениями непрерывных случайных величин. Сформировать представления о виде функции и плотности непрерывных распределений.
37866. ДОСЛІДЖЕННЯ ТИПІВ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬСЯ (ПЕРЕЛІЧУВАЛЬНІ, ІНТЕРВАЛЬНІ, МНОЖИННІ ТИПИ) 84 KB
  Теоретичні відомості Визначення типу У мові Pscl користувач може визначити його власні типи використовуючи наперед визначені типи та спеціальні операції визначення. тип що визначається :: =type позначка типу = опис типу позначка типу :: = ідентифікатор опис типу :: = позначка типу опис типу Перелічувальний тип Перечислювальні типи створюються шляхом перелічення ряду значень. Перечислювальні типи є дискретними типами тому їм властива певна кінцева упорядкована множина значень в якій кожне наступне значення типу є більшим за попереднє....
37869. Простейшие средства отладки в среде DELPHI. Программирование циклических алгоритмов 124.5 KB
  Вывод: изучил простейшие средства отладки в среде DELPHI. Научился программировать циклические алгоритмы.