70381

СТАТИСТИКА. СТАТИСТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Курсовая

Социология, социальная работа и статистика

Можна виділити наступні завдання даної роботи: набути навичок роботи з великими масивами даних і навички представлення даних статистичного спостереження у вигляді зручному для сприйняття аналізу і прийняття рішень; освоїти методи виконання оцінок параметрів великих множин за даними...

Украинкский

2014-10-19

745.5 KB

2 чел.

PAGE   \* MERGEFORMAT 30

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

СТАТИСТИКА. СТАТИСТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ.

Автори:

Петухова Світлана Григорівна, вчитель математики вищої кваліфікаційної категорії, вчитель-методист Богодухівського               ліцею № 3;

Мельникова Тамара Михайлівна, вчитель інформатики  вищої кваліфікаційної категорії, вчитель-методист Богодухівського ліцею № 3.

                                                

2013

ПЛАН:

1. ВСТУП……………………………………………………………………………..…. 3

2. РОЗДІЛ 1. ПРЕДМЕТ СТАТИСТИКИ ………..………………………………..….. 5

3. РОЗДІЛ 2. СУТНІСТЬ  СТАТИСТИЧНОГО  СПОСТЕРЕЖЕННЯ ....……..….7

4. РОЗДІЛ 3. ВИДИ  І  СПОСОБИ  СТАТИСТИЧНОГО  СПОСТЕРЕЖЕННЯ ….. 9

5. РОЗДІЛ 4. ПЕРЕПИС -  ЯК ОДНА ІЗ  ФОРМ  СТАТИСТИЧНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ………………………………………………………………….... 16

6. ВИСНОВОК…………..……………………………………………………………... 27 

7. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ……….…………………………………. 29

«Статистика знает всё…»                                                                                            Ильф и Петров «Двенадцать стульев»

ВСТУП

З незапам'ятних часів людство здійснювало облік багатьох супутніх його життєдіяльності явищ і предметів та пов'язані з ним обчислення. Люди отримували різнобічні, хоча і різні за  повнотою дані, на різних етапах суспільного розвитку. Дані, обліковувались повсякденно в процесі прийняття господарських рішень, а в узагальненому вигляді і на державному рівні при визначенні русла економічної та соціальної політики і характеру зовнішньополітичної діяльності.

Керуючись міркуваннями залежності добробуту нації від величини створюваного корисного продукту, інтересів стратегічної безпеки держав і народів - від чисельності дорослого чоловічого населення, доходів скарбниці-від розміру оподатковуваних ресурсів і т. д., здавна чітко усвідомлювалася і реалізовувалася у формі різних облікових акцій.

З урахуванням досягнень економічної науки став можливий розрахунок показників, узагальнено характеризують результати відтворювального процесу на рівні суспільства: сукупного суспільного продукту, національного доходу, валового національного продукту.

Всю перераховану інформацію в постійно зростаючих обсягах надає суспільству статистика, що є необхідно приналежністю державного апарату. Статистичні дані, таким чином, здатні сказати мовою статистичних показників багато про що в дуже яскравою і переконливій формі.

Володіння методами статистики дає можливість перетворювати безлику і розрізнену масу числових даних у струнку систему знань, ґрунтуючись на яких можна приймати ефективні управлінські рішення. Мета роботи - освоїти інструменти статистики для подальшого застосування у вирішенні управлінських завдань.

Можна виділити наступні завдання даної роботи:

- набути навичок роботи з великими масивами даних і навички представлення даних статистичного спостереження у вигляді, зручному для сприйняття, аналізу і прийняття рішень;

- освоїти методи виконання оцінок параметрів великих множин за даними вибіркового спостереження;

РОЗДІЛ 1. ПРЕДМЕТ СТАТИСТИКИ

Статистика - це самостійна суспільна наука, яка вивчає кількісну сторону масових явищ і процесів, досліджує закономірності суспільного розвитку в конкретних умовах, місця і часу. Статистика вивчає статистичні закономірності, які на відміну від динамічних виявляються тільки в масових процесах.

Статистика-наука, яка вивчає, обробляє і аналізує кількісні дані про різні масові явища в житті.

Статистику можна розділити на види:

Економічна статистика-вивчає зміну цін, попит на товар, прогнозує збільшення і спад виробництва.

Медична статистика-вивчає ефективність ліків, методи лікування, ймовірність виникнення деяких захворювань в залежності від віку, статі, спадковість,  умов життя, шкідливих звичок, прогнозує збільшення епідемій.

Демографічна статистика-вивчає чисельність населення і його та ін.

А ще існує фінансова, податкова, біологічна, метеорологічна.

Статистика має багату історію. Ще в стародавні часи вели статистичний облік населення. Однак довільні статистичні дані, відсутність суворої наукової бази прогнозів навіть в середині 19 століття не дозволяли говорити про статистику як науку. І тільки в 20 столітті сформулювалася математична статистика,яка спирається на закони ймовірності.

Математична статистика (від латинського слова status-стан)- це розділ математики, в якому вивчаються математичні методи обробки і використання статистичних даних для наукових практичних висновків. Все інші види статистики використовують математичну статистику.

Статистика виникла з практичних потреб людей, їх господарської діяльності, необхідності обліку земельних угідь, майна, кількості населення, вивчення його занять, вікового складу. Цікаво що в Англії в 17 сторіччі, коли статистичні вивчення поширилося на явища суспільного життя, людей займаються цими питаннями називали «політичними арифметиками»

Рис 1.1

РОЗДІЛ 2. СУТНІСТЬ СТАТИСТИЧНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ

Початковим етапом будь якого статистичного дослідження служить планомірний,  науково організований збір даних про явища і процеси суспільного життя, званий статистичним спостереженням. Значення цього етапу дослідження визначається тим, що використання лише цілком об'єктивною і достатньо повною, отриманої в результаті статистичного спостереження, на наступних етапах в змозі забезпечити науково обґрунтовані висновки про характер і закономірності розвитку досліджуваного об'єкта.   

Статистичне спостереження здійснюється шляхом оцінки й реєстрації ознак одиниць досліджуваної сукупності у відповідних облікових документах. Отримані таким чином дані представляють собою факти, так чи інакше характеризують явища суспільного життя. Використання аргументації, заснованої на фактах, не суперечить застосуванню теоретичного аналізу, оскільки всяка теорія, в кінцевому рахунку, ґрунтується на фактичному матеріалі. Доказова здатність фактів ще більше зростає в результаті статистичної обробки, що забезпечує їх систематизацію, подання в стислому вигляді.

Статистичне спостереження слід відрізняти від інших форм спостережень, здійснюваних у повсякденному житті, заснованих на чуттєвому сприйнятті. Статистичним можна назвати лише таке спостереження, яке забезпечує реєстрацію встановлюваних фактів в облікових документах для наступного їх узагальнення.

Систематичне спостереження, здійснюване безперервно і обов'язково в міру виникнення ознак явища, називається поточним. Поточне спостереження проводиться на основі первинних документів, що містять інформацію, необхідну для достатньо повної характеристики досліджуваного явища.

Види статистичного спостереження диференціюються з урахуванням відмінності інформації за ознакою повноти охоплення сукупності. У зв'язку з цим розрізняють суцільне і не суцільне спостереження.

Суцільним називають спостереження, що враховує всі без винятку одиниці досліджуваної сукупності.

Спеціально організоване статистичне спостереження. Спеціально організоване спостереження проводиться з метою отримання відомостей, відсутніх у звітності, або для перевірки її даних.

Основними поняттями статистики є:              

а) статистичні спостереження              

б) статистичні дані.

РОЗДІЛ 3. ВИДИ  І  СПОСОБИ  СТАТИСТИЧНОГО  СПОСТЕРЕЖЕННЯ

 Статистичне спостереження – це спланований захід по збору даних про суспільно-економічні явища, процеси, роботу суб’єктів господарської діяльності, соціально-економічний та кількісний стан населення держави тощо.

Статистичне спостереження – це перша стадія статистичного дослідження, науково-організаційний збір даних про явища і процеси суспільного життя.

Але не всі первинні дані можуть бути покладені в основу висновків і узагальнень. Тому до статистичних даних, придатних для науково - обґрунтованих узагальнень, ставиться ряд вимог:

1) вони повинні бути повними, а не уривчастими (це означає, що дані треба збирати на певний період чи за певний момент часу);

2) дані повинні бути достовірними і точними;

3) дані обов’язково повинні бути одноманітними і порівняльними.

Рис 3.1

У процесі статистичного спостереження формується необхідна статистична інформація, яка потім піддається систематизації, зведенню, обробці, аналізу і узагальненню.

У статистичний практиці застосовують дві організаційні форми спостереження:

- звітність суб’єктів, які досліджуються;

- спеціально організоване статистичне спостереження.

Звітністю називають форму спостереження, при якій статистичні дані надходять у статистичні органи від підприємств і фірм у вигляді обов’язкових звітів про їх роботу за установленими формами та у відповідні строки.

Звітність як форма спостереження має свої переваги. По-перше, вона має стабільний характер, що дає можливість співставлення даних, ведення динамічних рядів з тих чи інших показників тощо.

Звітність поділяють на спеціалізовану (що має свої особливості) і типову (що є єдиною формою і змістом для всіх підприємств); на централізовану (що проходить через систему державної статистики) і децентралізовану (яка опрацьовується, збирається відповідними міністерствами і відомствами). Звітність буває: загальнодержавна і відомча.

Спеціально організоване статистичне спостереження - це одержання статистичних даних на основі перепису, разових обліків та обстежень.

Спеціально організовані статистичні спостереження організовуються у тому випадку коли відсутня стабільна статистична звітність. До спеціальних спостережень належать: переписи (населення, худоби, багаторічних насаджень тощо), одноразові обліки, опитування, вибіркові обстеження та інші.

Таким чином, завданням статистичного спостереження є одержання достовірної вихідної інформації, яка об’єктивно висвітлює фактичний стан речей. Неправдива інформація не може бути використана для статистичних узагальнень.

План статистичного спостереження складається з двох частин: програмно-методологічної і організаційної .

Програмно-методологічна частина плану складається з мети, визначення об’єкта, одиниць спостереження даного об’єкта, елементів (одиниць) сукупності показників і програми самого спостереження.

Програма спостереження – це перелік чітко сформованих питань, на які необхідно одержати відповіді. В програму включають тільки ті питання, які відповідають завданням дослідження і на які можуть бути одержані достовірні відповіді.

Організаційна частина плану спостереження визначає місце, час і органи спостереження, графік підготовки і інструктажу кадрів, матеріально-технічну базу спостереження.

Одиниця спостереження – це первинна одиниця, від якої дістають інформацію.

Об‘єкт спостереження – це сукупність явищ, що підлягають обстеженню.

Одиниця сукупності – це первинний елемент, що є носієм ознак, які підлягають реєстрації.

Види спостережень визначаються ознаками групування. За обхватом одиниць сукупності спостереження поділяють на суцільне і несуцільне. При суцільному спостереженні обстеженню і реєстрації підлягають усі без винятку елементи сукупності. Прикладом суцільного спостереження є державна статистична звітність або перепис населення. До несуцільного обстеження відносять: вибіркове, основного масиву, анкетне i монографічне спостереження.

При вибірковому спостереженні обстежуються не всі елементи сукупності (тобто структурні складові об’єкту дослідження з визначеними елементами і одиницями виміру), а певна, випадкова, або не випадкова попередньо визначена їх частина.

Монографічне спостереження передбачає детальне обстеження лише окремих типових елементів сукупності. Таке обстеження застосовується тоді коли масове обстеження не висвітлює необхідних сторін того чи іншого суспільного явища.

За часом проведення статистичне спостереження поділяють на поточне, періодичне і одноразове.

Поточне спостереження полягає в безперервній реєстрації фактів (інформації) по мірі їх виникнення. Наприклад, так організовано облік витрат матеріалів на виробництво продукції, або реєстрація шлюбів, розлучень, народжених і померлих тощо.

Для вивчення різних масових явищ проводяться спеціальні статистичні дослідження. Будь яке статистичне дослідження починається з цілеспрямованого збору інформації про явище чи процесі (наприклад: перепис населення, національний склад населення). Цей етап називають статистичним спостереження. У процесі  спостережень, збору інформації отримують дані, які порівнюють за якоюсь ознакою (за віком, за статтю, за освітою, за національністю). 

Документальний спосіб спостереження заснований на використанні як джерела статистичної інформації різного роду документів, як правило, облікового характеру. При належному контролі за постановкою первинного обліку і правильному заповненні статистичних формулярів документальний спосіб дає найбільш точні результати.

Всіх людей не можна опитати, тому беруть вибірково 50-100 значень і групують в класи. Наприклад, відвідати кожну сім'ю міста і з'ясувати скільки дітей у кожній родині дуже складно для нас Ми провели вибіркове спостереження - досліджували частина сімей, діти яких навчаються у нас в ліцеї і за результатами опитування зробили висновок про всіх сім'ях міста,  сукупність сімей відібраних для дослідження називають вибірковою сукупністю або вибіркою.

Вибірка-це кількість сімей (їх 50). Ми з'ясували скільки дітей в 50 сім'ях і отримали ряд:Розташували ці дані в порядку зростання - отримали ранжируваний ряд даних спостережень. Він поділений на 4 групи дітей у сім'ї (1 дитина, 2 дитини, 3 дитини, 4 і більше). Значення кожної групи називають варіантної, а число показує скільки разів зустрічається варіанти називають частотою відповідної варіанти.

Результати занесли в таблицю:                                                                Таб. 3.1

Кількість дітей в сім’ї

1 дитина

2 дитини

3 дитини

4 дитини і більше

Кількість сімей (частота)

17

26

5

2

Рис. 3.2

Щоб візуально охопити дані спостереження побудуємо на координатній площині точки, абсциси яких дорівнюють кількості дітей, а ординати-відповідній частоті. 

Рис. 3.3

Способи подачі статистичних даних                                                 

а) таблиці                                                 

б) графіки                                                 

в) діаграми (кругові, стовпчасті)

Діаграма-один із способів графічного зображення співвідношень яких величин за допомогою геометричних фігур (кола, квадрата, прямокутника і т.д.) Цей спосіб використовується для наочності.

Табличний процесор Excel дає змогу подавати табличні дані в більш наочній та зручній для сприйняття формі. Таку форму використовують для функціональної залежності однієї величини від іншої або для порівняння двох і більше величин, а також з метою виявлення тенденцій змін якого-небудь параметра в часі.

Інформація, записана за допомогою діаграм і графіків, має більшу наочність і зручна для сприйняття. Діаграмами і графіками зручно ілюструвати функціональну залежність однієї величини від іншої, виявити тенденції зміни певного параметра в часі, порівнювати характеристики різних величин і вплив певних чинників на протікання певних процесів.

Можливості табличного процесора були б неповними, якби вони обмежувалися здатністю швидко виконувати певні обсяги обчислень. У багатьох випадках подання даних у вигляді діаграм або графіків дає змогу ефективніше аналізувати підготовлені таблиці та проведені розрахунки.

За допомогою Excel можна будувати 14 стандартних типів діаграм, кожна з яких має ще кілька різновидів. Будь-який тип діаграми відображає залежність однієї чи кількох величин від іншої.Наприклад, ми провели дослідження співвідношення хлопчиків і дівчаток нашого у нашому 10- а

Всього-30 учень.  

Хлопчиків-12 уч.  Дівчаток-18 уч.

Віковий склад учнів класу

1996-  22 учнів,  1995-8  учнів.

За цими даними побудуємо діаграми.

Рис. 3.4.

Рис. 3.5

Рис. 3.6.

РОЗДІЛ 4. ПЕРЕПИС -  ЯК ОДНА ІЗ  ФОРМ  СТАТИСТИЧНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ.

Що таке перепис «Для суспільства, - писав Л.Н. Толстой про перепис населення Москви 1882 р., в якій він брав участь, - інтерес і значення перепису в тому, що вона дає йому дзеркало, в яке хочеш не хочеш, подивіться все суспільство і кожен з нас ».

«Цифри і висновки, - писав Толстой, - будуть дзеркало». Можна не читати їх, як можна відвернутися від дзеркала. Можна мигцем поглянути в цифри і в дзеркало, можна подивитися і близько. Походити по перепису, як тепер роблять тисячі людей, це – близько подивитися в дзеркало ». І далі: перепис … «якщо це не лікування, то це, принаймні, спроба дослідження хвороби, за яку нам треба бути вдячними і з нагоди якої нам треба хоч трошки оздоровити себе».

Перепис – це спеціально організоване статистичне спостереження, завдання якого – повний облік чисельності і характеристика складу якого явища шляхом запису в статистичний формуляр кожної з одиниць, складових це явище.

Перепис характеризує стан явища на певний момент часу. В сучасному суспільстві основні статистичні відомості про розвиток економіки дають підприємства у статистичній звітності. У той же час потреби держави в різнобічних статистичних матеріалах настільки великі, що поряд зі статистичною звітністю велике значення мають і статистичні перепису. Матеріали переписів доповнюють, а в ряді випадків перевіряють матеріали звітності.

Проводиться два типи переписів: на основі даних первинного обліку підприємств і шляхом спеціально організованої реєстрації фактів. Перепису першого типу проводять працівники підприємств та установ по керівництвом органів державної статистики. Іноді їх називають одноразовим врахуванням. Прикладом є переписи залишків матеріалів; промислового устаткування; облік тракторного парку в сільському господарстві; щорічний заключний облік посівних площ; облік фахівців. Готова база у вигляді даних первинного обліку, а також широке залучення працівників підприємств до заповнення статистичних формулярів дозволяють проводити ці переписи з мінімальними витратами, в дуже стислі терміни і з хорошими результатами. Яскравим прикладом другого типу переписів, при яких статистичні формуляри заповнюють шляхом спеціально організованої реєстрації фактів, є перепис населення.

Статистичної комісії ООН перепис населення – це єдиний процес збору, узагальнення, аналізу та публікації демографічних, економічних і соціальних даних, що відносяться за станом на певний час до всіх осіб в країні або чітко обмеженої частини країни.

Перепис населення являє собою основне джерело відомостей про населення, в тому числі і таких, які інакше, як при перепису, отримати неможливо (наприклад, про етнічну приналежність людей по їх самовизначенню або про фактичне шлюбному стані).

Шляхом статистичної обробки матеріалів перепису населення отримують відомості про чисельність і розподілі жителів по самих різних ознаках в їх поєднанні. Робота по складанню програми перепису починається за кілька років до дати перепису. Програма і розроблювальні таблиці, узагальнюючі матеріали перепису, обговорюються спеціальними комісіями Держкомстату і виносяться на обговорення наради статистиків.

Питання про переписах населення є одним з основних питань, що обговорювалися на конгресах Міжнародного статистичного інституту. Вже на першому (Брюссельському) конгресі (1853) були прийняті основні принципи проведення переписів населення, а на наступних конгресах більш глибоко розроблялися окремі питання про категорії переписуємо населення, терміни і періодичність проведення переписів, програмі, способах опитування. Ю. Янсон у своєму підручнику, узагальнивши статистичну практику, сформулював п’ять умов успішного проведення переписів, які не застаріли і до цього часу:

1) виходячи з того, що всяке явище суспільного життя мінливе, перепис має проводитися з максимально можливою швидкістю і фіксувати стан явища на певний момент часу;

2) перепис має проводитися одночасно по всій території країни;

3) перепис має проводитися в той час, коли об’єкт перепису найбільш стабільний, найменш рухливий;

4) перепису повинні проводитися через однакові періоди часу;

5) прийоми переписів треба по можливості залишати незмінними

  Проведення чергового Всеукраїнського перепису населення визначено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 9 квітня 2008 року № 581-р «Про проведення у 2013 році Всеукраїнського перепису населення».
    Перепис проводиться шляхом обходу та опитування населення на дату перепису.

Перепис населення визначається як захід, що дозволяє здійснювати через регулярні інтервали часу офіційний облік чисельності населення, яке проживає на території країни в цілому та на всіх рівнях її адміністративно – територіального устрою. Дані перепису необхідні для прогнозування і управління соціально – економічним розвитком країни, реалізації демографічної політики, бюджетного планування та інших цілей.

Загальна мета проведення перепису населення у будь-якій країні світу однакова і полягає в отриманні даних про чисельність, склад і розміщення населення. Певні особливості цього спостереження є досить загальними для різних держав.
     Підсумки переписів населення є основою багатьох політико-економічних, соціально-економічних досліджень. Жодне серйозне дослідження не обходиться без даних перепису населення. За ними будують демографічні таблиці смертності, плідності, шлюбності. У іж переписний період на основі даних перепису щорічно здійснюється розрахунок кількості населення, його складу за статтю, віком, рівнем освіти, соціальними групами та іншими показниками.

   Відповідно до резолюції Економічної і Соціальної Ради Організації Об’єднаних Націй від 19 липня 1995 року щодо проведення країнами-членами ООН у період 1995-2004 рр. національних переписів населення,  5 грудня 2001 року в Україні відбувся  Всеукраїнський перепис населення.

   Це перший національний перепис населення, оскільки попередній було проведено у 1989 році – напередодні набуття Україною статусу незалежності.

Метою проведення першого Всеукраїнського перепису населення було одержання об’єктивної інформації про докорінні зміни, які відбулися в соціально-економічному житті та устрої незалежної України, створення інформаційної бази демографічних та соціально – економічних даних щодо чисельності населення, його національного, мовного, сімейного складу, розподілу за віком, статтю, громадянством, рівнем освіти, джерелами засобів існування, професійної приналежності, становищем у занятті, міграційною активністю тощо, як по країні в цілому, так і за всіма її адміністративно-територіальними одиницями.

Метою проведення перепису населення у 2012 (2013) році є одержання об’єктивної інформації про зміни, які відбулися в соціально-економічному житті та устрої держави з часу попереднього перепису; створення інформаційної бази демографічних та соціально-економічних даних щодо чисельності населення, його розподілу за статтю та віком; національного, мовного, сімейного складу; громадянством; рівнем освіти; джерелами засобів існування; зайнятості; міграційної активісті; житлових умов населення тощо в країні загалом та за всіма її адміністративно-територіальними одиницями.

Кількість населення в Харківській області

за підсумками Всеукраїнського перепису населення 2001 року

та поточними даними на жовтень 2012 року

Таб. 4.1

Кількість наявного населення, тис. осіб

1989 рік

2001 рік

жовтень 2012

Харківська область

3195,0

2914,2

2738,6

Рис. 4.1

Національний склад населення Харківської області

за підсумками Всеукраїнського перепису населення 2001 року

Таб. 4.2

Харківська область

Кількість наявного населення, тис. осіб

1989 рік

2001 рік

українці

100,0

100,0

росіяни

62,8

70,7

білоруси

33,2

25,6

євреї

0,7

0,5

вірмени

1,5

0,4

азербайджанці

0,3

0,4

грузини

0,2

0,2

Рис. 4.2

Таб. 4.3

Чисельність наявного населення Харківської області

Роки

Населення (тис/чол.)

1995 рік

3123,3

1996 рік

3087,8

1997 рік

3053,9

1998 рік

3022,7

1999 рік

2994,5

2000 рік

2965,9

2001 рік

2937,3

2002 рік

2914,2

2003 рік

2887,9

2004 рік

2866,7

2005 рік

2848,4

2006 рік

2829

2007 рік

2812,1

2008 рік

2795,9

2009 рік

2782,4

2010 рік

2769,1

2011 рік

2755,1

2012 рік

2742,2

Рис. 4.3

Рис. 4.4

Рис. 4.5

Кількість населення в Богодухівському районі Харківської області

за поточними даними на жовтень 2012 року

Таб. 4.4

Назва району

Міське

Сільське

Богодухівський

19289

20680

Рис. 4.6

Природний рух населення  в Богодухівському районі Харківської області

за поточними даними за січень-вересень 2012 року

Таб. 4.5

Назва району

Кількість

народжених

Кількість

померлих

Богодухівський

322

563

Рис. 4.7

Народженність у м. Богодухові Харківської області

рік

кількість народжених

2002 рік

147

2003 рік

151

2004 рік

168

2005 рік

174

2006 рік

168

2007 рік

171

2008 рік

223

2009 рік

195

2010 рік

190

2011 рік

194

за період 2002-2011 рр.

Таб. 4.6

Рис. 4.8

ВИСНОВОК

Статистичне спостереження забезпечує отримання необхідних даних про кількісних значеннях тих чи інших показників і, природно, повинні змінюватися відповідно до вимог системи статистичних спостережень.

По перше, реформування статистики, необхідне для створення системи регістрів, субрегістров і банків даних, що дозволяють накопичувати, актуалізувати і відповідним чином трансформувати базову інформацію, необхідну для застосування методично складних методів спостереження.

По друге, потрібно вирішувати проблему якості первинної статистичної інформації. Вплив помилок на кінцевий результат спостереження незмірно зростає, тому на вивірку первинних даних витрачаються великі кошти. Незважаючи на всю психологічну складність, необхідно розглянути питання про супроводження публікацій статистичних даних, посиланнями на їх точність. Має прийти розуміння: без посилань на точність - немає статистичних даних.

Програмний підхід дозволить проводити цільовий комплекс заходів щодо вдосконалення системи статистичного спостереження: перш за все формування на базі системи статистичних показників соціально-економічного розвитку переліку найважливіших заходів за ходом і виконанням реалізації економічних реформ в системі народногосподарського управління, методика найважливіших показників, що враховуються при проведенні переписів, одноразових , вибіркових і монографічних обстежень.

Показники мають бути максимально орієнтовані на методологію, застосовувану для міжнародних статистичних зіставлень, а також вільними від кон'юнктурних нашарувань періоду застою.

Пропонується розробити і впровадити в практику статистичної системи цензів ряд регулярно надаються звітних показників.

Ценз містить в собі ряд ознак (зазвичай у кількісному вираженні), наявність яких при проведенні статистичних робіт (перепису, вибіркові обстеження і т.п.) служить підставою для віднесення об'єкта до досліджуваної сукупності. Систему цензів можна застосувати також і для проведення одноразових обліків та обстежень, охоплюючи ними лише підприємства або організації, переважаючі в досліджуваної сукупності.

Для вдосконалення системи статистичного спостереження, пропонується наступна послідовність етапів її розробки та реалізації:

1.Визначення переліку статистичних показників, що характеризують найважливіші економічні процеси, для суцільного спостереження, а також переліку показників та об'єктів статистичного спостереження, інформація з яких може бути отримана за допомогою переписів, вибіркового спостереження та одноразових обліків;

2.Розробка і впровадження форм звітності для суцільного спостереження, а також форм і програм вибіркового спостереження і необхідного математичного апарату поширення даних вибіркового спостереження на всю сукупність об'єктів;

3.Розробка системи цензової звітності та необхідного математичного апарату поширення цензової звітності на всю сукупність об'єктів;

         4.Обучение економістів методам вибіркових, монографічних обстежень і цензової звітності.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Адамов В.Е. Факторный индексный анализ.- М., 1977.

2. Бакланов Г.И. Некоторые вопросы индексного анализа.- М., 1972.

3. Благоразумова Н. Резервы роста фондоотдачи // Вестник статистики.- 1978,

4. Виноградова Н.В. О применении индексов в аналитических расчетах /Ученые записки по статистике АН СССР. Т. 7.- М., 1968.

5.Гришкунайте Ю.К. К анализу использования основных промышленно-производственных фондов // Вестник статистики.- 1973, № 2.

6. Казинец Л.С. Теория индексов.- М., 1963.

7. Казинец Л.С. Измерение структурных сдвигов в экономике.- М., 1968.

8. Казинец Л.С. О некоторых формальных приемах индексного анализа // Вестник статистики.- 1976, № 12.

9. Козлов И.Т., Овсиенко В.Е., Смирнский В.И. Курс общей теории статистики.- М., 1965.

10. Оглобин Д.О. О формальном и неформальном анализе фондоотдачи // Вестник статистики.- 1975, № 9.

11. Перегудов Н.В. Теоретические вопросы индексного анализа.- М., 1960.

12. Суслов И.П. Общая теория статистики.- М., 1970.

13. Урланис Б.Ц. Общая теория статистики.- М., 1973.

14. Эдельгауз Г. Об анализе экономических явлений по факторам // Вестник статистики.- 1974, № 7.

15. Эдельгауз Г.О гибкости теории факторного анализа // Вестник статистики.- 1976, № 6.

16. Ярошенко А. К вопросу анализа рентабельности методом цепных подстановок // Вестник статистики.- 1976, № 8.

Опубліковано : Андрієнко В.Ю. Cтатистичні індекси в економічних дослідженнях. – К. : 2004 р., с. 107. (17) К З

17. Теорія статистики. Під редакцією професора Шмойловой: М.Фінанси і статістіка.1998.

18. Соціальна статистика. І.І.Елісеева М: фінанси і статістіка.1997.

19. Математичні методи в економіці. Замків О.О., Толстопятенко А.В., Черемних Ю.Н.. М: ізд.ДІС.1998 р.

20. Алгебра і початки аналізу. Е.П.Нелін 2011 рік.

21. В.Н. и М.В. Едронови «Загальна теорія статистики»

ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ

http://www.ukrstat.gov.ua/  - сайт статистики України

http://uprstat.kharkov.ukrtel.net/ua -  сайт статистики Харківської області


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

33542. Произведение “Царь-рыба” 13.6 KB
  Здесь он царь царь природы. И ведет он себя как царь: он аккуратен все свои дела доводит до конца. Но зачем природе царь не ценящий богатства которым владеет Неужели она покорится и не свергнет его Тогда появляется царьрыба царица рек посланная для борьбы с царем при роды. Каждый рыбак мечтает поймать царьрыбу ведь это знак свыше.
33543. Привычное дело 14.36 KB
  В новом варианте автор расширил объем повести углубил ее проблематику расширил временные рамки. Произведение было переработано стилистически например автор оформил частично заново отношение между речью повествователя и персонажей. Автор с большой любовью и уважением относится к своим героям. Автор не наделяет своего героя какимито особенными качествами и талантами.
33544. За повестью Ю. Бондарева «Горячий снег» 14.92 KB
  Всю военную прозу можно условно разделить на две группы: произведения написанные в годы войны и произведения послевоенного периода. Впервые в советской прозе так мощно и пристрастно зазвучал голос художника изнутри войны. Все 4 года войны они прожили не переводя дыхания и казалось концентрация деталей эпизодов конфликтов ощущений потерь образов солдат пейзажей запахов разговоров ненависти и любви была настолько густа и сильна после возвращения с фронта что просто невозможно было всё это организовать найти необходимый сюжет...
33545. Понятие местного самоуправления. Основные теории местного самоуправления 36.5 KB
  Понятие местного самоуправления. Основные теории местного самоуправления. Понятие местного самоуправления. Основные принципы местного самоуправления.
33546. Конституционно-правовые основы местного самоуправления 52 KB
  Конституционноправовые основы местного самоуправления Правовая база МСУ это система законодательных и иных нпа на основе которых оно функционирует. Поскольку установление общих принципов организации МСУ является согласно Конституции предметом совместного ведения РФ и её субъектов оно предполагает издание ФЗ и принятие в соответствии с ними законов и иных нпа субъектов РФ. Муниципальное право регулирует правовые отношения возникающие в процессе организации и деятельности местного самоуправления. Конституция РФ признает и гарантирует...
33547. Состав органов местного самоуправления: структура, функции 45 KB
  По специализации: Общего назначения Специального назначения По полномочиям Исполняющие собственные полномочия Исполняющие отдельные госе полномочия Исполняющие добровольные полномочия связаны например с кооперированием муниципальных образований с выполнением договоров в том числе с зарубежными партнерами членством в различных ассоциациях и союзах По способу принятия решений Принимающие решения коллегиально Принимающие решения единолично По типу исполняемых функций Представительный орган проектная функция Представление...
33548. Предметы ведения и полномочия местного самоуправления 39 KB
  Предметы ведения и полномочия местного самоуправления Впервые понятие полномочия органов местного самоуправления приводится в ст. 132 Конституции Российской Федерации 1993 года в соответствии с которой органы местного самоуправления обладают полномочиями по самостоятельному решению вопросов местного значения а также могут наделяться государственными полномочиями. 132 Конституции органы местного самоуправления самостоятельно управляют муниципальной собственностью формируют утверждают и исполняют местный бюджет устанавливают местные налоги...
33549. Финансово-экономическое обеспечение МСУ 44 KB
  Финансовоэкономическое обеспечение МСУ Состав и использование муниципального имущества. Экономическую основу МСУ составляют находящееся в муниципальной собственности имущество средства местных бюджетов а также имущественные права муниципальных образований. Европейская Хартия о местном самоуправлении закрепляет общие принципы организации финансовоэкономической самостоятельности органов МСУ: органы мсу имеют право в рамках национальной экономической политики на обладание достаточными собственными финансовыми средствами которыми они...
33550. Формы осуществления МСУ 45.5 KB
  Формы осуществления МСУ Формы непосредственной демократии: местный референдум муниципальные выборы сходы граждан. Формы представительной демократии: выборные органы выборные должностные лица МСУ. Формы участия населения в осуществлении МСУ. Тем самым предусмотрены 2 основные группы форм осуществления населением МСУ.