70117

Подсчет суммы элементов квадратной матрицы, полученной из клавиатуры

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Написать одну программу, с помощью которой можно задать размер квадратной матрицы. При этом размер должен быть нечётным числом и больше 7. При помощи генератора случайных чисел инициализировать матрицу целыми числами в диапазоне от -20 до +5.

Русский

2014-10-15

55.5 KB

0 чел.

Министерство образования и науки Украины

ОДЕССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет информационной безопасности

Кафедра информационной безопасности

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3

з дисциплини Алгоритмические языки и програмированние

«Підрахунок суми елементів квадратної матриці, отриманої з клавіатури»

Разработал студент гр. РТ-123

__________ Комарницкий Н.А.

           (подпись)

“___” ____________ 2013 р.

Старший преподав. каф. ИБ

_______________    Яцик Э.А.

          (подпись)

“___” ____________ 2013 р.

Одесса 2013

1  Цель работы

1) Изучение интегрированной среды Borland C.

2) Закрепление знаний.

3) Создание сложной программы с использованием большого количества функций определенных пользователем.

  1.  Домашнее задание

Написать одну программу, с помощью которой можно задать размер квадратной матрицы. При этом размер должен быть нечётным числом и больше 7. При помощи генератора случайных чисел инициализировать матрицу целыми числами в диапазоне от -20 до +5. Подсчитать сумму элементов матрицы, которые обозначены тёмным цветом на рисунке 1. Вывести на экран найденную сумму.

Выполнение лабораторной работы

1.Данная лабораторная работа написана на языке С++.

Исходный код программы :

// nikita.cpp: определяет точку входа для консольного приложения.

//

#include "stdafx.h"

#include <iostream>

#include <locale.h>

#include <ctime>

using namespace std;

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])

{

setlocale(LC_ALL, "");

srand(time(NULL)); // Инициализируем генератор случайных чисел.

 int n = 0;

int sum = 0; //Сумма нужных треугольников

int sum2 = 0; //Потом посчитаем сумму левого треугольника

int sum1 = 0;

int sum3 = 0;

cout << "Ввести размерность матрицы (Больше 7 и нечетное)";

cin >> n; // Считываем с клавиатуры n

while (n <= 7)

{

 cout << "Число должно быть больше 7" << endl;

 cin >> n;

}

while (n % 2 != 1)

{

 cout << "Число должно быть нечетным" << endl;

 cin >> n;

}

double half = n / 2 + 1; //половинка размерности матрицы +1

cout << "Сгенерированная матрица" << endl;

int **a = new int*[n]; // Создаем массив указателей

 for (int i = 0; i < n; i++)

{

 a[i] = new int[n]; // Создаем элементы

 }

 for (int i = 0; i < n; i++)

{

 for (int j = 0; j < n; j++)

 {

  a[i][j] = rand() % 23 - 11; // Каждый элемент случайному числу от -23 до +1

  cout << a[i][j] << "      "; // Вывести элементы в консоль

 }

 cout << endl;

 cout << endl;// Двумерный массив. Строка кончилась, переводим строку и на консоли

 }

//Верхняя часть

for (int i = 0; i < half - 1; i++)

for (int j = 0; j < n; j++)

  sum2 += a[i][j];

//Нижняя правая половинка

 for (int j = half; j < n; j++)

for (int i = half - 1; i < n; i++)

 sum1 += a[i][j];

//Нижний треугольник

 for (int j = 0; j < half + 1; j++)

{

 for (int i = half - 1; i < (n - j); i++)

  sum3 += a[i][j];

}

sum = sum1 + sum2 + sum3;

 cout << "Сумма нужных элементов :" << sum << endl;

 // Удаление массива

for (int i = 0; i < n; i++)

 {

 delete[]a[i]; // Удаляем каждый элемент

 }

delete[] a; // А потом массив

system("pause");

 return 0;

}

2.Результат выполнения работы :

Вывод

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65583. РОЗВИТОК ТЕОРІЇ І МЕТОДІВ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ РЕЖИМІВ РОБОТИ ЕЛЕКТРИЧНИХ СИСТЕМ З НЕСИМЕТРІЄЮ 843 KB
  Розв’язання таких задач принципово можливо на основі переходу до математичних моделей, що використовують рівняння у фазних координатах. Перейти до більш повних і точних моделей на основі рівнянь у фазних координатах, що враховують електромагнітний і електростатичний...
65584. РОЗВИТОК У КЕРІВНИКІВ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВИХ ПІДРОЗДІЛІВ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ЗДАТНОСТІ ДО САМОРЕГУЛЯЦІЇ ПСИХІЧНОЇ СТІЙКОСТІ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ 235 KB
  За оцінкою експертів у рейтингу якостей керівника ОРП ДПСУ найважливішою є здатність до саморегуляції в екстремальних умовах професійної діяльності. З огляду на це керівник ОРП повинен бути емоційно стриманим уміти контролювати себе тобто мати високий рівень саморегуляції...
65585. СТРУКТУРА ТА МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ БАГАТОШАРОВИХ КОМПОЗИТІВ МІДЬ –ТАНТАЛ, ОТРИМАНИХ МЕТОДОМ ДИФУЗІЙНОГО ЗВАРЮВАННЯ 457.5 KB
  Для досягнення поставленої мети виникла необхідність у вирішенні таких основних задач: вибір металу проміжного між міддю та танталом шару та методів виготовлення мідних та проміжних шарів; встановлення технологічних параметрів дифузійного зварювання які забезпечували б надійний адгезійний...
65586. Діагностика процесу чистового шліфування по динаміці зміни вихідних змінних 454.5 KB
  Вирішення перелічених завдань має особливе значення для операцій шліфування при виконанні яких на якість і продуктивність впливають збурюючи дії і зміни параметрів технологічної системи. Операція настроюється на найгірший стан системи і середовища.
65587. Багатофункціональні сонячні системи тепло-холодопостачання і кондиціювання повітря 402.5 KB
  Метою роботи є вдосконалення багатофункціональних сонячних систем тепло холодопостачання і кондиціювання повітря на основі осушувальновипарних методів і сонячної енергії для підтримки безперервності циклу.
65588. ТВОРЧІСТЬ ЗЕНОВІЯ КРАСІВСЬКОГО ТА ЯРОСЛАВА ЛЕСІВА: ДИСКУРС НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ 172 KB
  Простежити діахронію розуміння України Батьківщини дому рідної мови свободи Бога в життєвому та літературному досвіді обох письменників; зясувати жанровотематичні параметри творчості...
65589. МОДУЛЯЦІЯ ГЛІЦИНОВИХ РЕЦЕПТОРІВ КАНАБІНОЇДАМИ В НЕЙРОНАХ ЦНС ЩУРІВ 724 KB
  Мета роботи полягала у вивченні впливу канабіноїдів на електрофізіологічні характеристики гліцин-активованого струму, та функціональне значення такого впливу на мережеву нейронну активність в гіпокампі.
65590. Розроблення основ технологій формування карбонітридних та карбооксидних термодифузійних покриттів на титанових сплавах 4.27 MB
  Проте деякі особливості притаманні титану обмежують його застосування в якості конструкційного матеріалу. Тому експлуатація в умовах складних навантажень та впливу агресивних середовищ яка висуває підвищені вимоги до фізикохімічних властивостей робочих поверхонь вимагає додаткової обробки титану.
65591. РОЗВИТОК МОВЛЕННЄВИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДОШКІЛЬНИКІВ У РІЗНОМУ СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ОТОЧЕННІ 265.5 KB
  У звязку з цим особливої актуальності набуває проблема розвитку мовленнєвих здібностей дошкільників у різному соціокультурному оточенні. Щерба мовлення дітей та їх цілеспрямованого навчання у процесі розвитку мовленнєвих здібностей А. Щерба окремих сторін мовлення дитини та комплексного розвитку...