70115

Текстовий процесор Microsoft Word. Робота з таблицями, графічними зображеннями та редактором формул

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Мета роботи:Ознайомитись з основними поняттями та принципами роботи з текстовим процесором Microsoft Word. Навчитись налаштовувати робоче середовище процесора, форматувати текст, працювати з графічними зображеннями, таблицями та підпрограмою Microsoft Equation.

Украинкский

2014-10-15

1010 KB

10 чел.

Міністерство освіти і науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ України

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Кафедра ІСМ

Звіт

з лабораторної роботи 3

з дисципліни:

«Основи інформаційних технологій»

Тема:«Текстовий процесор Microsoft Word. Робота з таблицями, графічними зображеннями та редактором формул»

                             Виконала:

                                                                                             Студентка  групи КН-16

                                                                                                                  Сенейко І.Б.

                           Перевірив:

                                                                                                                       асистент

                                                                                                              Висоцька В.А.

Львів 2013

Тема роботи: Текстовий процесор Microsoft Word. Робота з таблицями, графічними зображеннями та редактором формул.

Мета роботи:Ознайомитись з основними поняттями та принципами роботи з текстовим процесором Microsoft Word. Навчитись налаштовувати робоче середовище процесора, форматувати текст, працювати з графічними зображеннями, таблицями та підпрограмою Microsoft Equation.

Теоретичні відомості

Microsoft Word – текстовий процесор, призначений для підготування  та форматування документів, в основному, текстового змісту. Крім тексту, документи можуть містити графіку, звукові файли, відео кліпи, рисунки, діаграми, таблиці, формули тощо. Програма дає змогу виконувати введення, форматування, перевірку і виведення тексту для друку.

Текстовий процесор є потужною програмою для створення невеликих текстових документів, брошур, буклетів. Для створення та  підготування до друку книг, газет або журналів застосовуються видавничі системи. Основним завданням  яких  є  створення  електронного  оригінал-макета,  де  текст та ілюстрації будуть розміщені саме так, як у майбутній газеті чи книзі.

Серед видавничих систем найпопулярнішими є PageMaker, QuarkXPress, Ventura Publisher.  Основне  призначення Microsoft Word –  професійне створення, редагування та макетування текстових документів.

Головне меню програми

Під заголовком вікна розміщено головне меню, що складається з пунктів: Файл, Правка, Вид,  Вставка, Формат, Сервіс, Таблиця, Вікно, Довідка. Розглянемо детальніше основні пункти вказаного меню.

В пункті меню Файл зібрані всі команди для роботи з файлами:

Створити – створення  нового  файлу.

Відкрити, Закрити – відкриття або закриття файлу.  

Зберегти – збереження поточного файлу.

Зберегти  як Web-сторінку – перетворення й збереження  документа у форматі HTML (у вигляді Web-сторінки).  

Параметри сторінки – встановлення параметрів сторінки в документі.

Верхнє,  Нижнє,  Ліве,  Праве  поля –  задають  відстань  від  краю  аркуша до першого рядка (символу) з відповідної сторони. При редагуванні текст не буде виходити за ці межі.

Розмір паперу – вибір розміру аркуша. У списку наведено багато стандартних  розмірів  паперу.  За  замовчуванням  встановлений  формат  А4 (210 мм х 297 мм.)

Колонтитули  –  це повторювані елементи документа, розташовані у верхній або нижній частині сторінки.

Друк – відкриття діалогу друкування.

Для  друку  необхідно  вказати  такі  три  параметри:  тип  принтера (вибирається  зі  списку),  кількість  копій  та  сторінки.  Сторінки,  що  повинні бути надруковані вибирають такими способами:  

 •  всі – друк всіх сторінок документа
 •  поточна – друк сторінки, на якій перебуває курсор.
 •  номери – друк зазначених сторінок.
 •  виділений фрагмент – друк виділеної частини документа.

Меню вставка зібрані команди для роботи з різними об’єктами:

Розрив -  додавання  розриву  сторінки,  стовпчика  чи  розділу  в  поточну позицію курсору.

Номери сторінок – даний пункт меню застосовується для встановлення нумерації  сторінок.

Дата й час -  додавання  поточної  дати  й  часу  в  позицію  курсору.

Автотекст -  додавання  в  документ  найпоширеніших   фраз  і  слів. Наприклад,  при  наборі  листа  можна  ввести  за  допомогою  авто тексту.

Поле – додавання поля в документ. Поля використовуються для автоматичного виведення та оновлення різних даних. Наприклад, необхідно розробити форму бланка, а потім коректувати тільки  деякі  числові  дані.  У цьому випадку зручно застосовувати поля.

Символ -  вставка  символу  або  спеціального  знака  з  якого-небудь шрифту.

Примітка - введення в текст примітки, виділеної кольором.  

Зноска -  вставка  зноски  в  документ.  Зноски  діляться  на  два  види: звичайні та кінцеві.

У меню формат зібрані команди для роботи текстом:

Шрифт – змінює шрифтові параметри тексту. Всі параметри задаються у вікнах:

 •  Масштаб - висота символів відносно вихідних (у відсотках, від 1 до 600).
 •  Інтервал - збільшення або зменшення відстані між символами.
 •  Зміщення - зсув виділеного тексту відносно поточного рядка.
 •  Кернінг -  автоматичне  настроювання  кернінгу,  тобто   зменшення інтервалу між визначеними парами знаків.

Абзац – змінює налаштування абзацу:

•Вирівнювання -  дозволяє  виставити  всі  початкові  або  кінцеві  символи рядків вздовж однієї лінії, у результаті чого текст виглядає рівним.

 •  Відступ - задає інтервал від лівого або правого поля до рядків абзацу.
 •  Інтервал - зміна інтервалу між виділеним і попереднім абзацами.
 •  Міжрядковий - інтервал між рядками тексту. Можна вибрати як стандартний  інтервал, так і встановити його вручну.  
 •  Відступ - відстань від поля до першого символу абзацу ("новий рядок").

Список –  здійснює  перетворення  тексту  в  список.

Границі та заливка – створення рамки навколо тексту чи сторінки, а також зафарбування документу вибраним кольором.

Стовпчики – зміна кількості колонок у документі.

Табуляція – встановлення позиції, вирівнювання й символів заповнення табуляції.  Символ  табуляції  вводиться  натисканням  клавіші “Tab” і дозволяє вирівняти текст без використання інших засобів.

Регістр – перетворення виділеного тексту в один з відображених варіантів.

Стиль – застосування до виділеного тексту обраного стилю.

У меню сервіс зібрані сервісні команди:

Правопис – перевірка відкритого документа на наявність орфографічних,  граматичних  та  стилістичних  помилок.

Мова – при виборі даної опції з'являється підменю:

 •  Вибрати мову – вибір зі списку мови словника, по якому буде перевірятися правильність  написання  тексту.
 •  Тезаурус -  заміна  виділеного  слова  в  тексті  синонімом,  антонімом  або зв'язаним за змістом словом.
 •  Розміщення переносів – встановлення автоматичного розміщення переносів у тексті.

Статистика – виведення статистичної інформації про кількість в документі сторінок, слів, знаків, абзаців,  рядків.

Встановити  захист –  встановлення  захисту  документа,  що  обмежує права його редагування сторонніми користувачами.

Макроси –  даний  пункт  меню  передбачає  створення,  редагування  й видалення  макросів.

Налаштування – настроювання  кнопок  панелей  інструментів,  команд меню й комбінацій клавіш.

Параметри –  зміна  режимів  роботи  текстового  редактора Word.

Під рядком меню знаходяться панелі інструментів, які забезпечують швидкий доступ до команд, що часто використовуються. Нижче розміщена лінійка, яка відображає параметри полів сторінки, абзацні відступи і відступи стовпців таблиці.

Робота з таблицями

Є два варіанти додавання таблиць у документ: створення порожньої таблиці, яка надалі заповнюється даними, і перетворення в таблицю вже наявної інформації.

Створення порожньої таблиці здійснюють через команду Вставити таблицю в меню Таблиця. Потім у вікні діалогу Вставка таблиці задають кількість стовпців та рядків за допомогою лічильників Кількість стовпців і Кількість рядків. Рисування таблиці  здійснюється за допомогою команди Нарисувати таблицю в меню Таблиця.

У комірки таблиці можна вводити текст, числа, вставляти рисунки, дані в комірки таблиці з буфера обміну. Для переміщення курсору по комірках таблиці, крім натискання миші, використовують клавіші керування курсором.

Для додання рядка (стовпця) обирають команду Додати\Рядки вище (або Рядки  нижче)  в  меню  Таблиця.

Робота з графічними об’єктами

Зображення, якими може оперувати процесор Microsoft Word, поділяються на дві категорії: рисунки та графічні об’єкти. Рисунки, зазвичай створюються за допомогою інших програм і вставляютьсяу документи. Графічні об’єкти створюються власне у програмі Word. Представлений векторний редактор дає змогу рисувати графічні об’єкти (лінії, багатокутники, еліпси, стрілки тощо), а також виконувати художнє оформлення окремих слів та словосполучень. В процесі побудови графічних об’єктів до них можуть бути застосовані такі дії:

Групувати – об’єднання декількох графічних об’єктів в одну  групу.

Розгрупувати – розбиття одного об’єкта на декілька.

Порядок – встановлення взаємного розташування об’єктів:

 •  на передній/задній план – відображення об’єкта поверх/ззаду всіх інших;
 •  перемістити вперед/назад – переміщення об’єкта на один рівень вверх/вниз серед решти об’єктів;
 •  перемістити перед/за текстом – розміщення виділеного графічного об’єкта поверх/позаду тексту.

Опція Повернути/відбити – включає декілька кілька операцій:

 •  вільне обертання – поворот обраного об'єкта на будь-який кут;
 •  повернути вліво/вправо – поворот виділеного графічного об'єкта на 90 градусів за чи проти годинникової стрілки;
 •  відбити зліва направо – дзеркальне відбиття графічного об'єкта по горизонталі на 180°;
 •  відбити зверху вниз – дзеркальне відбиття виділеного об'єкта по вертикалі на 180 градусів.

Окрім зазначених дій над об’єктами у постачання Microsoft Word входить ціла колекція графічних заготовок:

 •  рисування звичайних ліній;
 •  рисування з’єднувальних ліній;
 •  відображення основних фігур;
 •  відображення фігурних стрілок;
 •  рисування елементів блок-схеми;
 •  рисування різного роду привітальних елементів;
 •  відображення виносних елементів;
 •  рисування інших елементів, які не входять в попередні категорії.

Особливою характеристикою текстового процесора є наявність великої бібліотеки з художнього оформлення тексту WordArt.

Редактор формул

Важливим елементом текстового процесора є редактор математичних формул Microsoft Equation 3.0, який дає змогу вставляти у документ близько 150 математичних символів. Після його виклику на екрані з’являється вікно, в  яке  вставляється вибраний символ та панель інструментів редактора формул, з якої вибираються символи.

Формула являє собою графічний елемент, який можна масштабувати й переміщати так само як рисунки.

Порядок виконання роботи

1.Для оформлення титульної сторінки:

 1.  З самого верху набираю назву навчального закладу і ставлю вирівнювання посередині.
  1.  Далі нижче ввожу кафедру, на якій пишу лабораторну роботу і ставлю вирівнювання по правому краю.
  2.  Друкую назву лабораторної роботи, і роблю його різним написанням.
  3.  Далі через табуляцію виставляю рядки виконуючого та перевіряючого справа.
  4.  Потім в самому низі пишу колонтитул з назвою міста та роком здачі.                                        

2.Для створення колонтитулів потрібно вибрати Вид/Колонтитул,    або двічі клацнути на місці колонтитула, потім ввести даний колонтитул. Для того щоб вставити номер сторінки потрібно в на панелі Колонтитул натиснути кнопку Номер сторінок та формат номеру.

3.Для того, щоб задати час автозберігання  документа потрібно зайти в Параметри далі Зберігання та в вікні час автозберігання поставити 5 хвилин.

               

4. Для того, щоб здати абзацний відступ потрібно вибрати текст, далі викликавши контекстне меню вибрати Абзац і в рядку Перша стрічка вибрати Відступ і вказати 1 см.

5.В меню Файл вибрати Зберегти як і вказати каталог куди потрібно зберегти .

6.Побудований малюнок знаходиться в Додатку 2.

7.Пароль для відкриття та зміни документу – ivanka.

8.Для того щоб визначити кількість слів та символів, які містяться в набраному тексті потрібно зайти в Сервіс\Статистика.

9.Для заміни потрібно в меню Правка вибрати Замінити та в рядку Найти вписати “а”, а в рядку Замінити на вписати Іванна після чого натиснути Замінити все.

10.Формула знаходиться в Додатку 3.

Прізвище

Ім’я

Група

Адреса

Телефон

 1.  

Сенейко

Іванна

КН-16

Самбір

0676971315

 1.  

Костик

Людмила

КІ-03

Мостиська

0686291950

 1.  

Томко

Віталій

ПІ-13

Городок

0965156876

 1.  

Попович

Віталій

КН-12

Львів

0971842345

 1.  

Оліярник

Лілія

ФЛ-01

Самбір

0973806026

 1.  

Целюх

Василь

МН-05

Комарно

0675478945

 1.  

Скиба

Дмитро

ЕК-03

Рудки

0984673679

Контрольні питання

 1.  Вікно програми Word має такі основні елементи:
  1.  Рядок із заголовком програми.
   1.  Стандартні атрибути рядка-заголовка Windows.
    1.  Настроюванні панелі, які користувач може додавати або забирати.
    2.  Лінійки, на яких можна виставляти маркери та відступи.
 2.  Основною характеристикою програмного меню є те, що користувач при необхідності може змінювати його добавляючи нові меню, та забираючи старі.
 3.  Для створення нового абзацу потрібно перейти в меню Формат та вибрати Шрифт далі на закладці Інтервал абзац, який нам потрібно.
 4.  Для збереження файлу потрібно вибрати меню Файл далі зберегти та вибрати потрібний каталог, також потрібно вибрати тип документу у якому нам потрібно зберегти файл
 5.  Особливістю набору тексту є те, що при переході на новий рядок не обов’язково тиснути Enter оскільки текстовий процесор зробить це самостійно. Також між словами потрібно ставити принаймні один пропуск.
 6.  Колонтитул – це спеціальний повторювальний текст який знаходиться знизу чи зверху сторінки. В ньому можна розмістити текст, графіку номера сторінок, час, дату, тощо.
 7.  При роботі з графічними об’єктами потрібно задавати їхнє обтікання в тексті та розміщення в самому тексті, також потрібно задавати розмір та вирівнювання.
 8.  Для створення таблиці можна використовувати меню Вставити Таблиця,також таблицю можна намалювати за допомогою опції Намалювати таблицю.

Завдання 2

                                                Завдання 3

Висновок: на цій лабораторній роботі я ознайомилась з основними поняттями та принципами роботи з текстовим процесором Microsoft Word. Навчилась налаштовувати робоче середовище процесора, форматувати текст, працювати з графічними зображеннями, таблицями та підпрограмою Microsoft Equation.

Додаткове завдання

програми. Основну увагу в методі сконцентровано на відповідності вхідних і вихідних потоків даних. Структури на діаграмах Джексона будуються з чотирьох основних компонентів, представлених на мал.4.9:

 •  Операція – блок кодів, який має один вхід і один вихід (мал.4.9, а)
 •  Слідування – послідовне виконання операції зліва на право (мал.4.9, б)
 •  Вибір – виконання однієї з операцій в залежності від виконання умови (мал.4.9, в)
 •  Ітерація – багаторазове виконання блоку (мал.4.9, г)

                                                                                                                      

                                                                                                                            

 в г

Рис. 4.9. Елементи структурних діаграм Джексона

Приклад 4.3 У менеджера торгової фірми є файл, який містить записи про принтери з наступними полями: фірма-виробник, марка, швидкість друку, вартість, кількість одиниць на складі. Ці поля створюють структуру вхідних даних. На запит менеджера програма надає відомості про потрібні покупцю принтери, у відповідності з критеріями пошуку.                                                                                                                                                        

З точки зору структурного програмування Джексона алгоритм програми буде наступним:

 Програма

       Цикл- поки не кінець файлу

Прочитати запис

Порівняти задані поля із критеріями пошуку

       Якщо співпали

                  Зберегти у вихідний список

      Кінець-якщо

      Кінець-цикл

                   Вивід результативного списку

      Кінець- програма

Рис. 4.10. Структурна карта Джексона

Отримана структурна карта Джексона наведена на рис. 4.10.

4.1.6. CASE- технології

CASE- технології (Computer- Aided Software/ System Engeneering – розробка програмного забезпечення/ систем із використанням комп’ютерної підтримки) – це реалізовані у вигляді програмних продуктів технологічні системи, орієнтовані на створення складних програмних систем і підтримку їх повного життєвого циклу чи його основних етапів. На сьогоднішній час CASE- технології використовуються не тільки для виробництва ПП, але і як сильний інструмент вирішення дослідних і проектних задач (структурний аналіз предметної області, моделювання ділових пропозицій з ціллю


шафа

холодильник

стіл

диван

моє ліжко

       *

B

A

       O

D

        O

B

        O

C

A

    

 Операція

А

В

С

D

Програма пошуку

потрібного принтера

Зчитування  запису із файла

Порівняння вмісту із заданим критеріяєм

Вивід записів про принтери


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

75588. Театр. Вільний час, План-конспект уроку з англійської мови для учнів 9-х класів 71.5 KB
  Активізувати вживання ЛО теми «Вільний час», «Відвідування театру естради». Практикувати учнів у читанні тексту з метою отримання загального уявлення (skimming) та максимально повного й точного розуміння усієї інформації, що в ньому міститься (scanning) Підготувати до самостійного усного висловлювання про відвідування театру.
75589. Відвідування театру естради, План-конспект уроку з англійської мови для учнів 9-х класів 65.5 KB
  Активізувати в мові учнів вживання ЛО теми «Відвідування театру». Підготувати учнів до самостійного висловлювання про відвідування театру естради на основі плану. Практикувати у діалогічному мовленні: конструюванні діалогів за заданою ситуацією та з урахуванням міжрольових взаємодій комунікативних партнерів...
75590. Музичні захоплення, План-конспект уроку з англійської мови для учнів 9-х класів 90.5 KB
  Обладнання: підручник вікторина Pop Music Quiz НО1 текст для читання My fvourite singer Elvis Presley king of rock nd roll HO2 Fill in the tble HO3 Write biogrphy of your own fvourite pop strrdquo;HO4 тексти 1 2 для позакласного читання з серії Pop rt з молодіжних журналів НO5 НO6. Т: We re going to tlk bout your fvourite music musicins singers nd pop groups By the end of the lesson you should be ble: to tlk bout your fvourite music musicins singers nd pop groups; to conduct your own dilogues using the given one s n...
75591. Музичні захоплення. Мій улюблений співак 63.5 KB
  Обладнання: підручник текст і запис пісні Yesterdy групи Betles НО1 текст цієї пісні з пропускамНO2 текст для аудіювання The Betles НО3 True or Flse HO4 HO5. Предявлення тексту для аудіювання The Betles. Т: Wht do you think Do you know the fmous group The Betles Wht hits of the Betles do you like re the Betles still populr in Englnd Why 2 WhileListening ctivities. Н03: The Betles The Betles becme ntionlly fmous in Englnd in October 1962 when their first single record Love me do entered the Hit Prde t number 27.
75592. Музичні захплення, План-конспект уроку з англійської мови для учнів 9-х класів 59.5 KB
  Практикувати учнів у читанні тексту з метою отримання загального уявлення (scanning) та з метою точного й повного розуміння усієї інформації, що в ньому міститься (skimming). Навчати висловлюванню за змістом прочитаного тексту.
75593. Шекспір — видатний англійський письменник 69 KB
  Обладнання: підручник автентичний текст для читання Shkespere HO1 True or Flse H02 nswer the questions H03 Strip story H04 текст для позакласного читання про англійських або американських акторів на вибір учителя. Т: The topic of our tody\'s lesson is Shkespere the gretest English writer...
75594. Відвідування кінотеатру 71 KB
  Активізувати у мові учнів ЛО теми «Відвідування кінотеатру». Практикувати учнів у читанні тексту з метою отримання загального уявлення (skimming) та з метою максимально повного й точного розуміння всієї інформації, що міститься в тексті (scanning).
75595. Відвідування кінотеатру в Англії, План-конспект уроку з англійської мови для учнів 9-х класів 61.5 KB
  Активізувати у мові учнів ЛО теми «Відвідування кінотеатру», «Кіно». Практикувати в аудіюванні та читанні тексту з метою отримання загального уявлення (skimming) та з метою максимально повного й точного розуміння всієї інформації, що міститься в тексті (scanning). Практикувати учнів у спілкуванні в формі діалогу-розпитування, діалогу-обміну думками.
75596. Кіно в Британії. Моє відвідування кінотеатру 58.5 KB
  Обладнання: підручник Keyfcts bout film HO1 Trueorflse H02. T: In your notebook write 9 types of films. I will cll out one type of films t time. If you her one of your type of films put your hnd up nd cross the word out.