70567

Методи наукового пізнання

Лекция

Логика и философия

Метод від грецького шлях до чого-небудь у найбільш загальному випадку означає спосіб досягнення мети певним чином впорядкована діяльність. Науковий метод це спосіб пізнання явищ дійсності їх взаємозвязку і розвитку. Метод як засіб пізнання є спосіб відтворення в мисленні...

Украинкский

2014-10-22

279.67 KB

0 чел.

3. Методи наукового пізнання

Метод (від грецького –шлях до чого-небудь) –у найбільш загальному випадку означає спосіб досягнення мети, певним чином впорядкована діяльність.

Науковий методце спосіб пізнання явищ дійсності, їх взаємозв’язку і розвитку.

Метод як засіб пізнання є спосіб відтворення в мисленні досліджуваного предмета.

Свідоме застосування науково обґрунтованих методів слід розглядати як найсуттєвішу умову одержання нових знань. Дослідник, який добре знає методи дослідження і можливості їх застосування, витрачає менше зусиль і працює успішніше, ніж той, хто у своєму дослідженні спирається лише на інтуїцію або діє за принципомспроб і помилок. Звісно, що точні і правильні методине єдині компоненти, що забезпечують успішність наукового дослідження.

Методи не можуть, наприклад, замінити творчу думку дослідника, його здібність аналізувати і помічати, робити висновки і передбачення. Але застосування правильних методів спрямовує хід думок дослідника, відкриває перед ним найкоротший шлях для досягнення мети і забезпечує таким чином можливість раціонально витрачати енергію і час науковця. Методи дослідження і наука невіддільні одне від одного. Будь-яку науку утворюють як результати пізнання дійсності, так і методи пізнання досліджуваних об’єктів, тобто методи дослідження.

З розвитком науки відбувається розвиток і диференціація методів, що привело до виникнення вчення про методи пізнання та перетворення дійсностіметодології (в дослівному перекладі з грецької методологія означає вчення про методи). Під методологією часто розуміють сукупність прийомів дослідження, що застосовуються в якійсь науці. 

Розрізняють три види методології:

I вид часткова методологія –сукупність методів у кожній конкретній науці;

II вид загальна методологія –сукупність більш загальних методів (наприклад, методи педагогіки є одночасно її методами і загальною методологією для часткових дидактик, школознавства);

III видфілософська методологія –систему діалектичних методів, які є найзагальнішими і діють на всьому полі наукового пізнання, конкретизуючись і через загальнонаукову, і через часткову методологію.

У науковій методології поєднуються в історично визначеній формі об’єктивні і суб’єктивні моменти людської діяльності.

В основі всіх методів пізнання лежать об’єктивні закони дійсності. Тому метод тісно пов’язаний з теорією. А це означає, що кожний метод наукового пізнання слід розглядати як систему регулятивних принципів практичної і теоретичної діяльності людини. Методів пізнання об’єктивної дійсності відомо дуже багато. Правильний вибір методів дослідження потребує знання їх класифікації.

З точки зору філософії методи пізнання на основі ступеня їх спільності поділяють на три категорії: узагальнені,  загальні, часткові (спеціальні).

I. Узагальнений метод пізнаннядіалектика1. Об’єктивну основу діалектичного методу утворюють найбільш узагальнені закони розвитку матеріального світу. Діалектика виступає як знаряддя пізнання у всіх галузях науки і на всіх етапах наукового дослідження. Вона визначає позиції дослідника, стає основою інтерпретації об’єкта пізнання, суб’єкта пізнання, процесу пізнання та його результатів.

Діалектика (в перекладі з грецькоїмистецтво ведення бесіди, полеміка) в давньому значеннімистецтво полеміки, логічний метод встановлення істини шляхом виявлення й подолання суперечностей у судженнях супротивника.

Сучасне розуміння діалектики розглядає її як філософську науку про універсальні закони руху й розвитку природи, суспільства та людського мислення. У процесі розвитку пізнання виникли загальні методи дослідження, які знаходять застосування у всіх галузях науки. Тому їх ще називають загальнонауковими. Характерною рисою цих методів є те, що вони спочатку зароджувались у межах тієї чи іншої окремої галузі науки, а згодом набували загального міжнаукового характеру.

II. До особливостей загальнонаукових методів відносяться: зв’язок з математичними і логічними методами; цілісність понятійного апарату (поняття, що вивчається поза системою, втрачає своє значення); взаємопроникнення ідей і понять; виконання деякими загальнонауковими методами роліпроміжноїметодології між філософією і фундаментальними теоретичними положеннями у тій галузі науки, у межах якої відбувається конкретне дослідження.

Виходячи з того, що кожне наукове дослідження може відбуватись на двох рівнях: 

 •  емпіричному (коли здійснюється процес накопичення фактів) і теоретичному (на якому здійснюється узагальнення знань), то відповідно до цих рівнів, загальні методи пізнання умовно ділять на три групи:
 •  методи емпіричного дослідження (спостереження, порівняння, вимірювання, експеримент: лабор.експеримент, пед.експеримент, природний пед. експериментпроводять у класі (метод опитування, метод анкетування, методи тестування, метод рейтингу);
 •  методи теоретичного дослідження (ідеалізація, формалізація, логічні й історичні методи (індукція та дедукція, порівняння, вимірювання, абстрагування: аналіз і синтез);
 •  методи, що можуть бути застосовані на емпіричному і теоретичному рівнях (абстрагування, аналіз і синтез, індукція й дедукція, моделювання).

Спостереження це систематичне цілеспрямоване, спеціально організоване сприймання предметів і явищ об’єктивної дійсності, які виступають об’єктами дослідження. Як метод наукового пізнання спостереження дає можливість одержувати первинну інформацію у вигляді сукупності емпіричних тверджень.

Емпірична сукупність стає основою попередньої схематизації об’єктів реальності, роблячи їх вихідними об’єктами наукового дослідження. У соціології і соціальній психології розрізняють просте (звичайне) спостереження, коли події фіксують збоку, і співучасне (включене) спостереження, коли дослідник адаптується в якомусь середовищі й аналізує події начебтозсередини. 

Педагогічне спостереження може проводитися в умовах природних і експериментальних. Спостереження в експериментальних умовах є глибшим щодо повноти вивчення явища чи процесу.

Для досягнення своєї мети спостереження повинно відповідати таким вимогам: навмисності (спостереження проводиться для вирішення певного, чітко визначеного завдання); планомірності (відбувається за планом, складеним відповідно до мети спостереження); цілеспрямованості (спостереженню піддаються тільки ті сторони явища, які цікавлять дослідника); активності (дослідник активно вишукує потрібні об'єкти, риси явища); систематичності (спостереження проводиться безперервно або за визначеною системою).

Важливою умовою наукового спостереження повинна бути його об’єктивність, тобто можливість контролю шляхом або повторного спостереження, або застосуванням інших методів дослідження (наприклад, експерименту). Щоб уникнути помилок, спостереження потребує активізації всіх психічних процесів особистості дослідника, особливо уваги й мислення. У науковому спостереженні важливу роль відіграють попередні знання, гіпотези, наявні прилади, задум і методичний досвід дослідника.

Порівняння –це процес зіставлення предметів або явищ дійсності з метою встановлення схожості чи відмінності між ними, а також знаходження загального, що може бути властивим двом чи кільком об’єктам дослідження. 

Метод порівняння буде плідним, якщо при його застосуванні виконуються такі вимоги: порівнюватись можуть тільки такі явища, між якими може існувати певна об’єктивна спільність; порівняння повинно здійснюватись за найбільш важливими, суттєвими (у плані конкретного завдання) ознаками. Порівняння завжди є важливою передумовою узагальнення.

Узагальненнялогічний процес переходу від одиничного до загального чи від менш загального до більш загального знання, а також продукт розумової діяльності, форма відображення загальних ознак і якостей явищ дійсності. Найпростіші узагальнення полягають в об’єднанні, групуванні об’єктів на основі окремої, випадкової ознаки (синкретичні об’єднання). Більш складним є комплексне узагальнення, при якому група об’єктів з різними основами об’єднуються в єдине ціле. Здійснюється узагальнення шляхом абстрагування від специфічних і виявлення загальних ознак (властивостей, відношень тощо), притаманних певним предметам. Різні об’єкти чи явища можуть порівнюватись безпосередньо або опосередковано через їх порівняння з яким-небудь третім об’єктом (еталоном). У першому випадку звичайно одержують якісні результати (більше-менше, вище-нижче тощо). 

Порівняння об’єктів з еталоном дає можливість одержати кількісні характеристики. Таке порівняння називають вимірюванням. За допомогою порівняння інформацію про об’єкт можна одержати двома шляхами: здійснення безпосереднього порівняння (первинна інформація); опрацювання первинних даних (вторинна або похідна інформація).

Вимірювання це пізнавальна процедура, пов’язана з визначенням числового значення деякої величини за допомогою одиниці вимірювання. Вимірювання ґрунтується на порівнянні однакових властивостей матеріальних об’єктів. Властивості, для яких при кількісному порівнянні застосовують фізичні методи, називають фізичними величинами.

Фізична величинаце властивість, загальна у якісному відношенні для багатьох фізичних об’єктів, але у кількісному відношенні індивідуальна для кожного об’єкта, наприклад, довжина, маса, електропровідність тощо. Але запах або смак не можуть бути фізичними величинами, тому що вони встановлюються на основі суб’єктивних відчуттів.

Мірою для кількісного порівняння однакових властивостей об’єктів є одиниця фізичної величини –фізична величина, якій за визначенням присвоєно числове значення, що дорівнює 1.

Одиницям фізичних величин присвоюють повні і скорочені символьні позначеннярозмірності. Наприклад, масакілограм (кг), чассекунда (с), довжинаметр (м), силаНьютон (Н). Значення фізичної величиниоцінка фізичної величини у вигляді деякого числа прийнятих для неї одиницьхарактеризує кількісну індивідуальність об’єктів. Наприклад, діаметр отворумм, радіус земної кулікм, швидкість бігунам/с.

Вимірювання можливе за наявності таких елементів: об’єкта вимірювання, вимірювальних засобів, методу вимірювання.

Об’єкти вимірюванняце все те, що підлягає вимірюванню (розміри, маса, час, швидкість, тиск, температура, успішність і т.ін.). 

Вимірювальний засібце те за допомогою чого здійснюють вимірювання (вимірювальний інструмент, прилад або вимірювальна система). Вимірювальний засіб і прийоми його застосування у сукупності утворюють метод вимірювання.

Умовно записати числове значення вимірювальної величини можна такзначення вимірюваної величини X, одержане при вимірюванні вимірювальним засобом (лінійкою, рулеткою, та. ін.), визначається формулою

(умовний запис формули)

X  = А  [U] ,

де Ачислове значення (розмір) виміряної величини;

[U]позначення одиниці відповідної фізичної величини (за шкалою вимірювального засобу), наприклад

L = 5 см ,

де Lдовжина вимірювального об’єкту (наприклад, кулькової ручки);

5кількісна міра довжини об’єкту, що вимірюється лінійкою;

смодиниця виміру довжини за прийнятою шкалою, сантиметри.

Похибки вимірюваньце відхилення показників виміру від їх номіналу (стандарту), тобто якщо при стандартній довжині кулькової ручки 12 см (при заводському виготовленні) після вимірювань ми отримуємо показання довжини ручки з лінійки 11,9 смце похибка вимірювання довжини ручки нашою лінійкою.

Похибки спричинюють існування номінального і дійсного значень вимірюваних величин. 

Номінальнеце таке значення вимірюваної величини, яке ідеально відображає якісні і кількісні властивості досліджуваного об’єкта. Дійснеце значення, знайдене експериментальним шляхом (тобто у процесі вимірювання). Відхилення результату вимірювання від номінального значення вимірюваної величини називають похибкою вимірювання. Похибки вимірювання бувають абсолютні та відносні.

Абсолютна похибка (завжди позначається знаком «дельта» велика)

Х = Хвимір - X,

де Хвимір  значення вимірюваної величини (кулькової ручки), 

X - номінальне значення вимірюваної величини (її стандартна величина).

                                                Х

               = -----(100%)

       X

Відносна похибкаце відношення абсолютної похибки вимірювання до номінального значення величини, що вимірюється.

Вимірювання бувають статичними, коли величина, що вимірюється, залишається незмінною, і динамічними, коли вимірювана величина змінюється (наприклад, вимірювання пульсуючих процесів).

Крім того, вимірювання ділять на прямі і опосередковані. 

При прямих вимірюваннях шукану величину встановлюють безпосередньо із досліду, при опосередкованихфункціонально від інших величин, що визначаються прямими вимірюваннями:

b =f(a) ,

де b  величина, знайдена за допомогою опосередкованих вимірювань;

ате ж саме, але за допомогою прямих вимірювань;

f( ...) –позначення функціональної залежності, за якою здійснено обчислення показника b, у дужках міститься вираз або величина, що підлягає функціональному перетворенню.

Наука про вимірювання, методи і засоби їх забезпечення називається метрологією1. Вимірювання розвинулось з порівняння, але воно є більш універсальним і потужнішим пізнавальним засобом. Вимірювання забезпечує безпосередній зв’язок між експериментом і теорією, високу достовірність наукових досліджень.

Експеримент –це такий метод вивчення об’єкта, коли дослідник активно і цілеспрямовано впливає на нього шляхом створення штучних умов чи застосування звичайних умов, необхідних для виявлення відповідних властивостей. 

Сам термінексперимент (від латинськогоспроба, дослід) означає науково поставлений дослід, спостереження досліджуваного явища у певних умовах, що дозволяють спостерігати за ним і багаторазово відтворювати його при повторенні цих умов. 

Експериментважливий елемент практики. Він первинний по відношенню до теорії, вважається основою теоретичного знання, критерієм його дійсності. 

Особливого значення набуває експеримент при вивченні екстремальних умов, які не можуть піддаватись теоретичному дослідженню. З розвитком науки і техніки сфера експерименту значно розширюється, охоплюючи все більшу сукупність об’єктів матеріального світу. У методологічному відношенні експеримент передбачає перехід дослідника від пасивного до активного способу діяльності.

Експеримент проводять у таких випадках: при необхідності відшукати у об’єкта раніше невідомі властивості; при перевірці правильності теоретичних побудов; при демонстрації явища.

За умовами проведення розрізняють: лабораторний і природний експеримент.

Лабораторний експеримент проводиться в штучних умовах, де експериментатор має можливість доцільно добирати параметри, штучно створювати такі умови, які б забезпечували наукову чистоту експерименту і оптимальне просування дослідника до істини. Лабораторний експеримент дає змогу контролювати умови, які впливають на перебіг досліджуваних процесів і точно враховувати результати цих впливів.

Природний експеримент здійснюється у звичайній,природнійобстановці, у якій відбувається перебіг досліджуваних процесів.

1 Термін "метрологія" походить від грецьких слів - міра і - поняття.

Експеримент включає у себе: виділення об’єкта дослідження, створення необхідних умов (у тому числі й усунення всіх факторів, що можуть заважати), 

матеріальні впливи на об’єкт або умови, акти спостереження чи вимірювання із застосуванням відповідних засобів. Від такого експерименту слід відрізняти просте спостереження без активного впливу на досліджуваний об’єкт.

Переваги експериментального вивчення об’єкта порівняно із спостереженням полягають у наступному: під час експерименту стає можливим вивчати явищеу чистому вигляді, усунувши побічні фактори, які приховують основний процес; в експериментальних умовах можна досліджувати властивості об’єктів; повторюваність експерименту, тобто можливість проводити випробування стільки разів, скільки в цьому є необхідність.

У сучасних умовах особливою формою експерименту є дослідження складних процесів або систем (наприклад, технічних) за їх фізичними моделями. Воно доповнюється теоретичним моделюванням за допомогою електронно-обчислювальної техніки.

Абстрагування (від латинського терміну, що означає відволікання) –це уявне відвернення від неістотних, другорядних ознак предметів і явищ, зв’язків і відношень між ними та виділення декількох сторін, які цікавлять дослідника. ! Абстракція являє собою одну із сторін, форм пізнання, коли відбувається перехід від почуттєвого сприймання до уявного образу. Іноді абстраговані властивості і відношення пов’язуються з відомими класами об’єктів (“метал,натуральне число,рослина”). У інших випадках вони уявляються ізольовано від тих предметів, з якими вони дійсно нерозривно пов’язані (“корисність,краса,моральність”). Абстракція виділяє із явища одну певну сторону учистому вигляді, тобто у такому вигляді, в якому вона дійсно не існує. Наприклад, не буваєявищачизаконувзагалі, існують конкретні закони і явища. Але без уведення абстрактного поняттяявищедослідник не здатний глибоко зрозуміти будь-яке конкретне явище. 

Процес абстрагування проходить два етапи:

Перший етап: виділення найбільш важливого в явищах і встановлення незалежності або дещо слабкої залежності досліджуваних явищ від певних факторів (якщо об’єкт А не залежить безпосередньо від фактора Б, то можна відволіктися від останнього як несуттєвого).

Другий етап: реалізація можливостей абстрагування. Він полягає у тому, що один об’єкт замінюється іншим, більш простим, котрий виступаємоделлюпершого.

Абстрагування може застосовуватись до реальних і абстрактних об’єктів (таких, що вже раніше пройшли абстрагування). Багатоступінчасте абстрагування приводить до абстракцій зростаючого ступеня узагальнення.

Існують деякі види абстракції:

 •  ототожнення –утворення понять шляхом об’єднання предметів, пов’язаних відношеннями типу рівності в особливий клас (відволікання від деяких індивідуальних властивостей предметів);
 •  ізолювання –виділення властивостей і відношень, нерозривно пов’язаних з предметами, і позначення їх певними назвами, що надає абстракціям статус самостійних предметів –“надійність,технологічність” (відмінність між двома першими абстракціями полягає у тому, що в першому випадку ізолюється комплекс властивостей об’єкта, а у другомуєдина його властивість);
 •  конструктивізаціївідволікання від невизначеності меж реальних об’єктів (зупиняється безперервний рух і та ін.);
 •  актуальної нескінченності –відволікання від незавершеності (і завершеності) процесу утворення нескінченої множини, від неможливості задати її повним переліком всіх елементів (така множина розглядається як існуюча);
 •  потенційної здійсненностівідволікання від реальних меж людських можливостей, зумовлених обмеженістю тривалості життя за часом та у просторі нескінченність виступає вже як потенційно здійсненна).

У процесі абстрагування доводиться відволікатись і від деяких суб’єктивних можливостей людини. Наприклад, неможливоперерахувативесь натуральний ряд чисел, але у відволіканні від такої можливості створюється абстракція актуальної (тобтоперерахованої,закінченої”) нескінченності. Процес абстрагування є необхідною умовою утворення найрізноманітніших понять. Більше того, будь-яке пізнання взагалі пов’язане з абстрагуванням. Без них неможливе розкриття сутності досліджуваного об’єкта. Розчленування об’єкта і виділення у ньому сутнісних сторін, всебічний аналіз їх учистомувиглядівсе це результат абстрагуючої діяльності мислення.

Аналіз і синтез –у самому загальному значенні являють собою два взаємопов’язаних процеси уявного чи фактичного розкладання цілого на складові частини і об’єднання окремих частин у ціле. Аналіз і синтезвзаємозумовлені логічні методи наукового дослідження, що виникли на основі практичної діяльності людей, їхнього досвіду. Аналіз і синтез тісно пов’язані у будь-якому науковому дослідженні. Єдність аналізу і синтезу забезпечує об’єктивне, адекватне пізнання дійсності і разом з тим відображає єдність протилежностей у відношенні до взаємозв’язку одиничного (окремого) і загального. Загальне, яке для полегшення пізнання розчленяють аналізом на окремі складові, не існує поза одиничним, а воно у свою чергу не існує поза загальним. У цьому і полягає їхня нерозривна єдність, хоч одиничне і загальне протилежні одне одному.

Аналіз (від грецького –розкладання) –метод пізнання, який дозволяє розчленовувати предмети дослідження на складові частини (звичайні елементи об’єкта або його властивості і відношення).

Синтез (від грецькогооб’єднання), на противагу аналізу, дає можливість з’єднувати окремі частини чи сторони об’єкта в єдине ціле.

Розчленування цілого на складові частини дає можливість виявити будову досліджуваного об’єкта, його структуру; розчленування складного явища на більш прості елементи дозволяє відокремити суттєве від несуттєвого, складне звести до простого. Однією з форм аналізу вважається класифікація предметів і явищ (поділ на класи, групи, типи і та ін.). Аналіз процесу, що розвивається, дозволяє виділити у ньому різні етапи і суперечливі тенденції тощо. 

Мета будь-якого аналізупізнання частин як елементів складного цілого. Але аналіз приводить до виділення сутності, котра ще не пов’язана з певними формами її прояву: єдність, що продовжує залишатись абстрактною, ще не розкрита як єдність у різноманітності. На противагу цьому синтез об’єднує у єдине ціле частини, властивості, відношення, виділені на основі аналізу. Ідучи від тотожного, суттєвого до відмінностей і різноманітності, він поєднує загальне і одиничне, єдність і різноманітність у живе конкретне ціле. Причому, синтезце не просте сумування, а смислове поєднання. Якщо просто об’єднати явища, між ними не виникає система зв’язків, а лише утворюється хаотичне накопичення окремих зв’язків.

Аналіз і синтез бувають:

 •  прямий або емпіричний (застосовуються для виділення окремих частин об’єкта, знаходження його властивостей, найпростіших вимірювань);
 •  зворотний або елементарно-теоретичний (базується на деяких теоретичних міркуваннях причинно-наслідкового зв’язку різних явищ або дії якої-небудь закономірності; при цьому виділяються і з’єднуються явища, які можна вважати суттєвими, а другорядними знехтувати);
 •  структурно-генетичний (вимагає виділення в складному явищі таких елементів, котрі чинять вирішальний вплив на всі інші сторони об’єкта).

Індукція і дедукція

Справжня наука можлива лише на основі абстрактного мислення, послідовних міркувань дослідника у вигляді суджень і висновків. У наукових судженнях встановлюються зв’язки між предметами чи явищами або між їхніми певними ознаками. Шлях до судження проходить через безпосереднє сприйняття предметів чи явищ, а також їхніх зв’язків. У наукових висновках одне судження змінюється іншим: на основі вже існуючих висновків робляться нові.

Існує два основних види висновків: індуктивні (індукція) і дедуктивні (дедукція).

Індукція (від латинського –наведення) являє собою умовивід від часткового до загального, від окремих фактів до узагальнень, коли на основі знань про частини предметів класу робиться висновок про клас в цілому. Як метод дослідження індукціюце процес дослідного вивчення явищ, під час якого здійснюється перехід від окремих фактів до загальних положень, окремі факти неначе виводять до загального положення.

Звичайно виділяють три основних види індуктивних умовиводів: повну індукцію; через просте перерахування (популярну індукцію); наукову індукцію.

Два останніх види утворюють неповну індукцію.

Повна індукція являє собою вивід загального положення про клас в цілому на основі розгляду всіх його елементів. Вона дає достовірний вивід, але сфера її застосування обмежена класами, число членів яких легко просліджується.

У випадку популярної індукції наявність якої-небудь ознаки у частини елементів класу стає основою для висновку про те, що і всі елементи даного класу мають цю ознаку. 

Популярна індукція має необмежене застосування, але її висновки утворюють лише імовірні положення, які потребують наступного доведення.

Наукова індукція також являє вивід від частини елементів даного класу до всього класу. Але тут основою для висновку стає розкриття у досліджуваних елементів класу суттєвих зв’язків, які необхідно зумовлюють належність даної ознаки всьому класу. Через це основне місце у науковій індукції займають прийоми розкриття суттєвих зв’язків, що у свою чергу потребує складного аналізу. 

Існує кілька способів встановлення таких зв’язків:

 1.  Спосіб єдиної подібності. 

Якщо два або більше випадків досліджуваного явища мають спільною лише одну обставину, а решта обставин відмінні, то ця єдина подібна обставина і є причиною явища, що розглядається.

 1.  Спосіб єдиної відмінності. 

Якщо випадок, в якому досліджуване явище наступає, і випадок, в якому воно не наступає, у всьому подібні і різняться тільки в одній обставині, то ця обставина, присутня тільки в одному випадку і відсутня в другому, є причиною досліджуваного явища.

 1.  Спосіб оцінювання подібності і відмінностікомбінація перших двох способів.
 2.  Спосіб супутніх змін. 

Якщо поява або зміна одного явища викликає певну зміну другого, то обидва ці явища знаходяться в причинному зв’язку один з одним.

 1.  Спосіб залишків. 

Якщо складне явище викликається складною причиною, яка складається із сукупності певних обставин, і відомо, що деякі з цих обставин є причиною частини явищ, то залишок цього явища викликається рештою обставин.

У реальному пізнанні індукція завжди виступає в єдності з дедукцією, це взаємозворотні методи пізнання.

Дедукція (від латинського –виведення) –це такий умовивід, у якому висновок про деякий елемент множини робиться на основі знання про загальні властивості всієї множини. 

Дедуктивним у широкому розумінні вважається будь-який вивід взагалі, у більш специфічному і найбільш поширеному розуміннідоведення або виведення твердження (наслідку) з одного або кількох інших тверджень (посилань) на основі законів логіки, що мають достовірний характер. У випадку дедуктивного висновку наслідок міститься у посиланнях приховано, тому вони повинні бути одержані з них на основі застосування методів логічного аналізу.

Змістом дедукції як методу пізнання є застосування загальних наукових положень при дослідженні конкретних явищ. Важливою передумовою дедукції у практиці пізнання є зведення конкретних задач до загальних і перехід від розв’язання задачі у загальному вигляді до окремих її варіантів.

Індуктивні умовиводи дають лише вірогідні знання, тому що вони ґрунтуються на емпіричних спостереженнях кінцевого числа об’єктів. 

Дедуктивні умовиводи приводять до нового, достовірного знання, тому що їх вихідні посилання дійсні.

Моделювання непрямий, опосередкований метод наукового дослідження об’єктів пізнання (безпосереднє вивчення яких не можливе, ускладнене чи недоцільне), який ґрунтується на застосуванні моделі як засобу дослідження. Суть моделювання полягає в заміщенні досліджуваного об’єкта іншим, спеціально для цього створеним. Під моделлю розуміють уявну або матеріально реалізовану систему, котра відображаючи чи відтворюючи об’єкт дослідження, здатна замістити його так, що вона сама стає джерелом інформації про об’єкт пізнання. У сучасних дослідженнях поняття моделі набуло загальнонаукового характеру.

Моделюванняхарактерна риса теоретичного мислення при вирішенні багатьох пізнавальних задач. Моделюються біологічні процеси, хімічні реакції, живі організми, суспільні системи, економічні регіональні зв’язки, соціальні структури, технологічні процеси, інженерні конструкції, екологічні ситуації та ін. При цьому моделі можуть бути матеріальними (макети, механізми), ідеальними або образними (рисунки, схеми, креслення), знаковими (формули математичні, фізичні, хімічні та інші) і мати форму просторового аналогу, образу, математичного чи особливим чином побудованого словесного опису. 

Образні і знакові моделі називають уявними.

Метод моделювання передбачає: постановку мети, вибір або створення моделі, дослідження на моделі об’єкта пізнання, перенесення знань з моделі на оригінал завдяки суттєвій подібності і несуттєвій відмінності між ними.

Ідеалізація (від французького) –мислительний акт, пов’язаний з утворенням понять про об’єкти, принципово не здійсненні у досліді і дійсності (Ідеальний від французького - дослівно означає уявний, реально не існуючий). Ідеалізовані об’єкти вважаються граничними випадками тих або інших реальних об’єктів і обираються як засіб їх наукового аналізу, як основа для побудови теорії цих реальних об’єктів.

Таким чином вони у кінцевому результаті виступають як відображення об’єктивних предметів, процесів і явищ.

Прикладами ідеалізованих об’єктів можуть бути поняття:точка,пряма лінія,абсолютно тверде тіло,абсолютно чорне тіло,ідеальний газ,ідеальний розчинтощо. Мета ідеалізації як методу пізнанняпозбавити реальні об’єкти деяких притаманних їм властивостей і надати їм (уявно) певних нереальних і гіпотетичних властивостей.

Досягнення такої мети здійснюється: багатоступінчастим абстрагуванням (наприклад, абстрагування від товщини приводить до поняттятовщини”); уявним переходом до граничного випадку у розвитку якої-небудь властивості (як це має місце з уявоюабсолютно твердого тіла”); простим абстрагуванням (наприклад, нестискуваність рідини). Будь-яка ідеалізація правомірна лише у певних межах.

Формалізація (від латинського –що означає складений за формою) –метод пізнання різноманітних об’єктів шляхом відображення їхньої структури у знаковій формі за допомогою штучних мов (наприклад, мовами математики, хімії, програмування). У процесі формалізації всі змістові терміни замінюють символами, а змістові твердженнявідповідними їм послідовностями символів або формулами. Здійснюється формалізація шляхом виявлення й перебудови структури теорії, внаслідок чого теорія набуває вигляду ланцюга формул, де кожна наступна логічно випливає з однієї або кількох попередніх. Завдяки своїй специфічності, формалізація забезпечує узагальненість підходу до розв’язання пізнавальних проблем. Крім того, символіка штучної мови надає стислості і чіткості фіксації значень формалізованих об’єктів пізнання, надає однозначності розуміння їх структури (на відміну від двозначності при застосуванні звичайної мови). Формалізація, як правило, пов’язана із застосуванням математичного апарату. 

Як метод формалізація зводить дослідження реальних змістових сторін об’єктів, властивостей і відношень до формального дослідження відповідних їм знаків (абстрактних об’єктів); широко застосовується при математичному моделюванні у багатьох галузях науки.

Серед великої різноманітності загальнонаукових методів окремо виділяють історичний і логічний методи дослідження, які дозволяють подумки відтворити досліджуваний об’єкт у всій його об’єктивній конкретності, уявити і зрозуміти його в розвитку.

За допомогою логічного методу дослідник на основі опрацювання, критичного аналізу і формулювання своїх пропозицій розвиває існуючі теоретичні уявлення або висуває нові теоретичні припущення. 

Історичний метод надає можливість для всебічного дослідження явищ і подій у хронологічній послідовності, щоб відкрити їх внутрішні зв’язки та закономірності розвитку.

Загальнонауковий статус мають математичні (тобто методи кількісного вивчення процесів і явищ) і, зокрема: статистичні; системно-структурні; кібернетичні; теоретико-інформаційні методи досліджень.

Математичні методи набувають значного поширенняце зумовлено стрімким розвитком кібернетики, обчислювальної математики і комп’ютерної техніки. 

Наука досягла такого розквіту, коли якісні методи дослідження починають все більше і більше замінюватись кількісним вивченням явищ і процесів.

III. Часткові (спеціальні) методи мають застосування тільки у одній певній науці або застосовуються тільки при дослідженні деяких конкретних явищ. 

Тому їх узагальнено і називають назвами відповідних наук: психологічні методи, педагогічні методи, соціологічні методи тощо.

Наприклад, у психологічних дослідженнях знаходить застосування біографічний метод (у дослівному перекладі з грецької означає опис життя). Він використовується головним чином при вивченні психологічних особливостей тієї чи іншої людини. Суть його полягає в збиранні й аналізі матеріалів, які характеризують життєвий шлях і розвиток психічних властивостей досліджуваної особи.

У практиці проведення наукових досліджень кожний науковий метод (як загальний, так і частковий) знаходить застосовування не відокремлено від інших методів. 

Успішність наукової роботи у значній мірі залежить від умілого поєднання методів дослідження, від ефективного доповнення одного методу іншим. 


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

54123. Самомасаж та сучасні методи корекції, оздоровлення та загартування дітей дошкільного віку 38 KB
  Розвивати гнучкість спритність навички самомасажу а також слухову рухову зорову пам'ять мовленнєве дихання. А щоб з нами цього не трапилося ми будемо виконувати точковий масаж який допоможе стати вам здоровими. Почнемо масаж з носика: аВказівні пальчики поставили в ямочки які знаходяться під носиком і робимо кругові рухи.
54124. Машинобудування. Загальна характеристика. Важке та транспортне машинобудування 34.5 KB
  Мета: сформувати знання про значення місце машинобудування у господарстві держави його галузеву і територіальну структуру; пояснити чинники розміщення підприємств галузі; формувати навички роботи з економічними картами; виховувати економічну культуру та економічне мислення Очікувані результати: учень називає галузевий склад машинобудування; пояснює роль галузі в господарстві держави; характеризує галузі машинобудування та чинники їх розміщення; показує на карті великі центри окремих галузей...
54125. Масленица 402 KB
  Ход праздника Масленица - это проводы зимы встреча весны. 1 чтец К нам сюда скорее просим приходи честной народ Фейерверки зажигайте всех нас масленица ждёт 2 чтец Люди Велено до вас довести такой указ: Заготовленный самой нашей матушкой-зимой 1 чтец Каждый год сего числа как гласит указник Людям города села выходить на праздник Чтецы хором Спешите увидеть спешите смотреть спешите скорее на праздник успеть Колокольный звон Скоморох 1. Что встречает масленица Весну А что провожает Зиму Что является символом масленицы...
54126. Масляна. Сценарій виховного заходу 67 KB
  Святково одягнені в українські національні костюми діти збираються в рекреаційній залі школи. Починається дійство Діти стукають у двері Зими але ніхто не відповідає. Як же нам бути Чи підкоримось Зимі Чи не злякались ви її погроз Знаєте діти мені стало сумно від думки що я ніколи не побачу як пробуджується наша Матінка Земля від довгого зимового сну як зеленітимуть її луки горбочки. А ви діти хочете щоб на землі завжди була зима Діти: Ні не хочемо Ведуча: То що ж нам робити Може будемо штурмом брати цю фортецю і...
54127. Активізація пізнавальної діяльності при викладанні дисципліни «Автомобільні перевезення» з використанням інтерактивних технологій навчання 242.5 KB
  Однією з умов запоруки успіху в підготовці конкурентоспроможних фахівців є застосування інтерактивних форм навчання з метою активізації пізнавальної діяльності студентів. У Донецькому індустріальному технікумі широко застосовуються інтерактивні навчальні технології які забезпечують інтенсифікацію...
54128. МОДЕЛЮВАННЯ СУЧАСНОГО ЕФЕКТИВНОГО УРОКУ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ 190.5 KB
  У застосуванні методів навчання треба бути обережним інакше ефективний урок може перетворитися на ефектний. Павленко Питання моделювання ефективного уроку є надзвичайно актуальним для сучасних педагогів що працюють в умовах особистісно орієнтованого підходу запроваджують інноваційні технології.Опрацювати методи і прийоми що...
54129. Хто працює, той і має. Майстер-клас 351.5 KB
  Українська мова Корінь слова. Спільнокореневі слова. формувати в учнів уявлення про спільнокореневі слова корінь на основі споріднених слів; розвивати вміння виділяти споріднені слова виділяти спільну частину; збагачувати словниковий запас учнів; розвивати вміння спостерігати аналізувати зіставляти; виховувати акуратність уважність у роботі. Які виросли паростки діти називають Що спільного з словом лісце корінь тому вони і називаються спільнокореневі слова.
54130. СЦЕНАРИЙ РАЙОННОГО СЕМИНАРА ФИЗИКОВ 89.5 KB
  Смещение акцентов с содержания обучения на процесс учения выражающийся в активной познавательной деятельности школьников и в овладении ими рациональными способами этой деятельности; Создание для каждого ученика возможности реализовать свою потребность в познании и в творческой деятельности; Ориентация на овладение учащимися общекультурными ценностями коммуникативной информационной культурой культурой деятельности. Деятельностный подход к обучению предполагает что...
54131. Общая характеристика низкого (витального) уровня культуры 36.5 KB
  Деление культуры по уровням, каким бы условным оно ни было, - целесообразно. Уровень культуры - это показатель ее реального состояния, предельных возможностей ее осуществления в жизни.