70421

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ У ВНЗ І-ІІ РІВНЯ АКРЕДИТАЦІЇ

Практическая работа

Педагогика и дидактика

У роботі розкрита стратегічна система методичної роботи в ВНЗ ІІІ рівнів акредитації представлені основні складові методичної роботи при системному підході в її організації в межах конкретного навального закладу Методична розробка рекомендована для роботи керівникам методичних кабінетів...

Украинкский

2014-10-20

441 KB

19 чел.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Маріупольський технікум Донецького національного університету

економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

на тему:

“СИСТЕМНИЙ ПІДХІД

ДО ОРГАНІЗАЦІЇ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

У ВНЗ І-ІІ РІВНЯ АКРЕДИТАЦІЇ”

Маріуполь, 2012


Укладач: заступник директора з навчальної роботи, викладач-методист Черноус В.В.

У роботі розкрита стратегічна система методичної роботи в ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, представлені основні складові методичної роботи при системному підході в її організації в межах конкретного навального закладу

Методична розробка рекомендована для роботи керівникам методичних кабінетів, заступникам директорів з навчально-методичної роботи ВНЗ I-II рівнів акредитації.

Рецензент:

методист Маріупольського технікуму Дон НУЕТ,

викладач-методист        Л.В.Чухраєва

Ухвалено на засіданні методичної ради МТ Дон НУЕТ

Протокол № 3 від “5” квітня 2012р.

Голова методичної ради ______________ В.В. Черноус


ЗМ
ІСТ

1. Вступ............................................................................................................................   4

2. Методичні  та  організаційні  основи  системного  підходу  до  
організації методичної роботи в ВНЗ 1-2 рівня акредитації...................................   7

2.1. Стратегічна система методичної роботи у ВНЗ 1-2 рівня
акредитації........................................................................................................... 11

2.2. Основні  складові  методичної  роботи  при  системному  
підході  в  її організації в межах конкретного навчального
закладу.................................................................................................................. 22

3 Висновки..................................................................................................................... 26

4. Література................................................................................................................... 27

5. Додатки....................................................................................................................... 28


ВСТУП

На сучасному етапі розвитку українського суспільства висуваються підвищені вимоги до особистих професійних якостей його громадян. Досягнення цієї цілі залежить від можливостей людини реалізувати свій внутрішній потенціал в діяльності. Видом такої діяльності, для педагогічної сфери, цілком може виступати методична робота, що включає в себе мотиваційно-стимулюючу, організаційно-підтримуючу, творчо - розвивальну функції. Певною мірою вона може займати домінуючу роль в особистісно-професійному становленні викладача у навчальному закладі.

Актуальність

Ефективність процесу підвищення професійної майстерності педагогічних працівників потребує підведення наукової бази до її організацій. Оскільки методична робота є складним і цілісним утворенням, то основою до її організації і здійснення має бути системний підхід. Справедливим є твердження, що системний підхід — це не тільки новий крок у науці, а й новий шлях здійснення і вирішення багатьох практичних проблем, у тому числі й проблем удосконалення ефективності організації методичної роботи з педагогічними працівниками у навчальних закладах. Системне уявлення стає важливою рисою сучасного пізнання теорії і практики.

Система — це сукупність, закономірно побудованих динамічно пов'язаних елементів, взаємодія яких породжує нову якість.

Визначення елементів системи відкриває шлях до пізнання її сутності, внутрішньої організації. Щоб організувати методичну роботу як систему, треба знати: на які елементи слід впливати, щоб система функціонувала ефективно, щоб управлінський та організаційний вплив на неї був цілеспрямованим. Процес спрямування системи методичної роботи — це насамперед процес аналітичний. За відсутності глибокого аналізу функціонування елементів системи методичної роботи неможливо ефективно управляти її якістю.

Організатор методичної роботи — це передусім конструктор, проектант системи.

Без цього не може бути організації процесу підвищення професійної майстерності педагогічних працівників. Основні зусилля організатора системи методичної роботи мають бути спрямовані на забезпечення зв'язків між її елементами, які тісно пов'язані та підпорядковані загальній меті.

Створення системи методичної роботи починається з визначення її складових: мети, завдань, змісту, форм, методів, умов, результатів.

Елементи системи не є механічним конгломератом — вони мусять обов'язково бути пов'язаними, створювати нові інтерактивні утворення. Основні зусилля організаторів системи методичної роботи мають бути спрямовані на забезпечення зв'язків між її елементами. Забезпечення взаємодії елементів системи — це той об'єкт, на який передусім має бути спрямований управлінський вплив організаторів методичної роботи з метою підвищення якості її функціонування.

Специфічною ознакою соціальної системи, зокрема системи підвищення кваліфікації, є те, що вона створена для досягнення певної мети і є цілеспрямованою системою. Щоб методична робота здійснювалась як система, треба адаптувати, підпорядковувати функціонування всіх її елементів одному елементу — меті. Мета завжди виступає як системотвірний чинник.

Мета дослідження

Визначення характерних рис, дослідження ефективності застосування системного підходу до організації методичної роботи у ВНЗ І - ІІ рівня акредитації. В проведенні досліджень щодо «вивчення системного підходу в організації методичної роботи технікума враховано: оновлення професійних знань, оволодіння новими ідеями, практичне застосування знань, що дозволяє навчальному закладу удосконалювати та ефективно реалізовувати навчально-виховний процес, бути конкурентоздатним серед інших навчальних закладів; модернізація, актуалізація та систематизація психолого-педагогічних знань, що сприяє підвищенню педагогічної майстерності викладачів та майстрів виробничого навчання; створення умов для формування та розвитку потреб у постійному вдосконаленні професійної майстерності, творчому зростанні; розширення світогляду, постійне ознайомлення з новими досягненнями науки та техніки, збагачення культурними цінностями.

Завдання

 1.  Встановити характерні риси системного підходу в організації методичної роботи у технікуму.
 2.  Охарактеризувати системну діяльність педагогічних працівників, яка спрямована на підвищення їх педагогічної майстерності, удосконалення навчально-виховного процесу у ВНЗ І-ІІ рівня акредитації.
 3.  Вивчення результативності системної діяльності.

Об'єкт дослідження

Методична робота Маріупольського технікуму Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган - Барановського.

Методи дослідження

Серед основних методів дослідження методичної роботи в конкретному навчальному закладі застосовувалися спостереження, порівняння, аналіз отриманої інформації, моделювання ситуативних видів діяльності.

Визначення елементів системи при вивченні та застосуванні системного підходу в організації цілеспрямованої методичної роботи відкриває шлях до її ефективної реалізації як системи.

Основою роботи є переконання, що системний підхід в методичній діяльності визначає шляхи активізації професійного розвитку особистості, її становлення як цілісного процесу формування всебічно і гармонійно розвиненої особистості. Також системний підхід дозволяє здійснювати аналіз великої кількості інформації різної природи, крізь призму цілісного розвитку особистості студента, інтегрує навчально-виховну діяльність.

Система методичної роботи є впливовим фактором, специфічним різновидом освітньої діяльності, що сягає творчого та дослідницького рівня, інтенсивному розвитку всіх граней професійного розвитку.


2. МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ В ВНЗ І-ІІ РІВНЯ АКРЕДИТАЦІЇ

Методична робота, як напрям у педагогіці, навчальних закладів з'явилася в кінці XIX століття, коли суспільство усвідомило необхідність зміни традиційних підходів до розуміння сутності методичної роботи, яка зорієнтована на важливі, актуальні, проте вузько прагматичні задачі професійного зростання спеціаліста, що значно спрощувало її можливості в сфері впливу на особистісне становлення суб'єктів методичної роботи. Не випадкового методична робота отримала більш широке поширення в навчальних закладах інноваційного типу. Разом з тим, аналіз існуючої практики, показує, що навчальні заклади не повною мірою використовують її потенціал як фактор особистісно-професійного становлення педагога.

Загальні та специфічні особливості методичної роботи педагога почали досліджуватись у XVII - на початку XX століття П.Ф.Каптеревим, Я.А. Коменським, І.Г. Песталоцці, К.Д. Ушинським, С.Т. Шацьким, які вбачали основні завдання методичної роботи в створенні методів і методик на основі знань предмета, з врахуванням вікових особливостей студентів. Підходи до розуміння змісту нових форм методичної роботи були розкриті у дослідженнях Ю.К. Бабанского, С.Ж. Гончарової, Т.Ф. Єсенкової, Л.П. Ільєнко, Н.В. Нємової, В.П. Симонова, Н.М. Полевіної, М.М. Поташника, Г.В. Юдакової.

Методична робота в сучасному навчальному закладі - це дійсно цілісна система, компоненти якої тісно взаємопов'язані та ґрунтуються на досягненнях науки й передового педагогічного досвіду, спрямовані на підвищення кваліфікації та професійної майстерності кожного викладача і колективу в цілому. Ефективна організація методичної роботи  при використанні інноваційних методів і технологій, неможлива без системності.

Існує три точки зору на методичну діяльність. Згідно з першою, методична діяльність пов'язана з самоосвітою педагога, роботою з дидактичними засобами, підвищенням кваліфікації з відповідного предмета. З іншого погляду, методичну діяльність пов'язують з навчанням конкретному предмету. І третє бачення - представляє методичну роботу як сукупність відносно самостійних вмінь з чітко вираженою специфікою в структурі професійно-педагогічної діяльності.

При великій різноманітності методик навчання, їх диференціації, варіативності, різноплановості змісту навчання з різних предметів в освітніх системах існують загальні теоретичні основи виконання, єдина структура методичної роботи як виду професійної діяльності педагога, загальні основні алгоритми виконання методичних робіт.

Функції методичної діяльності:

 •  аналітична;
 •  проектувальна, пов'язана з перспективним плануванням та підготовкою до навально-виховної діяльності;
 •  конструктивна, що полягає у системі дій, пов'язаних з плануванням занять, позааудиторних заходів, застосуванням форм викладу навчального матеріалу, що призводить до взаємодії студентів та педагогів у процесі формування нових знань і професійних умінь та навичок;
 •  нормативна, що сприяє виконанню освітніх стандартів, ОПП, ОКХ, вимог навчальних програм, умов здійснення навчально-виховного процесу в технікумі;
 •  дослідницька.

Досліджувати безпосередньо методичну діяльність неможливо. Аналізу, спостереженню підлягаю навчальна діяльність педагога. Методична діяльність, прийоми та способи її здійснення - складний мисленнєвий процес. Для того, щоб розділити педагогічний процес і його забезпечення: методичне, матеріально-технічне, організаційне, - необхідно визначити відмінності в їх предметі діяльності.

Об'єктом методичної діяльності викладача вищого навчального закладу І-ІІ рівня акредитації є формування професійних знань, умінь та навичок.

Предмет методичної діяльності - різні прийоми, методи та способи реалізації і регуляції процесу формування нових знань та вмінь з урахуванням специфіки змісту конкретного предмета.

Суб'єктами педагогічної діяльності є викладач або загалом педагогічний колектив.

Досвід педагога - новатора асоціюється з конкретним методичним прийомом, який вдало поєднаний з власною методичною системою. Продуктами (результатами) методичної діяльності є методично адаптований, відібраний навчальний матеріал, завдяки якому відбувається в різних формах подання навчальної інформації (алгоритми вирішення задач, робочі зошити, прийоми, методи навчання, методичне забезпечення навчальної дисципліни, навчальні програми).

Таким чином, методичну діяльність слід розуміти як самостійний вид професійної діяльності педагога з проектування, розробки, конструювання, дослідження засобів навчання, які дозволяють здійснювати регуляцію навчальної діяльності як викладачів так і студентів з окремих предметів чи їх сукупності.

Існують різні види методичної діяльності:

аналіз навчально-програмної документації, методичних комплексів;

методичний аналіз навчального матеріалу;

планування системи занять теоретичного та практичного навчання;

моделювання й конструювання форм викладу навчальної інформації на уроці;

розробка методики навчання предмету;

розробка видів і форм контролю професійних знань, умінь та навичок;

управління та оцінка діяльності студентів на заняттях;

рефлексія власної діяльності при підготовці до занятть і при аналізі його результатів.

Засвоєння методичної діяльності відбувається через формування методичних вмінь. Вміння - це властивість особистості педагога виконувати певні дії в нових умовах на основі раніше набутих знань. Такі вміння можна класифікувати на різні групи:

— оволодіння дидактико-методичними основами професійної діяльності педагога (вміння проводити аналіз навчально-програмної документації, підбирати навчальну літературу для вивчення конкретної теми, вміння виконувати логіко-дидактичний аналіз змісту навчального матеріалу підручника, вміння проводити методичний аналіз локального відрізка навчальної інформації, вміння розробляти різні форми викладу навчального матеріалу, вміння відображати навчальний матеріал на дошці, створювати блок-схеми, розробляти комплексні методичні прийоми теоретичного й практичного навчання, вміння розробляти різні форми визначення рівня сформованості у студентів знань, умінь та навичок, вміння проводити аналіз занять теоретичного та практичного навчання);

 •   група методичних умінь з врахуванням специфіки вивчення навчального матеріалу (вміння планувати систему занять з вивченої теми на основі методичного аналізу, вміння планувати навчальну й навчально-виробничу роботу студентів, вміння конструювати навчальні й практичні задачі та відбирати відповідні навчальні дії й практичні операції, вміння організовувати діяльність студентів на уроках й керувати нею, вміння застосовувати методи теоретичного та виробничого навчання, аналізувати методичні розробки);
 •   третя група синтезує дві попередні (вміння застосовувати методичні рекомендації, методики і технології навчання на практиці, вміння створювати варіативну методику викладання в залежності від цілей та реальних умов навчання, вміння створювати власну методичну систему навчання й представляти її в методичних рекомендаціях).

Методичні вміння можуть бути сформовані на різних рівнях. Перший рівень сформованості методичних вмінь характеризується усвідомленням цілей виконання того чи іншого методичного прийому, осмисленням його операційного складу й виконанням за зразком, який запропонований в методичних рекомендаціях. Другий рівень - застосування окремих методичних прийомів або їх комплексів у ситуаціях, пов'язаних з навчальним процесом конкретного навчального закладу. Третій рівень характеризується перенесенням окремих методичних прийомів, їх комплексів та видів методичної діяльності на нові предметні області. Такий вид діяльності частіше використовується на основі усвідомлення цілей, з використанням сформованої зорієнтованої основи методичної роботи та методичної творчості.


2.1. Стратегічна система методичної роботи в ВНЗ І - ІІ рівня акредитації

Система методичної роботи охоплює структурні рівні: навчально-методичні центри, міські методичні об'єднання, методична рада, циклові методичні комісії технікуму, самоосвіту педагога.

Навчально-методичні центри, методичні об’єднання, здійснюють мотивацію викладачів до інноваційної діяльності та її науково-інформаційну і методичну підтримку.

Основні напрями діяльності:

 •  Аналіз стану навчальної, соціально-виховної, методичної роботи та практичної підготовки студентів, підготовка пропозицій щодо їх удосконалення.
 •  Здійснення заходів щодо вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду в навчально-виховний процес в ВНЗ І - ІІ рівня акредитації, надання допомоги педагогічним колективам в організації роботи шкіл передового педагогічного досвіду, творчих груп та лабораторій, підготовці і проведенні конкурсів, олімпіад.
 •  Розробка навчально-плануючої документації для здійснення підготовки молодших спеціалістів.
 •  Надання консультативної допомоги з питань організації навчального процесу, атестаційної та ліцензійної експертизи.
 •  Надання допомоги в ВНЗ І - ІІ рівня акредитації в організації роботи педагогічних рад, циклових комісій, навчально-методичних кабінетів і бібліотек з удосконалення змісту навчально-методичної роботи, здійснення заходів щодо розвитку творчості й професійної майстерності педагогічних працівників.
 •  Впровадження в ВНЗ І - ІІ рівня акредитації експериментальної, наукової діяльності.
 •  Організація роботи з поширення педагогічної і науково-технічної інформації; пропаганда методичної, навчальної та технічної літератури.
 •  Підготовка та надання інформаційних матеріалів педагогічним колективам ВНЗ І - ІІ рівня акредитації про передовий педагогічний, виробничий та методичний досвід.
 •  Організація і проведення науково-практичних конференцій, семінарів, засідань обласних шкіл передового досвіду, методичних секцій, педагогічних читань, виставок, конкурсів тощо.
 •  Організація роботи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників ВНЗ І - ІІ рівня акредитації.
 •  Визначення потреб ВНЗ І - ІІ рівня акредитації в програмно-методичній документації, підручниках, навчальних посібниках тощо, їх узагальнення, організація замовлення та розподіл.

Основними завданнями методичної роботи є: організаційно-методичне забезпечення програм розвитку навчального закладу; удосконалення змісту, форм і методів навчання та виховання студентської молоді, забезпечення єдності, органічного взаємозв'язку загальноосвітньої та професійної підготовки студентів на основі принципів гнучкості, наступності, прогностичності, ступневої освіти; розвиток педагогічної і професійної майстерності педагогічних працівників, їх загальної культури, створення мотивації і умов для професійного вдосконалення; інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем педагогіки, психології, інформування про досягнення науки передового педагогічного та виробничого досвідів; організаційно-методична допомога у розвитку педагогічної творчості, експериментально-дослідницькій роботі, впровадженні результатів наукових досліджень, передового досвіду, педагогічних технологій; створення комплексно-методичного забезпечення предметів і професій, розробка та видання навчальних, методичних посібників, рекомендацій, наочних засобів навчання; забезпечення інтеграції навчального процесу, науки і практики; підготовка до атестації педагогічних працівників.

Циклові методичні комісії займаються практичною розробкою документації, вирішенням педагогічних проблем в умовах реального освітнього середовища. Самоосвіта педагога - це удосконалення педагогічної майстерності, формування індивідуальної навчально-методичної системи, орієнтованої на розвиток та всебічний розвиток особистості студента.

Основні напрями методичної роботи в технікумі:

 •  Індивідуальна самоосвіта, тобто систематичне вивчення політичної, психолого-педагогічної, наукової літератури, безпосередня участь у роботі місцевих методичних об'єднань, семінарів, конференцій, педагогічних читань; вивчення і втілення інноваційних технологій навчання; підготовка доповідей, письмових консультацій, методичних розробок, рекомендацій, огляд педагогічних та методичних журналів, збірників та ін. Існують певні вимоги до організації самоосвіти педагогів: а) зв'язок самоосвіти з практичною діяльністю педагога; б) систематичність і послідовність самоосвіти, постійне ускладнення її змісту і форм; в) багатоплановий (комплексний) підхід до організації вивчення обраної теми з самоосвіти; г) індивідуальний характер самоосвіти як найбільш гнучкої форми набуття педагогом знань; ґ) гласність і наочність результатів самоосвіти в педагогічному колективі; д) створення в училищі умов для звертання педагогів до нових досягнень науки і передового педагогічного досвіду; е) завершеність самоосвітньої роботи на кожному її етапі (доповіді, участь у семінарі, підготовка виступу, написання реферату, підготовка доповіді, участь у засіданні педагогічної ради, науково-практичній конференції).
 •  Групові та масові форми методичної роботи: відкриті уроки, взаємовідвідування, засідання методичних циклових комісії та ін.
 •  Відкриті уроки, основна мета— підвищення майстерності всіх викладачів. Основні завдання: втілення у практику передового педагогічного досвіду і результатів досліджень педагогічної науки, спрямованих на вирішення поставлених освітніх завдань. Існують відповідні вимоги до аналізу і обговорення відкритих занять: а) цілеспрямованість обговорення; б) науковість аналізу; в) принциповість, поєднана з доброзичливістю під час висловлення критичних зауважень; г) поєднання аналізу уроку з висновками і практичними рекомендаціями; ґ) підбиття підсумків відкритого уроку кваліфікованими спеціалістами.
 •  Взаємовідвідування. Якщо молодий і недосвідчений викладач чи майстер в/н відвідає заняття, яке проводить старший колега, то він може збагатити свій методичний досвід. Якщо ж досвідчений педагог відвідає заняття у менш досвідченого колеги, то зможе порадити йому, яким чином вдосконалити той чи інший момент. Не виключена можливість, що й досвідчений педагог візьме щось корисне для себе у молодшого колеги. Таким чином, взаємовідвідування завжди приносить користь педагогам.
 •  Зміст роботи циклових методичних комісій: заслуховування і обговорення доповідей з найбільш актуальних питань навчання і виховання; огляд новітньої фахової літератури; обговорення книг, статей з журналів і газет на актуальні теми; організація взаємовідвідування занять; проведення і обговорення відкритих занять; застосування інноваційних технологічних засобів навчання; організація консультацій для молодих спеціалістів, заслуховування звітів педагогічних працівників про виконання індивідуальних планів самоосвіти.

Самоосвіта педагога - це самостійно надбанні знання, з урахуванням особистих інтересів і об'єктивних потреб підготовки молодших спеціалістів із різних джерел - додаткових до тих, що отримані в базових навчальних закладах. Результат самоосвіти педагога віддзеркалюється на розвитку студентів, а не тільки сприяє  самовдосконаленню в особистому та професійному плані. Складаючи індивідуальний план самоосвіти, педагог має чітко визначити мету, спрямовану на глибоке та свідоме оволодіння знаннями, усвідомлювати необхідність обраної теми, правильно визначати матеріали для самостійних занять, дотримуватися систематичності та послідовності в самостійній роботі, здійснювати постійний самоконтроль. Самоосвіта сприяє формуванню індивідуальності у викладача, що допомагає вихованню творчої особистості студента. Кожна доросла людина, що свідомо вибирає педагогічну професію, до моменту здійснення такого вибору вже сформувалася як особистість і безсумнівно є індивідуальністю. Чим більше серед педагогів буде різноманітних особистостей, тим імовірніше, що вони навчатимуть і виховуватимуть молодь, що володіє безліччю різних й одночасно корисних індивідуальних якостей.

Як об'єднати розглянуті загальні вимоги до педагогічної діяльності, представлений набір педагогічних здібностей, якими повинен володіти кожен педагог, з їхнім прагненням до індивідуальності? Основні ознаки індивідуального стилю педагогічної діяльності виявляються: у темпераменті (час і швидкість реакції, індивідуальний темп роботи, емоційна чутливість); у характері реакцій на ті або інші педагогічні ситуації; у виборі методів навчання; підборі засобів виховання; стилі педагогічного спілкування; у реагуванні на дії й вчинки студентів; манері поведінки; у перевазі тих або інших видів заохочень і покарань; у застосуванні засобів психолого-педагогічного впливу на молодь. Під індивідуальним стилем педагогічної діяльності, звичайно мають на увазі, що, вибираючи ті або інші засоби педагогічного впливу й форми поведінки, педагог ураховує свої індивідуальні схильності. Викладачі, що володіють різною індивідуальністю, з безліч навчальних і виховних завдань можуть вибрати ті самі, але реалізують їх по-різному. У цьому зв'язку варто зробити одне зауваження, що стосується сприйняття й поширення передового педагогічного досвіду. Аналізуючи його, педагог повинен пам'ятати про те, що такий досвід практично завжди невіддільний від особистості його автора і є своєрідним сполученням загальнозначущих педагогічних знахідок й індивідуальності педагога. Тому спроби прямого копіювання педагогічного досвіду одних педагогів іншими, як правило, безперспективні, а найчастіше дають гірші результати. Отже, викладач повинен прагнути до того, щоб завжди залишатися самим собою, тобто бути яскравою педагогічною індивідуальністю. Працюючи над методичною проблемою, педагоги використовують не тільки рекомендації педагогічної теорії, особистий практичний досвід, а й багатий досвід педагогічного колективу навчального закладу. На педагогічних і методичних радах, засіданнях циклових методичних комісій відбувається методичний пошук, під час якого викладачі отримують багату інтелектуальну поживу для роздумів, вчаться аналізувати процес навчання та виховання. Стратегічна система методичної роботи на всіх структурних рівнях передбачає підвищення кваліфікації педагогічних працівників й спрямовується на створення умов для задоволення фахових, загальнокультурних потреб педагога у його творчій та дослідницькій самореалізації. Це свідчить про відповідність цілей і завдань методичної діяльності на різних рівнях цілям і завданням неперервної професійної освіти в цілому.

2.2. Основні складові методичної роботи при системному підході в її організації в межах конкретного навчального закладу

Загальну організацію методичної роботи в навчальному закладі здійснює директор. Безпосереднім організатором методичної роботи є заступник директора з  навчальної роботи, в обов'язки якого входить організація даної роботи з педагогічними працівниками.

Конкретну методичну роботу з різними категоріями педагогічних працівників відповідно до специфіки їх діяльності проводять голови циклових (методичних) комісій і методист технікуму. В організації методичної роботи та її плануванні враховуються актуальні завдання розвитку системи освіти, програмні цілі навчальних закладів. Планування методичної роботи - це система заходів, що забезпечує її безперервність, впорядкованість, визначеність, відповідність потребам навчально-виховного процесу та особистим запитам педагогічних працівників. Реалізації програмних цілей навчального закладу та методичної роботи сприяє робота за єдиною науково-методичною проблемою. Методична робота на рік планується на підставі аналізу діяльності педагогічного колективу у вигляді самостійного розділу річного плану роботи навчального закладу. План методичної роботи розробляється методистом за участю заступників директора, обговорюється на педагогічній раді, затверджується директором навчального закладу. Виконання плану методичної роботи узагальнюються у звіті, який заступник подає директору навчального закладу. З метою забезпечення належних умов для організації та проведення методичної роботи в навчальному закладі створюється методичний кабінет.

Структура методичної роботи складається із взаємопов'язаних та взаємодіючих елементів, які відповідають цілям і завданням, що стоять перед навчальним закладом та втілюються у різних формах, методах і засобах. У вищому навчальному закладі 1-2 рівня акредитації здійснюється колективна та індивідуальна методична робота. Основою у виборі форм методичної роботи є різні методи діагностичного вивчення рівня професійної компетентності педагогічних працівників. Розрізняють два рівня опису будь-якої діяльності: емпіричний та теоретичний. Педагог повинен ставити перед собою завдання узагальнення й передачі методичного досвіду, що переводить методичну діяльність з практичного рівня на теоретичний і обумовлює необхідність оформлення її в самостійний вид професійної діяльності педагога.

Методична робота педагога перетворюється в професійну методичну діяльність, яка створює умови й забезпечує розробку складних, зафіксованих в знаково-предметних системах регулятивних засобів навчання різного призначення, методів, методик викладання, навчальних програм, та інше.

Основні форми методичної роботи в навчальному закладі:

Педагогічна рада

Основні напрями діяльності педагогічної ради:

 1.  Навчально-методична діяльність: обговорення питань діяльності навчального закладу, пов'язаних з навчально-виховним процесом; аналіз якості знань та вмінь студентів; обговорення стану і результатів методичної роботи в навчальному закладі.
 2.  Організаційно-господарська діяльність: обговорення перспективних та поточних планів роботи навчального закладу, перебігу і результатів організаційних заходів, виробничо-господарської діяльності, аналіз підсумків роботи навчального закладу.
 3.  Шляхи підвищення ефективності діяльності педагогічної ради.

Підготовка до педагогічної ради:

— перспективне планування змісту питань, які обговорюються і строків проведення;

— винесення на обговорення педагогічної ради найбільш актуальних питань, що визначають постановку й підвищення якості навчально-виховного процесу;

— аналіз підсумків реалізації рішень попередньої педагогічної ради;

— чітке визначення осіб, які відповідальні за підготовку конкретних питань, які обговорюються;

— масове залучення до підготовки педагогічної ради педагогічних та інших працівників навчального закладу;

завчасна підготовка проекту рішення педагогічної ради.

Вимоги до проведення педагогічної ради:

 •  діловий, цілеспрямований стиль обговорення питань, чіткість виступів, регламентація проведення;
 •  залучення до активної участі в обговоренні питань можливо більш широкого кола членів ради;
 •  підтримка в ході педради дорадчого характеру та стилю його роботи, не допускати перетворення педради в черговий інструктивний захід;
 •  демократичний стиль проведення;
 •  уважне і шанобливе ставлення до висловлення учасників;
 •  чітке дотримання плану та основної спрямованості змісту обговорюваних питань.

Реалізація рішень:

 •  доведення рішень педради до всіх його членів, у першу чергу до осіб, відповідальних за їх виконання;
 •  включення рішень педради в поточні та перспективні плани роботи навчального закладу, забезпечення умов для їх успішного виконання;
 •  організація чіткого оперативного контролю за виконанням рішень;
 •  систематичне інформування членів педради про хід реалізації прийнятих рішень;
 •  періодичний розгляд на чергових педрадах інформації та звітів про реалізацію прийнятих рішень.

Діяльність циклових  методичних комісій

Одна із організаційних форм групової методичної роботи в системі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів - методична комісія.

Методичні комісії створюються за напрямами роботи і тісно пов'язані з іншими колективними та індивідуальними формами підвищення кваліфікації:

 •  самоосвітою;
 •  наставництвом;
 •  семінарами;
 •  школами передового досвіду;
 •  педагогічними читаннями;
 •  науково-практичними конференціями тощо.

Дотримання предметного принципу при організації методичних комісій педагогів є однією з важливих умов їх успішної діяльності, але такий підхід вимагає великої кількості методичних комісій та складної системи координації їх діяльності.

Зміст і спрямування діяльності методичних комісій визначається навчальними планами і програмами, новаторськими ідеями, впровадженням інноваційних педагогічних і виробничих технологій у навчальний процес. Методичні комісії здійснюють методичне забезпечення викладання відповідного предмета, ведуть творчу пошукову, теоретичну та експериментальну роботу з навчальної дисципліни. При визначенні складу методичних комісій враховуються умови роботи конкретного ВНЗ І - ІІ рівня акредитації, починаючи з кількості викладачів і майстрів виробничого навчання.

Основні напрями:

 •  вивчення та розробка навчально-методичної документації;
 •  організація вивчення нормативних документів щодо  організації та методики проведення навчально-виховного процесу;
 •  обговорення розробленої викладачами та майстрами виробничого навчання робочої (в тому числі авторської) навчально-програмної документації;
 •  обговорення корективів, внесених викладачами та майстрами в діючу навчально-програмну документацію;
 •  обговорення перспективно-тематичних планів, переліків навчально-виробничих робіт, навчально-технічної документації, змісту контрольних тестових завдань, перевірочних і контрольних робіт, екзаменаційних білетів, переліків кваліфікаційних практичних (пробних) робіт;
 •  обговорення документації з комплексного навчально-методичного забезпечення навчального процесу;
 •  підвищення якості навчально-виховного процесу;
 •  аналіз якості знань і вмінь студентів; обговорення стану та заходів щодо вдосконалення організації та методики теоретичного та практичного навчання;
 •  обговорення питань організації та методики виконання студентами вправ і самостійних робіт, творчих завдань, лабораторно-практичних робіт, застосування комп’ютерного забезпечення,  нових педагогічних технологій;
 •  розробка заходів з планування та здійснення міжпредметних зв'язків спеціальних, загальноосвітніх предметів і практичного навчання;
 •  обговорення організаційно-методичних питань використання у навчальному процесі іноваційних форм і методів навчання;
 •  обговорення питань підготовки, проведення та аналізу перевірочних робіт (зокрема, результатів тестових перевірок знань і вмінь студентів), екзаменів з предметів, підсумкової атестації студентів.

До плану роботи методичних комісій мають включатись такі питання:

— створення умов для постійного підвищення освітнього та кваліфікаційного рівнів педагогів, оновлення їх професійних і загальноосвітніх знань, збагачення духовного та інтелектуального потенціалу педагогічних кадрів;

— вивчення питань з теорії предмета, освоєння його наукової методології;

— ознайомлення з новими програмами та підручниками; виявлення їх особливостей і вимог, вивчення нових складних програмних тем з використанням додаткового наукового матеріалу;

 •  поглиблення вивчення методики викладання певного навчального предмета;
 •  випереджувальний розгляд питань методики вивчення найскладніших розділів програми з демонстрацією відкритих занять;

— здійснення заходів щодо трансформації у педагогічну практику передового педагогічного досвіду;

— вивчення положень дидактики, теорії виховання, спроба їх практичного використання;

— вивчення педагогічної психології, психолого-педагогічних особливостей різних вікових груп;

— інформація про нові книги, публікації, статті, методичні рекомендації в педагогічних виданнях щодо змісту та методики навчально-виховної роботи;

 •  систематичне вивчення стану знань, умінь і навичок студентів з предмета;
 •   позакласна робота.

Розроблення та проведення заходів з підвищення рівня навчально-виховного процесу, обговорення питань теорії та практики, навчання та виховання, організація обміну досвідом роботи, впровадження досвіду кращих педагогів з даного предмета, ознайомлення з новинками педагогічної науково-методичної та науково-популярної літератури, програмним інформаційно-комунікативним забезпеченням, у тому числі мультимедійними навчальними засобами тощо - таким є неповний перелік справ, які виконують методичні комісії професійно-технічного навчального закладу.

Оптимальний вибір варіанта змісту та організаційних форм науково-методичної роботи методичних комісій забезпечується з урахуванням:

 •  наявних директивних і нормативних документів, перспектив розвитку навчального закладу;
 •  стану навчально-виховного процесу та наслідків окремих напрямів діяльності навчального закладу, у тому числі ефективності науково-методичної роботи, діагностуванням діяльності педагогічних кадрів навчального закладу, їх особистих якостей, наслідків роботи;
 •  умов і специфіки функціонування навчального закладу, особливостей навчального року (тип навчального закладу, традиції, специфіка тощо);
 •  якісного складу педагогічних кадрів, їх запитів, інтересів тощо.

Функції методичної комісії виконують і методичні об'єднання, які охоплюють голів і кращих педагогів методичних комісій певного фаху одного або кількох навчальних закладів. До складу методичних об'єднань входять педагоги, які добре обізнані з новинками сучасної науки за фахом і здатні мультиплікувати свої знання - виступати перед своїми колегами з кваліфікованою лекцією чи доповіддю з тих чи інших сучасних наукових проблем за фахом.

З огляду на це методичні об'єднання - фахові, мають переважно методичний характер і на своїх засіданнях розглядають:

 •  актуальні проблеми методики;
 •  обмін досвідом роботи;
 •  напрацювання методики вивчення окремих складних тем програми тощо.

У роботі методичних об'єднань помітну роль відіграють лекції з наукових проблем, педагогіки та психології. Значне місце відводиться доповідям, що висвітлюють досягнення передового педагогічного досвіду, проведенням відкритих занять, груповим формам роботи.

Масові форми методичної роботи:

Педагогічні читання - проводяться з метою виявлення, узагальнення та впровадження в педагогічну практику передового досвіду навчально-виховної роботи, вдосконалення педагогічної майстерності, розвитку творчої ініціативи педагогічних працівників навчального закладу.

Приблизна тематика:

 •  організація та методика керівництва самостійною роботою студентів;
 •  шляхи і способи встановлення та здійснення міжпредметних зв'язків (на прикладах конкретних предметів);
 •  методичні прийоми і засоби застосування на заняттях «активних» форм і методів навчання;
 •  практика комплексного методичного забезпечення навчально-виховного процесу з предмету;
 •  виховання навичок самоконтролю і самостійності студентів на уроках виробничого навчання.

Науково-практичні конференції - організуються з метою ознайомлення та розгляду підготовлених викладачами та майстрами повідомлень і доповідей з окремих питань педагогічної теорії та практики на основі експериментальних і дослідних робіт, що проводяться в навчальному закладі.

Приблизна тематика:

 •  використання на заняттях спеціальних і загальноосвітніх дисциплін комп’ютерного забезпечення;
 •  організація та методика тестового контролю якості знань і вмінь студентів;
 •  психолого-педагогічні проблеми застосування у навчальному процесі дидактичних ігор, зокрема «ділових» і «рольових»;
 •  про єдність педагогічних вимог до контролю та оцінки викладачами та майстрами знань і вмінь студентів;
 •  організація підвищення ділової кваліфікації педагогічних працівників з використанням розбору конкретних навчально-виховних ситуацій. Інструктивно-методичні наради - проводяться з групою педагогічних

працівників керівниками навчального закладу (або штатним методистом) з метою оперативного обговорення окремих актуальних методичних питань. Приблизна тематика:

 •  планування навчально-виховної роботи викладачів;
 •  ведення облікової та звітної документації;
 •  підготовка до проведення перевірочних робіт, екзаменів з предметів, підсумкової атестації студентів;
 •  організація роботи з комплексного навчально-методичного забезпечення навчально-виховного процесу;
 •  організація спільної роботи викладачів зі створення та оснащення нових навчальних кабінетів;
 •  організація і керівництво роботою предметних гуртків;
 •  організація спортивних змагань студентів, туристичних походів, оглядів художньої самодіяльності, конкурсів професійної майстерності.

Школи передового педагогічного досвіду - група педагогічних працівників навчального закладу, або ряду навчальних закладів міста, що об'єдналися навколо кваліфікованого педагога-новатора, який передає їм свій досвід педагогічної діяльності.

Приблизні напрями роботи:

 •  планування та підготовка до занять;
 •  взаємовідвідування занять учасниками школи з подальшим їх колективним аналізом;
 •  відвідування учасниками школи занять керівника з наступним аналізом методики та організації їх проведення;
 •  обмін досвідом учасників школи з методик та організації вправ студентів із застосуванням тренажерів;
 •  обмін досвідом застосування на заняттях комп'ютерних технологій;
 •  обмін досвідом організації та проведення ділових ігор;
 •  розбір методики та організації використання на уроках нових технічних засобів навчання;
 •  обмін досвідом проведення "бінарних" занять.

Творчі групи виконують такі основні функції:

 •  постановка проблемного питання;
 •  аналіз індивідуальних труднощів педагогів, що призвели до постановки проблеми;
 •  дослідження стану проблеми, що вимагає рішення;
 •  дослідження засобів вирішення проблеми, виходячи з індивідуального досвіду учасників групи, а також способів вирішення, представлених в педагогічній або методичній літературі, або на основі використання передового досвіду;
 •  робота за рішенням намічених педагогічних проблем, видача необхідних рекомендацій.

Найбільш актуальні педагогічні проблеми:

 •  дидактичне забезпечення педагогом стандартизації освіти;
 •  нетрадиційні форми сучасного заняття;
 •  прийоми та методи формування навчальної мотивації студентів;
 •  педагогічні технології розвивального типу;
 •  методи і прийоми всебічного розвитку студентів.

Методичний (педагогічний) кабінет навчального закладу є центром методичної роботи де зосереджуються інформаційні, навчально-методичні, нормативні матеріали, матеріали кращого досвіду педагогічних працівників, зразки плануючої та звітної документації, дидактичних, наочних матеріалів тощо.

Основними функціями методичного кабінету є:

— створення умов для підготовки педагогічних працівників до навчальних занять і позааудиторних заходів;

— проведення індивідуальних та колективних форм методичної роботи з педагогічними працівниками;

— надання допомоги педагогічним працівникам і керівникам навчального закладу у роботі з самоосвіти, індивідуальній методичній роботі, експериментально-дослідницькій діяльності;

— узагальнення, пропагування та поширення кращого педагогічного досвіду;

— інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем професійної освіти, педагогіки, психології, накопичення і систематизація методичної інформації.

Робота методичного кабінету ведеться під керівництвом методиста і знаходить відображення в розділі "Методична робота і підвищення кваліфікації" плану роботи навчального закладу на рік.

Основні завдання:

 •  допомога керівникам і педагогам у підвищенні якості навчально-виховного процесу в навчальному закладі;
 •  організація використання у навчально-виховному процесі передового педагогічного досвіду;
 •   організація та проведення заходів з підвищення педагогічної та методичної кваліфікації педагогічних працівників.

Зміст діяльності:

 •  організація семінарів з обміну педагогічним досвідом працівників навчального закладу;
 •  організація лекцій на педагогічні і технічні теми;
 •  організація та проведення методичних виставок і конкурсів;
 •  організація педагогічних практикумів, "Школи оволодіння методикою сучасного заняття", «Школа молодого викладача», тощо;
 •  організація педагогічних читань, науково-практичних конференцій;
 •  організація педагогічних консультацій для викладачів;
 •  створення довідково-інформаційного фонду; забезпечення педагогічних працівників науково-педагогічної інформацією;
 •  організація конференцій за підсумками методичної роботи в навчальному закладі;
 •  організація зустрічей працівників навчального закладу з майстрами педагогічної праці та науковими працівниками.

Система науково-методичної роботи навчального закладу покликана розвивати та оновлювати зміст навчання; задовольняти інтереси педагогічного колективу у постійному підвищенні фахового рівня; удосконалювати навчально-виховний процес; впроваджувати інноваційні педагогічні та виробничі технології у навчальний процес. Методична робота у ВНЗ І-ІІ рівня акредитації лежить системний підхід має сприяти удосконаленню навчально-виховного процесу, програмно-методичному оновленню, запровадженню інноваційних форм і методів діяльності, підвищенню майстерності педагогічних працівників; вимагати залучення педагогів до творчої діяльності; дослідно-експериментальної роботи; формувати нові підходи щодо організації методичної роботи.


3. ВИСНОВКИ

Системний підхід до організації методичної роботи ВНЗ І-ІІ рівня акредитації  визначає шляхи активізації формування особистості.

Особистісно-професійне становлення педагога - це неперервний, динамічний і поетапний процес особистісних та діяльнісних змін, що відрізняються внутрішньою динамічністю, глибиною духовно-практичної роботи щодо самовдосконалення, яке можливе при наявності умов «особистісного-професійного-змістовного» потенціалу методичної роботи.

Ефективність особистісно-професійного становлення в методичній роботі забезпечується реалізацією її моделі, що включає в свою структуру системно взаємопов'язані компоненти (мотиваційно-цільовий, управлінський, змістовно-процесуальний, оціночно-результативний) та орієнтований на розвиток особистісного та професійного потенціалу педагога.

Результативність методичної діяльності навчального закладу залежить, передусім, від чітко сформованої мети, бачення такого виду діяльності як системи з цілісними взаємопов'язаними компонентами.

На основі системного підходу до організації методичної роботи використовується особистісно-орієнтовний підхід й наукова організація педагогічної праці, забезпечується створення психолого-педагогічних умов.

Системний підхід дозволяє виважено обрати та застосовувати форми та методи організації методичної роботи, застосовувати творчий підхід й дотримання державних стандартів.
ЛІТЕРАТУРА

 1.  Занина Л.В., Меньшикова Н.П. Основы педагогического мастерства. – Ростов н/Д: Феникс, 2005 – 212с.
 2.  Лукашов В.С. Методологічна культура викладача – М.: АРТ-Пресс, 2004 – 265с.
 3.  Нові технології навчання. Науково-методичні збірники. – К.: Науково-методичний центр вищої освіти. 2010. № 44, 49.
 4.  Організація навчально-виховного процесу. З досвіду роботи вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації. Навчально-методичні збірники.
 5.  Основы педагогического мастерства /под ред. И.А. Зазюна. М.: Просвещение, 2006 – 256с.
 6.  Положення про організацію навчального процесу в вищих навчальних закладах. Освіта України Нормативно-правові документи – К.: Міленіум, 2001.
 7.  Проблеми освіти. Науково-методичні збірники – К.: Науково-методичний центр вищої освіти, 2009. № 27, 28


ДОДАТКИ


         
Затверджую:

Директор технікуму

_________О.В. Сохацька

“______”________2011 р.

План роботи

методичної ради Маріупольського технікуму ДонНУЕТ

імені Михайла Туган-Барановського

на 2011-2012 н.р.

№ п/п

З м і с т

Термін виконання

Виконавець

Відмітка про викон.

1

2

3

4

5

I.Підвищення методичної  майстерності викладачів і майстрів виробничого навчання.

1.

Скласти план підвищення кваліфікації і методичної майстерності викладачів і майстрів виробничого навчання (на курсах, шляхом стажування тощо)

Вересень

Чухраєва Л.В.

2.

Приймати участь у роботі міських предметно-методичних об”єднань при базовому індустріальному технікумі.

Згідно з планом

Викладачі, голови циклових комісій: УтемоваГ.А.,

Черноус В.В.

3

Приймати участь в роботі обласних методичних об”єднань

технологічних, товарознавчих

та обліково-економічних

дисциплін.

Згідно з планом

Викладачі, голови циклових комісій: Савчукова Т.М., Артамовонова З.М. Балджі О. І.

Паніна Н.В.

Чухрає ва Л.В.

II. Вивчення, узагальнення та  розповсюдження передового педагогічного досвіду.

1.

З метою контролю, вивчення та удосконалення методики навчання та виховної роботи, відвідувати заняття, інструктажі, позакласні заходи викладачів технікуму.

Протягом року

Голови циклових комісій – 10

Методист – 20

Викладачі – 10

2

Заслухати інформацію голів циклових комісій про виконання викладачами особистих планів роботи.

Грудень

Лютий

Утемова Г.А.

Савчукова Т.М.

Францева О.В.

3.

Заслухати інформацію голів циклових комісій про виконання  графіка взаємо відвідувань та якість написаних аналізів відвіданих  занять.

Квітень

Червень

Артамонова З.М.

Бережний Є.О.

Балджі О.І.

Паніна Н.В.

4.

Узагальнення досвіду роботи викладачів  Савчукової Т.М.  з  використання комп’ютерної техніки на заняттях з технології виробництва кулінарної продукції та Чухраєвої Л.В. з впровадження інноваційних технологій на заняттях з організації виробництва у закладах ресторанного господарства.

Протягом року

Творча група

III. Науково-дослідська робота

1.

Скласти план засідання секції НДР студентів технікуму на новий навчальний рік

Вересень

Чухраєва Л.В.

2.

Прийняти участь в науковій конференції викладачів і аспірантів університету за підсумками науково-дослідної роботи за 2011  навч.рік.

Згідно з планом

Викладачі  технікуму методист

3

Провести студентські  науково-дослідницькі конференції за спеціальностями.

Лютий

Чухраєва Л.В.,

голови циклових комісій

4.

Прийняти участь в студентській науково-дослідницькій конференції  університету

Квітень

Чухрає ва Л.В.,

творча група

IV. Розробка лекцій та доповідей з методики навчання.

1.

Кожному викладачеві на протязі року скласти і розробити 1 доповідь і 1 методрозробку.

Згідно з планом

Викладачі, голови циклових комісій.

2.

Підготувати доповіді для  виступу в “школі молодого викладача”, на нараді класних керівників, конференціях.

Згідно з планом

Викладачі.

V. Контроль і допомога цикловим комісіям.

1.

Підготувати графіки контролю:

 •  навчального процесу;
 •  проведення відкритих занять;
 •  проведення відкритих виховних годин;
 •  взаємо відвідування занять;
 •  підвищення кваліфікації;
 •  роботи гуртків.

Вересень

Черноус В.В.

Лихачова Л.Ф.

Комар Р.М.

Чухраєва Л.В.

Чухраєва Л.В.

Чухраєва Л.В.

2.

Надати допомогу в складанні навчальних програм, робочих планів, методичних карток занять.

Вересень

Протягом року

Черноус В.В.

Чухраєва Л.В.

3.

Здійснювати контроль за проведенням засідань циклових комісій.

Вибірково

Черноус В.В.

4.

Заслухати питання про стан роботи циклових комісій щодо контролю знань студентів з тем, що виносяться на самостійне вивчення.

Згідно

з планом

Чухраєва Л.В.

Черноус В.В.

5.

Заслухати інформацію з роботи групи аналізу щодо результатів атестації.

Листопад

Квітень

Сахарова О.М.

Гранкіна Н.Г.

6.

Здійснювати контроль за оформленням документації циклових комісій, веденням журналів навчальної і виховної роботи.

Постійно

Черноус В.В.

Комар Р.М.

Чухраєва Л.В.

VI. Робота з засідань

Перше засідання

1.

Розгляд і затвердження планів роботи методичної ради, методичного кабінету, “Школи молодого викладача”,  підвищення кваліфікації, НДР студентів на 2011-2012 н.р.

Вересень

Черноус В.В.

Чухраєва Л.В.

2.

Рекомендації головам циклових комісій з планування і контролю роботи на новий навчальний рік.

Вересень

Черноус В.В.

Чухраєва Л.В.

3.

Інформація про стан підготовки викладачів технікуму до атестації.

Вересень

Чухраєва Л.В.

Друге засідання

1.

Інформація з роботи групи аналізу щодо атестації студентів за 1 семестр 2011-2012 н.р.

Січень

Сахарова О.М.

Гранкіна Н.Г.

2.

Інформація про проведення студентської науково-дослідницької конференції.

Лютий

Чухраєва Л.В.

Третє засідання

1.

Заслухати інформацію голови циклової комісії загально-освітних дисциплін та комерційних дисциплін  про виконання викладачами графіка взаємо відвідувань та якості написання аналізів відвіданих занять.

Квітень

Паніна Н.В.

Утемова Г.А.

2.

Аналіз якості знань студентів за результатами контрольних  робіт, відповідність їх рубіжному оцінюванню знань.

Травень

Голови циклових комісій

Четверте засідання

1.

Заслухати інформацію голів циклових комісій про виконання викладачами особистих планів

Червень

Черноус В.В.

Голови  циклових комісій

2.

Інформація про узагальнення досвіду роботи викладачів

Савчукової Т.М. та Чухраєвої Л.В.. з використання інноваційних технологій навчання.

Червень

Чухраєва Л.В.

Творча група

3.

Підведення підсумків навчально-методичної роботи за

2011-2012 н.р.

Червень

Черноус В.В.

Чухраєва Л.В.

Голови циклових комісій

Голова методичної ради                                                     В.В.Черноус

Методист технікуму                                                        Л.В. Чухраєва


            
Затверджую:

Заступник директора технікуму

з навчальної роботи

_________ В.В. Черноус  

“______”________2011  р.

План

роботи школи молодого викладача

на 2011-2012 навчальний рік

№ п/п

Зміст

Термін виконання

Виконавець

Відмітка про виконання

Перше засідання

1.

Методика складання варіантів завдань до контрольних робіт з соціально - економічних дисциплін.

Жовтень

Черноус В.В.

2.

Рекомендації щодо заповнення навчальної документації (журналів, планів занять, робочих програм).

Жовтень

Чухраєва Л.В.

Друге засідання

1.

Методичні рекомендації по створенню та обєднанню колективу.

Грудень

Старік В.І.

2.

Компютерне тестування як форма об'єктивної оцінки занять студентів.

Грудень

Ларіна І.А.

Махова Ю.В.

Третє засідання

1.

Вплив родини на становлення особистості.

Лютий

Гранкіна Н.Г.

2.

Семінар-практикум відкритих занять з біології та бухгалтерського обліку для молодих викладачів технікуму.

Лютий

Чухраєва Л.В.

Коновалова О,В.

Францева О.В.

Четверте засідання

1.

Витоки педагогічної майстерності.

Квітень

Савчукова Т.М..

Кононенко С.О.

2.

Наочність навчального матеріалу-шлях до глибоких знань..

Квітень

Шерстюкова К.Ю.

Баляба Н.О..

Пяте засідання

1.

Етапи написання методичної розробки.

Червень

ЧерноусВ.В.

Чухраєва Л.В.

2.

Методика проведення практичних і лабораторних робіт з загальноосвітніх дисциплін.

Червень

Утемова Г.А..

Методист технікуму                                                                  Л.В.Чухраєва


Міністерство освіти і науки
, молоді та спорту України

Маріупольський технікум

Донецького національного університету економіки і торгівлі

імені  Михайла Туган-Барановського

Затверджую:

Заст. директора з навчальної роботи

___________________ В.В. Черноус

“______”_________________2011 р.

П Л А Н

РОБОТИ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХДИСЦИПЛІН

НА 2011 – 2012 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Затверджено на засіданні циклової комісії

соціально-економічних дисциплін

Протокол № ____ від “____”_______ 2011 р.

Голова комісії _________ К.Ю. Шерстюкова

 

Циклова комісія соціально-економічних дисциплін працює над проблемою:

впровадження інноваційних підходів в викладанні соціально-економічних дисциплін

Зміст роботи

Термін

Відповідальний

Відм. викон.

1. Організаційна робота.

1.

Розгляд та затвердження планів та організаційних документів:

а)

програм, робочих планів;

VШ, I

Викладачі

б)

особистих планів підвищення професійного рівня та ділової кваліфікації викладачів;

Викладачі

в)

планів кабінетів;

Зав. кабінетами

г)

графіків проведення планових контрольних робіт;

Викладачі

д)

екзаменаційних матеріалів.

За планом

Викладачі

2.

Проводити контроль за виконанням особистих планів викладачів.

Протягом

року

Голова комісії

3.

Заслухати звіт викладачів про виконання особистих планів:

Голова комісії

Балджі О.І.

ХІІ,   V

Бекішева Т.І.

ХІ,  V

Клєр І.Г.

ХІ,  VІ

Пчельнікова Г.І.

ХІ,  VІ

Савчук О.В.

ХІІ,  V

Шерстюкова К.Ю.

ХІІ,  VІ

4.

Здійснювати контроль за:

а)

виконанням плану підвищення кваліфікації, самоосвітою викладачів;

Постійно

Голова комісії

б)

веденням навчальних журналів;

Постійно

Голова комісії

в)

використанням ТЗН;

Постійно

Голова комісії

г)

роботою кабінетів;

Постійно

Голова комісії

д)

взаємовідвідуванням занять.

Постійно

Голова комісії

П. Навчально-методична робота

1.

Аналіз виконання прийнятих рішень на засіданнях циклової комісії 2011-2012 н.р.

Шерстюкова К.Ю.

2.

Розробка комплексних контрольних робіт з дисциплін:

а)

«Економіка підприємств різних типів» зі спеціальності 5.051701101 «Виробництво харчової продукції»

ІХ

Балджі О.І.

б)

«Економіка підприємства», «Економічний аналіз» зі спеціальностей 5.03050901 «Бухгалтерський облік», 5.05031001 «Товарознавство та комерційна діяльність»

ІХ

Бекішева Т.І.

в)

«Правознавство» зі спеціальностей 5.03050901 «Бухгалтерський облік», 5.05031001 «Товарознавство та комерційна діяльність», 5.051701101 «Виробництво харчової продукції»

ІХ

Савчук О.В.

г)

«Історія України» зі спеціальностей 5.03050901 «Бухгалтерський облік», 5.05031001 «Товарознавство та комерційна діяльність»

ІХ

Шерстюкова К.Ю.

д)

«Соціологія» 5.03050901 «Бухгалтерський облік», 5.05031001 «Товарознавство та комерційна діяльність»

ІХ

Гранкіна Н.Г.

3.

Розробка методичних рекомендацій

Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни: «Економіка підприємств різних типів»

Х

Балджі О.І.

4.

Розробка методичних посібників:

Методичний посібник для студентів денної та заочної форм навчання з рішення типових задач з теми: «Розрахунок виробничої потужності кухні та пропускної здібності обідньої зали»

ХІІ

Балджі О.І.

5.

Написати методичні доповіді:

а)

«Новітні підходи в організації самостійної роботи при вивчені дисципліни: «Економіка підприємств різних типів»»

ІІI

Балджі О.І.

б)

«Проблеми організації економічної освіти в України»

І

Бекішева Т.І.

в)

«Мовлення вчителя як засіб педагогічної праці»

XI

Клєр І.Г.

г)

«Основні права народу, нації, народу»

IV

Пчельнікова Г.І.

д)

«Правова норма, її структура, види, тлумачення і межі дій»

Савчук О.В.

є)

«Інноваційні підходи в викладанні соціально-економічних дисциплін »

IV

Шерстюкова К.Ю.

6.

Написати методичні розробки:

а)

«Форми і системи оплати праці на підприємстві»

IV

Бекішева Т.І.

б)

«Холодна війна»

ІІ

Клєр І.Г.

в)

«Політичні інститути і процеси»

V

Пчельнікова Г.І.

г)

«Адміністративне право як галузь права»

ІІІ

Савчук О.В.

д)

Методика проведення заняття з теми: «Міжвоєнний період в  історії українського народу 1921-39 рр.»

ІІ

Шерстюкова К.Ю.

7.

Написати письмові консультації для студентів заочного відділення:

а)

«Структура ціни і формування її елементів»

II

Бекішева Т.І.

б)

«Революція 1917 року та Громадянська війна в Росії»

Х

Клєр І.Г.

в)

«Верховна Рада України»

І

Савчук О.В.

г)

«Економічне зростання і його чинники»»

ІІІ

Шерстюкова К.Ю.

8.

Скласти тестові завдання за темами:

а)

«Ресурсне забезпечення діяльності підприємства»

ІV

Балджі О.І.

б)

«Період стабілізації в Європі та Північній Америці (1924-1929 рр.)

Х

Клєр І.Г.

в)

«Соціалізація»

ІІ

Пчельнікова Г.І.

г)

«Соціум»

ІІІ

Пчельнікова Г.І.

д)

«Права, свободи та обов’язки людини і громадянина»

Х

Савчук О.В.

є)

«Україна наприкінці ХVІІ - у ХVІІІ ст. Втрата державної незалежності»

ХІ

Шерстюкова К.Ю.

9.

Упровадження  проблемних питань і ситуацій за темами:

а)

«Друга світова війна»

ІІІ

Клєр І.Г.

б)

«Конфлікти»

Х

Пчельнікова Г.І.

в)

«Громадське суспільство»

I

Пчельнікова Г.І.

г)

«Основи трудового права»

ХІІ

Савчук О.В.

д)

«Основи сімейного права»

ХІ

Савчук О.В.

є)

«Київська Русь та її місце в історії людства»

ІX

Шерстюкова К.Ю.

10.

Виготовлення наочних посібників і дидактичних матеріалів:

До святкування 80 річниці створення Донецької області

ІІ семестр

Шерстюкова К.Ю.

11.

Проводити додаткові заняття з предметів циклу.

Згідно графіку

Викладачі

12.

Проводити індивідуальні заняття, консультації з студентами заочного відділення.

Постійно

-“-

13.

Вивчати методичну літературу.

-“-

-“-

14.

Вести роботу над вдосконаленням навчально-методичних комплексів забезпечення уроків.

Протягом року

-“-

15.

Заслухати на засіданні циклової комісії:

15.1.

Стан успішності і роботи по ліквідації пробілів у знаннях  з предметів:

а)

економіка

ХП, І

Балджі О.І.

економічний аналіз

ХІІ, ІV

б)

економіка

ХП, V

Бекішева Т.І.

ціноутворення

ІV

в)

всесвітня історія

ХП, V

Клєр І.Г.

історія України

V

г)

людина і світ

ХП,  V

Пчельнікова Г.І.

д)

правознавство

ХІ, ХП

Савчук О.В.

екологія

ХП, ІІІ,

ІV, V

культурологія

ХП

є)

історія  України

ХП, V

Шерстюкова К.Ю.

основи філософських знань

ХІІ, І

економічна теорія

І

політекономія

15.2.

Аналіз успішності студентів за результатами І та ІІ семестрів на денному відділенні

I,V

Викладачі

15.3.

Аналіз успішності студентів на заочному відділенні.

ІІ, V

-“-

16.

Взаємовідвідування занять викладачів та майстрів виробничого навчання

Не менше 10 занять

-“-

17.

Брати участь в роботі школи «Молодого викладача»

Протягом року

-“-

18.

Удосконалення міжпредметних  зв'язків

Постійно

-“-

19.

Взяти участь у конкурсі   «Кращий  викладач соціально-економічних дисциплін вищого навчального закладу 1-2 рівня акредитації Донецької області».

ІХ-Х

Шерстюкова К.Ю.

20.

Взяти участь в конференції ДНУЕТ. Підготувати тези докладу: «Правова норма, її структура, види, тлумачення і межі дій».

ІV

Савчук О.В.

21.

Взяти участь  в студентській конференції ДНУЕТ. Підготовка докладу: «Сталінградська битва, та її історичне значення»

ІІ семестр

Клєр І.Г.

22.

Проведення прес-конференції: «Право власності, його форми, види та захист»

ІІ

Савчук О.В.

23.

Проведення конкурсу студентських робіт «Моя рідна Донеччина», посвяченого 80 річниці створення Донецької області

ІІ семестр

Шерстюкова К.Ю.

Клєр І.Г.

24.

Взяти участь у Всеукраїнській студентській експедиції «Моя Батьківщина – Україна»

І семестр

Шерстюкова К.Ю.

25.

Проведення олімпіади технікуму з дисципліни: «Соціологія»

ІХ-Х

Гранкіна Н.Г.

26.

Взяти участь у міської олімпіаді з дисципліни: «Соціологія»

Х

Гранкіна Н.Г.

27.

З метою підвищення кваліфікації пройти курси на базі Донецького інституту підвищення кваліфікації та майстерності

ІІІ

Бекішева Т.І.

Ш.

Робота по застосуванню української мови

1.

Відвідувати заходи присвячені культурі України.

Протягом року

Викладачі

2.

Всю документацію з методичної та виховної роботи складати українською мовою.

Протягом року

-“-

1V.

Позакласна робота

1.

Вивчення і пропаганда матеріалів сесій Верховної Ради, наказів Президента України, постанов Кабінету міністрів.

Протягом року

Викладачі

2.

Проведення бесід щодо виборів у міські органи влади.

ІХ-Х

-“-

3.

Організувати екскурсію у Маріупольський краєзнавчий музей

ІІ семестр

Клєр І.Г.

4.

Організувати екскурсію у виставочний зал імені Куїнджі

ІІ семестр

Шерстюкова К.Ю.

Клєр І.Г.

5.

Організувати зустріч з випускниками технікуму зі спеціальності: «Бухгалтерський облік» - працівниками і керівниками підприємств харчування

ІІІ

Шерстюкова К.Ю.

6.

Допомагати студентам у підготовці та проведенні конкурсів, виставок.

Протягом року

Викладачі

7.

Залучити студентів до участі в оформленні кабінетів.

Постійно

Завідуючи кабінетами

8.

Проводити профорієнтаційну роботу.

-“-

Викладачі

Голова циклової комісії                                            К.Ю. Шерстюкова


Маріупольський технікум

Донецького національного університету економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського

             

                                                       Затверджую:

                                    Заст. директора з навчальної роботи

__________________   В.В. Черноус

«____» __________________ 2011 р.

                         

 

ОСОБИСТИЙ   ПЛАН

підвищення професійного рівня

та ділової кваліфікації викладача

Шерстюкової  К.Ю.

на  2011 – 2012 навчальний рік

 

п/п

Зміст заходів

Строки виконання

Відмітка

про

виконання

1.

Підвищення педагогічної освіти

й методична праця

1.1

Відвідувати семінари для викладачів соціально-економічних дисциплін

За графіком

1.2

З метою підвищення методичної майстерності вивчати статті у журналах «Економіка України», «Український історичний журнал», «Нові технології навчання», «Виховна робота в навчальних закладах» та інші.

Протягом

року

1.3

Вивчати і пропагандувати матеріали сесій Верховної Ради, накази Президента України, постанови Кабінету міністрів.

Протягом року

1.4

Використовувати на заняттях прогресивні методи навчання: ділові ігри, прес-конференції, проблемні лекції та інші.

Протягом року

1.5

Розробити комплексну контрольну роботу з дисципліни: «Історія України» зі спеціальностей 5.03050901 “Бухгалтерський облік”, 5.03051001 “Товарознавство та комерційна діяльність”.

Вересень

1.6

Розробити тести з історії України з теми: «Україна наприкінці ХVІІ - у ХVІІІ ст. Втрата державної незалежності»

Листопад

1.7

Розробити контрольні та проблемні питання з теми: «Київська Русь та її місце в історії людства»

Вересень

1.8

Підготувати методичну розробку:

«Міжвоєнний період в  історії українського народу 1921-39 рр.»

Лютий

1.9

Підготувати методичний доклад:

«Інноваційні підходи в викладанні соціально-економічних дисциплін »

Квітень

1.10

Підготувати письмову консультацію:

«Економічне зростання і його чинники»»

Березень

1.11

Взяти участь в роботі школи «Молодого викладача»

Протягом року

1.12

Провести конкурс студентських робіт «Моя рідна Донеччина», посвяченого 80 річниці створення Донецької області

ІІ семестр

1.13

Оформлення наочних посібників в кабінеті № 15 до святкування 80 річниці створення Донецької області

ІІ семестр

1.14

Взяти участь у Всеукраїнській студентській експедиції «Моя Батьківщина – Україна»

І семестр

1.15

Проводити консультації для студентів

За графіком

(вівторок)

1.16

Аналізувати систему структурно-логічних меж предметних зв'язків та використовувати їх у викладанні

Протягом року

1.17

Відвідати з обміну досвідом 20 занять

Протягом

року

2.

Підвищення ділової кваліфікації

2.1

Відвідувати засідання, семінари, відкриті заняття, що проводяться міським методичним об'єднанням для викладачів соціально-економічних дисциплін

Протягом

року

2.2

Взяти участь у конкурсі   «Кращий  викладач соціально-економічних дисциплін вищого навчального закладу 1-2 рівня акредитації Донецької області».

Вересень-жовтень

3.

Участь у підготовці та вихованні студентів.

Профорієнтування

3.1

Організувати зустріч з випускниками технікуму зі спеціальності: «Бухгалтерський облік» - працівниками і керівниками підприємств харчування

березень

3.2

Організувати екскурсію у виставочний зал імені Куїнджі

IІ семестр

3.3

Допомагати студентам у підготовці та проведені конкурсів, виставок

Протягом

року

3.4

Залучити студентів до участі в оформленні кабінету

Протягом

року

3.5

Підтримувати зв'язок з бібліотекою

Протягом

року

3.6

Проводити бесіди, лекції, які пов'язані з вибором професії

Протягом

року

3.7

Проводити профорієнтаційну роботу у школі № 7

Протягом

року

4.

Робота викладача по введенню в учбовий процес української мови

4.1.

Всю документацію вести українською мовою

Протягом

року

4.2.

Відвідувати заходи, присвячені культурі України

Протягом

року

    

Викладач                                                                                  К.Ю. Шерстюкова

     Перевірив голова циклової комісії

     соціально-економічних дисциплін                                      К.Ю. Шерстюкова


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

61296. Волейбол 23.27 KB
  Ходьба в колонне по одному А на носках руки в стороны Б на пятках руки за головой В на внешней стороне стопы руки на поясе Г перекатами с пятки на носок Д в полуприседе руки на коленях Е в приседе руки на поясе...
61298. Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения полов 44.63 KB
  Руси качество относящееся к одной половине духовного быта другая половина ум умственное но составляющее общее с ней духовное начало: к умственному относится истина и ложь к нравственному добро и зло В. Типичные до свадьбы мечты о семейном счастье нередко сменяются после нее разочарованиями друг в друге в семейной жизни.