70117

Подсчет суммы элементов квадратной матрицы, полученной из клавиатуры

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Написать одну программу, с помощью которой можно задать размер квадратной матрицы. При этом размер должен быть нечётным числом и больше 7. При помощи генератора случайных чисел инициализировать матрицу целыми числами в диапазоне от -20 до +5.

Русский

2014-10-15

55.5 KB

0 чел.

Министерство образования и науки Украины

ОДЕССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет информационной безопасности

Кафедра информационной безопасности

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3

з дисциплини Алгоритмические языки и програмированние

«Підрахунок суми елементів квадратної матриці, отриманої з клавіатури»

Разработал студент гр. РТ-123

__________ Комарницкий Н.А.

           (подпись)

“___” ____________ 2013 р.

Старший преподав. каф. ИБ

_______________    Яцик Э.А.

          (подпись)

“___” ____________ 2013 р.

Одесса 2013

1  Цель работы

1) Изучение интегрированной среды Borland C.

2) Закрепление знаний.

3) Создание сложной программы с использованием большого количества функций определенных пользователем.

  1.  Домашнее задание

Написать одну программу, с помощью которой можно задать размер квадратной матрицы. При этом размер должен быть нечётным числом и больше 7. При помощи генератора случайных чисел инициализировать матрицу целыми числами в диапазоне от -20 до +5. Подсчитать сумму элементов матрицы, которые обозначены тёмным цветом на рисунке 1. Вывести на экран найденную сумму.

Выполнение лабораторной работы

1.Данная лабораторная работа написана на языке С++.

Исходный код программы :

// nikita.cpp: определяет точку входа для консольного приложения.

//

#include "stdafx.h"

#include <iostream>

#include <locale.h>

#include <ctime>

using namespace std;

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])

{

setlocale(LC_ALL, "");

srand(time(NULL)); // Инициализируем генератор случайных чисел.

 int n = 0;

int sum = 0; //Сумма нужных треугольников

int sum2 = 0; //Потом посчитаем сумму левого треугольника

int sum1 = 0;

int sum3 = 0;

cout << "Ввести размерность матрицы (Больше 7 и нечетное)";

cin >> n; // Считываем с клавиатуры n

while (n <= 7)

{

 cout << "Число должно быть больше 7" << endl;

 cin >> n;

}

while (n % 2 != 1)

{

 cout << "Число должно быть нечетным" << endl;

 cin >> n;

}

double half = n / 2 + 1; //половинка размерности матрицы +1

cout << "Сгенерированная матрица" << endl;

int **a = new int*[n]; // Создаем массив указателей

 for (int i = 0; i < n; i++)

{

 a[i] = new int[n]; // Создаем элементы

 }

 for (int i = 0; i < n; i++)

{

 for (int j = 0; j < n; j++)

 {

  a[i][j] = rand() % 23 - 11; // Каждый элемент случайному числу от -23 до +1

  cout << a[i][j] << "      "; // Вывести элементы в консоль

 }

 cout << endl;

 cout << endl;// Двумерный массив. Строка кончилась, переводим строку и на консоли

 }

//Верхняя часть

for (int i = 0; i < half - 1; i++)

for (int j = 0; j < n; j++)

  sum2 += a[i][j];

//Нижняя правая половинка

 for (int j = half; j < n; j++)

for (int i = half - 1; i < n; i++)

 sum1 += a[i][j];

//Нижний треугольник

 for (int j = 0; j < half + 1; j++)

{

 for (int i = half - 1; i < (n - j); i++)

  sum3 += a[i][j];

}

sum = sum1 + sum2 + sum3;

 cout << "Сумма нужных элементов :" << sum << endl;

 // Удаление массива

for (int i = 0; i < n; i++)

 {

 delete[]a[i]; // Удаляем каждый элемент

 }

delete[] a; // А потом массив

system("pause");

 return 0;

}

2.Результат выполнения работы :

Вывод

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

31719. Формування моральної свідомості 39 KB
  Для періоду дитинства взагалі характерне засвоєння моральних норм і перетворення останніх на регулятори поведінки та діяльності дитини через наслідування відповідних дій дорослих. 3 погляду педагогіки це орієнтація на максимальне усвідомлення у межах вікових психологічних можливостей дитиною моральних вимог що їх постійно висуває перед нею життя орієнтація на природну творчість дитини. У моральній свідомості учнів розрізняють два взаємопов'язаних рівні: теоретичний система моральних знань того чи іншого рівня узагальненості та рівень...
31720. Соціально-психологічні аспекти виховання 37 KB
  Такі групи називають референтними. Референтні групи можуть бути як реальними так і уявними але особистість завжди орієнтується на їх цінності і стандарти як на еталонні зразки своєї поведінки завжди прагне до визнання з їх боку. Якщо індивід реально входить до складу референтної групи то це створює психологічно сприятливі умови для успішного розвитку особистості в певному напрямку останній зовсім не обовязково має співпадати зі загальною стратегією виховання особливо коли референтній групі притаманна асоціальна спрямованість.
31721. Загальна характеристика процесу учіння 23.5 KB
  Загальна характеристика процесу учіння Учіння виявляється там де дії людини скеровуються свідомою метою засвоїти певні знання навички вміння форми поведінки і діяльності коли субєкт діє з метою засвоєння нового досвіду. Зміст учіння гностична пізнавальна діяльність на основі пізнавальних психічних процесів за допомогою перцептивних мнемічних інтелектуальних імажинативних дій. Існує 3 основних групи мотивів учіння за їх джерелом: Внутрішні зумовлені структурою потреб людини.
31723. Мотивація учіння 27 KB
  Мотивація учіння Будьяка діяльність здійснюється під впливом певних спонукань які є рушієм активності її суб'єкта. Навчальна мотивація визначається специфічними для навчальної діяльності факторами: власне освітньою системою освітнім закладом; організацією навчального процесу; суб'єктивними особливостями тих хто навчається вік стать інтелектуальний розвиток здібності рівень домагань самооцінка взаємодія з іншими тощо; суб'єктивними особливостями педагога насамперед його ставленням до учня до власної справи; специфікою навчального...
31724. Загальна характеристика праці вчителя 28.5 KB
  Загальна характеристика праці вчителя На основі системного підходу до аналізу педагогічної діяльності Н. До структурних компонентів належать суб'єкт та об'єкт педагогічної взаємодії предмет їх спільної діяльності цілі навчання і засоби педагогічної комунікації. Функціональними компонентами педагогічної діяльності на думку Н. Конструктивний компонент розкриває особливості конструювання вчителем власної діяльності та діяльності учнів з урахуванням близьких урок заняття цикл занять цілей навчання і виховання.
31725. Специфіка педагогічного мислення 27.5 KB
  Специфіка педагогічного мислення Педагогічне завдання є структурною одиницею мислення вчителя. Основним компонентом практичного мислення вчителя в якому найяскравіше проявляється внутрішня єдність інтелектуальних емоційних та вольових якостей особистості є процес прийняття педагогічних рішень. Ще одна важлива особливість мислення вчителя полягає в тому що теоретичні знання при розв'язанні педагогічних завдань використовуються як правило у знятому вигляді автоматично скорочено згорнуто. Зумовлено це поперше загальною тенденцією до...
31726. Педагогічне спілкування 28 KB
  Педагогічне спілкування Прагнення до людського спілкування виступає своєрідним внутрішнім стимулом рушієм діяльності особистості. Педагогічне спілкування це система органічної соціальнопсихологічної дії учителявихователя і вихованця в усіх сферах діяльності що має певні педагогічні функції спрямоване на створення оптимальних соціальнопсихологічних умов активної та результативної життєдіяльності особистості. Оптимальним треба вважати таке спілкування педагога з вихованцями у процесі навчальновиховної роботи яке створює найбільш...
31727. Методи педагогічної психології 29 KB
  Недоліки цього методу: пасивність спостерігача фіксація тільки зовнішніх проявів певних дій і вчинків складність кількісної обробки одержаних даних. Позитивні сторони методу в його масовості швидкості одержання інформації легкої обробки даних можливості застосування математичних методів обробки даних і порівняльного аналізу декількох обстежень. Недоліки методу важко розраховувати на повні правильні точні відповіді неможливість втручання в сам процес анкетування немає гарантій недобросовісного заповнення анкет тощо. Позитивні...