70341

Ергономічність колективного інформаційного простору навчального закладу як фактор ефективності внурішкільного контролю та спосіб зворотного зв’язку в управлінській діяльності

Научная статья

Педагогика и дидактика

Дотримування ергономічних вимог під час створення комп’ютерної продукції змушує звернути увагу на сутність поняття «ергономіка». Більшість означень поняття стосується діяльністної сфери людини, оптимізації умов її діяльності, ефективності процесу пізнання, створення умов для довготривалого збереження працездатності.

Украинкский

2014-10-19

224 KB

0 чел.

роблемна тема вчителя інформатики Кобзарєвої Тетяни Едуардівни

Ергономічність колективного інформаційного простору навчального закладу як фактор ефективності внурішкільного контролю
та спосіб зворотного зв'язку в управлінській діяльності

 1.  Обґрунтування вибору:

Дотримування ергономічних вимог під час створення комп’ютерної продукції змушує звернути увагу на сутність поняття «ергономіка». Більшість означень поняття стосується діяльністної сфери людини, оптимізації умов її діяльності, ефективності процесу пізнання, створення умов для довготривалого збереження працездатності. Ергономіка — наукова дисципліна (вивчається у галузі «Технологія»), що комплексно вивчає виробничу діяльність людини з метою її оптимізації. Вона вивчає допустимі фізичні, нервові та психічні навантаження на людину в процесі праці, проблеми оптимального пристосування навколишніх умов виробництва для ефективної праці. За іншим визначенням, ергономіка — науково-прикладна дисципліна, що займається вивченням і створенням ефективних систем, керованих людиною. Ергономіка вивчає рух людини в процесі виробничої діяльності, витрати його енергії, продуктивність й інтенсивність при конкретних видах робіт. [1]

Ергономіка — це наука, що вивчає проблеми, які виникають у системі «людина -техніка-середовище», з метою оптимізації трудової діяльності «оператора», створення для нього комфортних і безпечних умов, підвищення за рахунок цього його продуктивності, збереження здоров'я і працездатності.

На думку деяких дослідників, ергономіка є більше, ніж наукою, це — «система знань, комплекс знань, синтез знань про фізіологічні, психологічні, біомеханічні та інші особливості людини, які проявляються в процесі тієї чи іншої діяльності (трудової, навчальної тощо)» [2]. За визначенням Т.Крутько, ергономіка — науково-практична технологія отримання та використання знань про людину через конструювання засобів діяльності та організації предметно-просторового середовища з метою підвищення ефективності та забезпечення безпеки діяльності, збереження здоров'я людини-користувача та духовного розвитку особистості [3].

Якщо виходити з названих визначень, то стає зрозумілим необхідність врахування ергономічних вимог до педагогічного дизайну. Визначення дизайну, як малюнок (ескіз, креслення), модель; план, задум, стратегія; творчий проект, композиція; зовнішній вигляд, виконання; твір мистецтва… дає можливість виділити існування такого терміну, що нині доповнюється терміном ергодизайн, під яким розуміється «комплексна науково-практична діяльність з формуванням середовища життєдіяльності людини і її елементів, що реалізує вимоги і рекомендації ергономіки і дизайну» [4]. Очевидно, ергодизайн можна розглядати не тільки і не стільки як проектну діяльність (дизайн з урахуванням ергономіки), а як і наукову. Підставою для цього можуть слугувати, наприклад, проектування зовнішнього (естетичного) вигляду предмета або середовища, дуже близьке до терміну «інтерфейс», який можна розуміти і як середовище роботи, і як систему засобів для взаємодії користувача з комп'ютером, заснованій на представленні всіх доступних користувачеві системних об'єктів і функцій у вигляді графічних компонентів екрана (вікон, значків, меню, кнопок, списків тощо) [4]. У цьому контексті ми погоджуємося з тим, що визначення педагогічного дизайну можна розуміти як оформлення середовища навчального процесу [5].

Взаємний вплив змісту матеріалу, ергономіки й естетики в процесі створення інформаційної системи контролю, що використовує можливості різних комп’ютерних редакторів, повинен забезпечити їй високу ефективність. Робота зі створення композиційного рішення представлення інформації повинна враховувати компонування програмного продукту і його художньо-композиційне рішення.

Принципи створення композиційного рішення є такими [6]:

 •  Лаконічність. Засіб контролю містить лише ті елементи, що необхідні учню для повідомлення суттєвої інформації. Форма представлення інформації повинна відповідати рівню інформованості учнів.
 •  Узагальнення й уніфікація. У межах усього комплексу представлення інформації символи, що позначають одні і ті ж об'єкти або явища, повинні бути обов'язково уніфіковані — мати єдине графічне рішення.
 •  Акцент на основних смислових елементах. На засобах інформації розмірами, формою, кольором варто виділяти, у першу чергу, ті елементи, що найбільш вагомі з погляду сприйняття інформації.
 •  Автономність. Частини засобу представлення інформації, що передають відносно автономні (самостійні) повідомлення, слід чітко відокремити від інших частин. Розподіл складної інформації на окремі прості поняття значно полегшує її сприйняття; розуміння.
 •  Структурованість. Кожна частина комплексу засобів інформації, що займає центральне, вузлове положення, повинна мати чітку структуру, що легко запам'ятовується і диференціюється від інших.
 •  Послідовність. Залежно від стадій викладу інформації, повинна обиратися певна сукупність інформаційних даних, що будуть надходити послідовно. Цей принцип базується на методах боротьби з зайвою інформацією шляхом просторового (часового) поділу всієї інформації і її послідовного сприймання.

З метою оперативного проведення внурішкільного контролю (ВКШ) в електронному режимі можна складати перспективний і поточний графіки; проводити тестування, моніторинги, опитування, аналіз та створювати статистику у динаміці, які дозволяють швидко прослідкувати діяльність його суб'єктів, визначити його вид і терміни, а також ознайомитися з результатами. Ця інформація зберігається на сервері в ЗНЗ й доступна всім учителям, що забезпечує відкритість і демократичність ВКШ. Інформаційні технології позитивно впливають на всі компоненти системи навчання: його мету, зміст, методи, засоби й організаційні форми, що дозволяє розв'язувати складні й актуальні завдання щодо забезпечення розвитку інтелектуального, творчого потенціалу, аналітичного мислення й самостійності педагогічних працівників, активності учнів.

Сучасні інформаційні технології (блоги, мережні середовища, сайти тощо) дають можливість викладачу для досягнення дидактичної мети застосовувати як окремі види навчальної роботи, так і будь-який їх набір, тобто спроектувати навчальне середовище. Орієнтовані на викладача інструментальні засоби дозволяють йому оперативно оновлювати зміст автоматизованих навчальних і контролюючих програм відповідно до прояву нових знань і технологій.

Проектний підхід до планування діяльності дає можливість розбудувати нову школу на наукових засадах; дозволяє зробити процес розвитку школи усвідомленим і впорядкованим, ефективно перевірити досягнуті результати, виявити та посилити ті його складові, які на максимальному рівні відповідали б запитам учнів, їхніх батьків. Такий ВКШ дозволяє вносити своєчасні корективи в освітній процес і володіти стимулюючим характером. [7]

 1.  Основні прийоми мотивації:
 •  зв’язування конкурентоздатності школи з тім, у якій мірі набір та якість освітніх послуг закладу відповідають соціальному заказу на ці послуги;
 •  зв’язування можливостей школи як відкритої системи реалізувати той чи інший зміст освіти з можливостями і обмеженнями зовнішнього середовища;
 •  зв’язування ефективності роботи школи як організму з тим, в якій мірі є узгодженими усі процеси що в ній протікають.

Для підготовки учнів до централізованого тестування в установах освіти необхідно організувати роботу за трьома напрямками: організація репетиційних тестувань; індивідуально-корекційна діяльність; профорієнтаційна робота.

Таблиця 1. Модель діяльності з підготовки до підсумкової атестації і централізованого тестування [8]

Етапи діяльності

Напрямок діяльності

Форми роботи

1 етап
Організаційно-діагностичний

Діагностика знань і вмінь учнів, вивчення профнамереній. Формування банку даних про професійні наміри випускників, їх вступу до ВНЗ, ссузів. Підготовка банку даних про під-сумки централізованого тестування по устано-ві освіти і класам. Вивчення рівня підготовки учнів з предметів. Забезпечення роботи факультативів, очно-заочних шкіл абітурієнта.

Проведення анкетування уч-нів та їх батьків. Вивчення статистичних даних про ре-зультати тестування в 2012 році, їх аналіз. Діагностичне тестування учнів з предметів на уроках, факультативах.

2 етап
Інформаційно-прогностичний

Інформування учнів та їх батьків про підсумки вступу випускників школи до ВНЗ, ссузів і результати ЦТ в 2011 році. Підготовка рекомендацій для батьків учнів щодо професійного вибору кожного випускника. Розробка індивідуальних планів корекції рівня навчальних досягнень учнів. Складання графіків участі в репетиційних тестуваннях для учнів, які вступатимуть до ВНЗ, ссузів. Роз'яснювальна та інформаційна робота з учнями та їх батьками (ознайомлення з результатами профдіагностики). Внесення коректив у план індивідуальної навчальної роботи.

Проведення педагогічного консиліуму з метою затвер-дження загального плану (програми) діяльності з під-готовки до іспитів і вступу до ВНЗ. Організація батьків-ських зборів, індивідуальних консультацій з питань рівня знань учнів 11 класів, з нав-чальних предметів, резуль-татами репетиційного тесту-вання, варіантів надходження і працевлаштування випуск-ників. Узгодження проведен-ня спільних заходів з Регіо-нальним центром централізо-ваного тестування та профе-сійної орієнтації учнівської молоді, вищими закладами освіти. Організація першого етапу репетиційного тестування.

3 етап
Корекційно-діяльнісний

Індивідуальна і організаційна робота з корекції знань учнів, формуванню тестових навичок і вмінь. Загальна психолого-педагогічна підготовка до іспитів. Корекція профнамереній випускників. Інформування батьків про результати підготовки до іспитів.

Проведення другого і третьо-го етапів репетиційного тес-тування за участю кожного випускника, що надходить до ВНЗ. Організація очно-заоч-них консультацій висококва-ліфікованих педагогів у рам-ках міжшкільних факультати-вів. Консультації психологів та соціальних педагогів. Організація батьківських збо-рів, індивідуальних консультацій. 

4 етап
Заключний

Психолого-педагогічна та організаційна підготовка учнів до підсумкової атестації учнів 9, 11 класів. Розробка документації та наочних засобів інформування про порядок проведення та участі у підсумковій атестації. Ознайомлення батьків з результатами атестації учнів. Конкретизація профнамереній випускників. Участь у централізованому тестуванні.

Проведення індивідуальних консультацій, іспитів; затвердження порядку проведення підсумкової атестації учнів на педагогічній раді; організація батьківських зборів.

Таблиця 2. Модель з індивідуально-корекційної діяльності колективу

(приклад сайт московської школи http://71school.ru/?page_id=39)

Етапи діяльності

Напрямок діяльності

Форми роботи

1 етап
Організаційно-діагностичний

Програма розвитку «Школа діалогу» розробка та реалізація 4 підпрограм. Кожна підпрограма співвіднесена с відповідним комплексом задач, що виділені в програмі розвитку. В кожній програмі передбачити реалізація конкретного пріоритетного проекту.
Підпрограма «Зворотний зв’язок». Розвиток механізмів інформаційної взаємодії всередині школи, школи і навколишнього інформацій-ного простору, розвиток системи зворотного зв’язку з батьками, учнями, вчителями, зовні-шніми суб’єктами, організацію інфраструк-тури діалогової взаємодії.
Підпрограма «Діалог та навчання». Розвиток використання діалогових, інтерактивних форм навчання, методів навчання діалогу.

Підпрограма «Участь». Пропонує розширення спектру соціально корисної діяльності учнів та їх родин, форм та механізмів участі в управлінні освітнім процесом.

Підпрограма «Проектний центр». Створення в школі спеціалізованого центра (служби) підтримки розвитку проектної діяльності учнів, вчителів й родин, розширення спектру проектів різноманітних рівнів.

Будувати ланцюг навчання мета-задача-дослідження-пізнання-контроль. Зробити моделювання методом пізнання.

розробка нормативно-правової документації, яка забезпечувала б стабільне функціонування системи зворотного зв’язку.

Проведення опитування, анкетування, інтерв’ю.

Створення шкільного прес-центру, введення поручення прес-секретарів класів.

Реалізувати проект «Наш сайт»

Реалізувати проект «Архео-логія особистості» з метою включення учнів до взаємодії з матеріальною культурою в контексті вивчення історії.

Реалізувати проект «Парк до-брих ідей» з метою підтрим-ки екосоціальній творчості вчителів, учнів та їх родин.

Реалізувати проект «Терра: територія росту» з метою розвитку неперервного освіт-нього контуру гуманітарної освіти на основі конференції проектних та дослідницьких робіт учнів.

2 етап
Інформаційно-прогностичний

Створення блогів, методичних сторінок з ета-пів реалізації підпрограм «Школа діалогу», ос-вітні плани школи, плани ВШК за предметами та його результати, варіанти задач, складених на репродуктивному, конструктивному та тво-рчому рівнях за предметами. Пропоновані ва-ріативні предмети, елективні курси ключових тем інваріантних предметів для створення ці-лісного представлення теми й розширення спе-ктру розв’язаних задач, які пропонуються пе-дагогічним колективом школи. Включення си-стеми уроків до структури керування пізнава-льної діяльності учнів як основного каналу от-римання інформації: що та де взяти, як вивчи-ти та як отримати признання якості.

Створення електронного банку різнорівневих задач з предметів, що робить відкри-тою систему ВШК та розви-ває стимули до діалогу вчи-тель-учень-батьки-вчитель (За допомогою електронного контенту створюємо умови для навчання у спілкуванні в зручному режимі родини - «Ми йдемо до вас»)

3 етап
Корекційно-діяльнісний

Створення можливості регулярного не залеж-ного контролю засвоєння навчального курсу предметів через: перелік програмних вимог до засвоєння предмету, його окремих тем, засоби виконання цих вимог. Критерії та параметри оцінки відповідей учнів за різними типами ро-біт, які треба виконати для отримання не обхі-дних знань, умінь, навиків.

Включити колективний спосіб навчання за до-помогою вчителя, підручників, мережі Інтер-нет, батьків за принципами самоконтролю та взаємоконтролю: що потрібно, що знає, що не знає, що потребує засвоєння або поширення знань. Використання технології рівневої дифе-ренціації завдань. Включення у цикл розвитку учня його особисту систему управління пізна-вальною діяльністю. Створення двосторонніх зворотних зв’язків на двох рівнях – інформа-ційному та особистісному, для узгодження контурів керування навчальним процесом.

Створення електронного бан-ку набору перевірочних робіт корисний в якості самоконт-ролю для учнів та їх батьків, що слідкують за розвитком своїх дітей. Напрямки зав-дань на базовому, академіч-ному, профільному рівнях:

 1.  Знання та розуміння осно-вних принципів технології
 2.  Уміння розв’язувати прак-тичні проблеми, викорис-тання методів проектуван-ня
 3.  Уміння прогнозування та оцінювання впливу техно-логічних рішень на приро-ду та суспільство

4 етап
Заключний

Пропонування контрольних робіт зрізу знань, навичок, вмінь у вигляді тестів, практичних, лабораторних тощо, подібних тим, що перед-бачаються ВШК знаний учнів на початку нав-чального року (вхідні), по закінченні тем або ІІ чверті (проміжні), при кінці навчального року (підсумкові). Заповнення «особистих паспортів» та портфоліо досягнень.

Створення електронного бан-ку керуючих матеріалів по організації роботи адмініст-рації школи по ВШК та ана-лізу їх виконання. Можливо-сті корегування отриманих знань, навичок, вмінь за результатами зрізів.

Таблиця 3. Модель діяльності з профорієнтаційної роботи

Етапи діяльності

Напрямок діяльності

Форми роботи

1 етап
Організаційно-діагностичний

Створювання спільного календарно-тематич-ного планування, знайти ті точки дотику фак-тичного матеріалу, які дозволять дітям вивча-ти і закріплювати матеріал, отриманий на загальноосвітніх предметах. Створення культурно-освітнього середовища як засобу формування творчих здібностей

Планування бінарних, білін-гових уроків, з використан-ням можливостей Інтернету, професійних завдань. Створення умов для роботи Web-cайту

2 етап
Інформаційно-прогностичний

Проведення спільних уроків, заходів двох та більше вчителів водночас. Вчителі працюють разом на уроці, в період його планування та обговорення результатів за підсумками занять.

Розробка спільних тем, зав-дань на одну тематику, квест по опрацюванню теми або вирішення проблеми

3 етап
Корекційно-діяльнісний

Застосування методів проектів для вдосконалення навчального процесу сучасної школи за профілем навчання, за обраним профілем, за профілем виникнення обраної проблеми. Залучення до профорієнтаційної роботи батьків учнів, випускників та можливості шкільного сайту для інформування, діалогу.

Дослідження значущої в тво-рчому плані проблеми/задачі, що вимагає інтегрованого знання, дослідницького по-шуку для її вирішення. Прак-тична,теоретична, пізнаваль-на значимість проекту з пере-дбачуваними результатами для суспільства, що вимагає аналіз отриманих даних, під-биття підсумків, коректуван-ня, висновків.

4 етап
Заключний

Структурування змістовної частини проекту. Використання дослідницьких методів: визна-чення проблеми, що випливають з неї задач дослідження, висунення гіпотези їх вирішення, обговорення методів дослідження, оформлен-ня кінцевих результатів, аналіз отриманих даних, підбиття підсумків, коректування, висновки. Самостійний вибір проблеми, що треба вирішити.

Формування в учнів навичок та умінь самоконтролю в нав-чанні, планування своїх дій, оцінювання і регулювання власної діяльності і поведін-ки, передбачення результатів своїх дій, зіставлення їх з ви-могами вчителя або колекти-ву. Конференції, захист проектів

 1.  Основні прийоми поточної мотивації на етапі формування і контролю діяльності: надання інформації про вимоги до знань матеріалу та права вільного вибору завдань, створення завдань оптимальної складності, новизна та непередбачуваність завдань, позитивний зворотний зв'язок та інформування учнів про успішність їхньої діяльності, відкритість контрольних завдань та методів оцінювання їх виконання.
 2.  Виділення наукової основи проблемної теми:

Орієнтована основа діяльності містить наступні складові:

 •  Формування понять, що контролюються:
 •  1-а група – поняття, формування яких пов’язано з розумовими діями, характерними для зорового сприймання;
 •  2-а група – поняття, формування яких відбувається в процесі мисленнєвих перетворень і практичних побудов у площині теми;
 •  3-а група – поняття, формування яких пов’язано з зоровим сприйманням, при цьому розумові і предметні дії відбуваються в просторі предмету (перекодування образів, діяльність уявлення в елементарній формі);
 •  4-а група – поняття, формування яких відбувається в процесі мисленнєвих перетворень і практичних побудов, характерних для життєдіяльності (діяльність уявлення в більш складній формі) [9]

Таблиця 4. Поняття змісту шкільного предмета “Інформатика ” [10]

Групи понять

Зміст понять

Приклади

І

Первинні поняття, які забезпечують формування знань з основ стандартизації та початкових умінь

Формат, основний напис, лінія, шрифт, масштаб, розмір, знак-символ, інформація, процес, те-хніка безпеки, адрес, запис, да-ні, папка, структура, сигнал

ІІ

Більш узагальненні поняття, що включають в себе ряд простих, формування яких пов’язано із зоровим сприйманням. Вони забезпечують формування знань та вмінь, побудованих на міжпредметній основі

система, інструмент, алгоритм, властивості, параметри, мо-дель, операції, команди, графі-ка, технологія, методи, абзац, сторінка, зображення, об’єкт, архітектура, примітив, редагу-вання, фрагмент, колірні моде-лі, пароль, презентація

ІІІ

Поняття, що формуються та розвиваються в межах одного-двох (більше) розділів предмета

Протокол, мережа, домен, ІР, URL, фільтрація даних, Майс-тер, Конструктор, база даних

ІV

Наскрізні поняття, формування яких відбувається в процесі мисленнєвих перетворень і практичних побудов (діяльність уявлення в більш складній формі), які забезпечують використання професійних знань, умінь та навичок в практичній діяльності

Піктограма, меню, файл, редак-тор, програма, програмний про-дукт, інформацій процеси, вік-но, документ, Інтернет, програ-мне забезпечення, піксель, фор-матування, операційна система, логін, мультімедіа,

 •  Структурно-рефлексивні таблиці які надають можливість перевести у практичну площину ідеї диференціювання навчання, компетентнісно-орієнтованого підходу. Вони чітко регламентують час вивчення теми та види контролю за її засвоєнням [11]

Таблиця 5. Структура навчального матеріалу 10 класу з Інформатики

№ п/п

Тема уроку.
Основні операції.

Джерело інформації

Базові
вправи
(1-6 балів)

Синтетичні
вправи
(7-9 балів)

Творчі
завдання
(10-12 балів)

Перевірка

Урок № 1, 2, 3, 4, 5, 6 Тема 1.1. Створення й показ комп’ютерних презентацій

Підсумковий урок 11.10

I

Повтори.

ВКР 27.09

1

Правила поведінки, техніки безпеки та праці в КІIT

Нормативні документи

Відповіді на питання

Тест комп’ютерний

Проблемні ситуації

Бал у журналі

2

Поняття презентації.

Стор 79-81

поняття

приклади

Робота на сайтах

поточний

3

Основні можливості редактору

Стор. 81-82

Знання основних операцій

Знання основних інструментів

Знання меню

поточний

4

Загальна характеристика PowerPoint

Cтор. 82-84

Розширення, піктограма

Властивості об’єктів

Параметри об’єктів

поточний

5

Запуск. Вікно програми. Демонстрація

Стор.84-86

Запуск програми

Елементи вікна

Робота з кіль-кома вікнами

поточний

6

Вхідна контрольна робота

Розділ 2.1, політура

Створення простих елементів у шаблоні

Створення простої презентації на тему «Повторення»

Використання елементів анімації

ВШК

II

Усвідом та запам'ятай наступні визначення:

Розділ 2.1, стор.88

1-5, 12, 16,17

6, 8, 9, 11, 13-15, 18

7, 10

Питання «Перевірте себе»

1

Опрацювання об’єктів

Розділ 2.1, стор.88-89, Розділ 2.2, стор.90-91

3, 4, 7

1,5

2,6

Практична робота № 1 Розробка слайдової презентаці

стор.110-111

2

Використання шаблонів

стор.91-92

Розмітка слайду

оформлення

Шаблони структури

3

Створення на основі існуючої

стор.92-93

копіювання

шаблон

фотоальбом

4

Вставка об’єктів

стор.93-94

текст

написи

таблиці

III

Усвідом, запам'ятай та навчись обґрунто-вувати наступні властивості:

стор.98

1, 2, 11, 16, 17

3-7, 9, 10, 12-14, 19

8, 15, 18, 20, 21

Питання «Перевірте себе»

1

Графіка

стор.95-97

векторна

особливості

Виділення, видимість

Практична робота № 1 Розробка слайдової презентації

стор.110-111

2

Принципи дизайна

Розділ 2.3,
стор. 101-102

поняття

етапи

напрямки

3

Особливості у презентації

стор. 102-107

поняття

композиція

колористика

4

Стильове оформлення

стор. 107-109

оформлення

теми

Формат тла

5

Перевірка № 1 Навчально-тренувальні завдання

Розділ 2.2, стор.98-100

5, 6, 9, 10

1-4, 7, 8

Створення таблиць

IV

Навчись виконувати наступні операції:

Розділ 2.3,
стор. 109

1, 12, 14, 16, 17

2-9, 11, 13, 15, 18, 19

10,
порівняння з ТР

Питання «Перевірте себе»

1

Додавання анімації до ефектів

Розділ 2.3,
стор. 109-110

1, 2,

3, 4

5, 6

Розділ 2.4, стор.111-115

2

Використання гіперпосилань

Розділ 2.4,
стор. 115-117

поняття

Алгоритм дії

Виконати завдання за підручником

поточний

3

Налаштування кнопок дій

Розділ 2.4,
стор. 117-119

1, 3, 8, 12, 13, 16, 17

2, 4, 5, 7, 9-11, 15, 18

6, 14, 19

Питання «Перевірте себе»

4

Налаштування анімації

Розділ 2.4,
стор. 119-121

3, 4

1, 2, 5-8

Додати по змісту свої налаштунки

поточний

5

Налаштування демонстрації

Розділ 2.5,
стор. 121-126

Зміна слайдів

Часових параметрів

показу

поточний

6

Налаштування при демонстрації, зберігання

стор. 126-129

1, 2, 5, 7, 13, 14

3, 4, 6, 10-12, 15-18

8, збереження у інших форматах

Питання «Перевірте себе»

7

Налаштування презентації

стор. 129-130

1-4, 6

5, 7

Додати по змісту свої налаштунки

Практична робота № 2 Анімація в слайдових презентаціях

стор. 130-131

Урок № 7, 8, 9, 10, 11, 12. Тема 1.2. Обробка мультимедійних даних

Підсумковий урок 29.11

I

Повтори:

тест

1

Поняття про мультимедійні дані.

Розділ 2.6,
стор. 131-126

поняття

Формати файлів

Програмне за-безпечення для опрацювання

тест

2

Медіапрогравач Windows

стор.135-138

поняття

Кнопки керування

Алгоритм роботи

тест

3

Перетворювачі файлів

стор.138-142

поняття

Кнопки керування

Алгоритм роботи

тест

4

Додавання звукових, відео об’єктів

Розділ 2.7,
стор.143-146

Поняття

Формати файлів

Кнопки керування

Алгоритм роботи

тест

5

Перевірка № 2 Навчально-тренувальні завдання

стор.142-143

1

2-4

5-7

поточний

II

Усвідом слідуючи поняття.

стор.142

1-3, 5, 11-13, 15

4, 6-9, 14, 16, 17

10, 18

Питання «Перевірте себе»

1

Записування (захоплення) відео

стор.146-148

поняття

Кнопки керування

Алгоритм роботи

тест

2

Додавання звукових, відео об’єктів до слайдів

стор.148-143

Кнопки керування

Алгоритм роботи

Додавання анімації

Робота за підручником

III

Усвідом, запам'ятай та навчись обґрунто-вувати наступні властивості

стор.152

1-3, 7, 8, 12, 14

4-6, 10, 13, 15, 17-19

9, 11, 16

Питання «Перевірте себе»

1

Перевірка № 3 Навчально-тренувальні завдання

стор.152 -154

1, 8

2, 3, 6, 9, 10

4, 5, 7

поточний

2

Потокові презентації

Розділ 2.8,
стор.154 -164

Поняття, етапи

Кнопки керування

Алгоритм роботи

тест

3

Windows Movie Maker

Робота за підручником

Додати по змісту свої налаштунки

поточний

4

Перевірка № 4 Навчально-тренувальні завдання

стор. 165

1

2, 3

Практична робота № 3. Створення відеокліпу.

ІV

Навчись виконувати слідуючи операції:

стор.164 -165

1, 6, 9, 11, 14

2-5,7, 8, 10, 12, 13,
15-19

20, 21

Питання «Перевірте себе»

1

Комп’ютерні публікації

Розділ 2.9,
стор. 166-167

поняття

Формати файлів

Програмне за-безпечення для опрацювання

Робота з ПЗ в Інтернеті

2

Робота у Microsoft Publisher

стор. 167-175

поняття

інструменти

операції

Питання «Перевірте себе»

3

Перевірка № 5 Навчально-тренувальні завдання

стор. 175-176

1

2-4

5

поточний

4

Бюлетень

Розділ 2.10,
стор. 176-181

поняття

операції

Робота з графікою

Практична робота № 4. Створення інформаційного бюлетеня і буклету

5

Буклет

стор. 181-183

Питання «Пе-ревірте себе»

1, 3, 4, 7, 9, 10, 15

2, 5, 6, 8, 11-13

14, 16

6

Перевірка № 6 Навчально-тренувальні завдання

стор. 183

1

2-5

6

 •  Створення електронних контентів (блогів, тестів, методичних сторінок на сайті школи, робота у Щоденнику.ua) для організації індивідуальної та групової роботи з завданнями та матеріалами, організації само-, взаємоперевірок та перевіркою вчителя зі зворотним зв’язком (індивідуальне спілкування за питаннями учня)

Література

 1.  Эргономика. «Дизайн как стиль жизни» — история, теория, практика. [Электронный ресурс]. — Режим доступу: http://www.rosdesign.com/design/ergoofdesign.htm.
 2.  Строкина А.Н. Эргономическая антропология в проектировании и оценке эргатических систем. Автореф. дисс. на соиск. учен. степ, д-ра психол. наук: спец. 19.00.03 «Психология труда, инженерная психология»/А.Н. Строкина. — М.: Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, 2001. — 50 с.
 3.  Крутько Т. Ергономічні характеристики віртуальної реклами. Частина 2 [Електронний ресурс]/Тетяна Крутько.—Режим доступу: http://tetiana.vipik.ru/wiki/84/102/.
 4.  Эргодизайн [Электронный ресурс]. — Режим доступу: http://www.rosdesign.com/designmaterials/ergodesign.htm.
 5.  Кутьин В.А. Опыт использования педагогического дизайна [Электронный ресурс]/В.А. Кутьин//Материалы Інтернет-конференции «Основы педагогического дизайна и опыт его использования для проведения занятий в очной и заочной формах на курсах по повышению ИКТ-компетентности». — Режим доступу: http://ito-center.ifmo.ru/download/05_pdf, c. 146-147.
 6.  Рыжов В.А. Качество экранных изображений в обучающих программах/В.А. Рыжов, А.В. Корниенко, Д.В. Демидович//Педагогическая информатика. — 2002. — № 1. — С. 42-55.
 7.  Cтатті ж. КОМП'ЮТЕР У ШКОЛІ ТА СІМ'Ї №3, 2012
 8.  Кирпичова Т. Г. Внутрішньошкільний контроль в сучасних умовах як інструмент управління якістю навчання учнів. Дипломна робота [Электронный ресурс], 2009
 9.  Гриценко Л.О. Формування графічних понять в учнів 8-9 класів на уроках креслення: Дис. канд.пед.наук. – П., 2003. – с. 67-77
 10.  Миколаєнко А. Є. Дидактичні умови засвоєння учнями понять на уроках креслення в загальноосвітніх навчальних закладах. http://metodportal.net/node/7861
 11.  Ломаненко Л. П. Структурно-рефлексивний підхід у викладанні математики. http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/29774/
 12.  Бугаенко А.В. Проектирование интерфейсов программных средств [Электронный ресурс] /А.В. Бугаенко //Вопросы Интернет-образования. — №9. — Режим доступу: http://sputnik.master-elecom.ru/Docs_20/Ped.journal/vio/ VIO_09/cd_site/Articles/art_1_7.htm.
 13.  ЛузгинаА.В. Структура кантента медиалекции [Электронный ресурс]/А.В. Лузгина, Г.А. Токарева//10-я юбилейная международная конференция «EVA 2007 Москва»/Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы имени М. И. Рудомино, 3-6 декабря 2007 г. — Режим доступу: http://conf.epic.ru/eva2007/rus/reports/content_1092.html.

10


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

40350. Биологическая терапия 56.5 KB
  Психофармакотерапия осуществляется с учетом следующих особенностей действия препаратов и реакций больных перенесших черепномозговую травму: 1 используемые препараты могут преимущественно влиять на те или иные мозговые структуры стволовые подкорковые или корковые; правое или левое полушарие мозга; 2 при последствиях травм часто оказываются достаточными малые дозы седативных препаратов; у них чаще и быстрее проявляются побочные эффекты особенно экстрапирамидные и холинолитические; 3 психофармакологические препараты могут давать в...
40351. БИОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ 24 KB
  Биологическая терапия является основным методом лечения эндогенных и органических психических заболеваний в том числе симптоматических и алкогольных психозов эпилепсии; она используется для купирования психических нарушений пограничного уровня невротических дистимических и психосоматических расстройств а также патохарактерологических девиаций относящихся к кругу расстройств личности психопатий. Биологическая терапия берет свое начало с маляриотерапии примененной J. Целую эпоху в развитии биологической терапии составили шоковые методы...
40352. Болезнь Паркинсона (дрожательный паралич, идиопатический паркинсонизм) 22 KB
  Сам Паркинсон считал что симптомы заболевания связаны с органическим поражением нижних отделов ствола головного мозга и шейного отдела спинного мозга полагая что при этом чувство и интеллект не страдают Лишь позднее J. Позднее были описаны дегенеративные изменения в полосатом теле голубом пятне и других подкорковых структурах а также в коре головного мозга.
40353. Военная экспертиза 37.5 KB
  Ежегодно около 10 призывников признаются негодными к воинской службе вследствие психических болезней и умственной отсталости. При индивидуальной оценке пригодности к несению воинской службы принимаются во внимание также особенности службы в тех или иных родах войск место ее прохождения. Установлено 5 категорий годности к воинской службе: А годен к воинской службе; Б годен к воинской службе с незначительными ограничениями; В ограниченно годен к воинской службе; Г временно негоден к воинской службе; Д негоден к воинской службе.
40354. Галлюцинаторно-параноидный синдром (синдром Кандинского — Клерамбо) 32 KB
  В структуру галлюцинаторнопараноидного синдрома Кандинского Клерамбо входят также псевдогаллюцинации зрительные слуховые обонятельные вкусовые тактильные висцеральные кинестетические обманы восприятия отличаемые больными от реальных объектов и имеющие характер сделанности. В зависимости от превалирования в клинической картине галлюцинаторнобредового синдрома галлюцинаторных или бредовых расстройств выделяют галлюцинаторный и бредовой варианты описываемого синдрома. О галлюцинаторном варианте говорят в случаях преобладания в картине...
40355. ДИСМОРФОФОБИЯ (ДИСМОРФОМАНИЯ) 33.5 KB
  В основе переживаний могут лежать действительные физические недостатки крупный нос полноватая фигура и т. Темой дисморфофобических переживаний чаще всего служат недостатки лица уродливый нос торчащие уши слишком круглое лицо то или иное строение рта форма губ или фигуры чрезмерная полнота или худоба и т. Темой болезненных переживаний может быть не только строение тела но и различные функции в частности неприятный запах кишеч ные газы запах от гениталий изо рта. Тема болезненных переживаний сохраняется в неизменном виде на...
40356. Смешанное расстройство личности. Декомпенсация. Тревожно-фобический синдром 24.91 KB
  До поступления больная жаловалась на постоянную необоснованную ревность к своему мужу мешавшая ей полноценной жизни подозревала всех родных и друзей в измене и лжи. Бабушка отца испытывала тревогу и недоверие к окружающим как сама больная. Младшая сестра пациентки которой 12 лет также страдает энурезом как больная в том возрасте и также испытывает недоверие к родным и друзьям.В позе Ромберга больная устойчива.
40357. Шизофрения, параноидная форма. Парафренный синдром 60.5 KB
  При осмотре кожных покровов: кожа бледно розовая нормальной влажности и температуры пролежней сыпей расчесов участков шелушений нет кровоизлияний сосудистых звездочек нет тургор кожи сохранен. При осмотре видимые слизистые оболочки розовые кровоизлиянийизъязвлений корочек нет. Пальцы и ногти обычной формы барабанных палочек и часовых стекол нет ногти на руках и ногах блестящие ровные исчерченности и ломкости ногтей нет. Питание избыточное подкожножировая клетчатка развита чрезмерно отеков нет.
40358. Среднепроградиентная шизофрения. Синдром Кандинского-Клерамбо 50.5 KB
  после многократных стрессов сокращение штатов на работе смерть отца сестры брата бабушки которые больная переносила очень тяжело. Через 3 дня больная услышала голос духа который успокаивал ее говорил что она является избранником для передачи духовного мира называл ее своим ребенком был ласков. Дух часто заставлял больную совершать ненужные телодвижения показывал ей картины мира зла и добра при общении с посторонними людьми указывал на хороших и злых людей злых людей больная видела с красными глазами. Иногда...