69357

Автоматизація оброблення інформації у податковій сфері

Лекция

Информатика, кибернетика и программирование

Система оподаткування це комплекс діючіх в державі законодавче затверджених видів податків і платежів та механізм їх нарахування. В даний час існують більше двох десятків загальнодержавних обовязкових податків і платежів ПДВ-акцизний збір-податок...

Украинкский

2014-10-03

189 KB

11 чел.

18

Т е м а 8.  Автоматизація оброблення інформації у податковій сфері

1).Характеристика податкової системи України  з точки зору   оброблення  інформації

2. Основні завдання автоматизації  податкової служби України

3)Функції , що автоматизуються на районному, обласному та державному рівнях .

4) Характеристика АРМів ДПС.

5)Інформаційна база ДПС

1).Характеристика податкової системи України  з точки зору   оброблення  інформації

Джерелами формування  коштів державного бюджету можуть виступати:

     по-перше, власні доходи держави, котрі вона отримує від виробничої та інших форм діяльності або у вигляді надходжень платежів за ресурси, які згідно з діючим законодавством належать державі;

      по-друге, податки, які сплачують юридичні і фізичні особи із своїх доходів.

     Співвідношення між указаними джерелами визначаються рівнем розвитку державної і приватної власності. В умовах, коли домінуючою в суспільстві була державна власність, основу формування доходів бюджету становили доходи державного сектора.

Податкова система України в своєму складі має дві складові частини: систему оподаткування та податкову службу. Від правильності побудови  системи оподаткування та рівня організації податкової служби держави і налагодженості податкової роботих залежить  життєздатність і надійність  роботи податкової системи.

    Система оподаткування – це комплекс діючіх в державі законодавче затверджених видів податків і платежів та механізм їх нарахування. Податки поділяються на: прямі та непрямі, державні та місцеві, загальні та спеціальні.

В даний час існують більше двох десятків загальнодержавних обов’язкових податків і платежів (-ПДВ,-акцизний збір,-податок на прибуток,-плата за землю,   і ін.) Крім цього існує більше  десятка видів місцевих  податків і зборів (-податок з реклами, -комунальний податок, і ін.)

Податкова служба – це сукупність державних органів, які організують і контролюють надходження податків, податкових і окремих видів неподаткових платежів. Податкова служба України включає Державну податкову адміністрацію і податкову поліцію.

Державні податкові адміністрації функціонують починаючи з 1991року на основі закону України «Про державну податкову службу».

Основні показники :

Кількість податкоплатників:

юридичних осіб - 900 тис.

фізичних осіб - 20 млн.

Обсяг податкових документів - 70-75 млн.

Кількість працівників ПС - 65 тис. чол.

    

Структура ІАС ДПС є ієрархічна, трирівнева, вона включає:

 •  районний,
 •  обласний
 •  державний (центральний) рівні,

Ця структура забезпечує  відповідно оперативний, тактичний, стратегічний рівень.

    

З верхнього рівня (Головної ДПА України) до підлеглих рівнів (обласних, районних ДПА) направляються різного роду законодавчі, методичні та нормативні матеріали,  нові  версії  та  засоби  програмного  забезпечення  і  т.ін. Знизу, тобто  з ДПА районного рівня до обласного направляються файли, в якіх міститься регламентна звітна інформація  про платників, стан податкових платежів, виконання платіжної дисципліни і т.ін. у відповідності з строками її надання, а також інформація по неформалізованим запитам. На обласному рівні виконується накопичення даних, які надходять з районних ДПА, агрегування їх в цілому по ДПА обласного рівня і передача до Головної ДПА України. На підставі цієї інформації органи законодавчої та виконавчої влади мають можливість оцінювати виконання прибуткової частини бюджету України.

    Основними джерелами надходження інформації до ДПА є: платник, банк, фінансовий відділ.  Споживачами інформації районної ДПА є: платник, ДПА вищого рівня, фінансовий відділ райдержадміністрації.

ДПА налічує 650 податкових адміністрацій різних рівнів (районні, міські, обласні, ДПА Автономної республіки Крим та  Головна ДПА України)

До складу подакової служби входять такі управління або відділи (в залежності від рівня ДПА):

 •  роботи з платниками,
 •  податків та зборів,
 •  обліку та звітності,
 •  ведення баз даних,
 •  комп`ютеризації,
 •  аудиту,
 •  локальних обчислювальних мереж та електроної пошти,
 •  юридичних осіб,
 •  фізичних осіб,
 •  контрольно-ревізійних перевірок,
 •  кадрів,
 •  бухгалтерія,
 •  склад та ін.

  Перелік основних задач ДПА

                     Найменування

Период.

         Апарат управління

Реєстрація  документів від платників                                      

щоденно

Реєстрація нормативних документів

щоденно

   Управління обслуговування платників

Реєстрація  платників податків

щоденно

Управління податків та зборів

Ведення книги обліку платників (юридичних осіб)

щоденно

Камеральна перевірка документів

1/кв.,1/місяць

Формування звіту про наслідки квартальних перерахунків

1/квартал

Аналіз своєчасності сплати платежів

щоденно

Формування звіту про стан платіжної дисципліни

1/квартал

Контроль за своєчасністю подачі документів платником

1/квартал

Аналіз листів платників з питань нарахування та сплати

випадково

Уточнення  порядку та строків сплати податків та інших платежів

1/рік

Контроль за правільнівтю визначення розрахункових сум авансивих платежів

1/квартал

Оформлення справ на банкрутство

випадково

Відділ обліку та обробки інформації

Контроль за своєчасністю строків сплати та нарахування пені

щоденно

Ведення книги обліку платників по видах платежів

щоденно

Ведення книги обліку порушників платіжної дисципліни

щоденно

Звірка надходжень до бюджету

2/місяць

Ведення особових рахунків платників

щоденно

Облік надходжень

щоденно

Нарахування пені за порушення строків сплаті

щоденно

Звірка розрахунків з бюджетом

1/рік

Підготовка документів на стягнення платежів та їх облік

щоденно

Підготовка документів на повернення переплат чи зарахування на інші види платежів

щоденно

Формування звіту стану платіжної дисципліни (частково)

1/квартал

Формування звіту 1-П

1/місяць

Формування звіту 2-П (частково)

2/рік

   Управління аудиту

Аудит (проведення перевірок та оформлення їх результатів)

постійно

Складання плану-графіку аудиторських перевірок

1/рік

Формування звіту 2-П

2/рік

Формування звіту 2-ПТ

1/місяць

        Валютна інспекція

Аудит по валютним операціям

постійно

Формування звіту про донарахування по валютним операціям

1/місяць

Облік векселів в сплату мита та контроль за їх погашенням

випадково

На податкові органи покладено контроль по забезпеченню повноти та своєчасності сплати податків та інших обов’язкових платежів юридичними  та фізичними особами з урахуванням різних пільг.  

Контроль за повнотою та своєчасністю сплати нарахованих податків та  обов’язкових платежів здійснюється:

 1.  під час перевірок безпосередньо на підприємствах,
 2.  на основі банківських документів, які надходять в податкові органи (копії платіжних доручень, які підтверджують сплату податків,  виписок з банку та таке інше)
 3.   бухгалтерської звітності що надходить з підприємств.

Розглянемо процедури отримання інформації щодо податків.

   Порядок ведення обліку визначається Державною податковою адміністрацією України. Його ведуть Державні податкові інспекції районного рівня, у яких безпосередньо стоять на обліку в якості платників податків юридичні особи. Вищі податкові органи ведуть облік надходжень платежів у цілому по областям,  державі.

   Облік нарахованих податків та сум податків, які фактично надійшли, і фінансових санкцій ведеться у відповідності з класифікацією прибутків та витрат бюджету.

Для чіткого розмежування надходжень прибутків в класифікації визначені конкретні розділи, на які відповідно зараховуються види податків та платежів; платежі, що об’єднані в одну групу;  платежі від окремих груп платників.

В той же час більшість розділів бюджетної класифікації поділяються на параграфи, що відповідають окремим податкам, встановлених на конкретні види продукції ( товарів), категоріям платників або видам податків та інших  обов’язкових платежів. Вказівки про порядок зарахування конкретних податків та платежів на визначені розділи, параграфи і види бюджетів містяться в законодавчих та інших нормативних актах, що регулюють порядок нарахування і сплати цих платежів.

    Для забезпечення правильного зарахування податків і інших платежів податкові органи повідомляють у кредитні установи перелік платників, перелік сплачуваних ними платежів із вказівкою, в який бюджет і на які підрозділи бюджетної класифікації вони мають зарахуватися.  Для ведення обліку розроблено ряд форм облікової документації та звітності.

     По податках з юридичних осіб в податкових органах на кожен рік відкриваються особові рахунки по діючим підприємствам - з початку року; по тільки організованим - з моменту прийняття їх на облік в якості платників і по підприємствам , які за будь-яких причин не стали на облік в податкових органах, - з часу нарахування і сплати податків. Особові рахунки відкриваються на кожне підприємство і по кожному виду податків окремо.

     В особовому рахунку конкретного платника по кожному строку сплати платежів вказується дата, сума платежу, що відповідає сумі, вказаної в поданій підприємством довідці про розміри авансових платежів. В особовому рахунку також робляться  записи про доплати і додатково нараховані суми платежів у ході  камеральних і документальних перевірок. По кожному строку сплати в особовому рахунку вказуються суми платежів, що фактично надійшли, виходячи з чого по цьому рахунку виводиться допущена підприємством недоїмка і переплата. Недоїмка і переплата показуються також на початок і кінець року.

    За несвоєчасну сплату нарахованих податків та інших  обов’язкових платежів в усіх особових рахунках платника нараховується пеня, яка відповідає  встановленому законодавством розміру за кожен день простроченого платежу, а також вказуються суми нарахованої пені.

     Записи в особових рахунках дозволяють визначити об’єм податків  та інших  обов’язкових платежів, що надійшли. Податкова адміністрація повинна мати також зведені данні про платежі, що надійшли від усіх платників. З цією метою в кожній податковій адміністрації ведеться зведений реєстр надходжень платежів до бюджету.  Зведений реєстр ведеться по видах податків та інших  обов’язкових платежах у відповідності з підрозділами класифікації прибутків та витрат бюджетів.

     Записи у реєстр проводяться кожен день загальними підсумками за день на основі документів банків про фактично зараховані до бюджету або виплачені (повернути)  з бюджету за цей день суми. Потім в окремих графах реєстру на кожне 1-е число місяця вказуються надходження, за відніманням суми повернень та виплат, наростаючим підсумком з початку кварталу і з початку року.

     За підсумками зведених реєстрів кожна податкова адміністрація, на  обліку якої стоять платники податків, складає звіти про суми податків,  що фактично надійшли, а також звіти про недоїмку. Звіти відправляються вищестячим податковим органам для обліку надходжень платежів і недоїмок в цілому по місту, області, а також в цілому по державі.

Зовнішні зв’язки ПДС з органами державного управління:

 •  Міністерством фінансів,
 •  Міністерство зовнішніх економічних зв’язків
 •  Державним казначейством,
 •  Державною митною службою,
 •  Держкомстат
 •  НБУ та установами банків,
 •  органами внутрішніх справ, прокуратури, судів,
 •  органів Державною адміністрацією
 •  платники податків

Крім того інформація по окремих платниках передається до:

арбітражного суду - примінення закону про банкрутство;

податкової поліції - примінення ст.148 Кримінального кодексу України.

Крім основних джерел надходження інформації (платник, банк, фінвідділ) для підвіщення ефективності діяльності районної ДПА  в умовах функціонування систем автоматизованої обробки інформації  вирішені питання надходження інформації безпосередньо до ДПА з інших джерел. Це зокрема:

Державний комітет України по статистиці (обласні, міські управління).  У відповідністі    з Постановою Кабінета міністрів України №538 на Держкомстат покладене завдання по веденню Державного реєстру звітних статистичних одиниць (збір та обробка інформації стосовно осіб, які займаються підприємницкою діяльністю, присвоєння ідентифікаційних кодів). Щомісяця ДПА отримує від Держкомстату дані про доповнення до Державного реєстру звітних статистичних одиниць у вигляді файлу за допомогою засобів електронної пошти. Крім цього,  Держкомстат    займається питаннями створення та ведення загальнодержавних класифікаторів, зокрема тих, що визначають класифікаційні ознаки платника (форма власності, вид діяльності і т.ін.);  

Митниця - можливе  отримання інформації про проведення експортно-імпортних операцій за даними митних декларацій;

Міністерство зовнішніх економічних зв’язків - перспективним є отримання інформації про видачу ліцензій на здійснення  експортно-імпортних операцій.

2. Основні завдання автоматизації  податкової служби України

Інформаційно-аналітична система (ІАС) податкової служби – це сукупність інформаційних служб, програмних комплексів та БД для забезпечення процесів адміністрування податків..

Основні завдання, вирішення яких покладається на ІАС ДПС, наступні:

 1.  забезпечення контролю за повним та своєчасним надходженням коштів до бюджетів;
 2.  підвищення оперативності, достовірності та якості інформації, яка використовується для прийняття рішень;
 3.  реалізація взаємодії між платниками податків та податковою адміністрацією  на базі  “електронної звітності”, що дозволить суттєво знизити витрати на перевірку звітних документів платників податків, та автоматизовано сформувати бази даних для аналізу господарської діяльності;
 4.  створення сучасні технологій розподіленої обробки даних з можливістю реплікацій даних та постійного віддаленого доступу до ЦБД з ДПІ районного рівня для оперативного отримання інформації про кожного з зареєстрованих платників;
 5.  створення центральної базу даних ДПА України як елемент міжвідомчої системи обміну даними з рядом зацікавлених відомств та організацій;
 6.  аналіз економічного стану підприємств, регіонів, галузей  різноманітних розрізах для вироблення науково-обґрунтованих рішень з питань податкової політики;
 7.  проведення суттєвої “математизацію” аналітичної діяльності різних підрозділів податкових адміністрацій всіх рівнів, насамперед, в діяльності центрального апарату, з широким використанням в аналітичних задачах апарату математичної статистики;
 8.  розроблення технології накопичення динаміки змін податкових показників (звітність) та впровадити адекватні методи їх аналізу:
 9.  використання економіко-математичних методів при аналізі інформації, зокрема:
  1.   одномірного та багатомірного кореляційного аналізу, з метою виявлення кількісних особливостей процесу, що вивчається, та динамічні характеристики взаємозв’язку між процесами;
  2.  регресійного аналізу на основі пасивних спостережень та планів активного експерименту, результатом якого виступають зручні параметричні моделі процесів, які в свою чергу є базою для застосування методів прогнозування, без якого неможливе ефективне керування;
  3.  спектрального аналізу динаміки змін податкових показників, зметою  наукового обгрунтування періодичність їх спостереження.
 10.      створення на основі сучасних технологій системи інформування населення з метою підвищення податкової грамотності і запобігання численним фактам не навмисного порушення податкового законодавства.

3)Функції , що автоматизуються на районному, обласному та державному рівнях .

Для кожного рівня характерний свій склад не тільки автоматизованих функцій і АРМ, але і підсистем.

На районному рівні здійснюється:

 •  поповнення і підтримка  Державного реєстру фізичних осіб;
 •  збір первинної оперативної інформації від платників податків, банків інших установ, зафіксованих на паперових документах і в електронній формі;
 •  введення інформації в базу даних  та підтримка баз даних;
 •  облік заяв, пропозицій та скарг громадян, підприємств і установ з приводу оподаткування;
 •  перевірка на вірність числових розрахунків документів бухгалтерської звітності та документів, пов’язаних з обчисленням податків та інших платежів (камеральна перевірка);
 •  ведення списків платників в кожному з підрозділів;
 •  ведення журналів документальних та камеральних перевірок;
 •  обробка платіжних документів та занесення відповідної інформації до різних  облікових документів («Особовий рахунок», «Реєстр надходжень та виплат», «Журнал недоїмки»);
 •  ведення особових рахунків платників в розрізі платежів та податків;
 •  формування статистичних звітних документів про результати діяльності ДПІ.
 •  контроль за своєчасністю повернення валютної виручки з експортно-імпортних операцій;
 •  контроль за своєчасністю та правильністю сплати податків фізичними особами;
 •  контроль за своєчасністю і правильністю сплати податків юридичними особами;
 •  планування та облік результатів документальних перевірок;
 •  контроль за стягненням санкцій, штрафів;
 •  оцінка даних і аналіз причин порушень податкового законодавства;
 •  надання фінансовим органам ДПА звітів про надходження податків до бюджету, а також відрахувань до державних цільових фондів;
 •  створення та використання довгострокових електронних архівів;
 •  організація віддаленого доступу платників до інформації про їх розрахунки з бюджетом, порадами та рекомендаціями провідних фахівців з питань оподаткування.

На обласному рівні ІАС ДПС виконує наступні функції:

 •  контроль за обліком юридичних і фізичних осіб;
 •  обмін інформацією з підпорядкуванням районними ДПІ і загальнодержавними органами ДПА, обласним управлінням НБУ, іншими державними установами;
 •  підтримка в актуальному стані обласного інформаційного фонду ІАС ДПС;
 •  аналітична обробка  даних, що надходить до обласної ДПА;
 •  визначення прогнозних показників податкових надходжень;
 •  планування і облік контрольно-ревізійної діяльності податкової служби області.

На центральному рівні ДПА автоматизуються функції:

 •  накопичення та аналіз реєстраційної та податкової інформації про платників податків;
 •  вирішення різноманітних задач статистичного аналізу та звітності по сплату податків;
 •  аналіз та прогнозування результатів діяльності підлеглих податкових органів;
 •  здійснення інформаційних зв’язків з зацікавленими державними відомствами та міжнародними організаціями;
 •  забезпечення захисту інформації;
 •  розробка та методичне керівництво запровадженням нових версій програмного забезпечення і в цілому ІАС ДПС.

Категорії користувачів АРМ ДПС.

Категорії користувачів за технологічними операціями:

1 категорія - введення даних, обмін даними;

• II категорія - контроль отриманих даних, підготовка та використання довідникової, статистичної та звітної інформації;

• III категорія - багатофункціональний аналіз інформації;

• IV категорія - адміністрування (керування) і підтримка в працездатному стані інформаційної інфраструктури ДПА.

Користувачі першої категорії забезпечуються персональними та мережевими комп'ютерами, технічними та програмними засобами автоматизованого введення з паперових і електронних носіїв, засобами аутентифікації електронних документів.

Друга категорія користувачів потребує більш потужних технічних та програмних засобів середнього рівня для виконання функціональних обов'язків.

Технічні засоби для користувачів третьої категорії є потужними робочими станціями, здатними за прийнятий час виконувати розв'язання широкого спектру аналітичних задач з можливістю створення закритих для стороннього доступу баз даних у власних підмережах загальної корпоративної мережі.

Користувачі четвертої категорії займаються підтримкою в робочому стані обчислювальних і програмних ресурсів, які використовуються в першу чергу для підтримки роботи систем обміну даними, систем керування базами даних, сховищ даних.

4) Характеристика АРМів ДПС.

АРМ платників податків . До них Відносяться програмний продукт «Клієнт-3» та програмний продукт БЕСТ ЗВІТ.

ЦІ програмні засоби надають платникам можливість:

 •  генерувати і заповнювати в автоматизованому режимі звітні           бухгалтерські форми у відповідності з діючим законодавством;
 •   перевіряти  (виконувати попередню документальну перевірку)  в автоматичному режимі заповнення звітних форм, фіксуючи відхілення і помилки окремим протоколом перевірки;
 •   захищати дані, що передаються до ДПА, від несанкціонованого доступу та корегування шляхом «електронного  підпису»   головним бухгалтером і директором підприємства;
 •   накопичувати і використовувати дані  в базі даних платника;
 •   друкувати паперові копії звітних форм.

Програмний продукт      АРМи “ZVIT", “ZVIT 1”

Даний програмний продукт призначений для збору зовнішньої звітності підприємств.  Програма завантаження даних у податковій інспекції забезпечує прийом інформації, ведення основної бази даних податкової звітності підприємств, експорт інформації для інших програм аналізу й обробки інформації.

АРМ "Звіт" виконує :

- контроль за термінами подавання звітів по платежах податків;

- формування реєстрів та довідок щодо поданих та неподаних документах і нарахованих сумах податків;

- формування і підтримка БД реєстрів звітних показників для проведення аналізу по відповідних платежах.

БД звітних показників передаються у відділи аудиторських перевірок.

Види перевірок:

- планові;

- тематичні;

- зустрічні;

- тематичні.

У результаті перевірок можуть бути виявлені порушення бухобліку податкових платежів та податкового законодавства. В результаті складаються - акти, рішення, протоколи, постанови про адміністративні і фінансові санкції та їх розміри. При виявленні податкових порушень, які мають ознаки кримінальних злочинів і підпадають під дію кримінального кодексу, до перевірок підключається ПОДАТКОВА МІЛІЦІЯ.

У випадку, якщо у результаті перевірки порушень не виявлено, складається довідка про факт проведення перевірки.

Функціональні можливості програми:

 •  Настроювання робочих місць,  користувачів ,
 •  Конвертація даних (при відновленні версій програми) ,
 •  Ведення реєстру платників податків - список підприємств, зареєстрованих у даній податковій інспекції: (Основні дані :Адреси і керівники підприємства , дані про банківські рахунки , засновники підприємства , Інші дані, необхідні для заповнення заголовків звітів )

Формування звітністі підприємств - пакети звітів платників податків по періодах:

 •  Експорт із файла, створеного на підприємстві
 •  Заповнення звітів у ручному режимі
 •  Перевірка звіту і пакета в цілому (логіка заповнення)
 •  Друк звіту (як у текстовому, так і в графічному вигляді)  

Автоматизована інформаційна система (АІС) «Податки».

АІС „Податки” централізовано розповсюджується у податкових адміністраціях районного рівня для більш зручного, оперативного та всеоб’ємлючого обліку нарахування, надходження податкових платежів та контролю за виконанням податкового законодавства в Україні.

АІС «Податки» включає в себе функціональні підсистеми, комлекси задач, задачі та функції, які використовуються в структурних підрозділах ДПА районного рівня у вигляді системи взаємопов’язаних автоматизованих робочих місць (АРМів) спеціалістів-податковців  відповідних управлінь:

       АРМ інспектора по обліку( реєстрація платників);

       АРМ обліку надходжень до бюджету («Держдоходи»);

       АРМ реєстрації бухгалтерської звітності;

       АРМ складання звітностей;

       АРМ  контроль та аудит;

       АРМ «Податки в Україні»  ( діючі закони України).

       АРМ «Валютна інспекція»       

Взаємозв’язок АРМів, які функціонують  в ДПІ районного рівня, можна простежити на прикладі вирішення комплексу задач “Облік надходжень і контроль  сплати ПДВ з юридичних осіб”.

      Можна виділити основні функції  АІС “Податки”:

1. Облік  платників на підставі уставних документів (реєстрація, перереєстрація, зняття з обліку і т.ін.).

    2. Збір інформації про відкриття рахунків в банках платниками. Ця функція виконується на підставі надходження письмових повідомлень про відкриття та закриття рахунків, які надходять з банківських установ у трьохденний термін (згідно Інструкції №3 Національного банку України «Про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті»)

3. Отримання інформації про внесення та виключення платників з Єдиного Державного реєстру підприємств та організацій України. Ця інформація надходить з органів статистики, районної адміністрації та Арбітражного суду.

4. Збір інформації про економічну діяльність підприємств. Ці повідомлення формуються на основі бухгалтерської звітності, яка регулярно надається підприємствами до податкової адміністрації.

5. Оперативне отримання даних про надходження грошових коштів про сплату податків. Ця інформація надходить у формі платіжних повідомлень та еєстру надходжень з банковських установ.

 6. Проведення перевірок правильності сплати податків згідно планів перевірок та по замовленню.

7. Формування звітності до Головної, міської та обласної податкової адміністрації.

     8.  Економічний аналіз діяльності податкової адміністрації та стану району,  який обслуговується.

  Перелічені функції притаманні АІС «Податки» Державної податкової адміністрації районного рівня.  В ній використана традиційна методика обліку надходжень до бюджету, а також визначений порядок рішення задачі в умовах застосування ПЕОМ.    

АРМ “Аудит”

Призначення:

- формування спільного плану перевірок на рік, квартальних планів, планів для відділів та інспекторів;

- реєстрація результатів перевірок: акти, рішення, постанови, протоколи, довідки (для БД донарахованих сум);

- перегляд і звітність по БД донарахованих сум стосовно платників податків і видів платежів.

Таким чином АРМ “Аудит” виконує процес контролю та обліку донарахованих сум податків і фінансових санкцій, які відбуваються в результаті документальних перевірок діяльності підприємців та проведених перерахунків прибуткового податку громадянам за основним місцем роботи,. Інформація про донараховані суми податків із АРМ  «Аудит» автоматично інтегруються в картки особових рахунків платників-фізичних осіб в АРМі “Облік податків та платежів”.

Для цього АРМ дані надають суб’єкти підприємницької діяльності, що займаються торгівлею і мають торгові приміщення (магазин, кіоск, кафе) здійснюють реєстрацію касових апаратів.

АРМ "Облік платників податків"

Призначення:

- реєстрація юридичних осіб як платників податків і підтримка державних реєстрів платників податків (юридичних осіб) після їх державної реєстрації (кількість відкритих особових карток відповідає кількості платежів і зборів для платників податків, які обліковуються в АРМ);

- пошук юридичних осіб - платників податків, відбір платників для звітності;

- в режимі "ПДВ" дає можливість доступу до ЦБД;

- в режимі "звітність/довідка" отримується довідка про взяття платників на облік, яка необхідна для відкриття рахунків у банку;

- підтримка і поновлення БД платників податків, яка є основою для використання в інших АРМах - "Держдоходи", "Податкова звітність", "Свідоцтво", "Аудит", "Патент", "Касові апарати", АІАС "Галузь" і "Пільги";

- в режимі "Пошта" дає можливість передавання даних в обласні ДПА.

АРМ “Облік податків і платежів”.

Цей АРМ виконує облік документів, що надійшли від фізичних осіб, тобто річних декларації про отримані доходи і сплачені податки.

В цьому АРМ об’єктом оподаткування є сукупний оподаткований дохід за звітний рік, тобто валовий дохід незалежно від джерел його походження, зменшений на доходи, що не підлягають оподаткуванню та витрати.

За допомогою АРМ “Облік податків і платежів” у режимі “річний перерахунок” здійснюється перерахунок прибуткового податку за сукупним річним доходом “сумісника”, з врахування наданих йому пільг і послідуючим проведенням його донарахування або повернення.

АРМ "Митниця"

Призначення:

- доступ до БД з інформацією по імпортних, експортних та бартерних операціях;

- перевірка і перегляд вантажно-митних декларацій, які фіксують перетинання кордонів підприємцями.

АРМ "Банк" Призначення:

- рознесення платежів про сплату податків платниками через банк до карток особових рахунків платників і перевірка термінів сплати;

- при порушенні термінів і сум сплати нарахування пені по видах платежів і відображення цієї інформації в кртках особових рахунків.

АРМ “AUTO”, який призначений для обробки одержаного від МВС (МРЕО) інформаційного файлу про транспортні засоби, які зареєстровані, перереєстровані та продані у відповідних регіонах.  

Оперативна та аналітично-управлінська діяльність податкових служб на обласному та державному рівнях базується на функціонуванні в цих структурах певної сукупності технологічних і функціональних АРМ. Технологічні АРМ забезпечують виконання технологічного процесу, а саме це АРМ адміністратора БД, АРМ для прийому-передачі інформації (поштовий сервер), сервер управління мережею та підтримки Intranet. Функціональні АРМ автоматизують функції спеціалістів і керівників ДПС. На обласному і державному рівнях ДПС використовуються як такі АРМ, що є на районному рівні, так і автоматизовані робочі місця, що функціонують на основі сучасних технологій тільки на обласному і державному рівнях. До функціональних АРМ, які запроваджені на всіх рівнях відносяться: АРМ – Державний реєстр фізичних осіб; АРМ – Єдиний державний реєстр підприємств, організацій України; АРМ – реєстр платників ПДВ; АРМ – Митниця, збір та обробка інформації з Держмиткому; АРМ аудит – контрольна робота ДПА; АРМ – дані про наслідки перевірки зовнішньо-економічної діяльності; АРМ звітність та інші. Перелік автоматизованих робочих місць, які використовуються в ДПА в м. Києві складає більше 75.

На обласному і державному рівнях створюються системи для здійснення інформаційно-пошукових і аналітико-управлінських робіт. Реалізація пошукових процедур в інформаційних системах обласного і державного рівнів здійснюється з використанням механізму задання критеріїв пошуку і встановлення умов для конкретних полів. Множина критеріїв включає такі групи параметрів, як реєстраційні дані, інформацію про посадових осіб, засновників, банківські дані, види діяльності, дані розрахунків з бюджетом, економічні показники, дані митниці, номери банківських чи кореспондентських рахунків, дані про проведені перевірки.

Аналітико-управлінські функції автоматизуються в межах діючих сьогодні інформаційних систем, як, наприклад, “Пільги”, “Галузь”, “Економічний аналіз” та ряду інших.

Аналітично-інформаційна система “Пільги”. До основних складових аналітично-інформаційної системи “Пільги” входить АРМ “Форма 1-ПП” (районного та обласного рівнів) і БД “Пільги” ДПА України. За призначенням АРМ "Форма 1-ПП"  використовується для рознесення звітів платників про суми отриманих пільг з оподаткування за формою 1-ПП, формування бази даних про використані пільги (БД "Пільги"), а також формування аналітичних звітів за різними формами. До функцій цього АРМ належать: пошук платників, реєстрація форми №1-пп, введення, редагування та контроль коректності заповнення форми 1-пп; друк картки особового рахунку (форма 10-пп); формування звітів формами 3-ПП, 4-ПП, 6-ПП, 7-ПП.

АІАС "Пільги" містить спеціалізовані АРМ обласного рівня і головних управлінь, зведення і аналіз загальної інф.;

- спеціалізовані мережні і об’єктно-орієнтовані засоби для аналізу даних по пільгах.

АІАС "Галузь":

містить спеціалізовані АРМ областного рівня і головних управлінь для зведення податкової інформації за галузями.

Інформаційна система включає спеціалізовані БД і засоби для аналізу інформації.

Аналітично - інформаційна система  “Галузь” призначена для проведення автоматизованими засобами аналіз інформації та на його основі прийняття ефективних управлінських рішень щодо мобілізації коштів до бюджету, забезпечення контролю податкової активності усіх сфер економіки України в розрізі регіонів та за галузями.

Функціонування аналітичної інформаційної системи “Галузь” основане на використанні центральної бази даних та відповідних централізованих інформаційних фондів, а саме:

 •  БД реєстрів платників податків, юридичних і фізичних осіб;
 •  інформаційного фонду загальнодержавної нормативно-довідникової інформації;
 •  сукупності баз даних про нараховані, донараховані (результати документальних перевірок) суми податків, суми сплати, про нараховану та сплачену пеню, про проведення взаємозаліків, реструктуризовані суми  податків та їх сплату.

Основний звітний файл для системи “Галузь” формується в АРМ “Облік податків і платежів” на районному рівні щодекадно. Причому на обласному рівні здійснюється об'єднання всіх районних файлів, в свою чергу об'єднання обласних файлів реалізується на рівні АІС ДПА України.

Для підготовки і використання звітної інформації на центральному рівні працює потужний програмний комплекс з аналізу стану мобілізації грошей у бюджет, коли використовуються кількісний, порівняльний, структурний та інші методи аналізу. Перелік критеріїв та класифікаційних ознак аналізу платників юридичних і фізичних осіб в АІС “Галузь” включає: органи управління, галузі і види економічної діяльності, територіальної приналежності, організаційно-правові форми, форми власності, види бюджету, види податків і відрахувань, великі платники податків та ін. Названі критерії дозволяють аналізувати найважливіші структурні елементи народногосподарського комплексу, їх динаміку, будувати прогнозні висновки та готувати управлінські рішення для державних установ як на регіональному рівні, так і для України в цілому.

АРМИ ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ

АРМ “КРП” – контроль реалізованої продукції, відповідно до якого податкові органи районного рівня проводять збір інформації про реалізацію ліквідної продукції на визначених суб’єктах, яка надходить до ДПА України. Накопичена інформація по СПД у відсортованому вигляді за назвами, кількістю, вартістю придбаної продукції повертається до податкової інспекції, що надає можливість зберігати інформацію про отриману продукцію щодо конкретного СПД, використовувати її під час комплексних документальних перевірках, а також відслідковувати взаєморозрахунки з постачальниками під час перевірок та аналізу господарської діяльності СПД.

АРМ ФСПД (фіктивні суб’єкти підприємницької діяльності). Призначений для організованого централізованого накопичення інформації щодо викритих і відпрацьованих ФСПД та розсилання по регіонах даних, наявність яких необхідна для організації перевірок їх легальних контрагентів, реєстраційних даних та інших відомостей.

АРМ “Паспорт” використовується додатково  з метою запобігання створенню фіктивних підприємницьких структур за допомогою втрачених, викрадених або підроблених паспортів, непрацездатних осіб похилого віку, інвалідів тощо.

Створений у АРМ “Паспорт” єдиний банк даних містить  названі видів паспортів. Ця база даних поповнюється щомісячно і при взятті на облік суб’єкта підприємницької діяльності проводиться перевірка даних керівників та засновників в базі даних паспортів, що втратили чинність.

5)Інформаційна база ДПС

Характеристика інформаційних баз ПС: структура - розподілені БД, архітектура - клієнт-серверні БД (сукупність серверів БД і серверів застосувань).

Перелік БД ПС

Загальнодержавні реєстри:

1. ДРФО (держреєстр фізичних осіб).

2. Реєстр платників податків юридичних осіб.

3. Реєстр неприбуткових організацій.

4. Реєстр постійних нерезидентів в Україні та ін.

Довідникові БД:

1. Види бюджету, власності, діяльності, платежів, рахунків;

2. Коди виплат, вулиць, держав, населених пунктів, областей, органів держреєстрації, органів управління, причин зняття з урахування, районів;

3. Організаційно-правові форми, поштові індекси;

4. Списки відділень банків, ДПА, ДПІ, інспекторів, районів, міст;

5. Стан платників, типи вулиць, об'єктів, форми фінансування;

6. Список реєстрів, коди органів ліцензування, види діяльності за різними класифікаторами (ОКОНХ, ЕОРДПН, та ін.).

Оперативні БД:

- БД облікових карток платників;

- БД особових рахунків платників податків;

- БД звітності, недоїмок, платежів та ін. по видах, типах, кодах і т.п.;

- БД перевірок, актів, рішень по перевірках та ін.

4)Інформаційна база ДПС

Характеристика інформаційних баз ПС: структура - розподілені БД, архітектура - клієнт-серверні БД (сукупність серверів БД і серверів застосувань).

Перелік БД ПС

Загальнодержавні реєстри:

1. ДРФО (держреєстр фізичних осіб).

2. Реєстр платників податків юридичних осіб.

3. Реєстр неприбуткових організацій.

4. Реєстр постійних нерезидентів в Україні та ін.

Довідникові БД:

1. Види бюджету, власності, діяльності, платежів, рахунків;

2. Коди виплат, вулиць, держав, населених пунктів, областей, органів держреєстрації, органів управління, причин зняття з урахування, районів;

3. Організаційно-правові форми, поштові індекси;

4. Списки відділень банків, ДПА, ДПІ, інспекторів, районів, міст;

5. Стан платників, типи вулиць, об'єктів, форми фінансування;

6. Список реєстрів, коди органів ліцензування, види діяльності за різними класифікаторами (ОКОНХ, ЕОРДПН, та ін.).

Оперативні БД:

- БД облікових карток платників;

- БД особових рахунків платників податків;

- БД звітності, недоїмок, платежів та ін. по видах, типах, кодах і т.п.;

- БД перевірок, актів, рішень по перевірках та ін.

Документи

Джерело виникнення

                Назва документу

       1

                        2

Платник

Статут

Платник

Свідоцтво про реєстрацію в органах виконавчої влади

Платник

Свідоцтво про реєстрацію в регіональному управлінні статистики

Банк

Свідоцтво про відкриття рахунку в банку

Платник

Протокол про заснування та діяльність

Платник

Заява на реєстрацію

Платник

Розрахунок 25% амортизаційних відрахувань

Платник

Розрахунок арендної плати

Платник

Баланс підприємства

Платник

Звіт про фінансові результати та їх використання

Платник

Звіт про фінансово-майновий стан підприємства

Платник

Декларація по ПДВ

Платник

Декларація по ПДВ (для підприємств торгівлі)

Платник

Розрахунок по податку на прибуток

Платник

Податкова декларація про прибуток

Платник

Справка про взаєморозрахунки з бюджетом

Платник

Звіт по платі за воду

Платник

Розрахунок по ікцизному збору

Платник

Розрахунок податків з власників транспортних засобів

Платник

Розрахунок земельного податку

Платник

Розрахунок по податку на прибуток (для страхових організацій)

Платник

Розрахунок 10% вартості реалізації нестандартної продукції

Платник

Розрахунок по надходженню дивідендів

Платник

Розрахунок відрахувань на геологорозвідувальні роботи

Платник

Лист платника про відстрочку платежів

Платник

Лист платника про встановл. строків сплати податку на прибуток

Платник

Довідка про фінансовий стан платника

Банк

Акт перевірки надходжень до місцевого бюджету

Фінорган

Форма №412 (з банку)

Банк

Простий вексель

Платник

Заява про погашення векселя

Платник

Платіжне доручення

Банк

Меморіальний ордер

Банк

Інкасове доручення

Банк

Виписка з особового рахунку

Банк

Реєстр кредитованих платіжних документів

Фінорган

Підсумки платіжних операцій

Платник

Лист платника на повернення чи залік платежів


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

51177. АСУ ТП технологического процесса «АСУ ТП технологического процесса теплообмена 78.31 KB
  Датчик давления Метран 55 предназначен для измерения давления жидкости в том числе агрессивных сред пара газа. Выпускают: а датчик для измерения избыточного давления Метран 55 ДИ Метран55ЕхДИ взрывозащищенное исполнение. Верхний предел измерений:01 МПа ÷ 100 МПа; б датчик для измерения давления разрежения Метран 55 ДВ Метран55ЕхДВ взрывозащищенное исполнение. Пределы измерений: 37 01 МПа ÷ 006 МПа; в датчик для измерения абсолютного давления Метран55ДА...
51180. Изучение последовательного порта UART 33.85 KB
  Цели работы Изучить схему подключения микроконтроллера к компьютеру. Изучить особенности работы последовательного асинхронного порта UART. Освоить методику расчета скорости последовательного порта. Изучить особенности программирования UART. Изучить способы отладки программ на учебном лабораторном стенде LESO1.
51182. Банкет за столом с частичным обслуживанием с официантами на 30 персон по случаю Дня Рождения 512.5 KB
  Ресторан - предприятие общественного питания с широким ассортиментом блюд сложного приготовления, включая заказные и фирменные, вино-водочные, табачные и кондитерские изделия, с повышенным уровнем обслуживания в сочетании с организацией досуга.
51183. Изучение таймеров микроконтроллера 39.03 KB
  Цели работы Изучить особенности работы таймеров микроконтроллера. Изучить методику конфигурирования таймеров. Научиться формировать с помощью таймера временные интервалы. Изучить способы отладки программ на учебном лабораторном стенде LESO1.