70992

Основи організації обліку готівкового обігу на ТзОВ «Коломийська автобаза»

Курсовая

Бухгалтерский учет и финансовый аудит

Метою написання даної роботи є дослідження роботи підприємства ТзОВ «Коломийська автобаза», та розкрити теоретичну частину обігу грошових коштів (а саме касових операцій) як в національній практиці так і з порівнянням досвіду зарубіжних країн.

Украинкский

2014-10-31

208.5 KB

1 чел.

ВСТУП

На мою думку тема є актуальною тому що готівковий обіг відіграє важливу роль у виробничо-господарській діяльності підприємства.

Основну частину розрахунків готівкою підприємство здійснює через касу. В касу надходить готівка для виплати зарплати, видачі премій, виплати пенсій та допомог за рахунок фонду соціального страхування, на відрядження, господарські та інші витрати, а також кошти, що надходять на відшкодування різного виду заборгованості.

Перед бухгалтерським обліком в області обліку грошових засобів, розрахунків і кредитів стоять такі основні завдання:

 1.  Своєчасне і правильне проведення необхідних розрахунків, як шляхом безготівкових перерахувань так і готівкою.
 2.  Повне і оперативне відображення в облікових регістрах наявності і руху грошових засобів і озрахункових операцій.
 3.  Додержання правил використання грошових засобів по призначенню у відповідності з виділеними лімітами, фондами.
 4.  Проведення у встановлений термін інвентаризації грошових засобів і стану розрахунків, недопущення простроченої дебіторської і кредиторської заборгованості.
 5.  Контроль наявності і зберігання грошей в касі, на розрахунковому і інших рахунках в банку.
 6.  Контроль дотримання розрахунково-платіжної дисципліни, своєчасності перерахування сум за матеріальні цінності і послуги, а також засобів, одержаних в порядку кредитування.

Метою написання даної роботи є дослідження роботи підприємства ТзОВ «Коломийська автобаза», та розкрити теоретичну частину обігу грошових коштів (а саме касових операцій) як в національній практиці так і з порівнянням досвіду зарубіжних країн.

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ГОТІВКОВОГО ОБІГУ

 1.  Економічний зміст готівкового обігу

Згідно з П(С)БО 4 під грошовими коштами розуміють готівку, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання. Основними завданнями готівкових коштів є:

 1.  здійснення контролю за дотриманням касової і розрахункової дисципліни;
 2.  своєчасне і правильне оформлення документів і відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій по руху готівкових коштів;
 3.  проведення інвентаризації грошових коштів та відображення результатів інвентаризації на рахунках бухгалтерського обліку [1, с.376-377].

«Положення про ведення касових операцій в національній валюті України», затверджене Постановою Правління НБУ №637 від 15.12.2004 р. та Зареєстрована в Міністерстві  юстиції України 13 січня 2005р.  за N 40/10320 Основним нормативним актом, що регулює правила ведення розрахунків готівкою, визначає порядок ведення касових операцій в національній валюті України

Вимоги цього Положення не поширюються на:

 а) розташовані  на  території  України іноземні дипломатичні, консульські   та   інші   офіційні   представництва, міжнародні організації   та   їх   філії,   що   користуються   імунітетом  і дипломатичними привілеями;

б) представництва  іноземних  організацій  і  філій,  які  не здійснюють підприємницької діяльності. ( Абзац  четвертий  пункту 1.1 глави 1 виключено на підставі Постанови Національного банку N 277 від 10.08.2005 )

Згідно із «Положенням про ведення касових операцій в національній валюті України», затверджене Постановою Правління НБУ №637 від 15.12.2004р.:

- готівка (готівкові кошти) – грошові знаки національної валюти

України – банкноти і монети, у тому числі обігові, пам'ятні та ювілейні монети, які є дійсними платіжними засобами;

- готівкова виручка (виручка) – сума фактично одержаних готівкових коштів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і позареалізаційні надходження;

- готівкові розрахунки – платежі готівкою підприємств (підприємців) та фізичних осіб за реалізовану продукцію (товари, виконані роботи, надані послуги), а також за операціями, які безпосередньо не пов'язані з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг) та іншого майна;

- касова книга – документ установленої форми, що застосовується для здійснення первинного обліку готівки в касі. Форму касової книги установлено наказом Міністерства статистики України від 15.02.96 N 51 "Про затвердження типових форм первинного обліку касових операцій";

- касові операції – операції підприємств (підприємців) між собою та з фізичними особами, що пов'язані з прийманням і видачею готівки під час проведення розрахунків через касу з відображенням цих операцій у відповідних книгах обліку;

- книга обліку – касова книга, книга обліку доходів і витрат, книга обліку прийнятих та виданих касиром грошей або книга обліку розрахункових операцій;

- книга обліку доходів і витрат – документ установленої форми, що застосовується відповідно до законодавства України для відображення руху готівки. Форму відповідної книги обліку доходів і витрат установлено Державною податковою адміністрацією України;

- книга обліку прийнятих та виданих касиром грошей – книга, що застосовується для обліку готівки та сплачених документів. Форму зазначеної книги встановлено наказом Міністерства статистики України від 15.02.96 N 51 "Про затвердження типових форм первинного обліку касових операцій";

- книга обліку розрахункових операцій – прошнурована і належним чином зареєстрована в органах державної податкової служби України книга, що містить щоденні звіти, які складаються на підставі відповідних розрахункових документів щодо руху готівкових коштів, товарів (послуг).

Щоб мати можливість здійснювати розрахунки готівкою підприємство повинно мати касу.

Каса підприємства – це приміщення або місце здійснення готівкових розрахунків, а також приймальня видачі, зберігання готівкових коштів, інших цінностей, касових документів [2, с.418].

Касу ще можна охарактеризувати як всю сукупність готівки та грошових документів, що є на підприємстві, вона охоплює всі наявні грошові кошти, які знаходяться на певний період часу на підприємстві, як в монетах, так і в паперових грошових знаках [1, с.377].

В касі підприємства можуть зберігатися такі цінності як: готівка (національна та іноземна), грошові документи (путівки, поштові марки, марки державного мита, проїзні квитки), бланки суворого обліку (трудові книжки, власні акції, квитанції подорожніх листів автотранспорту), цінні папери придбані у інших підприємств (акції, облігації, векселі).

В касі підприємства можуть зберігатися такі цінності як: готівка (національна та іноземна), грошові документи (путівки, поштові марки, марки державного мита, проїзні квитки), бланки суворого обліку (трудові книжки, власні акції, квитанції подорожніх листів автотранспорту), цінні папери придбані у інших підприємств (акції, облігації, векселі).

Відповідальність за стан зберігання готівки і обладнання приміщення каси на підприємстві несе керівник.

Каси підприємств у разі потреби можуть бути застраховані страховою організацією.

Приміщення каси має бути ізольоване, а двері до каси під час здійснення операції – замкнуті з внутрішнього боку. Стороннім вхід до каси заборонено. Уся готівка на підприємствах зберігається, як правило, у вогнетривких металевих шафах, які після закінчення роботи каси, замикаються ключем і опечатуються сургучевою печаткою касира. Ключі від металевих шаф і печатки зберігаються у касирів. Враховані дублікати ключів зберігаються у керівників підприємств. Перед відкриттям приміщення каси і металевих шаф, касир зобов’язаний оглянути схоронність замків, дверей, віконних грат і печаток, переконатися у справності охоронної сигналізації. У разі виявлення пошкоджень – касир негайно повідомляє керівника, який в свою чергу – органи внутрішніх справ. Касир відповідно до чинного законодавства несе повну матеріальну відповідальність за збереження всіх прийнятих ним цінностей [3, с.194-195].Йому заборонено передовіряти доручені йому обов’язки іншим особам.

Розрахунки готівкою підприємств між собою та підприємцями і фізичними особами, проводять як за рахунок коштів, одержаних з кас банків, так і за рахунок готівкової виручки, і здійснюються через касу підприємств з веденням Касової книги встановленої форми.

Розрахунок готівкою підприємств (підприємців) та фізичних осіб здійснюється також через установи банків шляхом переказу готівки на користь підприємств (підприємців), фізичних осіб для сплати будь-яких платежів.

Сума платежу готівкою одного підприємства (індивідуального підприємця) з іншим підприємством (індивідуальним підприємцем) не повинна перевищувати 10 тис. грн. протягом одного дня за одним або кількома платіжним документами. При цьому кількість підприємств (індивідуальних підприємців), з якими проводяться розрахунки, протягом дня не обмежується. Платежі підприємства (індивідуального підприємця) іншому підприємству (індивідуальному підприємцю) понад установлену граничну суму (10 тис. грн.) проводяться виключно в безготівковому порядку [3, c.197].

Якщо   підприємства   (підприємці)   та   фізичні  особи
здійснюють готівкові розрахунки без  відкриття  поточного  рахунку
шляхом  унесення до банків готівки для подальшого її перерахування
на рахунки інших підприємств (підприємців) або фізичних  осіб,  то
такі   розрахунки  для  платників  коштів  є  готівковими,  а  для
отримувачів коштів безготівковими.

Підприємства, які мають рахунки в банках і здійснюють операції в готівці, встановлюють ліміт каси.

Ліміт залишку готівки в касі – це граничний розмір суми готівки, що може залишатись в касі на кінець робочого дня.

Такі підприємства можуть зберігати готівку в своїй касі на кінець дня в межах встановленого ліміту. Кожне підприємство встановлює ліміт каси із врахуванням режиму і специфіки його роботи, віддаленості, строків здачі готівки. Встановлення ліміту каси проводиться підприємствами самостійно на підставі Розрахунку встановлення ліміту залишку готівки в касі, який підписується головним бухгалтером і керівником.

Для кожного підприємства і його підрозділів встановлюється окремий розрахунок встановленого ліміту залишку готівки касі. Підприємства, що розпочинають свою діяльність, на перші три місяці роботи ліміт каси встановлюють відповідно до провізних розрахунків.

Підприємства зобов’язані здавати готівкову виручку понад встановлений ліміт каси в порядку і строки визначені банком для зарахування коштів на поточні рахунки. Якщо ліміт каси не встановлений взагалі, то вся наявна готівка в касі підприємства має здаватися в банк. Вся готівка , що надходить до каси підприємства, має своєчасно і в повній мірі оприбутковуватися.

Підприємства мають право зберігати готівку у своїй касі, що одержана в банку для виплат пов’язаних з оплатою праці, виплат стипендій, пенсій, дивідендів понад встановленим лімітом каси протягом трьох робочих днів, включаючи день одержання готівки в банку.  Готівка, яка одержана в банку на інші витрати, має видаватись підприємством своїм представникам в той самий день. Готівка, яка одержана в банку, але не використовується за призначенням протягом встановлених строків, повертається до банку не пізніше наступного робочого дня банку, або може залишатися в касі підприємства в межах встановленого ліміту і видаватися на ті самі цілі.

До підприємств застосовуються штрафні санкції за порушення порядку ведення касових операцій, які наведені у таблиці.[4, с.115].є

Штрафні санкції за порушення порядку ведення касових операцій

Порушення касової дисципліни

Розмір санкцій

1. Перевищення встановленого ліміту

2-кратний розмір суми понадлімітної виручки за кожен день

2. Неоприбуткування (не повне оприбуткування) готівки в касі

5-кратний розмір не оприбуткованої суми

3. Використання готівки з виручки, що отримана від реалізації продукції на виплату: заробітної плати, матеріальних заохочень, допомого всіх видів, компенсацій при наявності податкової заборгованості

Розмір проведених виплат

4. Перевищення встановлених строків використання виданої підзвіт готівки

25% виданих в підзвіт сум

5. Видача готівки в підзвіт без повного звіту за раніше видані кошти

25% виданих в підзвіт сум

6. Проведення готівкових розрахунків без представлення одержувачем готівки платіжного документа (товарного чи касового чека, квитанцій до прибуткового ордера), які підтверджував би сплату покупцем готівки

Розмір сплачених коштів

7. Використання готівки, що отримана в банку не за цільовим призначенням

Розмір витраченої готівки

8. Не встановлена установами банків залишку готівки в касі

50-кратний розмір НМД за кожний випадок (для банків)

Таблиця 1.1 

Розкриття  терміну  “Грошові кошти”  в  літературних  джерелах

№ з/п

Джерело

Визначення

1

Бутинець Ф.Ф.[1]

Готівка необхідна будь-якому підприємству для видачі заробітної плати і здійснення деяких видів платежів.

Основними завданнями готівковкового обігу є:

 1.  здійснення контролю за дотриманням касової і розрахункової дисципліни;
 2.  своєчасне і правильне оформлення документів і відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій по руху готівкових коштів;
 3.  проведення інвентаризації грошових коштів та відображення результатів інвентаризації на рахунках бухгалтерського обліку.(с. 376-377 )

2

Швець В. Г. [5]

Грошові кошти – готівка, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання.

Надходження і видаток грошових коштів розглядаються в розрізі операційної, фінансової та інвестиційної діяльності.(с.401)

3

Партин Г.О. [6]

Грошові кошти – готівка, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання.

Рух грошових коштів – надходження і вибуття грошових коштів та їх еквівалентів. (с.215)

4

Кужельний М. В. [7]

До грошових коштів відносять готівку (у касі в національній та іноземній валютах), кошти на рахунках у банку (поточних та інших рахунках в національній та іноземній валютах).(с.101)

5

В. Д. Базилевич [8]

Готівковий обіг – це рух грошей у готівковій формі, який обслуговує реалізацію товарів і нетоварні платежі в господарстві. ( с.162)

6

Чебанова Н.В. [9]

Грошові кошти – готівка, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання.

До касових операцій відносять операції, пов’язані з отриманням та використовуванням  готівки безпосередньо з каси підприємства. (с.169)

7

Лишиленко О.В. [10]

Грошові кошти – готівка, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання.

Рух грошових коштів – надходження і вибуття грошових коштів та їх еквівалентів.(с.578-579)

8

Васюта-Беркут О.І. [11]

Рух грошових коштів – надходження і вибуття грошових коштів та їх еквівалентів.

Грошові кошти – готівка, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання.(с.156)

9

Гладких Т. В. [12]

Грошові кошти – готівка, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання.

Готівкові розрахунки – платежі готівкою підприємств (підприємців) та фізичних осіб за реалізовану продукцію (товари, виконані роботи, надані послуги), а також за операціями, які безпосередньо не пов'язані з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг) та іншого майна.

Виходячи з потреби прискорення обігу готівкових коштів та своєчасного їх надходження  до кас банків підприємствами, установлюються ліміт каси та строки здавання готівкової виручки. (с. 126-128)

10

Ткаченко Н.М. [13]

До грошових коштів належать:

 1.  касова готівка;
 2.  кошти на рахунках у банках;
 3.  інші кошти. Тобто «Грошові кошти» – це готівка, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання.

Для узагальнення інформації про рух грошових коштів у касах призначено  рахунок 30 «Каса». (с.173)

Термін “Грошові кошти” розкривається у багатьох літературних джерелах різними авторами по-своєму. Майже всі вони орієнтуються на Положення (стандарт) Бухгалтерського обліку 4 “Звіт про рух грошових коштів” та Положення (стандарт) Бухгалтерського обліку 2 “Баланс”. Це означає, що кожен з авторів зміг сформулювати і висловити своє бачення поняття “Грошові кошти” . Організацію обліку готівкового обігу розглядають у своїх працях такі науковці-дослідники: Ф.Ф.Бутинець, Задорожний, М.В. Кужельний, М.Р. Лучко, М.С. Пушкар, В.І. Ткач, М.В. Ткач, О. В. Лишиленко,  Н. М. Ткаченко, В. Г. Швець, С.Ф. Голов, Т.П. Карпова  та багато інших.

Таблиця  1.2

Аналіз дефініцій поняття “грошові кошти ”

№ з/п

Критерії групування

Джерело

Б Бутинець Ф.Ф.[1]

Швець В. Г. [5]

Партин Г.О. [6]

Кужельний М. В. [7]

В. Д. Базилевич [8]

Чебанова Н.В. [9]

Лишиленко О.В. [10]

Гладких Т. В. [12]

Ткаченко Н.М. [13]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

готівка, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання.

-

+

+

+

-

+

+

+

+

2

до грошових коштів належать:

 1.  касова готівка;
 2.  кошти на рахунках у банках;
 3.  інші кошти.

-

+

+

+

-

+

+

+

+

3

готівка необхідна будь-якому підприємству для видачі заробітної плати і здійснення деяких видів платежів.

+

-

-

-

-

-

-

-

-

4

гроші та як будь-які документи, що приймаються банками до вкладу та негайно відносяться на рахунок вкладника.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

рух грошей у готівковій формі, який обслуговує реалізацію товарів і нетоварні платежі в господарстві – готівковий обіг.

-

-

-

-

+

-

-

-

-

6

платежі готівкою підприємств (підприємців) та фізичних осіб за реалізовану продукцію (товари, виконані роботи, надані послуги), а також за операціями, які безпосередньо не пов'язані з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг) та іншого майна.

-

-

-

-

-

-

-

+

-

7

Рух грошових коштів – надходження і вибуття грошових коштів та їх еквівалентів.

-

-

+

+

-

-

+

-

-

8

Надходження і видаток грошових коштів розглядаються в розрізі операційної, фінансової та інвестиційної діяльності.

-

+

+

+

-

-

-

-

-

1.2. Огляд літературних джерел та нормативної бази з організації обліку готівкового обігу

Питання обліку готівкового обліку досить широко розглядається в періодичних виданнях. Деякі з них наведено у табл.1.3.

Таблиця 1.3

Питання щодо обліку і аналізу готівкового обігу, які розглядаються в

періодичних виданнях

п/п

Джерело

Короткий зміст статті

1

2

3

1

Валентинова Т.

Постійна готівка в касі : як забезпечити // Все про бухгалтерський облік -2010-№23(1660) ст.40-41

У даній статті розглянуто,можливість притримання в касі виручки понад ліміт ,та забезпечення наявності грошей в касі ,не порушуючи при цьому чинного законодавства.

2

Спеціалісти ДПА в Житомирській області.

Чи можна виплачувати зарплату з каси ,коли є податковий борг // Все про бухгалтерський облік-2009-№36 (1553) ст.64

У даній статті спеціалісти ДПА опираючись на Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні ,затвердженого постановою Правління НБУ  від 15.12.04 р. №637 (а саме п. 2.9,та пп 7.32) обргунтовують порушення  податкового законодавства при виплаті заробітньої плати з коштів ,отриманих у касу підприємства  від реалізації власної продукції ,за наявності податкової заборгованості.

3

Осавул  А.

Інвентаризуємо касу// Все про бухгалтерський облік-2010-спецвипуск №100 (1737)

Ст.27-28

Автор виходячи з п.4. 10

Положення про касові операції ,звертає увагу на нюанси проведення інвентаризації каси.

4

Кулакова М. Звіт про рух грошових коштів.// Все про бухгалтерський облік. – 2008. – №6 (1403). – с.26-34

У статті детально розглянуто, як заповнювати форму №3 фінансової звітності «Звіт про рух грошових коштів», докладно розкрито, що слід  заносити до кожного його рядка,й говориться про принципи його заповнення.

5

Височан О. Формування моделі активного контролю та її реалізації на ділянці обліку грошових коштів та їх еквівалентів.// Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. – №2. – с.50-56

Автор в статті охарактеризовує виділення процесу трансформування завдань контролю наявності та руху грошових коштів,за допомогою запровадження системи активного контролю на ділянці обліку грошових коштів.

6

Валентинова Т.

Що вважають оприбуткуванням готівки в касі: думка Нацбанку . // Все про бухгалтерський облік. – 2008. – №38 (1435). С.21-22

Дана стаття є одним з коментарів редакції  щодо коментованого листа Нацбанку який наполягає на своєчасному  оприбуткуванні готівки  (тобто в день одержання),та в повній сумі.

Та охарактеризовує поняття  ” оприбуткування з своєї точки зору.

7

Рудий Є.

Хто і як штрафує за несвоєчасне здавання виручки: штраф є – відповідальності немає?//Все про бухгалтерський облік. – 2008. – №72 (1469). – с.9-10

Автор пояснює застосування ст.164 Кодексу України про адміністративні правопорушення представниками КРУ за порушення правильного ведення касових операцій.

Стаття поширюється на підприємства всіх форм власності, що реалізують товари за готівкові кошти за порушення строків здавання виручки.

8

Назаренко І.

Розмінна монета в касі.// Все про бухгалтерський облік. – 2008. – №14 (1411). – с.11-12

Матеріал присвячений обліку розмінної монети в касі підприємства і в скриньках касових апаратів.

Наявність розмінної монети на місці оформлення розрахунків не просто бажання підприємства, а необхідність.

Суму розмінної монети, що необхідна касиру для роботи, підприємство встановлює самостійно.

9

Шершун І. Вези – не хочу: спрощено ввезення-вивезення готівки за кордон.// Все про бухгалтерський облік. – 2008. – №68 (1465). – с.13-14

Автор коментує  постанову  Правління НБУ від 12.05.08р. №148, яка на його думку значно спрощує переміщення готівкових коштів через митний кордон,та передбачає оборот в країні тільки задекларованою готівкою.

10

Валентинова Т. Щоб фінанси не співали романси.., або як забезпечити постійну готівку в касі.// Все про бухгалтерський облік. – 2007. – №35 (1312). – с.11-12

Авторка точно описує ситуації з різними лімітами в касі та зазначає ситуації  в яких готівку не вважають понадлімітною.

11.

Кропивницький В.

Чи включають до розрахунку ліміту каси готівкові внески в статутний фонд //Все про бухгалтерський облік. –2007-№43 (1320)

Ст.22

Консультант газети  акцентує увагу на вдалих пунктах акцентованого листа НБУ ,а саме щодо включення внесків засновників до розрахунку при встановленні ліміту каси.

12

Ковальчук О.

Як видати готівку з каси за довіреністю //Все про бухгалтерський облік. –2007-№43 (1320)

С.64

Авторка розглядає один з основних аспектів правил ведення касових операцій,та зазначає що видача грошей за довіреністю  урегульована Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні ,затвердженого постановою Правління НБУ  від 15.12.04 р. №637

З упевненістю можна зазначити що кожен з переглянутих вище авторів описує,аналізує способи відображення грошових коштів та готівкового обігу в документах та рахунках бухгалтерсього обліку,оскільки ця тема є актуальною.

Контроль за дотриманням порядку ведення операцій з готівкою, встановлення необхідних норм, нормативів чи стандартів, спрямованих на утворення достовірної інформації про фінансово-господарську діяльність суб'єктів економіки  є головною метою правового регулювання бухгалтерського обліку (табл. 1.4).

Таблиця 1.4

Нормативно-правова база обліку готівкового обігу

№ п/п

Нормативне джерело

Стислий зміст

1

«Положення про веде-ння касових операцій у національній валюті в Україні» затверджене постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 р. №637

Положення розроблено відповідно до статті 33 Закону України "Про Національний банк України", визначає порядок ведення касових операцій у національній валюті України підприємствами (підприємцями), а також окремі питання організації банками роботи з готівкою.

2

Постанова Правління НБУ «Про встановле-ння граничної суми го-тівкового розрахунку» №32 від 09.02.2005 р.

Встановлює граничну суму готівкового розрахунку одного підприємства (підприємця) з іншим підприємством  (підприємцем) протягом одного дня за одним або кількома  платіжними документами відповідно до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні у  розмірі 10000 (десять тисяч) гривень.

3

Закон України„Про

бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.99р., № 996-ХІV

Визначає правові засади регулювання, організації,ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні.

4

Указ Президента України «Про засто-сування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки» №436/95 від 12.06.1995р.

Встановлює фінансові санкції у вигляді штрафу, у разі порушення норм з регулювання обігу готівки у  національній  валюті, що  встановлюються Національним банком України, юридичними особами всіх форм власності, фізичними особами - громадянами  України, іноземними  громадянами та особами без громадянства, які є суб'єктами підприємницької діяльності, а також постійними представництвами нерезидентів, через які повністю або частково здійснюється підприємницька діяльність.

5

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 „Загальні вимоги до фінансової звітності" від 31.03.99 р., №87

Цим Положенням (стандартом) визначаються мета, склад і принципи підготовки фінансової звітності та вимоги до визнання і розкриття її елементів

6

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 „Звіт про фінансові результати" від  31.03.99 р., № 87

Цим Положенням (стандартом) визначається методика складання звіту про фінансові результати. Це звіт про доходи, витрати і фінансові результати підприємства.

7

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс» від 31.03.99р. № 87.

Визначає, що у статті Балансу «Грошові кошти та їх еквіваленти» відображають кошти в касі, на поточних та інших рахунках у банках, які можуть бути використані для поточних операцій. У цій статті окремо наводяться кошти в національній та іноземній валютах. Кошти, які не можна використати для операцій протягом 1 року, починаючи з дати балансу або протягом операційного циклу внаслідок обмежень, слід виключати зі складу оборотних активів і відображати як необоротні активи.

8

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 „Звіт про рух грошових коштів" від  31.03.99 р., № 87

Цим Положенням (стандартом) визначаються зміст і форма звіту про рух грошових коштів та загальні вимоги до розкриття його статей.

9

Наказ Держкомстату України “Про затвер-дження типових форм первинного обліку ка-сових операцій” від 15.02.96р. № 51.

У даному Наказі затверджено типові форми первинного обліку касових операцій.

10

Інструкція про засто-сування Плану ра-хунків бухгалтерського обліку, затверджена МФУ від 30.11.99 р., №291

Визначає рахунки синтетичного обліку для обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств і організацій. В ній наводиться перелік рахунків і схем реєстрації та групування на них фактів фінансово-господарської діяльності у бухгалтерському обліку.

Судячи з обширної нормативно-правової бази обліку готівкового обігу приділяється досить велика увага, тому що він є одним із факторів від якого  залежить ефективна діяльність і як наслідок прибутковість підприємства. Таким чином підприємство зацікавлене у існуванні широкого спектру нормативних актів і положень, що дозволяє правильно ормативнорегулювати облік готівкового обігу.

Стан висвітлення обліку готівкового обігу у матеріалах науково-практичних конференцій та наукових статей

п/п

Назва конференції

Дата

прове-дення

Місце

прове-

дення

Автор і назва статті

Питання, що розглядалися

1

Трансформація господарського механізму в умовах кризи

15-17 квітня 2010 р.

ЧНУ ім. Ю.Федь-ковича

Шестерняк М.М.

« Облік фінансово-господарських операцій як важливий етап здійснення спільної діяльності»

Організація обліку спільної діяльності, готівкові розрахунки спільної діяльності.

2

Генезис інституційної системи транзитивних економік

7-8 травня 2008р.

ЧНУ ім. Ю.Федь-ковича

Трофімова Т. В. «Проблемні питання запровадження  управлінського обліку на вітчизняних підприємствах»

Програма  «Бюджетне управління для 1С: Підприємство 8.0» її можливості, які дозволяють побудувати повну систему бюджетів руху грошових коштів.

3

Генезис інституційної системи транзитивних економік

7-8 травня 2008р.

ЧНУ ім. Ю.Федь-ковича

Ковальчук Т. М. «Методичні засади фінансового оперативного аналізу»

Готівкові кошти як об’єкт оперативного аналізу.

Методика оперативного аналізу кругообороту оборотних коштів.

4

Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ

2007р.

ЧТЕІ КНТЕУ

Мустеца І. «Гармонізація обліку грошових коштів на українських підприємствах згідно з МСФЗ»

У статті висвітлено облік готівкового обліку на підприємствах країн, які використовують МСФЗ. Зроблено акцент на гармонізації обліку грошових коштів в Україні згідно з МСФЗ.

Метою цієї статті є аналіз відповідності законодавства України з обліку грошових коштів законодавству країн з континентальною системою обліку та визначення перспектив подальшого розвитку обліку грошових коштів на підприємстві.

5

Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ

2007р

ЧТЕІ КНТЕУ

С.В Чорна

«Облік грошових коштів : управлінський аспект»

Метою статті є розгляд управлінського обліку грошових коштів ,автор акцентує відмінності між фінансовим та управлінським обліком грошових коштів.

6

Стратегія економічного розвитку регіонів в ХХІ столітті

24-25 березня

2006р.

ЧТЕІ КНТЕУ

Танас Л. «Звіт про рух грошових коштів: значення та проблеми складання»

Економічна точка зору грошей. Гроші – найбільш ліквідні активи. Мета, етапи процесу, проблеми та методи складання Звіту про рух грошових коштів.

7

Студентська науково-практична конференція КНТЕУ

2006р.

ЧТЕІ КНТЕУ

Ластівка А. «Теоретико-методичні підходи до обліку грошових коштів»

Вплив обліку готівкового обігу на грошові потоки підприємства. Зв'язок готівкових і безготівкових грошових потоків. Фінансовий облік готівкового обігу.

Правильна побудова обліку готівкового обігу дає можливість забезпечити інформацією про наявність, цілеспрямоване використання і контроль за готівковими коштами.

8

Стратегія економічного розвитку регіонів в ХХІ столітті

24-25 березня

2005р.

ЧТЕІ КНТЕУ

Гаврилюк І. «Аналіз грошових коштів»

Організація та управління грошовими процесами. Мета та завдання аналізу грошових коштів. Напрями руху, обсяг, склад та структура грошових коштів.

1.3.Обгрунтування елементів облікової політики щодо організації обліку готівкового обігу

Облікову політику можна розглядати, з одного боку, як сукупність прийомів і методів, за допомогою яких здійснюється керівництво бухгалтерським обліком в Україні в особі уповноважених на те законодавчих та виконавчих органів влади, з іншого — як сукупність конкретних методів і способів організації та форм бухгалтерського обліку, прийнятих підприємством на підставі загальних правил і особливостей господарської діяльності [14, с.212].

Термін "облікова політика", визначений Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999р. №966 - XIV, означає сукупність принципів, методів і процедур, що використовується підприємством для складання та подання фінансової звітності,облікова політика визначає також способи організації та ведення бухгалтерського обліку на підприємстві враховуючи специфіку його діяльності.

Ведення бухгалтерського обліку на підприємстві покладено на бухгалтерську службу підприємства на чолі з головним бухгалтером. Відповідальність працівників бухгалтерської служби за ведення бухгалтерського обліку регулюється посадовими інструкціями.

Головний бухгалтер здійснює ведення бухгалтерського обліку згідно з принципами та методами, передбаченими положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку; забезпечує безперервність відображення операцій та достовірну оцінку активів, зобов’язань, капіталу в бухгалтерському обліку, застосовуючи журнально-ордерну форму обліку. До основних засобів відносяться засоби, очікуваний термін корисного використання яких складає більше одного року та вартість яких (без ПДВ) більше 1 тис. грн.. за одиницю.

До складу малоцінних необоротних матеріальних активів відносяться матеріальні активи, строк корисного використання яких більше одного року та вартість (без ПДВ) менше 1 тис. грн. за одиницю (відповідно до пункту 5 П(С)БО 7). Відповідно до пункту 27 П(С)БО 7, амортизацію по малоцінних необоротних матеріальних активах – нараховувати в першому місяці використання об’єкта 100% його вартості.

Одиницею запасів для цілей бухгалтерського обліку вважається вид запасів. Предмети, строком використання менше одного року, що супроводжують виробничий процес протягом звітного періоду, обліковуються на рахунку 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети».

Транспортно-заготівельні витрати, пов’язані з придбанням запасів, обліковуються на рахунку 23 «Виробництво» і списуються щомісячно на вартість тих запасів, у зв’язку з придбанням яких ці витрати понесені. Оцінку незавершеного виробництва визначають виходячи із вартості не переробленої сировини на виробництві.

Готова продукція обліковується за фактичною виробничою собівартістю. Визначення, оцінку та облік дебіторської заборгованості здійснюється відповідно до П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість». Резерв сумнівних боргів не формується. У балансі дебіторська заборгованість за товари, послуги визначається за чистою реалізаційною вартістю. Поточна дебіторська заборгованість вважається безнадійною у разі:

 1.  спливає строк позивної давності;
 2.  Господарський суд виносить рішення про визнання юридичної або фізичної особи банкрутом;
 3.  з’являється підтвердження відповідного органу або установи про виникнення та дію обставин непереборної сили або рішення про запровадження надзвичайної екологічної ситуації в окремих місцевостях, про визнання потерпілими від повені, посухи, пожежі та інших видів стихійного лиха.

Доходи підприємства визначаються і нараховуються згідно П(С)БО 15 «Доходи». Дохід від реалізації продукції (послуг) визнається доходом, якщо право власності на продукцію (послуги) переходить до покупця.

Визначення та відображення в обліку витрат здійснюється відповідно до П(С)БО 16 «Витрат». Відображення в обліку витрат діяльності здійснюється з використанням рахунків класу 9 «Витрати діяльності». Рахунки класу 8 «Витрати за елементами» в обліку не використовуються.

Застосовуються форми та системи оплати праці згідно Закону України «Про оплату праці» та відповідно до умов галузевої угоди і колективного договору. Резерви на забезпечення виплат відпусток працівників з урахуванням сум обов’язкових відрахувань на соціальні заходи не створюються.

Податковий облік валових доходів і витрат здійснюється відповідно до вимог податкового законодавства.

Для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності проводиться інвентаризація грошового обороту в касі, чисельності основних засобів, готової продукції та реалізації продукції.

Бухгалтерський облік ведеться згідно з Планом рахунків та інструкцією про застосування Плану рахунків, затверджених наказом Міністерства фінансів № 291 від 30.11.1999 р..

Зміна облікової політики відбувається в таких випадках:

-зміни статутних вимог ТзОВ «Коломийська автобаза»;

-зміни діючого законодавства;

-зміни П(С)БО.

Зміни облікової політики здійснюються відповідно П(С)БО № 16 «Виправлення помилок і змін у фінансових звітах».

Отож  прийняття та розробка облікової політики сприяє поліпшенню обліку та звітності підприємства що збільшує ефективність його роботи .

РОЗДІЛ 2

СТАН ОБЛІКУ ОРГАНІЗАЦІЇ ГОТІВКОВОГО ОБІГУ НА ТзОВ «КОЛОМИЙСЬКА АВТОБАЗА»

2.1.Економічна характеристика діяльності та загальні аспекти організації обліку готівкового обігу на ТзОВ «Коломийська автобаза».

Товариство з обмеженою відповідальністю «Коломийська автобаза» (далі-«товариство») створено на засадах договору між Учасниками від 21 березня 2006 р. і здійснює свою діяльність на підставі Статуту (додаток А) ,який є його установчим документом.

Місце знаходження     Товариства:  Україна Івано-Франківська обл.. м. Коломия, вул. Шарлая , 23;

Основною метою Товариства є здійснення господарської діяльності направленої на одержання прибутків і задоволення на їх основі інтересів Учасників, а також економічних соціальних інтересів трудового колективу Товариства.

Предметом діяльності Товариства є:

 1.  здійснення вантажоперевезень будівельним організаціям, а також іншим українським та іноземним юридичним та фізичним особам;
 2.  здійснення пасажирських перевезень;
 3.  здійснення обслуговування будівельних та будь-яких організацій, населення автобусами на погодинній оплаті за договірними цинами;
 4.  виконання будівельно-монтажних робіт;
 5.  надання послуг населенню і організаціям по ремонту автомобілів, агрегатів та деталей до них, технічному обслуговуванню, мийці транспортних засобів;
 6.  закупівля, переробка та продаж лісоматеріалів;
 7.  лісорозробка та лісозаготівля;
 8.  закупівля та реалізація металобрухту;
 9.  виготовлення різного виду прокладок, ущільнюючих сальників, сільськогосподарського інвентарю;
 10.  надання послуг по громадському харчуванню населенню в їдальнях, кафе, оптово-роздрібна закупка і торгівля продовольчими та непродовольчими товарами, алкогольними, тютюновими, паливно-мастильними матеріалами;
 11.  торгівля автомобілями, запчастинами до них та металопродукцією;
 12.  виробництво промислової продукції, виробів сільськогосподарської та будівельної продукції, гіпсоблоків, шлакоблоків, цегли та товарів широкого вжитку;
 13.  закупівля та реалізація будівельних матеріалів;
 14.  надання транспортно-експедиційних послуг українським і закордонним представництвам, організаціям та приватним особам;
 15.  спонсорська діяльність;
 16.  дилерська діяльність:
 17.  консультування суб'єктів господарської діяльності з питань економічної діяльності, надання інших консалтингових, інформаційно - консультаційних та посередницьких послуг на комерційних засадах з питань економки, підприємництва та зовнішнього ринку, пошук ділових партнерів для інших суб"єктів господарської діяльності;
 18.  купівля та продаж нерухомості надання послуг, пов'язаних з рухомим і нерухомим майном;

Товариство є юридичною особою згідно з чинним законодавством України. Права і обов'язки юридичної особи Товариство набуває з часу його державної реєстрації.Товариство має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в установах банків, круглу печатку зі своєю повною назвою, кутовий штемпель з фірмовим найменуванням, товарний знак (символіку), а також інші необхідні реквізити. .Товариство є правонаступником ВАТ „Коломийська автобаза", державного виробничого автооб'єднання „Івано- Франківськбудтранс" та здійснює свою діяльність на основі господарського розрахунку, самоокупності і самофінансування

Товариство для досягнення встановленої мети своєї діяльності має право від свого імені укладати договори, контракти, набувати майнові і особисті немайнові права і нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем в суді, господарському, міжнародних комерційних і третейських судах, а також у судах інших держав.

Товариство є власником належного йому майна і здійснює права володіння, користування і розпорядження цим майном. Товариство має право передавати, продавати, обмінювати, здавати в оренду (фінансовий та оперативний лізинг), давати в тимчасове безкоштовне користування, давати в позику, заставляти належне йому майно юридичним та фізичним особам, а також списувати його з балансу, вчиняти відносно свого майна інші дії стосовно його відчуження, які не суперечать чинному законодавству України і цьому Статуту.

Товариство може створювати філії, представництва, а також дочірні підприємства у відповідності з чинним законодавством України, як на території України, так і за її межами.

Філії і представництва діють від мені Товариства на підставі Положень, затверджених Зборами Учасників, і не мають статусу юридичних осіб.

Дочірні підприємства діють на підставі Статутів, затверджених Зборами Учасників, і мають статус юридичних осіб. Між дочірніми підприємствами і Товариством укладаються угоди, які регламентують взаємовідносини сторін, не врегульовані Статутами. Угоди між дочірніми підприємствами Товариством від імені Товариства підписує Генеральний Директор.

Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним роком.Всі фінансові операції Товариства відображаються на його поточних та інших рахунках в банках. Оперативний, бухгалтерський та статистичний облік, організація обігу документів у Товаристві, його філіях та представництвах здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством.

Результати фінансово діяльності Товариства відображаються у його бухгалтерських звітах. Фінансові звіти Товариства складаються у порядку, встановленому законодавством України і відображають доходи та витрати Товариства.

Списання з балансу Товариства безнадійного щодо стягнення заборгованості, недостачі та втрат товарно-матеріальних цінностей, що належать Товариству, морально застарілого, зношеного та непридатного для подальшого використання обладнання і транспортних засобів здійснюється з дозволу Генерального директора Товариства, якщо інше не передбачене чинним законодавством та рішенням Зборів Учасників.

За підсумками кожного фінансового року Генеральний директор подає на розгляд Зборів Учасників детальний звіт про господарську діяльність Товариства та його баланс. Примірники звіту та балансу розповсюджуються за два тижні до чергових Зборів серед усіх Учасників Товариства.

Бухгалтер підприємства здійснює ведення бухгалтерського обліку згідно з принципами та методами, передбаченими положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку; забезпечує безперервність відображення операцій та достовірну оцінку активів, зобов’язань, капіталу в бухгалтерському обліку, застосовуючи комп'ютерну форму обліку. Відповідальність працівника бухгалтерської служби за ведення бухгалтерського обліку регулюється посадовими інструкціями.

2.2.   Документальне оформлення готівкового обігу на  ТзОВ «Коломийська автобаза».

Основними нормативними документами, що регулюють порядок ведення касових операцій на підприємствах є:

1.«Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» затверджене постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 р. N 637.[27]

2. Постанова Правління НБУ «Про встановлення граничної суми готівкового розрахунку» №32 від 09.02.2005 р. [28]

3. Закон України„Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.99р., № 996-ХІV [29]

4. Указ Президента України «Про засто-сування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки» №436/95 від 12.06.1995р. [30]

5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 „Загальні вимоги до фінансової звітності" від 31.03.99 р., №87 [31]

6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 „Звіт про фінансові результати" від  31.03.99 р., № 87 [32]

7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс» від 31.03.99р.  

№ 87. [33]

8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 „Звіт про рух грошових коштів" від  31.03.99 р., № 87. [34]

9. Наказ Держкомстату України “Про затвердження типових форм первинного обліку касових операцій” від 15.02.96р. № 51.[35]

10. Інструкція про застосування  Плану рахунків бухгалтерського обліку, затверджена МФУ від 30.11.99 р., №291 [36]

Видачу грошей касир проводить тільки особі, вказаній у видатковому документі. Якщо видача грошей проводиться за дорученням, в тексті ордера після прізвища, імені та по-батькові одержувача грошей бухгалтері рею вказується прізвище, ім’я та по-батькові особи, якій доручено одержання грошей. Якщо видача грошей проводиться за відомістю, перед розпискою в одержані грошей касир робить надпис: «За дорученням». Доручення залишається у касира і долучається до видаткового касового ордера або відомості,разові видачі грошей на оплату праці окремим особам провадяться, як правило, за видатковими касовими ордерами (додаток  Б).

Видача готівки з кас підприємств проводиться за видатковими касовими ордерами, або за належно оформленими платіжними (розрахунково-платіжними) відомостями. Документи на видачу грошей мають бути підписані керівником і головним бухгалтером підприємства або особами, ними уповноваженими. До видаткових ордерів можуть долучатися заявки на видачу грошей, рахунки, тощо.

У разі, якщо на доданих до видаткових касових ордерів документах, заявках, тощо є дозвільний надпис керівника підприємства, підпис керівника на видаткових касових ордерах не обов’язковий.

При здачі грошей до банку, крім видаткового касового ордера, оформляється Оголошення на внесення готівки, в якому вказується дата операції, хто і через кого здає гроші, сума готівки.

У разі видачі окремій особі грошей за видатковим документом, касир вимагає пред’явлення документа, що засвідчує особу одержувача, перевіряє його найменування і номер, ким і коли він виданий.

Розписка в одержані грошей може бути зроблена тільки власноручно, у темному кольорі чорнилом або пастою кулькових ручок із зазначенням одержаної суми.

Видачу грошей касир проводить тільки особі, вказаній у видатковому документі. Якщо видача грошей проводиться за дорученням, в тексті ордера після прізвища, імені та по-батькові одержувача грошей бухгалтері рею вказується прізвище, ім’я та по-батькові особи, якій доручено одержання грошей. Якщо видача грошей проводиться за відомістю, перед розпискою в одержані грошей касир робить надпис: «За дорученням». Доручення залишається у касира і долучається до видаткового касового ордера або відомості.

У разі видачі грошей особі, що не має змоги через хворобу або з інших поважних причин підписатися особисто, за її письмовим дорученням за неї може підписатися інша особа, але тільки не працівник бухгалтерії або каса цього підприємства.

Приймання  готівки в касу проводиться за прибутковими касовими ордерами (додаток В),підписаними головним бухгалтером  або особою ним уповновноваженою .Про приймання грошей видається квитанція за підписами головного бухгалтера або особи ,ним уповноваженої ,і касира,завірена печаткою (штампом) касира або відбитком касового апарата [3, с.208].

Видача грошей з каси, не підтверджена розпискою одержувача у видатковому касовому ордері або в іншому документі, який його замінює, вважається недостачею і стягується з касира. Наявні грошові кошти, не оформлені прибутковим касовим ордером, вважаються лишками в касі і зараховуються до доходу підприємства [17, с.391].

2.3.    Організація синтетичного та аналітичного обліку готівкового обліку.

Для узагальнення інформації про наявність та рух грошових коштів в касі підприємства призначений активний рахунок 30 «Каса». За дебетом рахунка 30 «Каса» відображається надходження грошових коштів у касу підприємства, за кредитом – виплата грошових коштів із каси підприємств.

Рахунок 30 «Каса»,  має такі субрахунки:

301 «Каса в національній валюті»

302 «Каса в іноземній валюті»

На підприємствах де працюють операційні каси (продаж квитків, оплата послуг зв’язку, обмін валюти, тощо) відкриваються субрахунки «Операційна каса в національній валюті» та «Операційна каса в іноземній валюті».

Для обліку коштів в дорозі та грошових документів, призначений рахунок 33 «Інші кошти», а саме для обліку грошових коштів в дорозі в національній валюті призначений субрахунок 333, і 334 для обліку грошових коштів в дорозі в іноземній валюті.

По дебету субрахунків 333 і 334 обліковується готівка, внесена до кас банків, ощадбанків, поштових відділень для зарахування на банківський рахунок, але яка перебуває у дорозі. По кредиту – зарахування готівки банком на рахунок підприємства.

В якості існуючої інформаційної системи на підприємстві використовується така система автоматизації діяльності підприємства, як 1С:Підприємство7.7. 1С:Підприємство є універсальною системою автоматизації діяльності підприємства. За рахунок своєї універсальності система 1С:Підприємство може бути використана для автоматизації самих різних ділянок економічної діяльності підприємства: обліку товарних і матеріальних засобів, взаєморозрахунків з контрагентами, складського обліку, розрахунку заробітної плати, розрахунку амортизації основних засобів, бухгалтерського обліку по будь-яких розділах і т.д.

Основною особливістю системи 1С:Підприємства є її конфігурованість. Разом з конфігурацією система 1С:Підприємство виступає в якості вже готового до використання програмного продукту, орієнтованого на визначені типи підприємств і класи розв'язуваних задач.

Система 1С:Підприємство має компонентну структуру. Частина можливостей, наданих системою для рішення задач автоматизації, є базовими, тобто підтримуються в будь-якому варіанті постачання системи. Це, насамперед, механізми підтримки довідників і документів. Інші можливості реалізуються компонентами системи: наприклад, ведення списку бухгалтерських рахунків. Таким чином, склад установлений компонент визначає функціональні можливості системи,та підвищує продуктивність діяльності підприємства.

1C:Бухгалтерія 8.0 є  універсальною  програмою  масового призначення для автоматизації бухгалтерського і податкового обліку, що включає підготовку обов'язкової (регламентованою) звітності. Це готове рішення для ведення обліку в організаціях, що здійснюють будь-які види комерційної діяльності: оптову і роздрібну торгівлю, комісійну торгівлю (зокрема субкомісію), надання послуг, виробництво і т.д.

 Методика бухгалтерського обліку забезпечує одночасну реєстрацію кожного запису господарської операції як по рахунках бухгалтерського обліку, так і по необхідних розрізах аналітичного обліку, кількісного і валютного обліку. Користувачі можуть самостійно управляти методикою обліку в рамках настройки облікової політики, створювати нові субрахунки і розрізи аналітичного обліку.

 1C:Бухгалтерія 8.0  забезпечує рішення всіх задач, що стоять перед бухгалтерською службою підприємства, якщо до її повноважень повністю входить облік на підприємстві, включано з, наприклад, випискою первинних документів, обліком продажів і т.д. Крім того, інформацію про окремі види діяльності, торгові і виробничі операції, можуть вводити співробітники суміжних служб підприємства, що не є бухгалтерами. У останньому випадку за бухгалтерською службою залишається методичне керівництво і контроль за настройками інформаційної бази, що забезпечують автоматичне віддзеркалення документів в бухгалтерському і податковому обліку.

 Дане прикладне рішення також можна використовувати тільки для ведення бухгалтерського і податкового обліку, а завдання автоматизації інших служб, наприклад, відділу продажів, вирішувати спеціалізованими конфігураціями або іншими системами.

 1C:Бухгалтерія 8.0  є сукупністю платформи "1С:Підприємство 8.0" і конфігурації "Бухгалтерія підприємства для України". У 1C:Бухгалтерії 8.0 закладена можливість сумісного використання з прикладними рішеннями "Управління торгівлею" і "Зарплата і Управління Персоналом", також створеними на платформі "1С:Підприємство 8.0" .

 1.  Облік "від документа" і типові операції

Основним способом віддзеркалення господарських операцій в обліку є введення документів конфігурації, відповідних первинним документам бухгалтерського обліку. Крім того, допускається безпосереднє введення окремих проводок. Для групового введення проводок можна використовувати типові операції - простій інструмент автоматизації, легко і що швидко настроюється користувачем.

Партіонний облік

 1.  Підтримуються наступні способи оцінки матеріально-виробничих запасів при їх вибутті:

за середньою собівартістю;

за собівартістю перших за часом придбання матеріально-виробничих запасів (спосіб ФІФО);

за собівартістю останніх за часом придбання матеріально-виробничих запасів (спосіб ЛІФО).

 1.  Складський облік

По складах може вестися кількісно-сумовий облік і облік по партіях. Складський облік може бути відключений, якщо в ньому немає необхідності.

 1.  Облік торгових операцій

Автоматизований облік операцій надходження і реалізації товарів і послуг. Для роздрібної торгівлі підтримуються технології роботи як з автоматизованими, так і неавтоматизованими торговими точками. Автоматизований облік комісійної торгівлі як відносно товарів, узятих на комісію, так і переданих для подальшої реалізації.

 1.  Облік операцій з грошовими коштами

Автоматизований облік руху наявних і безготівкових грошових коштів, зокрема операцій обміну валюти. Автоматизовані розрахунки з контрагентами і підзвітними особами. Облік розрахунків з контрагентами може вестися в рублях, умовних одиницях і іноземній валюті. Автоматизовані всі основні операції по обліку: надходження, ухвалення до обліку, нарахування амортизації, модернізація, передача, списання, інвентаризація.

 1.  Облік виробництва

Автоматизовано розрахунок собівартості продукції і послуг, що випускаються основним і допоміжним виробництвом.

Автоматизовано нарахування заробітної плати працівникам підприємства, взаєморозрахунки з працівниками аж до виплати заробітної плати через касу, перерахування зарплати на особові рахунки працівників в банці і депонування.

 1.  Облік господарської діяльності декількох організацій в єдиній інформаційній базі

 1C:Бухгалтерія 8.0  надає можливість ведення бухгалтерського і податкового обліку декількох організацій в загальній інформаційній базі, причому в ролі окремих організацій можуть виступати індивідуальні підприємці. Це буде зручно за ситуації, коли господарська діяльність цих організацій тісно зв'язана між собою: у поточній роботі можна використовувати загальні списки товарів, контрагентів (ділових партнерів), працівників, власних складів і т.д., а обов'язкову звітність формувати роздільно.

 

Завдяки можливості обліку діяльності декількох організацій в єдиній інформаційній базі, 1C:Бухгалтерія 8.0  може використовуватися як в невеликих організаціях, так і в холдингах з складною організаційною структурою.

 

Перевагами  "1С:Бухгалтерії 8.0" в порівнянні з "1С:Бухгалтерією 7.7" є:

 

 1.  Реалізована можливість ведення обліку декількох організацій в єдиній інформаційній базі. Організації можуть використовувати загальні списки товарів, статей витрат, контрагентів і т.д. При цьому кожна організація може вести облік по загальній або спрощеній системі оподаткування в рамках однієї і тієї ж інформаційної бази.
 2.  Поява в "1С:Бухгалтерії 8.0" партіонного обліку розширює область застосування типового рішення. Крім способу оцінки матеріально-виробничих запасів за середньою собівартістю, стає можливим застосування і таких способів, як ФІФО і ЛІФО, незалежно для бухгалтерського і податкового обліку і для кожної організації.
 3.  Реалізований опціональний аналітичний облік по місцях зберігання: кількісний і кількісно-сумовий.
 4.  Реалізована можливість обліку товарів в роздрібній торгівлі за продажними цінами.

    У «1С:Бухгалтерії 8.0» підтримується облік діяльності індивідуальних підприємців, що застосовують спрощену систему оподаткуванняю,розширені можливості настройки типових операцій - засоби групового введення часто використовуваних бухгалтерських проводок. Цей простій, але ефективний інструмент автоматизації тепер може легко і швидко настроюватися користувачем.

    Сучасний ергономічний інтерфейс "1С:бухгалтерії 8.0" робить доступними сервісні можливості "1С:Підприємства 8.0" навіть для невеликих організацій.

Перехід на 1С:Бухгалтерію 8.0 з 1С:Бухгалтерії 7.7 буде досить простим тому що  1C:Бухгалтерія 8.0  містить засоби для перенесення даних з "1С:Бухгалтерії 7.7", а також з конфігурації "Спрощена система оподаткування" системи програм "1С:Підприємство 8.0".

 

2.4.    Методика проведення інвентаризації готівки.

У строки, встановленні керівником підприємства, але не рідше одного разу на квартал на кожному підприємстві проводиться інвентаризація каси з покупюрним перерахуванням усіх грошей і перевіркою інших цінностей, що знаходяться в касі. Залишок готівки в касі звіряється з даними обліку по касовій книзі. У разі виявлення в процесі інвентаризації нестачі або лишку в касі в акті вказується сума нестачі або лишку і обставин їх виникнення.

На зворотній стороні акта у випадку лишків або нестач робиться пояснення даної розбіжності і завіряється підписом матеріально відповідальної особи. Нижче зазначається рішення керівництва щодо висновків проведеної інвентаризації.

Акт складається у двох примірниках і підписується членами інвентаризаційної комісії і матеріально відповідальної особою.

Один примірник акта передається до бухгалтерії підприємства, другий – залишається в матеріально відповідальної особи.У разі зміни матеріально відповідальної особи акт складається у трьох примірниках.

Засновники підприємства,вище стоячої організації,а також аудитори відповідно до укладених угод під час проведення документальних ревізій на всіх підвідомчих підприємствах в обов’язковому порядку проводять ревізію каси і перевіряють дотримання касової дисципліни. Під час проведення ревізій особлива увага має приділятися питанню забезпечення схоронності грошей і цінностей [3, с.224].Виявленні при інвентаризації розходження між фактичними залишками грошових коштів і інших цінностей, що знаходяться у касі, з даними бухгалтерського обліку регулюються в наступному порядку:

 1.  грошові кошти та інші цінності, які виявлені в надлишку, підлягають оприбутковуванню та зарахуванню відповідно на збільшення доходу підприємства з подальшим встановленням причин виникнення надлишків і винних у цьому осіб;
 2.  недостачі грошових коштів і інших цінностей, які виявлені при інвентаризації каси стягуються з матеріально-відповідальних осіб, а за умов, коли винні не встановлені або у стягнені винних осіб відмовлено судом, зараховуються до витрат підприємства.

На прикладі ТзОВ «Коломийська автобаза» ми можемо побачити що в статуті підприємства (9 пункт ) чітко зазначені органи управління та контролю за діяльністю підприємства  (зокрема фінансовою).

2.5.    Відображення інформації про готівковковий обіг в облікових регістрах та  звітності ТзОВ «Коломийська автобаза».

Готівковий обіг на ТзОВ «Коломийська автобаза» відображається насамперед в системі автоматизації діяльності підприємства (1С:Підприємство7.7,а саме повному журналі(додаток Г )),також для обліку грошей в касі товариства використовуються : видаткові касові ордери (додаток Б),прибуткові касові ордери (В).

Оскільки облік на товаристві ведеться з використанням програми 1С: Бухгалтерія, то для формування касової книги використовується звіт «Кассовая книга».Для побудови журнал-ордера №1 відповідної відомості використовується стандартний звіт «Журнал-ордер по субконто».

РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ГОТІВКОВОГО ОБЛІКУ

3.1.   Вдосконалення організації обліку готівкового обігу  на ТзОВ «Коломийська автобаза».

Для вдосконалення організації обліку готівкового обігу  на ТзОВ «Коломийська автобаза» пропонується замінити існуючу версію 1С:Підприємство 7.7 на більш нову та функціональну 1С:Підприємство 8.0.

Платформа "1С:Підприємство 8.0" була створена з урахуванням 6-річного досвіду застосування системи програм 1С:Підприємство 7.7, яку сьогодні використовують більше 700 000 організацій для автоматизації обліку своєї діяльності. Платформа "1С:Підприємство 8.0" зберегла ідеологічний спадок попередніх версій і втілила в собі принципово нові можливості в області автоматизації обліку. Система програм "1С:Підприємство 8.0" є платформою і прикладними рішеннями, розробленими на її основі. Нова технологічна платформа "1С:Підприємство 8.0" сама по собі не є готовим програмним продуктом для використання кінцевими користувачами. Вона служить базою для створення спеціалізованих прикладних рішень, тобто конфігурацій, під специфіку різних користувачів. Такий підхід дозволяє автоматизувати облік в організаціях різних напрямів діяльності на базі єдиної технологічної платформи.

Система "1С:Підприємство 8.0" має широкі можливості взаємодії з іншими додатками і побудови складних інтегрованих рішень:

 1.  взаємодія через COM-з'єднання;
 2.  підтримка механізму Automation;
 3.  підтримка інтернет-протоколів HTTP, HTTPS, FTP;
 4.  відправка і прийом електронної пошти (e-mail);
 5.  робота з XML-документами;
 6.  обмін даними через текстові файли; читання і запис текстових файлів великого розміру
 7.  підтримка DBF-файлів;
 8.  технологія зовнішніх компонент, підтримка роботи з торговим устаткуванням.

У 1С:Підприємство 8.0 реалізовані потужні засоби формування різноманітної звітності:

 1.  інтелектуальна побудова ієрархічної і багатовимірної звітності, а також кросс-звітів;
 2.  отримання користувачем аналітичних даних в будь-якому зрізі при завданні спеціальної настройки без зміни прикладного рішення;
 3.  групування і розшифровки в звітах, деталізація і агрегація інформації;
 4.  зведені таблиці для аналізу багатовимірних даних, динамічна зміна структури звіту;
 5.  різні типи діаграм для графічного представлення економічної інформації.

Гнучкість платформи дозволяє використовувати систему "1С:Підприємство 8.0" підприємствам різних напрямів діяльності:

 1.  автоматизація виробничих і торгових підприємств, бюджетних і фінансових організацій, підприємств сфери обслуговування і т.д.
 2.  підтримка оперативного управління підприємством;
 3.  автоматизація організаційної і господарської діяльності;
 4.  ведення бухгалтерського обліку з декількома планами рахунків і довільними параметрами обліку, регламентована звітність;
 5.  широкі можливості для управлінського обліку і побудови аналітичної звітності, підтримка багатовалютного обліку;
 6.  рішення задач планування, бюджетування і фінансового аналізу;
 7.  розрахунок зарплати і управління персоналом;
 8.  інші області застосування.

Отож,дослідивши переваги оновленого програмного забезпечення варто зазначити що його придбання значно покращить роботу підприємства в цілому.

3.2.   Порівняльний аналіз організації вітчизняного обліку готівкового обігу з іншими країнами світу.

Як в Україні, так і за кордоном, грошові кошти підприємства можна поділити на дві категорії: грошові кошти в касі та грошові кошти в банку. Основною відмінністю України та країн СНД від країн Західної Європи та Південної Америки, є форми розрахунків тоді як вітчизняні підприємці широко розповсюджують розрахунки готівкою, наші зарубіжні партнери проводять розрахунки готівкою рідко та в невеликих розмірах внаслідок розвинутих форм безготівкових розрахунків.

Грошові кошти та їх еквіваленти в усіх країнах складають основну частину ліквідних активів підприємств. Відповідно до ЗПБО США ліквідні активи включають грошові кошти, короткострокові інвестиції, рахунки та векселі до отримання. Стандарти США передбачають включення до складу грошових коштів підприємства готівки, коштів на поточних рахунках підприємства, простих та банківських чеків, а також сум компенсаційного залишку, які не можна вільно використовувати, готівка, яку тримають в сейфі, використовується в основному для дрібних платежів та називається (в США) «дрібна каса».Відповідно до МСФЗ до грошових коштів належить готівка в касі – монети, банкноти, валюта і депозити до запитання, поточні і депозитні рахунки в банках, на використання яких не має обмежень. Надходження та вибуття готівкових коштів відбувається внаслідок операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.

Цікавим є ведення так званої «дрібної каси» в різни країнах,ведення обліку ідентичних операцій має деякі суттєві відмінності.

США:

1.Утворення «фонду дрібної каси» (отримання готівкових грошей з банку):

Д-т: «Дрібна каса»;

К-т: «Грошові кошти (Рахунок у банку)».

2. Видача грошей із дрібної каси оформляється ваучером і в обліку не відображається.

3. Поповнення дрібної каси:

Д-т: «Рахунки відповідних витрат»;

Д-т/К-т: «Недостача-надлишок грошових коштів (якщо це виявлено)»;

К-т: «Грошові кошти (Рахунок у банку)» [42, с.85-86].

Великобританія та Єгипет:

1. Утворення «фонду дрібної каси» (отримання готівкових грошей з банку):

Д-т: «Дрібна каса»;

К-т: «Грошові кошти (Рахунок у банку)».

2. Видача грошей із дрібної каси відображається:

Д-т: «Рахунки відповідних витрат»;

К-т: «Дрібна каса».

3. Поповнення дрібної каси відображають:

Д-т: «Рахунки відповідних витрат»;

К-т: «Грошові кошти (Рахунок у банку)» [42, с.86].

Польща.

Звіт про рух грошових коштів відображає:

І. Надходження грошових коштів від операційної діяльності:

1) фінансовий результат нетто – (прибуток/збиток);

2) виправлення положень;

3) грошові кошти – нетто від операційної діяльності (1 +/– 2).

ІІ. Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності.

ІІІ. Надходження грошових коштів від фінансової діяльності.

ІV. Зміна стану грошових коштів-нетто (І +/- ІІ +/- ІІІ).

Молдова.

В балансі грошові кошти відображаються за окремими статтями, як було характерно для колишнього українського обліку. Процес перевірки обліку готівкового обігу складається з двох етапів. Перший включає в себе корегування залишку грошових коштів згідно з банківською випискою. До нього додаються депозити в дорозі та вираховуються видані, але не пред’явлені до оплати чеки. Отримана сума є скоригованим залишком грошових коштів. Другий етап – коригування залишку згідно з обліковими записами відображення в обліку відповідних проводок. Із сальдо рахунку грошових коштів вираховуються всі дебетові меморандуми та додаються всі кредитові меморандуми з наступним відображенням на рахунках в Журналі операцій [45, с.353-354].

3.3.   Облік  готівкового обігу  в умовах комп’ютерної  обробки даних.

Чинними нормативними документами передбачено ведення обліку готівкових коштів за допомогою комп’ютера. Зокрема, касові операції відображають відповідно до Положення проведення касових операцій у національній валюті в Україні. Саме цим положенням передбачено ведення касових операцій в автоматизованій формі [46, с. 115].

На ТзОВ «Коломийська автобаза» застосовується комп’ютерна форма обліку отриманої інформації. Для цього підприємство застосовує програму 1С: Бухгалтерія. Програма є найбільш  оптимальним варіантом за співвідношенням ціни та якості.Структура головного меню програми традиційна для типових програм для бухгалтерського обліку. Щоб вибрати один з пунктів головного меню, достатньо клацнути на ньому мишкою. У більшості випадків після цього з'явиться спадне меню, що містить список доступних команд пункту. Список команд окремого пункту може бути різним залежно від того, який журнал відкрито, який документ редагують або який звіт формують. Якщо команда спадного меню супроводжується піктограмою, то її можна виконати і натисканням на кнопку панелі інструментів з такою ж піктограмою [47, с.6].   

Мал.3.1 Головне меню програми 1С: Бухгалтерія

Програма містить всі відомі документи і регістри синтетичного і аналітичного обліку , але їх потрібно налаштовувати для роботи. Програма містить план рахунків у табличному вигляді, який зображено на мал. 3.2. Аналітичний облік на цих рахунках організований з допомогою субконто «Наши денежные счета». Це дворівневий довідник, відкрити який можна через меню Справочники/Счета нашей фирмы. Для підрозділів підприємства слід ввести додатково стільки кас, скільки є таких підрозділів. Крім того, за кожною іноземною валютою в касі підприємства ведеться окрема касова книга й аналітичні облікові регістри. Тому слід ввести до довідника стільки елементів, скільки є в касі підприємства валют. Для кожної каси в довіднику зазначається рахунок обліку і валюта з довідника «Валюты». Значення останніх номерів касових документів програма заноситиме в довідник самостійно.

Мал. 3.2. План рахунків програми 1С: Бухгалтерія

Аналіз рахунку:301.01

За Серпень 2010р.

Рахунок

3 Кред. рахунків

В Дебет рахунків

3 Кред. рахунків

В Дебет рахунків

У валюті

У валюті

Сальдо на початок періоду

2.77

311

3447.97

3900.00

311.01

3447.97

3900.00

361

5374.00

361.01

5374.00

372

405.76

372.01

405.76

661

3447.97

661.01

3447.97

685

1057.00

685.01

1057.00

Обороти за період

8821.97

8810.73

Сальдо на кінець періоду

14.01

Існує декілька підходів до організації бухгалтерського обліку в умовах його комп’ютеризації [48, с.19]:

 1.  системний підхід до бухгалтерського обліку;
 2.  розробка форм обліку, що орієнтовані на використання комп’ютерів;
 3.  трансформація методу бухгалтерського обліку.

Для вирішення проблеми комп’ютеризації існує два шляхи: перегляд методологічних аспектів обліку безпосередньо від вимог механізації та комп’ютеризації обліку до його методології, та комплексний перегляд всієї системи організації обробки облікової інформації.

Застосування комп’ютерів дозволило підняти на новий рівень процес реєстрації господарських операцій [48, с.43].

Суттєво змінюються також функції контролю бухгалтерських даних. Інформаційна програмна система забезпечує безперервний контроль за веденням облікових записів та складання документів. Практичний результат для підприємства – зменшення імовірності штрафу через неграмотність або випадкову помилку бухгалтера [49, с.36].

Використовуючи комп’ютерну систему документообігу керівники отримують можливість:

 1.  аналізувати трудові процеси на підприємстві і приймати рішення про їх оптимізацію;
 2.  контролювати навантаження співробітників і оперативно перерозподіляти завдання у випадки перенавантаження окремих співробітників, проводити контроль дій користувачів системи;
 3.  контролювати хід виконання завдань;
 4.  «автоматично» узгоджувати виконання документа;
 5.  працювати в режимі інформаційної безпеки, що забезпечується засобами крипто захисту[50, с.131].

Отже, застосування комплексних програмних систем дозволяє радикально поліпшити ситуацію з організацією обліку в цілому [51, с.321-322].

ВИСНОВКИ

Отже, виходячи з матеріалів курсової роботи,можемо зробити наступні висновки:

Організація обліку готівкового обігу добре забезпечена нормативно-правовою базою,а також досить широко розглядається в періодичних виданнях матеріалах науково-практичних конференцій, навчально-практичній літературі, наукових статтях.

Ведення бухгалтерського обліку на підприємстві покладено на бухгалтерську службу підприємства на чолі з головним бухгалтером. Відповідальність працівників бухгалтерської служби за ведення бухгалтерського обліку регулюється посадовими інструкціями та чітко визначеною обліковою політикою.

Зміна облікової політики відбувається в таких випадках:

-зміни статутних вимог ТзОВ «Коломийська автобаза»;

-зміни діючого законодавства;

-зміни П(С)БО.

Зміни облікової політики здійснюються відповідно П(С)БО № 16 «Виправлення помилок і змін у фінансових звітах».

Документальне оформлення готівкового обігу на  ТзОВ «Коломийська автобаза» регулюються такими основними нормативними документами:

1.«Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» затверджене постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 р. N 637.

2. Постанова Правління НБУ «Про встановлення граничної суми готівкового розрахунку» №32 від 09.02.2005 р. 

3. Закон України„Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.99р., № 996-ХІV 

4. Указ Президента України «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки» №436/95 від 12.06.1995р. 

5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 „Загальні вимоги до фінансової звітності" від 31.03.99 р., №87

6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 „Звіт про фінансові результати" від  31.03.99 р., № 87

7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс» від 31.03.99р.  

№ 87. 

8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 „Звіт про рух грошових коштів" від  31.03.99 р., № 87. 

9. Наказ Держкомстату України “Про затвердження типових форм первинного обліку касових операцій” від 15.02.96р. № 51.

10.Інструкція про застосування  Плану рахунків бухгалтерського обліку, затверджена МФУ від 30.11.99 р., №291

В якості існуючої інформаційної системи на підприємстві використовується така система автоматизації діяльності підприємства, як 1С:Підприємство7.7, для вдосконалення організації обліку готівкового обігу  на ТзОВ «Коломийська автобаза» пропонується замінити існуючу версію 1С:Підприємство 7.7 на більш нову та функціональну 1С:Підприємство 8.0.

Інвентаризація каси з покупюрним перерахуванням усіх грошей і перевіркою інших цінностей, що знаходяться в касі проводиться у строки встановленні керівником підприємства, але не рідше одного разу на квартал на кожному підприємстві.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Бутинець Ф.Ф., Чижевська Л.В, Береза С.Л. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник для студентів вузів спеціальності 7.050107 «Економіка підприємства».– Житомир: ЖІТІ, 2000.– 672 с.

2.Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів./За редакцією проф. Ф.Ф.Бутинець. – 5-е вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП «Рута», 2003.– 726 с.

3. Лишиленко О.В. Фінансовий облік: Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ: Видавництво «Центр навчальної літератури», 2008.– 556 с.

4. Вернич О.Г., Шаповалова А.П., Сопко О.В., Лисенко О.В. Бухгалтерський облік: Опорний конспект лекцій. – Київ: Видавництво «Центр навчальної літератури», 2003.– 202 с.

5.Швець В. Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник.–2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2006. – 525с. – (Вища освіта ХХІ століття).

6. Партин Г. О. Бухгалтерський облік: основи теорії та практики: Навч. Посіб. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2000.–245с.

7. Кужельний М. В., Калюга Є. В., Калюга О. В. Контроль фінансової діяльності та правильності її складання: Навчално-методичний посібник для студентів економічних спеціальностей і працівників обліково-аналітичних і контрольно-ревізійних служб підприємств, організацій та установ.–К.: Ельга, Ніка-Центр, 2001.–240с.

8. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В. Д. Базилевича. – К.: Знання, 2006. – 631 с.

9.Чебанова Н.В., Єфіменко Т.І. Фінансовий облік: Підручник. – Київ: видавництво центр «Академія», 2007. – 704 с.

10. Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік: Підручник. – Київ: Вид-во «Центр навчальної літератури», 2004.– 632 с.

11. Васюта-Беркут О.І. Теорія  бухгалтерського обліку: Навч. посіб.– К.: МАУП, 2001.–176с.

12. Гладких Т. В. Фінансовий облік: Навч. Посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 480 с.

13. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: Підручник. – К.: Алерта, 2006.– 1080 с.

14. Швець В. Г.  Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – К.: Знання, 2004. – 447 с.

15. Валентинова Т.Постійна готівка в касі : як забезпечити // Все про бухгалтерський облік -2010-№23(1660) ст.40-41

16. Спеціалісти ДПА в Житомирській області.Чи можна виплачувати зарплату з каси ,коли є податковий борг // Все про бухгалтерський облік-2009-№36 (1553) ст.64

17. Осавул  А.Інвентаризуємо касу// Все про бухгалтерський облік-2010-спецвипуск №100 (1737) Ст.27-28

18. Кулакова М. Звіт про рух грошових коштів.// Все про бухгалтерський облік. – 2008. – №6 (1403). – с.26-34

19. Височан О. Формування моделі активного контролю та її реалізації на ділянці обліку грошових коштів та їх еквівалентів.// Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. – №2. – с.50-56

20. Валентинова Т. Що вважають оприбуткуванням готівки в касі: думка Нацбанку . // Все про бухгалтерський облік. – 2008. – №38 (1435). С.21-22

21. Рудий Є. Хто і як штрафує за несвоєчасне здавання виручки: штраф є – відповідальності немає?//Все про бухгалтерський облік. – 2008. – №72 (1469). – с.9-10

22. Назаренко І. Розмінна монета в касі.// Все про бухгалтерський облік. – 2008. – №14 (1411). – с.11-12

23. Шершун І. Вези – не хочу: спрощено ввезення-вивезення готівки за кордон.// Все про бухгалтерський облік. – 2008. – №68 (1465). – с.13-14

24. Валентинова Т. Щоб фінанси не співали романси.., або як забезпечити постійну готівку в касі.// Все про бухгалтерський облік. – 2007. – №35 (1312). – с.11-12

25. Кропивницький В.Чи включають до розрахунку ліміту каси готівкові внески в статутний фонд //Все про бухгалтерський облік. –2007-№43 (1320)-Ст.22

26. Ковальчук О.Як видати готівку з каси за довіреністю //Все про бухгалтерський облік. –2007-№43 (1320) Ст.64

27. «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» затверджене постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 р. N 637.

28. Постанова Правління НБУ «Про встановлення граничної суми го-тівкового розрахунку» №32 від 09.02.2005 р.

29. Закон України„Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.99р., № 996-ХІV

30. Указ Президента України «Про засто-сування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки» №436/95 від 12.06.1995р.

31. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 „Загальні вимоги до фінансової звітності" від 31.03.99 р., №87

32. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 „Звіт про фінансові результати" від  31.03.99 р., № 87

33. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс» від 31.03.99р.  

№ 87.

34. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 „Звіт про рух грошових коштів" від  31.03.99 р., № 87

35. Наказ Держкомстату України “Про затвер-дження типових форм первинного обліку ка-сових операцій” від 15.02.96р. № 51.

36. Інструкція про застосування  Плану рахунків бухгалтерського обліку, затверджена МФУ від 30.11.99 р., №291

37. Шестерняк М.М.« Облік фінансово-господарських операцій як важливий етап здійснення спільної діяльності» // Конф. «Трансформація господарського механізму в умовах кризи» .– Чернівці ,15-17 квітня 2010 р.

38. Трофімова Т. В. «Проблемні питання запровадження  управлінського обліку на вітчизняних підприємствах» // Конф. «Генезис інституційної системи транзитивних економік» .– Чернівці , 7-8 травня 2008р.

39. Ковальчук Т. М. «Методичні засади фінансового оперативного аналізу» // Конф. «Генезис інституційної системи транзитивних економік» .– Чернівці , 7-8 травня 2008р.

40. Мустеца І. «Гармонізація обліку грошових коштів на українських підприємствах згідно з МСФЗ»  //« Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ» .– Чернівці, 2007р.

41. С.В Чорна «Облік грошових коштів : управлінський аспект» //« Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ» .– Чернівці, 2007р.

42. Танас Л. «Звіт про рух грошових коштів: значення та проблеми складання» //« Стратегія економічного розвитку регіонів в ХХІ столітті» .– Чернівці, 24-25 березня 2006р.

43. Ластівка А. «Теоретико-методичні підходи до обліку грошових коштів» //« Студентська науково-практична конференція КНТЕУ» .– Чернівці, 2006р.

44. Гаврилюк І. «Аналіз грошових коштів» //« Стратегія економічного розвитку регіонів в ХХІ столітті» .– Чернівці, 24-25 березня 2005р.

45. Бутинець Ф.Ф., Горецька Л.Л. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит». – Житомир: ПП «Рута», 2003. – 544 с.

46. Матюха М.М. Інформаційні системи і технології в обліку: Навч. посіб. Для дистанційного навчання. – К.: Університет «Україна», 2005. – 306с

47. Дубій О. 12 уроків з 1С: Бухгалтерії. 2-ге оновлене вид. – Львів: Бак, 2002. – 232 с.

48. Вахненко С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту: Навч. посібник. –Київ: Знання-прес, 2003.

49. Хотинський С.В. Організаційні аспекти бухгалтерського обліку// Бухгалтерський облік і аудит. – 2003. –№4. – с.36-39.

50. Бутинець Ф.Ф. Давидюк Т.В., Євдокимов В.В., Легенчук С.Ф. Інформаційні системи і технології в обліку: Підручник для студентів вищих навчальних закладів./За ред. д.е.н., проф., заслуженого діяча науки і техніки України Ф.Ф. Бутинця.– 3-е вид., перероб і доп. –Житомир: ПП «Рута», 2007.– 468 с.

51. Занкович М. Організація обліку в умовах застосування комп’ютерної техніки// Мат. конф. (10-11 травня 2007 р.). Історичні, економічні та юридичні науки. – Чернівці: Рута, 2007.– с. 321-322.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68809. Реконструкция жилого дома 91 KB
  Квартиры в этих домах как правило имеют заниженные площади в том числе площади жилых комнат и подсобных помещений а также проходы через гостиную в кухню или в спальни. Модернизация жилого дома приведение к современным требованиям его объемно-планировочных решений и архитектурных качеств в результате...
68810. Проект аккумуляторного отделения на 386 автомобилей ПАЗ-672М 309.74 KB
  ТО – это комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности автомобиля при использовании по назначению, при стоянке, хранении или транспортировании. ТО является профилактическим мероприятием и проводится принудительно в плановом порядке, через строго определенные...
68812. Разработка технологического процесса механической обработки детали типа «Вал» 353.34 KB
  В пояснительной записке изложен анализ данной детали её материала обоснование метода получения заготовки и последовательность механической обработки характеристика металлообрабатывающего оборудования. На основании сформулированной темы работы можно определить задачи которые необходимо рассмотреть...
68813. Проект шиномонтажного отделения на 536 автомобилей ВАЗ 2109 485.5 KB
  Выбранные нормативные значения периодичности ТО и пробега автомобилей до КР приводят к конкретным условиям эксплуатации подвижного состава с помощью коэффициентов учитывающих категорию условий эксплуатации К1 модификацию подвижного состава и организацию его работы К2 природно-климатические условия...
68814. Расчет редуктора для привода конвейера 2.22 MB
  Редуктором называют механизм, состоящий из зубчатых и червячных передач, выполненный в виде отдельного агрегата и служащий для передачи от вала двигателя к валу рабочей машины. Кинематическая схема привода может включать, помимо редуктора, открытые зубчатые передачи, цепные или ременные передачи.
68816. Проект редуктора двухступенчатого с цилиндрическими колесами для привода конвейера 598.75 KB
  Редуктор состоит из корпуса в котором размещают элементы передачи зубчатые колеса валы подшипники и т. Как горизонтальные так и вертикальные редукторы могут иметь колеса с прямыми косыми и круговыми зубьями. Редуктор двухступенчатый выполненный по развернутой схеме с цилиндрическими колесами.