7072

Моделирование разброса выходного параметра устройства РЭС и ЭВС методом статистических испытаний

Лабораторная работа

Физика

Моделирование разброса выходного параметра устройства РЭС и ЭВС методом статистических испытаний Цель работы. Определить закон распределения выходного параметра устройства РЭС и ЭВС методом статистического моделирования (методом Монте-Карло). По пол...

Русский

2013-01-14

174.95 KB

14 чел.

Моделирование разброса выходного параметра устройства РЭС и ЭВС методом статистических испытаний

Цель работы. Определить закон распределения выходного параметра устройства РЭС и ЭВС методом статистического моделирования (методом Монте-Карло). По полученному распределению выходного параметра оценить величину поля допуска для заданной вероятности того, что выходной параметр устройства РЭС будет находиться в пределах норм технических условий.

Тип устройства РЭА и выходные параметры:

Емкость цилиндрического конденсатора.

Математическая модель

                  

Номинальные значения равные математическим ожиданиям выходных параметров   :

Отклонения относительно номинального значения   и вероятность попадания в допусковый интервал  

            -  вероятность попадания

             -  количество опытов

   -  отклонение от номинала

СКО   

Коэффициент парной корреляции

   - коэффициент асимметрии

    - коэффициент эксцесса

 


Для удобства дальнейшей обработки и наглядности по полученной совокупности строим статистический ряд, для чего весь диапазон значений случайной величины разбивается на классовые интервалы. Число классовых интервалов, как правило, выбирается от 5 до 20 в зависимости от общего числа реализаций. Найдем число классовых интервалов по формуле

Далее вычислим статистическую частоту попадания в каждый классовый интервал    , где

- статистическая частота попадания в I классовый интервал,

- число значений случайной величины, попавших в I классовый интервал,

- общее число реализаций.

 

 

 

 

 

 

 

 

Для наглядности статистический ряд оформим в виде гистограммы. По оси абсцисс (у) откладываются границы классовых интервалов.  и  у нас уже имеются. Рассчитаем длину классового интервала.

 

На каждом классовом интервале строится прямоугольник, высота которого определяется по формуле  

 

 

 

  

 

 

 Выдвигаем гипотезу о нормальном распределении выходного параметра. Правдоподобность нашей гипотезы проверяем по критерию согласования  æ2

æ2  

Определяем число степеней свободы

где  - число наложенных связей определяется числом параметров, по каким выбиралась кривая теоретического распределения.

Определяем вероятность правдоподобия по таблице распределения æ2.

, значит наша гипотеза правдоподобная.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

22851. ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ ТВЕРДИХ ТІЛ 111 KB
  Кількість теплоти Q що переноситься через поверхню площею S за час при градієнті температур визначається як: 1 де коефіцієнт теплопровідності середовища. Таким чином значення коефіцієнта теплопровідності матеріалу можна знайти безпосередньо якщо користуватись формулою 1. для визначення коефіцієнта теплопровідності твердих тіл.
22852. ПОБУДОВА ДІАГРАМИ СТАНУ СПЛАВІВ 49 KB
  Сплавом називають систему в твердому стані яку отримують сплавленням двох або більшої кількості компонент. Діаграми стану сплавів характеризують залежність температур фазових переходів зокрема плавлення і кристалізації від концентрації сплаву. Евтектика характеризується сталою температурою плавлення яка нижче температури плавлення компонент. Інтерметалічна сполука характеризується сталою температурою плавлення яка як правило вища за температуру плавлення компонент AuZn CdMg та ін.
22853. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕПЛОЄМНІСТі МЕТАЛІВ МЕТОДОМ ОХОЛОДЖЕННЯ 626.5 KB
  Теплоємність термодинамічної системи це кількість теплоти яку необхідно надати цій системі щоб збільшити її температуру на К. Розрізняють теплоємність питому молярну . Теплоємність термодинамічної системи С. Крім того за умовами визначення теплоємності розрізняють теплоємність що визначається за сталого обєму та за сталого тиску .
22854. ВИЗНАЧЕННЯ ВІДНОШЕННЯ ТЕПЛОЄМНОСТЕЙ ПОВІТРЯ ЗА СТАЛОГО ТИСКУ І СТАЛОГО ОБ’ЄМУ 96 KB
  Знання  є важливим оскільки безпосереднє вимірювання CV становить значні експериментальні труднощі при V=const маса газу а отже його теплоємніcть завжди малі порівняно з відповідними величинами для калориметра і теплоємність CV звичайно обчислюють за формулою CV = CP  оскільки вимірювати CP значно зручніше. Відповідно до класичної теорії теплоємності ідеальних газів для одноатомного газу теплоємність CV = 3R 2 для газу що складається із двоатомних молекул міжядерну відстань у яких при не дуже високих температурах можна...
22855. Спостереження броунівського руху і визначення числа Авогадро 89 KB
  1 взятому з роботи Жана Перрена 18701942 точками відмічені послідовні положення однієї і тієї ж частинки через кожні 30 секунд. Напрямок і величина рівнодійної сили ударів молекул змінюється з великою частотою внаслідок чого відбувається зміна напряму руху броунівської частинки. Відносно великі частинки під дією поштовхів набувають невеликих прискорень тому їх швидкість практично не змінюється і частинка лишається нерухомою. Незважаючи на випадковий характер величини і напрямку сили що діє на броунівську частинку хаотичний...
22856. Маркировка: понятие, назначение, виды, носители информации. Содержание маркировки. Требования к маркировке в НД 18.62 KB
  Текст является наиболее распространенным элементом, наиболее доступным для потребителей и других субъектов рыночных отношений. В тексте товарной маркировки могут быть использованы все формы товарной информации.
22857. Химическая, биологическая, микробиологическая безопасность продовольственных товаров. Нормирующие и подтверждающие соответствие документы 17.24 KB
  Безопасность товара - состояние товара в обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации, при котором риск вреда жизни, здоровью и имуществу потребителя ограничен допустимым уровнем
22858. ВИВЧЕННЯ РОБОТИ ДЗЕРКАЛЬНОГО ГАЛЬВАНОМЕТРА 95.5 KB
  ВИВЧЕННЯ РОБОТИ ДЗЕРКАЛЬНОГО ГАЛЬВАНОМЕТРА Дзеркальний гальванометр вимірювальний прилад магнітоелектричної системи. Вимірювання сили струму зводиться до реєстрації кутів повороту рамки рухомої системи гальванометра. Найбільш точними дзеркальними гальванометрами можна вимірювати силу струму з точністю до 1011 А і різницю потенціалів до 108 В. Рух рамки із струмом у полі постійного магніту з індукцією В можна описати таким рівнянням: 1 У цьому рівнянні  момент інерції рухомої системи гальванометра  момент сил що протидіють...
22859. Беспроводные технологии. Инфракрасная передача 288.5 KB
  Потребность в передаче данных с высокой скоростью и без потери качества выходит на первый план. Решение этой проблемы требует, помимо закупки активного сетевого оборудования, организацию линий связи. Для этого обычно используется кабельная проводка на основе медного или оптоволоконного кабеля.