70243

Методи теорії держави і права

Лекция

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

При використанні методу головний акцент робився на класову природу держави і права. Методологія загальної теорії держави і права це сукупність теоретичних принципів логічних прийомів і способів та спеціальних методів пізнання правових явищ. Під методом теорії держави і права розуміється...

Украинкский

2014-10-17

89 KB

2 чел.

3. Методи теорії держави і права

Методологія - складне явище. Вона розуміється, по-перше, як наука про метод, по-друге, як система найбільш загальних принципів, підходів і методів, що складають основу для даної науки; по-третє, як сукупність прийомів дослідження, що застосовуються в даній науці.

З точки зору філософії, методологія являє собою систему принципів і способів організації і побудови теоретичної і практичної діяльності, а також вчення про цю систему.

Довгий час єдиним визнаним методом був метод матеріалістичної діалектики.

Вимоги цього методу полягають у наступному:

1) держава і право вивчаються в розвитку конкретно-історично;

2) держава і право вивчаються в нерозривному зв'язку з факторами, які їх обумовлюють;

3) держава і право вивчаються у зв'язку із суспільною практикою;

4) держава і право визначаються економічними умовами життя суспільства.

Незважаючи на прийняту зараз повальну критику всіх положень колишньої радянської науки, не можна не визнати, що цей метод має і позитивні, і негативні моменти. Цей метод залишається в силі і зараз, він є філософською основою наукових досліджень.

Головний же мінус цього методу полягає в його догматизмі, тобто в тому, що він вважався єдиним і не допускає критики. При використанні методу головний акцент робився на класову природу держави і права.

Методологія загальної теорії держави і права - це сукупність теоретичних принципів, логічних прийомів і способів та спеціальних методів пізнання правових явищ.

Під методом теорії держави і права розуміється сукупність прийомів і способів, за допомогою яких здійснюється пізнання правових явищ.

У рамках методології виділяють кілька рівнів:

1) філософський (світоглядний) рівень

Визначає загальні гносеологічні принципи філософської доктрини. Це вихідні позиції для аналізу правових явищ. Загальні філософські принципи пізнання створюють спільність теоретичної бази наукових досліджень. Ця спільність теоретичної бази, у свою чергу, дає можливість зіставити результати досліджень. На філософському рівні можна виділити наступні принципи:

- принцип історизму (всі явища повинні вивчатися з урахуванням їх історичного розвитку; наприклад, зрозуміти сутність і специфіку держави можна, тільки простеживши різні історичні типи держави, таким чином виявляться її незмінні сутнісні характеристики і відпадуть минущі фактори);

- принцип системності досліджень (всі явища взаємопов'язані, тому невірним було б вивчати будь-яке явище у відриві від пов'язаних з ними факторів; наприклад, право вивчається у взаємозв'язку з державою; це і означає, що всі явища вивчаються в системі, в комплексі);

- принцип методологічного плюралізму (застосування множинності методів при вивчення кожного окремого явища);

- принцип об'єктивності та конкретності (це два принципи пізнання, але вони тісно пов'язані, тому розглядаються вони разом. Щоб забезпечити втілення в життя принципу об'єктивності пізнання, ми повинні позбутися від суб'єктивних чинників, якими є, наприклад власні пристрасті дослідника, догматизм, ідеологізація науки. Конкретність означає, що всі дослідження повинні спиратися на факти реальної дійсності, по можливості підтверджуватися практикою. Якщо яка-небудь теорія суперечить об'єктивним фактам, не може охопити або пояснити їх, необхідно відкинути цю теорію, а не займатися підгонкою фактів під неї. Саме конкретність дослідження дозволить забезпечити його об'єктивність.);

- принцип єдності предмета і методу вивчення (кожне явище, кожний предмет вивчення вимагає власних методів, прийнятних для нього. Наприклад, методи, застосовувані в природничих і технічних науках, часто неприйнятні для наук гуманітарних, і навпаки.);

- принцип наукової коректності - можна розглянути в якості додаткового (методи, які ми обираємо для вивчення того чи іншого явища, повинні не тільки приводити до конкретних результатів, але й не завдавати шкоди суспільству, відповідати ідеї гуманізму, не входити в суперечність із загальнолюдськими цінностями. Це той випадок, коли мета не виправдовує засоби.).

2) загальнонаукові методи пізнання складають другий рівень методології. Це логічні прийоми обробки інформації, за їх допомогою можна робити висновки з накопичених іншими методами знань. Сюди відносяться такі методи як індукція, дедукція, синтез, аналіз, умовивід, судження та ін.

Серед загальних методів вивчення теорії держави і права істотне місце займають узяті в єдності історичний і логічний методи. В радянській юридичній науці ці методи необгрунтовано розглядалися не інакше як в якості складових частин історичного матеріалізму. Однак історичний і логічний методи мають і самостійне значення. Вони нерідко застосовувалися представниками та інших філософських напрямів, зокрема Гегелем, який часто брав історію як вона є.

Для пізнання і пояснення основних закономірностей державно-правових явищ теорія широко використовує логічні прийоми, за допомогою яких теоретичні принципи дослідження переводяться у площину реальності, стають працюючою теорією. При виробленні наукових понять про державу і право застосовуються різноманітні логічні прийоми: аналіз і синтез, індукція і дедукція, метод аналогії, гіпотези та інші. Це ті робочі механізми, які доводять і перевіряють істинність та об'єктивність теорії.

Аналіз. Як прийом наукового мислення виявляє структуру держави і права, фіксує їх складові елементи, встановлює характер взаємозв'язку між ними. Важливим засобом логічного аналізу державно-правової надбудови є метод формалізації. Він дає можливість встановити логічні зв'язки і відносини між вихідними, визначальними її елементами, відволікаючись від другорядних властивостей і ознак держави і права. Формалізація дозволяє систематизувати, уточнити та методологічно обгрунтувати зміст теорії держави і права, з'ясувати характер взаємозв'язку її різних положень, виявити і сформулювати ще не розв'язані проблеми.

Синтез. Як прийом наукового пізнання використовується теорією держави і права для узагальнення тих даних, які отримані в результаті аналізу різних властивостей та ознак досліджуваних явищ. Синтезуючи аналітичні знання окремих елементів держави і права, ми отримуємо уявлення про державу і право в цілому.

Індукція. Такий логічний прийом полягає в пізнанні окремих (або первинних) сторін або властивостей держави і права, на основі якого потім даються узагальнення різного рівня. Наприклад, виявивши ознаки державного органу, дослідник може зробити об'єктивний висновок про те, що таке орган держави.

Дедукція. Шляхом логічних умовиводів від загального до конкретного, від загальних суджень до конкретних чи інших загальним висновків пізнаються загальні закономірності і властивості держави і права. Потім, поступово розчленовуючи їх на певні групи, одиничні утворення, їм дається наукова оцінка (визначення). Процес дослідження проходить тут у зворотному порядку, характерному для індуктивного методу. Так, пізнання права можна починати з вивчення його загальних ознак і загальносистемної будови, потім звернутися до аналізу конкретних його сторін та форм буття.

Гіпотеза - це наукове припущення, висунуте для пояснення якогось явища, вимагає перевірки на досвіді та теоретичного обгрунтування для того, щоб стати науковою теорією. За висловом Канта, гіпотеза - це не мрія, а думка про дійсний стан речей, вироблене під строгим наглядом розуму. Теорія держави і права не лише констатує досягнуте, пізнане наукою. Її завдання полягає в тому, щоб перейти на основі наявних фактів від незнання до знання, виявити більш глибинні закономірності держави і права, їх певні сторони і тенденції розвитку.

Системно-структурний (або, як його ще називають, системний) метод (підхід) в теорії держави і права - це сукупність методологічних підходів, прийомів і принципів вивчення і конструювання держави і права, багатьох державно-правових явищ як систем. Даний метод виходить з того, що: 1) система являє собою цілісний комплекс взаємопов'язаних елементів; 2) вона утворює єдність із середовищем; 3) як правило, будь-яка досліджувана система являє собою елемент системи більш високого порядку; 4) елементи будь-якої досліджуваної системи, в свою чергу, звичайно виступають як системи більш низького порядку. Аналогічну картину будови взаємних відносин і різнобічних зв'язків складових частин (елементів) будь-якого державно-правового явища як цілісної системи дає структура, наприклад, державного апарату, правової системи, норми права, правовідносини; юридичний склад правопорушення.

З системно-структурним підходом тісно пов'язаний функціональний метод, який використовується для виділення в державно-правових системах складових структурних частин з точки зору їх соціального призначення, ролі, функцій, зв'язків між ними. Даний спосіб застосовується в теорії держави і права при вивченні функцій держави, державних органів, права, правосвідомості, юридичної відповідальності та інших державно-правових явищ.

Одним з ефективних інструментів вивчення держави і права служить статистичний метод, що грунтується на кількісних способах отримання даних, які об'єктивно відображають стан, динаміку та тенденції розвитку державно-правових явищ. Статистичні дослідження, що оперують цифрами, які нерідко виявляються більш доказовими від будь-яких слів, включають в себе декілька стадій: статистичне спостереження, зведену обробку статистичних даних та їх аналіз. Статистичний метод особливо поширений при вивченні державно-правових явищ, що відрізняються масовістю і повторюваністю, зокрема, таких, як форми представницької і безпосередньої демократії, правотворчий і правозастосовний процеси, боротьба із злочинністю та іншими правопорушеннями.

Крім того, до загальних належать наступні методи: математичний, соціологічний, кібернетичний, порівняльний тощо.

3) спеціальні методи правового дослідження. Ці методи відображають специфіку правової науки. Вони різні для різних галузей знань, для різних наук.

Спеціальні методи юридичної науки можна розділити на кілька груп:

А. Методи збирання, розподілу та перевірки фактичного матеріалу (емпіричні методи).

1. Формально-юридичний, або інтерпретація нормативних актів. Це робота з текстом, тлумачення нормативних та інших актів.Використання цього методу дає нам чисто юридичні знання, формальні моменти. Щоб побачити право в реальності, необхідно застосувати інші способи:

2. Конкретно-соціологічний метод (метод правової соціології). Особливо ефективний при вивченні окремих сфер функціонування правових і державних інститутів, їх результативності. У рамках цього методу можуть бути використані різні прийоми: спостереження, анкетування, опитування, інтерв'ювання.

3. Соціально-правовий експеримент - це досвідчена перевірка доцільності та ефективності нормативного юридичного акту. Дає можливість заздалегідь перевірити дію якого-небудь нормативного встановлення, перевірити дію планованих реформ, рішень, майбутніх нормативних актів.

4. Метод правової статистики – виявляється повторюваність процесів, дозволяє побачити емпіричні закономірності (статистика взагалі має справу з підрахунками, встановлює кількісні показники). Цей метод виявляє емпіричні закономірності, тобто  дає можливість виявити, побачити ці закономірності, але не дає їм пояснення.

Б. Методи обробки фактичного матеріалу (теоретичні методи).

1. Нормативно-догматичний метод (техніко-юридичний аналіз);

2. Метод порівняльного правознавства - метод вивчення правових систем різних держав шляхом зіставлення правових норм, інститутів, принципів тощо та практики їх застосування;

3. Філософсько-правовий метод

4. Метод правової логіки

5. Метод првової екстраполяції

6. Метод правового моделювання

4. Функції теорії держави і права

Функції науки – це основні напрямки наукової діяльності, що виражаються в її завданнях, цілях.

1) Гносеологічна (пізнавальна) функція. Очевидно, що основна функція науки - це прирощення наукових знань як знань істинних, обгрунтованих, що перевіряються – гносеологічна (пізнавальна) функція. В межах гносеологічної функції можна виділити наступні підфункції (функції більш конкретного характеру).

а) Емпірика-описова підфункція юридичної науки відповідає емпіричному рівню пізнання, логічно первинним етапу наукового дослідження. Її здійснення покликане забезпечити наукове теоретичне пізнання фактичним матеріалом, емпіричними даними про досліджувані явища.

В юридичній науці в якості емпіричних фактів (досліджуваних явищ державно-правової дійсності) можна розглядати і окремі нормативні акти, норми права, різного роду юридичні факти, діяльність, пов'язану з правотворчістю, систематизацією законодавства, правореалізації, результати дії нормативних актів, структуру, кадровий склад і діяльність державних органів щодо здійснення тих чи інших функцій держави, правосвідомість окремих соціальних груп, стан злочинності і т. д. Основним методом отримання емпіричних даних в юридичній науці є спостереження (безпосереднє, але частіше опосередковане). Експеримент має обмежене значення. Отриманню емпіричних даних в юридичній науці служить також метод інтерпретації окремих нормативних актів і норм права (формально-юридичний метод), що дає відомості про первинні правові явища (норми права, нормативні акти), первинні елементи системи права і системи законодавства. Інтерпретація цих елементів - не пояснення, бо в результаті тлумачення окремої норми права не розкриваються закономірності сутнісного порядку, а виходять дані про зміст емпірично-правового явища, на яких грунтується подальше поглиблене вивчення норм права і права в цілому на теоретичному рівні (аналіз структурного складу норми права, виявлення істотних ознак, властивих будь-якій нормі права, системний підхід до права в цілому і т. д.). Інтерпретація дає емпіричний матеріал для подальших дій, що охоплюються даною функцією (наприклад, для класифікації норм права і нормативних актів), а також для інших методів, наприклад для порівняльного правознавства, бо порівняння норм інститутів права передбачає насамперед їх інтерпретацію, отримання даних про зміст порівнюваних інститутів.

Опис як наукова операція не зводиться тільки до опису емпіричних властивостей досліджуваних явищ. Ця стадія наукового дослідження припускає логічну обробку емпіричного матеріалу, його аналіз, класифікацію, систематизацію, узагальнення і т. д. В результаті такої обробки створюється емпіричний базис відповідної науки. При цьому певна роль належить буденним, філософським і попередніми науковим знанням, необхідним для планування і правильної, цілеспрямованої постановки експерименту чи спостереження і т. д. Емпіричний рівень пізнання лише логічно може розглядатися в якості початкового етапу наукового пізнання. Фактично ж емпіричне пізнання відбувається на базі вже існуючого теоретичного базису науки, який багато в чому зумовлює емпіричні дослідження. Здійснюючи, наприклад, емпіричне вивчення стану злочинності в тому чи іншому районі країни, дослідники виходять з певних теоретичних даних таких наук, як кримінальне право, кримінологія. Ці дані теорії кладуться в основу планування та методики такого дослідження, в основу аналізу - синтезу, систематизації та узагальнення матеріалів емпіричного дослідження. У свою чергу ці матеріали, систематизовані і узагальнені, становлять емпіричну основу для аналізу певних закономірностей і наукового теоретичного пояснення сутності відповідних об'єктів дослідження.

б) Аналітична підфункція (підфункція пояснення) - одна з основних функцій юридичної науки - відноситься до теоретичного рівня пізнання держави і права. Головним і єдиним завданням підфункції пояснення є розкриття сутності досліджуваних об'єктів, здійснюване через пізнання відносин і зв'язків цієї сутності з іншими сутностями або через пізнання її внутрішніх відносин. Розкриваючи істотні, тобто закономірні, зв'язки і відносини досліджуваних об'єктів, наука тим самим пояснює саму сутність цих об'єктів. Характер пояснення залежить від характеру закономірних, істотних відношень і зв'язків пояснюваного об'єкта. У сфері державно-правових явищ можливі атрибутивні, структурні, причинно-наслідкові, функціональні зв'язки і відношення. Їм відповідають і певні види пояснень.

Атрибутивне пояснення грунтується на наявності закономірних атрибутивних зв'язків пояснюваного об'єкта з певною властивістю (атрибутом). В ході такого пояснення розкривається зв'язок об'єкта з істотною, необхідною його властивістю (атрибутом), без якого об'єкт не існує і не може існувати. Елімінація (виключення) цієї властивості веде фактично до елімінації самого об'єкта. Розкриття атрибуту є розкриттям однієї із сторін сутності об'єкта. Атрибутивне пояснення досить поширене в правознавстві. Воно використовується перш за все в розкритті сутності держави і права в цілому.

Генетичне пояснення грунтується на закономірних зв'язках досліджуваного об'єкта з попередніми йому об'єктами. Основна мета такого пояснення - дослідження генезису відповідних об'єктів, виявлення причин і умов, що викликали до життя досліджуваний об'єкт, факторів, що підтримують його існування і зміну. При дослідженні державно-правових явищ в ході генетичного пояснення використовується, як правило, апеляція до економічних, класових, культурних та інших соціальних чинників. Генетичне пояснення застосовне при поясненні будь-якого державно-правового інституту чи іншого явища, пов'язаного з правом.

Функціональне пояснення необхідне в правознавстві, бо мова йде про пояснення функціонуючих об'єктів. В нашій науці загальновизнано, що, наприклад, у функціях держави і права проявляються істотні сторони цих явищ, перш за все їх соціальна сутність. Аналізуючи функції державно-правових явищ і наслідки цих функцій, ми тим самим отримуємо матеріал для пояснення самої їхньої сутності, бо всі головні риси і властивості цих явищ неминуче відбиваються на результаті їх функціонування. Функціональне пояснення припускає, отже, вивчення державно-правових інститутів у дії, грунтуючись на фактах їх функціонування, на даних про наслідки цього функціонування. При такому поясненні потрібні попереднє вивчення, аналіз результатів, які з'явилися наслідком дії досліджуваних інститутів. Функціональне пояснення - це по суті контргенетичне пояснення, що апелює до наслідків функціонування відповідної системи.

Структурне (структурно-субстанційне) пояснення грунтується на тому, що досліджуваний об'єкт характеризується двосторонньою структурною організацією. Будь-який об'єкт не тільки володіє внутрішньою структурою (цілісність об'єкта, його елементи та порядок організації цих елементів), але і сам є складовим елементом структури іншого об'єкта (тобто елементом суперструктури). У кожному внутрішньому і зовнішньому структурних зв'язках знаходить прояв та чи інша істотна сторона, властивість існуючого об'єкту. Аналізуючи структурні зв'язки об'єкта, ми тим самим розкриваємо і характеризуємо його істотні властивості. Структурні (внутрішньо і зовні) пояснення досить поширені в науці про державу і право, бо обидва цих об'єкти, з одного боку, структурно організовані, з іншого - самі є елементами суперструктури (держава як елемент політичної системи, право як елемент системи нормативного регулювання в суспільстві ). Те ж саме можна сказати і про інші державно-правові явища. Наприклад, кожна галузь права, будучи елементом системи права, сама має внутрішню структурну організацію. Важливою умовою структурного пояснення є не тільки вичленення елементів цілого, але й виявлення системоутворюючих зв'язків, які організовують елементи в єдине ціле, що додають цілому структурну єдність. Просте зіставлення елементів, що входять в суперструктуру, виявлення загальних та специфічних рис без аналізу їх зв'язків не можна розглядати в якості завершеного структурного пояснення.

Наукове правознавство виходить з вимоги всебічного підходу до досліджуваних об'єктів. Тому воно не віддає переваги якомусь одному виду пояснення, а застосовує їх у сукупності. Це аж ніяк не виключає того, що в деяких дослідженнях може бути використаний якийсь один вид пояснення, наприклад структурне, функціональне і т. д. Більше того, подібного роду підходи неминучі в науці, бо вони дозволяють заглибитися в окремі істотні сторони досліджуваного об'єкта, пізнати об'єкт більш детально і конкретно.

в) Прогностична підфункція будь-якої науки полягає в передбаченні розвитку відповідних явищ, у передбаченні того, яким якісним або кількісним змінам піддадуться ці явища. Передбачення є необхідною умовою визначення правильного курсу практичної діяльності взагалі і умовою далекоглядної політики зокрема. Науково обгрунтоване передбачення дає впевненість у можливості досягнення поставлених завдань.

Висока ступінь імовірності або навіть повної визначеності наукового передбачення викликана тим, що таке передбачення грунтується на знанні причинно-наслідкових зв'язків, детермінованості, обумовленості відповідних явищ, знанні законів їх розвитку. Передбачення тенденцій розвитку державно-правової дійсності можливе лише з урахуванням загального соціально-економічного і культурного розвитку суспільства (розвитку економіки, культури, напрямків політики і т. д.), бо держава і право знаходяться в подвійному зв'язку із суспільством: з одного боку, сутність і характер держави і права обумовлені самим суспільством (насамперед класово-економічними його відносинами), а з іншого - держава і право є знаряддями зворотного впливу на суспільство (шляхом управління і регулювання). Без урахування цих зв'язків справді науковий прогноз розвитку державно-правової надбудови неможливий. Тому формулювання прогностичних положень юридичною наукою неминуче повинно спиратися на знання і прогнози розвитку суспільних явищ, тісно пов'язаних з державою і правом.

Юридична наука, звичайно, не в змозі займатися розробкою прогнозів усіх соціально-економічних явищ, пов'язаних з правом. Отже, в сфері прогнозування вона повинна спиратися на досягнення інших наук, використовувати вже готові прогнози, сформульовані неюридичними науками. Такі прогнози багатоваріантні. На основі прогнозів розвитку інших явищ можна передбачити і розвиток законів, їх регулюючих. Однак і таке пророкування буде тільки багатоваріантним, тому що, з одного боку, досягнення одних і тих же цілей можливо за допомогою різних правових засобів, а з іншого - прийняття закону є наслідком дії «нескінченної кількості перехресних сил», які не завжди піддаються точному обліку і передбачення.

2) Методологічна функція юридичної науки полягає в тому, що вона формує методолгічний інструментарій правового дослідження та категоріально-понятійний апарат правознавства. Юридична наука в цілому формулює такі нормативні (методологічні) положення, як принципи (правила) наукового дослідження державно-правової дійсності, різного роду правила практичної, доцільної діяльності в галузі правотворчості, правозастосування, реалізації права в широкому сенсі цього слова.

3) Пактично-прикладна функція – юридична наука формулює практичні пропозиції, правила, рекомендації, поради щодо удосконалення чинного законодавства, підвищення ефективності діяльності державних органів для доцільної юридичної діяльності.

4) Світоглядна функція - юридична наука формує цілісну картину державно-правової дійсності, ідеологічні підвалини правового мислення та світогляду.

5. Теорія держави і права в системі юридичних наук

Місце теорії держави і права в системі юридичних наук визначається насамперед її особливостями та характерними рисами:

1) теорія держави і права – це значною мірою світоглядна наука, яка дає вихідні положення юридичної науки, формує цілісну картину державно-правової дійсності;

2) теорія держави і права - фундаментальна наука, у складі юридичної науки вона відноситься до першого блоку знань;

3) це загальна наука, вона "виводить за дужки", бере загальні питання усіх галузевих наук. Наприклад, питання тлумачення, юридичної техніки;

4) це методологічна наука, вона розробляє положення, які використовуються іншими юридичними науками. Однак значення теорії держави і права анітрохи не применшує значення інших юридичних наук, адже без них вона просто не має сенсу існування.

Теорія держави і права тісно пов’язана з історико-правовими дисциплінами (історія держави і права, історія вчень про державу і право), для яких вона слугує теоретико-методологічним фундаментом, формулює та аргументує понятійний апарат і методологічний інструментарій. З іншого боку, історія держави і права, історія вчень про державу і право збагачують теорію держави і права конкретними історичними фактами розвитку державних установ та правових інститутів, а також положеннями вчень, концепцій та теорій про державу і право.

Стосовно галузевих юридичних наук (конституційне право, цивільне право, кримінальне право, адміністративне право тощо) теорія держави і права виступає як узагальнююча і спрямовуюча наука, оскільки вона синтезує і систематизує висновки галузевих знань, інтегруючи їх в межах власного предмету, сприяє їх взаємозбагаченню, формує загальну картину державно-правової дійсності. Крім того, в межах теорії держави і права розробляються спеціальні, достатньо вузькі проблеми, які стоять перед галузевими та спеціальними науками. З іншого боку, всі галузеві юридичні науки керуються розробленими теорією держави і права положеннями про дежаву, право та інші державно-правові явища, які в той же час спираються на аналіз та синтез відповідних даних різних галузевих юридичних наук про державу і право, а їх фактичний матеріал і теоретичні узагальнення є одним з найважливіших джерел існування та розвитку теорії держави і права.

6. Теорія держави і права як навчальна дисципліна

Концепція вищої юридичної освіти орієнтується на підготовку висококваліфікованих, широко освічених фахівців, здатних до активного творчого участі в державно-правовому житті, що володіють належною політичною і правовою культурою. Вузькопрофесійна підготовка тут неприйнятна, оскільки вона не тільки збіднює інтелектуальний потенціал юриста, але й не відповідає характеру його професійної діяльності як соціально-публічної.

Зрозуміло, що суддям, прокурорам, слідчим, адвокатам треба добре знати те, що має значення для вирішення різних конкретних юридичних справ, тобто зміст законів, порядок здійснення юридичних процедур і т.п. Але все це може бути по-справжньому зрозуміле і використано тільки на базі глибоких наукових уявлень про державу і право в цілому, необхідності панування права, закону в усіх сферах життя суспільства, пріоритету прав і свобод людини і громадянина. Повага людської гідності, повний, безумовний і негайний захист прав і свобод людини, забезпечення умов для вільного розвитку громадян є найпершим обов'язком всіх органів держави взагалі та правоохоронних зокрема. Звідси зрозумілим є значення теорії держави і права, яка на науковій основі розкриває світоглядний спектр державно-правового життя і юридичної діяльності.

Слід розрізняти теорію держави і права як науку і навчальну дисципліну. По-перше, теорія держави і права як навчальна дисципліна повністю базується на теорії держави і права - науці. Тому чим масштабніші наукові досягнення, тим змістовнішою й повнішою є відповідна навчальна дисципліна. По-друге, різні їхні цілі, завдання, суб'єкти. Так, мета навчальної дисципліни - доведення до студентів за допомогою методичних прийомів, навчального процесу вже здобутих наукою та апробованих практикою знань, мета науки - приріст, накопичення нових відомостей вченими-дослідниками з використанням всього методологічного арсеналу. По-третє, навчальна дисципліна більш суб'єктивна, ніж наука. Система теорії держави і права як науки обумовлена реальною системою вивчаються нею державно-правових явищ і максимально до неї наближена. Система ж теорії держави і права як навчальної дисципліни багато в чому похідна від розсуду укладачів навчальних програм, кількості відведених на її вивчення годин і особистих якостей викладача.

Теорія держави і права - одна з найбільш складних навчальних дисциплін, що вивчаються на першому курсі. Вона насичена узагальненнями, абстрактними науковими положеннями, поняттями (категоріями). Особливе значення тут набувають наукові визначення (дефініції), які в стислому вигляді відображають суть аналізованих явищ. Тому поряд з підручниками студентам належить самостійно і поглиблено опрацьовувати монографії, збірники наукових праць, статті в юридичних журналах.

Як навчальна дисципліна теорія держави і права виконує дві основні функції: 1) пропедевтична - вводить студентів в юридичну освіту, спеціальність; 2) професійно-виховна -  забезпечує їх належну загальнотеоретичну підготовку.

Перша функція реалізується, коли вивчаються основи теорії держави і права. Тут студенти знайомляться з вихідними поняттями і положеннями державознавства та правознавства, що дозволяє їм перейти до вивчення галузевих юридичних дисциплін - конституційного, цивільного, трудового, адміністративного, кримінального права та ін

Друга функція - розвиток у студентів абстрактного, аналітичного мислення, формування політичної і правової культури. Реалізація її починається на першому курсі, а завершується на останньому, коли підводяться теоретичні підсумки всьому навчанню та студенти вже готові до сприйняття цілісної картини юридичної дійсності, до з'ясування можливостей права та правового регулювання у вирішенні економічних, соціальних та інших проблем суспільства.

PAGE  8


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

56549. Профессия. Работа 1.64 MB
  Цели: совершенствовать навыки употребления изученного лексико-грамматического материала, познакомить со строением официально-делового письма, развивать навыки устной и письменной речи, формировать представление об активном образе жизни, развивать навыки делового общения.
56550. Є цінності, які за все дорожчі… Урок розвитку зв’язного мовлення. Твір-роздум на морально-етичну тему 73.5 KB
  Мета: формувати в учнів уміння і навички, які б сприяли вільному використанню засобів мови в будь-яких життєвих ситуаціях під час сприймання, відтворення і створення власних висловлювань...
56552. Сценарій туристичного свята «Посвята в туристята» 235.5 KB
  Мета та завдання: сприяти залученню школярів до систематичних занять туризмом; згуртувати дітей в єдину команду, об’єднавши усіх її учасників єдиною творчою діяльністю; залучати учнів до творчої діяльності, впливати на особистість дитини; закріпити набуті туристичні знання, уміння і навички;
56553. Учнівський проект «Україна туристична» 45 KB
  Цілі проекту: навчальна: навчання учнів технологіям проектної діяльності; спонукаючи формуванню в учнів практичних знань і навиків; розвиваюча: розвивати вміння та навички самостійно відбирати систематизувати аналізувати інформацію...
56554. Інформаційна система 50.5 KB
  А поруч з капітаном в компютерному крузі Помічники чудові його надійні друзі Хоч інформатику вони не так довго вивчають Про файли та курсори все необхідне знають Команда друга теж до змагань готова Там хлопці працьовиті їм невідома втома...
56555. Ігровий турнір «Через гру до безпеки життя» 202 KB
  Та команда котра першою правильно виконає завдання отримує 3б. Що ускладнює виконання кладки взимку низька температура снігопади ожеледь використання додаткового обладнання та інструментів Гра Піраміда...
56556. Сценарій позакласного заходу «Лицарський турнір» 122.5 KB
  Король Хлодвіг А зараз ми проведемо спортивний конкурс аби ви хоч трішки розімялись та показали хто спритніший в гонці на конях. Конкурс Найкращий гонец Учасники загону повинні за командою Герольда по одному пробігти на конях дистанцію на швидкість.
56557. Турнір знавців Франції 31.5 KB
  Мета заходу: практична: навчити учнів використовувати знання, отримані при вивченні теми; розвивати мовлєневі навички; освітня: узагальнити та систематизувати знання учнів з теми «Франція»; розвивальна: розвивати пам’ять, логічне мислення, увагу...