70291

Аналіз збутової діяльності фірми (на прикладі підприємства ПП „Курс”)

Курсовая

Маркетинг и реклама

Перспективи вдосконалення та напрями стимулювання збуту в комерційній діяльності підприємства. Охарактеризувати перспективи вдосконалення та напрями стимулювання збуту в комерційній діяльності підприємства. Предметом дослідження є структура проблеми особливості напрямки розвитку...

Украинкский

2014-10-18

71.17 KB

52 чел.

План

Вступ

 1.  Поняття та функції збутової діяльності підприємства.
 2.  Аналіз збутової діяльності фірми(на прикладі  підприємства ПП „Курс”).
 3.  Перспективи вдосконалення та напрями стимулювання збуту в комерційній діяльності підприємства.

Висновки

Список використаної літератури

                                                    


Вступ

Актуальність. Дослідження проблеми збутової діяльності фірми як основного господарюючого суб’єкта національної економіки є одним із найбільш актуальних завдань світової економіки загалом, і на даному етапі розвитку України зокрема. Позаяк дослідження розвитку збутової діяльності відіграє ключову роль у забезпеченні виходу із довготривалої економічної стаґнації чи фінансової кризи, визначає можливість розвитку країни, дає можливість їм розвиватися на основі аналізу попередніх досягнень, можливість виходу на абсолютно новий якісний рівень економічної діяльності. Досягти поставленої мети можна завдяки дослідженню реальних тенденцій і перебудов у збутовій діяльності.

Тобто активізація процесу дослідження розвитку збутової діяльності підприємства є вирішальною умовою соціально-економічного й науково-технічного прогресу усіх країн, не виключенням є і Україна, і відтак являється одним з найактуальніших питань людства.

Розробленість. Досить значну увагу даній проблемі приділяють такі вітчизняні та зарубіжні економісти як: Армстронг Г., Котлер Ф., Гаркавенко С.С., Голин И.И.,  Головкіна Н.В., Єрмошенко М.М., Крицяк В., Лобов С.П., Лук’янець Т.І., Панкратов Ф.Г., Серьогіна Т.К., Синецкий Б.И.

Мета. Метою даної роботи є обґрунтування сутнісних аспектів збутової діяльності фірми, аналіз її особливостей в Україні й окреслення  перспективних напрямів її реформування. Із логіки поставленої мети виступають наступні завдання:

 1.  Пояснити поняття та функції збутової діяльності підприємства.
 2.  Здійснити аналіз збутової діяльності фірми (на прикладі  підприємства ПП „Курс”).
 3.  Охарактеризувати перспективи вдосконалення та напрями стимулювання збуту в комерційній діяльності підприємства.

Об’єктом даної роботи є збутова діяльність фірми як  об’єктивний економічний  процес.

Предметом дослідження є структура, проблеми, особливості, напрямки розвитку та перспективи вдосконалення збуту в комерційній діяльності підприємства.

Інформаційна базою дослідження є енциклопедична, навчальна й моноґрафічна література, публікації вітчизняних та зарубіжних вчених, мережа Інтернет.


 1.  Поняття та функції збутової діяльності підприємства.

В сучасних умовах серед причин, що приводять до збитковості підприємств, значне місце посідають суб`єктивні причини, які залежать від результатів діяльності самих підприємств.  Одне з основних місць серед  цих причин займає проблема збуту продукції в умовах переходу до ринкової економіки. Фінансові труднощі у споживачів, відсутність гнучкої ринкової стратегії у виробників – все це періодично породжує кризи збуту. Спочатку їх гостроту усвідомлювали лише на тих підприємствах, на продукцію яких впав попит.  

Проте, на сьогодні, система збуту товарів – ключова ланка в усій  діяльності  фірми по створенню, виробництву і доведенню до споживача кінцевої продукції. Адже,  власне,  саме тут споживач або визнає, або не визнає всі дії фірми корисними і потрібними для себе, і, відповідно, купує чи не купує її продукцію або послуги. Від якості збутової роботи в значній мірі залежить ритмічність і ефективність діяльності як кожного окремого підприємства,  так і всіх взаємопов`язаних з  ним  підприємств, всіх виробників  та споживачів матеріально-технічних ресурсів фірми. Саме тому в економіці розвинутих країн збутова  діяльність  відіграє виключно важливу роль в системі виробничих відносин суспільства.  Значення збуту можна побачити, розглянувши основні функції, які він виконує. До таких функцій належать: формування стратегії збуту фірми; вибір каналів збуту для системи; формування і оброблення масиву інформації, що відображає потреби та пріоритети споживачів; формування партій товарів у відповідності з потребами споживачів; упакування товару у відповідності до вимог ринку; складування товару перед транспортуванням і необхідне дороблення товару на складах; організація транспортування продукції; допомога всім посередникам в організації ефективного продажу товарів; управління запасами товарів в межах фірми та її філіалів; збір, систематизація та оброблення думок кінцевих і проміжних споживачів про продукцію фірми та саму фірму.

Робота підприємств  в  умовах формування ринку і введення товарно-грошових відносин в сферу обігу обумовлюють  об`єктивну  необхідність ефективної збутової діяльності, тобто максимальної та найбільш прибуткової реалізації виробленої продукції.  В зв`язку з цим необхідна переорієнтація збутової роботи на підприємстві,  приведення її у відповідність з вимогами ринкової економіки,  орієнтованої на споживача, на його пріоритет в системі господарських взаємовідносин між учасниками відтворювального процесу.

При плануванні збуту продукції потрібно: провести маркетингові дослідження; визначити етап життєвого циклу, на якому знаходиться кожний товар, що впливає на обсяг його збуту; визначити фактори і ступінь їхнього впливу на збут продукції підприємства. У процесі досліджень ринку з'ясовують: де найбільший обсяг продажу продукції підприємства і який розмір ринку конкретної продукції в цілому; хто конкуренти, яка їхня стратегія; хто покупці; які відгуки покупців на продукцію підприємства. Особлива увага приділяється аналізу динаміки та структури споживчого попиту, його прогнозуванню.

При плануванні обсягів збуту продукції підприємство орієнтується на загальний попит на таку продукцію на ринку, але при цьому необхідно також з'ясувати, як впливають на попит різні фактори (детермінанти) попиту з метою збільшення збуту продукції. Вони діляться на дві групи:

 1.  основні параметри впливу на збут: ціна товару, якість і упаковка, сервісне обслуговування, канали поширення, місцезнаходження підприємства, фірмовий асортимент;
 2.  додаткові параметри впливу на збут: реклама, діяльність продавців і торгових агентів.

План збуту продукції визначають, виходячи з обсягу товарної продукції з урахуванням зміни нереалізованих залишків на початок і кінець розрахункового періоду. Залишки нереалізованої продукції включають:

 1.  запаси готової продукції на складі постачальника;
 2.  товари, відвантажені споживачеві, але не оплачені ним.

Доцільно засвоїти, як проводиться розрахунок залишків нереалізованої продукції. Залишок готової продукції на складі на початок планового періоду визначається за даними на кінець звітного періоду (передпланового), на кінець планового — за нормативом власних обігових коштів на плановий період. Але оскільки у складі обігових коштів продукція рахується за плановою виробничою собівартістю, то для включення в розрахунок залишків її необхідно перевести у вартість за оптовими цінами за допомогою коефіцієнта, який визначається відношенням товарної продукції в планових цінах до її виробничої собівартості. Якщо ж норматив готової продукції на складі встановлюється у днях, то сума обігових коштів на неї визначається множенням середньодобового випуску у вартісному виразі на норматив продукції на складі у днях.

Обсяг збуту відображає, крім усього, якість продукції, оскільки вироби вищої якості реалізуються за більш високими цінами, що збільшує обсяг реалізації та прибуток підприємства. Реалізація продукції потребує певних витрат, які включаються у собівартість кожного виробу і всієї реалізованої продукції. Витрати, пов'язані зі збутом продукції, плануються і визначаються фактично за звітний період у статті «витрати на збут». Вони розраховуються на плановий період і включаються у кошторис витрат. На конкретну продукцію витрати на збут відносяться по-різному, залежно від того, які це витрати: прямі чи непрямі. Прямі витрати можна обчислити безпосередньо на окремі вироби (витрати на тару, пакування, рекламу, транспортування у зазначений район ринку). Непрямі витрати (комісійні виплати організаціям збуту, дослідження ринку та виявлення потреби у продукції, проведення ярмарків, презентації товару та інші маркетингові витрати) при калькулюванні собівартості окремих виробів розподіляються між виробами пропорційно виробничій собівартості. Значну частину у непрямих витратах на збут займають комісійні виплати організаціям збуту, їхня величина залежить від каналів збуту продукції.  Із метою зниження цін на товари підприємства скорочують канали збуту, реалізують свою продукцію у магазинах підприємства.

Результативність стимулювання збуту визначається насамперед і рівнем обґрунтованості плану стимулювання, особливо розміру стимулу (що він суттєвіший, то більший ефект), умовами участі, і тривалістю кампанії зі стимулювання збуту, а також бюджетом на стимулювання збуту. В економіці розвинутих країн збутова  діяльність  відіграє виключно важливу роль в системі виробничих відносин суспільства.  Реалізація ефективної збутової політики передбачає застосування нових специфічних методів роботи з ринком.

Таким чином, промислове підприємство є основною ланкою єдиного народногосподарського комплексу,  воно відіграє провідну роль в розвитку  економічного потенціалу  України.  Тому чітка організація збуту на підприємстві в нових умовах господарювання має загальнодержавне значення. Збут продукції являє собою процес забезпечення суспільних потреб  матеріальними та духовними благами. В період переходу до ринкової економіки процес збуту, крім того, є основою виживання будь-якої промислової фірми,  адже  від  якості діяльності служби збуту в значній мірі залежать ритмічність та ефективність її  виробничої  діяльності. Тому служби  збуту підприємств є вихідною точкою радикальних перетворень господарського механізму.


 1.  Аналіз збутової діяльності фірми (На прикладі підприємства „Курс”).

Аналіз збутової діяльності підприємства проведемо на прикладі приватного підприємства „Курс” (надалі ПП „Курс”).

Напрямки діяльності ПП “Курс” з урахуванням пропонованого асортименту наочно проілюстровано на рис. 2.1.

Рис. 2.1 Структура асортименту продаж ПП “Курс”

ПП „Курс” власну продукцію реалізує оптовими партіями. При цьому ПП „Курс” використовує  два основних способи оптової реалізації продукції: робота на замовлення і робота на вільний ринок.

 1.  Робота на замовлення. При цьому способі підприємство працює на заздалегідь відомий ринок. Випуск продукції здійснюється відповідно до наявного портфеля замовлень, укладених контрактів, підрядів і попередніх  згод про постачання зробленої продукції і надання послуг. Заздалегідь обумовлюються терміни, технічні характеристики товарів, обсяги постачань продукції, ціни.

Основні замовники продукції ПП “Курс” та структура їх замовлень по асортименту представлені в таблиці 2.2

Таблиця 2.2.

Основні замовники продукції ПП “Курс” та структура (у % до обсягу) їх замовлень по асортименту

Найменування

Труби безшовні

Листи сталеві

Труби шовні

Круги сталеві

ЗАТ “Оболонь”

60

27

8

5

ТОВ “Сура – лтд”

54

30

10

6

ВАТ Київмедпрепарат

45

34

11

10

Водоканал

65

29

6

-

ТОВ “Топаз”

36

18

20

16

 1.  Робота на вільний ринок. При цьому способі підприємство випускає продукцію на вільний ринок без заздалегідь встановлених обмежень щодо кількісних і якісних характеристик товарів. Задачі реалізації товарів включають пошуки можливих ринків збуту (з огляду на їхнє географічне розташування), вибір конкретних форм реалізації, визначення припустимого рівня цін.

Проте, варто відмітити що переважно ПП “Курс” орієнтується на торгівлю на замовлення, яка реалізується шляхом оптових продаж.

Оптова торгівля пов'язує практично всі галузі економіки, усі підприємства й організації, що здійснюють матеріальне виробництво і товарний оборот. Вона включає стадії просування товару від виробників до підприємств роздрібної торгівлі. Існують наступні форми оптової торгівлі:

 1.  прямі зв'язки між виробниками і покупцями;
 2.  через посередницькі організації і підприємства;
 3.  комерційні контакти суб'єктів ринку.

Прямі зв'язки в господарських взаєминах між ПП “Курс” і покупцями товарів практикуються при постачаннях великої партії продукції.

Господарські зв'язки по постачанню продукції можуть бути короткостроковими до року і тривалими. Швидка зміна асортименту продукції, високі темпи відновлення її номенклатури, одноразовий характер споживання вимагають короткострокових господарських зв'язків, але в більшості випадків економічно доцільніше тривалі зв'язки.

Організація прямих тривалих господарських зв'язків дозволяє ПП “Курс”:

 1.  звільняти сторони від щорічного складання договору постачання (договір оформляється на кілька років);
 2.  періодично коректувати асортимент і поквартальні терміни постачання;
 3.  відпрацьовувати технологію виготовлення продукції і тим самим підвищувати її якість;
 4.  погоджувати графіки виробництва продукції з зацікавленими підприємствами;
 5.  скорочувати терміни представлення специфікацій;
 6.  знижувати документообіг у сфері обороту.

Оптова торгівля через посередницькі організації і підприємства (оптові магазини і бази, дрібнооптові і фірмові магазини й ін.) доцільна для покупців, що купують продукцію в разовому чи порядку в обсягах менше транзитних норм.

Операції прямої оптової реалізації товарів ПП “Курс” здійснює без залучення посередників. Пряма реалізація товарів у даний час є дуже поширеною.

Пряма форма реалізації товарів має ряд переваг. По-перше, при такій формі підприємство-виробник може краще вивчати ринок своїх товарів, підтримувати тісне співробітництво з основними споживачами. По-друге, проводяться наукові дослідження, спрямовані на поліпшення якості продукції, що випускається. По-третє, пряма оптова реалізація продукції прискорює цикл реалізації і, отже, оборот капіталу, що дозволяє збільшити загальну суму прибутку.

Разом з тим пряма форма реалізації товарів збільшує витрати підприємства, оскільки воно змушене створювати дорогі запаси товарів, забезпечувати їхнє збереження і продаж конкретним споживачам. Тому тільки великим конкурентноздатним підприємствам під силу здійснювати самостійно реалізацію своїх виробів.

На аналізованому підприємстві “Курс” пряма оптова реалізація продукції ведеться через відділ збуту і постачання.

При прямій формі реалізації товарів ПП “Курс” застосовує прямий маркетинг (директ-маркетинг) і телефон-маркетинг. Прямий маркетинг — це пряма робота з клієнтами, регулярні контакти підприємств-виробників із своєю клієнтурою. Телефон-маркетинг — робота з клієнтами по телефоні. Причому по телефоні можуть надходити запити не тільки про товари і послуги фірми, але і про наступне обслуговування.

Підприємством “Курс” використовується також комерційна форма оптової реалізації товарів, що включає два способи реалізації: через незалежні оптові організації; через агентів і брокерів.

Форма непрямої оптової реалізації товарів для ПП “Курс” – вибірковий (селективний) розподіл, що передбачає обмеження кількості посередників у залежності від можливостей обслуговування, забезпечення запасними частинами, створення ремонтних майстерень. Найчастіше такий збут застосовується для дорогих, престижних товарів.

Основні регіони роботи ПП “Курс” в Україні:

 1.  Східний регіон (Донецьк, Харків, Дніпропетровськ)
 2.  Київ
 3.  Київська область

В таблиці 2.3 наведені основні показники реалізації продукції ПП “Курс” по регіонах та структура їх замовлень по асортименту.

Таблиця 2.3.

Основні показники реалізації продукції ПП “Курс” по регіонах і структура (у % до обсягу) їх замовлень по асортименту

Найменування

Труби безшовні

Листи сталеві

Труби шовні

Круги сталеві

м.Київ

32

21

14

41

Київська обл.

11

30

38

26

Східний регіон

48

34

24

33

Інші регіони

9

15

24

-

При цьому основними конкуруючими з ПП “Курс” фірмами на даному ринку є:

 1.  ТОВ “Енергостар”
 2.  ЗАТ “Металхолдінг”
 3.  ТОВ “Центросталь”
 4.  ДП “Нікопольське” від ВАТ “НПТЗ”
 5.  “Техпросталь”

Структура ринку конкурентів представлена на рис. 2.2.

Рис. 2.2. Структура конкурентів ПП “Курс” на ринку металургійної продукції

На рис. 2.3.  представлена схема каналів збуту підприємства “Курс” як оптового посередника.

Виробник

Оптові посередники

ПП “Курс”

Споживачі

Рис. 2.3. Канали збуту ПП «Курс»  як посередника

До оптових посередників, які збувають товар підприємства належать комісіонери, спеціалізовані,  з повним набором послуг. У Додатку В  представлений список оптових посередників підприємства “Курс”.

Підприємство співробітничає з посередниками на постійній основі, саме формує свою мережу посередників, з кожним з яких укладається окремий договір щодо надання послуг посередництва. Одним з аспектів мотивування посередників до співробітництва є надання їм кредиту на оплату товарів. З точки зору ефективності господарської діяльності цей метод стимулювання не є доцільним з точки зору збільшення дебіторської заборгованості в структурі активів, що призводить до зменшення оборотних коштів, що залишаються в розпорядженні підприємства.

Підприємство чітко стежить за збереженням, вантажною обробкою і переміщенням товарів, щоб вони виявилися доступними для клієнтів у потрібний час і в потрібному місці. Основні витрати товароруху складаються з витрат по транспортуванню, наступному складуванню товарів, підтримці товарно-матеріальних запасів, одержанню, відвантаженню й упакуванню товарів, адміністративних витрат і витрат по  обробці  замовлень. Сьогодні керівництво починає турбувати загальний рівень витрат на організацію товароруху, що досягають 13,6% суми продажів для фірм-виробників і 25,6% для фірм-проміжних продавців.

Отже, вивчення збутової діяльності фірми дозволило виявити ряд  особливостей, які визначають її чільне місце в системі виробничо-господарського функціонування товаровиробника. До таких  основних  рис можна віднести те, що проаналізоване підприємство проводить різнобічну збутову діяльність, і надає широкий спектр сервісу та можливостей взаємодії, має певні перспективи росту обсягів збуту, проте, все ж таки,  не дає стовідсоткових результатів і незважаючи на вищесказане знаходиться на стадії постійного зменшення обсягів продажів, що є головною проблемою даного підприємства.

3. Напрями стимулювання збуту в комерційній діяльності підприємства.

Виходячи з того, що головною проблемою останніх періодів для ПП “Курс” є постійне зменшення обсягів продаж, то доведення ефективності запропонованих нами заходів почнемо з того, що визначимо прогнозне збільшення обсягів продаж для підприємства “Курс” на наступний рік, яке буде здійснюватись шляхом стимулювання збуту.

Стимулювання збуту - це система мір, направлених на стимулювання купівельного попиту, прискорення і інтенсифікацію процесу реалізації послуг.

Як свідчать наведені в попередньому розділі роботи дані про стан ринку металопрокату, на ньому спостерігається загальна тенденція збільшення обсягів продажу в середньому на 46% на рік від обсягів попереднього періоду.

Застосувавши в роботі з посередниками методи стимулювання їх роботи, підприємство “Курс” може отримати в середньому збільшення обсягів продажу металопрокату на 20% порівняно з попередніми періодами.

Таке збільшення відбудеться за рахунок факторів, наведених в таблиці 3.1.

Таблиця 3.1.

Фактори збільшення обсягів продажу товарів ПП “Курс”

Методи стимулювання

Прогнозований темп приросту обсягу продаж за рахунок застосування методу стимулювання

Робота з дистриб’юторами за системою знижок та бонусів

+5%

Спільна з посередниками участь у виставках та ярмарках

+4,5%

Збільшення обсягів за рахунок цінових методів стимулювання в залежності від кількості

+3,5%

Вихід на нові ринки збуту (робота з посередниками)

+3%

Збільшення обсягів за рахунок роботи відділу маркетингу (цілеспрямований пошук посередників, робота з клієнтами, використання сучасних технологій)

+3%

Ефективності роботи підприємства сприятимуть також наступні факти. Якщо для ПП “Курс” буде існувати відкритий товарний кредит у постачальників товарів (до 90 днів) і при тривалості власного обороту аналізованого підприємства в 60 днів – за рахунок швидкої роботи з постачальниками – негативні фактори останніх періодів, що зменшували ефективність роботи підприємства, цілком можливо нейтралізувати.

Для стимулювання бажання посередників купувати продукцію за «живі гроші» доцільно буде створення системи знижок, яка б стимулювала це бажання. Як основу можна взяти правило: «2х2=4, а з відстрочкою – 5, по передоплаті – 3», тобто доцільним є застосування такої системи знижок та націнок:

Розрахунок в момент купівлі: знижка – 0 %, націнка – 0 % – підприємство одразу зараховує валовий дохід від продажу товарів.

Розрахунок з відстрочкою платежу: знижка – 0 %, націнка – 20 % – підприємство в майбутньому має додатковий прибуток – плату за користування кредитом, сплачену постачальником.

Розрахунок по передоплаті – знижка – 15%, націнка – 0% – підприємство одразу зараховує валовий дохід від продажу товарів і має кошти в обороті навіть до відвантаження товарів.

За попередніми розрахунками, реорганізація відділу збуту дозволить підприємству зекономити близько 14-16% коштів, що раніше зараховувалися до накладних та адміністративних витрат. На нашу думку, така економія можлива за рахунок зміни системи оплати працівників новоствореного відділу маркетингу від погодинної до відрядної, тобто дохід працівника необхідно поставити в залежність від обсягу виконаної ним роботи.

Також, варто звернути увагу на те що сьогодні даний ринок перенасичений однотипними товарами, а, отже, має місце жорстка конкуренція між виробниками і продавцями. Значно збільшилася кількість конкуруючих рекламних роликів на телебаченні, рекламних об'яв в друкованих засобах масової інформації. Отже, стимулювання збуту - це короткотривалі заохочувальні заходи, які стимулюють продаж нового товару або популярної торгової марки серед споживачів. Головна ціль стимулювання збуту по відношенню до споживачів - стимул купувати регулярно з певною комерційною вигодою від купівлі

Отже, з усього вище сказаного можна зробити висновок, що для стимулювання збуту товарів ПП «Курс» необхідно надавати подарунки покупцям, вагомість яких недооцінюється; надавати знижки постійним покупцям, що сприяє купівлі; премії закупівлі певної кількості товару або на певну суму; покращення якості передпродажного і після продажного обслуговування; розробити телерекламу, яка має досить вагоме місце. Дані методи стимулювання збуту є досить ефективні й їх застосування сприяло б створенню позитивного іміджу у свідомості покупців, утримання конкурентних позицій на ринку,  та росту доходу фірми, а відтак і національної економіки що є першочерговим завданням кожного суб’єкта економічної діяльності і людства в цілому.


Висновки

Отже, провівши ґрунтовний аналіз дослідження проблеми розмежування доходів та видатків  і механізми їхнього регулювання в економіці України дозволяють зробити ряд узагальнень.

По-перше, промислове підприємство є основною ланкою єдиного народногосподарського комплексу,  воно відіграє провідну роль в розвитку  економічного потенціалу  України. Тому чітка організація збуту на підприємстві в нових умовах господарювання має загальнодержавне значення. Збут продукції являє собою процес забезпечення суспільних потреб  матеріальними та духовними благами. В період переходу до ринкової економіки процес збуту, крім того, є основою виживання будь-якої промислової фірми,  адже  від  якості діяльності служби збуту в значній мірі залежать ритмічність та ефективність її  виробничої  діяльності. Тому служби  збуту підприємств є вихідною точкою радикальних перетворень господарського механізму.

По-друге, вивчення збутової діяльності фірми дозволило виявити ряд  особливостей, які визначають її чільне місце в системі виробничо-господарського функціонування товаровиробника. До таких  основних  рис можна віднести те, що проаналізоване підприємство проводить різнобічну збутову діяльність, і надає широкий спектр сервісу та можливостей взаємодії, має певні перспективи росту обсягів збуту, проте, все ж таки,  не дає стовідсоткових результатів і незважаючи на вищесказане знаходиться на стадії постійного зменшення обсягів продажів, що є головною проблемою даного підприємства.

По-третє, з усього вище сказаного можна зробити висновок, що для стимулювання збуту товарів ПП «Курс» необхідно надавати подарунки покупцям, вагомість яких недооцінюється; надавати знижки постійним покупцям, що сприяє купівлі; премії закупівлі певної кількості товару або на певну суму; покращення якості передпродажного і після продажного обслуговування; розробити телерекламу, яка має досить вагоме місце. Дані методи стимулювання збуту є досить ефективні й їх застосування сприяло б створенню позитивного іміджу у свідомості покупців, утримання конкурентних позицій на ринку,  та росту доходу фірми, а відтак і національної економіки що є першочерговим завданням кожного суб’єкта економічної діяльності і людства в цілому.


Список використаної літератури

 1.  Армстронг Г., Котлер Ф. Маркетинг: Загальний курс. – М.: Видавничий дім „Вільямс”, 2001.
 2.  Бакетт М. Маркетинг: организация, управление, анализ. –М.:\Агропромиздат, 2006. – 342с.
 3.  Баяджи М.Д. Стратегія конкурентоспроможності регіонів в умовах активізації розвитку регіональної економіки // Науковий вісник Одеського державного економічного університету. – 2006. – №7 (27). – 199с.
 4.  Вайсман А. Стратегия маркетинга: Пер. с нем. – М.: Интерэксперт,Экономика, 2006. – 326с.
 5.  Вільна енциклопедія [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki.
 6.  Гаркавенко С.С. Маркетинг: Навчальний посібник. – К.: Лібра, 2000.
 7.  Годин С. Доверительный маркетинг. Как из незнакомца  сделать  друга и превратить его в покупателя. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. – 246с.
 8.  Голин И.И. Сбыт продукции // ЭКО. - 2007. - № 5.
 9.  Головкіна Н.В. Стимулювання збуту: теорія, практика і перспективи // Маркетинг в Україні. – 2010. - № 2.
 10.  Гончаров В.Н.,Касьянова Н.В., Солоха Д.В. и др. Формирование стратегии реализации потенциала предприятия.  – Донецк: СПД Купрянов, 2008. – 304с.
 11.  Комерційна діяльність на  ринку  товарів  та  послуг. – Навчальний   посібник. – К.: "Укоопосвіта", 2009.
 12.  Лобов С.П. Система управления продажами предприятия // Економіка. Фінанси. Право. – 2008. - № 8.
 13.  Мерков О.Б. Методика стимулювання збуту  і реклами на місці продажу . –К.:  УГУФВС, 2004. – 208с.
 14.  Мерков О.Б. Методика стимулювання збуту  і реклами на місці продажу . – К.:  УГУФВС, 2009. – 208с.
 15.  Навольська Н.В., Грубяк С.В., Маркетинговий підхід до формування ефективної системи збуту продукції// Іноваційна економіка.-2010.-Вип.2.
 16.  Панкратов Ф.Г., Серьогіна Т.К. Комерційна справа: Навчальний посібник. – Рівне: „Вертекс”, 2009.
 17.  Солоха Д.В. Формування основних засад оцінки конкурентного потенціалу підприємства // Економіка і управління.–2008. – № 4 (42). – 140с.

 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

25788. Неврит слухового нерва. Центральное поражение слухового анализатора 15.55 KB
  Центральное поражение слухового анализатора. Поражения проводникового отдела слухового анализатора могут возникать на любом его отрезке. Наиболее частыми являются невриты слухового нерва под которыми понимается воспалительное поражение не только ствола слухового нерва но и поражения нервных клеток входящих в состав спирального нервного узла находящегося в улитке.
25789. Профилактика слуховых нарушений у детей и взрослых. Влияние шума на организм 16.53 KB
  Влияние шума на организм. Влияние шума на организм. Под воздействием шума превышающего 8590 дБ в первую очередь снижается слуховая чувствительность на высоких частотах. Человек работая при шуме привыкает к нему но продолжительное действие сильного шума вызывает общее утомление может привести к ухудшению слуха а иногда и к глухоте нарушается пищеварение происходят изменения объема внутренних органов.
25790. Строение носа и носовой полости 16.4 KB
  В центре носовой полости перегородка которая делит её пополам. Каждая половина носовой полости имеет 4 стенки: 1. Под носовыми раковинами имеются углубления которые называются верхний средний нижний носовой ход.
25791. Строение рта и ротовой полости 15.28 KB
  Передняя часть языка подвижна. Задняя часть языка неподвижна корень. Посередине языка проходит волокнистая перегородка. Поверхность языка имеет вкусовые рецепторы которые расположены в сосочках языка.
25792. Строение глотки 15.02 KB
  Носоглотка имеет сообщение с носовой полостью через хоаны. Таким образом слуховые трубы соединяют носоглотку с барабанной полостью. Ротоглотка сообщается с ротовой полостью через широкое отверстие зев.
25793. Строение гортани 15.39 KB
  К нему прикрепляются голосовые связки; перстневидный имеет форму перстня печаткой повёрнутого внутрь; надгортанник его изогнутый верхний край прикрывает вход в трахею. Парные хрящи: рожковидные; клиновдные; черпаловидные к ним прикреплены голосовые связки. Таким образом связки натягиваются между щитовидным и черпаловидными хрящами. Мышцы гортани по функции делят на 3 группы: мышцы натягивающие голосовые связки; мышцы расширяющие голосовую щель; мышцы суживающие голосовую щель.
25794. Проводниковый и корковый отделы речедвигательной сенсорной системы. Краткая характеристика, значение 15.09 KB
  Корковый отдел представлен речевыми центрами: 1. Это центр Брока центр осуществления моторной речи. Центр письменной речи центр графии. В височной доле верхняя височная извилина среднезадний отдел центр Вернике центр сенсорной речи центр понимания речи.
25795. Значение курса «Анатомия, физиология и патология органов слуха и речи» для преподавателя - дефектолога 14.23 KB
  Значение курса Анатомия физиология и патология органов слуха и речи для преподавателя дефектолога. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ КУРСА подготовка студентов по теоретическим и практическим вопросам отоларингологии в объеме необходимом педагогулогопеду для воспитания и обучения детей на основе индивидуального подхода используя методы коррекции и компенсации в зависимости от наличия слухового восприятия развития речи и общего развития ребенка. Задачи курса:  сформировать у будущих педагогов представление о слухе речи как единой функциональной...
25796. Понятие о рецепторе, органе чувств, анализаторе, сенсорной системе 15.51 KB
  Понятие о рецепторе органе чувств анализаторе сенсорной системе. Реце́птор сложное образование состоящие из нервных окончаний дендритов чувствительных нейронов глии специализированных образований межклеточного вещества и специализированных клеток других тканей которые в комплексе обеспечивают превращение влияния факторов внешней или внутренней среды раздражитель в нервный импульс. Орган чувств Орган чувств представляет собой физиологический прибор для восприятия сигналов и для их первичного анализа. В состав органов чувств помимо...