69363

Характеристика автоматизованих інформаційних систем

Лекция

Информатика, кибернетика и программирование

Існують інформаційна промисловість і національні інформаційні ресурси відбувається перехід від індустріальної економіки до економіки що ґрунтується на інформації. Під інформаційною технологією розуміють комплекс методів і процедур які реалізують функції збору...

Украинкский

2014-10-03

70.5 KB

7 чел.

7

Тема 1. Характеристика автоматизованих інформаційних систем.

Тема 1. Характеристика автоматизованих інформаційних систем.

1.Особливості сучасних інформаційних технологій.

2.Основні етапи розвитку  та класифікація інформаційних систем.

3. Структура автоматизованих інформаційних систем.

.

Література:

 1.  Основи інформаційних систем Ситник В.Ф., Писаревська Т.А., Єрьоміна Н.В. Краєва О.С. К.:КНЕУ, 2001 р /стр.35-69./

         2. Автоматизированные информационные технологии в економике  М.: "Компьютер" 1998 с.23- 32

1.Особливості сучасних інформаційних технологій.

Принципові зміни  у  відношенні  людини до інформації,  які сталися у зв'язку із появою можливості переходу від  ручної  обробки інформації до автоматизованої, дозволили розглядати інформацію як особливий вид ресурсу і  фактор  суспільного  розвитку.

Інформація стає комерційною категорією,  їй притаманні всі властивості товару. Існують інформаційна промисловість і національні інформаційні ресурси,  відбувається  перехід  від індустріальної економіки до економіки,  що ґрунтується на інформації.  Засобами реалізації цих  тенденцій є сучасна інформаційна технологія сучасні інструментальні засоби.

    Під інформаційною  технологією розуміють комплекс методів і процедур, які  реалізують  функції  збору,  передачі,   обробки, зберігання і доведення до користувачів інформації у організаційно-управлінських системах  з  використанням  обраного   комплексу технічних засобів та програмних засобів.

Історична довідка. Інформаційна технологія виникла разом із  виробничою багато років тому і у своєму розвитку пройшла декілька етапів.  До другої половини ХIХ сторіччя мала місце "ручна" інформаційна технологія. На зміну їй прийшла "механічна"  інформаційна технологія стала базою для формування організаційних структур, які існують у економіці.

    "Механічної" інформаційної технології у 40-50 роках ХХ сторіччя змінила "електрична" технологія,  яка  ґрунтувалась на    використанні    електричних    друкарських   машинок, копіювальних апаратів, портативних диктофонів.   Із появою і широким розвитком  електронно-обчислювальної  та периферійної  техніки  наступила ера "комп'ютерної" інформаційної технології,  яка до теперішнього часу у своєму  розвитку  пройшла також декілька етапів. Ці етапи прийнято пов'язувати із розвитком елементної бази обчислювальної техніки та з організаційними  формами її використання.

1945 перша ЕОМ.

1954 -1958 р. перше покоління ЕОМ час становлення класичної фон-нейманської архітектури.

1955 -1964 - друге (початок застосування перших транзисторів)

1965 - 1974 - трете )використання інтегральних мікросхем та напівпровідників.)

1975-1984 четверте (характеризується застосуванням великих та надвеликих інтегральних схем. Появою 16-32 розрядних  однокристальних мікропроцесорів.)

1971 р. перший мікропроцесор Intel 4004

1974 з поява першого персонального комп’ютера Altair 8800.

1976 Apple 1.

    Основу сучасної інформаційної технології складають 

розподілене використання  комп'ютерних  ресурсів,

розгалужені  комунікації, які дозволяють використовувати  різноманітну  інформацію, що зберігається на різних ЕОМ,  

безпосередній доступ користувача  до інформації, що зберігається  ЕОМ за допомогою "дружнього" програмного  забезпечення.

Для сучасної інформаційної технології притаманні такі риси:

робота користувача у режимі маніпулювання  (не  програмування) даними.;

повна інформаційна підтримка  управлінських  рішень  на всіх етапах  проходження  інформації на основі інтегрованої бази даних, яка передбачає  єдину  уніфіковану  форму  представлення, зберігання, пошуку, відновлення і захисту даних;

безпаперовий процес обробки документу,  під час якого  на папері фіксується тільки остаточний варіант документу,  а проміжні версії заносяться тільки на машинний носій інформації і  можуть бути надані користувачеві на екрані (якщо це  потрібно);

інтерактивний (діалоговий) режим розв'язання задач;

можливість колективного виконання (обробки) документів на різних ЕОМ;

можливість  пересилання  та  одержання інформації з інших ЕОМ, що можуть знаходитись на значній відстані одна  від  одної, за допомогою засобів комунікації (телефонні мережі,  локальні та глобальні мережі ЕОМ, тощо).

Сучасні інформаційні технології можуть ґрунтуватися на наступних варіантах використання ЕОМ:

1) Централізований

2) Розподілений

3) Інтегрований

1) При централізованому варіанті - обробка інформації відбувається частіше за все у спеціалізованих підрозділах (ОЦ). Режим обробки інформації у цьому випадку -  пакетний. У цьому режимі користувач не має безпосереднього доступу до машинних ресурсів і  не приймає участі в  обробці  інформації на ЕОМ, всі розрахунки виконує  оператор.

2) При розподіленому варіанті - розрахунки здійснюються безпосередньо на робочому місці.

Режим обробки інформації у цьому випадку -  інтерактивний, тобто режим,  у якому користувач має безпосередній  доступ  до  машинних  ресурсів  і  обробка інформації ведеться у вигляді діалогу "ЕОМ - людина". Цей режим роботи притаманний обробці інформації на АРМ спеціалістів.

3) Інтегрована обробка інформації  - це використання однієї і тієї ж інформації на різних робочих місцях . Такий варіант обробки можливий, якщо робочі місця (ПЕОМ) користувачів поєднані у мережу.

 2.Основні етапи розвитку  та класифікація інформаційних систем.

  

Розвиток інформаційних систем пов'язаний з особливостями   задач, що розв’язуються в системі, характером інформаційного та математичного забезпечення.

Інформаційні системи першого покоління у вітчизняній літературі відомі під  назвою "Автоматизовані системи управління “ (АСУ)

У зарубіжній літературі відомі під назвою “Data Processing System”.

АСУ - це система, яка складається з персоналу, комплексу засобів автоматизації його діяльності і реалізує інформаційну технологію виконання установлених функцій.

 •  В залежності від виду діяльності розрізнюють такі різновиди IС :  автоматизовані системи управління (АСУ),
 •  системи автоматизованого проектування (САПР),
 •  автоматизовані системи наукових досліджень (АСНД) та iн.

     АСУ - це систему управління,  яка орієнтована на широке і комплексне використання програмно-технічних засобів, економiко-математичних  методів для розв'язання інформаційних задач управління народним господарством.

Економiко-органiзацiйнi АСУ включають

 •  міжгалузеві АСУ (автоматизована система планових розрахунків, автоматизована система фінансових розрахунків, автоматизована система державної статистики,  автоматизована інформаційно-пошукова система  науково-технічної інформації, автоматизована iнформацiйно-управляюча система Держкомітету по стандартам та iн.),
 •  виробничі АСУ (галузеві автоматизовані системи управління, АСУ акціонерних товариств i концернів, автоматизовані системи управління підприємствами i організаціями (АСУП),  
 •  територіально - адміністративні АС (територіальні АСУ областей, АСУ міського господарства, адміністративних районів, територіально-виробничих комплексів).

Основний свій розвиток АСУ набули у 80 -х роках. Був  накопичений  досвід в області створення локальних АСУ і використовування засобів обчислювальної техніки. Поява та широке розповсюдження ПК привело до виникнення нового підходу до автоматизації, який знайшов свій вираз у АРМах.

Інформаційні системи другого покоління у вітчизняній літературі відомі під  назвою "Управлінські інформаційні системи” (УІС)

У зарубіжній літературі відомі під назвою “Management Information System”.

В нашій країні цей етап розвитку пов’язаний з створенням АРМів та мережі АРМів.

АРМ - це місце персоналу , яке оснащене засобами обчислювальної техніки, що дають змогу людині виконувати автоматизовані управлінські функції.

АРМ поділяються на

АРМ керівника,

АРМ спеціаліста,

АРМ технічного робітника.

АРМ керівника - це АРМ директора або головного спеціаліста  ( головного бухгалтера, головного інженера, начальника економічного, фінансового, планового , маркетингові відділу) Для цього типу АРМ характерні операції: введення запиту, отримання інформації за запитом, розрахунки по типу “що буде, якщо.” , виведення великої кількості  консолідованої інформації, графічного матеріалу, який надасть змогу прийняти рішення на підставі більшої інформованості.

АРМ спеціаліста - це АРМ робітника економічної служби. Для таких АРМ характерна велика кількість розрахункових операцій, операцій контролю та аналізу інформації яка існую у ІС, операція відображення інформації на екрані або принтері та операції пов’язані з обміном інформацією між робочими місцями.

АРМ технічного робітника  -  це АРМ (комірника, касира, операціоніста, секретаря) , який зобов'язаний    вводити інформацію у комп’ютер  і друкувати за допомогою комп’ютера первинні документи.

Подальший розвиток ПЗ та ТЗ обумовив об'єктивну необхідність створення якісно нового класу систем,  які забезпечують інтеграцію процесів автоматизації управління як технологічними процесами, так і інформаційними, які реалізують гнучке функціонування дільник, цехів, підприємств у цілому.

Тобто на зміну децентралізованій обробці прийшла інтегрована обробка інформації.

Інтегрована обробка інформації  - це використання однієї і тієї ж інформації на різних робочих місцях . Такий варіант обробки можливий, якщо робочі місця (ПЕОМ) користувачів поєднані у мережу.

Інтегрована обробка  інформації  дозволяє:

поділити функції, пов'язані з обробкою інформації на ЕОМ,  між різними рівнями  управління,  підрозділами, окремими спеціалістами

організувати роботу конкретного спеціаліста  у відповідності до функцій,  які він виконує.

В розподілених системах використовують два підходи  інтеграції обробки;

Об'єднання вже існуючих робочих місць у локальну мережу, та обмін файлами між робочими місцями

Обробка інформацією на базі файл - серверу ( це так звана мала топологія.)

Використання технології - "клієнт - сервер"

Інформаційні системи третього покоління у вітчизняній літературі відомі під  назвою "Системи підтримки прийняття рішень” (СППР)

У зарубіжній літературі відомі під назвою “Decision Support Systems”.

    СППР можна визначити як інтерактивну  комп'ютерну  систему, яка призначена  для  підтримки різних видів діяльності при прийнятті рішень по слабкоструктрурованим  та  неструктрурованим проблемам .

Від інших  комп'ютерних інформаційних систем СППР відрізняються наявністю таких характеристик:

надає  керівникові допомогу у процесі прийняття рішень i забезпечує підтримку в усьому діапазоні розв'язуємих економічних задач;

підтримує i посилює оцінки керівника. Ситуацію контролює людина,  вона ж i приймає остаточне рішення,  а система їй допомагає;

на відміну вад адміністративних систем, у СППР акцент робиться на максимальну ефективність процесу прийняття  управлінських рішень;

здійснює інтеграцію моделей i аналітичних методів із стандартним доступом до даних та їх вибіркою.  Для подання допомоги при прийнятті рішення активізується одна або кілька моделей (математичних,  статистичних,  iмiтацiйних,  комбінованих );

є дружніми для користувачів,  не вимагають практично ніяких глибоких  знань  з  обчислювальної техніки i забезпечують діалогову документацію, вмонтована засоби навчання, просте пересування по системі та iншi атрибути програмних iнтерфейсних систем.

Практика застосування СППР дозволяє сформувати  дві основні стратегії побудови СППР.

Перша із них - побічної побудови СППР - полягає у розробці простої iндiвiдуальної підтримки,  дещо розширені можливості калькулятора.  Користувач може визначити, де i яким чином використати СППР. Вартість такої розробки низька.

    Друга стратегія  - безпосередньої побудови СППР - полягає у підвищенні результативності дій осіб,  що приймають рішення (управлінців, керівників).  Це дуже тривала i дорога розробка. Вона потребує ретельного аналізу процесу прийняття відповідних рішень перед початком побудови СППР. Уточненню підлягає вид, діапазон i глибина змін в управлінськім процесі, а також поведінка осіб, що приймають рішення.

СППР включає наступні елементи:

базу моделей,

систему управління базою моделей ,

управління діалогом, як основною складовою інтерфейсу користувача.

3.Структура автоматизованих інформаційних систем.

В комп'ютерних ІС   виділяють дві частини:

 •  забезпечуючу
 •  функціональну.

Забезпечуюча частина комп'ютерної ІС складається із компонент (підсистем), які автоматизують розв'язання задач з використанням ЕОМ і інших технічних засобів управління в установлених режимах функціонування.

    Склад забезпечуючої частини ІС,  як правило, однорідний для ІС різного рівня і призначення,  що дозволяє реалізувати принцип сумісності різних  систем  в процесі їх функціонування. Це

 •  інформаційне,
 •  лінгвістичне,
 •  технічне,
 •  програмне,
 •  математичне,
 •  правове,
 •  організаційне
 •  ергономічне.
       
  Інформаційне забезпечення представляє собою сукупність проектних рішень по обсягам, розміщенню. Формам організації інформації, що циркулює в АІС.

Воно включає показники, довідкові дані, методи класифікації і кодування інформації,  способи організації нормативно-довідкової інформації, побудови банків даних, уніфіковані системи документації, що спеціально організовані для автоматизованого обслуговування, масиви інформації на відповідних носіях, а також персонал , який відповідає за побудову і ведення інформаційної бази.

Лінгвістичне забезпечення  включає  сукупність  засобів  і правил для формалізації природної мови, які використовуються при спілкуванні користувачів і експлуатаційного персоналу ІС з комплексом засобів автоматизації при функціонуванні ІС.

Технічне забезпечення  об'єднує  сукупність усіх технічних засобів, що використовуються при функціонуванні комп'ютерної ІС.

     Математичне забезпечення - це сукупність математичних методів, моделей і алгоритмів розв'язання задач, які застосовуються в  ІС.  Моделі і алгоритми,  що включаються у якості інструменту подальшої розробки програмних засобів. Моделі ж системи управління, об'єкта автоматизації,  відносяться звичайно до організаційного забезпечення.

Програмне забезпечення - це  сукупність програм на носіях даних і програмних документів,  які призначені для налагодження, функціонування і перевірки працездатності ІС .

Правове забезпечення  віднесена  сукупність  правових норм, які регламентують правові відношення при функціонуванні ІС і юридичний статус результатів її функціонування.

Методичне забезпечення  включає сукупність документів, які описують технологію функціонування ІС,  методи вибору і застосування користувачами  технологічних  прийомів для одержання конкретних результатів при функціонуванні ІС.

Ергономічне забезпечення ІС представляє сукупність засобів і методів, які створюють найсприятливіші умови праці людини в ІС,

умови для взаємодії людини і ЕОМ.


Функціональна частина АІС
 встановлює склад, порядок і принципи взаємодії  функцій, що автоматизуються для досягнення поставленої перед економічним об'єктом  мети.

В якості основного складового елементу функціональної  частини АІС, як правило,  виділяють підсистему.

Основними ж принципами декомпозиції системи на самостійні функціональних підсистем -є:
відносна самостійність кожної із них, тобто наявність конкретного об'єкту управління;  

 •  наявність відповідного набору функцій  і функціональних задач з чітко визначеною локальною метою  функціонування;
 •  мінімізація складу включених до  підсистеми елементів;
 •  наявність одного чи декількох локальних критеріїв, які допомагають оптимізувати режим роботи.

При декомпозиції функціональної частини використовуються підходи

 •  структурний
 •  функціональний

При структурнім  підході декомпозиція здійснюється виходячи із організаційної структури об'єкту управління. Тобто, підсистеми виділяються згідно з конкретними підрозділами і службами, які існують на об'єкті управління.

При функціональному  підході в основу виділення підсистем покладені ознаки,  які характеризують функції управління (планування, облік, аналіз, регулювання і т.ін.), періоди (цикли) управління, рівні управління, види  ресурсів, якими управляють функціональна сфера діяльності тощо.

Глибина розподілу АІС , склад і зміст її елементів  залежать від

 •  мети проектування
 •  критеріїв функціонування
 •  сфери діяльності.

Підсистеми АСІ в свою чергу поділяються на комплекси задач
Так, наприклад ,
АІС системи бухгалтерського обліку традиційно включають наступні комплекси задач:

Облік основних засобів

Облік матеріальних цінностей

Облік праці та заробітної плати

Облік готової продукції

Облік фінансово-розрахункових операцій

Облік витрат на виробництво.

Зведений облік

Складання звітності

PAGE  1


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

20231. Рівняння стану щільних газів і рідин(теорія ББГКІ) 97 KB
  станів системи Характеризує густину ймовірності такого стану сми коли одна частинка буде в стані з координатою друга UNенергія взаємодії N частинок. станів системи розглядають набір із N кореляційних функційрізного порядку: унарна кореляційна функція яка характеризує густину ймовірності що одна частинка системи матиме узагальнені координати при довільному розташуванні N1 частинок; бінарна кореляційна функція характеризує густину ймовірності одночасного попадання двох частинок системи в точки координаційного простору і при...
20232. Молекулярне розсіяння світла на флуктуаціях густини 77.5 KB
  Молекулярне розсіяння світла на флуктуаціях густини. Розсіяння світла – це зміна якоїсь характеристики потоку оптичного випромінювання світла при його взаємодії з речовиною. Розсіяння буває двох типів: молекулярне довжина розсіяного світла = довжині падаючого світла. Якщо енергія випромінювання фотона = енергії поглинутого то розсіяння св називається Релеївським або пружнім.
20233. Рівняння стану Боголюбова М.М. 52 KB
  Рівняння стану – функціональний зв’язок між параметрами що характеризують термодинамічний стан системи. Будьякі властивості речовини знаходимо з рівняння стану. Рівняння стану потрібно для розрахунку рівноважних властивостей речовин.Переходимо до недеформованої системи : рівняння Боголюбова М.
20234. Розсіяння світла в рідинах. Формула Ейнштейна – Смолуховського 90 KB
  Розсіяння світла в рідинах. Розсіяння світла – це зміна якоїсь характеристики потоку оптичного випромінювання світла при його взаємодії з речовиною. Цими характеристиками можуть бути просторовий розподіл інтенсивності частотний спектр поляризація світла. Теорію пружного розсіяння світла розробив Ейнштейн базуючись на ідеях Смолуховського.
20235. Теплопровідність газів 36.5 KB
  При теплопровідності перенос енергії відбувається в результаті безпосередньої передачі енергії від часинок що володіють більшою енергією до частинок з меншою енергією. Теплопровідність газів описується рням Фур’є: æ=–коефіцієнт теплопровідності [æ]=Вт мК [q]=дж с=Вт де λ – середня довжина вільного пробігу молекули газа дорівнює шляху що пройшла молекула за час поділеному на кількість співударів за цей час де середня швидкість теплового руху молекули густина газу – кількість теплоти що переноситься за одиницю часу...
20236. Основи методу молекулярної динаміки 104.5 KB
  Вивчається положення та швидкість різних частинок комірки. Одночасна зміна положення частинок в усіх комірках. ABCDположення частинок в різні моменти часу. Задача: зв’язати ці положення: Ейлер запропонував замінити на кут який утворює дотична KA до траєкторії руху тої частинки в т.
20237. Ефект Джоуля-Томсона 88.5 KB
  Ефект ДжоуляТомсона Ефект ДжоуляТомсона – це зміна температури газу в результаті адіабатичного дроселювання€ – постійне протікання газу під дією постійного перепаду тиску газів крізь пористу перегородку яка розміщена на шляху потоку. В дослідах Джоуля і Томсона вимірювалась температура в двох послідовних перерізах неперервного і стаціонарного потоках газу до дроселя та за ним. Дійсно при взаємному притяганні молекул внутрішня енергія газу включає як кінетичну енергію молекул так і потенціальну енергію їх взаємодії. Робота...
20238. Поширення пружних хвиль у рідинах. Залежність швидкості поширення та коефіцієнта поглинання від термодинамічних параметрів 115.5 KB
  Щоб описати розповсюдження хвилі в середовищі необхідно записати хвильове рівняння. Для цього: 1 Записати рівняння руху частинки середовища – макроскопічно малого об’єму середовища лінійні розміри об’ємчику набагато менші довжини хвилі звука; 2 Записати реологічне рівняння для середовища. 3 Підставити реологічне рівняння в рівняння руху → хвильове рівняння для данного середовища. Реологічне рівняння – це рівняння яке пов’язує тензор напруг з тензором деформацій і тензором швидкості деформацій.
20239. Міжмолекулярна взаємодія в газах та рідинах 62.5 KB
  Вона базується на припущеннях: міжмолекулярна взаємодія є слабкою – розміри частинок набагато менше за відстань між ними; адіабатичне наближення – електростатичне поле сусідньої молекули збурює енергетичні стани лише електронів; наближення мультипольного розкладу – електричні заряди в молекулі по об’єму розповсюджені нерівномірно і можуть бути вільні заряди: монополі диполі квадруполі октуполі. Енергія міжмолекулярної взаємодії – це потенціальна енергія однієї молекули в електростатичному полі другої молекули. Маємо дві молекули А і В...