69360

Автоматизація внутрібанківських розрахункових

Лекция

Информатика, кибернетика и программирование

Обслуговування клієнтів банку організовується у відповідності з його організаційною структурою. Депозитний відділ. Його основною задачею є залучення засобів у банк, а у функції входять: облік депозитних засобів банку по їхній терміновості й окремих депонентах...

Украинкский

2014-10-03

105 KB

1 чел.

Т е м а  11. Автоматизація внутрібанківських розрахункових.

 

 1.  Характеристика банку як об’єкта автоматизації.
 2.  Програмно-технічний комплекс "Операційний день банку" (ОДБ).
 3.  Комплекси задач  розрахункових і касових операцій  в банківській установі.
 4.   Комплекси задач кредитних і  депозитарних  операцій,  їх характеристика.

1.Характеристика банку як об’єкта автоматизації.

Обслуговування клієнтів банку організовується у відповідності з його організаційною структурою..

Депозитний відділ. Його основною задачею є залучення засобів у банк, а у функції входять:

- облік депозитних засобів банку по їхній терміновості й окремих депонентах,

аналіз операцій, проведених по рахунках клієнтів,

- ведення переговорів і укладання договорів про відкриття і ведення депозитних рахунків (як правило, термінових депозитів),

- нарахування і сплата відсотків.

Кредитний відділ:

- веде переговори про надання кредитів,

- укладає кредитні договори,

- розподіляє кредитні ресурси по видах позичок і позичальникам,

- організує видачу і погашення кредиту,

- веде кредитні справи,

- аналізує економічну ефективність кредитуемых заходів,

- аналізує кредитоспроможність і фінансовий стан  позичальника,

- аналізує представляється клієнтами в процесі кредитування звітність,

- оцінює пропоноване в заставу  чи майно інші  зобов'язання  клієнта, пропоновані як позичку,

- веде контрольну роботу в процесі кредитування (контроль за

цільовим використанням позикових засобів, контроль за   дотриманням правил збереження закладеного майна і готової продукції, контроль за погашенням суми основного боргу і відсотків...),

- виконує порівняльний аналіз очікуваного й отриманого ефекту від проведення кредитних операцій,

- розриває укладені договори.

Розрахунково-касовий відділ (бухгалтерія і каса):

- ведення переговорів і укладання договорів про розрахунково-касове обслуговування,

- ведення переговорів і укладання договорів на ведення   поточних,

розрахункових, депозитних і позичкових рахунків індивідуальних позичальників,

- робота з ведення рахунків клієнтів і здійсненню операцій по них.

Аналітичний облік по рахунках ведеться, як правило, в особових рахунках, що відкриваються по видах  грошових засобів.. За  деякими рахунками аналітичний облік ведеться в операційних журналах із хронологічним записом операцій по рахунку в цілому, а по окремих рахунках аналітичним обліком служать     документи, що зберігаються у визначеному порядку.

Форми особових рахунків, операційних журналів затверджуються Правлінням Національного банку України. Кожному особовому рахунку при його відкритті привласнюється номер. Номера особових рахунків можуть містити від 6 до 9 знаків, при цьому два останніх знаки показують порядковий номер особового рахунка в межах даного балансового рахунка другого порядку, що випливають три знаки праворуч ліворуч визначають балансовий рахунок другого порядку, з них два знаки вищих розрядів характеризують балансовий рахунок першого порядку.

Особові  рахунки  друкуються  в  двох  екземплярах. Другий екземпляр-виписка призначається для   видачі або відсилання клієнту.

В особових рахунках друкуються наступні реквізити: дата, останні три знаки номера документа, номер кореспондуючого рахунка першого порядку, умовне цифрове позначення виду операції, суми оборотів по дебету і кредиті, а також вхідного і вихідного залишку.

Синтетичний облік являє собою угруповання даних аналітичного обліку за балансовими рахунками Національного банку України. Матеріалами синтетичного обліку є щоденні бухгалтерські журнали, касові журнали, щоденний баланс, щоденні перевірочні відомості і зведення оборотів і залишків.

У щоденному бухгалтерському журналі зберігаються копії записів, що зроблені за день в особових рахунках, підібраних по балансових рахунках, а усередині них - у порядку висхідних номерів особових рахунків. У журналі виводяться підсумки оборотів за балансовими рахунками..

Журнали по касових оборотах складаються окремо по приходу і видаткам каси з виведенням окремих підсумків за кореспондуючим  рахунком каси балансовим рахункам першого порядку і загального підсумку по журналі в цілому.

По дебету рахунка  " Каса" проводяться суми готівки , внесених для зарахування на рахунки в банку юридичними і фізичними особами, що перелічуються у встановленому порядку в оборотну касу. По кредиту проводяться суми готівки , виплачуваних фізичній і юридичній особам з рахунків у банку. Крім того, по дебету і кредиті рахунка каси відбиваються обороти по обміні старих грошових квитків на придатні, що перелічуються з резервних фондів.

Обороти, вироблені по рахунках балансу банку в зв'язку з взаємними розрахунками установ банків між собою, називаються міжфіліальними оборотами, скорочено МФО, і підрозділяються на початкові МФО по видачі доручень іншим банкам і відповідні МФО по виконанню отриманих доручень інших установ банків.

При здійсненні початкового обороту установа банку умовно називається філією "А", а при здійсненні відповідного обороту - філією "Б". Кожній установі банку привласнений умовний шестизначний номер по МФО. У цьому номері перші три знаки ліворуч є однаковими для всіх установ банків, підзвітній одній конторі Національного банку України, а інші три знаки показують порядковий номер філії в данії контори.

Облік на балансових рахунках ведеться по методу подвійного запису. Номенклатура балансових рахунків першого і другого порядку є єдиної для всіх установ банків України і не може бути змінена.

Автоматизована  система   банку   повинна забезпечити

облік-операційної інформації, бухгалтерський облік, внутрішній банківській контроль та формування звітності та охоплює  такі  аспекти

банківського бізнесу:

 •  взаємні розрахунки банків;
 •  розрахунково-грошові операції з клієнтами
 •  управління касовою готівкою;
 •  операційне управління банку;
 •  електронна пошта
 •  роботу канцелярія.

АС банку  включає  підсистеми:  

Операційний  день  банку,

Валютний операційний день банку,

підсистема електронних платежів і електронної пошти,

Статистична звітність,

   Основні  функціональні  АРМи банку

"Бухгалтер"

"Головний бухгалтер"(у бухгалтерії),

"Касир-контролер" (у відділі розрахунково-касового  обслуговування), "Кредитний інспектор" (у відділі кредитування),

"Бюджетник" (у відділі операційного обслуговування),

"Грошовий обіг" (у відділі грошового обігу).

Аналітичний облік усіх банківських операцій ведеться на робочих місцях відповідальних виконавців із хронологічним записом операцій по балансових рахунках.

Розрахункові, касові, кредитні й інші операції реалізуються за допомогою АРМів.

Розрахунково-грошові документи надходять від клієнтів (чеки, заяви про видачу кредиту, платіжні доручення і т.п.), а також складаються в установі банку, наприклад, платіжні доручення, касові прибуткові/видаткові ордери (АРМ "Касир-контролер"), меморіальні ордери (АРМ "Операціоніст", "Бухгалтер") і інші.

У підсистемі "Операційний день банку" (ОДБ) ведеться обліково-операційна робота, тобто ведеться синтетичний облік балансу, формування балансу синтетичних рахунків, ведення обліку касових операцій, облік міжфіліальних оборотів.

У підсистемі електронних платежів і пошти здійснюється збір по каналах телекомунікацій платежів і повідомлень від усіх підзвітних банків, перевірка вірогідності і права підпису, сортування по електронній адресі і передача відповідному одержувачу повідомлень і платежів. Зв'язок здійснюється за допомогою засобів модемів. Платежі між банками усередині області надходять безпосередньо на систему платежів відповідного банку (АРМ-3). Платежі, що призначени для банків інших областей передаються на систему платежів у Правлінні НБУ (АРМ-1) для передачі відповідним Регіональним керуванням (АРМ-2) для розподілу по підзвітних банках (АРМ-3).

2.Програмно-технічний комплекс "Операційний день банку" (ОДБ).

3.Комплекси задач  розрахункових і касових операцій  в банківській установі.

   

До складу комплексу входять такі автоматизовані робочі місця: АРМ бухгалтера вечірньої каси, АРМ бухгалтера з інкасації, АРМ касира-контролера, АРМ завідуючого касою. Кожний із названих АРМ має закріплені, виведені в головне меню функції.

АРМ вечірньої каси:

 •  оперативна обробка вступу (з потрійним контролем) інкасаторських сумок з оголошеними сумами, покупюрними зведеннями та іншими   документами строгої звітності;
 •  оперативна видача документів про прибуткування виручки, що інкасується;
 •  підготовка інформації про інкасаторські сумки для каси перерахунку.

АРМ бухгалтера з інкасації:

 •  автоматична обробка інформації вечірньої каси і друк таких вихідних документів: відомості попереднього зарахування; поділ прийнятої грошової готівки за рахунками клієнтів, символами і відділеннями банків; довідники за рахунками  клієнтів, сумками, символами, МФО; інші документи за вимогою користувача.

АРМ каси контролера:

 •  три режими прийому і подвійний контроль результатів перерахунку з пристроїв перерахунку грошових білетів “Купюра 1-03”;
 •  автоматичне визначення номера сумки на основі покладеної суми і покупюрного зведення, оголошеного вечірньою касою;
 •  оперативна видача переліку сумок контрольної відомості, довідка по бригадам і по касі перерахунку, покупюрне зведення прийнятої в касу і перерахованої грошової готівки за будь-який період напротязі місяця з розбивкою по кожному касиру і контролеру, видача актів недостач або надлишків, а також інших звітних документів за запитами;
 •  ручне коригування змісту вихідних документів і їх друк.

АРМ завідуючого касою:

 •  введення результатів перерахунку;
 •  друк балансу по касі  та відомості фактичного зарахування, меморіальні ордера по надлишкам/недостачам;
 •  введення накопичувальних відомостей;
 •  нарахування плати за інкасацію.

Програмно-технологічний комплекс динамічний і легко переналаштовується самим користувачем на задані функції. Він скомпонований з окремих модулів, працює в локальному режимі. При необхідності окремі модулі можуть переміщатися по мережі між АРМами. Програми комплексу можуть функціонувати з різними версіями програмного комплексу “Операційний день банку”.

Розрахунок зведеного балансу касових оборотів здійснюється на основі прогнозу касових оборотів у банках регіону, що визначений на основі касових заявок і занесений в базу даних, а також на основі аналізу фактичних даних про щомісячні касові обороти. Оброблення інформації для аналізу касових оборотів проводиться за окремі періоди (за місяць, за квартал, за рік) із накопиченням з початку року за квартал, за рік. Збалансування касових оборотів по приходам і по видаткам проводиться за ці ж періоди. Розрахунок зведення балансу касових оборотів проводиться для визначення емісійного результату в регіоні. За результатами цих розрахунків приймається рішення щодо емісій в регіоні.

Статистична звітність з касових оборотів надається електронною поштою установами банків, що здійснюють касове обслуговування клієнтів в територіальне управління НБУ, а територіальне управління НБУ після узагальнення направляє інформацію в Департамент готівково-грошового обігу НБУ  за структурою звітних файлів 12 і 13. Звітний файл 12 “Дані про касові обороти” надається щоденно після складання на основі його аналізу і затвердження звітної форми  747Д, яка залишається в установі банку, а звітний файл 13 і відповідно форма 748 надається один раз на місяць.

Звіти про касові обороти в регіонах і в Україні складають операційні відділи територіальних управлінь НБУ і в цілому операційні управління Національного банку України і за формами 747Д-Н і 748-Н. Звіти в частині оборотів готівки складаються за символами (01-73) на основі даних бухгалтерського обліку надходжень і видатків готівки. При розподілі касових оборотів за символами звітів необхідно користуватись інструкцією № 4 “Про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України”, додаток № 24 “Методичні вказівки щодо порядку складання статистичної звітності про касові обороти банків України”. Згідно методичних вказівок за всіма символами приходу і видатку проводиться логічна перевірка, яка закладена в алгоритм оброблення даних.

Структура статистичної звітності НБУ побудована за ієрархічним принципом і включає такі рівні: власне НБУ, територіальні управління НБУ, комерційні банки і їх філії. На кожному з названих рівнів, в тому числі і в підрозділах комерційних банків адаптований програмний комплекс “Статзвітність”, у функції якого входить не тільки формування вхідних даних, але і їх оброблення. АРМ “Статзвітність” забезпечує отримання по електронній пошті звітних файлів 12 і 13, передачу підрозділам НБУ по локальній мережі, автоматичне складання вихідних документів, що містять різні аналітичні зрізи. При цьому для різних користувачів виконується налаштування програми і різних інформаційних компонентів.

В департамент готівково-грошового обігу НБУ поступають звітні файли з даними про касові обороти. На основі цих даних крім зведень за формами 747 і 748 в департаменті складають ряд аналітичних таблиць, як, наприклад, звіт про касові обороти регіону за поточний рік в розрізі місяців в порівнянні з минулим роком, звіт про касові обороти в Україні за поточний рік в розрізі місяців в порівнянні з минулим роком, звіт про касові обороти регіону і в цілому за місяць в розрізі кожного дня в порівнянні з попереднім місяцем. Ці та інші зведення і довідки використовуються спеціалістами Національного банку для аналізу готівково-грошового обігу і підготовки управлінських рішень.

4.   Комплекси задач кредитних і  депозитарних  операцій,  їх характеристика.

Автоматизація роботи кредитного відділу

З метою найбільш раціонального розподілу ресурсів системи та, виходячи зі складу посадових  обов'язків працівників, доцільніше розподілити функції, що мають бути реалізовані в ІС між АРМ, тому в системі повинні бути передбачені АРМ-і для керивніка (АРМ-К) і кредитного інспектора (АРМ-КІ).

Керивнікові кредитного відділу в основному потрібна оператівно-облікова та аналітично-звітьня інформація. Тому АРМ керівника повинно забезпечувати йому надання цієї інформації і виконувати наступні функції:

 •  формування та надання інформації про надані, повернуті та неповернуті сумі кредитів та повернуті й неповернуті сумі нарахованих відсотків,
 •  формування та надання інформації що до аналізу кредитного портфеля, класифікація кредитів та визначення розміру резервування.
 •  формування та вивід на екран і друк звитньої документації.

Кредитний інспектор безпосередньо технично виконует ведення всіх етапів кредита , тому АРМ кредитного інспектора повінно забезпечувати виконання функції, перелічених в підроздилі 2.2.2. "Вибір набору функції", крім тіх, що виконуються  на АРМ-К.

Вихідна інформація повинна забезпечувати всі вимоги користувачів ІС, що до інформування, і її умовно можливо підрозділити на звітньо-статистичну, аналітичну, облікову.

Склад звітньо-статистичної вихідної інформації визначається постановою правління НБУ № 80 від 29 березня 1997 р. - "Номенклатура статистичної звітності за кредитами банків України".

Аналітична інформація відображає хід кредитного процесу у вигляді показників за деякій період, ці показники розподілені по файлах НБУ. Надання користувачеві цих даних на екран дозволить йому мати більш точне й повне уявлення про кількісні характеристики кредитного процесу і на підставі цього приймати визначені управлінські рішення. Це таки показники: надані по договорах суми позик за періоди, повернути суми позик за періоди, нараховані і сплачені суми відсотків за періоди, борг по позикам за періоди, борг по відсоткам за періоди, кількість пролонгованих кредитів за періоди, структуру кредитного портфеля.

Кредитна операція – вид активних операцій, пов’язаних з наданням клієнтам коштів у тимчасове користування за певних умов, а також надання гарантій, поручительств, авалів, розміщення депозитів, проведення факторингових операцій, фінансового лізингу, видача кредитів у формі врахування векселів, у формі операцій репо. Кредитні операції класифікуються залежно від рівня ризику та поділяються на „стандартні”, „під контролем”, „субстандартні”, „сумнівні”, „безнадійні”. Заборгованість класифікована як „під контролем”, „субстандартна”, „сумнівна”, „безнадійна” відноситься до нестандартної.

Класифікація кредитних операцій – це оцінка рівня ризику за кожною кредитною операцією з урахуванням фінансового стану позичальника, стану обслуговування позичальником кредитної заборгованості та рівня забезпечення кредитної операції.

Кредитний ризик – ризик невиконання позичальником зобов’язань за кредитними операціями (тобто ризик того, що сплата позичальником відсотків і основного боргу за кредитними операціями проводитиметься з відхиленнями від умов кредитної угоди або взагалі не проводитиметься).

З метою уникнення негативних наслідків пов’язаних з наявністю кредитних ризиків, що притаманні банківській діяльності, банком щомісячно станом на перше число місяця, наступного за звітним, формуються резерви під кредитні операції та під прострочені понад 31 день і сумнівні щодо отримання нараховані доходи за кредитними операціями.

Для розрахунку обсягу резерву по кредитних операціях спеціалістом сектору кредитування кредитно-депозитного відділу проводиться аналіз кредитного портфеля за наступними напрямками: оцінка фінансового стану позичальника, стан обслуговування позичальником  кредитної заборгованості за основним боргом і відсотків  за ним у розрізі кожної окремої заборгованості та спроможність позичальника обслуговувати цей борг, рівень забезпечення кредитної операції.

Оцінка фінансового стану позичальника (контрагента банку) здійснюється кожного разу під час укладання договору про здійснення кредитної операції, а надалі для банків – щомісячно, інших юридичних осіб – щоквартально, фізичних осіб – щорічно, крім того на дату зарахування заборгованості на рахунки простроченої, сумнівної заборгованості або визнання її безнадійною. Оцінка оформлюється на паперовому носії та підписується спеціалістом сектору кредитування та начальником кредитно-депозитного відділу (для позичальників юридичних та фізичних осіб), спеціалістом сектру дилінгу міжбанківського кредитування та начальником кредитно-депозитного відділу (для банків).

Оцінка фінансового стану позичальника (контрагента банку) проводиться на підставі „Методики оцінки фінансового стану позичальника банку та з урахуванням вимог нормативно-правових актів НБУ.

Резерв за нарахованими відсотками формується в повній сумі прострочених понад 31 день та сумнівних нарахованих відсотків. Нараховані доходи за кредитними операціями банків вважаються сумнівними щодо отримання, якщо платіж за основним боргом прострочений понад 90 днів або проценти за ним прострочені понад 60 днів.

Резерв під кредитні ризики формується у тій валюті, у якій враховується заборгованість.

Після інвентаризації заборгованості по кредитних операціях та сумах прострочених понад 31 день та сумнівних нарахованим доходах по кредитних операціях проводиться розрахунок суми резерву, інформація щодо її коригування порівняно з попереднім місяцем подається на розгляд кредитного комітету.  

Автоматизація розрахунків з резервування коштів для кредитних операцій в комерційному банку” призначена для полегшення роботи працівника кредитно-депозитного відділу, забезпечення точності  розрахунків резервування коштів. Інформаційна модель задачі наведена на рис1.

Вхідною інформацією задачі є нормативно-довідкова ( довідник види валют, довідник види забезпечення, довідник види кредиту, довідник види кредитних операцій, довідник % вартості забезпечення, довідник % резервування під кредитні ризики, договір застави) та оперативна інформація (масив договір застави, документ „Кредитний договір”, масив кредитний договір. 

Оперативна інформація з первинних документів вноситься в екранну форму програми. Так у екранну форму програми вноситься інформація про клієнта, який отримує кредит, а саме назва клієнта, сума  та строк кредиту, % ставка, вид кредиту та кредитної операції; а також інформація про надане ним забезпечення кредиту( вид забезпечення, його оціночна вартість).

Для розрахунку резерву за нормами НБУ використовують такі формули:

Розрахунок суми резерву у розрізі клієнта  , де Rkrо – резерв по кредитній операції, Skr – сума кредиту, VZ – вартість забезпечення, VZ –  вартості забезпечення,  RKRO - резервування за кредитними ризиками

,де RSVZ - розрахунок суми вартості забезпечення в залежності від виду забезпечення, VZ - вартість забезпечення, RKR - резервування за кредитними ризиками

,де ZR-загальний резерв.

У результаті роботи програми формується така вихідна інформація: „Звіт щодо суми резерву у розрізі клієнта”, Звіт щодо загальний резерв

Вихідна інформація використовується спеціалістом відділу кредитування, начальником кредитно-депозитного відділу, спеціалістами в області ризиків та керівним складом банку. Ця необхідна для формування та управління кредитним портфелем банку.


.

В розробляемой ІС передбачається автоматизоване формування і вивід на друк слідуючих вихідних документів:

 1.  Розпорядження про надання кредиту.
 2.  Графік погашення кредиту.
 3.  Графік сплати відсотків по договору.
 4.  Дані про надані суми до кредитів за період (щоденно, щомісячно, вибір).
 5.  Дані про погашені суми до кредитів за період (щоденно, щомісячно, вибір).
 6.  Дані про нараховані, сплачени та суми боргу до відсотків (щоденно, щомісячно, вибір).
 7.  Дані про суми боргу до погашення кредитів (щоденно, щомісячно, вибір)
 8.  Структура кредитного портфеля по клієнтах та договорах (щомісячно, вибір).
 9.  Структура кредитного портфеля по договорах, різіку та погашенню (щомісячно, вибір).
 10.  Структура кредитного портфелю по договорах, % ставках та сумах % (щомісячно, вибір).
 11.  Дані для розрахунку резерву за кредитними операціями (щоквартально, вибір). 
 12.  Дані про зміни в резерві(щоквартально, вибір).
 13.  Кредитний журнал за період (вібір). 

Кредитна політика є важливою функцією Національного банку. У

системі державного регулювання вона має стратегічні і тактичні або оперативні напрямки впливу на економіку країни. Стратегічні напрямки пов’язані з бюджетом, податковою, валютною зовнішньоекономічною діяльністю. Вони виражаються в забезпеченні внутрішньої і зовнішньої сталості гривні, досягнення фінансової стабілізації і створенні на цій основі сприятливих умов для розвитку економіки і вирішення важливих соціальних проблем. Інструментами здійснення стратегічних напрямків кредитної політики є регламентація процентних ставок по кредитам,  депозитам і маржі цих коштів економіки, рефінансування, створення резервів за ставками, запровадження відкритого ринку цінних паперів тощо. Але, нажаль, визначення цих інструментів ще не формалізовано і тому управлінські рішення з стратегічних напрямків кредитної політики приймаються суб’єктивно, як правило на основі колегіальної думки. Тоді як тактичні напрямки кредитної політики можуть мати обґрунтування н основі автоматизованого вирішення задач в межах таких функцій НБУ, як кредитно-розрахункове обслуговування уряду, кредитно-розрахункове обслуговування комерційних банків, формування статистичних зведень про кредитні і депози

тні операції.

Кредитно–розрахункове обслуговування уряду засобами автоматизованої системи перш за все зводиться до автоматизації обліку касового виконання бюджету. Касове виконання бюджету за доходами відображається на рахунках казначейства в Національному банку. До виконання видаткової частини бюджету залучаються за угодою з Казначейством комерційні банки. У комерційних банках засобами програмного комплексу АРМ “Статзвітність” формуються звітні файли щоденно – 09 “Дані про касове виконання Державного бюджету” і щомісячно – 10 “Дані про касове виконання Державного бюджету”, на основі яких видаються до друку відповідно такі форми звітності 412Д – “Дані про касове виконання Державного бюджету”. Звітні файли засобами електронної пошти передають в територіальне управління  на АРМ “Статзвітність”, де здійснюється узагальнення звітних даних, складаються форми звітності: денна 412Д–К і місячна 412К з однаковою назвою “Доходи Державного бюджету України”. Сформовані при цьому звітні файли денний – 09 і місячний – 10 з назвою “Дані про касове виконання Державного бюджету” передають електронною поштою з територіального управління в ЦРП. З ЦРП через поштові сервери дані потрапляють в Департамент платіжних систем, де проводиться узагальнення і аналіз звітних даних. У звітних формах відображається виконання Державного бюджету наростаючим підсумкам, починаючи з початку року, за класифікацією доходів і видатків Державного і місцевих бюджетів і за балансовими рахунками.

Крім узагальнення показників про виконання бюджету в розділі кредитування уряду за допомогою комп’ютерних технологій ведеться оброблення даних. З обслуговування державного зовнішнього боргу, автоматизуються функції НБУ як контролюючого органу на ринку облігацій внутрішньої державної позики, здійснюється облік облігацій у депозитарії, який створено у Національному банку. Названі задачі АСУ НБУ є оригінальними за технологічними процесами і тому для кожної з них формується інформаційна база і розробляється індивідуальний програмний комплекс. Однією з таких локальних систем є Інформаційно-аналітична система “Управління державним боргом”. У межах цієї системи функціонують такі автоматизовані робочі місця АРМ “Позика”, АРМ “Фактичні платежі”, АРМ платежі за кредитною угодою. Для функціонування системи підтримуються такі довідники: валют, країн, банків, кредиторів, позичальників, процентних ставок, статусів платежів, видів позик, типи облігацій, поточних рахунків, типи боргу, характери угод, макропоказники тощо.

На кожному з наведених автоматизованих робочих місць через меню налаштовується АРМ на відповідну процедуру оброблення даних. Система “Управління державним боргом” функціонує як інформаційно-довідкова, наприклад, ведення реєстру позик. Для подальшого аналізу даних про позики передбачено експорт даних реєстрів до MS Excel.

Кредитні відносини НБУ з комерційними банками здійснюється через реалізацію цінних паперів (ломбардний кредит), як правило, на кредитних аукціонах. Технологія таких операцій виконується через платіжну систему. Кожна операція кредитування (рефінансування) відображається на кореспондентських рахунках і засобами пакету “Операційний день банку” в бухгалтерському обліку. На кожний кредит виділяється окремий аналітичний рахунок. Таким чином, кредитно-розрахункове обслуговування  Національним банком комерційних банків здійснюється в технологічному аспекті типовими програмними комплексами “Операційний день банку” і “Система електронних платежів”.

Формування статистичних зведень про кредитні і депозитні операції виконується засобами програмного комплексу АРМ “Статзвітність” на трьох рівнях ієрархії банківської інформаційної системи: комерційний банк, територіальне управління і центральний банк. Комерційні банки формують на АРМ “Статзвітність” і передають у територіальні управління такі звітні файли:

 •  про суми та відсоткові ставки за кредитами та депозитами –03, 04, 05, 06 і форми звітності 310, 310Д, 310М, 350, 350Д,316;
 •  про залишки за коштами до запитання, кредитними та депозитними рахунками, зобов’язаннями резидентів – 14, 17, 18, 19 і форми звітності – 320, 361, 301, 341, 314, 352, 314Г, 352;
 •  про списану безнадійну заборгованість – 21 і форму звітності 601;
 •  про формування резерву на можливі втрати за кредитними операціями – 30 і форми звітності 604 і 624.

Назви і характеристики приведених файлів і форм звітності надаються в додатку 6.

На основі звітних файлів про кредитні і депозитні операції, що поступили в територіальне управління, засобами АРМ “Статзвітність” формують зведені дані, які направляють на верхній рівень. Слід відмітити, що основна доля роботи з аналізу стану кредитного портфелю комерційних банків покладається на територіальні управління НБУ.


REZERV

REZ

% VAR ZAB

KRED OP

VUD KRED

VUD VAL

VUD ZAB

Кред.

договір

Договір

забез-ня

DOG ZAB

KRED DOG

Розрахунок резервування коштів

REZERV

DOG ZAB

KRED DOG

DOG ZAB

DOG ZAB

Спеціаліст кр.відділу