71041

Дослідження характеристик трифазного асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором

Лабораторная работа

Производство и промышленные технологии

Вивчити конструкцію принцип дії та експериментально дослідити основні характеристики трифазного асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором. Ротор двигуна складається із осердя зібраного як і статор із тонких листів електротехнічної сталі і закріпленого на валу і обмотки розміщеної в пазах.

Украинкский

2014-11-01

2.21 MB

7 чел.

Робота 16. Дослідження характеристик трифазно-

го  асинхронного   двигуна  з  коротко-

замкненим ротором

16.1. Мета роботи

Вивчити конструкцію, принцип дії та експериментально дослідити основні характеристики трифазного асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором.

16.2. Короткі теоретичні відомості

Із всіх електричних двигунів найбільш простими за конструкцією, надійністю в експлуатації, довговічністю та дешевизною є асинхронні трифазні двигуни. Вони складають більше 85% електричних двигунів, які використовуються в промисловості, в будівництві, на транспорті, в сільському господарстві та в інших установках.

В електричному двигуні відбувається процес перетворення електричної енергії в механічну за рахунок взаємодії магнітних полів. Тому для розуміння принципу дії електричних двигунів змінного      струму необхідно знати як і які утворюються магнітні поля при протіканні синусоїдного струму в їх обмотках.

Більшість електричних машин конструктивно представляє собою два коаксиальних циліндри, які відділені один від одного повітряним проміжком (рис.16.1). Циліндри зібрані із тонких листів електротехнічної сталі з метою зменшення втрат на вихрові струми. Зовнішній циліндр, звичайно нерухомий, називають статором,  а  внутрішній, який

обертається, - ротором.

          Рис. 16.1.

                     В пази  статора  закладають  обмотку.

При протіканні струму з нею зчіплюється

магнітний потік, лінії магнітної індукції якого замикаються по тілу статора, повітряних проміжках і тілу ротора. Місце виходу ліній магнітної індукції із статора приймають за північний полюс, а місце входу їх в статор – за південний полюс магнітного поля статора. Отже, при одній обмотці маємо поле з однією парою полюсів, як показано на рис.16.1. Якщо в пазах статора розмістити дві обмотки, вісі яких змістити на кут , то одержимо магнітне поле з двома парами полюсів.

Лінії магнітної індукції, які проходять поза обмоткою, зчіплюються зі всіма витками обмотки, а ті, що перетинають її, - лише з частиною витків. Тому магнітна індукція (магнітний потік на одиницю площі) на осі обмотки буде найбільшою, а перпендикулярно до неї – буде дорівнювати нулю. Оскільки опір магнітному потоку повітря і міді провідників обмотки, розташованих в пазах, великий, то магнітний потік, в основному, буде проходити між пазами і розподіл магнітної індукції вздовж внутрішнього кола статора буде мати ступінчастий вигляд, як показано на рис.16.2.

Щоби одержати аналітичну залежність розподілу індукції по колу, ступінчастий графік можна розкласти в ряд Фурьє і розглянути першу гармоніку. Для першої гармоніки магнітна індукція в повітряному проміжку має найбільше значення  на вісі обмотки і дорівнює нулю на нейтральній лінії, яка перпендикулярна до вісі обмотки. Для точки, зміщеної відносно вісі на кут , .

Рис.16.2.                                                  Рис.16.3.

Розподіл індукції за гармонічним законом вздовж кола статора, як показано на рис.16.2, відповідає вказаному напрямку струму в обмотці. Коли до обмотки прикласти синосоїдну напругу, то магнітний потік, який зчеплений з обмоткою,і магнітна індукція в будь-якій точці кола статора також будуть змінюватися за синусоїдним законом, тобто . Позначивши максимальне значення індукції на вісі обмотки через , можна записати, що 

,                       /16.1/

якщо рахунок часу вести з моменту, коли індукція має максимальне значення.Необхідно відмітити, що при зміні індукції в часі синусоїдний її розподіл по колу статора не буде порушуватися (змінюється лише амплітуда). На рис. 16.3. показані криві індукції для різних моментів часу (від до ). Із цього рисунка видно, що вісь магнітного поля має незмінне положення у просторі і співпадає з віссю обмотки.Магнітне поле, яке має змінну амплітуду, а вісь якого не змінює свого положення у просторі, називається пульсуючим магнітним полем.

Пульсуюче магнітне поле не створює електромагнітного моменту. Його може створити магнітне поле, яке рухається. У 1885 р. італійський вчений В.Ферраріс відкрив явище обертового магнітного поля, яке було покладено в основу створення асинхронних двигунів. Для створення обертового магнітного поля по колу статора розташували три обмотки, вісі яких зсунуті одна відносно другої на кут , як показано на рис.16.4.

Рис.16.4.                                           Рис.16.5.

При живленні цих обмоток симетричною трифазною системою синусоїдних напруг виникають три пульсуючі магнітні поля, вісі яких також будуть зсунуті на кут .

На рис.16.5 показана картина розподілу магнітної індукції у повітряному проміжку для випадку, коли в першій обмотці струм максимальний. Оскільки магнітний опір повітря сталий, то при визначенні результуючої індукції у бідь-якій точці можна використати принцип накладання. Згідно з цим принципом миттєве значення результуючої індукції В у точці, зміщеній відносно вісі першої обмотки на кут , дорівнюватиме

,                                  /16.2/

де  індукції, що створюють у цій точці пульсуючі поля, зв’язані з першою, другою і третьою обмотками.

Якщо відлік часу будемо вести від моменту, коли індукція на вісі першої обмотки має максимальне значення, то, як і для одної обмотки згідно з /16.1/,

      /16.3/

де  індукції на вісях відповідних обмоток, а  максимальне (амплітудне) значення на вісі кожної обмотки.

Склавши рівняння /16.3/ і замінивши добуток косинусів сумою за формулою , одержимо

 /16.4/

тому що сума останніх трьох членів у рівнянні /16.4/ дорівнює нулю. У цьому легко переконатись, якщо використати формулу .

Допустимо, що точка, в якій ми визначили індукцію, рухається по колу статора від вісі першої обмотки з кутовою швидкістю  у відємному напрямку, тобто за годинниковою стрілкою. Тоді  і в цій точці індукція

.                           /16.5/

Із рівняння /16.5/ слідує, що вісь результуючого магнітного поля обертається у від’ємному напрямку з кутовою швидкістю , здійснюючи повний оберт за час, який дорівнює повному періоду змінного струму, що протікає в обмотці. Значення індукції на цій вісі стале і дорівнює , а по колу статора індукція розподілена за синусоїдним законом.

Магнітне поле, вісь якого обертається, прийнято називати обертовим магнітним полем. Коли величина індукції у повітряному проміжку в точці, яка лежить на вісі обертового поля, не змінюється, то таке поле називають коловим обертовим полем, бо його можна представити вектором сталої довжини, кінець якого, рухаючись, описує коло.

Все сказане про обертове магнітне поле відноситься до випадку, коли обмотка статора складається із трьох секцій, зміщених у просторі на 120˚, що відповідає одній парі полюсів (р=1). Якщо збільшити число секцій в р разів, то кутова швидкість обертового магнітного поля буде в р разів меншою кутової частоти змінного струму, бо за період змінного струму Т вісь поля повернеться на кут . Отже, в багатополюсному двигуні кутова швидкість магнітного поля , де f – частота змінного струму. Оскільки  , де n0 – швидкість в обертах за хвилину, то

.                                          /16.6/

 Асинхронний двигун як і синхронний генератор складається із статора і ротора. Статор представляє собою порожнистий циліндр, зібраний з тонких ізольованих листів електротехнічної сталі. На внутрішній поверхні циліндра, в пазах, розміщена трифазна обмотка, яка вмикається в мережу трифазної напруги і створює обертове магнітне поле. Початки і кінці обмоток статора виведені на щиток. Якщо лінійна напруга в мережі , то обмотки з’єднують зіркою, а коли  - то трикутником.

 Ротор двигуна складається із осердя, зібраного як і статор із тонких листів електротехнічної сталі і закріпленого на валу, і обмотки, розміщеної в пазах. Обмотка короткозамкненого ротора представляє собою алюмінієві стержні, укладені в пази без ізоляції і замкнені з торців кільцями накоротко. За зовнішнім виглядом обмотка нагадує „колесо білки” .

 Принцип дії асинхронного двигуна полягає у тому, що струм, протікаючи в обмотці, утворює магнітне поле, яке обертається відносно статора зі швидкістю . Це магнітне поле індукує в обмотці ротора трифазну систему е.р.с., котра зумовлює протікання трифазного струму. Трифазний струм створює своє магнітне поле, яке обертається відносно ротора зі швидкістю

,                                        /16.7/

де  - частота струму в роторі. Частота струму в роторі згідно /16.7/

,             /16.8/

де n – швидкість обертання ротора;  - ковзання. У просторі магнітне поле буде рухатись зі швидкістю

, тобто магнітне поле, яке створюється струмом в обмотці ротора, обертається у просторі зі швидкістю магнітного поля статора. Однакова (синхронна) швидкість руху магнітних полів статора і ротора утворює електромагнітний момент і це спричиняє перетворення електричної енергії в механічну.

 Будь-яке перетворення енергії одного виду в інший зв’язане з втратами. На рис. 16.6 показана енергетична діаграма двигуна, з якої видно, що підведена електрична потужність , витра-чається на втрати в міді статора  і в сталі (на гістерезис і перемагнічуван-ня) , а остання частина перетворюється у потужність магнітного потоку, що обертається (електромагнітна потужність ).

           Рис. 16.6.                     Електромагнітна     потужність      через

        повітряний проміжок передається на ротор.                                                                                                                     При протіканні струму в обмотці ротора мають місце втрати в міді . Втратами  в сталі ротора нехтують, так як частота струму в ньому мала (1...3 Гц). Тому повна механічну потужність, яку розвиває двигун,

.

Корисна механічна потужність двигуна  менше потужності  на величину механічних втрат  на тертя і додаткових втрат . Втрати  виникають в обмотках і сталі машини і зумовлені зубчатістю сталі статора і ротора і не цілком синусоїдним розподілом магнітного потоку у просторі. Ці втрати створюють додатковий гальмівний момент, як і механічні втрати, і тому їх добавляють до механічних втрат.

Отже, корисна потужність

        /16.9/

Експлуатаційні показники роботи асинхронних двигунів визначають його механічна та робочі характеристики. До них відносять залежності потужність Р1, яку споживає двигун, струм статора І1, ковзання s, коефіцієнт корисної дії η і коефіцієнт потужності cosφ від корисної потужності Р2. Характер цих залежностей можна вияснити на підставі спрощеної заступної схеми.

На рис. 16.7 зображена схема, на якій прийняті такі позначення:        Uффазна напруга живлення; І1 – фазний струм статора; - зведений до обмотки статора струм ротора; х1 і  - реактивний опір обмотки статора і зведений до обмотки статора реактивний опір обмотки ротора; r1 і - активний і зведений опори обмоток статора і ротора; і - активний і реактивний опори контуру намагнічування (опори обмотки статора при холостому ході двигуна, тобто при ); -  струм контуру намагнічування; - ковзання ротора.

               Механічна характе-ристика    асинхронного

двигуна, як і будьякого двигуна, представляє собою залежність швид- кості обертання    від     моменту .     Знайти аналітичний вираз    досить склад-                             Рис.16.7.                             но. Тому шукають залеж-

                                       ність моменту від ков- зання , знаючи, що швидкість двигуна

.                                       /16.10/

На підставі залежностей і будують механічну характеристику двигуна.

 Момент,  який  розвиває  асинхронний  двигун, можна визначити із 

рівності  втрати  потужності  в   колі  ротора   втратам  потужності  на

ковзання, а саме 3, звідки

.                                /16.11/

У відповідності до заступної схеми зведений струм ротора

.                      /16.12/

Підставивши значення  в /16.11/, одержимо

.                   /16.13/

Крива  має два максимуми: один в генераторному режимі, коли , другий – в режимі двигуна. Прирівнявши , визначають критичне значення , при якому момент двигуна досягає максимального (критичного) значення Мк. Критичне ковзання

.                               /16.14/

Підставивши значення в /16.13/, знаходять вираз для визначення критичного моменту

.                /16.15/

Знак „+” в рівностях  /16.14/  і  /16.15/  відноситься до  рушійного  і

гальмівного противмиканням режимів, а знак „-” – до генераторного режиму роботи двигуна паралельно з мережею живлення. Бо в цьому режимі він споживає з мережі струм намагнічування.

Якщо вираз /16.13/ розділити на /16.15/, то після нескладних перетворень одержимо

,                             /16.16/

де .

Із виразу /16.13/ видно, що момент двигуна пропорційний квадрату напруги, тобто момент двигуна дуже чутливий до коливань напруги в мережі. Так, при заданому ковзанні зменшенні напруги на 10% , момент зміниться на 19% (М=0.91Мном), що необхідно враховувати при виборі потужності двигуна.

Критичне ковзання (формула 16.14) і швидкість ідеального холостого ходу (формула 16.16) не залежать від напруги.

На рис. 16.8 наведена характеристика асинхронного двигуна, яка має такі характерні точки:

           -; , при  цьому   швид-

кість двигуна дорівнює синхронній;

- ; , що відповідає номінальному ковзанню і номіна- льному моменту;

- ; - критичне ковзання і максимальний момент в рушійному режимі роботи двигуна;

- ;  - початковий пусковий момент;

- ;   -  макси-мальний момент в генераторному режимі роботи двигуна.

При   двигун  працює  в ре-  жимі гальмування противмиканням.

            При    має  місце  генераторний

     Рис.16.8                     режим роботи двигуна паралельно з        

мережею.

Якщо в рівнянні /16.16/ знехтувати активним опором обмотки статора, то отримаємо формулу, якою практично                               користуються при розрахунках:

.                                       /16.17/

Підставивши в /16.17/ замість біжучих значень М і s їх номінальні значення sн і Мн та позначивши , одержимо

.                             /16.18/

На рис. 16.9 наведена механічна характеристика двигуна, ротор якого має круглі пази. Ділянка характеристики від  до  відповідає рівнянню /16.17/. На ділянці від  до 0 дійсні значення моменту  (крива 1) значно відрізняються від розрахункових (крива 2). Відношення пускового моменту до номінального  знаходиться в межах 1,2...2, при цьому більше відношення характерне для двигунів малої потужності.

                 Щоб  збільшити пуско-  

вий момент випускають асинхронні двигуни спеціального призначен- ня, ротори яких виготов- ляють з подвійними  круглими пазами або з тонкими довгими пазами. Це призводить до збіль- шення пускового момен- ту, але  при низькій шви-                 

дкості   момент двигуна

            стає   меншим за пусковий                          Рис.16.9.                            (крива 3  на рис. 16.9),  що

 зумовлено впливом вищих                                                                

гармонік із-за насичення сталі в зоні зубців ротора. Такі двигуни мають нижчі коефіцієнти корисної дії і потужності.

Робочі характеристики двигуна середньої потужності наведені на рис. 16.10. Їх характер пояснюється наступним. Залежність струму статора від навантаження  нелінійна. При Р2=0 струм статора визначається, в основному, струмом намагнічування. При збільшенні навантаження збільшуються ковзання, е.р.с. обмотки ротора і, як наслідок, зростає струм ротора, що слідує із формули /16.12/. Це зростання не є пропорційним, бо одночасно змінюється і реактивний опір обмотки ротора , де - індуктивність обмотки.

Залежність має дві характерні точки: при ковзання  визначає момент холостого ходу двигуна Мх; при Р2 s=sн. Між цими точками ковзання змінюється за законом, близьким до лінійного, бо

                          Рис. 16.10.                                   де - залежність

моменту двигуна від ковзання (формула 16.16).

Робоча характеристика  виражає залежність між корисною потужністю і потужністю, яку споживає двигун, тобто показує, яка частина повної потужності перетворюється в механічну потужність. Це перетворення залежить від фазового зсуву між напругою і струмом статора. Фазовий зсув визначає також потужність, яка йде на створення електромагнітного поля. Асинхронний двигун, як і трансформатор, споживає із мережі струм І0, який йде на створення основного магнітного потоку і який відстає від напруги на кут φ1, близький до π/2. Тому при холостому ході . При збільшенні навантаження збільшуються активні складові струмів ротора і статора, що призводить до різкого збільшення . Максимального значення  досягає при . При подальшому збільшенні Р2 величина  починає зменшуватись. Це зумовлене збільшенням ковзання, а значить і реактивного опору обмотки ротора, а значить, і фазового зсуву . Зі збільшенням  збільшується і  , а  буде зменшуватись. Для асинхронних двигунів номінальний . Менша цифра відноситься до двигунів малої потужності.

Характер робочої характеристики  пояснюється наступним. Коефіцієнт корисної дії

.                      /16.19/

Втрати потужності  згідно з /16.19/ складається із постійних втрат і змінних, які пропорційні квадрату струму і які залежать від навантаження. При холостому ході переважають втрати в сталі, бо  і І1 дорівнює струму холостого ходу, який близький до струму намагнічування І0. Зі збільшенням Р2 змінні втрати (втрати в міді обмоток  і ) зростають і коли вони досягнуть постійних втрат, к.к.д. буде максимальним. При дальнійшому зростанні Р2 змінні втрати збільшуються, що призводить до значного зменшення к.к.д. Коефіцієнт корисної дії асинхронних двигунів досить високий і знаходиться в межах 0,7...0,96 в залежності від потужності: двигуни великої потужності мають вищий к.к.д.

Вид робочої характеристики  визначає те, що . Оскільки залежність  спочатку різко зростає, досягає максимуму, а потім знижується, то крива  спочатку збільшується помалу, а потім значно зростає, наближаючись до прямої лінії.

Важливою характеристикою асинхронних двигунів є пусковий струм, який в залежності від потужності і конструкції більший номінального в 5...7 разів. Це зумовлено тим, що в момент пуску робота двигуна подібна до роботи трансформатора в режимі короткого замикання, бо індукована в обмотці ротора е.р.с. Е20 максимальна із-за пересікання її магнітним потоком зі швидкістю . Максимальна е.р.с. спричинить максимальний струм в обмотці ротора і відповідно – максимальний (пусковий) струм в обмотці статора. Після пуску е.р.с.  буде зменшуватись, зменшуватись будуть і струми в обмотках ротора і статора до значення, яке відповідатиме рівності моменту двигуна моменту сил опору механізму, який приводиться в рух.

16.3 Програма роботи

1. Ознайомитись з будовою і принципом роботи трифазного асинхронного двигуна з коротко замкненим ротором.

2. Вивчити схему пуску і будову гальмівного механізму.

3. Експериментально дослідити робочі характеристики двигуна.

4. За експериментальними і розрахунковими даними в одних координатах побудувати робочі характеристики.

5. За паспортними даними двигуна побудувати механічну характеристику і порівняти її з експериментальною. Зробити висновки щодо точності розрахунків.

16.4. Опис лабораторної установки

Лабораторна установка (рис. 16.11) складається з трифазного  асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором М, тахогенератора BR, механічного пристрою для створення і вимірювання гальмівного моменту МП, автоматичного вимикача QF і вимірювальних приладів (амперметра РА, вольтметра PV, трифазного ватметра PW), які знаходяться на окремій панелі.

Рис. 16.11

Пристрій для створення і вимірювання гальмівного моменту Мс складається із шківа Ш, паса П, двох пружинних динамометрів Д1 і Д2 і важеля В. Натяг паса здійснюють за допомогою важеля. Натягуючи пас, змінюють силу тертя Fт, яка чисельно дорівнює різниці показів динамометрів.

Гальмівний момент в ньютонах

,                                   /16.20/

де - радіус шківа в метрах; і - покази динамометрів в кілограмах; .

В усталеному режимі момент двигуна зрівноважується гальмівним моментом, тобто

.                                    /16.21/

Паспортні дані двигуна і радіус шківа вказані на панелі приладів.

16.5. Порядок виконання роботи

 

1. Вивчаючи будову розібраного асинхронного двигуна, зверніть увагу на форму пазів, в яких знаходяться обмотки статора і ротора, на систему вентиляції і визначіть число пар полюсів за номінальною швидкістю обертання і за з’єднанням секцій обмотки статора. Крім того, зверніть увагу на конструкцію магнітопроводів двигуна.  

2. Оскільки двигун невеликої потужності, то пуск здійснюють безпосереднім підключенням обмотки статора до мережі живлення автоматичним вимикачем, натиснувши верхню кнопку.

Для створення гальмівного моменту використовується шків з пасом. Випробуйте дію пристрою при нерухомому роторі, натиснувши на важіль, і зверніть увагу на покази динамометрів при зміні сили натягу паса.  

3. Експериментальне дослідження робочих характеристик прово-дять у такій послідовності. При ненатягнутому пасі включають двигун і в режимі холостого ходу покази вольтметра, амперметра, ватметра і тахогенератора заносять в табл. 1.

  Поступово навантажуючи двигун гальмівним пристроєм, записати

покази приладів для значень струму, вказаних в табл. 1.

Таблиця 1

№ п/п

Виміряно

Вирахувано

І1, А

U, В

Р1, Вт

n

F1

F2

M

P2

s

cosφ1

η

1

2

3

4

5

6

7

Іх.х

0.2Ін

0.4Ін

0.6Ін

0.8Ін

Ін

1.2Ін

4. За даними вимірювань вирахувати момент за формулою /16.20/, потужність, ковзання, cosφ і η за такими формулами:

;

;

- при з’єднанні обмотки статора трикутником

або   - при з’єднанні обмотки зіркою;

.

За даними експериментів і вимірювань в одній системі координат побудувати робочі характеристики , , ,  і .

5. За формулою /16.17/ і  розрахувати і побудувати механічну характеристику двигуна , попередньо визначивши ,  і  згідно формули /16.18/. Порівняйте значення розрахункового моменту Мн з експериментальним значенням і зробіть висновок про точність експерименту і про фактори, які могли на її вплинути.

16.6. Контрольні запитання

1. Що створює обертове магнітне поле в асинхронному двигуні?

2. Як залежить швидкість обертання магнітного поля статора від числа полюсів?

3. Як визначити швидкість ідеального холостого ходу двигуна?

4. Що таке ковзання і як його визначити?

5. З якою швидкістю рухається у просторі магнітне поле ротора?

6. Чому трифазний двигун змінного струму назвали асинхронним двигуном?

7. Чи залежить частота струму в обмотці ротора від ковзання?

8. Чому залежність коефіцієнта корисної дії від корисної потужності має екстремум?

9. Чим пояснити великий пусковий струм асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором?

10. Які вживають конструктивні заходи, щоб зменшити величину пускового струму?

189


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

3640. Новая система нормативного регулирования бухгалтерского учета в России 101.5 KB
  Введение В настоящее время происходят серьезные преобразования в российском обществе, вызванные изменением системы общественных отношений и гражданско-правовой среды. Российские компании получили выход на международный рынок, появляются совместные п...
3641. Муниципальное самоуправление в Римском государстве 70.5 KB
  Введение Исследование истории римского общества - изучение ключевых закономерностей его юридического, социального, политического и культурного формирования и обнаружение характерных, свойственных исключительно древнему Риму черт - представляет особы...
3642. Лабораторные работы. Физические свойства жидкостей 437.5 KB
  Изучение физических свойств жидкости. Цель работы: освоение техники измерения плотности, теплового расширения, вязкости и поверхностного натяжения жидкостей. Схема устройства...
3643. Выпарные аппараты и установки 144.5 KB
  Выпарные аппараты и установки Выпаривание - процесс концентрирования жидких растворов различных веществ путем частичного удаления растворителя при кипении раствора. Осуществляется в выпарных аппаратах и установках, работающих, как правило, под вакуу...
3644. Количественное и качественное изучение рационов питания женщин и мужчин г. Москвы и Краснодара 1.01 MB
  Введение Физиологические нормы питания - научно обоснованные и утвержденные в законодательном порядке нормы потребления пищевых веществ, при которых полностью удовлетворяется потребность практически всех здоровых людей в необходимых пищевых вещества...
3645. Расчет выходных параметров производственного процесса при заданных внутренних параметрах 625 KB
  Производственный цикл является важным показателем эффективности производства. Он широко используется для разработки календарных планов цехов, участков, линий, рабочих мест. Целью данной курсовой работы является: - расчет выходных параметров...
3646. Конструирование и расчет автомобилей и тракторов 116.5 KB
  Общие вопросы проектирования. Цикл жизни автомобиля и трактора включает четыре стадии: создание, производство, обращение (поставки) и эксплуатацию. Исследование и обоснование разработки. Цель: определить возможнос...
3647. Исследование уровня цитокинов у больных с гнойно-воспалительными заболеваниями 652 KB
  Гнойно-воспалительные заболевания (ГВЗ) остаются одной из актуальных проблем современной медицины. Так 1/3 всех хирургических больных – это больные с гнойно-воспалительными осложнениями. В дерматологической практике на долю гнойно-восп...
3648. Базы данных СУБД Microsoft Access. Алгоритмы баз данных 514 KB
  В данном курсовом проекте была реализована задача, позволяющая существенно повысить производительность труда работника, за счёт автоматизации проводимых операций. Целью написания данного курсового проекта было получение практических навыков ...