69363

Характеристика автоматизованих інформаційних систем

Лекция

Информатика, кибернетика и программирование

Існують інформаційна промисловість і національні інформаційні ресурси відбувається перехід від індустріальної економіки до економіки що ґрунтується на інформації. Під інформаційною технологією розуміють комплекс методів і процедур які реалізують функції збору...

Украинкский

2014-10-03

70.5 KB

6 чел.

7

Тема 1. Характеристика автоматизованих інформаційних систем.

Тема 1. Характеристика автоматизованих інформаційних систем.

1.Особливості сучасних інформаційних технологій.

2.Основні етапи розвитку  та класифікація інформаційних систем.

3. Структура автоматизованих інформаційних систем.

.

Література:

 1.  Основи інформаційних систем Ситник В.Ф., Писаревська Т.А., Єрьоміна Н.В. Краєва О.С. К.:КНЕУ, 2001 р /стр.35-69./

         2. Автоматизированные информационные технологии в економике  М.: "Компьютер" 1998 с.23- 32

1.Особливості сучасних інформаційних технологій.

Принципові зміни  у  відношенні  людини до інформації,  які сталися у зв'язку із появою можливості переходу від  ручної  обробки інформації до автоматизованої, дозволили розглядати інформацію як особливий вид ресурсу і  фактор  суспільного  розвитку.

Інформація стає комерційною категорією,  їй притаманні всі властивості товару. Існують інформаційна промисловість і національні інформаційні ресурси,  відбувається  перехід  від індустріальної економіки до економіки,  що ґрунтується на інформації.  Засобами реалізації цих  тенденцій є сучасна інформаційна технологія сучасні інструментальні засоби.

    Під інформаційною  технологією розуміють комплекс методів і процедур, які  реалізують  функції  збору,  передачі,   обробки, зберігання і доведення до користувачів інформації у організаційно-управлінських системах  з  використанням  обраного   комплексу технічних засобів та програмних засобів.

Історична довідка. Інформаційна технологія виникла разом із  виробничою багато років тому і у своєму розвитку пройшла декілька етапів.  До другої половини ХIХ сторіччя мала місце "ручна" інформаційна технологія. На зміну їй прийшла "механічна"  інформаційна технологія стала базою для формування організаційних структур, які існують у економіці.

    "Механічної" інформаційної технології у 40-50 роках ХХ сторіччя змінила "електрична" технологія,  яка  ґрунтувалась на    використанні    електричних    друкарських   машинок, копіювальних апаратів, портативних диктофонів.   Із появою і широким розвитком  електронно-обчислювальної  та периферійної  техніки  наступила ера "комп'ютерної" інформаційної технології,  яка до теперішнього часу у своєму  розвитку  пройшла також декілька етапів. Ці етапи прийнято пов'язувати із розвитком елементної бази обчислювальної техніки та з організаційними  формами її використання.

1945 перша ЕОМ.

1954 -1958 р. перше покоління ЕОМ час становлення класичної фон-нейманської архітектури.

1955 -1964 - друге (початок застосування перших транзисторів)

1965 - 1974 - трете )використання інтегральних мікросхем та напівпровідників.)

1975-1984 четверте (характеризується застосуванням великих та надвеликих інтегральних схем. Появою 16-32 розрядних  однокристальних мікропроцесорів.)

1971 р. перший мікропроцесор Intel 4004

1974 з поява першого персонального комп’ютера Altair 8800.

1976 Apple 1.

    Основу сучасної інформаційної технології складають 

розподілене використання  комп'ютерних  ресурсів,

розгалужені  комунікації, які дозволяють використовувати  різноманітну  інформацію, що зберігається на різних ЕОМ,  

безпосередній доступ користувача  до інформації, що зберігається  ЕОМ за допомогою "дружнього" програмного  забезпечення.

Для сучасної інформаційної технології притаманні такі риси:

робота користувача у режимі маніпулювання  (не  програмування) даними.;

повна інформаційна підтримка  управлінських  рішень  на всіх етапах  проходження  інформації на основі інтегрованої бази даних, яка передбачає  єдину  уніфіковану  форму  представлення, зберігання, пошуку, відновлення і захисту даних;

безпаперовий процес обробки документу,  під час якого  на папері фіксується тільки остаточний варіант документу,  а проміжні версії заносяться тільки на машинний носій інформації і  можуть бути надані користувачеві на екрані (якщо це  потрібно);

інтерактивний (діалоговий) режим розв'язання задач;

можливість колективного виконання (обробки) документів на різних ЕОМ;

можливість  пересилання  та  одержання інформації з інших ЕОМ, що можуть знаходитись на значній відстані одна  від  одної, за допомогою засобів комунікації (телефонні мережі,  локальні та глобальні мережі ЕОМ, тощо).

Сучасні інформаційні технології можуть ґрунтуватися на наступних варіантах використання ЕОМ:

1) Централізований

2) Розподілений

3) Інтегрований

1) При централізованому варіанті - обробка інформації відбувається частіше за все у спеціалізованих підрозділах (ОЦ). Режим обробки інформації у цьому випадку -  пакетний. У цьому режимі користувач не має безпосереднього доступу до машинних ресурсів і  не приймає участі в  обробці  інформації на ЕОМ, всі розрахунки виконує  оператор.

2) При розподіленому варіанті - розрахунки здійснюються безпосередньо на робочому місці.

Режим обробки інформації у цьому випадку -  інтерактивний, тобто режим,  у якому користувач має безпосередній  доступ  до  машинних  ресурсів  і  обробка інформації ведеться у вигляді діалогу "ЕОМ - людина". Цей режим роботи притаманний обробці інформації на АРМ спеціалістів.

3) Інтегрована обробка інформації  - це використання однієї і тієї ж інформації на різних робочих місцях . Такий варіант обробки можливий, якщо робочі місця (ПЕОМ) користувачів поєднані у мережу.

 2.Основні етапи розвитку  та класифікація інформаційних систем.

  

Розвиток інформаційних систем пов'язаний з особливостями   задач, що розв’язуються в системі, характером інформаційного та математичного забезпечення.

Інформаційні системи першого покоління у вітчизняній літературі відомі під  назвою "Автоматизовані системи управління “ (АСУ)

У зарубіжній літературі відомі під назвою “Data Processing System”.

АСУ - це система, яка складається з персоналу, комплексу засобів автоматизації його діяльності і реалізує інформаційну технологію виконання установлених функцій.

 •  В залежності від виду діяльності розрізнюють такі різновиди IС :  автоматизовані системи управління (АСУ),
 •  системи автоматизованого проектування (САПР),
 •  автоматизовані системи наукових досліджень (АСНД) та iн.

     АСУ - це систему управління,  яка орієнтована на широке і комплексне використання програмно-технічних засобів, економiко-математичних  методів для розв'язання інформаційних задач управління народним господарством.

Економiко-органiзацiйнi АСУ включають

 •  міжгалузеві АСУ (автоматизована система планових розрахунків, автоматизована система фінансових розрахунків, автоматизована система державної статистики,  автоматизована інформаційно-пошукова система  науково-технічної інформації, автоматизована iнформацiйно-управляюча система Держкомітету по стандартам та iн.),
 •  виробничі АСУ (галузеві автоматизовані системи управління, АСУ акціонерних товариств i концернів, автоматизовані системи управління підприємствами i організаціями (АСУП),  
 •  територіально - адміністративні АС (територіальні АСУ областей, АСУ міського господарства, адміністративних районів, територіально-виробничих комплексів).

Основний свій розвиток АСУ набули у 80 -х роках. Був  накопичений  досвід в області створення локальних АСУ і використовування засобів обчислювальної техніки. Поява та широке розповсюдження ПК привело до виникнення нового підходу до автоматизації, який знайшов свій вираз у АРМах.

Інформаційні системи другого покоління у вітчизняній літературі відомі під  назвою "Управлінські інформаційні системи” (УІС)

У зарубіжній літературі відомі під назвою “Management Information System”.

В нашій країні цей етап розвитку пов’язаний з створенням АРМів та мережі АРМів.

АРМ - це місце персоналу , яке оснащене засобами обчислювальної техніки, що дають змогу людині виконувати автоматизовані управлінські функції.

АРМ поділяються на

АРМ керівника,

АРМ спеціаліста,

АРМ технічного робітника.

АРМ керівника - це АРМ директора або головного спеціаліста  ( головного бухгалтера, головного інженера, начальника економічного, фінансового, планового , маркетингові відділу) Для цього типу АРМ характерні операції: введення запиту, отримання інформації за запитом, розрахунки по типу “що буде, якщо.” , виведення великої кількості  консолідованої інформації, графічного матеріалу, який надасть змогу прийняти рішення на підставі більшої інформованості.

АРМ спеціаліста - це АРМ робітника економічної служби. Для таких АРМ характерна велика кількість розрахункових операцій, операцій контролю та аналізу інформації яка існую у ІС, операція відображення інформації на екрані або принтері та операції пов’язані з обміном інформацією між робочими місцями.

АРМ технічного робітника  -  це АРМ (комірника, касира, операціоніста, секретаря) , який зобов'язаний    вводити інформацію у комп’ютер  і друкувати за допомогою комп’ютера первинні документи.

Подальший розвиток ПЗ та ТЗ обумовив об'єктивну необхідність створення якісно нового класу систем,  які забезпечують інтеграцію процесів автоматизації управління як технологічними процесами, так і інформаційними, які реалізують гнучке функціонування дільник, цехів, підприємств у цілому.

Тобто на зміну децентралізованій обробці прийшла інтегрована обробка інформації.

Інтегрована обробка інформації  - це використання однієї і тієї ж інформації на різних робочих місцях . Такий варіант обробки можливий, якщо робочі місця (ПЕОМ) користувачів поєднані у мережу.

Інтегрована обробка  інформації  дозволяє:

поділити функції, пов'язані з обробкою інформації на ЕОМ,  між різними рівнями  управління,  підрозділами, окремими спеціалістами

організувати роботу конкретного спеціаліста  у відповідності до функцій,  які він виконує.

В розподілених системах використовують два підходи  інтеграції обробки;

Об'єднання вже існуючих робочих місць у локальну мережу, та обмін файлами між робочими місцями

Обробка інформацією на базі файл - серверу ( це так звана мала топологія.)

Використання технології - "клієнт - сервер"

Інформаційні системи третього покоління у вітчизняній літературі відомі під  назвою "Системи підтримки прийняття рішень” (СППР)

У зарубіжній літературі відомі під назвою “Decision Support Systems”.

    СППР можна визначити як інтерактивну  комп'ютерну  систему, яка призначена  для  підтримки різних видів діяльності при прийнятті рішень по слабкоструктрурованим  та  неструктрурованим проблемам .

Від інших  комп'ютерних інформаційних систем СППР відрізняються наявністю таких характеристик:

надає  керівникові допомогу у процесі прийняття рішень i забезпечує підтримку в усьому діапазоні розв'язуємих економічних задач;

підтримує i посилює оцінки керівника. Ситуацію контролює людина,  вона ж i приймає остаточне рішення,  а система їй допомагає;

на відміну вад адміністративних систем, у СППР акцент робиться на максимальну ефективність процесу прийняття  управлінських рішень;

здійснює інтеграцію моделей i аналітичних методів із стандартним доступом до даних та їх вибіркою.  Для подання допомоги при прийнятті рішення активізується одна або кілька моделей (математичних,  статистичних,  iмiтацiйних,  комбінованих );

є дружніми для користувачів,  не вимагають практично ніяких глибоких  знань  з  обчислювальної техніки i забезпечують діалогову документацію, вмонтована засоби навчання, просте пересування по системі та iншi атрибути програмних iнтерфейсних систем.

Практика застосування СППР дозволяє сформувати  дві основні стратегії побудови СППР.

Перша із них - побічної побудови СППР - полягає у розробці простої iндiвiдуальної підтримки,  дещо розширені можливості калькулятора.  Користувач може визначити, де i яким чином використати СППР. Вартість такої розробки низька.

    Друга стратегія  - безпосередньої побудови СППР - полягає у підвищенні результативності дій осіб,  що приймають рішення (управлінців, керівників).  Це дуже тривала i дорога розробка. Вона потребує ретельного аналізу процесу прийняття відповідних рішень перед початком побудови СППР. Уточненню підлягає вид, діапазон i глибина змін в управлінськім процесі, а також поведінка осіб, що приймають рішення.

СППР включає наступні елементи:

базу моделей,

систему управління базою моделей ,

управління діалогом, як основною складовою інтерфейсу користувача.

3.Структура автоматизованих інформаційних систем.

В комп'ютерних ІС   виділяють дві частини:

 •  забезпечуючу
 •  функціональну.

Забезпечуюча частина комп'ютерної ІС складається із компонент (підсистем), які автоматизують розв'язання задач з використанням ЕОМ і інших технічних засобів управління в установлених режимах функціонування.

    Склад забезпечуючої частини ІС,  як правило, однорідний для ІС різного рівня і призначення,  що дозволяє реалізувати принцип сумісності різних  систем  в процесі їх функціонування. Це

 •  інформаційне,
 •  лінгвістичне,
 •  технічне,
 •  програмне,
 •  математичне,
 •  правове,
 •  організаційне
 •  ергономічне.
       
  Інформаційне забезпечення представляє собою сукупність проектних рішень по обсягам, розміщенню. Формам організації інформації, що циркулює в АІС.

Воно включає показники, довідкові дані, методи класифікації і кодування інформації,  способи організації нормативно-довідкової інформації, побудови банків даних, уніфіковані системи документації, що спеціально організовані для автоматизованого обслуговування, масиви інформації на відповідних носіях, а також персонал , який відповідає за побудову і ведення інформаційної бази.

Лінгвістичне забезпечення  включає  сукупність  засобів  і правил для формалізації природної мови, які використовуються при спілкуванні користувачів і експлуатаційного персоналу ІС з комплексом засобів автоматизації при функціонуванні ІС.

Технічне забезпечення  об'єднує  сукупність усіх технічних засобів, що використовуються при функціонуванні комп'ютерної ІС.

     Математичне забезпечення - це сукупність математичних методів, моделей і алгоритмів розв'язання задач, які застосовуються в  ІС.  Моделі і алгоритми,  що включаються у якості інструменту подальшої розробки програмних засобів. Моделі ж системи управління, об'єкта автоматизації,  відносяться звичайно до організаційного забезпечення.

Програмне забезпечення - це  сукупність програм на носіях даних і програмних документів,  які призначені для налагодження, функціонування і перевірки працездатності ІС .

Правове забезпечення  віднесена  сукупність  правових норм, які регламентують правові відношення при функціонуванні ІС і юридичний статус результатів її функціонування.

Методичне забезпечення  включає сукупність документів, які описують технологію функціонування ІС,  методи вибору і застосування користувачами  технологічних  прийомів для одержання конкретних результатів при функціонуванні ІС.

Ергономічне забезпечення ІС представляє сукупність засобів і методів, які створюють найсприятливіші умови праці людини в ІС,

умови для взаємодії людини і ЕОМ.


Функціональна частина АІС
 встановлює склад, порядок і принципи взаємодії  функцій, що автоматизуються для досягнення поставленої перед економічним об'єктом  мети.

В якості основного складового елементу функціональної  частини АІС, як правило,  виділяють підсистему.

Основними ж принципами декомпозиції системи на самостійні функціональних підсистем -є:
відносна самостійність кожної із них, тобто наявність конкретного об'єкту управління;  

 •  наявність відповідного набору функцій  і функціональних задач з чітко визначеною локальною метою  функціонування;
 •  мінімізація складу включених до  підсистеми елементів;
 •  наявність одного чи декількох локальних критеріїв, які допомагають оптимізувати режим роботи.

При декомпозиції функціональної частини використовуються підходи

 •  структурний
 •  функціональний

При структурнім  підході декомпозиція здійснюється виходячи із організаційної структури об'єкту управління. Тобто, підсистеми виділяються згідно з конкретними підрозділами і службами, які існують на об'єкті управління.

При функціональному  підході в основу виділення підсистем покладені ознаки,  які характеризують функції управління (планування, облік, аналіз, регулювання і т.ін.), періоди (цикли) управління, рівні управління, види  ресурсів, якими управляють функціональна сфера діяльності тощо.

Глибина розподілу АІС , склад і зміст її елементів  залежать від

 •  мети проектування
 •  критеріїв функціонування
 •  сфери діяльності.

Підсистеми АСІ в свою чергу поділяються на комплекси задач
Так, наприклад ,
АІС системи бухгалтерського обліку традиційно включають наступні комплекси задач:

Облік основних засобів

Облік матеріальних цінностей

Облік праці та заробітної плати

Облік готової продукції

Облік фінансово-розрахункових операцій

Облік витрат на виробництво.

Зведений облік

Складання звітності

PAGE  1


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

36844. Основные определения и критерии классификации угроз 223.2 KB
  Потенциальные злоумышленники называются источниками угрозы. Нарушение безопасности это реализация угрозы. Естественные угрозы это угрозы вызванные воздействием на АС объективных физических процессов стихийных природных явлений не зависящих от человека. Искусственные делят на: непреднамеренные совершенные по незнанию и без злого умысла из любопытности или халатности преднамеренные Каналы проникновения в систему и их классификация: По способу: прямые косвенные По типу основного средства для реализации угрозы: человек...
36845. Подготовка грунтовой площадки к строительству 570.5 KB
  Свойства и технологические характеристики грунтов Любое здание или инженерное сооружение возводится на подстилающем слое грунта. От физикомеханических свойств подстилающего слоя грунта зависит величина осадочных деформаций и долговечность сооружения в целом. К скальным однородным грунтам относят массивы изверженных пород с кристаллической структурой которые характеризуются значительной плотностью и малой влагоемкостью. К скальным слоистым грунтам относят породы сложенные из песчаников доломитов и глинистых сланцев.
36846. КОМПЬЮТЕРНАЯ СИСТЕМА PROJECT EXPERT. АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 64 KB
  Нижняя граница обусловлена тем что оборотных средств должно быть достаточно для погашения краткосрочных обязательств иначе компания окажется под угрозой банкротства. Превышение оборотных средств над краткосрочными обязательствами более чем в три раза также является нежелательным поскольку свидетельствует о нерациональной структуре активов. Показывает отношение наиболее ликвидной части оборотных средств денежных средств дебиторской задолженности краткосрочных финансовых вложений к краткосрочным обязательствам. Чистый оборотный капитал...
36847. Массивы и матрицы. Решение задач линейной алгебры 121.5 KB
  9000 Ввод элементов матрицы также осуществляется в квадратных скобках при этом элементы строки отделяются друг от друга пробелом или запятой а строки разделяются между собой точкой с запятой: nme=[x11 x12 . xmn;] Обратиться к элементу матрицы можно указав после имени матрицы в круглых скобках через запятую номер строки и номер столбца на пересечении которых элемент расположен: nmeиндекс1 индекс2 Листинг 3. Пример обращения к элементам матрицы =[1 2 3;4 5 6;7 8 9] = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12^22 33 ns = 3.
36848. Система автоматического регулирования температуры 488 KB
  Лабораторная работа Система автоматического регулирования температуры. Система автоматического регулирования температуры. Цель работы: Ознакомление с принципами построения системы автоматического регулирования и принципами работы такой системы. Экспериментальное получение переходных процессов системы автоматического регулирования.
36849. Логическая организация оперативной памяти 236.2 KB
  Определить объем основной памяти 2.Определить объем дополнительной памяти 3.Определить объем отображаемой памяти 4.
36850. КОНСОЛИДАЦИЯ ДАННЫХ В MS EXCEL 421 KB
  Создайте три однотипные таблицы по образцу на одном листе или на разных листах MS Excel рис. Проведите консолидацию 3х таблиц аттестации в одну с вычислением среднего балла по каждому предмету и разместите консолидированную таблицу на листе Консолидация для чего: перейдите на чистый лист в книге и установите маркер мыши в левый верхний угол будущей таблицы; на панели Данные выберите Консолидация; в окне Консолидация рис. 2 Диалоговое окно Консолидация перейдите в строку Ссылка затем выделите на листе Данные для консолидации...
36851. Использование программных средств контроля и анализа выполнения политики безопасности на примере операционной системы Windows XP 91.04 KB
  Командная строка Стандартные типы доступа к объектам в операционной системе WindowsXP SINCHRONIZE – использовать объект для синхронизации; WRITE_OWNER – изменить владельца объекта; WRITE_DC – изменить дискреционный список контроля доступа к объекту; RED_CONTROL – прочитать данные из дискреционного списка контроля доступа; DELETE – удалить объект. Специальные права доступа к объектам RED_DT – прочитать данные из объекта; WRITE_DT – записать данные в объект; PPEND_DT – добавить данные в объект; RED_TTRIBUTES – прочитать атрибуты объекта;...
36852. Численные методы решения задач линейной алгебры 44.5 KB
  Численные методы решения задач линейной алгебры specM вычисляет собственные значения и собственные векторы квадратной матрицы M. specM Собственные числа матрицы ns = 1. Х собственные векторы соответствующие собственным значениям из матрицы Y. Использование функции inv Пример вычисления обратной матрицы.