70244

Лексічнае значэнне слова

Лекция

Иностранные языки, филология и лингвистика

У працэсе моўнай практыкі грамадства ўдакладняюцца і абнаўляюцца сэнсавыя і граматычныя сувязі слова, узбагачаецца і удасканальваецца яго семантыка, акрэсліваецца сфера распаўсюджвання, складваецца яго стылістычная афарбоўка. Таму адным з найбольш важных патрабаванняў стылістыкі з’яўляецца...

Беларуский

2014-10-17

221 KB

14 чел.

Тэма 1. Лексічнае значэнне слова.

 План.

 1.  Дакладнасць словаўжывання.

Аб’ём і змест паняцця, выражанага словам.

Мнагазначнасць слова.

Пераноснае значэнне слова. Метафара. Метафара ў АДС. Перыфраз(а).

Парушэнне лагічнасці маўлення пры ўжыванні слова з неўласцівым яму значэннем.

1) Слова – гэта форма выражэння паняцця, якое з’яўляецца адлюстраваннем рэчаіснасці.

 У працэсе моўнай практыкі грамадства ўдакладняюцца і абнаўляюцца сэнсавыя і граматычныя сувязі слова, узбагачаецца і удасканальваецца яго семантыка, акрэсліваецца сфера распаўсюджвання, складваецца яго стылістычная афарбоўка. Таму адным з найбольш важных патрабаванняў стылістыкі з’яўляецца выбар дакладнага слова, якое б найбольш поўна адпавядала зместу маўлення. Гэта датычыцца ў першую чаргу слоў з прамым значэннем, таму што прамое значэнне накіравана непасрэдна на прадмет. Пераноснае значэнне слова звернута на прадмет не прама, а цераз іншы прадмет.

 Слова ў прамым значэнні менш залежыць ад кантэксту; пераноснае – дакладна выяўляецца толькі ў кантэксце. Таму трапнасць, выразнасць словаўжывання – гэта якасці, якія праяўляюцца пры выкарыстанні слова перш за ўсё ў яго прамым значэнні. Пры поўнай рэалізаціі своіх выяўленчых магчымасцей слова натуральна ўваходзіць ў кантэкст – у звыклыя для яго спалучэнні з іншымі словамі. У тым выпадку, калі слова выбрана без уліку яго дакладнага сэнсу і не адпавядае звыкламу спалучэнню, яно ўспрымаецца як парушэнне літаратурных норм.

 Для таго, каб правільна перадаць думку, неабходна ясна ўяўляць як асаблівасці паняцця, так і дакладнае значэнне слова з усімі семантычнымі адценнямі.

 Параўнайце:

 1.  Усе памылкі ён стараўся справіць, каб не зразіць чутнае дзіцячае сэрца.

Усе памылкі ён стараўся выправіць, каб не ўразіць чулае дзіцячае сэрца.

2) Пры выбары слова важна ўлічваць таксама абазначаныя ім аб’ём і змест паняцця. Гэтыя катэгорыі знаходзяцца ў зваротнай залежнасці: з узбагачэннем зместу паняцця памяншаецца яго аб’ём.

 Параўнайце:

 1.  Хвораму далі лякарства.

Хвораму далі гідракартызон.

(слова лякарства большае па аб’ёму, г.зн. больш агульнае па паняццю).

 У залежнасці ад мэт і характару маўлення, ад жанру і стылю твора трэба выбіраць слова або канкрэтнае, або больш агульнае па значэнню. У навуковым і афіцыйна-дзелавым стылях ужываюцца словы больш агульныя па сэнсу ў адрозненні ад размоўнага маўлення (атмасферныя ападкі – дажджы, ліўні).

 Пашырэнне аб’ёму значэння слова, ужыванне родавых найменняў замест відавых бывае неапраўданным і прыводзіць да парушэння дакладнасці маўлення (Перадавая даярка паведаміла, што будзе надойваць ад кожнай жывёліны па 12 кг малака; В любое время дня и ночи наша медицина готова прийти на помощь больному ребенку).

3) З’явіўшыся ў мове як назва якога-небудзь прадмета, з’явы або паняцця, слова з цягам часу можа набываць новыя значэнні, новыя адценні значэння або экспрэсіі. Функцыя новага прадмета, паняцця, якія трэба назваць, звязваецца ў грамадскай свядомасці з функцыяй, уласцівай іншым, ужо вядомым прадметам. Такім чынам, словы могуць быць мнагазначнымі. Толькі ў спалучэнні з іншымі словамі, у кантэкце, канчаткова выяўляецца, якое з магчымых значэнняў набывае слова ў дадзеным выпадку.

 Імкнучыся да дакладнасці словаўжывання, неабходна ўлічваць мнагазначнасць слова і мець на ўвазе, што ў пэўным кантэксце павінна выступаць толькі адно яго значэнне (напр.: назва артыкула Дзе напіцца?”).

 Дзякуючы мнагазначнасці адно і тое ж слова можа ўжывацца ў розных функцыянальных стылях, можа быць нейтральным або эмацыянальна афарбаваным. Напрыклад, слова вада” у прамым значэнні нейтральна, а ў выразе у гэтым артыкуле шмат вады” набывае яркую стылістычную афарбоўку. (Параўнайце: лицо человека (нейтр.) – юридическое лицо (АДС)).

4) З мнагазначнасцю слова звязаго яго выкарыстанне ў пераносным значэнні. Такое выкарыстанне заснавана на падавенстве з’яў, прадметаў па функцыях, колеру, форме і г.д. (нос карабля, вострае слова, юрыдычная асоба).

 Значэнне, якое ўзнікае ў слове на аснове пераносу прымет аднаго прадмета на другі, называется пераносным або метафарычным, а сам перанос – метафарызацыяй. У мове ёсць шмат слоў, пераноснае значэнне якіх стала ўстойлівым. Гэта так званыя метафары (дождж ідзе, прайшла гадзіна).

 Метафара – гэта перанос назвы аднаго прадмета на другі на аснове падабенства іх прымет.

 Для АДС характэрна ўжыванне сцёртых метафар, якія сталі словазлучэннямі тэрміналагічнага характару (заморозить фонды, горящая путевка, потолок выработки, юридическое лицо, третьи лица).

 Перыфраз(а) – гэта словазлучэнне або сказ, якія ўжываюцца для пераноснага апісання пэўнай з’явы, прадмета, дзеяння (сядзець на чамаданах – збірацца ў дарогу). У публітыстыцы і АДС выкарыстоўваюцца традыцыйныя перыфразы (чорнае золата, людзі ў белых халатах, органы социального обеспечения (медицинские учреждения, служба занятости). У АДС перыфраз з’яўдяецца абагульненай назвай.

Тэма 2. Стылістычнае выкарыстанне сінонімаў.

 План.

 1.  Сінонімы. Віды сінонімаў.

Сінанімічны рад. Сінанімічная дамінанта.

Стылістычныя функцыі сінонімаў.

Памылкі ва ўжыванні сінонімаў.

3) Стылістычныя функцыі сінонімаў.

Стылістычныя функцыі сінонімаў

            ↓                               ↓                                     ↓                             ↓

замяшчэнне

проціпастаўленне

тлумачэнне

удакладненне

            ↓                               ↓                                     ↓                             ↓

Дазваляе пазбегнуць паўтарэння адных і тых жа слоў (продолжал - заговорил, подхватил)

Врача пригласить, а фельдшера позвать.

Спецыяльная лексіка, запазычаныя словы, архаізмы і экзатызмы, тэрміны патрабуюць сінанімічнай замены.

Он оказался нерешительным, даже робким. Документы, удостоверяющие личность (паспорт, вид на жительство).

 У АДС сінонімы выкарыстоўваюцца рэдка, бо для АДС характэрны лексічныя паўторы. Асноўныя функцыі сінонімаў у АДС гэта ўдакладненне і тлумачэнне. (При приобретении транспортного средства (покупке, наследовании, принятии в дар) его владелец…). Гэта могуць быць кантэкстуальныя синонимы.

4) Гл. тэму “Памылкі на лексічным узроўні”.

 Пры ўжыванні сінонімаў неабходна памятаць, што яны адрозніваюцца лексічнай спалучальнасцю і стылістычнай афарбоўкай.

Тэма 3. Стылістычнае выкарыстанне амонімаў.

 План.

 1.  Амонімы. Віды амонімаў.

Асаблівасці ўжывання амонімаў.

Міжмоўная аманімія.

2) Словы, якія маюць анонімы, трэба ўжываць так, каб іх сэнс у сказе выяўляўся ясна і дакладна.

Напрыклад: Мы праслухалі даклад (незразумела, пачулі ці не).

У мастацкай літаратуры і публітыстыцы ўжыванне амонімаў стварае экспрэсію: Миру нужен мир. В этом году не мы провели лето, а лето провело нас.

Гэта так званы каламбур.

Пры ўжыванні слоў, якія маюць амонімы, можа ўзнікаць двухсэнсоўнасць:

а) Рост юных фигуристок стимулируется при помощи показательных танцев.

б) Она отстала от соперницы в развитии.

в) Вот уже третью встречу команда проводит без голов.

Для АДС гэта недапушчальна.

Тэма 4. Стылістычнае выкарыстанне антонімаў.

 План.

 1.  Антонімы. Віды антонімаў.

Функцыі антонімаў.

Памылкі ва ўжыванні антонімаў.

2) Основная стилистическая функция антонимов – быть лексическим средством выражения антитезы (противопоставление противоположных понятий).

Антитеза как стилистический прием используется в народном поэтическом творчестве (Ученье – свет, а неученье – тьма).

Для ОДС использование антитезы нехарактерно.

Явление антонимии лежит в основе оксюморона (объединение в одно целое противоположных понятий).

В ОДС встречается неоправданный оксюморон (В силу слабой организации работы).

Антонимы помогают показать полноту охвата явлений (Он разный – внезапно распахнутый и наглухо закрытый…).

Антонимия подчеркивает широту временных границ (В хоккей он может играть с утра до ночи).

Сопоставление антонимов может отражать чередование действий, смену явлений (В 7 часов прилив, в 17 часов – отлив).

3) Глядзі тэму “Памылкі на лексічным узроўні”.

Тэма 5. Функцыянальна-стылістычныя тыпы лексікі.

 План.

 1.  Агульнаўжывальная лексіка.

Размоўна-бытавая лексіка.

Прастамоўная лексіка.

Дыялектызмы, жарганізмы.

Спецыяльная лексіка.

Грамадска-палітычная лексіка.

1) Прыналежнасць слова да таго ці іншага функцыянальнага стылю, да вуснага або пісьмовага маўлення надае слову адпаведную стылістычную афарбоўку. Вылучаюць наступныя функцыянальна-стылістычныя тыпы лексікі: агульнаўжывальная, размоўна-бытавая (у тым ліку простанародны і дыялектны пласты), спецыяльная і грамадска-палітычная.

Агульнаўжывальная лексіка (аснова слоўнікавага складу):

 1.  назвы прадметаў, з’яў, паняццяў (вада, вуліца, галава, размова);

назвы якасцей і акалічнасцей (добры, чысты, шмат);

назвы дзеянняў і станаў (бегчы, несці, чакаць, глядзець).

У аднолькавай меры гэтыя словы выкарыстоўваюцца і ў бытавым маўленні, і ў дзелавым, і ў навуковым, і ў мастацкім. Таму агульнаўжывальную лексіку называюць яшчэ міжстылявай, стылістычна не абмежаванай.

У пэўных выпадках агульнаўжывальная слова можа атрымаць тую ці іншую стылістычную афарбоўку (магнітнае поле, стомленасць металу, рост інтарэсаў, грамадскі парадак).

2) Размоўна-бытавая лексіка ўжываецца пераважна ў размоўным стылі, хаця многія яе словы блізкія да агульнаўжывальных і сустракаюцца ва ўсіх стылях. Асноўны фонд размоўна-бытавой лексікі складаюць экспрэсіўныя словы, якія маюць дадатковыя вобразныя, ацэначныя адценні (сплавіць, трубіць, балбатаць і г.д.).

3) Найбольш экспрэсіўнай разнавіднасцю размоўнай лексікі з’яўляецца прастамоўная. Гэта стылістычна зніжаныя словы (валацуга, выперці, жлукціць, плявузгаць). Размоўныя і прастамоўныя словы могуць адрознівацца ад літаратурнага эквівалента фанетычна: во – вось, колісь – калісь, вынаходца – вынаходніцтва, клапотны – клапатлівы.

У мастацкай літаратуры прастамоўная лексіка ўжываецца як сродак моўнай характарыстыкі персанажаў ці дзеля надання тэксту гумарыстычна-іранічнай афарбоўкі. У АДС і навуковым стылі такая лексіка не выкарыстоўваецца.

4) частку размоўна-бытавой лексікі складаюць дыялектызмы – словы і выразы з мясцовых гаворак.  Дыялектызмы пранікаюць у літаратурную мову. Гэтаму садзейнічаюць пісьменнікі. Выкарыстоўваюцца дыялектызмы ў мастацкай літаратуры для стварэння мясцовага каларыту, для індывідуялізацыі мовы дзеючых асоб. У публітыстыцы ўжыванне дыялектызмаў абмежавана, зусім недапушчальны яны ў афіцыйна-дзелавой і навуковай мове.

У размоўна-бытавую лексіку ўваходзяць таксама жарганізмы – спецыфічныя словы якой-небудзь сацыяльнай групы або людзей пэўнай прафесіі (зубрыць, плаваць пры адказе, здаваць хвасты). Ужыванне іх у літаратурнай мове недапушчальна.

5) Да спецыяльнай лексікі адносяцца ў першую чаргу тэрміны навукі і тэхнікі (інтэграл, малекула, кандэнсатар і г.д.). Тэрміны, як правіла, адназначныя і не маюць амонімаў і сінонімаў. У спецыяльную лексіку ўваходзіць таксама лексіка, якая выкарыстоўваецца ў розных галінах народнай гаспадаркі і сферах чалавечай дзейнасці. Гэта так званая прафесіянальная лексіка або прафесіяналізмы (дзот, дывізіён, баранка, фортка).

Частка прафесіяналізмаў і навуковых тэрмінаў увайшла ў літаратурную мову і зразумела большасці людзей. Гэтаму садзейнічаюць газеты, радыё, масавая навукова-папулярная літаратура.

Кожная галіна навукі і тэхнікі мае ўласную тэрміналогію, свае фразеалагічныя сродкі, свае традыцыйныя прыёмы афармлення думкі. Аднак у творах, адрасаваных шырокай аудыторыі, неабходна карыстацца агульнай для ўсіх літаратурнай мовай. Празмернае захапленне прафесіяналізмамі і навуковымі тэрмінамі шкодзіць яснасці і даходлівасці выкладу (адно цяля – адна галава маладняку буйной рагатай жывіны; прывязаць – зафіксаваць пры дапамозе прывязі). У АДС ужываюцца навуковыя тэрміны і спецыяльныя словы.

6) Грамадска-палітычная лексіка.

Стылістычна замацаванай за гэтым тыпам лексікі з’яўляецца значная колькасць слоў, якія абазначаюць з’явы грамадска-палітычнага жыцця (сацыялізм, капіталізм, дэмакратыя, дзяржаўны лад). Да гэтага тыпу лексікі можна аднесці таксама шматлікія тэрміны грамадскіх навук – літаратуразнаўства, гісторыі, юрыспрудэнцыі. Выкарыстанне апошніх характэрна для АДС. Астатнія – адзнака публіцыстычнага стылю.

Тэма 6. Эмацыянальна-экспрэсіўныя тыпы лексікі.

 План.

 1.  Інтэлектуальная лексіка.

Экспрэсіўная лексіка.

Эмацыянальная лексіка.

1) Значная частка лексікі – гэта інтэлектуальныя словы, якія не выражаюць эмоцый, ацэнак, адносін да чаго-небудзь. І гэта зразумела, бо ў слове адлюстроўваецца перш за усё паняцце як усеагульная форма лагічнага мыслення. Да інтэлектуальнай адносіцца лексіка агульнаўжывальная, спецыяльная, асноўная частка грамадска-палітычнай (краіна, год, завод, дапамога, прадукцыя). Цалкам інтэлектуальнымі з’яўляюцца такія часціны мовы, як злучнікі, займеннікі, лічэбнікі, прыназоўнікі. Лексіка АДС – інтэлектуальная.

2) Экспрэсіўная лексіка – не толькі называе прадмет або з’яву, але і выклікае іх наглядна-пачуццёвае ўспрыманне: выбрыківаць, выкрутасы, кацянё і г.д. Экспрэсіўнымі з’яўляюцца словы, якія падкрэсліваюць інтэнсіўнасць прыметы або дзеяння (спякота, халадзеча і г.д.). Экспрэсіўная лексіка галоўным чынам ужываецца ў размоўна-бытавым і публіцыстычным стылях. Экспрэсіўнымі з’’яўляюцца некаторыя граматычныя формы слоў (махаць – махнуць, глядзець – глянуць). Дзеяслоўныя формы з суфіксам  -ну- надаюць словам экспрэсіўнае значэнне.

3) Эмацыянальная з’яўляецца такая частка экспрэсіўнай лексікі, якая выражае адносіны да аб’екта размовы, г.зн. атрымлівае дадатковыя да прадметна-лагічнага значэння адценні. Гэта могуць быць розныя эмоцыі – любоў, пяшчота, адабрэнне, хазапленне, радасць, абурэнне, зайздрасць, асуджэнне (брыдкі, валацуга, подзвіг, прыгожы, цудоўны).

У сувязі с тым, што эмацыянальнасць і экспрэсіўнасць суадносяцца як відавое і радавое і вельмі часта ў семантыцы аднаго слова, іх звычайна аб’ядноўваюць, называючы адценне эмацыянальна-экспрэсіўным.

Некаторыя стылістычна нейтральныя словы маюць шэраг эмацыянальна-экспрэсіўных сінонімаў ці блізказначных слоў: гаварыць – казаць, гутарыць, субяседнічаць, малоць языком і г.д.

Тема 7. Стилистическая характеристика

архаизмов, историзмов, неологизмов.

План.

 1.  Архаизмы. Особенности употребления в ОДС.

Историзмы. Особенности употребления в ОДС.

Неологизмы. Особенности употребления в ОДС.

1) Устаревшие слова, ушедшие из активного пласта лексики, но употребляющиеся в языке как стилистические синонимысовременных слов для создания торжественной тональности повествования (примите уверения в совершенном почтении). Политические и социальные преобразования в обществе, изменения представлений, культурных канонов отражаются прежде всего в лексике, ведут к архаизации слов (зело – очень, натура – природа). (Особенности употребления архаизмов в ОДС см. конспект, примеры)

2) Устаревшие слова,  вышедшие из употребления и относящиеся к пассивному пласту лексики. Они называют предметы, факты, явления, которые исчезли из жизни общества, и соответствуют понятиям которые стали неактуальны (кафтан, драгун, локоть, аршин, волость, уезд). Историзмы используются для создания колорита эпохи.

Историзмы делятся на полные и частичные. У полных историзмов все значения устаревшие (трудодень, бурлак). Частичные историзмы многозначны: одно значение устаревшее, другое – современное (куратор, дума, губернатор). В ОДС историзмы не употребляются, за исключением многозначных, которые становятся активными лексическими элементами, т.к. для современной общественной практики актуальны их значения.

3) Слова, лексико-семантические варианты или словосочетания, созданные и заимствованные для обозначения новых (прежде неизвестных) предметов: перестройка, гласность, пиар. С течением времени неологизмы утрачивают свою новизну и свежесть, становятся ширеупотребительными и входят в активный словарный запас. Неологизмы делят на лексические и семантические.

Лексические – вновь созданные или заимствованные обороты и слова (имиджмейкер, пиар, папарацци).

Семантические – новые значения уже существующих слов и словосочетаний (челнок, травка, зелень).

Выделяют также неологизмы индивидуально-авторские, которые употреблены только один раз в художественном тексте для создания образности.

Нередки словообразовательные неологизмы, которые проникают в речь из профессиональной сферы (книгоединица, прорабское руководство, недополив, недоотдых, недобыть отпуск). Употребление их в литературном языке и ОДС недопустимо.

Неологизмы – сложносокращенные слова и аббревиатуры рекомендуется употреблять ограниченно, только те, которые хорошо понятны и легко поизнносятся. В документах при использовании новой аббревиатуры сначала дается полное наименование, аббревиатура указывается в скобках и только после этого аббревиатура может употребляться самостоятельно (Минский театр юного зрителя (МТЮЗ) выехал на гастроли. В программе МТЮЗ…).

Таким образом, употребление неологизмов в ОДС ограничено. Допустимо употребление слов, хорошо освоенных языком. Слова новые требуют пояснения.

Тема 8. Употребление заимствованных слов.

План.

 1.  Заимствование. Лексика заимствованная и исконно русская.

Неоправданное употребление заимствованных слов.

Процесс перемещения различных элементов одного языка в другой, а также сами элементы (слова, морфемы, синтаксические конструкции), перенесенные из одного языка в другой в результате языковых контактов.

 Наиболее частым и типичным случаем заимствования является заимствование слова, т.к. лексика является самой проницаемой стороной языковой системы. Пример заимствования словообразовательного элемента: бизнесмен, бармен, спортсмен, яхтсмен.

(Лексика заимствованная и исконно русская см. в конспекте по языку.)

2) Это лексико-стилистическая ошибка, связанная с немотивированным употреблением иноязычной лексики. Неоправданное введение в текст заимствований наносит ущерб стилистической оформленности речи. Использование заимствований вместо русских слов в художественной речи лишает ее выразительности и разнообразия.

Злоупотребление заимствованными словами, имеющими ограниченную сферу употребления, нежелательно в текстах других стилей. Тексты ОДС и научного стиля недопустимо перегружать заимствованными словами, тем более, что у многих из них есть русские соответствия:

 квалитетный – качественный,

консенсус – согласие,

презентация – представление,

консалдинговый – консультативный.

 Нередко употребление заимствованных слов отвлекает от истинного смысла высказывания. В ОДС рекомендуется употреблять заимствования, хорошо освоенные языком, а также те слова, которые не имеют русских эквивалентов (компьютер, винчестер, риелтор).

(Ошибки при употреблении заимствованных слов см. в теме “Лексические ошибки”.)

С употреблением заимствованных слов может быть связана и речевая избыточность (свободная вакансия, внешний антураж, сервисное обслуживание, хронометраж времени).

Перегруженность текста заимствованными словами затрудняет его восприятие, становится препятствием для понимания его смысла.

Тема 9. Стереотипность речи.

План.

 1.  Стереотипность речи. Клише.

Канцеляризмы.

Речевые штампы.

1) Результат проявления в тексте процесса специализации языковых средств в соответствии с функциональными стилями. Каждый стиль отбирает из общелитературного языка те языковые средства, которые в наибольшей степени соответствуют его коммуникативному назначению. Стереотипная речь получила название стандарта.

Отличительными чертами стандарта выступает воспроизводимость, однозназная семантика и нейтрально-нормативная окраска.

Стереотипность речи выражается в использовании клише, канцеляризмов и речевых штампов.

Клише – готовый, легко воспроиздимый в определенных ситуациях оборот, лаконично выражающий какую-нибудь мысль. Для клише характерны:

 1.  легкая воспроизводимость;

автоматизация процесса восприятия;

облегчение процесса коммуникации;

экономия усилий, мыслительной энергии как говорящего (пишущего), так и для слующего (читающего).

Выделяют:

 1.  газетные клише (работник бюджетной сферы, служба занятости);

научные клише (по мнению специалистов, отсюда можно сделать вывод);

канцелярские клише (прошу принять меня, справка прилагается);

фольклорные клише (белы рученьки, море синее).

Разновидностями клише являются формулы речевого этикета, афоризмы, крылатые слова, лозунги, цитаты.

2) Слова, устойчивые словосочетания, грамматические формы и конструкции, употребление которых закреплено за ОДС. К канцеляризмам относятся как отдельные слова с окраской ОДС (уведомление, ходатайствовать, именуемый, надлежит), так и синтаксические конструкции (цепочка форм родительного падежа: выяснение условий совершения преступления; сочетание существительного с глаголом: проводить контроль, оказать помощь).

Канцеляризмы недопустимы в других стилях. Язык документов, используемый в других стилях, получил название канцеляризмы.

Некоторые канцеляризмы архаично торжественны: вышеназванный, поименованный, надлежит, взимать, возыметь действие, препроводить, таковой, податель сего.

Другие свойственны речи современных чиновников: задействовать, проговорить, озадачить, заслушать, наработки, конкретика.

Строго мотивировано содержанием и сферой речи должно быть использование таких существительных, как заказчик, сторона, владелец, доверитель, клиент, лицо; прилагательных и причастий докладная, потерпевший, исходящий, суточные; наречий незамедлительно, безотлагательно, безвозмездно; глаголов-связок являться, быть, иметь (имеет место).

Придают и усиливают канцелярскую окраску речи отглагольные существительные с суффиксами –ени-, -ани-, -ат-, -ут- (устранение, начинание, нахождение, взятие, изъятие, исполнение), бессуфиксные (угон, отгул, прием, наем, пошив, надзор), слова с приставками не-, недо- (недовыполнение, необнаружение, неимение, недопоставить, недопущение, невыполнение).

Яркой деловой окрашенностью отличаются и сложные отыменные предлоги (за счет, в адрес, в целях, в части, по линии, на основании).

К оборотам канцелярского характера относятся также составные названия (силовые ведомства, материальные ценности, транспортные средства, дипломатические отношения, бюджетная сфера, единовременное пособие, кассационная жалоба).

Использование канцеляризмов обусловлено видом документа и характером деловых отношений. Неоправданное употребление канцеляризмов приводит к стилистическим и грамматическим ошибкам (Имеет место недопотоп во многих зданиях – Многие здания были затоплены).

3) Стилистически окрашенное речевое средство, за счет высокой употребительности превратившееся в ходовую универсальную единицу, что вызывает ее отторжение адресатами. Термином Речевой штамп обозначаются выражения, которые обладают выраженной стилистической окрашенностью, надоели, приелись адресату в результате частого употребления, потеряв основные признаки выразительности – неожиданность и свежесть.

Основная сфера, в которой рождаются речевые штампы, - это язык СМИ (это чревато, процесс пошел, передний край борьбы, черное золото). Речевым штампом может стать пословица, афоризм, слово и словосочетание. В культуре речи наличие штампов свидетельствует о бедности языка, о бедности мысли. Художественной речи штампированность полностью противопоказана. Для ОДС характерно использование речевых штампов.

Тема 10. Тавтология и плеоназм.

План.

 1.  Тавтология. Виды тавтологии.

Плеоназм.

1) Тавтология – это:

а) содержательная избыточность высказывания, проявляющаяся в смысловом дублировании целого или его части;

б) тождесловие, повторение сказанного другими словами (авторские слова – это слова автора);

в) повторение в предложение однокоренных слов (следует отметить следующие недочеты);

г) неоправданная избыточность выражения (более лучшее предложение; самые высочайшие вершины);

д) фольклорные выражения (ум-разум, без вины виноват, на веки вечные);

е) сложные образования (еле-еле, длинный-длинный).

В художественной речи тавтология используется для создания образности. В ОДС и научном стиле тавтология рассматривается как речевая ошибка, вызванная повторением одних и тех же или однокоренных слов:

 Резко повысилась роль России, а в ней самой резко повысилась власть.

Это достаточно частая ошибка. Ее причины: тенденция к повторному употреблению слов, бедность словаря, неумелое использование синонимов.

2) Плеоназм – это:

а) стилистический прием, основанный на избыточности словесного выражения смысла (повторение синонимов, одинаково построенных словосочетаний, предложений, изобразительных средств).

Таким образом, в широком значении плеоназм – это выражение одного и того же смысла при помощи разных языковых средств, лексические, синтаксические повторы.

Основными стилистическими функциями плеоназма являются:

1) конкретизация понятия (это непередаваемая легкость, ясность, простота, гармония…);

2) усиление каких-либо эмоций и оценок (одна черная беда, одна грозная опасность, одна погибель нависла над страной).

В разговорной речи нередки следующие плеоназмы: сделал своими собственными руками, ходить вокруг да около).

б) отступление от лексической нормы, связанное с избыточностью высказывания и текста.

В ОДС рассматривается как ошибка (см. Ошибки на лексическом уровне). В связи с частотностью употребления возникает нормативный плеоназм (см. практические задания).

Тема 11. Контаминация.

План.

 1.  Определение контаминации.

Виды контаминации. Контаминация словообразовательная.

Контаминация как речевая ошибка.

1) – Принцип построения языковой и речевой единицы, основанный на совмещении в ней признаков двух или более языковых единиц.

- Речевая ошибка, нецелесообразное нарушение литературной нормы при образовании слов, словосочетаний, предложений, которое выражается в смешении на уровне одного высказывания конструкций разного типа.

2) – фонетическая контаминация – ассимиляция;

- словообразовательная – наложение морфем (Курск – курский);

- морфологическая – причастие, деепричастие (т.к. совмещает признаки глагола и прилагательного, наречия).

- синтаксическая – на уровне словосочетания (иметь роль), на уровне предложения (употребление в одной реплике вопросительного и повествовательного предложений).

Словообразовательная контаминация – это стилистический прием, в результате применения которого возникают оккозиональные слова.

(углупиться, вторполитсырье, пенкосниматель, прихватихация, штопоридзе). Такие образования характерны для разговорной речи и публицистики. В ОДС контаминация рассматривается как ошибка.

3) – Нецелесообразное изменение состава фразеологизма (Эта проблема гроша выеденного не стоит).

 - Неправильное словоупотребление (вести деятельность, продвигать по должности, разбирательство о том…).

 

- Синтаксическая контаминация

    а) нарушение грамматической согласованности членов предложения (Народ в Англии странный – ничего нашего покупать не хотят);

    б)  конструкции, включающие в состав причастного оборота союз или союзное слово (Плющ, который вьющится по стене…);

в) конструкции, совмещающие подчинительную и сочинительную связь (Как только он велел позвать слугу, и через минуту слуга стоял перед ним);

г) ошибки в построении сложных предложений (Как я уже говорила, что зона с осадками…; Возникает вопрос о том, что почему, собственно…).

Причиной контаминации может стать торопливость, небрежность речи, незнание литературных норм.

Примечание:

Литература, которая может быть использована при подготовке к экзамену:

 1.  Цікоцкі М.Я. Стылістыка беларускай мовы. – Мн., Універсітэтскае, 1995. – (§ 10-47).

Рахманин Л.В. Стилистика деловой речи и редактирование служебных документов. – М., Высш. шк., 1982. – (§ 4-14).

Приложение

Лексика литературного языка

               ↓                                           ↓                                                   ↓

Разговорная

Межстилевая

Книжная

    ↓              ↓                                                                       ↓          ↓               ↓

Литературно-разговорная

Разговорно-бытовая

Просторечие

Научная

Официально-деловая

Газетно-публицистическая

Функционально-стилевая окрашенность передается по преимуществу теми словами, чфера употребления которых более или менее закреплена, или, как иногда говорят об этом, функционально маркирована. Например, мы заранее знаем, что слова нота, коммюнике, меморандум используются в официально-дипломатическом стиле, а слова входящий, исходящий (номера, документы), аьонент, клиент, нижеследующее, приказ, удостоверение и т.д. свойственны официально-деловой речи. Слова агитация, апартеид, геноцид, пропаганда, реваншизм, эксплуатация употребляются в газетно-публицистическом стиле.

К  м е ж с т и л е в о й  лексике относятся слова, которые обычно не имеют ориентированной функционально-стилевой закрепленности. Такая лексика составляет основу словарного запаса языка. К ней относятся наименования конкретных предметов (афиша, банка, дом, забор, кисть, нож, потолок, рама, слюда, телефон, улей, фартук, хлеб, шарф, этаж, ящик), явлений (буран, ветер, вечер, гроза, дождь, засуха, утро), признаков (бестелесный, вещественный, географический, гуманитарный, дугообразный, зональный, календарный, машинный, наземный, отлитый, пастеризованный, подручный, ракушечный, садовый), действий и состояний (бежать, белеть, говорить, делать, краснеть, писать, спать, стоять, топить, успокоить, ценить) и т.д. Подобные слова используются во всех функциональных стилях. Именно на их фоне обычно выделяется лексика, относительно закрепленная за тем или иным стилем.

На общем фоне лексики межстилевой, нейтральной в экспрессивно-стилистическом отношении, резко выделяется так называемая  р а з г о в о р н а я  лексика. Она является одной из основных частей лексико-семантической подсистемы функционального разговорного стиля. В ее состав входят следующие лексические группы: 1) собственно разговорные слова, т.е. литературно-разговорные и обиходно-разговорные, или разговорно-бытовые; эти слои образуют лексику относительно неограниченного употребления; 2) разговорные слова с некоторым ограничением сферы употребления – обиходно-бытовое просторечие, разговорно-терминологические; разговорно-профессиональные, или разговорно-жаргонные; 3) разговорные слова с явным ограничением сферы употребления – узкодиалектные, арготические и грубо-просторечные.

К  л и т е р а т у р н о – р а з г о в о р н ы м  относятся такие слова, которые имеют по сравнению с межстилевыми, с одной стороны, и книжными – с другой (хотя такие синонимические параллели не всегда возможны), некоторый оттенок сниженности. Однако эти слова употребляются во многих сферах общения людей. Так, слова  вечерник, высотник, заочник; бетонка, высоковольтка, зенитка. Узкоколейка; брюшняк, зеленка; глубинка, задумка; волокита, волынка, замашка; взгрустнуть, лихорадить (волновать), справлять (новоселье); вовсю и т.д. широко используются в разных жанрах газетно-публицистической речи (даже в передовых статьях газет и журналов). Широко используются и такие литературно-разговорные слова, как бобер, волчица (ср. межстилевые бобр, волчиха); задолжник (ср. имеющий долг, задолженность), интеллектуал (ср. интеллектуальный человек), нытик (ср. чем-то недовольный), баловник (ср. шалун), бездельник (ср. ленивый человек), блажь (ср. причуда), везение – невезение (ср. удача – неудача), запинка (ср. остановка в речи), смешок (ср. короткий смех), балованный (ср. избалованный, изнеженный), беспамятный (ср. забывчивый), брюзгливый (ср. ворчливый); заплетаться (ср. с трудом говорить), защититься (ср. защитить публично работу), допытаться, разузнать (ср. выведать); впопад – невпопад (ср. кстати, уместно – некстати, неуместно), враскачку (ср. раскачиваясь), дорогой (ср. во время пути) и др.

Р а з г о в о р н о – б ы т о в ы м и  являются слова, используемые в повседневном обиходном общении. Они, как и слова разговорно-литературные, не нарушают норм собственно разговорной речи. Но среди них уже значительно больше слов со сниженным значением, которые к тому же нередко обладают и дополнительной ярко выраженной стилистической окраской, например: неодобрительное, ироническое фамильярное, шутливое балагур, барыш, безмозглый, бессмыслица, верхотура, весельчак, вострушка, железки (изделия из железа), говорун, дедок, дедка, игрун, с ехидцей, жадничать и др.

К  р а з г о в о р н о – т е р м и н о л о г и ч е с к и м  относятся слова, которые не обладают признаками собственно терминов и, как правило, не отражены в соответствующих терминологических словарях (или даны с пометами – разг., жарг. и т.д.), однако употребляются в устной речи людей, объединяемых общими профессионально-социальными интересами. Такие слова образуются обычно на базе существующих терминов, по словообразовательным нормам разговорного стиля речи. В результате частоно использования многие из них выходят за пределы разговорных вариантов терминологических систем, детерминологизируются и тановятся менее ограниченными по употреблению. Ср. аскорбиновая кислота – аскорбинка, касторовое масло – касторка, взбалтывающаяся микстура – болтушка, больной гипертонией – гипертоник, а также – диабетик, инфарктник, язвенник и т.д.; специалист по гуманитарным наукам – гуманитарник, по естественным наукам – естественник.

К  о б и х о д н о – б ы т о в о м у  п р о с т о р е ч и ю  могут быть отнесены слова, которые по своей семантике и дополнительной экспрессивно-стилистической оценочной сущности еще более снижены. Сфера их распространения уже, чем разговорно-бытовой лексики. В понятии “просторечие” соединяется указание на принадлежность к особой стилевой группе и на стилистическую окраску. К подобным словам относятся, например, батя (отец), безотцовщина, бодяга (в выражении бодягу разводить), братан, волынщик (тот, кто затягивает выполнение чего-то), верняк (о чем-то, не вызывающем сомнения, надежном).

К  р а з г о в о р н о – ж а р г о н н ы м  (или  р а з г о в о р н о – п р о ф е с с и о н а л ь н ы м)  относятся слова, которые образуются не от слов, зафиксированных в терминологических системах, а от так называемых профессиональных наименований. Они, как правило, имеют узкоспециальное значение, хотя в процессе употребления нередко выходят за пределы тех или иных профессий. К таким словам относятся: у строителей, монтажников бытовка — «помещение для переодевания и отдыха рабочих»; капиталка — «капитальный ремонт»; нулевик — «специалист по производству строительных работ» и др.; у работников автотранспорта  баранка —  «руль автомашины», горючка — «жидкое топливо для двигателя»; запаска и т.д., театральные — генералка – «генеральная репетиция», главреж; у летчиков — аннушка (самолёт АН-2), бочка,  слечка и другие профессионально- жаргонные наименования фигур высшего пилотажа и т. д.

Г а з е т н о – п у б л и ц и с т и ч е с к а я  лексика также неоднородна. В ней  выделяются следующие группы:

1. Слова, имеющие общественно-политическое значение: авангард, борьба, благосостояние; волнение, выступление, гражданственность, гуманизм, гуманность, демократия,  диктатура,   идея,   идейность,   классовый, коммунизм, коммунистический; мировоззрение, миролюбивый, общественный, партийный, политический, революционный, социалистический и др. Слова этой группы широко употребляются для реализации как функции сообщения (т. е. информативной функции), так и функции воздействия. Они обладают стилевой коннотацией.

2.  Лексика, характеризующаяся (кроме принадлежности вообще к книжным стилям)  особой возвышенностью:  бессмертие, вдохновение (и вдохновитель), весомость (весомый), вещий, владычество, возмездие воинство, всемогущество (всемогущий), грядущий, губительный, дерзание (дерзновенный), злодеяние, кара, мученичество, негодование   (негодующий),   неодолимость   (неодолимый),  непоколебимый,   неотвратимый обуревать, поругание, ратный, свершение, созидательность (созидательный), сподвижник, твердыня, творец, трибун, шествие и др.

О ф и ц и а л ь н о – д е л о в а я  лексика отличается большей замкнутостью и функциональной четкостью по сравнению с научной или газетно-публицистической. На общем фоне слов межстилевых в ней выделяются такие лексико-семантические парадигмы, как канцелярско-деловая, официально-документальная, судебно-юридическая и дипломатическая лексика. Каждой из них свойственны свои различительные признаки и своя степень собственно функциональной окрашенности.

Так, в канцелярско-деловой особенно  устойчивы разного рода клише (часто используемые слова и обороты), т. е. стандартизированное и унифицированное выражение мыслей. Закрепившиеся лексические единицы создали немало языковых формул, что позволяет в этой подстилевой группе использовать заранее заготовленные печатные документы, бланки и т.д. (паспорта, разного рода свидетельства, аттестаты; дипломы, справки и др.). В канцелярско-деловой речи, как и в других группах официального стиля, используют особые слова для наименования одного и того же явления, понятия в разных сферах деятельности. Например, человека называют в официальном обращении товарищем, гражданином, господином; абонентом  —  на   телефонной станции, заказчиком — в ателье, покупателем — в магазине, клиентом — в парикмахерской, больным — в поликлинике или больнице, отдыхающим - в санатории, пассажиром — на разных видах транспорта и т. д. Канцелярские документы имеют особые наименования, например: книга исходящих (или входящих) документов, амбарная книга и др. В разного рода приказах, справках т. д. напишут: не принять на работу, а зачислить; не дать отпуск (или отпустить отдыхать), а предоставить отпуск; не живет в квартире, а проживает, справку не просто дают, а она выдана такому-то (такой-то) с обязательным добавлением — дана для представления туда-то и т. д. В этой лексической подгруппе широко используются сложносокращенные наименования учреждений, контор и т. д. типа НИИ, АТС, СМУ и др., отглагольные образования: ограждение, посыпка, полив, проживание, пребывание; отыменные предлоги в деле, в силу, в соответствии, в отношении, в целях, на основании и т.д.

В официально-документальной лексике (т. е. в постановлениях, указах, законах и т.д.) большую роль играют слова с точным, конкретным значением, способствующие объективности и логичности формулировок, императивные слова: поручает, постановляет, обязывает, оповещает, рекомендует, надлежит, необходимо, следует и под. Слова, имеющие несколько значений (в особенности метафорического или метонимического характера, а также модально-оценочные), как правило, не используются.

В юридической (или судебно-юридической) лексике используется немало общеупотребительных слов, но со свойственным данной области конкретным уточнением: вина, наказание, нарушение, обвинение; а также слов, ограниченных спецификой документов: изобличать (изобличение); провести дознание; превышение, привлечение; мера пресечения: взыскатель, заявитель, податель, потерпевший, проситель, обвиняемый, свидетель, соучастник и т. д.

Лексика дипломатическая характеризуется наличием в ней иноязычных терминов, ставших международными, а также исконных русских терминов и наименований: атташе, вербальная нота, верительные грамоты, договор, коммюнике, преамбула, посол, поверенный в делах прибыть, ратификация, резиденция, сопровождать,  иметь беседу, уполномочен заявить и  т.д.

В дипломатической речи может быть использовано немало слов с дополнительным оценочным значением: могучее дерево мира, знаменательные вехи, политическая мудрость, миротворческая роль, идеалы ненасильственного мира, погасить очаг войны. Ср. также метонимический характер отдельных сочетаний: Белый дом (резиденция президента США) используется для наименования «правительства США». В дипломатической речи (например, в официальных нотах, посланиях и т. д.) используется значительное количество высокой книжной лексики: вдохновитель, возмездие, воистину, гонитель, губительный, деяние, единомышленник, злобствовать, злодеяние, кара, кончина, невмешательство, неодолимый,  обагриться, обуревать, плеяда, посланец, смертоносный,   суверенитет, уверение, уважение,  абстрагирование, во всеуслышание, доказательство, могущество,  справедливость и других абстрактных  книжных слов на -ение, -ство, -ость и т. д.

Употребление и написание тех или иных слов, относительно закрепленных за каждой из названных выше лексических групп официально-деловой речи, обусловлено типом документа, его общественно-политической значимостью и др. (ср.: Постановление правительства или постановление собрания сотрудников; Официальные Верительные грамоты или сопроводительное письмо при тех или иных документах; Заявление ИТАР-ТАСС или заявление о поступлении в институт и т. д.).

В научной лексике не менее половины слов — межстилевые, общеупотребительные, используемые в их прямом значении. В зависимости от характера книги, специфики предмета, вида текста (описание, повествование, определение, рассуждение), читательского адреса процент межстилевой лексики может увеличиваться или уменьшаться. Для научной лексики (как и для официально-деловой) нехарактерны иностилевые вкрапления (например, слова разговорные, узкодиалектные и др.). Исключение составляют такие сравнительно редкие по  употреблению слова, которые были научно переосмыслены и стали терминами. Так, в специальной производственно-технической литературе используются диалектные опока — в литейном производстве, сбойка — в горном деле, налеп (налепь) — в гончарной отрасли, хук-эффект — у физиков   (где хук — название бокового удара в боксе).        

В научной лексике, так же как и в деловой, почти не употребляются слова, имеющие дополнительные эмоционально-экспрессивные оценки (шутливые, иронические, ласкательные, фамильярные, бранные и т. д.), т. е. слова с коннотативным содержанием. Чрезвычайно редки случаи использования слов в переносном значении. Если все-таки подобные лексические единицы встречаются в научных терминологических системах, то яркая образность, присущая им в общеупотребительном языке, частично утрачивается, хотя нередко подобные терминоэлементы все-таки вызывают ассоциативные представления, свойственные нм в нетерминологической сфере. Например: благородные металлы (ассоциативное представление о чем-то более ценном, чем при употреблении просто слова металл); качающиеся грешники (в географии так называют выветренные поверхностные формы ледников); перистые облака, роза ветров (в метеорологии); синяя вуаль, голая частица (в фи-зике) и т. д.    

В научной лексике часто используются отвлеченные слова   типа абсолютизм, абстракция, активизация, аргументация,   бездоказательность,   безупречность,  бессистемность {системность), блуждание, бытие, взаимопроникновение, взаимодействие, видоизменение; вкрапление, внедрение, возбуждение, возрождение, глубина (мысли, исследования и т. д.), данность (объективная действительность), движение, действие, детализация, догматизм, доказательство, дополнение, допущение, единичность, единственность, жизненность, зависимость, затруднение, знание, извлечение, изменение, изоляция, иллюстрация, интерес, исполнение, истина, колебание, координация, мнение, мышление, направление, наполнение, начинание,   ниспровержение,   общность, объяснение, описание, определение, положение, полнота (исследования), последовательность, пространство, равновесие, развитие, систематизация, совершенствование, сравнение, течение,   умозаключение, условие, целенаправленность и др.

К числу наиболее значимых различительных признаков научного стиля на лексическом уровне относится широкое использование терминов, которые являются основным понятийно-семантическим ядром излагаемых мыслей. В научном стиле термины наиболее отчетливо выполняют свою основную дефинитивную функцию.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

34564. «Театр абсурда»(С.Беккет , Э.Ионеско) 18.84 KB
  Наиболее полно принципы абсурдизма были воплощены в драмах Лысая певица L cnttrice chuve 1950 драматурга Эжена Ионеско и В ожидании Годо Сэмюэла Беккета. Эжен Ионеско зачинатель абсурдизма во французской драматургии. Сюрреализм пьес Ионеско ведет свое происхождение от цирковой клоунады фильмов Ч. Ионеско отвергает но пьесы были вызваны к жизни глубокой тревогой за судьбы языка и его носителей.
34565. «Новый роман». Смысл названия А. Роб-Грийе «В лабиринте» 18.03 KB
  Исходный замысел показать вещи такими какими они есть на самом деле. Мы не видим сами вещи они в идеологическом ряду. Автор стремится осовободить вещи от человеческой перспективы но быстро понимает что всерьез это сделать невозможно. Человеческое видение нагружает мир смыслами от него и пытается освободить вещи продолжает мощную модернистскую установку.
34566. Влияние идей структурализма, постструктурализма и постмодернизма на развитие послевоенной французской литературы 19.27 KB
  Барт различает не письмо и текст литературное произведение которое было основой классики. Текст вторичен соткан из цитат и многозначен. В тексте принципиально важна интертекстуальность. Барт: каждый текст является интертекстомпредставляет собой новую ткань сотканную из старых цитат.
34567. Антиутопия, фантастика, фэнтези в английской и американской литературе 20 в. (Д. Оруэл, Р. Бредбери, К. Вонегут, Д. Толкиен и др.) 19.65 KB
  Романы антиутопистов во многом схожи: каждый автор говорит о потере нравственности и о бездуховности современного поколения каждый мир антиутопистов это лишь голые инстинкты и эмоциональная инженерия[3]. В современном виде сформировался в начале XX века. Произведения фэнтези чаще всего напоминают историкоприключенческий роман действие которого происходит в вымышленном мире близком к реальному Средневековью герои которого сталкиваются со сверхъестественными явлениями и существами. В отличие от научной фантастики фэнтези не стремится...
34568. Движение «рассерженных» в английской литературе. Пьеса Д. Осборна «Оглянись во гневе» 19.53 KB
  Так герой пьесы Джимми Портер в Оглянись во гневе осыпает проклятиями все и вся но не произносит ни одной конструктивной мысли и обнаруживает полнейшую беззащитность перед ненавистным и угрожающим ему миром который наступает на него со всех сторон и с которым он не в силах бороться. лишь Джимми Портер. С первых слов пьесы и до ее последних строк звучит непрерывный вопль Джимми. Джимми Портер выходец из рабочей среды но его связи с ней давно порваны.
34569. Анитиколониальная и политическая проблематика в английском романе 21.82 KB
  Английский журналист Фаулер от лица которого идёт рассказ и молодой американский дипломат Пайл связанные с самого начала романа далеко не простыми взаимоотношениями. Его антиподом был английский репортёр Фаулер усталый душевно опустошённый человек который воспринимает себя как репортёра задача которого давать одни факты. Человек потерявший идеалы и лишённый каких либо стремлений Фаулер пытается остаться сторонним наблюдателем той борьбы и злодеяний которые развёртываются на его глазах и ищет утешения от страдания в любви. Именно...
34570. Жанр романа-притчи в творчестве У. Голдинга 17.9 KB
  В 43 года опубликовал 1й роман Повелитель мух за кот. Повелитель мух вырастает из традиции робинзонады. страхов мальчиков становится повелитель мух кабаний череп и эти страхи использует предводитель охотников Джек устанавливая на острове дикт. Повелитель мух написан как рн предупреждение.
34571. ПРИНЯТИЕ ХРИСТИАНСТВА НА РУСИ 17.8 KB
  ПРИНЯТИЕ ХРИСТИАНСТВА НА РУСИ Составитель: Ю. Подобная аргументация практически не нуждается в анализе реальных земных причин крещения Руси. Эти отношения обусловили лучший результат византийских миссионеров сумевших подготовить для православия на Руси более богатую почву. На Руси латынь была неизвестна а греческий язык был знаком многим купцам и части феодальной верхушки что также предопределило выбор веры Владимира.
34572. РУССКИЕ ЗЕМЛИ В ПЕРИОД ФЕОДАЛЬНОЙ РАЗДРОБЛЕННОСТИ (конец XI – XII вв.) 19.67 KB
  РУССКИЕ ЗЕМЛИ В ПЕРИОД ФЕОДАЛЬНОЙ РАЗДРОБЛЕННОСТИ конец XI XII вв. Русь вступает в период феодальной раздробленности. Тенденция к феодальной раздробленности проявилась еще в XI в. но условно принято считать началом раздробленности Киевской Руси смерть князя Мстислава Владимировича в 1132 г.