70172

Visual Basic

Курсовая

Информатика, кибернетика и программирование

Целью данной работы является ознакомление с программой Visual Basic и написание в ней программы для решения степенных уравнений методом деления отрезка пополам и методом хорд, а так же с программой, позволяющей решить почти любой пример, Maple.

Русский

2014-10-16

92.5 KB

15 чел.

Сибирский государственный университет телекоммуникации

и информатики

Уральский технический институт связи и информатики

Кафедра физики, прикладной математики и информатики

КУРСОВАЯ РАБОТА

по информатике

на тему: Visual Basic

Выполнил: студент гр. МЕ-41

Лерман М. В.  

                                                                                 Руководитель: Кокорина Е. Е.

Екатеринбург 2005

Содержание.

Введение.

Хотя решение степенных уравнений не ново, но всё ещё актуально, потому что нам всем приходилось решать эти уравнения не раз, и не раз ещё придётся нам поломать голову над ними. И именно теперь, когда у нас появилась возможность решать степенные уравнения на компьютере, экономя свои силы и время, о чём и не могли мечтать студенты учившееся до изобретения компьютера, которым приходилось проводить всё вычислительные операции вручную, мы просто обязаны хотя бы ознакомится с этой возможностью.

Целью данной работы является ознакомление с программой Visual Basic и написание в ней программы для решения степенных уравнений методом деления отрезка пополам и методом хорд, а так же с программой, позволяющей решить почти любой пример, Maple.

Вместе с тем необходимо отметить, что написание программы в Visual Basic и проверка результатов работы программы в пакете Maple являются первоочередными задачами данной работы.

Результаты полученные в ходе проведения работы могут использоваться при решении любой математической или физической задачи сводящейся к решению степенного уравнения.

Основная часть.

1.Основная форма

 

Метод деления отрезка пополам:

Private Sub Command1_Click()

a = 1

b = 1.1

y = CDbl(Text3.Text)

Do While Abs(b - a) > y

c = (a + b) / 2

If F(a) * F(c) < 0 Then b = c Else a = c

Loop

Text4.Text = c

End Sub

Метод хорд:

Private Sub Command2_Click()

a = 1

b = 1.1

y = CDbl(Text3.Text)

Do While Abs(F(c)) > y

c = a + Abs(F(a) / (F(a) - F(b))) * (b - a)

If F(a) * F(b) < 0 Then b = c Else a = c

Loop

Text5.Text = c

End Sub

Кнопка «ВЫХОД»:

Private Sub Command3_Click()

End

End Sub

Задание уравнения:

Public Function F(x)

F = x ^ 5 - x - 0.2

End Function

Кнопка перехода на Form2:

Private Sub Command4_Click()

Form2.Show

End Sub

Кнопка перехода на калькулятор:

Private Sub Command5_Click()

Dim RetVal

RetVal = Shell("calc.exe")

End Sub

Кнопка перехода на Paint:

Private Sub Command6_Click()

Dim RetVal

RetVal = Shell("mspaint.exe")

End Sub

Проверка ошибок ввода:

Private Sub Text3_Change()

If Not IsNumeric(Text3.Text) Then

a = MsgBox("НЕВЕРНЫЙ ВВОД", vbExclamation)

Else

If (Text3.Text > 0.1 Or Text3.Text < 0) Then b = MsgBox("Число должно быть от 0 до 0.1")

End If

End Sub

2.Дополнительные формы.

Часы:

Private Sub Command4_Click()

Form4.Hide

End Sub

Private Sub Command1_Click()

Form1.Show

End Sub

Private Sub Text1_Change()

Text1.Text = Time 'Время

End Sub

Private Sub Text2_Change()

Text2.Text = Date 'Дата

End Sub

Private Sub Timer1_Timer()

Text1.Text = Time 'Таймер

If Time = 0 Then Text2.Text = Date 'Дата меняется в полночь

End Sub

Private Sub Form_Load()

Text2.Text = Date 'дата появляется на циферблате при запуске формы

End Sub

Проверка в пакете Maple.

> solve(x^5-x-0.2=0,x);

Заключение.

Метод хорд точнее ……………………………………………………………

Приложение.

Формы как они есть.

Главная

Часы


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68836. Скінчені автомати, що приймають регулярні вирази 155 KB
  Побудова М7. Для побудови цього автомату використовується ідея приєднання виходу М1 до входу М2. Беремо Q7 = Q1  Q2, вважаючи, що Q1  Q2 =  , тобто усі стани автомату М1 відрізняються від станів автомату М2 незалежно від позначень. Множина заключних станів означається як...
68837. Лексичний аналіз 101.5 KB
  На даному етапі у вхідній програмі виділяються лексеми і формуються таблиці різних класів лексем. Типові класи лексем - це ідентифікатори, константи, ключові слова мови програмування. У результаті роботи лексичного аналізатора програма перетворюється у послідовність лексем.
68838. Контекстно-вільні граматики 85 KB
  Традиційною основою для синтаксичного аналізу є контекстновільні граматики. Коли якунебудь мову програмування не можна генерувати за допомогою контекстновільної граматики завжди можна знайти таку контекстновільну граматику що генерує супермову у якій міститься подана. З наведених раніше означень...
68839. Автомати з магазинною пам’яттю 132 KB
  Але на відміну від МНПмашини память МПавтомата побудована за принципом організації стека. Елементи інформації зберігаються та використовуються як патрони у автоматичній зброї тобто у кожний момент доступний тільки верхній елемент магазину.
68840. Детермінований синтаксичний аналіз (s- та q-граматики) 154 KB
  КВграматика називається sграматикою тоді і тільки тоді коли 1 права частина кожного правила починається терміналом; 2 якщо два правила мають співпадаючі ліві частини такі правила називаються альтернативними то праві частини цих правил починаються різними символами. Тепер означимо множину вибору для кожного правила.
68841. Визначення множин вибору продукцій (продовження) 242 KB
  Розглядається права частина кожного правила, починаючи з лівого символу. Якщо поточний символ - термінал, то він включається у множину ПЕРШ для поданого правила, і процес зупиняється. В іншому разі у множину, що формується, включається множина ПЕРШ для поточного нетермінала, і якщо цей нетермінал анулює...
68842. Критерії вибору та вибір архітектури комп’ютера та периферії 1.96 MB
  Задачі вибору архітектури комп’ютера та периферії. Критерії вибору: вартість, продуктивність, надійність, пропускна здібність, модульний принцип побудови, масштабованість, сумісність програмного забезпечення. Орієнтування на клас задач. Модернізованість. Вибір основних складових комп’ютера