70908

Успех в предпринимательском бизнесе

Лекция

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Конечной целью любой деловой деятельности всегда является успех т. В успехе воплощается предпринимательский идеал т. Следовательно отличаются их представления об успехе и путях его достижения. Выделяются следующие типы идеальных представлений об успехе: успех в победе; успех в выживании.

Русский

2014-10-30

29 KB

1 чел.

Успех в предпринимательском бизнесе

Приступая к ведению дел, субъекты предпринимательского бизнеса определяют конечные цели деловой деятельности и, уже исходя из этого, осуществляют постановку задачи.

Конечной целью любой деловой деятельности всегда является успех, т.е. наиболее полная реализация потенциала конкурентоспособности. В успехе воплощается предпринимательский идеал, т.е. образ наивысших достижений в бизнесе, который создается каждым из предпринимателей, прежде чем они приступают к ведению дел. У разных предпринимателей различные идеалы. Следовательно, отличаются их представления об успехе и путях его достижения.

Выделяются следующие типы идеальных представлений об успехе:

  •  успех в победе;
  •  успех в выживании.

Выделяют следующие виды предпринимательских успехов:

  •  текущие;
  •  конечные.

Также успехи делятся на:

  •  краткосрочные (возникают в случае, когда конкурентные позиции предпринимателя являются неустойчивыми и на смену успеху неизбежно и регулярно приходит неудача);
  •  среднесрочные;
  •  долгосрочные.

Выделяют следующие виды успеха:

  •  заслуженный успех (обусловлен заслугами самого предпринимателя, которые выражаются в потенциале к конкурентоспособности);
  •  незаслуженный успех (ассоциируется с влиянием внешней среды).

Успех в предпринимательском бизнесе имеет одновременно эгоистическую и общественную природу. С одной стороны – предприниматель добивается положительного общественного признания результатов своей деятельности. С другой стороны – предприниматель находит возможность преуспеть в конкурентном соперничестве и приобрести относительно лучшие условия существования.

34


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

25183. Буття-в-собі і буття-для-себе в параці Ж.-П.Сартра Буття і ніщо 26.5 KB
  Буттявсобі і буттядлясебе в параці Ж.Сартра €œБуття і ніщо€. Буття – не створене ніким і нічим воно просто є воно не активне не пасивне не імманенте. Буття є те що воно є це позитивність непов’язана з часом.
25184. Філософські школи античності 30.5 KB
  Філософські школи античності Немає філософії взагалі існують її конкретні історичні прояви. Усю 1200 річну історію античної філософії можна розбити на 3 етапи: класика або еллінська філософія еліністична філософія та філософія доби Римської імперії. Рання класика або натурфілософія – початковий період філософії. До філософії можна прийти лише знаючи математику.
25185. Основні засади ФІ Гегеля та Канта 34.5 KB
  Історія людства в своїй цілісності стає об'єктом теоретичної реконструкції та аналізу в творчості Канта а своє логічне завершення ці пошуки знаходять в філософії історії Геґеля. Найхарактернішою ознакою німецької класичної філософії є визнання субстанційності історії. Продовжуючи просвітницьку традицію Кант та Геґель постулювали як засадничу основу історичного процесу розум раціональне впорядкування історії. ФІ на відміну від емпіричних описових досліджень історії має представити всесвітню історію як систему€...
25186. Методи теоретичного пізнання 30 KB
  Теоретичне пізнання це пізнання яке ґрунтується на споглядальному відношенні до дійсності тобто має чисто інтелектуальний характер. До загальних методів теоретичного пізнання відносять аналіз та синтез. Третім загальнонауковим методом теоретичного пізнання є ідеалізація.
25188. М.Шелер. Положення людини в космосі 30.5 KB
  Положення людини в космосі М. Причини: відсутність єдиної ідеї людини спеціальні науки психологія соціологія біологія і ін. зосереджуючись на окремих проявах людської життєдіяльності скоріше приховують сутність людини ніж розкривають. Двозначність поняття людини: 1.
25189. Сутність матеріалістичного розуміння історії 28 KB
  зору його внутрішньої структури; з т. зору процесу в якому задіяний: його історичних складових і звязків; з т. зору закономірностей його розвитку переходу одного його історичного стану в інший.
25190. Р.Рорті про походження ы засади теорії пізнання (Філософія і дзеркало природи) 37.5 KB
  Оба эти допущения по Рорти вовсе не являются неизбежными для философии; при этом первое из них берет своё начало ещё в античности прежде всего в платонизме а второе представляет собой специфический продукт философии Нового времени начиная с Декарта. Соответственно отказ от этого допущения позволяет Рорти деконструировать образ Зеркала Природы а это в свою очередь ведет к опровержению исходного взгляда на философию как на гарант добывания человеком объективной истины о себе и мире. Эпистемология теория познания с точки...
25191. Громадянське суспільство і держава 25.5 KB
  В основі ідеї громадянського суспільства лежить проблема відносин людини з політичною владою суспільства з державою. Вона є похідною від громадянського суспільства і її призначення полягає в тому щоб слугувати йому. Від ступеня розвиненості громадянського суспільства залежить ступінь демократизму держави. Етатизм навпаки всіляко перебільшує роль держави в житті суспільства.