71284

Професійна діяльність учителя початкових класів і педагогічна технологія

Лекция

Педагогика и дидактика

Аналіз вітчизняних і світових досліджень з технологізації початкового навчання. Розвивальне навчання. Тому пріоритетне завдання навчання в початковій школі у світлі реалізації Національної доктрини розвитку освіти України у XXI столітті нових концепцій виховання і навчання...

Украинкский

2014-11-04

35.98 KB

10 чел.

Дисципліна: Педагогічні технології у початковій школі

                    

Модуль ІІ.

Лекція № 8

Професійна діяльність учителя початкових класів і педагогічна технологія.

План лекції

1. Професійна діяльність учителя початкових класів і педагогічна технологія.

2. Особливості професійної діяльності сучасного вчителя початкової школи.

3. Аналіз вітчизняних і світових досліджень з технологізації початкового навчання.

4. Література

1). Бех І. Д. Особистісно зорієнтоване виховання. – К., 1998

2). Дусавицький О. К. Розвивальне навчання. Основні принципи. – Харків, 1996

3). Освітні технології: Посібник / За ред.. О. М. Пєхоти. – К., 2001

4). Савченко О. Я. Дидактика початкової школи. – К., 1998

5) Сисоєва С. О. Основи педагогічної творчості вчителя : Посібник. – К., 1996

1.Професійна діяльність учителя початкових класів і педагогічна технологія.

Початкова освіта це перший освітній рівень, де закладається фундамент загальноосвітньої підготовки школярів. Тому пріоритетне завдання навчання в початковій школі у світлі реалізації Національної доктрини розвитку освіти України у XXI столітті, нових концепцій виховання і навчання учнів загальноосвітніх шкіл України полягає не лише у формуванні в учнів певних знань, загальнонавчальних умінь та навичок, а й в забезпеченні подальшого становлення особистості дитини, розвитку її розумових здібностей, і в першу чергу навчанні дітей творчо і самостійно мислити. Мислення та розумовий розвиток учнів здійснюється в органічній єдності з формуванням у них дійових знані,. Знання це основа мислення, а в процесі формування дійових знань формується мислення школярів [4; 8].

Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» і Постанови Кабінету Міністрів України «Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річннн термін навчання» з 2001 р. функціонує чотирирічна початкова школа. Освітніми результатами початкової школи, відповідно до вимог Державного стандарту початкової освіти, є повноцінні мовленнєві, читацькі, обчислювальні уміння і павички, узагальнені знання про реальний світ у його зв'язках і залежностях, достатньо розвішені мислення, уява, пам'ять, сенсорні вміння, здатність до творчого самовираження.

Таким чином, соціальне замовлення вчителя початкових класів обумовлено специфікою школи І ступеня і сучасними вимогами до неї.

Якщо у минулому роль вчителя початкових класів нерідко розуміли вузько, як навчання школярів азам предметних знань та найпростішим навчальним навичкам та умінням, то сьогодні вимоги до знань, умінь та навичок є не метою, а засобом, умовою досягнення мети — розвитком дитини. Для цього логіка уроку має бути витримана не тільки в предметно-змістовому, але й в психолого-технологічному аспекті, його функції розширились. Сучасний вчитель початкових класів є водночас викладачем, вихователем, організатором діяльності дітей, активним учасником спілкування з учнями, їх батьками і колегами, дослідником педагогічного процесу, консультантом, громадським діячем. Функції професійної діяльності вчителя молодших школярів і навіть ширше, ніж у вчителя-предметника, бо він завжди працює класним керівником і викладає більше різнопрофільних навчальних дисциплін.

Вчителю початкових класів необхідно вміти встановлювати конструктивний контакт у будь-якій сфері діяльності вихованців, з кожним із них і на високому рівні. Для розвитку допитливості дитини, формування в неї пізнавальних інтересів важливим г «уміння створювати необхідну запитально-відповідну атмосферу, уміння проявляти терпимість до чужої думки, уміння зрозуміти стан і перспективу іншого, уміння ідентифікувати себе з іншою соціальною і особистісною роллю, уміння шукати і надавати допомогу, сприяти і радіти, уміння думати разом» [9]. Специфічним для вчителя початкових класів є те, що водночас потрібно бути гуманістично-орієнтованим вихователем. Його зусилля повинні бути спрямовані па розвиток особистості дитини засобами навчального предмета, тому організація засвоєння навчального предмета не є самоціллю для вчителя. Це інструмент особистісного, інтелектуального, соціального розвитку молодшого школяра у загальному контексті теорії розвивального навчання (Л. С. Виготський, Д. Ельконін. В. В. Данилов) |2; 3; 5].

Професійний портрет вчителя будь-якого навчального предмета включає такі структурні компоненти: індивідуальні якості людини (темперамент, нахили тощо), особистісні, комунікативні, діяльнісні. До необхідних якостей вчителя початкових класів слід додати: адекватність самооцінки, рівень домагань; певний оптимум тривожності, інтелектуальну активність; цілеспрямованість; емпатійність. Це повинна бути гуманна, уважна, щира людина (В. С). Сухомлинський), яка завжди має на увазі дитячу соціальну незахищеність (Я. Корчак), може бачити себе в дітях, встати па їх позицію (III. О. Амонашвілі), може поєднувати омріяність і реалістичність в планах і діяннях (О. Я. Савченко).

Сьогодні професійна компетентність вчи теля початкових класів в умовах особистісно орієнтованого навчання це не тільки володіння знаннями, вміннями та досвідом з предмету, але й вміння сформувати внутрішню мотивацію пізнавальної діяльності, чітко, логічно і доступно викласти свої думки, під час уроку організувати співробітництво, знайти шляхи оптимального спілкування, вміти розкрити творчий потенціал, розвивати мислення учнів молодшого шкільного віку.

Отже, зазначимо важливість нових вимог до професійної підготовки студентів психолого-педагогічного факультету до майбутньої професійної діяльності в сучасних умовах.

2. Особливості професійної діяльності сучасного вчителя початкової школи.

Особистісна орієнтація освіти передбачає такий спосіб засвоєння змісту освіти суб'єктом, під час якого відбувається своєрідне «зняття» об'єктивного значення матеріалу та виявлення в ньому суб'єктивного сенсу особистісно стверджувальних цінностей [14; 15]. Особистісно-орієнтоване навчання - не таке навчання, центром якого є особистість дитини, її самобутність, самоцінність: суб'єктний досвід кожного спочатку розкривається, а потім узгоджується зі змістом освіти [15].

Для сучасної вітчизняної початкової школи ідеї гуманістичної педагогіки особистісно орієнтованого навчання надзвичайно актуальні. Технологізація особистісно орієнтованого освітнього простору передбачає спеціальне конструювання навчального тексту дидактичного матеріалу, методичних рекомендацій до його використання, типів навчального діалогу, форм контролю за особистісним розвитком учня в процесі навчально-пізнавальної діяльності. Сьогодні існує чимало особистісно орієнтованих, освітніх технологій, які використовуються в початковій школі.

Вальдорфська педагогіка характеризується як система самопізнання і саморозвитку індивідуальності дитини при партнерстві в вчителем. В її основі лежить антропософське вчення Р. Штайнера про індивідуальність людини, основні компоненти якої - тіло, душа і дух. Принциповим положенням вальдорфської педагогіки є концепція Р. Штайпера про розвиток людини у ритмі семи років. У початкових класах велике значення надається слову вчителя і практичним діям учнів. Стосовно формування навичок читання, письма, обчислювання діє принцип природовідповідності, врахування готовності дитини до цієї діяльності [12].

Теоретична основа технології навчання у Вальдорфській школі спрямованість па цілісне виховання особистості учня з урахуванням особливостей його розвитку. Тому найважливіша вимога - глибоке вивчення індивідуальності дитини, її мислення, характеру, волі, пам'яті тощо. Знайомство з дітьми відбувається ще до вступу у школу.

Виняткового значення надається педагогічному впливу довкілля. Вальдорфські вчителі прагнуть поглибити у дітей почуття зв'язку з природою: «Те. що добре для природи, завжди добре й для людей». Тому дітей вчать жити у співробітництві й злагоді із світом природи.

Вальдорфські школи існують в різних країнах світу: Німеччині, Швейцарії, Англії, Ізраїлі, Австрії тощо. Починаючи з 1995 р. такі школи працюють в Україні: дві в Одесі, по одній — в Донецьку, Дніпропетровську, Кіровограді. Існують центри Вальдорфської ініціативи у Харкові, Львові, Києві, Івано-Франківську та інших містах.

До вчителя Вальдорфської школи висуваються високі вимоги. Він має бути високодуховною людиною, глибоко знати філософські основи антропософії, грати на музичних інструментах, володіти трьома мовами (рідною і двома іноземними).

Школа Марії Монтессорі теж є моделлю особистісного навчання. В її основі лежить ідея про те, що кожна дитина з її індивідуальними можливостями, погребами, системою стосунків проходить свій, індивідуальний шлях розвитку. Кредо видатного педагога •• експериментальне вивчення дитини в умовах її вільного виховання в спеціально організованому середовищі у концепції М. Монтессорі приділено увагу питанням продовження «ліній» дошкільного розвитку в педагогіці початкового навчання. Враховуючи яку особливість розвитку дітей молодшого шкільного віку, як рухливість, М. Монтессорі вважала, що домінуючими методами навчання мають бути практичні дії з дидактичним матеріалом різного призначення.

Школа М. Монтессорі побудована на ідеях вільного, природовідповідного виховання дитини на засадах самостійності і самовиховання. Основні принципи такого виховання: створення педагогічно доцільного виховного і розвиваючого середовища, міцний зв'язок з природою, постійне вивчення особистості дитини в діяльності, співробітництво з дорослими, з іншими дітьми, робота дітей у різновікових групах, виховання позитивних почуттів, власної гідності дитини, самопізнання своїх можливостей, привчання до самодисципліни, самоорганізації і порядку, тісний контакт з батьками .

Педагогічна система М.Монтессорі знайшла своїх прихильників не тільки в Італії, Бельгії, Німеччині, Голландії, СПІД, Франції, Данії, а іі в Україні. Вже у 1992 р. в Києві розпочала свою роботу «Школа Монтессорі». Вчителі та вихователі чітко дотримуються трьох основних положень, цієї педагогічної теорії: виховання мас бути піл і,ним, індивідуальним, спиратися на дані спостережень за дитиною та головного принципу: «Допоможи мені це зроби і її самому».

Великою популярністю в країнах Західної Сиропи користується педагогічна концепція французького педагога Селестена Френе. її головні ознаки: обов'язкове врахування особливостей вікової психології та різноманітності здібностей і нахилів дітей, цілеспрямоване стимулювання їхньої інтелектуальної та емоційної активності, суспільно корисна праця на всіх етапах навчання, створення ефективної системи шкільного самоврядування. С. Френе реалізував свої задуми не через окремі методи, а через численні «виховні технології» та «нові матеріальні засоби навчання і виховання». Провідна роль у вихованні належала восьми лабораторіям та майстерням, де діти займалися різними видами праці [ 12].

В останні роки все частіше увагу громадськості привертають технології розвивального навчання, з якими пов'язується можливість принципових змін у школі. Розвивальне навчання базується на теорії Л. С. Виготського: «Педагогіка повинна орієнтуватися не па вчорашній день, а па завтрашній день дитячого розвитку. Навчання добре лише тоді, коли воно іде попереду розвитку» [2. 250].

Однією із теорії розвивального навчання є теорія Л. В. банкова. Розвиток, па його думку, — це прояв у психіці дитини новоутворень у

всіх сферах психіки: розума, волі, почуттів школярів. Кожне новоутворення є наслідком взаємодії всіх цих сфер і просуває особистість в цілому. Основними принципами системи Л. В. банкова є:

  1.  навчання на високому рівні труднощів;
  2.  провідна роль теоретичних знань;
  3.  вивчення програмного матеріалу швидкими темпами;
  4.  загальний розвиток усіх учнів: і слабких, і сильних.

У початкових школах України широкого розповсюдження отримало розвивальне навчання. Фундаментом цієї системи є положення, згідно з яким дитина розглядається як суб'єкт учіння. Головною метою розвивального навчання є формування активного, самостійного творчого мислення учня, і на цін основі поступового переходу до самостійного навчання. Якщо в традиційній школі головна мета навчити учня читати, писати, рахувати, то в розвивальному навчанні сформувати навчальну діяльність (постановка навчальної задачі. планування способу дій. рефлексія) [3; 5; 12].

Сам процес навчання здійснюється за принципами: від абстрактного до конкретного, від загального до часткового. Діти у класах розвивального навчання спочатку засвоюють загальні поняття, що складають основу предмета, потім вивчають конкретні явища цього поняті я. Розв'язуючи конкретне завдання, учні знаходять загальний спосіб вирішення подібного типу чадам. Такий підхід дозволяє формувати у дітей теоретичне мислення.

Групова форма навчальної діяльності виникла як альтернатива традиційній. В її основу покладено ідеї Ж.-Ж. Руссо, И. Г. Песталоцці, Д. Дьюї про вільний розвиток і виховання дитини. Групова робота па уроці форма організації навчання в малих групах на основі співробітництва з мітко розподіленими завданнями для учнів, об'єднаних спільною навчальною метою. Такий підхід сприяє формуванню вмінь співпраці, спілкування . Робота в малих групах характеризується такими ознаками:

  1.  взаємозалежність членів групи;
  2.  особистісна відповідальність кожного члена групи за власні успіхи та успіхи своїх товаришів;
  3.  сумісна навчально-пізнавальна, творча діяльність учнів у групі;
  4.  загальна оцінка роботи групи, яка складається іч оцінки форми спілкування учнів поряд ч академічними результатами роботи.

Групова навчальна діяльність, па відміну від фронтальної та індивідуальної, не полюс учнів один від одного, а навпаки, дозволяє реалізувати природне прагнення до спілкування, взаємодопомоги і співпраці.

Серед існуючих технології в початковій школі можна назва ти теорію вирішення винахідливих задач Г. С. Альтшуллера, укрупнення дидактичної одиниці П. Ерднієва та інші.

Таким чином, у початковій школі використовує п,ся велика кількість освітніх технологій. Тому початкова школа чекає на професіоналів високого класу, здатних впроваджувати в навчальний процес сучасні освітні технології.

3. Аналіз вітчизняних і світових досліджень з технологізації початкового навчання.

Психолого-педагогічна грамотність майбутнього вчителя не набувається автоматично, разом із збагаченням теоретико-фахової обізнаності і та розширенням методичного арсеналу студента протягом професійної о навчання.

Проблему професійної підготовки вчителя початкових класів порушували багато вчених. Так, видатний  педагог Я. А. Коменський, розкриваючи цілі, принципи, методи навчання і виховання дітей, великого значення надавав особистості вчителя, його ролі у навчально-виховному процесі школи. Як писав Я. А. Коменський, вчителю, вихователю дітей, необхідно багато знати і вміти: володіти мистецтвом навчання та виховання; потрібно запалювати в дітях гаряче бажання до знань і до уміння, а це можливо тоді, коли вчитель буде захоплювати їх своїм батьківським славленням, манерами і словами, якщо він буде чесним і працелюбним .

У сучасній теорії і практиці педагогічної освіти погляди па цілі професійно-педагогічної підготовки оновлюються з позиції теорії особистісно зорієнтованого навчання та виховання. На думку багатьох дослідників (С. Бєлозерцев, В. Болотов., В. Новичков. В. Лазарев, П. Конопліна, О. Пєхота, О. Савченко, В. Семиченко та ін.), педагогічна освіта в її автентичному розумінні повинна насамперед забезпечувані загальний та професійний розвиток особистості майбутнього вчителя.

На основі аналізу літератури з проблеми підготовки майбутнього вчителя до навчання молодших школярів в умовах особистістю орієнтованого навчання нами було визначено, що питання удосконалення підготовки майбутнього вчи теля початкових класів обговорюється і досліджується з великою зацікавленістю. Зокрема, розробці проблеми формування професійної готовності студентів до творчої педагогічної діяльності присвячено дослідження І. Богданової, Н. Кічук, А. Ліщенко. Предметом дослідницької уваги інших вчених (О. Абдулліна, Л. Кондратова) стало визначення компонентів педагогічної діяльності вчителя сьогодення. На особистістю орієнтовану підготовку майбутнього вчителя наголошує О. Савченко: особистісно орієнтована педагогічна освіта передбачає проектування індивідуальної траєкторії професійного становлення кожного студента протягом усіх років його навчання. Л. Нєтухова звертає увагу на особливості підготовки вчителя початкових класів в умовах гуманізації освіти.

У світовій педагогіці також приділяється увага і цьому питанню. Так, японський педагог Т. Кіучі запропонував моделі, вчителя, основними ознаками і якостями якого є: здібність одночасно вчити і виховувати, мінні теоретичні знання, висока культура і усвідомлення цінностей виховання, свобода і відповідальність, приналежність до інтелектуальної еліти.

Оригінальна модель, підготовки, що побудована на основі формування цілісної особистості вчителя, запропонована російським вченим В. А. Сластьоніним. Передбачено, що сучасний педагог повинен володіти основами економічних знані,, уміннями організаційної та виховної роботи, комп'ютером, високою культурою, добре володіти іноземною мовою, бутті ініціативною і відповідальною людиною, мат п потребу у постійному збагаченні і оновленні знань, бути здатним до інновацій.

Незаперечний факт, що саме вчитель початкових класів може вилинути на творчий розвиток і становлення особистості молодшого школяра, його інтересів, цінностей, ідеалів. Тому нагальною потребою сьогодення є необхідність, якісного оновлення професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя початкових класів в умовах педагогічного університету. Ефективність підготовки буде високою, якщо у випускника психолого-педагогічного факультету буде сформована готовність до впровадження в навчальний процес школи І ступеня сучасних освітніх технологій.

Ось чому майбутній вчитель початкових класів зобов'язаний мати якісну психолого-педагогічну та методичну підготовку з педагогічних технологій.

Питання для самоконтролю:

1. У чому полягає готовність вчителя початкових класів до використання педагогічних технологій?

2. У чому полягають особливості професійної діяльності сучасного вчителя початкової школи?

3.  Проаналізувати досвід вітчизняних і світових досліджень з технологізації початкового навчання.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

60151. Внеклассное мероприятие по информатике и литературе. Творческая лаборатория «Я всё могу» 118.5 KB
  Пушкина развивать устную речь учащихся логическое мышление внимание наблюдательность умение анализировать информацию воспитывать любви к искусству к русской словесности воспитывать ответственности за порученное дело чувства коллективизма гуманизма...
60152. ЗИМУ ЯК ПРОЖИТИ БЕЗ ПРОБЛЕМ? 243 KB
  МЕТА: ознайомити учнів з видовим різноманіттям зимуючих птахів своєї місцевості;надати учням знання з біології птахів аспектів їх підгодівлі. Обладнання: плакати з зображеннями птахів матеріали для конкурсів маски птахів листівки агітаційного змісту.
60153. Дружба – велика сила 193.5 KB
  Очікуванні результати: Після заняття учні зможуть: сформулювати поняття дружба; практикувати навички взаємодопомоги при вирішенні різних проблем; критично ставитися до себе і своїх особистих якостей вчинків; знати прислів’я та приказки про дружбу.
60154. Інтелектуальна гра «Я ЛЮБЛЮ УКРАЇНСЬКУ» 152 KB
  Стимулювати інтерес учнів до удосконалення мовної компетентності та збагачення свого словникового запасу; розвивати швидкість мислення та память; прищеплювати здоровий дух змагання; через міжпредметні звязки виховувати пізнавальні інтереси любов і повагу...
60155. Европейский день языков и межкультурного диалога 120.5 KB
  Слово учителя 26 сентября каждого года празднуется Европейский день языков. И в первый год 21 века произошло и первое празднование Европейского дня языков. В настоящее время в Европе сосуществуют свыше 70 национальных и региональных языков.
60156. Біологічна інтелектуальна гра «Зоряний час» 77 KB
  Перші 3 тури складаються з запитань завдань на які пропонується 4 варіанти відповідей із яких ви вибираєте правильну і відповідь на запитання даєте за допомогою карточки з відповідною цифрою. Право на відповідь мають і основний учасник та його помічник.
60158. Конкурс «Кмітливих, веселих та розумних математиків» 141.5 KB
  Отже розпочинаємо наш конкурс Кмітливих веселих та розумних математиків 1 завдання конкурсу: Математичні розвідники 10 хвилин В далеку давнину люди складали прислів’я та приказки які дойшли і нині до нас. 2 завдання конкурсу...
60159. «Усе в твоїх руках…» Проект з основ здоров’я 100.5 KB
  Навчальний план проекту з основ здоров’я для учнів 4 класу Тема проекту: Усе в твоїх руках Ключове питання: Чи впливає характер людини на її здоров’я Тематичні питання: Чи справді наше здоров’я у наших руках Для здоров’я краще...