71474

Іноземна (французька мова)

Книга

Иностранные языки, филология и лингвистика

Ці матеріали складено у відповідності до програми навчальної дисципліни« Іноземна мова», затвердженої ректором ДДФА у 2012 році, зокрема, тієї її частини, що стосується ІІ етапу навчання у групах нормативного вивчення французької мови.

Украинкский

2014-11-07

1.21 MB

0 чел.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Дніпропетровська державна фінансова академія

французька мова

Збірка завдань та роздаткових карток

(для студентів)

Дніпропетровськ -2013


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Дніпропетровська державна фінансова академія

ЗБІРКА ЗАВДАНЬ ТА РОЗДАТКОВИХ КАРТОК

(для студентів)

до методичного посібника

із інтегративного використання автентичних мовних матеріалів,

які задовольняють потреби навчання

з дисципліни «Іноземна (французька мова)»

за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво»

за напрямами підготовки 6.030509 «Облік і аудит»,

6.030508 «Фінанси і кредит»,

6.030504 «Економіка підприємства»,

6.030505 «Управління персоналом та економіка праці».

Дніпропетровськ – 2013


ББК 81.2 Фрн

М – 64

К – 73

Збірка завдань та роздаткових карток (для студентів) до методичного посібника із інтегративного використання автентичних мовних матеріалів, які задовольняють потреби навчання з дисципліни «Іноземна (французька мова) (нормативний курс)» для студентів ІІ курсу денної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямами підготовки 6.030509 «Облік і аудит», 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці». – Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2013. – 102с.

Ці матеріали складено у відповідності до програми навчальної дисципліни« Іноземна мова», затвердженої ректором ДДФА у 2012 році, зокрема, тієї її частини, що стосується ІІ етапу навчання у групах нормативного вивчення французької мови. Дана навчально - методична праця призначена для студентів і є супровідною літературою для конкретизації кожного заняття, описаного із педагогічної точки зору в методичних матеріалах для викладачів щодо викладання французької мови у названій структурі.

Приоритети роботи за даною навчально-методичною збіркою: автентичні взірці мовлення, потреби професійного спілкування, особистості студентів, їх висока вмотивованість, осмислення індивідуальних способів навчальної роботи, розуміння шляхів подолання особистих комунікативних вад, творча робота із текстами (письмовими та усними), загальне спілкування або бесіди в невеликих групах, обов’язковим партнером в яких постає викладач, коректно підтримуючи висловлювання студентів; максимально можливе наближення навчального ефекту до В2 (за міжнародною класифікацією).

Послідовна й цілеспрямована робота за зібраними тут матеріалами здатна забезпечити досягнення мети навчальної дисципліни «Іноземна (французька) мова» на ІІ етапі навчання.

Автор – укладач:

Т.Ю. Миронова

Т.Ф. Котельникова

– кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов Дніпропетровської державної фінансової академії

- старший викладач кафедри іноземних мов Дніпропетровської державної фінансової академії

Рецензенти:

Н.Д.Гребенюк                       

– кандидат психологічних наук,, доцент кафедри педагогічної та вікової психології ДНУ ім. О. Гончара

І.І. Токун

– старший викладач кафедри іноземних мов Дніпропетровської державної фінансової академії

Відповідальний за випуск:

Т.Ю. Миронова

– завідувач кафедри іноземних мов

Розглянуто та схвалено на засіданні вченої ради факультету управління персоналом та економіки праці

Протокол № __2_ від 14.06.2013 р.

Розглянуто та схвалено

на засіданні кафедри

іноземних мов

Протокол № 9 від 11.03..2013 р.

ЗМІСТ

Передмова…………………………………………………………………

4

І.1. Семестр 3. Організаційний модуль 5. Змістовий модуль 37-38…...

5

2. Змістовий модуль.39-40…………………………………….………….

10

3. Змістовий модуль 41-42……………………………………………….

17

4. Змістовий модуль 43-44.……………………………………………….

22

ІІ. 6. Cеместр 3. Організаційний модуль 6. Змістовий модуль 45-46.…

28

7. Змістовий модуль 47-48……………………………………………….

34

8. Змістовий модуль 49-50……………………………………………….

40

9. Змістовий модуль 51-52……………...………………………………..

44

10. Змістовий модуль 53-54……………...……………………………….

51

ІІІ.10. Cеместр 4. Організаційний модуль 7. Змістовий модуль 55-56..

53

11. Змістовий модуль 57-58………………………………………………

59

12. Змістовий модуль 59-60.……………………………………………...

66

13. Змістовий модуль 61-62..……………………………………………..

72

14. Змістовий модуль 63-64..……………………………………………..

78

IV.15. Cеместр 4. Організаційний модуль 8; Змістовий модуль 65-66..

83

16. Змістовий модуль 67-68..……………………………………………..

93

17. Змістовий модуль 69-70..……………………………………………..

97

V. Список рекомендованої літератури ……………………….……..…

98


передмова

Збірка текстів і роздаткових карток призначена для студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра у галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», за напрямами підготовки напрям підготовки: 6.030509«Облік та аудит»,6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці». Цю навчально методичну збірку складено у відповідності до програми навчальної дисципліни« Іноземна мова», затвердженої ректором ДДФА у 2012 році, зокрема, тієї її частини, що стосується ІІ етапу навчання у групах нормативного вивчення французької мови.

Мета навчально методичної збірки, яка поєднує всі аутентичні  та вітчизняні навчально методичні ресурси, що задовольняють викладання французької мови у групах нормативного навчання, допомогти студентам раціонально розподілити й засвоїти програмний навчальний матеріал, правильно організувати самостійну роботу, ефективно застосовувати набуті знання й навички під час виконання індивідуальних завдань творчого характеру, удосконалити й розвити іншомовні комунікативні компетенції студентів, що забезпечать їх ефективну мовленнєву поведінку в обмеженому колі академічних і професійно спрямованих ситуацій на рубіжному рівні «незалежного користувача» (у максимально можливому наближенні до В2 за міжнародною класифікацією)1.

Усі ці аспекти навчання найшли відображення у структурі даних навчально-методичних матеріалів, які пункт за пунктом відображають програму навчальної дисципліни «Іноземна мова (французька)», а також представляють собою роздавальний картковий матеріал.

Самостійна робота студентів забезпечується навчальними посібниками, методичними рекомендаціями, фонозаписами навчальних матеріалів. Самостійну роботу студенти можуть виконувати в бібліотеці, лінгафонному кабінеті, а також у домашніх умовах.

Практичні заняття

Структура кожного практичного заняття визначається його темою і метою, і включає різні види діяльності студентів. Зміст і порядок роботи на занятті розкриваються в методичних рекомендаціях. Більшість завдань передбачають роботу в парах або невеликих групах, що не тільки допомагає студентам набути навичок міжособистісного спілкування, які знадобляться їм у майбутній роботі, але й сприяє навчальній мотивації, полегшує процес навчання.

Індивідуальні завдання спрямовані на розвиток індивідуальних здібностей студентів, які проявляються під час написання особистого резюме, листа-запита та листа-пропозиції, а також складання бізнес-плану.

Послідовна й цілеспрямована робота викладача і студентів із використання зібраних тут матеріалів забезпечує досягнення мети навчальної дисципліни «Іноземна (французька) мова» на ІІ етапі навчання.


37-38. Cеместр 3

Організаційний модуль 5 

Змістовий модуль 37-38 

Цікаві факти з життя знаменитих економістів: Початкове опрацювання тексту. Аудіювання, читання, переклад у обговоренні та письмо. Цікаві факти з життя знаменитих економістів:

Поглиблене опрацювання тексту. Мовлення монологічне і діалогічне. Граматика:Умовний спосіб. Conditionnel.

Текст 1 Змістовий модуль 37, 38 La vie d'Adam Smith.

Adam Smith est né à Kirkcaldy, en Ecosse, baptisй le 5 juin 1723. Son pиre йtait contrфleur des douanes, mort six mois avant la naissance de l'enfant. Malgrй les soins de sa mиre, sa santй est assez fragile. Brillant йlиve а l'universitй de Glasgow, oщ il entre а 14 ans, il se passionne pour les mathйmatiques oщ il excelle. Il y suit notamment les cours du philosophe Hutcheson, qui l'imprиgne des principes de l'йcole philosophique йcossaise (L'homme est guidй par deux grandes familles de forces instinctuelles : des instincts йgoпstes qui dйveloppent l'esprit de conquкte, des instincts altruistes, sens moral innй, qui favorisent la coopйration). Il achиve ses йtudes а Oxford, oщ il entre а l'вge de 17 ans. Il йtudie la littйrature et la philosophie. Son orientation premiиre йtait d'entrer dans les ordres, mais la lecture de Hume (dont la dйcouverte d'un livre dans sa chambre lui a failli valoir une exclusion) l'en dissuade.

En 1748, il enseigne la rhйtorique et les belles lettres а Edimbourg. Il se lie d'amitiй avec Hume, qui est alors rйprouvй par les autoritйs religieuses. En 1751, il obtient la chaire de logique а Glasgow. Anecdote rйvйlatrice, Adam Smith, esprit rationnel opposй au dogmatisme, refuse de donner des cours en latin, ce qu'il considиre comme une tradition non fondйe sur la Raison. En 1752, il йchange sa chaire contre celle de philosophie morale, а oщ il remplace Hutcheson. Son enseignement a un succиs qui retentit jusqu'en Europe : ses йlиves viennent parfois de Moscou pour suivre ses cours, Voltaire, notamment, lui en envoie. Smith frйquente les clubs littйraires et politiques de l'йpoque oщ il prкche le libre-йchange. Il forme, notamment avec Hume, la Sociйtй d'Йdimbourg « pour encourager les arts, les sciences, l'industrie et l'agriculture en Йcosse », en 1754. Il se livre а des travaux philosophiques, comme la Theory of the Moral Sentiments (La Thйorie des sentiments moraux), publiй en 1759, qui lui vaut une grande admiration et le prйceptorat du jeune duc de Buccleuch en 1763, avec qui il entreprend le voyage traditionnel sur le continent. Smith visite ainsi Paris, oщ il retrouve Hume en 1764, Toulouse, Montpellier, Genиve, oщ il rencontre Voltaire qu'il respecte beaucoup et, de nouveau de passage а Paris, frйquente la sociйtй des philosophes et encyclopйdistes, dont d'Alembert, D'Holbach , Helvйtius, Necker, Turgot, Morellet, Quesnay, avec qui il dйbat des questions йconomiques. Durant ce voyage, jusqu'alors maоtre en philosophie, il est initiй а l'йconomique politique, et les physiocrates l'influencent йnormйment. Mais le 17 octobre 1766, l'assassinat а Paris du frиre cadet de son jeune йlиve qui les avait rejoints, interrompt brutalement le prйceptorat.

 Il apparaоt que Smith se complaоt dans une vie purement intellectuelle, puisque apparemment, le romanesque n'a jamais eu sa place dans la vie de Smith. On dit qu'il fut amoureux d'une anglaise qui l'йconduit, mais sa vie sentimentale se limite а cette anecdote. Distrait et bourrй de manies, il tйmoigne toujours de trиs peu de goыt pour la vie sociale.

 Au retour de ses voyages, en 1766, il s'installe а Kirkcaldy et se consacra а son grand ouvrage, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, (Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations) qui paraоt le 9 mars 1776. Il dйclasse ainsi les auteurs franзais, jusqu'ici maоtre du champ йconomique, et est considйrй comme le « pиre de l'йconomie politique ». Ce livre influence la politique йconomique de l'Angleterre de maniиre majeure. Pitt applique ses principes dans le traitй qu'il signe avec la France en 1786, et s'en sert pour l'йlaboration de ses budgets. C'est la premiиre fois qu'on applique а l'йconomie politique les procйdйs de l'enquкte scientifique, ou mieux qu'on tente d'en faire une science spйcifique. Aprиs un petit voyage а Londres oщ il recueille les tйmoignages de l'admiration de ses amis, Smith est nommй commissaire des douanes en 1777, comme son pиre. Il semble dиs lors assez fatiguй. Il subit rйguliиrement des malaises, et se consacre а son mйtier administratif. La mort de sa mиre (pourtant вgйe de 90 ans) l'affecte au point que sa santй dйcline encore, et qu'il subit une attaque de paralysie en 1786. En 1787, nommй recteur de Glasgow, il n'a pas la force de prononcer son discours d'installation. Il meurt ainsi, traоnant ce qu'il lui reste de vie, а Londres, le 17 juillet 1790. Son hйritage est curieusement modeste… On dйcouvre alors que le thйoricien du libйralisme classique aurait donnй toute sa vie la plus grande partie de sa fortune а… des њuvres caritatives.

Шановний студенте!

Це заняття тобі допоможе:

як самостійно працювати із текстом на тему «Цікаві факти з життя знаменитих економістів».

як відпрацьовувати вимову наближену до якісних характеристик мовлення освіченої франкомовної людини у тексті на тему «Цікаві факти з життя знаменитих економістів».

як навчатися мови і бути задоволеним від процесу і результату.

як шукати повний смисл слів у тексті на тему «Цікаві факти з життя знаменитих економістів».

як пов’язати власні думки із знанням із французької граматики на тему Présent de l’Indicatif.

як цінувати мовлення викладача, який стає взірцем іншомовного спілкування.

як наближатися до провідної риси в стилі навчання в франкомовній реальності: це − неможливість нечесної поведінки в освіті, а надалі і в житті, як-то: списування, підказок тощо.

як подолати ніяковість і навчитися не боятися говорити іноземною мовою на тему «Цікаві факти з життя знаменитих економістів» перед слухачами.

як збирати зернята знань про французьку культуру у тексті на тему «Цікаві факти з життя знаменитих економістів».

як працювати із текстом на тему «Цікаві факти з життя знаменитих економістів» на манер первинного опрацювання.

чому необхідно обов’язково навчитися писати текст на тему «Цікаві факти з життя знаменитих економістів», готуватися до словникового диктанту, текстового диктанту, а також вільного висловлювання змісту тексту у своїх 5-7 реченнях.

чому важливо читати текст на тему «Цікаві факти з життя знаменитих економістів» вголос самому, тим більш енергійно робити це в разі нагоди почитати разом із викладачем

чому небезпечно заучувати текст на тему «Цікаві факти з життя знаменитих економістів», якщо невірно промовляються слова.

як розпізнавати граматичні форми Conditionnel в тексті і шукати смисл цих граматичних виразів

Змістовий модуль 37-40

Мотиваційна пауза 5-10 хв.

Лінгвокультурний матеріал: вірші французького дитинства як основа фонетичного вдосконалення

Quel étrange jeu de cartes !

Les rois n'aiment pas les reines,

Les valets veulent combattre,

Et les dix n'ont pas de veine.

Les piques, plus pacifiques,

Se comprennent assez bien;

Ils adorent la musique

Et vivent en bohйmiens.

Les trиfles sont si distraits

Qu'ils tombent sur les carreaux.

Quand un cinq rencontre un sept,

Ils se traitent de nigauds.

Quel йtrange jeu de cartes !

Le diable mкme en a peur

Car il s'est brыlй la patte

En retournant l'as de coeur.

ГраматичнЕ нагадування

Conditionnel

Conditionnel

 •  виражає припущення;
 •  має два часи: Conditionnel présent, Conditionnel passé;
 •  використовується в усній і письмовій мові;
 •  вживається як в простому так і в складному реченні.

Форми і значення Conditionnel présent

Conditionnel présent

 •  має такі ж форми, як і Futur dans le passé :

1-ша група

je préférerais

ІІ-га група

je finirais

ІІІ-я група

je croirais, ... je recevrais, ... je partirais, ...

 •  відносить припустиму дію до теперішнього або майбутнього часу:

Ce serait étrange d’en parler maintenant.

Було б дивно говорити про це зараз.

Tu voudrais les voir demain ?

Ти хотів би побачити їх завтра?

Conditionnel présent і Futur dans le passé відрізняються за допомогою контексту:

Теперішній / майбутній час

Минулий час

Conditionnel présent

Futur dans le passé 

Je pense qu’il pourrait faire ce dessin.

Я думаю, що він міг би зробити цей малюнок.

Il a dit qu’il pourrait faire ce dessin.

Він сказав, що зможе зробити цей малюнок.

Виконайте вправи:

1. Поставте дієслова в Conditionnel présent.

1-а особа однини і множини.

Être, envoyer, rougir, couvrir, courir, craindre, dire ;

2-а особа однини і множини .

Ceder, recueillir, revoir, s'en aller, pouvoir, faire, avoir

3-я особа однини і множини.

Courir, apercevoir, valoir, mourir, savoir, conduire, se lever

2. Запишіть номера речень з Conditionnel présent і Futur dans le passé. Перекладіть їх.

А – Conditionnel présent

В - Futur dans le passé

 1.   Il voulait savoir si elle l'accompagnerait.
 2.   Tu dis que tu pourrais surmonter cet obstacle ?
 3.   L'électricité ne marchait toujours pas. On dînerait aux chandelles.
 4.   Elle me demande si elle pourrait desservir la table.
 5.  Tu t'imaginerais Dieu sait quoi.

Домашнє завдання 1

Вдосконалення читання тексту, самостійне написання нових слів, складаючи їх список у зошитах із перекладом, практика із легкості перекладу тесту на манер красивого рідного мовлення як у перекладача-професіонала. Приготуйте питання до викладача про те, що ви не зрозуміли, а також розповідайте  про своє розуміння самостійного  вдосконалення із іноземної мови і найбільші труднощі у цьому. Які перспективи у використанні мови ви відчуваєте?

Домашнє завдання 2 

Виконай вправу 141 із підручника [Л1] на cтор. 409. Особливо корисно самостійно монологічно висловлювання за темою. Викладач може підтримувати вислови на манер «ми з тобою однієї думки із цієї теми».


39-40. Cеместр 3
 

Організаційний модуль 5

Змістовий модуль 39-40 

Цікаві факти з життя знаменитих економістів: Початкове опрацювання тексту. Лексика. Аудіювання, читання, переклад у обговоренні та письмо.

Цікаві факти з життя знаменитих економістів: Поглиблене опрацювання тексту: Монологічне і діалогічне мовлення. Граматика: Умовний спосіб.

Шановний студенте!

Це заняття тобі допоможе:

зрозуміти, чому це важливо вміти висловлюватися французькою мовою на тему «Цікаві факти з життя знаменитих економістів» і як це може стати корисним у твоїй країні і, може, змінити обставини у твоєму житті.

самостійно працювати із текстом на тему «Цікаві факти з життя знаменитих економістів» на іноземній мові.

відпрацьовувати вимову за текстом на тему «Цікаві факти з життя знаменитих економістів» наближену до якісних характеристик мовлення освіченої франкомовної людини.

навчатися мови і бути задоволеним від процесу і результату.

шукати повний смисл слів у тексті  на тему «Цікаві факти з життя знаменитих економістів».

пов’язувати власні думки із знанням із французької граматики на тему Conditionnel passé

цінувати мовлення викладача, який стає взірцем іншомовного спілкування.

наближатися до провідної риси навчання в франкомовній реальності: це − неможливість нечесної поведінки в освіті, а надалі і в житті, як-то: списувань, підказок тощо.

долати ніяковість і навчатися не боятися говорити на тему «Цікаві факти з життя знаменитих економістів» іноземною мовою перед людьми.

збирати зернята знань про французьку культуру у тексті на тему «Цікаві факти з життя знаменитих економістів».

займатися за текстом на тему «Цікаві факти з життя знаменитих економістів» на манер первинного опрацювання.

працювати із текстом на тему «Цікаві факти з життя знаменитих економістів» на поглиблений манер.

обов’язково навчитися писати текст на тему «Цікаві факти з життя знаменитих економістів», готуватися до словникового диктанту, текстового диктанту та вільного висловлювання змісту, який ви запам’ятає про текст у своїх 5-7 реченнях.

зрозуміти важливість читати вголос текст на тему «Цікаві факти з життя знаменитих економістів», тим більш разом із викладачем, при такій нагоді.

осмислити, чому небезпечно заучувати текст на тему «Цікаві факти з життя знаменитих економістів», якщо невірно промовляються слова.

розпізнавати граматичні форми Conditionnel passé в тексті і правильно шукати смисл цих граматичних виразів. 

Змістовий модуль 37-40

Мотиваційна пауза 5-10 хв.

Лінгвокультурний матеріал: вірші французького дитинства як основа фонетичного вдосконалення

Quel étrange jeu de cartes !

Les rois n'aiment pas les reines,

Les valets veulent combattre,

Et les dix n'ont pas de veine.

 

Les piques, plus pacifiques,

Se comprennent assez bien;

Ils adorent la musique

Et vivent en bohйmiens.

Les trиfles sont si distraits

Qu'ils tombent sur les carreaux.

Quand un cinq rencontre un sept,

Ils se traitent de nigauds.

 

Quel йtrange jeu de cartes !

Le diable mкme en a peur

Car il s'est brыlй la patte

En retournant l'as de coeur.

Текст 2 Змістовий модуль 39,40.Les dessous d'un grand:Karl Marx

Marx, un bourgeois dans un costume de pauvre

Le rapport de Karl Marx à l’argent était problématique. Panier percé, il dépensait plus que ce qu’il avait. Fils d’avocat, passé par une éducation privйe, le philosophe a toujours conservй un mode de vie bourgeois qu’il en ait les moyens ou pas.

Etudiant, il йtait dйjа surendettй. Karl dйpensait sans compter, surtout aprиs la mort de son pиre. Le problиme c’est qu’il refusait tout travail salariй, et refusait aussi que sa femme travaille. Beau principe, mais зa ne nourrit pas une famille prйtendue bourgeoise. Heureusement, « Le maure » pouvait compter sur son meilleur ami, Engels, pour l’assumer financiиrement. Le Britannique йtait trиs gйnйreux et acceptait mкme de sous traiter des articles de Marx qui йtaient rйtribuйs а ce dernier. Le duo infernal est allй jusqu’а soutirer de l’argent au pиre d’Engels. « J’ai conзu un plan infaillible pour soutirer de l’argent de ton vieux, alors que nous n’en avons plus.»

Pourtant, l’apport d’Engels demeurait toujours insuffisant. Les Marx ont vйcu une partie de leur vie dans un vйritable taudis de Chelsea. Ils n’avaient parfois pas assez pour se nourrir et se soigner. Du coup, trois enfants et un bйbй mort nй ont fait les frais du mode de vie de Marx. Le couple avait а peine assez d’argent pour payer le cercueil de Franziska, le second enfant. Jenny, la femme de Marx n’a pas non plus йtй  йpargnйe par les maladies. Une variole qui la plongea entre la vie et la mort a laissй la jolie fille de baronne dйfigurйe.

Ce qui est йtonnant, c’est que Karl Marx avait de quoi subvenir aux besoins d’une famille de classe moyenne « classique ». Engels donnait 150 livres et Marx en gagnait 50 avec ses piges. Leur loyer n’йtait que de 22 livres. Mais Karl tenait absolument а sauver la face.

Il avait un secrйtaire particulier, qui d’ailleurs ne servait strictement а rien. Engels йtait obligй de repasser derriиre le dйnommй Wilhelm Pieper pour traduire convenablement les articles de l’allemand а l’anglais. Pieper йtait grossier, indiscret et vantard. Il courtisait un maximum de femmes et n’a pas йtй surpris de subir deux infections de syphilis. Parfois, il disparaissait pour tenter une nouvelle carriиre : journaliste, instituteur… mais revenait toujours auprиs de Marx qui lui fournissait le meilleur salaire.

Aussi, mкme dans leur extrкme pauvretй, Karl tenait а ce que sa famille prenne des vacances au bord de la mer et а ce que ses filles puissent recevoir des leзons de piano. Payer l’йpicier йtait alors relйguй au second plan.

Marx, tyran avec ses sњurs

Les sњurs de Marx acceptaient de manger des gвteaux que le petit Karl confectionnait avec une pвte et des mains malpropres. Le garnement aimait aussi faire le cheval sur leur dos. En йchange de quoi ? Simplement quelques histoires dont le petit Karl avait le secret.

Marx йtait un gros fкtard

Karl n’йtait jamais le dernier pour picoler. Etudiant, Marx йtait le coprйsident du Tavern Club de Trиves, dont le but йtait de boire et de faire du bruit. Aprиs l’une de ces rйjouissances, Karl s’est retrouvй au trou pendant 24 heures. Pour que le temps lui paraisse moins long, ses amis lui apportиrent des cartes et de l’alcool. Pendant l’annйe 1836, quelques batailles se sont tenues entre le groupe de Trкves et une bande de petits maоtres du Borussia Korps qui voulaient forcer ces vauriens d’йtudiants а se mettre а genou devant l’aristocratie prussienne et lui prкter serment de fidйlitй. Marx alla jusqu’а acheter un pistolet et gagna un duel.

Quelques annйes plus tard, Marx se servit d’une partie de l’argent de son pиre (6000 francs or), pour financer un mouvement rйvolutionnaire en achetant poignards et revolvers.

Aussi, la premiиre fois que Marx faisait connaissance avec Engels, s’ensuivit dix jours de beuverie chez Karl,  accompagnйs de grandes veillйes nocturnes, le dйbut d’une amitiй durable. Malgrй ce que faisait subir Marx а Engels, le « gйnйral » ne s’est fвchй qu’une seul fois. Il venait de perdre sa femme. Quand Marx l’apprit, il n’en tenu presque pas compte dans sa lettre suivante et lui quйmandait une nouvelle fois de l’argent.

Marx n’йtait pas marxiste

En apprenant qu’un parti politique en France se proclamait marxiste, Marx a prйcisй « Moi au moins je ne suis pas marxiste. »

Le beau mariage de Karl Marx

L’йpouse de Karl Marx avait pour nom Jenny Von Westphalen, vйritable princesse qui aurait pu choisir n’importe quel prince charmant. Alors pourquoi l’intrйpide Karl Marx, un vaurien bourgeois de quatre ans de moins qu’elle ? Il semblerait que la fille du baron Von Westphalen ait йtй touchйe par l’intelligence de l’йtudiant qui contrastait dйjа avec le niveau intellectuel des aristocrates frйquentant les salons de la famille.

Marx avait un fort charisme. Les hommes du Club des docteurs de Berlin et du Cercle de Cologne, dont il йtait membre, йtaient huit ou dix ans plus вgйs que lui mais le considйraient comme leur aоnй intellectuel.

Il zozote et йcrit comme un cochon

Marx n’a jamais йtй un grand orateur. Il avait un lйger zйzaiement et le rude accent rhйnan entraоnait souvent des malentendus.

Aussi, sa femme Jenny йtait la seule а pouvoir dйchiffrer son йcriture, ce qui fut utile lorsque, comme souvent, Marx йtait trop malade pour йcrire.

Marx aimait l’њuvre de Darwin

Les deux grands hommes ne vivaient qu’а 20 miles l’un de l’autre. Et Marx avait йnormйment apprйciй « Sur  l’origine des espиces ». Il trouvait dans la thйorie darwiniste des arguments pour expliquer l’йvolution sociale. Quand il montra son admiration а Darwin, en lui envoyant un exemplaire du « Capital » dйdicacй, ce dernier lui rйpondit poliment que l’attention йtait plaisante, mais qu’il ne comprenait pas vraiment ce qu’avait йcrit Marx.

Marx engrossa sa bonne

Quand le chat n’est pas lа les souris dansent. Jenny partit en Hollande pour un voyage, laissant seule Marx avec la servante, Hйlиne Demuth. Neuf mois plus tard naissait Freddy, que Marx n’a jamais reconnu. Engels a un moment tentй de dire qu’il йtait le pиre, sans rйsultat. Jenny n’йtait pas dupe.

L’йvйnement n’a en aucun cas choquй Engels. Lui-mкme vivait avec deux femmes en mкme temps : Mary Burns et sa sњur Lydia, deux prolйtaires.

Marx avait des furoncles

Lorsque l’argent n’irritait plus Marx, ce fut les furoncles qui l’ont empкchй de marcher, de s’asseoir et d’йcrire pendant un moment. Il dйcrivait son йtat dans sa correspondance avec Engels, а qui il ne cachait rien, allant mкme jusqu’а dйcrire un йnorme furoncle sur son pйnis.

Les « confessions » de Karl Marx

En 1860, les trois filles de Marx ont soumis а leur pиre le « questionnaire de Proust ». Voici ses rйponses :

Votre vertu prйfйrйe : la simplicitй

Votre vertu prйfйrйe chez un homme : la force

Votre vertu prйfйrйe chez une femme : la faiblesse

Votre trait caractйristique principal : la tйnacitй

Votre idйe du bonheur : combattre

Votre idйe du malheur : la soumission

Le dйfaut que vous pardonnez le plus : la crйdulitй

Le dйfaut que vous dйtestez le plus : la servilitй

Votre aversion : Martin Tupper (un auteur victorien populaire)

Occupation favorite : dйvorer des livres

Poиte favori : Shakespeare, Eschyle, Goethe

Prosateur favori : Diderot

Hйros favori : Spartacus, Kepler

Hйroпne favorite : Marguerite

Fleur favorite : le daphnй

Couleur favorite : le rouge

Nom favori : Laura, Jenny

Plat favori : le poisson

Maxime favorite : Nihili humani a me alienum puto (Rien de ce qui est humain ne m’est étranger)

Devise favorite : De omnibus dubitandum (douter de toute chose)

Словникова довідка №3

Le nouveau Petit Robert de la langue française

marxisme [maʀksism] nom masculin 

étym. v. 1880 ◊ du nom de Karl Marx (1818-1883)

Doctrine philosophique (matérialisme dialectique), sociale (matérialisme historique) et économique élaborée par Karl Marx, Friedrich Engels et leurs continuateurs. ➙ collectivisme, communisme, socialisme. Partis politiques, syndicats, États se réclamant du marxisme.

contraires : Capitalisme, libéralisme.

Граматичне нагадування

Форми і значення Conditionnel passé

Conditionnel passé

 •  має такі ж форми, що і Futur antérieur dans le passé :

1-ша група

J’aurais préféré ...

ІІ-га група

J’aurais fini

ІІІ-я група

J’aurais cru ..., j’aurais reçu..., je serais parti...

 •  відносить дію до минулого:

Conditionnel  passé і Futur antérieur dans le passé позволяє розрізняти контекст (час і тип речення):

Контекст в теперішньому або минулому(речення прості і складні)

Контекст в минулому (складне речення з підрядним часу

Conditionnel passé

Futur antérieur dans le passé 

A mon avis il aurait pu faire ce dessin il y a deux jours.

На мій погляд, він міг би зробити цей малюнок два дні назад.

Il a dit qu’il aurait pu faire ce dessin il y a deux jours.

Він сказав, що міг би зробити цей малюнок два дні назад.

Il a dit qu’il feait ce dessin des qu’il en aurait fini un autre.

Він сказав, що зробить цей малюнок, як тільки закінчить інший.

Elle a dit que quand je recevrais sa lettre elle aurait déjà quitté la ville.

Вона сказала, що коли я одержу цей лист, її вже не буде в місті.

Виконайте вправи:

4. Поставте дієслова в Conditionnel passé

1-а особа однини і множини.

Rentrer, mettre, descendre, se plaindre, réfléchir ;

2-а особа однини і множини

Lire, revenir, comprendre, faire, atteindre, vouloir ;

3-я особа однини і множини.

Rompre, recevoir, vaincre,  se rire, croire, battre.

5. Поставте виділені курсивом дієслова в Conditionnel passé.

 1.   Il (falloir) se mettre au travail il у a une heure.
 2.   Sans toi, je ne (finir) pas cette traduction.
 3.   Il a dit qu'il ne le (faire) pas sans votre aide.

4. Tu (pouvoir) le dire d'avance.

 1.   A ta place, je ne (agir) pas de cette façon.
 2.  Vous (devoir) prendre ces mesures plus tôt.
 3.   Sans cette tempête, nous (arriver) déjà.
 4.   Hier, je (préférer) ne pas sortir.
 5.   Vous ne (devoir) pas le deranger.

10.Vous (pouvoir) les prevenir il у a trois jours.

Домашнє завдання 3 

Відпрацювати читання тексту 2 із урахуванням вимог публічного мовлення, навчитися писати нові слова, складаючи їх список у зошитах,  вміти перекладати текст на манер професійного публічного тлумачення красивою рідною мовою; приготувати питання до викладача про те, що не зрозуміли. Скласти розповідь про найбільш яскраві моменти в житті Карла Маркса в 5-7 реченнях. 

Домашнє завдання 4 

Виконай вправу 144 із підручника [Л1] на cтор.411. Особливо корисно самостійно монологічно висловлювання за темою. Викладач може підтримувати вислови на манер «ми з тобою однієї думки із цієї теми».


41-42. Cеместр 3

Організаційний модуль 5

Змістовий модуль 41-42

Цікаві факти з життя знаменитих економістів. Лексика. Початкове опрацювання тексту: аудіювання, читання, переклад у обговоренні, письмо.

Цікаві факти з життя знаменитих економістів. Поглиблене опрацювання тексту: Монологічне і діалогічне мовлення. Граматика: Conditionnel в простому реченні (можливості для ділового спілкування).

Шановний студенте!

Це заняття тобі допоможе:

зрозуміти, чому важливо вміти висловлюватися французькою  мовою на тему «Цікаві факти з життя знаменитих економістів» , як це допоможе твоїй країні і може змінити обставини у твоєму житті.

самостійно працювати за текстом на тему «Цікаві факти з життя знаменитих економістів».

відпрацьовувати вимову наближену до якісних характеристик мовлення освіченої франкомовної людини за текстом на тему «Цікаві факти з життя знаменитих економістів».

навчатися мови і бути задоволеним від процесу і результату.

шукати повний смисл слів у тексті на тему «Цікаві факти з життя знаменитих економістів».

пов’язати власні думки із знанням із французької граматики Conditionnel в простому реченні.

цінувати мовлення викладача, який стає взірцем іншомовного спілкування для тебе.

наближатися до провідної риси у навчанні в франкомовній реальності: неможливості нечесної поведінки в освіті, а надалі і в житті, як-то: списувань, підказок тощо

долати ніяковість і навчатися не боятися говорити іноземною мовою на тему «Цікаві факти з життя знаменитих економістів» перед людьми.

збирати зернята знань про французьку культуру у тексті на тему «Цікаві факти з життя знаменитих економістів».

працювати із текстом на тему «Цікаві факти з життя знаменитих економістів» на манер первинного вивчення.

працювати із текстом на тему «Цікаві факти з життя знаменитих економістів» на манер поглибленого опрацювання.

зрозуміти необхідність обов’язково навчитися писати текст на тему «Цікаві факти з життя знаменитих економістів», готуватися до словникового диктанту та текстового диктанту; починати вільно висловлюватися на тему «Цікаві факти з життя знаменитих економістів» у своїх 5-7 реченнях.

запам’ятати, що важливо читати текст на тему «Цікаві факти з життя знаменитих економістів» вголос, а при нагоді, разом із викладачем.

розуміти, що небезпечно заучувати  текст на тему «Цікаві факти з життя знаменитих економістів», якщо ти невірно промовляєш слова.

розпізнавати граматичні форми Conditionnel в тексті і правильно шукати смисл таких граматичних виразів.

Граматичне нагадування

Conditionnel у простому реченні

Conditionnel може виражати

 •  бажання (з дієсловами vouloir, aimer, désirer, préférer, ...):

Je voudrais faire du ski.   Мені хотілося б покататися на лижах.

Il aimerait composer une sonate. Мені хотілося б скласти сонату.

 •  прохання, побажання, розпорядження (з дієсловами pouvoir, vouloir, devoir) :

Pourriez-vous me passer le sel?  Ви не могли б передати сіль?

Tu devrait être plus prudent.  Тобі слід би бути обережнішим.

 •  припущення, ймовірну дію:

Ce serait au mois de janvier.  Мабуть, це буде в січні.

Sans votre aide, je n’aurais pas fini Без вашої допомоги я б не

ce travail.      закінчив цю роботу.

On dirait le printemps.   Можна подумати весна.

Виконайте вправи:

7. Укажіть значення Conditionnel.

А – бажання

В – прохання, побажання, наказ

С – припущення

1. On dirait l'automne. 2. Je voudrais rester seul. 3. Pourriez-vous les accompagner ? 4. J'aimerais bien nager. 5. On pourrait aller au cinéma. 6. Je voudrais t'aider. 7. Vous devriez lui en parler. 8. On aurait dit que cela se passait en France. 9. Vous pourriez peut-être lui en parler. 10. Elle aurait dix-sept ans.

8. Поставте в тексті потрібні форми дієслова.

Le dimanche est son jour favori, jour de rendez vous avec un petit cheval blanc. Il (кtre) dans l'йcurie, isolй. Un cheval miniature. Un cheval de neige. Elle (pouvoir) en choisir d'autres. Elle ne (voir) que celui-lа. L'enfant et l'animal (s'accorder) а merveille. Le petit cheval (кtre) fou de vitesse. Parfois il (devancer) les desirs de sa cavaliиre. Il  (s'emballer) sur le manиge, il n'en (faire) qu'а sa tкte. La petite fille le (aimer) comme un frиre. On  (sourire) en les voyant. On les (dire) faits l'un pour l'autre, nйs le mкme jour.

Текст 3  Змістовий модуль 41, 42 John Maynard Keynes

Né le 5 juin 1883 à Cambridge et mort le 21 avril 1946 à Firle (Royaume-Uni). Fils de John Neville Keynes, maître de conférence en économie à l’Université de Cambridge et de Florence Ada Brown pionniиre des rйformes sociales britanniques, John Maynard Keynes fait clairement partie de la bourgeoisie victorienne.

Entrй au collиge d’Eton а 8 ans, il montre un talent certain pour les mathйmatiques dont il rafle tous les premiers prix. Il est aussi distinguй de nombreuses fois dans les autres matiиres (dix prix en premiиre annйe, dix-huit en seconde, onze en troisiиme). En 1902, il entre au King’s College de Cambridge et y rencontre, entre autres, Edward Moore dont le livre Principia Ethica aura une influence dйcisive sur lui. Diplфmй de mathйmatiques de Cambridge en 1905, il est affectй а l’Indian Office (ministиre de l’Inde) en 1907 mais s’y ennuie. En 1913, il publie son premier livre d’йconomie, l’Indian Currency and Finance qui prouve publiquement sa maоtrise des problиmes techniques, politiques et humains. Il est alors nommй membre de la Royal Commission on Indian Currency and Finance(1913-1914).

Dans sa vie privйe, il est membre du groupe Blommsbury un groupe qui rйunit un certain nombre d’artistes et d’intellectuels britanniques. Homosexuel, il йpouse nйanmoins la ballerine russe Lydia Lopokova en 1925. Passionnй d’Opйra et de Danse il intervient de maniиre importante en matiиre de politique publique en faveur des arts et de la culture, contribuant а crйer la Contemporary Art Society ainsi que le British Arts Council dont il fut l’un des premiers directeurs.

Au Trйsor durant la Premiиre Guerre mondiale, Il s’oppose а un traitй de Versaille trop restrictif qu’il dйnoncera en 1919 en publiant Les Consйquences йconomiques de la paix et se construit du mкme coup une renommйe internationale et des ressources financiиres importantes. Il dйplore aussi que la jeune Sociйtй des Nations ne prenne pas en compte les problиmes йconomiques et dйmissionne.

Il vit de ses йcrits et analyses йconomiques et dйnonce les politiques йconomiques de l’йpoque avec Les Consйquences йconomiques de M. Churchill publiй en 1925. Il remet en cause l’йtalon-or et rйflйchis а une rйforme du systиme. Il publie en 1930 le Traitй sur la monnaie (A Treatise on Money) en deux volumes : la « Thйorie pure de la monnaie » et « la Thйorie de la monnaie appliquйe », l’ouvrage est trиs critiquй pour ses approximations dues au manque de temps et de relecture. Mais en 1936 il publie son њuvre majeure, bien plus au point, qui fonde la macroйconomie moderne : la Thйorie gйnйrale de l’emploi, de l’intйrкt et de la monnaie. Il fait une crise cardiaque en 1937 dont il ne se remettra qu’en 1939. Il rйintиgre bйnйvolement le Trйsor en 1940 et propose nombres d’idйes pour amйliorer l’йconomie britanniques mais elles ne sont pas appliquйes en entier. Il participe а la rйdaction des accords de Bretton Woods en 1944. Dйsignй comme le « Churchill » de l’йconomie, rйcompensй maintes fois а la fin de sa vie, il devient administrateur d’Eton ainsi que Lord en 1942. Il meurt sans enfants le 21 avril 1946.

Словникова довідка №5

Le nouveau Petit Robert de la langue française

traité [tʀete] nom masculin 

étym. 1300 ◊ de traiter 

Famille étymologique  traire.

1. Dr. Vieilli Convention entre des particuliers, ou entre un particulier et une autorité. ➙ contrat.

2. (xiielatin tractatus) Ouvrage didactique, où est exposé d'une manière systématique un sujet ou un ensemble de sujets concernant une matière. ➙ -graphie, -logie. « Traité de l'éducation des filles », de Fénelon. « Traité de radioactivité », de Marie Curie.

3. (fin xive) Acte juridique par lequel des gouvernements d'États compétents établissent des règles ou des décisions. ➙ accord, engagement, entente, pacte, protocole. Traité d'alliance. Traité de paix. paix. Traité de commerce. Conditions, clauses, articles, stipulations d'un traité. Négocier, conclure, signer, ratifier un traité. Le respect des traités. Le traité de Versailles (1919). Le traité de Rome (1957), instituant la C. E. E. Traité de Maastricht, de l'Union européenne (7 février 1992).

Змістовий модуль 41-44

Мотиваційна пауза 5-10 хв.

Лінгвокультурний матеріал: вірші французького дитинства як основа фонетичного вдосконалення

Aimer est si beau,

c'est un joli cadeau,

la vie est amour,

et cela tout les jours ...

Quand on aime sa dulcinée,

on lui rйpиte toute l'annйe,

pour elle on ferait des folies,

et un jour on dire oui ...

Pour elle on ferait tout,

on en devient mкme fou,

elle sait qu'elle a notre coeur,

et qu'elle est la seule а nous combler d'un parfait bonheur ...

Elle sait а quel point on l'aime,

et comment on le sиme,

on crie autour de nous notre amour,

pour cette belle chaque jour ...

Домашнє завдання 5

Відпрацюй читання тексту 3 із урахуванням вимог публічного мовлення, навчайся писати нові слова, практикуючись у зошитах та складаючи їх список; вмій перекладати текст красивою рідною мовою; приготуй питання до викладача про те, що не зрозуміли. Ще можна порадити складати самостійну розповідь про деяке цікаве явище у економіці Франції на 5-7 речень. Виконай вправу148 за підручником: [Л1] на cтор.415.

Домашнє завдання 6

Виконай вправу 149 із підручника [Л1] на cтор. 416.

Більш корисним варто вважати самостійне монологічне висловлювання за темою. Не бійся говорити, твої спроби висловлюватися можуть спиратися на допомогу викладача, який їх підтримує на манер «ми з тобою однієї думки з цього приводу».


43-44. Cеместр 3

Організаційний модуль 5

Змістовий модуль 43-44 

Цікаві факти з життя знаменитих економістів. Лексика. Початкове опрацювання тексту: Аудіювання, читання, переклад у обговоренні та  письмо.

Поглиблене опрацювання тексту: Монологічне і діалогічне мовлення. Граматика: Вживання часів у складному реченні з умовним підрядним (можливості для ділового спілкування).

Шановний студенте!

Замислимося про твій досвід навчання французької мови на заняттях 43-44? Такі питання тобі в цьому допоможуть. Якщо тобі важко зробити висновок про свою роботу, спитай у викладача про це:

Чому це важливо висловлюватися французькою  мовою на тему «Цікаві факти з життя знаменитих економістів» у твоїй країні, і як це може змінити обставини у твоєму житті?

Як самостійно працювати із текстом на тему «Цікаві факти з життя знаменитих економістів», додаючи до зусиль викладача?

Як відпрацьовувати вимову наближену до якісних характеристик мовлення освіченої франкомовної людини? Які слова або речення у тексті на тему «Цікаві факти з життя знаменитих економістів» тобі важко промовляти?

Як навчатися вимови, співаючи, і чи тобі це подобається?Чи розумієш важливість цієї роботи?

Як шукати повний смисл слів у тексті на тему «Цікаві факти з життя знаменитих економістів»?

Як пов’язати власні думки із знанням із французької граматики Conditionnel

Як ставитися до мовлення викладача, який стає взірцем іншомовного спілкування?

Як наближатися до провідної такої риси в навчанні в франкомовній реальності, як неможливість нечесної поведінки в освіті, як-то: списувань, підказок тощо?

Як подолати  ніяковість і навчитися не боятися говорити іноземною мовою за темою «Цікаві факти з життя знаменитих економістів» перед людьми?

Які зернята знань про французьку культуру можна знайти у тексті за темою «Цікаві факти з життя знаменитих економістів»?

Як працювати із текстом за темою «Цікаві факти з життя знаменитих економістів» на манер первинного вивчення?

Як працювати із текстом за темою «Цікаві факти з життя знаменитих економістів»  на манер поглибленого засвоєння?

Чому необхідно обов’язково навчитися писати текст за темою «Цікаві факти з життя знаменитих економістів». Словниковий диктант, текстовий диктант, вільне висловлювання змісту, який ти пам’ятаєш про текст у своїх 5-7 реченнях, як тобі допомагають такі види роботи?

Чому важливо читати текст за темою «Цікаві факти з життя знаменитих економістів» вголос?

Чому небезпечно заучувати текст за темою «Цікаві факти з життя знаменитих економістів», якщо невірно промовляються слова?

Як розпізнавати граматичні форми Conditionnel в тексті і шукати  повний смисл таких граматичних виразів?

Змістовий модуль 41-44

Мотиваційна пауза 5-10 хв.

Лінгвокультурний матеріал: вірші французького дитинства як основа фонетичного вдосконалення

Aimer est si beau,

c'est un joli cadeau,

la vie est amour,

et cela tout les jours ...

Quand on aime sa dulcinйe,

on lui rйpиte toute l'annйe,

pour elle on ferait des folies,

et un jour on dire oui ...

Pour elle on ferait tout,

on en devient mкme fou,

elle sait qu'elle a notre coeur,

et qu'elle est la seule а nous combler d'un parfait bonheur ...

Elle sait а quel point on l'aime,

et comment on le sиme,

on crie autour de nous notre amour,

pour cette belle chaque jour ...

Текст 4 Змістовий модуль 43-44. Paul Krugman, un économiste du XXIe siècle

L’économiste américain Paul Robin Krugman est célèbre pour avoir obtenu le prix Nobel d’économie en 2008. Cette récompense lui a été décernée pour ses travaux sur "les effets des économies d’йchelles sur les modиles du commerce international et la localisation de l’activitй йconomique". Il dйveloppe ses idйes sur un blog du New York Times depuis 1999. Il vient de publier End this depression now aux Etats-Unis chez W.W.Norton & Company. Portrait.

Paul Krugman est un ardent dйfenseur du libйralisme йconomique et de la mondialisation. Il a toujours critiquй l’interventionnisme de l’Etat dans l’industrie. Il dйfend le libйralisme en expliquant que la diversitй de la production bйnйficie а l’йchelle mondiale aux consommateurs. Il est nйanmoins considйrй comme un nйo-keynйsianiste.

Biographie et travaux

Nй le 28 fйvrier 1953 а Long Island dans l’Etat de New York, le cйlиbre йconomiste est le fils de David et Anita Krugman. Son grand-pиre juif avait йmigrй de Brest en Biйlorussie  . Le jeune Krugman a dйcrochй un BA d’histoire а l’Universitй de Yale en 1974 avant de dйbuter un doctorat d’йconomie au Massachussets Institute of Technology (MIT) sous la direction de Jagdish Bhagwati. Il enseigne par la suite l’йconomie au MIT pendant dix ans (de 1984 а 1994), puis а Yale et а la London School of Economics. Devenu professeur d’йconomie et de relations internationales а l’Universitй de Princeton, il a maintes fois critiquй la politique gйnйrale et йconomique de l’administration du gouvernement de George W. Bush (2000 а 2008) dans les йditoriaux de son blog sur le site du New York Times. Il est mariй а l’йconomiste Robin Wells Krugman.

Il s’est fait connaоtre par ses ouvrages de vulgarisation йconomique йcrit dиs les annйes 1980. Le plus cйlиbre d’entre eux a йtй co-йcrit avec l’йconomiste amйricain Maurice Obstfeld, spйcialisй en йconomie internationale : International Economics : Theory and Policy. Paru en 2006 aux йditions Pearson Education, il est aujourd’hui considйrй comme un ouvrage de rйfйrence par les universitaires amйricains. Krugman a йgalement йcrit une vingtaine d’autres ouvrages, dont L’йconomie auto-organisatrice en 1998, L’вge des rendements dйcroissants en 2000, Pourquoi les crises reviennent toujours en 2000, L’Amйrique dйrape en 2004 et L’Amйrique que nous voulons en 2008. Il a publiй dans de nombreuses revues acadйmiques comme Economic Perspectives en 1987, ou dans l’American Economic Review en dйcembre 1980.


La thйorie des йconomies d’йchelle de Paul Krugman

Le Nobel d’йconomie de 2008 a rйvolutionnй la thйorie du libre-йchange grвce а son analyse des effets des йconomies d’йchelle dans le commerce international. Les travaux ultйrieurs pratiquйs dans ce domaine sont fondйs sur cette thйorie. Elle postule que le flux des йchanges commerciaux – auparavant basй sur la thйorie de Ricardo – n’est pas basй sur les йchanges nord-sud (de matiиres premiиres d’un cфtй et de produits finis de l’autre), mais sur les йchanges est-ouest de produits manufacturйs. Ainsi, en ciblant le territoire europйen et le marchй automobile, les йchanges entre pays se spйcialisent par marques et non par produits. L’Allemagne exporte des voitures de la marque BMW vers la Suиde. Cette derniиre exporte des automobiles de la marque Volvo vers l’Allemagne. Cette thйorie tient compte de la recherche de la diversitй des produits par les consommateurs et des йconomies d’йchelles dans la production. Il a prйsentй cette explication dиs 1979 dans une publication du Journal of International Economics.

Au dйbut des annйes 1990, il prйvoit le ralentissement de la croissance йconomique et la difficultй а la relancer dans les pays dits "tigres asiatiques". Cette prйdiction est basйe sur une thйorie selon laquelle la forte croissance de ces pays serait due а celle du capital et non а la productivitй globale. La crise йconomique asiatique de 1997 validera sa thйorie. Il n’a pourtant pas prйvu la crise amйricaine de 2007-2008. Il йcrira sur son blog que "L’Amйrique est devenue le Japon" en rйfйrence а la dйpression de l’йconomie japonaise а partir de l’йclatement de la bulle spйculative japonaise en 1990. Il suggиre alors un plan de relance massif, conseillant а Barack Obama de "pкcher par excиs plutфt que par dйfaut".

Selon le projet Research Papers in Economics, il figure parmi les cinquante йconomistes les plus influents et les plus citйs au monde. Il continue d’йcrire des йditoriaux pour le New York Times, dans lesquels il critique les stratйgies des banques centrales. Dans un article datй du 2 juin, il expliquait que la BCE devrait baisser les taux de change, quitte а sacrifier la stabilitй des prix et l’inflation sur l’autel du redressement de l’йconomie rйelle. Plusieurs publications ont йtй йcrites sur cet йconomiste, dont L’économie internationale selon Paul Krugman de Steven Coissard.

Словникова довідка №7

Le nouveau Petit Robert de la langue française

libéralisme [libeʀalism] nom masculin 

étym. 1816 ◊ de libéral 

Famille étymologique  livrer.

1. Vieilli Attitude, doctrine des libйraux, partisans de la libertй politique, de la libertй de conscience.

Spйcialt Ensemble des doctrines qui tendent а garantir les libertйs individuelles dans la sociйtй.

2. Mod. (opposй а йtatisme, socialisme) Doctrine йconomique classique* prфnant la libre entreprise, la libre concurrence et le libre jeu des initiatives individuelles. ➙ capitalisme (privé), individualisme; néolibéralisme, ultralibéralisme. Le libéralisme préconise la liberté du travail et des échanges (cf. Laissez* faire, laissez passer). Le libéralisme s'oppose à l'intervention de l'État, à la constitution de monopoles privés.

3. Attitude de respect à l'égard de l'indépendance d'autrui, de tolérance envers ses opinions. ➙ tolérance.

contraires : Absolutisme, despotisme, dirigisme, étatisme, socialisme.

Граматичне нагадування

Вживання часів в складному реченні з умовним підрядним

Умовне підрядне речення вводиться сполучником si (якщо).

Futur simple i Conditionnel не вживаються після si.

Умова може бути реальною і нереальною.

Реальна умова виражається за допомогою:

Si + Présent → Futur simple

S’il travaille bien, il réussira. Якщо він буде добре працювати він досягне успіху.

On nous aidera, si la situation se compliquait. Нам допоможуть, якщо ситуація ускладниться.

Нереальна умова може відноситися

 •  до теперішнього або майбутнього:

Si + Imparfait → Conditionnel présent

S’il travaille bien, il réussirait. Якби він добре працював (сьогодні/потім), він би досягнув успіху.

On nous aiderait, si la situation se  Нам би допомогли, якби compliquait.      ситуація ускладнилася.

 •  до минулого

Si + Plus-que-parfait → Conditionnel passé

Sі l’annйe passй il avait bien travaillй, il aurait rйussi.

Якби в минулому році він добре працював, то досягнув би успіху.

On nous aurait aidйs hier, si la situation s’йtait compliquйe.

Нам би вчора допомогли, якби ситуація не ускладнилася.

Виконайте вправи:

10. Визначте значення підрядного речення.

А – реальна дія в плані теперішнього/ майбутнього

В – нереальна дія в плані теперішнього / майбутнього

С – нереальна дія в плані минулого

1. Que diriez-vous, si je vous accompagnais ?  2. Si j'ai le temps, j 'y passerai. 3. Je ne l'aurais pas cru coupable, s'il ne s'йtait pas accusй. 4. Si j'йtais а votre place, je lui en parlerais. 5. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, s'il refusait demain ? 6. J'entrouvrirai les volets, si tu le veux. 7. Si hier il avait fait froid, je ne serais pas sorti dehors. 8. S'il n'йtait pas un vantard, je le croirais. 9. Que dirait-il, s'il rencontrait Adrien ? 10. Tu resteras ici, si cela te fait plaisir.

11. Поставте дієслова в Conditionnel présent imparfait.

1. S'il (continuer) à crier, je (s'en alter).

2. Tu (pouvoir) amener des amis à cette réunion, si tu le (vouloir).

3. Je (nettoyer) ma chambre, si elle (être) vraiment très sale !

4. Ce diplôme vous (ouvrir) beaucoup de dйbouchйs, si vous le (avoir)

5. L'orage (provoquer) des inondations, s'il n'y (avoir) pas de barrage.

6. Si je ne (voir) pas bien, je (rapprocher) la chaise.

7. Je (rйchauffer) la soupe, si elle (кtre) froide.

8. Si ce (кtre) un bon projet, on le (rйaliser).

9. Il (falloir) rйgler ma montre, si elle (кtre) en avance.

10. Ils (se rafraоchir) а la source, s'il (faire) chaud.

Домашнє завдання 7:

Відпрацюй читання тексту, навчися писати нові слова, зробивши їх список у зошитах, вмій перекладати текст красивою рідною мовою; приготуйся спитати викладача про те, що не зрозумів.   Виконай вправи 152, 153 за підручником: [Л1] на   cтор.419-420.

Домашнє завдання 8

Студентам корисно практикуватися у самостійному монологічному висловлюванні за темою і не страшитися виступати, оскільки у разі слабкої підготовки вони можуть спиратися на підтримку викладача, який підказує на манер «ми з тобою однієї думки із цієї теми».


45-46. Cеместр 3

Організаційний модуль 6

Змістовий модуль 45-46

Спілкування та поведінка в офісі. Початкове опрацювання тексту. Лексика за підтемами: професійні та моральні якості робітників. Аудіювання, читання, переклад у обговоренні та письмо

Спілкування та поведінка в офісі. Поглиблене опрацювання тексту: Монологічне і діалогічне мовлення. Граматика: Subjonctif (можливості для ділового спілкування).

Шановний студенте!

Це заняття тобі допоможе:

зрозуміти, чому важливо вміти висловлюватися французькою мовою на тему «Спілкування та поведінка в офісі» , як це допоможе твоїй країні і може змінити обставини у твоєму житті.

самостійно працювати за текстом на тему «Спілкування та поведінка в офісі».

відпрацьовувати вимову наближену до якісних характеристик мовлення освіченої франкомовної людини за текстом на тему «Спілкування та поведінка в офісі».

навчатися мови і бути задоволеним від процесу і результату.

шукати повний смисл слів у тексті на тему «Спілкування та поведінка в офісі».

пов’язувати власні думки із знанням із французької граматики Subjonctif.

цінувати мовлення викладача, який стає взірцем іншомовного спілкування.

наближатися до такої провідної риси в навчанні в франкомовній реальності, як неможливість нечесної поведінки в освіті, як-то: списування, підказок тощо.

долати  ніяковість і навчатися не боятися говорити іноземною мовою на тему «Спілкування та поведінка в офісі» перед людьми.

збирати зернята знань про французьку культуру у тексті на тему «Спілкування та поведінка в офісі».

навчатися за текстом на тему «Спілкування та поведінка в офісі» на манер його первинного опрацювання.

працювати із текстом на тему «Спілкування та поведінка в офісі» на манер його поглибленого вивчення.

зрозуміти, чому необхідно обов’язково навчитися писати текст на тему «Спілкування та поведінка в офісі», готуватися до словникового диктанту, текстового диктанту та починати вільно висловлюватися на тему «Спілкування та поведінка в офісі» у своїх 5-7 реченнях.

усвідомити, чому важливо читати текст на тему «Спілкування та поведінка в офісі» вголос, а при нагоді разом із викладачем.

берегтися заучувати текст на тему «Спілкування та поведінка в офісі», якщо ти невірно промовляєш слова.

розпізнавати граматичні форми Subjonctif в тексті і шукати повний смисл цих граматичних виразів. 

Змістовий модуль 45-48.

Мотиваційна пауза 5-10 хв.

Лінгвокультурний матеріал: вірші французького дитинства як основа фонетичного вдосконалення

Une fourmi de dix-huit mètres

Avec un chapeau sur la tкte

Зa n'existe pas зa n'existe pas

Une fourmi traоnant un char

Plein de pingouins et de canards

Зa n'existe pas зa n'existe pas

Une fourmi  parlant franзais

Parlant latin et javanais

Зa n'existe pas зa n'existe pas

Et pourquoi pas ?

Текст 5.  Le comportement de l’alternant en entreprise. pour une bonne integration 

1. Les qualités requises

C’est par l’intermédiaire de votre comportement de tous les jours que l’entreprise se forgera une opinion sur vous-même. Les qualités requises citйes ci-dessous vous sembleront peut-кtre йvidentes, mais elles reflиtent votre personne.

1.1. Ponctualitй et assiduitй :

Il est important de respecter vos horaires de travail.

La ponctualitй, essentiellement pour votre arrivйe le matin, a une rйelle importance. En effet le fait d’arriver en retard est un signe de non respect vis-а-vis de tous vos collиgues.

Vous avez bien sur le droit d’avoir un accident une fois ou deux, mais il ne faut pas que cela devienne une habitude.

1.2. Intйrкt et motivation :

Il est normal d’кtre intйressй et motivй par ce que vous faites, aprиs tout c’est bien vous qui avez postulй pour ce poste.

Soyez rigoureux dans votre tвche, il est important de ne pas vous laisser vous dйconcentrer par l’environnement qui vous entoure.

Il peut arriver d’avoir des mauvaises journйes, d’кtre de mauvaise humeur pour une raison ou pour une autre ; prenez le temps de faire une pause, mais cela ne veut pas dire que vous devez passer tout votre temps dans la salle de pause.

Il est aussi important de bien se reposer et de se dйcontracter le soir, il faut йvacuer le stress de la journйe afin de pouvoir aborder au mieux la journйe du lendemain.

1.3. Responsabilitй

Que vous travaillez seul ou bien en йquipe, кtre responsable signifie effectuer consciencieusement le travail demandй. Si on vous confie un travail, n’hйsitez pas а dire si vous ne savez pas et que vous avez besoin d’aide. On ne vous demande pas de tout connaоtre.

1.4. Sociabilitй :

La sociabilitй est l’une qualitй les plus recherchйe, il y a un rйel intйrкt а avoir de bonnes interactions avec les autres personnes de la sociйtй, mais de la vie en gйnйral aussi, cela rend le travail plus agrйable.

Cette qualitй se travaille, alors pas de crainte а avoir pour les timides.

Le fait d’кtre sociable permet une intйgration plus aisйe au sein de la sociйtй, alors n’hйsitez pas а aller vers les autres, mais faites attention quand mкme а ne pas les dйranger.

1.5. Qualitй des interventions auprиs de la clientиle

Si vous devez faire des apparitions auprиs des clients de la sociйtй, il y a tout intйrкt а ce que la rencontre se dйroule le mieux possible.

Pour cela, mieux veut s’exprimer clairement, simplement et sans hйsitation. Il est primordial de prйparer les rencontres.

Pensez aussi а votre tenue vestimentaire.

1.6. Qualitй du travail effectuй

Il est important que le travail rendu soit clair et lisible. Ne le rendez pas sans l’avoir vйrifiй au prйalable, dans la prйcipitation. Il vaut mieux perdre un peu de temps et rendre un travail de qualitй plutфt que de rendre un travail bвclй que vos supйrieurs devront reprendre longuement pour le corriger.

1.7. La politesse

Beaucoup de gens ont souvent tendance а nйgliger cette qualitй, pourtant la politesse fait aussi parti du respect.

Il est important par exemple de saluer les personnes le matin, et puis c’est aussi plus facile de s’intйgrer de cette maniиre.

Toutes ces qualitйs sont requises dans le monde du travail, mais aussi tout simplement dans la vie de tous les jours.

Словникова довідка №9

Le nouveau Petit Robert de la langue française

comportement [kɔЮpɔʀtəmɑЮ] nom masculin 

étym. 1582, repris fin xixe ◊ de comporter 

Famille étymologique ⇨ porter.

1. Manière de se comporter. ➙ attitude, conduite. Le comportement d'un auditoire. réaction. Un comportement bizarre, incompréhensible. Son comportement est inadmissible. Avoir tel comportement à l'égard de, envers, vis-à-vis de qqn, face à qqch. « Larmes, silence et dignité, tel est le comportement qu'on doit avoir à la mort d'un proche » (A. Ernaux).

2. (1908 ◊ traduction de l'anglais behavior) Psychol. Ensemble des réactions objectivement observables. La psychologie du comportement, ou psychologie de réaction. béhaviorisme. Comportement alimentaire, sexuel. Troubles du comportement. « l'insecte dont un naturaliste observe, derrière une vitre, le comportement total » (Caillois). Étude du comportement animal. éthologie.

3. Manière d'être, de se mouvoir (d'un élément concret). Le comportement d'une particule. mouvement.

4. Fig. Variation d'une valeur dans une situation donnée. Le comportement du dollar, des actions en Bourse.

Граматичне нагадування 

Subjonctif

Subjonctif

 •  виражає дію, яка оцінюється тим хто говорить як бажана, необхідна, сприятлива і т.п.;
 •  супроводжується зазвичай часткою ;
 •  використовується в простому реченні; значно частіше  - в підрядних різних видів.

Два з чотирьох часів цього способу використовується в усній і письмовій мові: Subjonctif présent i Subjonctif passé.

Форми і значення Subjonctif présent

Subjonctif présent утворюється так:

Основа дієслова в 3-ій особі множини Présent de l’indicatif + закінчення

-e, -es, -e, -ions, -iez, -ent

І група:

ils jou-ent

ІІ група

ils finiss-ent

ІІІ група

ils répond-ent

que je joue

que tu joues

qu’il joue

que nous jouions

que vous jouiez

qu’ils jouent

que je finisse

que je finisses

que je finisse

que je finissions

que je finissiez

que je finissent

que je réponde

que je répondes

que je réponde

que je répondions

que je répondiez

que je répondent

 •  у одних дієслів відбувається чергування основ ( devoir, recevoir, boire, tenir, prendre, mourir, acquérir, aller, valoir, vouloir);
 •  інші мають особливі форми:

avoir

que j’aie             que nous ayons

que tu aies          que vous ayez

qu’il ait               qu’ils aient

кtre

que je sois          que nous soyons

que tu sois           que vous soyez

qu’il soit              qu’ils soient

faire

que je fasse          que nous fassions

que tu fasses        que vous fassiez

qu’il fasse            qu’ils fassent

savoir

que je sache          que nous sachions

que tu saches        que vous sachiez

qu’il sache            qu’ils sachent

pouvoir

que je puisse         que nous puissions

que tu puisses        que vous puissiez

qu’il puisse            qu’ils puissent

Subjonctif  présent  означає:

 •  одночасність:

Je suis content que tu le saches.  Я радий, що ти про це знаєш.

 •  слідування по відношенню до іншої дії (теперішньому, майбутньому або минулому):

Il faut que vous soyez lа demain.

Необхідно, щоб ви були там завтра.

Je doutais qu’ils puissent venir.

Я сумнівався, що вони зможуть прийти.

Виконайте вправи:

14. Поставте дієслова в Subjonctif présent.

1-а особа однини і множини.

Se cacher, finir, avoir, être, dire, savoir, ouvrir ;

2-а особа однини і множини

Faire, cueillir, pouvoir, aller, craindre, prendre ;

3-я особа однини і множини.

Apercevoir, valoir, traduire, écrire, lire, répondre.

Домашнє завдання 9

Відпрацюй якісне щодо вимог публічного мовлення читання тексту, навчися писати нові слова, зробивши їх список у зошитах,  вмій красивою рідною мовою перекладати текст як у виступі перед міжнародною аудиторією; щиро визначай питання до викладача про те, що не зрозумів, або те, що видалося дуже важким.

Домашнє завдання 10

Виконай вправу 161 у підручнику [Л1] на cтор. 426. Дуже корисне для тебе самостійне монологічне висловлювання за темою. Підбадьорюй себе до спроб і не бійся говорити, бо можеш спиратися на допомогу викладача, бо вона з тобою однієї думки із цієї теми.


47-48 Cеместр 3

Організаційний модуль 6

Змістовий модуль 47-48

Спілкування та поведінка в офісі. Початкове опрацювання тексту. Лексика за підтемами: Поведінка працівника на підприємстві. Аудіювання, читання, переклад у обговоренні та письмо

Спілкування та поведінка в офісі. Поглиблене опрацювання тексту: Монологічне і діалогічне мовлення. Граматика: Subjonctif passé (можливості для ділового спілкування).

Шановний студенте!

Це заняття тобі допоможе:

зрозуміти, чому важливо вміти висловлюватися французькою  мовою на тему «Спілкування та поведінка в офісі» , як це допоможе твоїй країні і може змінити обставини у твоєму житті.

самостійно працювати за текстом на тему «Спілкування та поведінка в офісі».

відпрацьовувати вимову наближену до якісних характеристик мовлення освіченої франкомовної людини за текстом на тему «Спілкування та поведінка в офісі».

навчатися мови і бути задоволеним від процесу і результату.

шукати повний смисл слів у тексті на тему «Спілкування та поведінка в офісі».

пов’язувати власні думки із знанням із французької граматики Subjonctif passé.

цінувати мовлення викладача, який стає взірцем іншомовного спілкування.

наближатися до такої провідної риси в навчанні в франкомовній реальності, як неможливість нечесної поведінки в освіті, як-то: списування, підказок тощо.

долати  ніяковість і навчатися не боятися говорити іноземною мовою на тему «Спілкування та поведінка в офісі» перед людьми.

збирати зернята знань про французьку культуру у тексті на тему «Спілкування та поведінка в офісі».

навчатися за текстом на тему «Спілкування та поведінка в офісі» на манер його первинного опрацювання.

працювати із текстом на тему «Спілкування та поведінка в офісі» на манер його поглибленого вивчення.

зрозуміти, чому необхідно обов’язково навчитися писати текст на тему «Спілкування та поведінка в офісі», готуватися до словникового диктанту, текстового диктанту та починати вільно висловлюватися на тему «Спілкування та поведінка в офісі» у своїх 5-7 реченнях.

усвідомити, чому важливо читати текст на тему «Спілкування та поведінка в офісі» вголос,  а при нагоді разом із викладачем.

берегтися заучувати  текст на тему «Спілкування та поведінка в офісі», якщо ти невірно промовляєш слова.

розпізнавати граматичні форми Subjonctif passé в тексті і шукати повний смисл цих граматичних виразів

Змістовий модуль 45-48.

Мотиваційна пауза 5-10 хв.

Лінгвокультурний матеріал: вірші французького дитинства як основа фонетичного вдосконалення

Une fourmi de dix-huit mètres

Avec un chapeau sur la tête

Ça n'existe pas ça n'existe pas

Une fourmi traînant un char

Plein de pingouins et de canards

Ça n'existe pas ça n'existe pas

Une fourmi  parlant français

Parlant latin et javanais

Ça n'existe pas ça n'existe pas

Et pourquoi pas ?

Текст  6. Le comportement de l’alternant au sein de l’entreprise.

Aprиs avoir йtudier les qualitйs requises, passons maintenant au comportement а adopter durant le stage.

Aujourd’hui l’apparence compte beaucoup, alors prenez soin d’кtre habiller, on ne vous demande pas forcйment de venir en « costard cravate » (sauf peut-кtre si vous travaillez avec des clients de la sociйtй), mais juste de faire attention а ce que vous portez.

En effet, beaucoup de gens se basent sur l’apparence pour juger les autres, donc pas de jeans trouйs ou « fashon victime ».

2.1. L’arrivйe au sein de l’entreprise :

Ce moment est le plus difficile (surtout pour les timides), mais aussi et avant tout le plus important de tous. C’est au cours de celui-ci que les personnes travaillant au sein de l’entreprise (vos futurs collиgues), vous jugent. C’est en quelque sorte comme une introduction dans une dissertation, si ce n’est pas intйressant, on ne dйsire pas aller plus loin.

Ce premier moment est tout simplement votre prйsentation, vous devez en quelques mots vous dйcrire. Il ne faut pas que cela soit trop court, mais il ne faut pas non plus que celle-ci soit trop longue.

Ne regardez ni en l’air, ni а vos pieds, regardez votre interlocuteur droit dans les yeux, sans pour autant le fixer. Il ne s’agit pas de lui faire dйtourner le regard. Ne cherchez pas а modifier vos attitudes et vos postures habituelles en appliquant bкtement les codes gestuels que vous avez appris la veille dans un manuel de communication ; ou alors, entraоnez-vous longtemps et longuement. On ne s’improvise pas comйdien!

2.2. La vie au quotidien :

Une fois prйsentй aux personnes travaillant dans la sociйtй, vous pouvez commencer votre stage. Soit un cahier des charges vous est remis, soit vous assister а une rйunion, et dans ce cas lа, n’oubliez pas de prendre des notes. En effet si au bout de 10 minutes vous leur demandй de rйpйter ce qu’ils ont di au dйbut de la rйunion, ils ne vont sыrement pas кtre trиs content.

Prenez le temps de bien comprendre ce qu’on attend de vous, c’est normal, si au dйbut du stage, cela vous semble dur, ne baissez pas les bras.

Lorsque vous avez rendez-vous avec des personnes de la sociйtй pour leur poser des questions par rapport а votre travail, prenez soin de bien rйdiger vos questions au prйalable, ainsi que de prendre un stylo et des feuilles afin de pouvoir йcrire les rйponses а vos questions, pour кtre sur de rien oublier.

Lorsque vous travaillez, il faut que vous soyer а l’aise, mais cela ne veut pas dire que l’on doit vous retrouver avachi dans votre fauteuil, ni allonger sur votre bureau.

Prenez une posture qui vous permet de travailler dans les meilleures conditions.

Durant votre stage vous travailleriez soit individuellement soit en groupe :

 •  Le travail individuel : On attend de vous que vous soyez autonome, alors ne posez pas des questions toutes les 5 minutes. C’est important d’кtre responsable, on vous a confiй une tвche, marquez votre intйrкt pour celle-ci.

-  Le travail en groupe : Ce travail permet de dйvelopper (pour ceux qui ont des difficultйs) la sociabilitй. C’es important de discuter avec les gens avec qui vous travaillй, de les connaоtre, mais attention а ne pas trop les dйranger durant leur travail. Il est important d’avoir de bonnes relations avec vos collиgues, cela facilite le travail.

Lorsque vous terminez une йtape de votre travail et que vous devez la prйsenter, il est important de ne pas se prйcipiter et de dire j’ai fini. Prenez le temps de bien vйrifier votre travail.

Pour vous aider dans votre travail, prenez donc soin de bien comprendre ce qu’on attend de vous, n’hйsitez pas un faire un planning, ce type d’initiative est bien vu dans les entreprises.

Conclusion

Au-delа de la concrйtisation de votre tвche, le travail en entreprise requiert de nombreuses qualitйs telles que : la ponctualitй, l’assiduitй, l’intйrкt,la motivation, la responsabilitй, l’autonomie, la sociabilitй, la politesse,…

Pour effectuer votre stage dans les meilleures conditions, il est important de bien vous intйgrer au sein des ressources humaines de l’entreprise. Mais il est aussi primordial de respecter l’environnement de travail de l’entreprise, cela signifie : respecter les gens qui vous entourent.

Avant de prйsenter votre activitй une fois celle-ci terminйe, rappelez-vous de vйrifier tous les critиres de qualitй demandйs par l’entreprise.

Afin de dйmarquer votre travail de celui des autres stagiaires, vous pouvez effectuer certaines tвches telle que : une documentation utilisateur, une documentation du code, le transfert de compйtences, proposer des amйliorations,…

Ce type de dйmarche vous mettra en avant, et vous permettra si vous le souhaité de revenir ultérieurement dans cette même entreprise.

Словникова довідка №11

Le nouveau Petit Robert de la langue française

politesse [pɔlitɛs] nom féminin 

étym. 1659; « propreté » 1578 ◊ ancien italien politezza, de polito → 1. poli

1. (xviie) Vx Délicatesse, bon goût. « La politesse de l'esprit consiste à penser des choses honnêtes et délicates » (La Rochefoucauld).

2. (1655) Ensemble des usages, des règles qui régissent le comportement, le langage, considérés comme les meilleurs dans une société ( bienséance); le fait et la manière d'observer ces usages ( affabilité, civilité, courtoisie, éducation, savoir-vivre, urbanité, usage). Politesse exquise, raffinée. « La politesse, cher enfant, consiste а paraоtre s'oublier pour les autres » (Balzac). « la politesse n'exprime plus un йtat de l'вme, une conception de la vie. Elle tend а devenir un ensemble de rites, dont le sens originel йchappe » (Bernanos). Faire une visite de politesse а qqn. Politesse excessive. obséquiosité. Il aurait pu avoir la politesse de nous remercier. (Menace) Je vais vous apprendre la politesse ! 

Formules de politesse, employées dans la conversation, dans une lettre (ex. S'il vous plaît. Veuillez agréer mes salutations distinguées, etc.).

Gramm. Pluriel de politesse ( vouvoyer). Conditionnel, futur, imparfait de politesse (ex. je voudrais pour je veux).

Dire, faire qqch. par politesse. « J'avais l'air de ne la détromper que par politesse » (Radiguet).

Loc. Brûler, griller la politesse а qqn : devancer, passer devant qqn; vieilli partir brusquement, sans prendre congй (cf. Fausser* compagnie).

Allus. hist. L'exactitude* est la politesse des rois.

3. (1737) Une, des politesses. Action, parole exigйe par les usages. Йchange de politesses. Se faire des politesses. Politesses exagйrйes. courbette, manières, salamalec. Loc. Rendre la politesse à qqn, lui rendre la pareille (cf. Renvoyer l'ascenseur*).

contraires : Grossièreté, impertinence, impolitesse, incorrection.

Граматичне нагадування

Форми і значення Subjonctif passé

Subjonctif passé

 •  утворюється так:

Présent du Subjonctif допоміжного дієслова avoir / être + participe passé відмінюваного дієслова

que j’aie pris            que nous ayons pris

que tu aies pris         que vous ayez pris

qu’il ait pris              qu’ils aient pris

 •  виражає передування і завершеність по відношенню до іншої дії (теперішньому, майбутньому або минулому):

Je suis content que vous soyez venus.

Я радий, що ви прийшли.

Il faudra qu’il ait fini son rapport avant midi.

Треба, щоб він закінчив доповідь до полудня.

J’йtais йtonnй qu’ils se soient levйs si tфt.

Я був здивований, що вони встали так рано.

Виконайте вправи:

15. Поставте дієслова в Subjonctif  passé .

1-а особа однини і множини.

Mettre, revenir, reflechir, se joindre, comprendre ;

2-а особа однини і множини

3-я особа однини і множини.

Combattre, rompre, recevoir, vaincre, s'en aller, sourire.

16. Укажіть, який часовий момент означають Subjonctif présent і passé .

А – слідування

В – передування

С – одночасність по відношенню до іншої дії в теперішньому, майбутньому,    минулому.

1. Il est étrange qu'il ait oublié cela. 2. Tu doutais qu'elle soit intelligente ? 3. Je suis content que tu sois venu me voir. 4. Il est nécessaire que tu sois plus sérieux. 5. Je voudrais que vous soyez prêts vers 5 heures. 6. Je regrette qu'elle n'ait pas réussi. 7. J'avais peur qu'elle ne manque l'occasion. 8. Que veux-tu qu'il arrive ? 9. Il vaudra mieux qu'ils ne sachent rien d'elle. 10. Je suis chagriné que vous n'ayez pas reçu ma lettre.

Домашнє завдання 11

Відпрацюй якісне щодо вимог публічного мовлення читання тексту, навчися писати нові слова, зробивши їх список у зошитах,  вмій красивою рідною мовою перекладати текст як у виступі перед міжнародною аудиторією; щиро визначай питання до викладача про те, що не зрозумів, або те, що видалося дуже важким.   

Домашнє завдання 12

Виконай вправу 163 у підручнику [Л1] на cтор. 428. Дуже корисне для тебе самостійне монологічне висловлювання за темою. Підбадьорюй себе до спроб і не бійся говорити, бо можеш спиратися на допомогу викладача, бо вона з тобою однієї думки із цієї теми.


49-50. Cеместр 3

Організаційний модуль 6

Змістовий модуль 49-50 

Спілкування та поведінка в офісі. Культура поведінки. Початкове опрацювання тексту. Лексика за підтемами: Поведінка працівника на підприємстві. Аудіювання, читання, переклад у обговоренні та письмо

Спілкування та поведінка в офісі. A quoi sert la culture d'une entreprise ? Поглиблене опрацювання тексту: Монологічне і діалогічне мовлення. Граматика: Subjonctif у простому реченні (можливості для ділового спілкування).

Шановний студенте!

Це заняття тобі допоможе:

зрозуміти, чому важливо вміти висловлюватися французькою  мовою на тему «Спілкування та поведінка в офісі. Культура поведінки», як це допоможе твоїй країні і може змінити обставини у твоєму житті.

самостійно працювати за текстом на тему «Спілкування та поведінка в офісі. Культура поведінки».

відпрацьовувати вимову наближену до якісних характеристик мовлення освіченої франкомовної людини за текстом на тему «Спілкування та поведінка в офісі. Культура поведінки».

навчатися мови і бути задоволеним від процесу і результату.

шукати повний смисл слів у тексті на тему «Спілкування та поведінка в офісі. Культура поведінки».

пов’язувати власні думки із знанням із французької граматики про Subjonctif у простому реченні. 

цінувати мовлення викладача, який стає взірцем іншомовного спілкування.

наближатися до такої провідної риси в навчанні в франкомовній реальності, як неможливість нечесної поведінки в освіті, як-то: списувань, підказок тощо.

подолати  ніяковість і навчитися не боятися говорити іноземною мовою на тему «Спілкування та поведінка в офісі. Культура поведінки» перед людьми.

збирати зернята знань про французьку культуру у тексті на тему «Спілкування та поведінка в офісі. Культура поведінки».

готуватися за текстом на тему «Спілкування та поведінка в офісі. Культура поведінки» на манер його первинного опрацювання.

працювати із текстом на тему «Спілкування та поведінка в офісі. Культура поведінки» на манер поглибленого вивчення.

обов’язково навчатися писати текст на тему «Спілкування та поведінка в офісі. Культура поведінки»; готуватися до словникового диктанту, текстового диктанту та починати вільно висловлюватися на тему «Спілкування та поведінка в офісі. Культура поведінки» у своїх 5-7 реченнях.

усвідомити, що важливо читати текст на тему «Спілкування та поведінка в офісі. Культура поведінки» вголос, а при нагоді, разом із викладачем.

застерегтися заучувати  текст на тему «Спілкування та поведінка в офісі. Культура поведінки», якщо ти невірно промовляєш слова.

розпізнавати граматичні форми Subjonctif в тексті і шукати повний смисл таких граматичних виразів.

Змістовий модуль 49-52.

Мотиваційна пауза 5-10 хв.

Лінгвокультурний матеріал: вірші французького дитинства як основа фонетичного вдосконалення

J'aime le carnaval

C'est heureux et original.

Le carnaval, c'est au mois de février!

C'est la saison idéale

pour les petits enfants déguisés !!!

J'aime le carnaval !

On se déguise en animal

On crie, on rit

Avec toute la folie.

Avec les géants et les déguisements

Le carnaval, je l'aime vraiment !!!

Текст 7  A quoi sert la culture d'une entreprise ?

Etes-vous sur la même longueur d'onde que votre entreprise ? Difficile de s'épanouir professionnellement si l'on n'adhиre pas а ses valeurs et principes. Identifier et comprendre sa culture est un passage obligй pour toute nouvelle recrue.

La culture d'entreprise regroupe l'ensemble des valeurs, des normes, des symboles, des rituels, des rиgles qui font l'identitй propre de l'entreprise.

Au-delа des compйtences, toute entreprise va chercher а recruter des personnes qui sauront partager ses valeurs. Cette adhйsion а "l'esprit maison" est un gage d'implication, de motivation et de performance des salariйs. Elle est йgalement un vecteur de fidйlisation en diminuant le turn-over et en dйveloppant un sentiment d'appartenance au groupe. "En fait, la culture d'entreprise devrait conduire chaque salariй а avoir le sentiment que son succиs personnel passe par celui de son йtablissement", analyse Maurice Thйvenet, professeur au CNAM et а l'ESSEC.

Dйcoder la culture. Que vous soyez а la recherche d'un emploi ou que vous intйgriez une nouvelle sociйtй, il est nйcessaire de prendre en considйration cette notion. En effet, un trop fort dйcalage entre votre personnalitй, vos propres valeurs et celles de l'entreprise peuvent vous conduire а l'йchec professionnel. Vous pouvez recueillir de nombreuses informations sur le sujet en consultant le site Internet de l'entreprise (tйmoignages des salariйs, mots employйs, photos, politique sociale, politique des ressources humaines). L'analyse du libellй des offres d'emploi peut vous apporter йgalement quelques indices. Vous pouvez vous renseigner, grвce а votre rйseau, auprиs de salariйs dйjа en poste au sein de l'entreprise. En outre, lors de l'entretien d'embauche, n'hйsitez pas а poser des questions au recruteur : quelles sont les valeurs de l'entreprise ? Quels sont ses objectifs ? Quels sont les comportements attendus chez leurs collaborateurs ?

Rйussir son intйgration. De nombreuses entreprises ont mis en place un processus d'intйgration pour leurs nouveaux collaborateurs. Objectif : leur permettre de s'imprйgner de la culture d'entreprise : visite des locaux, sйminaire d'accueil, journйes d'information, tutorat. Si ce type d'accompagnement n'existe pas, vous devrez aller vous-mкme а la pкche aux informations. Lisez attentivement le journal interne de l'entreprise, consultez l'Intranet et le site Internet corporate de l'entreprise. Quel est l'environnement de travail ? Quels sont les rapports hiйrarchiques ? Quelle est la tenue vestimentaire ? En comprenant les objectifs et les pratiques de l'entreprise, vous serez plus rapidement opйrationnel et vous mettrez toutes les chances de votre cфtй pour rйussir votre pйriode d'essai.

Tu" ou "vous" au boulot : que choisir ?

Tutoyer ou vouvoyer ses collиgues, voire ses supйrieurs hiйrarchiques, n'est pas un choix anodin. Si certains salariйs sont favorables а des relations professionnelles plus dйcontractйes, d'autres prйfиrent maintenir une certaine distance. Tout dйpend de la culture d'entreprise.

Les relations dans l'entreprise sont soumises а une sйrie de codes parmi lesquels l'emploi du tutoiement ou du vouvoiement entre collиgues ou entre supйrieurs et subordonnйs. Un choix qui n'est pas toujours laissй а la prйfйrence des salariйs.

En effet, l'emploi du "tu" ou du "vous" dans les services relиve trиs souvent de la culture de l'entreprise. De fait, tout nouveau collaborateur est invitй а se plier а cette tradition… s'il veut rapidement s'intйgrer. Secrйtaire dans un collиge, Patricia a refusй d'adopter la pratique du tutoiement avec le principal de l'йtablissement : "Lorsqu'il m'a proposй de le tutoyer quelques jours aprиs ma prise de poste, j'ai poliment refusй. Au dйbut, cela a jetй un froid mais je savais que ce choix me serait bйnйfique а plus long terme. Je considиre qu'il ne doit pas y avoir de copinage dans les relations au travail surtout avec la hiйrarchie. Pour moi, cela a йtй une maniиre de m'affirmer dиs le dйpart et je ne le regrette pas".

Un outil de management. Dans certains secteurs professionnels, le tutoiement est depuis longtemps la rиgle d'usage. C'est le cas notamment dans les milieux de la mode, de la communication, de la publicitй et dans les start-up. Toutefois, depuis quelques annйes, certains grands groupes ont йgalement gйnйralisй la pratique du tutoiement. L'objectif est de crйer de la proximitй entre les salariйs, d'йtablir une ambiance de travail moins formelle, plus dйcontractйe et de favoriser l'esprit d'йquipe et le sentiment d'appartenance.

Граматичне нагадування

Subjonctif у простому реченні

Subjonctif виражає спонукання до дії

 •  наказ, заборона (3-ій особі):

Qu’il entre !     Нехай він зайде!

Qu’elle baisse les rideaux !  Нехай вона опустить штори!

Qu’on ne fume pas ici !   Нехай тут не курять!

 •  побажання (будь-якій особі)

Pourvu que tout aille bien !  Тільки б усе було добре!

Que tu sois heureuse !   Будь щаслива!

Que je puisse la voir !   Якби тільки я міг її побачити!

Виконайте вправи:

17. Укажіть значення Subjonctif.

А – наказ, заборона

В – побажання

 1.  Qu'elle soit heureuse ! 2. Qu'ils sortent. 3. Pourvu qu'il fasse beau ! 4. Que les papiers soient prêts vers midi. 5. Qu'on ne parle pas si fort! 6. Pourvu que nous ne soyons pas trompés ! 7. Que cela te serve de leçon, Madeleine. 8. Qu'on ne fasse pas de bruit ! 9. Qu'il soit en bonne santé ! 10. Que je puisse l'entendre chanter !

Домашнє завдання 13

Відпрацюй якісне щодо вимог публічного мовлення читання тексту, навчися писати нові слова, зробивши їх список у зошитах, вмій красивою рідною мовою перекладати текст як у виступі перед міжнародною аудиторією; щиро визначай питання до викладача про те, що не зрозумів, або те, що видалося дуже важким.

Домашнє завдання 14

Виконай вправу 165 у підручнику [Л1] на cтор.430. Дуже корисне для тебе самостійне монологічне висловлювання за темою. Підбадьорюй себе до спроб і не бійся говорити, бо можеш спиратися на допомогу викладача, бо вона з тобою однієї думки із цієї теми.


51-52. Cеместр 3

Організаційний модуль 6

Змістовий модуль 51-52

Спілкування та поведінка в офісі. Культура поведінки. Початкове опрацювання тексту. Лексика за підтемами: Поведінка працівника на підприємстві. Аудіювання, читання, переклад у обговоренні та письмо

Спілкування та поведінка в офісі. A quoi sert la culture d'une entreprise? Поглиблене опрацювання тексту: Монологічне і діалогічне мовлення. Граматика: Subjonctif у простому реченні (можливості для ділового спілкування).

Шановний студенте!

Це заняття тобі допоможе:

зрозуміти, чому важливо вміти висловлюватися французькою  мовою на тему «Спілкування та поведінка в офісі. Культура поведінки», як це допоможе твоїй країні і може змінити обставини у твоєму житті.

самостійно працювати за текстом на тему «Спілкування та поведінка в офісі. Культура поведінки».

відпрацьовувати вимову наближену до якісних характеристик мовлення освіченої франкомовної людини за текстом на тему «Спілкування та поведінка в офісі. Культура поведінки».

навчатися мови і бути задоволеним від процесу і результату.

шукати повний смисл слів у тексті на тему «Спілкування та поведінка в офісі. Культура поведінки».

пов’язувати власні думки із знанням із французької граматики про Subjonctif у складнопідрядному реченні. 

цінувати мовлення викладача, який стає взірцем іншомовного спілкування.

наближатися до такої провідної риси в навчанні в франкомовній реальності, як неможливість нечесної поведінки в освіті, як-то: списувань, підказок тощо.

подолати  ніяковість і навчитися не боятися говорити іноземною мовою на тему «Спілкування та поведінка в офісі. Культура поведінки» перед людьми.

збирати зернята знань про французьку культуру у тексті на тему «Спілкування та поведінка в офісі. Культура поведінки».

готуватися за текстом на тему «Спілкування та поведінка в офісі. Культура поведінки» на манер його первинного опрацювання.

працювати із текстом на тему «Спілкування та поведінка в офісі. Культура поведінки» на манер поглибленого вивчення.

обов’язково навчатися писати текст на тему «Спілкування та поведінка в офісі. Культура поведінки»; готуватися до словникового диктанту, текстового диктанту та починати вільно висловлюватися на тему «Спілкування та поведінка в офісі. Культура поведінки» у своїх 5-7 реченнях.

усвідомити, що важливо читати текст на тему «Спілкування та поведінка в офісі. Культура поведінки» вголос, а при нагоді, разом із викладачем.

застерегтися заучувати  текст на тему «Спілкування та поведінка в офісі. Культура поведінки», якщо ти невірно промовляєш слова.

розпізнавати граматичні форми Subjonctif в тексті і шукати повний смисл таких граматичних виразів.

Змістовий модуль 49-52.

Мотиваційна пауза 5-10 хв.

Лінгвокультурний матеріал: вірші французького дитинства як основа фонетичного вдосконалення

J'aime le carnaval

C'est heureux et original.

Le carnaval, c'est au mois de février!

C'est la saison idéale

pour les petits enfants déguisés !!!

J'aime le carnaval !

On se déguise en animal

On crie, on rit

Avec toute la folie.

Avec les géants et les déguisements

Le carnaval, je l'aime vraiment !!!

Текст 8 .  Parler politique au bureau : un risque ? 

Autour de la machine а cafй ou а l'heure du dйjeuner, les commentaires sur la campagne prйsidentielle ou lйgislative vont bon train entre collиgues. Devez-vous y participer ou rester йloignй des discussions ?

Difficile de ne pas commenter l'actualitй politique lorsqu'elle touche une йlection prйsidentielle ou lйgislative. Si en famille ou entre amis, les discussions peuvent tourner rapidement а la joute verbale, les risques sont plus importants dans le cadre de l'entreprise. "Dans notre atelier, nous travaillons en йcoutant la radio, explique Elie , 36 ans, salariй d'une entreprise de luxe. De fait, chaque nouveau rebondissement dans la campagne йlectorale et chaque dйclaration des candidats donnent lieu а des commentaires des uns et des autres. Au dйpart, je participais а ces conversations et je ne cachais pas mes opinions. Mais cela a gйnйrй de fortes tensions avec mes collиgues dont je ne partage pas les points de vue. Lorsque l'on travaille tous ensemble dans un espace ouvert, cela plombe l'ambiance. Dйsormais, je prйfиre me taire. Mкme si certains propos m'agacent, je ne prends plus position. Parler politique au boulot, c'est s'engager sur un terrain glissant."

Ne pas faire йtat de ses engagements. Vos opinions politiques relиvent de votre sphиre privйe. Pour йviter toutes tensions avec vos collиgues ou votre hiйrarchie, mieux vaut s'abstenir de faire йtat de votre couleur politique. Votre neutralitй sera votre meilleur atout pour conserver des relations cordiales avec tous. Ecoutez, observez et limitez-vous а des commentaires modйrйs. Evitez йgalement de relayer les mails, vidйos ou articles commentant la campagne йlectorale sur la messagerie de vos collиgues. Si vous кtes militant dans un parti politique ou simplement "encartй", gardez-vous d'en faire йtat dans le cadre de l'entreprise et encore moins sur votre curriculum vitae. Enfin, que votre candidat prйfйrй soit йlu ou pas, adoptez cette mкme position de rйserve le lendemain des rйsultats d'une йlection.

Avez-vous le look de votre job ?

Le look, зa compte et зa se soigne. Quand on est en poste, difficile de passer outre. Votre crйdibilitй en dйpend. Une bonne apparence peut en effet кtre un atout lorsqu'on veut se crйer une rйputation dans une entreprise.

L'apparence, un critиre de plus en plus important. Cela peut sembler une йvidence, mais on se ne s'habille pas de la mкme faзon lorsqu'on est un commercial, un informaticien ou un crйatif. L'apparence est une faзon de prendre sa place sociale. C'est aussi un moyen de sйduire, y compris dans l'entreprise. Selon une enquкte Sofres/Adia sur "Le poids des apparences dans la vie professionnelle et sociale", 82 % des Franзais jugent que le phйnomиne est en nette progression. Et ce, qu'ils soient cadres ou ouvriers, issus d'un milieu aisй ou populaire, femmes ou hommes.

La force de l'image. "La premiиre impression crйe votre premiиre rйputation", rйsume Dominique Perreau, directeur du cabinet de conseil Image Moi. De nombreuses йtudes dйmontrent en effet de quelle faзon nous sommes perзus lors d'un premier contact : 55 % de l'attention est captйe par l'apparence, 38 % par le ton de la voix, et 7% seulement par le sens des mots ! Autant dire qu'il faut soigner sa faзon de se prйsenter. Les salariйs en sont bien conscients : selon l'enquкte Sofres/Adia, les critиres de choix entre deux candidats, а qualification et compйtence йgales, sont dans l'ordre le look, l'apparence physique gйnйrale et la faзon de parler.

Les profils exposйs. Peu de patrons osent l'avouer : des salariйs voient leur carriиre bloquйe pour une question de look. Les entreprises ont leurs propres codes vestimentaires, qu'il convient de respecter pour entrer dans le moule. Et sa personnalitй ? Il faut rйussir l'йquilibre entre les usages en cours et sa propre image, disent en substance les spйcialistes. D'oщ le recours de plus en plus frйquent, par les entreprises elles-mкmes, aux conseils en relooking, coupe de cheveux-vкtements-accessoires compris ! Signe des temps, l'ANPE a mis en place un atelier intitulй "communiquer par son image". Il reste que certains profils s'avиrent plus exposйs que d'autres. Quand ils ne souffrent pas de discrimination sur l'apparence.

Pour Jean-Pierre le Goff, sociologue au CNRS, en dйpit de ce "tutoiement managйrial", le milieu professionnel reste rйgi par des rapports d'autoritй, de hiйrarchie et de responsabilitй. Ainsi, paradoxalement, la familiaritй sous-entendu par le "tu" peut compliquer les relations. Certains salariйs peuvent se sentir moins а l'aise pour rйclamer une augmentation de salaire ou de meilleure travail à un manager qu'ils tutoient.

Словникова довідка №15

Le nouveau Petit Robert de la langue française

engagement [ɑЮgaʒmɑЮ] nom masculin 

étym. 1183 ◊ de engager

1. Dr. Action de mettre en gage. Reconnaissance d'engagement délivrée par le crédit municipal.

2. Action de se lier par une promesse ou une convention. Un engagement moral, formel. alliance, contrat, pacte, serment, traité. Prendre un engagement. « Cet engagement passé entre nous deux, nous l'avons tenu » (Bourget). ➙ parole. Respecter, tenir ses engagements envers qqn. Manquer à ses engagements. Spécialt, vx Promesse de fidélité en amour, liaison ou union qui en résulte.

Dr. Obligation. Sans engagement de votre part.

3. (xviiie) Recrutement par accord entre l'administration militaire et un individu qui n'est pas soumis à l'obligation du service actif. Prime d'engagement. Engagement par devancement d'appel, engagement volontaire ( engagé). 

Par anal. Contrat par lequel certaines personnes louent leurs services. ➙ embauche. Engagement à l'essai. Lettre d'engagement (cf. Contrat* de travail). Signer un engagement avec une société. « Un engagement pour nous deux dans un théâtre de la banlieue » (Daudet). Acteur, coureur professionnel qui se trouve sans engagement.

4. (xviie) État d'une chose engagée dans une autre. Engagement d'un convoi dans un défilé. 

Méd. Descente de la tête du fœtus dans l'excavation pelvienne.

5. Action d'engager, de commencer (une action). L'engagement de négociations entre deux pays. ouverture.

6. Introduction d'une unitй dans la bataille; combat localisй et de courte durйe. Blessй au cours d'un engagement de patrouilles.

7. (dйbut xxe) Action d'engager (la partie), coup d'envoi d'un match (cf. Mise en jeu).

8. Engagement de dйpenses : dйcision d'engager des dйpenses.

9. (1858) Inscription sur la liste des concurrents qui doivent participer а une йpreuve sportive. Les engagements seront reзus jusqu'а telle date.

10. (1945) Acte ou attitude de l'intellectuel, de l'artiste qui, prenant conscience de son appartenance а la sociйtй et au monde de son temps, renonce а une position de simple spectateur et met sa pensйe ou son art au service d'une cause. L'engagement politique d'un йcrivain. « l'engagement ne doit, en aucun cas, faire oublier la littйrature » (Sartre).

contraires : Dйgagement, reniement; renvoi; dйsengagement. Non-engagement.

Граматичне нагадування

Subjonctif у складнопідрядному реченні

Subjonctif вживається в підрядних реченнях:

 •  пояснювальних;
 •  означальних;
 •  обставинних;

Subjonctif в підрядному пояснювальному реченні

Вибір Subjonctif залежить від значення головного речення, його вживання обумовлене дієсловами і дієслівними висловами, які означають

 •  бажання або вимогу:

vouloir  défendre  il est nécessaire

désirer  permettre  il est util

souhaiter  attendre  il est important

ordonner  il faut

exiger   il vaut mieux

Je voudrais que tu lises cette nouvelle.

Il attend que tu lui écrives.

Il faut que vous partiez plus tôt possible.

Мені хотілося б, щоб ти прочитав це оповідання.

Він чекає, що ти йому напишеш.

Необхідно, щоб ви поїхали як можна скоріше.

N.B. Якщо дієслова виражають наказ, то за ними слідує Subjonctif.

Зрівняйте:

Dis-lui qu’elle attende.  Скажи їй, щоб вона їх зачекала.

Je dis que je les attendrai. Я говорю, що я їх зачекаю.

Ecris-lui qu’il revienne.  Напиши йому, щоб він повернувся.

Il m’a écrit qu’il reviendrait. Він мені написав, що повернеться.

 •  почуття задоволення / незадоволення (радість, жаль, обурення, страх, здивування, …):

se réjouir  regretter  il est dommage  craindre

être content  être mécontent  il est fâcheux

être heureux  être chagriné  être étonné

être ravi  être désolé   avoir peur

Je suis heureux qu’ils soient venu nous voir.

Charles est étonné que vous n’y ayez pas fait attention.

Il est dommage que tu n’en sache rien.

Я радий, що вони приїхали побачитися  з нами.

Шарль здивований, що ви не звернули на це увагу.

Жаль, що ти нічого про це не знаєш.

Після дієслів avoir peur i craindre вживається частка ne.

Зрівняйте:

J’ai peur qu’il ne fasse chaud.  Боюсь, що буде жарко.

J’ai peur qu’il ne fasse pas chaud. Боюсь, що жари не буде.

 •  припущення і сумнів:

supposer

douter

il est possible ( douteux, impossible, incroyable, peu probable... )

il n’est pas sûr (vrai ...)

ne pas penser (croire)

Supposons que ce problème soit résolu.

Il est possible qu’il pleuve.

Je ne crois pas qu’il réponde à cette question.

Припустимо, що ця задача буде вирішена.

Можливо буде дощ.

Я не думаю (=сумніваюсь), що він відповість на це запитання.

Виконайте вправи:

18. Укажіть значення головного речення.

А – побажання, вимога

В – почуття

С – припущення, сумнів

 1.   Tu veux que nous avancions dans l'obscuritй ?
 2.   Je suis йtonnй qu'il n'ait pas tenu sa parole.
 3.   Il est possible qu'elle ait reconnu sa voiture.
 4.   Dis-lui qu'il revienne plus tф t.
 5.   Tu doutes que nous retrouvions ce carnet ?
 6.   Elle a peur qu'il ne pleuve.
 7.   Il faut que vous composiez ce numйro.
 8.   Je suis desolé qu'ils ne puissent pas vous у aider.
 9.   Supposons que la route ne soit pas encombrée.

10. Le patron demande que tout le monde lui obéisse.

19. Поставте дієслова в потрібній формі.

1. Le journaliste n'est pas sûr qu'il (s'agir) de cet homme d'affaire.

2. Je suis certaine que les jeunes gens (suivre) ce sentier.

3. J'aimerais que les autos (кtre vendues) а ce prix.

4.  Je ne permets pas que vous (fermer) la fenкtre.

5.  Il faudra que je vous (faire connaоtre) cette ville.

 1.   J'ai envie qu'elle le (apprendre).
 2.   Ils attendent que la dйcision (кtre prise).
 3.   On constate que Georges (faire) des progrиs.
 4.   Tu attends qu'il (finir) sa traduction ?

10. Il est important qu'ils (rentrer) avant 11 heures.

Домашнє завдання 15

Відпрацюй якісне щодо вимог публічного мовлення читання тексту, навчися писати нові слова, зробивши їх список у зошитах,  вмій красивою рідною мовою перекладати текст як у виступі перед міжнародною аудиторією; щиро визначай питання до викладача про те, що не зрозумів, або те, що видалося дуже важким.

Домашнє завдання 16

Виконай вправи 169, 170 у підручнику [Л1] на cтор.434-435. Дуже корисне для тебе самостійне монологічне висловлювання за темою. Підбадьорюй себе до спроб і  не бійся говорити, бо можеш спиратися на допомогу викладача, бо вона з тобою однієї думки із цієї теми.


53-54. Cеместр 3

Організаційний модуль 6

Змістовий модуль 53-54

Загальне обговорення тем семестру. Усні відповіді студентів.

Підсумки лексико - граматичного матеріалу семестру в чотирьох видах мовленнєвої діяльності. Загальне обговорення тем семестру. Виступи  студентів  за пройденими темами .

Тексти 1-8

Шановний студенте!

Це заняття тобі допоможе:

зрозуміти, чому важливо вміти висловлюватися французькою  мовою на теми семестру із використанням граматичного матеріалу семестру, і як це допоможе твоїй країні і може змінити обставини у твоєму житті.

усвідомити чи ефективно ви досі самостійно працювали за текстами на теми семестру .

подумати, які труднощі зустріли із відпрацювання вимови наближеної до якісних характеристик мовлення освіченої франкомовної людини за текстами на теми семестру. Які труднощі ще належить подолати?

узагальнити, чи зрозуміли ви як навчатися мови і бути задоволеним від процесу і результату?

відчути, як пов’язуються власні думки із знанням із французької граматики, які відпрацьовувалися протягом  семестру.

підвести підсумок, чи залишилися у вас проблеми із подоланням  ніяковості  говорити перед людьми іноземною мовою.

осмислити, наскільки ви збагатилися знаннями  про французьку культуру, працюючи за темами  семестру.

спостерігати, чи стали ви грамотніше писати на теми семестру із використанням відповідного граматичного матеріалу.

пересвідчитися, чи легко ви розпізнаєте граматичні форми, відпрацьовані в семестрі і розумієте їх смисл в текстах на теми семестру ?

Змістовий модуль 53-54.

Мотиваційна пауза 5-10 хв.

Лінгвокультурний матеріал: вірші французького дитинства як основа фонетичного вдосконалення

J'aime le carnaval

C'est heureux et original.

Le carnaval, c'est au mois de fйvrier ! C'est la saison idйale

pour les petits enfants dйguisйs !!!

J'aime le carnaval !

On se dйguise en animal

On crie, on rit

Avec toute la folie.

Avec les gйants et les dйguisements

Le carnaval, je l'aime vraiment !!!


55-56
. Cеместр 4

Організаційний модуль 7 

Змістовий модуль 55-56 

 

Економічно цікаві франкомовні райони та виробництва. Початкове опрацювання тексту. Лексика за підтемами: регіони Франції. Аудіювання, читання, переклад у обговоренні та письмо.

Економічно цікаві франкомовні райони та виробництва. Поглиблене опрацювання тексту. Граматика: Subjonctif у підрядному означальному реченні (можливості для ділового спілкування).

Шановний студенте!

Це заняття тобі допоможе:

зрозуміти, чому важливо вміти висловлюватися французькою мовою на тему «Економічно цікаві франкомовні райони та виробництва» , як це допоможе твоїй країні і може змінити обставини у твоєму житті.

самостійно працювати за текстом на тему «Економічно цікаві франкомовні райони та виробництва».

надалі відпрацьовувати вимову наближену до якісних характеристик мовлення освіченої франкомовної людини, що можна зробити за текстом на тему «Економічно цікаві франкомовні райони та виробництва».

навчатися мови і бути задоволеним від процесу і результату.

шукати повний смисл слів у тексті на тему «Економічно цікаві франкомовні райони та виробництва».

пов’язати власні думки із знаннями французької граматики про Subjonctif у підрядному означальному реченні. 

цінувати мовлення викладача, який стає взірцем іншомовного спілкування.

наближатися до такої провідної риси в стилі навчання в франкомовній реальності, як неможливість нечесної поведінки в освіті, як-то: списувань, підказок тощо.

подолати  ніяковість і навчитися не боятися говорити іноземною мовою на тему «Економічно цікаві франкомовні райони та виробництва»   перед людьми.

збирати зернята знань про французьку культуру у тексті на тему «Економічно цікаві франкомовні райони та виробництва».

працювати із текстом на тему «Економічно цікаві франкомовні райони та виробництва» на манер первинного опрацювання.

працювати із текстом на тему «Економічно цікаві франкомовні райони та виробництва» на манер поглибленого опрацювання.

зрозуміти необхідність обов’язково навчитися писати текст «Економічно цікаві франкомовні райони та виробництва». Підготуйся до словникового диктанту, текстового диктанту та починай вільно висловлюватися на тему «Економічно цікаві франкомовні райони та виробництва» у своїх 5-7 реченнях.

усвідомити, що важливо читати текст на тему «Економічно цікаві франкомовні райони та виробництва» вголос, тим більш разом із викладачем.

берегтися заучувати  текст на тему «Економічно цікаві франкомовні райони та виробництва», якщо ти невірно промовляєш слова.

розпізнавати граматичні форми Subjonctif в тексті «Економічно цікаві франкомовні райони та виробництва» і шукати смисл цих граматичних виразів.

Текст 10.  Région française

Les régions françaises sont des collectivités territoriales de la République française. Elles sont au nombre de 27 : 22 rйgions de France mйtropolitaine (y compris la collectivitй territoriale de Corse, qui n'a pas la dйnomination de «rйgion» mais en exerce les compйtences) et 5 dйpartements et rйgions d’outre-mer.

Dirigйes par un prйfet de rйgion, lui-mкme nommй par le prйsident de la Rйpublique franзaise, et dotйes1 d’un conseil rйgional, elles sont depuis la loi de 1982 le principal outil de dйcentralisation. Cependant, la France йtant un Йtat unitaire, les rйgions ne disposent d’aucun pouvoir lйgislatif. Leur champ d’intervention est extrкmement large de par la clause gйnйrale de compйtence, allant de la gestion des lycйes а celle des transports, en passant par le dйveloppement йconomique et la fiscalitй.

Rфle et administration

La rйgion est une collectivitй territoriale dotйe d'un conseil rйgional йlu avec, а sa tкte, un prйsident disposant du pouvoir exйcutif, sous le contrфle a posteriori du prйfet de rйgion.

La France йtant un Йtat unitaire et dйcentralisй, les rйgions, tout en ayant le statut de collectivitйs territoriales, n'ont pas d'autonomie lйgislative, mais disposent d'un pouvoir rйglementaire. Les transferts de compйtences de la part de l'Йtat doivent кtre accompagnйs de la mise а disposition de moyens financiers antйrieurement affectйs а ces dйpenses par l'Йtat.

En vertu du principe de libre administration des collectivitйs territoriales, les rйgions disposent de leur propre autonomie financiиre et donc de leur propre budget, qu'elles ont pour mission de rйpartir dans diffйrents domaines. Leurs recettes sont constituйes de dotations de l'Йtat, d'une part, et d'une fiscalitй propre, d'autre part.

Les rйgions, par leur clause gйnйrale de compйtence, ont un champ d'intervention large. Elles agissent principalement dans l'йducation (gestion des lycйes), l'enseignement supйrieur et la recherche, la formation professionnelle et l'apprentissage, le dйveloppement йconomique, l'amйnagement du territoire et les infrastructures. De plus, elles disposent d'un droit а l'expйrimentation et de l'utilisation possible du rйfйrendum local.

La rйgion est йgalement une circonscription administrative de l'Йtat, dirigйe par le prйfet de rйgion. La prйfecture est gйnйralement situйe au chef-lieu de la rйgion. Alors que la rйgion, en tant que collectivitй territoriale, ne peut exercer de tutelle sur les dйpartements ou les communes, les prйfets de dйpartement sont placйs sous l'autoritй du prйfet de rйgion.


Змістовий модуль
55-58.

Мотиваційна пауза 5-10 хв.

Лінгвокультурний матеріал: вірші французького дитинства як основа фонетичного вдосконалення

Il a mis le café

Dans la tasse

Il a mis le lait

Dans la tasse de café

Il a mis le sucre

Dans le café au lait

Avec la petite cuiller

Il a tournй

Il a bu le cafй au lait

Et il a reposй la tasse

Sans me parler

Il a allumй

Une cigarette

Il a fait des ronds

Avec la fumйe

Il a mis les cendres

Dans le cendrier

Sans me parler

Sans me regarder

Il s'est levй

Il a mis

Son chapeau sur la tкte

Il a mis son manteau de pluie

Parce qu'il pleuvait

Et il est parti

Sous la pluie

Sans une parole

Sans me regarder

Et moi j'ai pris

Ma tкte dans ma main

Et j'ai pleurй.

Словникова довідка №19

Le nouveau Petit Robert de la langue française

région [ʀeʒjɔЮ] nom féminin 

étym. 1380; « pays » xiielatin regio « direction; frontière, contrée », de regere 

Famille étymologique  droit.

1. Territoire relativement étendu, possédant des caractères physiques et humains particuliers qui en font une unité distincte des régions voisines ou au sein d'un ensemble qui l'englobe. ➙ contrée, province, zone. Régions naturelles. Région polaire, tropicale, tempérée. Région désertique. Régions cultivées. Région industrielle. Région à population dense. Carte d'une région. Région historique. 

Par ext. Dans nos régions : dans nos climats, nos pays.

Spécialt Unité territoriale administrative ( circonscription). Régions militaires. Absolt Le général commandant la rйgion. L'йtat-major de la rйgion. 

Rйgions maritimes, aйriennes.

Dr. admin. En France, Collectivitй territoriale groupant plusieurs dйpartements. La Rйgion Midi-Pyrйnйes. Prйfet de Rйgion. En rйgion(s) : en province, dans les rйgions.

Les Rйgions flamande, wallonne et bruxelloise de Belgique.

Championnat regroupant plusieurs rйgions ( interrégional).

2. Étendue de pays autour d'une ville. Aller en vacances dans la région de Royan (cf. Du côté* de, dans les environs* de). La région parisienne. Parcourir, sillonner la région.

3. (de la région éthérée, philos. ancienne) Fig. Domaine, sphère. « Les hautes régions de la philosophie » (Molière). « Une région supérieure où la joie et la douleur n'existent plus » (Martin du Gard).

4. (xvie) Partie, zone déterminée (du corps). Région lombaire. Éprouver une douleur dans la région du cœur.

Граматичне нагадування

Subjonctif у підрядному означальному реченні

Вибір Subjonctif залежить від значення антецедента (слова, до якого відноситься підрядне речення) і самого підрядного речення.

Антецедент може означати

 •  суб’єктивну оцінку, яка передається іменником і прикметником найвищого ступеня або словами  le seul, l’unique, le premier :

C’est la plus belle mélodie que j’aie jamais entendue.

Vous êtes la seule personne à qui il fasse confiance.

Це найпрекрасніша мелодія, яку я коли-небудь чув.

Ви єдина людина, котрій він довіряє.

 •  нереальний предмет (бажаний, можливий, заперечний);
 •  антецедент виражений іменником з неозначеним артиклем, неозначеними займенниками (quelque chose, quelqu’un, rien, personne) або прикметниками (aucun, nul) :
 •  

Il me faut un médecin qui soit bien compétent.

Y a-t-il quelqu’un parmi vous qui connaisse bien ce pays ?

Je ne connais personne qui puisse vous renseigner.

Мені потрібен лікар, який би був дуже компетентний.

Чи є серед вас хто-небудь, хто знав би цю країну?

Я не знаю нікого, хто міг би  вас

проінформувати.

Зрівняйте:

Je connais une personne qui peut (pourrait) vous renseigner.

Я знаю одну людину, котра може вас проінформувати

Виконайте вправи:

20. Укажіть значення антецедента.

А – суб’єктивна оцінка

В – нереальний предмет (бажаний, можливий, заперечний)

 1.  Je veux une chambre qui donne sur la mer.
 2.  C'est le meilleur exemplaire que j'aie jamais vu.
 3.  Ils cherchent un guide qui sache bien le pays.
 4.  C'est la plus belle musique que j'aie entendue.
 5.  Connais-tu quelqu'un qui sache modeler ?
 6.  Il n'y a personne qui puisse nous rendre ce service.

21. Поставте дієслова в потрібній формі.

1. Il me faut un livre оù il (s'agir) des plantes médicinales.

2. J'ai trouvé un livre оù il (s'agir) des métaux précieux.

3. J'aimerais avoir une amie а qui je (pouvoir) confier mes secrets.

4. J'ai une amie а qui je (pouvoir) confier mes secrets.

5. Connaissez-vous un mйdecin qui (savoir) bien traiter les maladies infantiles ?

6.  Je connais un mйdecin qui (savoir) bien traiter cette maladie.

7. C'est la meilleure interprйtation de cette sonate que nous (entendre).

 1.   Je ne vois rien qui (pouvoir) le consoler.
 2.  Tu as besoin d'un manteau qui (etre) plus chaud.

10.Il est le seul copain qui (vouloir) me suivre.

Домашнім завданням 19

можна вважати таку роботу: відпрацювати читання тексту до якостей публічного мовлення, навчитися писати нові слова, зробивши їх список в зошитах,  вміти перекладати текст красивою рідною мовою на слух із читання викладача; приготувати питання до викладача про те, що не зрозуміли.   

Домашнє завдання 20

Виконай вправу 182, 183, 187 у підручнику [Л1] на cтор. 442-445. Дуже корисне для тебе самостійне монологічне висловлювання за темою. Підбадьорюй себе до спроб і  не бійся говорити, бо можеш спиратися на допомогу викладача, бо вона з тобою однієї думки із цієї теми.


57-58. Cеместр 4

Організаційний модуль 7

Змістовий модуль 57-58

 

Економічно цікаві франкомовні райони та виробництва. Початкове опрацювання тексту. Лексика за підтемами: L'Île-de-France, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur.  Аудіювання, читання, переклад у обговоренні та письмо

Економічно цікаві франкомовні райони та виробництва. Поглиблене опрацювання тексту. Граматика: Subjonctif у підрядному обставинному реченні (можливості для ділового спілкування).

Шановний студенте!

Це заняття тобі допоможе:

зрозуміти, чому важливо вміти висловлюватися французькою  мовою на тему «Економічно цікаві франкомовні райони та виробництва. L'Île-de-France, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur» , як це допоможе твоїй країні і може змінити обставини у твоєму житті.

самостійно працювати за текстом на тему «Економічно цікаві франкомовні райони та виробництва. L'Île-de-France, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur».

надалі відпрацьовувати вимову наближену до якісних характеристик мовлення освіченої франкомовної людини,  що можна зробити за текстом на тему «Економічно цікаві франкомовні райони та виробництва. L'Île-de-France, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur».

навчатися мови і бути задоволеним від процесу і результату.

шукати повний смисл слів у тексті на тему «Економічно цікаві франкомовні райони та виробництва. L'Île-de-France, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur».

 пов’язати власні думки із знаннями французької граматики про Subjonctif у підрядному обставинному реченні. 

цінувати мовлення викладача, який стає взірцем іншомовного спілкування.

наближатися до такої провідної риси в стилі навчання в франкомовній реальності, як неможливість нечесної поведінки в освіті, як-то: списувань, підказок тощо.

подолати  ніяковість і навчитися не боятися говорити іноземною мовою на тему «Економічно цікаві франкомовні райони та виробництва. L'Île-de-France, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur»   перед людьми.

збирати зернята знань про французьку культуру у тексті на тему «Економічно цікаві франкомовні райони та виробництва. L'Île-de-France, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur».

працювати із текстом на тему «Економічно цікаві франкомовні райони та виробництва. L'Île-de-France, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur» на манер первинного опрацювання.

працювати із текстом на тему «Економічно цікаві франкомовні райони та виробництва. L'Île-de-France, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur» на манер поглибленого опрацювання.

зрозуміти необхідність обов’язково навчитися писати текст «Економічно цікаві франкомовні райони та виробництва. L'Île-de-France, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur». Підготуйся до словникового диктанту, текстового диктанту та починай вільно висловлюватися на тему «Економічно цікаві франкомовні райони та виробництва. L'Île-de-France, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur» у своїх 5-7 реченнях.

усвідомити, що важливо читати текст на тему «Економічно цікаві франкомовні райони та виробництва. L'Île-de-France, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur» вголос, тим більш разом із викладачем.

берегтися заучувати  текст на тему«Економічно цікаві франкомовні райони та виробництва. L'Île-de-France, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur», якщо ти невірно промовляєш слова  .

розпізнавати граматичні форми Subjonctif в тексті «Економічно цікаві франкомовні райони та виробництва. L'Île-de-France, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur» і шукати смисл цих граматичних виразів.

Змістовий модуль 55-58.

Мотиваційна пауза 5-10 хв.

Лінгвокультурний матеріал: вірші французького дитинства як основа фонетичного вдосконалення

Il a mis le café

Dans la tasse

Il a mis le lait

Dans la tasse de café

Il a mis le sucre

Dans le café au lait

Avec la petite cuiller

Il a tourné

Il a bu le café au lait

Et il a reposé la tasse

Sans me parler

Il a allumé

Une cigarette

Il a fait des ronds

Avec la fumée

Il a mis les cendres

Dans le cendrier

Sans me parler

Sans me regarder

Il s'est levé

Il a mis

Son chapeau sur la tête

Il a mis son manteau de pluie

Parce qu'il pleuvait

Et il est parti

Sous la pluie

Sans une parole

Sans me regarder

Et moi j'ai pris

Ma tête dans ma main

Et j'ai pleuré.

Текст 11.  N 1 : L'Île-de-France dépendante de ses ménages

En 2006, l'Ile-de-France est la région où le taux de chômage a le plus diminué, avec une baisse de 1,2 point à 8,1 %. Et comme les années précédentes, la région est largement la plus riche de France, avec un PIB de plus de 480 milliards d'euros en 2005, soit presque trois fois plus que sa poursuivante Rhône-Alpes. Pourtant, l'Île-de-France a des raisons de se méfier. La croissance de son PIB de 2000 à 2005 a plafonné à 17%, quand celle de Rhône-Alpes frôle les 20 %. Surtout, la croissance francilienne est très dépendante de la consommation des ménages, qui a été soutenue ces dernières années. En revanche, l'activité industrielle est plutôt morne et la région souffre notamment des déboires de l'industrie automobile.

PIB 2005 : 480,87 milliards d'euros

En hausse de 17 % par rapport à 2000

Taux de chômage fin 2006 : 8,1 %


N 2 : Rhône-Alpes, les services à haute valeur ajoutée en pointe

Confronté à une forte désindustrialisation, Rhône-Alpes a su miser sur le secteur tertiaire, principal fournisseur d'emplois de la région, puisqu'il constitue 56% de l'emploi privé. En 2005, 9.700 emplois ont été créés dans le secteur. Plus que le commerce, ce sont les services à haute valeur ajoutée, comme la recherche et développement et le conseil qui ont le mieux tiré leur épingle du jeu avec une hausse de 2,5%. En 2005, Rhône-Alpes s'est surtout félicité de la baisse du chômage, qui a en particulier profité aux chômeurs de longue ou très longue durée. Entre décembre 2004 et décembre 2005, le nombre des chômeurs de longue durée a ainsi reculé dans la région de 13,7 %.

PIB 2005 : 165,03 milliards d'euros

En hausse de 19,9 % par rapport à 2000

Taux de chômage fin 2006 : 7,5 %

N 3 : PACA, échanges extérieurs et tourisme font son succès

Le point fort de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ? Les échanges extérieurs. Hors produits énergétiques, le solde commercial est en progression. En 2005, les exportations se sont élevées à 16,4 milliards d'euros, soit 4,7% des exportations françaises. Premier client : la Chine. Au quatrième trimestre, la hausse s'est élevée à 7,6%, elle concerne en particulier les biens d'équipements. Côté activité intérieure, le bâtiment et l'immobilier se portent bien, alors que l'agriculture continue de connaître des difficultés, tout comme l'industrie. Le tourisme, lui, renoue avec le succès, avec en 2005 plus de 21 millions de nuitées dans les hôtels, soit la deuxième meilleure performance après l'Île-de-France.

PIB 2005 : 120,36 milliards d'euros

En hausse de 20,8 % par rapport à 2000

Taux de chômage fin 2006 : 10,5 %

Словникова довідка №21

Le nouveau Petit Robert de la langue française

immobilier, ière [imɔbilje, jɛʀ] adjectif et nom masculin 

étym. immobiliaire 1453 ◊ de 1. in- et mobilier

1. Dr. Qui est immeuble, composé d'immeubles, ou considéré comme immeuble. Biens immobiliers. Fortune immobilière. N. m. L'immobilier : l'ensemble des immeubles.

Succession immobilière.

2. Cour. Qui concerne, qui a pour objet un immeuble, des immeubles (2 ). Vente, saisie immobilière. Société immobilière, s'occupant de la construction, de la vente, de l'achat d'immeubles. Agence immobilière. Agent, promoteur immobilier. Prêt immobilier, pour l'acquisition, la rénovation d'un immeuble. « la crise immobilière qui a entraîné la chute de la valeur des immeubles » (Bainville).

N. m. L'immobilier : le commerce d'immeubles, de maisons, d'appartements. Travailler dans l'immobilier. Immobilier d'entreprise (bureaux), d'habitation (logements). Immobilier locatif.

contraire : Mobilier.

Граматичне нагадування

Subjonctif у підрядних обставинних  реченнях

Subjonctif вживається

 •  після сполучників часу: avant que (перш ніж; раніше чим), jusqu’à ce que (до тих пір поки):

Téléphone-lui avant qu’il ne soit parti. Зателефонуй йому перш, ніж він піде.

Je resterai sur le quai jusqu’à ce que Я залишуся на пероні до тих пір,

le train démarre.     поки поїзд не тронеться.

N.B. Після avant que зустрічається частка ne.

 •  після сполучників причини: non que, ce n’est pas que (не тому що, не те щоб):

Non qu’il soit pressé, il ne veut pas Він не те щоб поспішав, він

perdre son temps     не хоче гаяти часу.

.     

Ce n’est pas que ce travail soit difficile, Не те щоб ця робота була

il ne m’intéresse pas.  складна, просто вона мене не цікавить.

 •  після сполучників мети: pour que, afin que (щоб, для того щоб):

J’ai fermé la fenêtre pour que tu ne prenne pas froid.

Je vous lirai ce texte afin que vous le résumiez en quelques mots.

Я закрив вікно, щоб ти не застудився.

Я вам прочитаю цей текст, щоб ви передали його зміст в кількох словах.

 •  після сполучників наслідку: trop ... pour que (надто … щоб), assez ... pour que (достатньо … щоб):

Vous parlez trop vite pour que nous puissions tout comprendre.

Ви говорите надто швидко, щоб ми могли вас зрозуміти.

Le bruit n’était pas assez intense pour que vous ayez pu l’entendre.

Шум був не досить сильним, щоб ви могли його почути

 •  після сполучників способу дії: sans que (так, що; без того щоб):

Le petit est entré sans que son père s’en soit aperçu.

Малюк зайшов так, що батько цього не помітив.

 •  після сполучників умови: à condition que (при умові якщо), pourvu que (тільки б):

J’irai avec toi, à condition que tu conduises toi-même.

Nous allons nous entendre, pourvu que tu le veuilles.

Я поїду з тобою при умові, якщо ти поведеш машину.

Ми домовимося, якщо ти цього хочеш.

 •  після сполучників поступки: bien que, quoique (хоч):

Je travaille, bien qu’il soit tard.

Я працюю, хоч уже і пізно.

Quoique le soleil se soit couché, il ne fait pas encore frais.

Хоч сонце вже сіло, але ще не прохолодно.

22. Укажіть значення підрядних речень.

A – час    E – спосіб дії

B – причина   F – умова

C – мета    G – уступка

D – слідування

1. Je vais attendre, pourvu qu'elle tiennes sa promesse.

2. Des hommes sautaient du train avant qu'il ne soit arrêté.

 1.  C'est trop vague pour que je puisse le comprendre.
 2.  Je vais vous renseigner à condition que vous disiez votre nom.

5.   Elle restera chez elle, ce n'est pas qu'elle soit faiguée, mais elle est de mauvaise humeur.

6.  Bien qu'il pleuve, je sortirai.

 1.   J'ai retenu ce chiffre sans que j'aie fait quelque effort.
 2.   Nous sommes restés sur le quai jusqu'à ce que le train soit parti.
 3.   Il faut élargir cette porte afin qu'elle ne soit pas trop étroite.
 4.  Та question est assez compliqée pour que je puisse у répondre facilement.

Домашнім завданням 21

можна вважати таку роботу: відпрацювати читання тексту до якостей публічного мовлення, навчитися писати нові слова, зробивши їх список в зошитах, вміти перекладати текст красивою рідною мовою на слух із читання викладача; приготувати питання до викладача про те, що не зрозуміли.

Домашнє завдання 22

Виконай вправу 189, 190 у підручнику [Л1] на cтор.449-450. Дуже корисне для тебе самостійне монологічне висловлювання за темою. Підбадьорюй себе до спроб і  не бійся говорити, бо можеш спиратися на допомогу викладача, бо вона з тобою однієї думки із цієї теми.


59-60. Cеместр 4

Організаційний модуль 7

Змістовий модуль 59-60  

Економічно цікаві франкомовні райони та виробництва. Початкове опрацювання тексту. Лексика за підтемами: le Nord-Pas-de-Calais, les Pays de la Loire, l'Aquitaine, La Bretagne.  Аудіювання, читання, переклад у обговоренні та письмо

Економічно цікаві франкомовні райони та виробництва. Le Nord-Pas-de-Calais, les Pays de la Loire, l'Aquitaine, La Bretagne. Поглиблене опрацювання тексту. Граматика: Узгодження часів Subjonctif  (можливості для ділового спілкування).

Шановний студенте!

Це заняття тобі допоможе:

зрозуміти, чому важливо вміти висловлюватися французькою  мовою на тему «Економічно цікаві франкомовні райони та виробництва. Le Nord-Pas-de-Calais, les Pays de la Loire, l'Aquitaine, La Bretagne» , як це допоможе твоїй країні і може змінити обставини у твоєму житті.

самостійно працювати за текстом на тему«Економічно цікаві франкомовні райони та виробництва. Le Nord-Pas-de-Calais, les Pays de la Loire, l'Aquitaine, La Bretagne».

надалі відпрацьовувати вимову наближену до якісних характеристик мовлення освіченої франкомовної людини,  що можна зробити за текстом на тему«Економічно цікаві франкомовні райони та виробництва. Le Nord-Pas-de-Calais, les Pays de la Loire, l'Aquitaine, La Bretagne».

навчатися мови і бути задоволеним від процесу і результату.

шукати повний смисл слів у тексті на тему«Економічно цікаві франкомовні райони та виробництва. Le Nord-Pas-de-Calais, les Pays de la Loire, l'Aquitaine, La Bretagne».

пов’язати власні думки із знаннями французької граматики про узгодження часів Subjonctif  . 

цінувати мовлення викладача, який стає взірцем іншомовного спілкування.

наближатися до такої провідної риси в стилі навчання в франкомовній реальності, як неможливість нечесної поведінки в освіті, як-то: списувань, підказок тощо.

подолати  ніяковість і навчитися не боятися говорити іноземною мовою на тему «Економічно цікаві франкомовні райони та виробництва. Le Nord-Pas-de-Calais, les Pays de la Loire, l'Aquitaine, La Bretagne»перед людьми.

збирати зернята знань про французьку культуру у тексті на тему«Економічно цікаві франкомовні райони та виробництва. Le Nord-Pas-de-Calais, les Pays de la Loire, l'Aquitaine, La Bretagne».

працювати із текстом на тему«Економічно цікаві франкомовні райони та виробництва. Le Nord-Pas-de-Calais, les Pays de la Loire, l'Aquitaine, La Bretagne»» на манер первинного опрацювання.

працювати із текстом на тему «Економічно цікаві франкомовні райони та виробництва. Le Nord-Pas-de-Calais, les Pays de la Loire, l'Aquitaine, La Bretagne» на манер поглибленого опрацювання.

зрозуміти необхідність обов’язково навчитися писати текст «Періодичні видання. Французька преса і франкофонні видання». Підготуйся до словникового диктанту, текстового диктанту та починай вільно висловлюватися на тему «Економічно цікаві франкомовні райони та виробництва. Le Nord-Pas-de-Calais, les Pays de la Loire, l'Aquitaine, La Bretagne» у своїх 5-7 реченнях.

усвідомити, що важливо читати текст на «Економічно цікаві франкомовні райони та виробництва. Le Nord-Pas-de-Calais, les Pays de la Loire, l'Aquitaine, La Bretagne»вголос, тим більш разом із викладачем.

берегтися заучувати  текст на тему«Економічно цікаві франкомовні райони та виробництва. Le Nord-Pas-de-Calais, les Pays de la Loire, l'Aquitaine, La Bretagne», якщо ти невірно промовляєш слова  .

розпізнавати граматичні форми Subjonctif в тексті «Економічно цікаві франкомовні райони та виробництва. Le Nord-Pas-de-Calais, les Pays de la Loire, l'Aquitaine, La Bretagne»і шукати смисл цих граматичних виразів.


Змістовий модуль
59-62.

Мотиваційна пауза 5-10 хв.

Лінгвокультурний матеріал: вірші французького дитинства як основа фонетичного вдосконалення

Ce jour là,ma belle,

Mon coeur fou de joie

Battait très très fort;

Ivres de bonheur,nous nous aimions.

Comme des enfants heureux;

Ce jour là ,mon aimée,

Tout aurait pu exploser

Sans que nous en fussions troublés

Parce que tu me donnais,

Pour la premiére fois

Ton corps neuf,et innocent,

Et moi je t'adorais;tu avais dix-huit ans.

Et aujourd'hui croit-moi,

Je t'aime toujours autant.

Текст 12. N 4: Le Nord-Pas-de-Calais, toujours quatrième mais en danger

En 2005, le Nord-Pas-de-Calais restait la quatrième région la plus riche de France, une place qu'elle occupe depuis plus de quinze ans. Pourtant, la région a du souci à se faire. Depuis 2000, elle affiche la croissance de son PIB la plus faible des dix régions les plus aisées, avec une hausse de 16,8% contre une moyenne de 20,8 % pour les neufs autres. Conséquence, l'emploi s'en ressent. En 2005, l'emploi a baissé dans la totalité des secteurs industriels : moins 7.900 emplois en 2005 après moins 10.100 en 2004. Dans le tertiaire, l'emploi se contente d'une relative stabilité. En 2006, sur les neufs premiers mois, l'Insee se félicite que "le nombre d'emplois n'aurait diminué que de 0,1%".

PIB 2005 : 86,75 milliards d'euros

En hausse de 16,8% par rapport à 2000

Taux de chômage fin 2006 : 13,1 %


N 5: Les Pays de la Loire, une région de commerçants

 En 2005, la croissance du PIB des Pays de la Loire a été largement supérieure à celle du pays, à 3,47% contre 1,4%. Résultat, le PIB ligérien s'est élevé cette année-là à 84,99 milliards d'euros, soit la cinquième meilleure performance des régions françaises. Contrairement à de nombreuses régions françaises, les services aux entreprises ont affiché une croissance faible, au contraire des services aux particuliers, du bâtiment et surtout du commerce, dont les effectifs ont grimpé de 2% en 2004 puis de 1,7% l'année suivante. Côté tourisme, les Pays de la Loire peuvent remercier les Français, venus compenser en 2005 la désaffection des touristes étrangers.

PIB 2005 : 84,99 milliards d'euros

En hausse de 21,5% par rapport à 2000

Taux de chômage fin 2006 : 7,36 %

N 6: L'Aquitaine, tirée par le bâtiment

L'emploi salarié progresse plus vite en Aquitaine qu'au niveau national, en particulier dans le secteur de la construction, qui représente plus de 6% de l'emploi salarié total de la région. En 2005, le secteur a connu une hausse de l'emploi salarié de près de 5%, soit deux points de plus qu'en 2004. Une progression qui s'est confirmée en 2006. Surtout, le nombre de logements commencés s'est élevé à 34.000, en hausse de 31 % contre une hausse nationale de 13 %. Autres secteurs dynamiques sur le front de l'emploi : l'immobilier et les services aux entreprises, en hausse de 6,5 % en 2005.

PIB 2005 : 76,89 milliards d'euros

En hausse de 23,3 % par rapport à 2000

Taux de chômage fin 2006 : 8,5 %

N 7 : La Bretagne, n 1 des créations d'entreprises

La Bretagne est une championne des créations d'entreprises, En 2004, avec 12.500 entreprises créées, un chiffre en hausse de 8,8% sur un an, la région a ainsi représenté 4 % des créations d'entreprises en France métropolitaine et 5 % de la France hors Île-de-France. Cette hausse concerne en particulier le commerce, la construction, les services aux particuliers et les services aux entreprises, puisque ces quatre secteurs concentrent à eux seuls 80 % des créations. En 2005, le seul secteur de la construction a créé 3.600 postes, "soit un niveau jamais atteint à ce jour", selon l'Insee. Autre bon point, le taux de chômage, inférieur à la moyenne nationale, à 7,2 % fin 2006, contre 8% un an auparavant.

PIB 2005 : 73,51 milliards d'euros

En hausse de 22,3 % par rapport à 2000

Taux de chômage fin 2006 : 7,2

Словникова довідка №23

Le nouveau Petit Robert de la langue française

salarié, iée [salaʀje] adjectif et nom 

étym. 1758; fig. xve ◊ de salarier

Qui reçoit un salaire (1  et 2 ). Travailleur salarié. 

Par ext. Travail salarié.

N. Personne qui reçoit un salaire (2 ), personne rétribuée par un employeur (patron, entrepreneur). ➙ employé, ouvrier. Les salariés et les patrons. Salariés et commerçants, artisans, exploitants.

Граматичне нагадування

Узгодження часів Subjonctif в усному мовленні

Якщо час дії головного речення – теперішній або майбутній, то в підрядному реченні вживаються

 •  Présent du Subjonctif для вираження одночасності і слідування:

Je doute qu’il soit pris.   Я сумніваюсь, що він зайнятий.

Je serai étonné qu’il soit pris. Я буду здивований, якщо він зайнятий.

Il faut qu’il revienne.   Необхідно, щоб він повернувся.

Il voudra que tu reviennes.  Він захоче, щоб ти повернувся.

 •  Passé du Subjonctif для вираження передування:

Je doute qu’il soit parti.   Я сумніваюсь, що він поїхав.

Je serai étonné qu’il soit parti. Я буду здивований, якщо він поїхав.

Якщо час дії головного речення – минулий, то в підрядному реченні вживаються

 •  Présent du Subjonctif для вираження одночасності і слідування:

Je doutais qu’il soit parti.  Я сумнівався, що він був зайнятий.

Il fallait que je comprenne.  Було необхідно, щоб я зрозумів.

 •  Passé du Subjonctif для вираження передування:

Je doutais qu’il soit parti.  Я сумнівався, що він поїхав.

Il était content que j’aie compris. Він був радий, що я зрозумів.

23. Поставте в тексті потрібний час і спосіб. 

J'avais raison. Je viens de revoir Kamicha disparu depuis trois mois. Mais comme il (changer) ! Ce matin, je (se lever) plus tôt que d'habitude. Par la fenêtre, je (voir) Claude qui (marcher) lentement dans une allée du jardin. Elle (tenir) un mulot mort dans sa gueule. Mais ce qui (être) extraordinaire, ce (être) une sorte de grognement qu'elle (faire), comme les grosses mères poules quand elles (se promener) entourées de leurs poussins. La, le poussin, il ne (tarder) pas à se montrer, mais ce (être) un gros poussin à quatre pattes, couvert de poil roux. Je le (reconnaître) vite. Mais comme il (devenir) fort! Il (commencer) à danser autour de Claude en essayant de donner des coups de patte au mulot, et Claude (lever) la tête bien haut pour que Kamicha ne (pouvoir) pas l'attraper. Finalement elle le (laisser) tomber, mais alors Kamicha, au lieu de croquer le mulot sur place, le (prendre) très vite et (disparaître) avec sous les buissons. Je (avoir) bien peur que ce petit chat ne (être) tout à fait sauvage. Forcement, il (grandir) de l'autre côté du mur sans jamais voir personne, sauf sa mère.

D'après M. Tournier

Домашнє завдання 23

Відпрацюй читання тексту до якісних показників публічного мовлення, навчися писати нові слова, складаючи їх список у зошитах,  перекладай текст на манер професійного перекладача, тобто красивою рідною мовою на слух із читання викладача; приготуй питання до викладача про те, що не зрозумів.   

Домашнє завдання 24

Виконай вправу 193 у підручнику [Л1] на cтор.452. Дуже корисне для тебе самостійне монологічне висловлювання за темою. Підбадьорюй себе до спроб і  не бійся говорити, бо можеш спиратися на допомогу викладача, бо вона з тобою однієї думки із цієї теми.


61-62. Cеместр 4

Організаційний модуль 7

Змістовий модуль 61-62

Економічно цікаві франкомовні райони та виробництва. Midi-Pyrénées, le Centre, le Languedoc-Roussillon. Початкове опрацювання тексту. Аудіювання, читання, переклад у обговоренні та письмо.

Економічно цікаві франкомовні райони та виробництва. Midi-Pyrénées, le Centre, le Languedoc-Roussillon. Поглиблене опрацювання тексту. Граматика: Узгодження часів Subjonctif  (можливості для ділового спілкування).

Шановний студенте!

Це заняття тобі допоможе:

зрозуміти, чому важливо вміти висловлюватися французькою  мовою на тему «Економічно цікаві франкомовні райони та виробництва. Midi-Pyrénées, le Centre, le Languedoc-Roussillon», як це допоможе твоїй країні і може змінити обставини у твоєму житті.

самостійно працювати за текстом на тему«Економічно цікаві франкомовні райони та виробництва. Midi-Pyrénées, le Centre, le Languedoc-Roussillon».

відпрацьовувати вимову наближену до якісних характеристик мовлення освіченої франкомовної людини за текстом на тему«Економічно цікаві франкомовні райони та виробництва. Midi-Pyrénées, le Centre, le Languedoc-Roussillon».

навчатися мови і бути задоволеним від процесу і результату.

шукати повний смисл слів у тексті на тему«Економічно цікаві франкомовні райони та виробництва. Midi-Pyrénées, le Centre, le Languedoc-Roussillon».

пов’язати власні думки із знанням узгодження часів Subjonctif. 

цінувати мовлення викладача, який стає взірцем іншомовного спілкування.

наближатися до провідної риси в навчанні в франкомовній реальності, що пов’язана із нетерпимістю до нечесної поведінки в освіті, як-то: списувань, підказок тощо.

подолати  ніяковість і навчитися не боятися говорити іноземною мовою на тему «Економічно цікаві франкомовні райони та виробництва. Midi-Pyrénées, le Centre, le Languedoc-Roussillon»  перед людьми.

збирати зернята знань про французьку культуру у тексті на тему«Економічно цікаві франкомовні райони та виробництва. Midi-Pyrénées, le Centre, le Languedoc-Roussillon».

працювати із текстом на тему «Економічно цікаві франкомовні райони та виробництва. Midi-Pyrénées, le Centre, le Languedoc-Roussillon» на манер первинного опанування.

практикуватися за текстом на тему «Економічно цікаві франкомовні райони та виробництва. Midi-Pyrénées, le Centre, le Languedoc-Roussillon» на манер поглибленого опрацювання.

зрозуміти, чому необхідно обов’язково навчитися писати текст «Економічно цікаві франкомовні райони та виробництва. Midi-Pyrénées, le Centre, le Languedoc-Roussillon»; готуватися до словникового диктанту, текстового диктанту та починати вільно висловлюватися на тему «Економічно цікаві франкомовні райони та виробництва. Midi-Pyrénées, le Centre, le Languedoc-Roussillon» у своїх 5-7 реченнях.

усвідомити, що важливо читати текст на тему «Економічно цікаві франкомовні райони та виробництва. Midi-Pyrénées, le Centre, le Languedoc-Roussillon» вголос, ще краще разом із викладачем.

не спішити заучувати  текст на тему«Економічно цікаві франкомовні райони та виробництва. Midi-Pyrénées, le Centre, le Languedoc-Roussillon», якщо ти невірно промовляєш слова.

розпізнавати граматичні форми Subjonctif в тексті і шукати повний смисл цих граматичних виразів.

Змістовий модуль 59-62.

Мотиваційна пауза 5-10 хв.

Лінгвокультурний матеріал: вірші французького дитинства як основа фонетичного вдосконалення

Ce jour là,ma belle,

Mon coeur fou de joie

Battait très très fort;

Ivres de bonheur,nous nous aimions.

Comme des enfants heureux;

Ce jour là ,mon aimée,

Tout aurait pu exploser

Sans que nous en fussions troublés

Parce que tu me donnais,

Pour la premiére fois

Ton corps neuf,et innocent,

Et moi je t'adorais;tu avais dix-huit ans.

Et aujourd'hui croit-moi,

Je t'aime toujours autant.

Текст 13 N 8: Midi-Pyrénées, un PIB en hausse de 25,6% en cinq ans

 Malgré les difficultés d'Airbus, Midi-Pyrénées peut voir l'avenir en rose. Du moins pendant cinq ans encore, assure l'Insee, puisque c'est le nombre d'années de production élevée prévues dans la région grâce au plus de 2.300 commandes d'avions déjà enregistrées. En 2006, les exportations de produits aéronautiques ont augmenté de 16%, et ce alors qu'elles représentent plus de 75 % des exportations de Midi-Pyrénées. Parallèlement, le secteur du bâtiment est en pleine forme et les activités de service s'accélèrent. Conséquence, Midi-Pyrénées compte 13.000 créations d'emplois entre juin 2005 et juin 2006. De 2000 à 2005, Midi-Pyrénées réalise la plus forte croissance des PIB régionaux, soit plus 25,6%.

PIB 2005 : 67,49 milliards d'euros

En hausse de 25,6 % par rapport à 2000

Taux de chômage fin 2006 : 8,6 %

N 9 : Le Centre sauvé par les services

Région traditionnellement ouvrière, le Centre avait tout à perdre dans la décennie 90, avec la désindustrialisation progressive de l'Hexagone. Ainsi, les emplois d'ouvriers non qualifiés ont chuté dans la région de 19% entre 1990 et 1999, contre 17% dans le pays. Mais le Centre a su se rattraper sur ce que l'Insee nomme les métiers nouveaux, à savoir "les informaticiens et les professionnels de la communication", dont le nombre a augmenté de 43% sur la même période contre 36 % dans la France entière. Il en va de même pour les métiers de la santé, du droit et de l'enseignement, en augmentation de 23% (18% en France). Ce qui a permis par la suite au Centre d'atteindre le 9e PIB français, à 61,97 milliards d'euros.  

PIB 2005 : 61,97 milliards d'euros

En hausse de 18,8 % par rapport à 2000

Taux de chômage fin 2006 : 8,4 %

N 10 : Le Languedoc-Roussillon, premier créateur d'emplois de France

Pendant trente ans, le Languedoc-Roussillon a souffert de l'affaiblissement du monde agricole et dans une moindre mesure de la désindustrialisation. Mais le tertiaire a su prendre le relais : banques, assurances, services récréatifs, services aux entreprises et immobilier ont créé, entre 1968 et 1999, 2.100 emplois par an, essentiellement dans les zones urbaines. Depuis, la tendance ne s'est pas démentie. "Le nombre d'emplois ne cesse de progresser en Languedoc-Roussillon, écrit notamment l'Insee. Depuis l'an 2000, il a augmenté de plus de 64.000, soit une évolution annuelle moyenne de 2 %". Ainsi, le Languedoc-Roussillon est donc la première région créatrice d'emplois.

PIB 2005 : 53,01 milliards d'euros

En hausse de 16,7 % par rapport à 2000

Taux de chômage fin 2006 : 8,8 %

Словникова довідка №25

Le nouveau Petit Robert de la langue française

emploi [ɑЮplwa] nom masculin 

étym. employ 1538 ◊ de employer 

Famille étymologique  plier.

1. Action ou manière d'employer une chose; ce à quoi elle est employée, sa destination. ➙ usage, utilisation. L'emploi du bois, du béton pour la construction. Colle prête à l'emploi. Appareil d'un emploi facile. Être d'un emploi courant. « Le plus libre emploi et développement de nos forces » (Gide). Faire un bon, un mauvais emploi de son temps, de son argent. « D'assez fortes sommes dont il ne parvenait pas à justifier l'emploi » (Martin du Gard). Avoir, ne pas avoir l'emploi de qqch., l'occasion de s'en servir.

Mode d'emploi : notice expliquant la manière de se servir d'un objet.

Emploi du temps : répartition dans le temps de tâches à effectuer; règlement, tableau établissant cette répartition. ➙ calendrier, horaire, planning, programme. Avoir un emploi du temps très chargé : être très occupé.

Ling. Le fait de se servir d'une forme de la langue. ➙ usage. « Les mots ne sont immuables ni dans leur sens, ni dans leur emploi » (Littré). Emploi libre d'un mot et emploi en locution. Emploi ou mention* d'un mot.

Spécialt, dr. Remploi.

Comptab. Action de porter une somme en recette ou en dépense. ➙ mention. Faux emploi : inscription sur un compte d'une dépense qui n'a pas été faite. Double emploi : somme inscrite deux fois. Loc. cour. Faire double emploi : être inutile, superflu, répondre à un besoin déjà satisfait ( doublonner). Cet ouvrage fait double emploi avec les précédents. Armoire à vendre, cause double emploi.

2. (début xviie) Vx Occupation (de qqn). « Raisonner est l'emploi de toute ma maison » (Molière).

Mod. Ce à quoi s'applique l'activité rétribuée d'un employé, d'un salarié. ➙ gagne-pain, place, situation, 1. travail; fam. 2. boulot, 2. job. Création d'emplois. « Les ministres diminuaient les salaires et augmentaient les emplois » (Balzac). « Il avait interrompu ses études et pris un emploi » (Camus). Un emploi stable. Priver qqn de son emploi. licencier, renvoyer. Euphém. Emploi précaire. intérim. Être sans emploi, au chômage. Demandeur d'emploi. chômeur. Offres, demandes d'emploi (par petites annonces). Chercher, trouver un emploi. Agence nationale pour l'emploi (A. N. P. E.). Aide à l'emploi : contrat emploi solidarité (CES), contrat initiative emploi (CIE). 

Emploi-jeune : en France, emploi à plein temps réservé aux jeunes (18-30 ans) dans le secteur public ou associatif. Les emplois-jeunes. Emploi aidé, bénéficiant de mesures abaissant les coûts salariaux.

Écon. (Keynes) Somme du travail humain effectivement employé et rémunéré, dans un système économique. ➙ plein-emploi, sous-emploi. Le volume de l'emploi. Taux d'emploi : part des personnes de 15 à 64 ans qui ont un emploi.

3. (1775) Genre de rôle dont est chargé un acteur ( contre-emploi). Avoir, tenir l'emploi du jeune premier. Avoir le physique, la tête, (fam.) la gueule de l'emploi : avoir un physique correspondant au rôle à interpréter; par ext. ressembler à ce que l'on est.

contraire : Chômage.

Граматичне нагадування

24. Поставте в тексті потрібний час і спосіб.

Il s’arrêta devant son neveu, le cigare entre deux doigts.

 •  Tu me (détester), n’est-ce pas? ... Si, si, tu me (détester). Voilà à quoi vous (être) bon, à détester. Si je ne  (être) pas ton oncle, et si tu (avoir) un autre tour de poitrine, je sais bien que tu (faire).

La porte de cuisine (s’ouvrir) brusquement et ils (tourner) la tête. Ils (voir) Clémentine sur le seuil.

25. Поставте в тексті потрібний час і спосіб.

Faut-il publier les œvres posthumes ? C’est-à-dire des œuvres que leurs auteurs (modifier) encore beaucoup, (compléter), (améliorer), s’ils en (avoir) le temps.

Il y (avoir) encore des gens pour en douter. C’est oublier tout ce que nous (perdre) alors, à commencer par «l’Enéide », que Virgile (demander) à ses amis de brûler. Jusqu’au « Temps retrouvé » que Marcel Proust ne (corriger) pas non plus.

Домашнє завдання 25

Відпрацюй читання тексту до якісних показників публічного мовлення, навчися писати нові слова, складаючи їх список у зошитах,  перекладай текст на манер професійного перекладача, тобто красивою рідною мовою на слух із читання викладача; приготуй питання до викладача про те, що не зрозумів.   

Домашнє завдання 26

Виконай вправу 187 у підручнику [Л1] на cтор. 445. Дуже корисне для тебе самостійне монологічне висловлювання за темою. Підбадьорюй себе до спроб і не бійся говорити, бо можеш спиратися на допомогу викладача, бо вона з тобою однієї думки із цієї теми.


63-64. Cеместр 4

Організаційний модуль 7

Змістовий модуль 63-64

Економічно цікаві франкомовні райони та виробництва. L’Oréal. Початкове опрацювання тексту. Аудіювання, читання, переклад у обговоренні  письмо.

Економічно цікаві франкомовні райони та виробництва. L’Oréal. Поглиблене опрацювання тексту. Граматика: Узгодження часів Subjonctif  (можливості для ділового спілкування).

Шановний студенте!

Це заняття тобі допоможе:

зрозуміти, чому важливо вміти висловлюватися французькою  мовою на тему «Економічно цікаві франкомовні райони та виробництва. L’Oréal», як це допоможе твоїй країні і може змінити обставини у твоєму житті.

самостійно працювати за текстом на тему «Економічно цікаві франкомовні райони та виробництва. L’Oréal».

відпрацьовувати вимову наближену до якісних характеристик мовлення освіченої франкомовної людини за текстом на тему «Економічно цікаві франкомовні райони та виробництва. L’Oréal».

навчатися мови і бути задоволеним від процесу і результату.

шукати повний смисл слів у тексті на тему «Економічно цікаві франкомовні райони та виробництва. L’Oréal».

пов’язати власні думки із знанням Subjonctif. 

цінувати мовлення викладача, який стає взірцем іншомовного спілкування.

наближатися до такої провідної риси в навчанні в франкомовній реальності, яка пов’язана із нетерпимістю до нечесної поведінки в освіті, як-то: списувань, підказок тощо

подолати  ніяковість і навчитися не боятися говорити іноземною мовою на тему «Економічно цікаві франкомовні райони та виробництва. L’Oréal» перед людьми.

збирати зернята знань про французьку культуру у тексті на тему «Економічно цікаві франкомовні райони та виробництва. L’Oréal».

працювати із текстом на тему «Економічно цікаві франкомовні райони та виробництва. L’Oréal» на манер первинного оволодіння.

практикуватися за текстом на тему «Економічно цікаві франкомовні райони та виробництва. L’Oréal» на манер поглибленого опрацювання.

згодитися, що необхідно обов’язково навчитися писати текст «Економічно цікаві франкомовні райони та виробництва. L’Oréal»; готуватися до словникового диктанту, текстового диктанту та починати вільно висловлюватися на цю тему у своїх 5-7 реченнях.

засвоїти, що важливо читати текст на тему «Економічно цікаві франкомовні райони та виробництва. L’Oréal» вголос, а при нагоді разом із викладачем.

остерігатися заучувати  текст на тему«Економічно цікаві франкомовні райони та виробництва. L’Oréal», якщо ти невірно промовляєш слова.

розпізнавати граматичні форми Subjonctif тексті і шукати повний смисл цих граматичних виразів.

Змістовий модуль 63-66.

Мотиваційна пауза 5-10 хв.

Лінгвокультурний матеріал: вірші французького дитинства як основа фонетичного вдосконалення

Mais à quoi jouent les crayons

Pendant les récréations ?

Le rouge dessine une souris ,

Le vert un soleil ,

Le bleu dessine un radis

Le gris une groseille.

Le noir qui n'a pas d'idée ,

Fait de gros pâtés.

Voilâ les jeux des crayons

Pendant les récréations.


Текст
14 L’Oréal, une entreprise derrière ses marques

 Le meilleur moyen de conserver sa réputation est la modestie

Les entreprises, comme les personnes, ont un tempérament. Certaines nous sont immédiatement sympathiques  et proches, comme Apple, d’autres nous semblent arrogantes, comme Total, peu ont choisi la discrétion, de longue date.

Ainsi, L’Oréal, entreprise centenaire, après quelques égratignures, préfère mettre en avant ses marques, sans renoncer à signer ses créations.

Leader mondial des « produits de soin et de beauté », école internationale de marketing, l’Oréal est plus connue au travers de ses succès de marque (Lancôme, Garnier, Guy Laroche, Hélèna Rubinstein…) que par la formidable réussite de l’entreprise.

L’Oréal vend du rêve et du bonheur, pour les consommateurs bien sûr, mais surtout pour ses actionnaires. Fondée par Eugène Schueller en 1907, la fabrique de teinture pour cheveux se développe dans les années 50 sous la houlette du gendre du fondateur, André Bettencourt. La stratégie de « marques » viendra avec un patron de génie, François Dalle, et l’international avec Lindsay Owen Jones, LOJ.

Entré à 23 ans chez l’Oréal, LOJ est l’anti-Messier. Patient, fidèle, fiable pour tous, il devient Président de l’entreprise à 43 ans.

En 20 ans, il fera la fortune de ses actionnaires ! Patron d’une société du CAC 40 le mieux payé (plus de 7 millions d’euros en 2005, sans compter les stocks options), il fera passer le patrimoine de son actionnaire principal, Liliane Bettencourt de 500 millions à près de 15 milliards. On comprend que la fille du créateur de l’Oréal ait témoigné à ce manager d’exception « de la confiance et de l’affection » comme elle l’a souvent dit. Mais ce qui rend définitivement exemplaire le parcours de Lindsay Owen Jones, c’est la façon qu’il a eu d’assurer sa succession. Ce qui fait la beauté de cette histoire d’un grand patron, c’est sa fin. Après 37 ans passés à l’Oréal, il décida de prendre du champ, à l’aube de ses 60 ans, en laissant le pouvoir au discret Jean-Paul Agon, qui saura gérer avec habileté les difficultés politiques et patrimoniales qui se profilent.

Dans le monde des affaires, un chef d’entreprise digne de ce nom a la préoccupation d’assurer l’avenir de celle-ci, et donc de préparer sa succession. Dans le monde politique, le souci principal est de se montrer, le plus possible, puis de durer, aussi longtemps que possible. L’idée de sa succession est étrangère à l’homme politique. Ou plutôt, certain de son propre génie, il ne voit dans un éventuel successeur qu’une sorte d’usurpateur, incapable en tout cas de se hisser au niveau où il s’est lui-même situé. Un ennemi, qui précipite le terme de son existence publique…

Словникова довідка №27

Le nouveau Petit Robert de la langue française

consommateur, trice [kɔЮsɔmatњʀ, tʀis] nom 

étym. 1525 ◊ latin ecclésiastique consummator 

Famille étymologique  sommet.

I. Théol. Personne qui achève, consomme (1 ). « Jésus, le consommateur de la foi » (Bible).

II. (1745 ◊ de consommer, II) Cour. 

1. Personne qui utilise des marchandises, des richesses, des services pour la satisfaction de ses besoins. Les fournisseurs et les consommateurs. acheteur, client. Directement du producteur au consommateur. Défense du consommateur. consumérisme. 

Adj. Pays producteurs et consommateurs. « la masse passivement consommatrice d'art et l'élite créatrice » (Leroi-Gourhan).

2. Personne qui prend une consommation dans un café, un restaurant.

contraire : Producteur.

Граматичне нагадування

26. Поставте в тексті потрібний час і спосіб.

Dimanche.

J’ai résolu d’entreprendre une expédition de l’autre côté du mur pour essayer mon chat Kamicha. Et aussi un peu par curiosité. Je crois qu’il y (avoir) là un autre jardin, une autre maison peut-être, le jardin et la maison de Kamicha. Je (croire) que si je (connaître) son petit paradis, je (savoir) mieux gagner son amitié.

Dimanche

J’avais d’abord pensé me servir de l’échelle de jardinier de papa, mais je ne sais si j’(avoir – речення в минулому) la force de la porter jusqu’au mur. Et puis tout le monde la (voir). Je (être) vite repérée. Je ne (savoir) pas trop pourquoi, mais je (croire) que si papa et maman (se douter) de mes projets, ils (faire) tout pour m’empêcher les réaliser.

Mercredi.

Il y (avoir) à l’autre bout du jardin un vieux poirier tout tordu dont une grosse branche (se tendre) vers le mur. Si je (arriver) à marcher jusqu’au bout de cette branche, je (pouvoir) sans doute mettre le pied sur le haut du mur.

Домашнє завдання 27

Відпрацюй читання тексту до якісних показників публічного мовлення, навчися писати нові слова, складаючи їх список у зошитах,  перекладай текст на манер професійного перекладача, тобто красивою рідною мовою на слух із читання викладача; приготуй питання до викладача про те, що не зрозумів.

Домашнє завдання 28

Виконай вправу 190 у підручнику [Л1] на cтор.450. Дуже корисне для тебе самостійне монологічне висловлювання за темою. Підбадьорюй себе до спроб і не бійся говорити, бо можеш спиратися на допомогу викладача, бо вона з тобою однієї думки із цієї теми.


65-66. Cеместр 4

Організаційний модуль 8

Змістовий модуль 65-66

Економічно цікаві франкомовні райони та виробництва. Renault.

Початкове опрацювання тексту. Аудіювання, читання, переклад у обговоренні та письмо.

Економічно цікаві франкомовні райони та виробництва. Renault. Поглиблене опрацювання тексту. Граматика: узгодження часів дійсного способу та  можливості для ділового спілкування.

Шановний студенте!

Це заняття тобі допоможе:

зрозуміти, чому важливо вміти висловлюватися французькою  мовою на тему «Економічно цікаві франкомовні райони та виробництва. Renault», як це допоможе твоїй країні і може змінити обставини у твоєму житті.

як самостійно працювати за текстом на тему «Економічно цікаві франкомовні райони та виробництва. Renault».

як відпрацьовувати вимову наближену до якісних характеристик мовлення освіченої франкомовної людини за текстом на тему «Економічно цікаві франкомовні райони та виробництва. Renault».

як навчатися мови і бути задоволеним від процесу і результату.

шукати повний смисл слів у тексті на тему «Економічно цікаві франкомовні райони та виробництва. Renault».

пов’язати власні думки із знанням узгодження часів дійсного способу. 

цінувати мовлення викладача, який стає взірцем іншомовного спілкування.

наблизитися до провідної риси в навчанні в франкомовній реальності, яка є нетерпимістю до нечесної поведінки в освіті, як-то: списувань, підказок тощо.

подолати  ніяковість і навчитися не боятися говорити іноземною мовою на тему «Економічно цікаві франкомовні райони та виробництва. Renault» перед людьми.

збирати зернята знань про французьку культуру у тексті на тему «Економічно цікаві франкомовні райони та виробництва. Renault».

працювати із текстом на тему «Економічно цікаві франкомовні райони та виробництва. Renault» на манер первинного опанування.

навчатися за текстом на тему «Економічно цікаві франкомовні райони та виробництва. Renault» на манер поглибленого опрацювання.

зрозуміти, що необхідно обов’язково навчитися писати текст «Економічно цікаві франкомовні райони та виробництва. Renault»; готуватися до словникового диктанту, текстового диктанту та починати вільно висловлюватися на цю тему у своїх 5-7 реченнях.

неодмінно читати текст на тему «Економічно цікаві франкомовні райони та виробництва. Renault»вголос, тим більш, якщо це можна, разом із викладачем.

не поспішати заучувати  текст на тему«Економічно цікаві франкомовні райони та виробництва. Renault», якщо ти невірно промовляєш слова.

розпізнавати граматичні форми узгодження часів дійсного способу в тексті і шукати повний смисл цих граматичних виразів.

Змістовий модуль 63-66.

Мотиваційна пауза 5-10 хв.

Лінгвокультурний матеріал: вірші французького дитинства як основа фонетичного вдосконалення

Mais à quoi jouent les crayons

Pendant les récréations ?

Le rouge dessine une souris ,

Le vert un soleil ,

Le bleu dessine un radis

Le gris une groseille.

Le noir qui n'a pas d'idée ,

Fait de gros pâtés.

Voilâ les jeux des crayons

Pendant les récréations.

Текст 15 . Renault

Le groupe Renault est un constructeur automobile français. Il est lié au constructeur japonais Nissan6 depuis 1999 à travers l'Alliance Renault-Nissan qui devient en 2011, le troisième groupe automobile mondial. Le groupe Renault possède des usines et filiales à travers le monde entier. Fondé par les frères Louis, Marcel et Fernand Renault en 1899, il se distingue rapidement par ses innovations, en profitant de l'engouement pour la voiture des "années folles". Il est nationalisé au sortir de la Seconde Guerre mondiale, en grande partie à cause de la collaboration, présumée, de ses dirigeants avec l'occupant allemand. « Vitrine sociale » du pays, il est privatisé durant les années 1990. Il utilise la course automobile pour assurer la promotion de ses produits et se diversifie dans de nombreux secteurs. Son histoire est marquée par de nombreux conflits de travail qui vont marquer l'histoire des relations sociales en France.

Fondat ion (1898-1918)

Voiturette Renault Type D Série B de 1901

En 1898, Louis Renault (industriel) est un jeune homme passionné d'automobile. Ses frères, Marcel et Fernand, ont travaillé dans l’entreprise familiale de textile. Louis convertit son tricycle De Dion-Bouton en Voiturette de 1 ch à quatre roues. L'originalité de celle-ci est que Renault l'équipe d'une invention de son cru, la première boîte de vitesses en prise directe, contrairement aux chaînes et courroies de transmission utilisées jusque-là. Il réussit à la vendre à un ami de leur père qui l’essaye le 24 décembre et fut très impressionné par son comportement routier et sa puissance dans les pentes.

Après que Louis-Paul eut breveté la prise directe, les frères fondent officiellement le 25 février 1899, à Boulogne Billancourt, la Société Renault Frères avec deux amis de Louis, Thomas Evert et Julian Wyer, pour capitaliser sur ce nouveau moyen de transport. Louis est chargé du développement et de la production alors que ses frères se chargent de l’administration.

Les premières automobiles sont vendues à de riches particuliers qui peuvent se permettre de dépenser les 3 000 francs qu’elles coûtent (dix ans de salaire d'un ouvrier). Devant ce marché limité, Renault se diversifie dans la production de taxis et de camions avant la Première Guerre mondiale. Ils reconnaissent très tôt la publicité que la société peut tirer de la participation aux courses automobiles, et engagent leurs véhicules dans des courses sur route où ils remportent plusieurs succès. Parmi ceux-ci citons : Paris-Trouville (1899), Paris-Ostende (1899), Paris-Rambouillet (1899), Toulouse-Paris (1899), Paris-Toulouse-Paris - en catégorie voiturettes de moins de 400 kg - lors des Sports de l'Exposition Universelle de 1900 (sur 1 448 km et hors cadre olympique proprement dit), Paris-Vienne (Isère) (1902)… jusqu'au Grand Prix de l'Automobile Club de Dieppe (1913).

En 1914, lorsque la guerre éclate, la compagnie se lance dans la production de munitions, d’avions militaires et plus tard dans les tanks avec son Renault FT-17. En 1918, Renault est devenu le premier manufacturier privé de France et il est honoré par les Alliés pour sa contribution à l’effort de guerre9.

Entre-deux guerres (1919-1938)

 Autobus Renault TN6 de 1932

 Berline Renault Celtaquatre de 1935

Au sortir de la guerre, Louis Renault diversifie encore plus ses activités en se lançant dans la machinerie agricole et industrielle, les matériels roulants ferroviaires. Cependant, la compagnie commence à rencontrer des difficultés à vendre sa production automobile car la concurrence introduit de petits véhicules à faible coût accessibles à chacun. Renault doit donc sortir ses propres véhicules au moment où il rencontre des problèmes avec le marché financier et ses employés. Renault doit également former un réseau de distribution et en 1920, la compagnie s’associe avec Gustave Gueudet, un entrepreneur du nord de la France, pour fonder les premiers concessionnaires. La gamme des modèles Renault s'étend désormais des petites automobiles aux poids-lourds.

Renault ne se limite pas à la France et vend dans plusieurs pays. Le marché anglais est particulièrement intéressant, car il ouvre la porte aux colonies de ce pays. Un grand nombre de véhicules modifiés avec des suspensions surélevées, de plus puissants systèmes de refroidissement et des carrosseries spéciales partent par bateau vers les quatre coins de l’Empire britannique.

De cette période, les Grand Luxe se distinguent avec leur empattement de 3,68 mètres et de six à huit cylindres pouvant leur faire atteindre 150 km/h. La suspension est améliorée pour permettre ces vitesses et on utilise l’aluminium dans le moteur, les freins, la transmission, et plusieurs parties de la carrosserie. Toutes les Grand Luxe à partir de 1923 sont considérées comme des classiques et leurs carrosseries sont signées par des ateliers célèbres dont Kellner, Labourdette et J. Rothschild et Fils.

En sport, la marque remporte le rallye de Monte-Carlo en 1925 (sur Renault 40CV), puis 10 ans plus tard sur Renault Nervasport (1935).

Seconde Guerre mondiale à 1968

 La 4 CV Renault présentée en 1946

Selon le Journal officiel du 17 janvier 1945, « les livraisons fournies par la Société Renault à l’armée française s’étaient montrées notoirement insuffisantes pendant les années qui ont précédé la guerre ».

Durant le second conflit mondial, la France est occupée par l'armée allemande et les usines Renault produisent en très grande quantité des camions pour les Allemands, alors que la production d'automobiles est interdite (quelques camions livrés pendant le conflit). Les livraisons sont freinées par les bombardements de l'aviation alliée sur les usines du Mans et de Billancourt. Après le bombardement du 3 mars 1942, le Gauleiter Sauckel exprime « son admiration pour l’effort exceptionnel fourni par l'entreprise Renault ».

À la Libération en 1944, Louis Renault est arrêté comme collaborateur et meurt en prison avant son procès. Une autopsie révèle que sa nuque avait été brisée, laissant supposer un meurtre. Ses usines sont saisies par le gouvernement provisoire et nationalisées le 15 janvier 1945 sous le nom de Régie Nationale des Usines Renault. Pierre Lefaucheux qui était jusqu’ici l'administrateur provisoire, devient le premier directeur général.

La petite 4CV à moteur arrière relance la Régie dès 1946. Elle tira son épingle du jeu, mais seulement en France, face aux Fiat 600 italiennes, Coccinelle allemandes et Morris Minor anglaises. Renault en produit plus d’un demi million jusqu'à sa retraite en 1961 alors que ses concurrentes ont toutes dépassé les 2 millions d'exemplaires.

En 1951, un modèle haut de gamme, la Frégate, est lancé sur le marché. Après quelques problèmes techniques dus à une mise sur le marché trop rapide, la Frégate devient une automobile sûre, dotée d'une excellente tenue de route et d'un excellent freinage. Elle est déclinée en plusieurs versions (affaire, amiral, grand pavois) et carrosseries (berline, cabriolet et break). Elle tire sa révérence en 1960 fortement concurrencée depuis 1955 par la Citroën DS.

À partir de 1961, la R4 petit tout terrain a traction avant qui devient la voiture de la campagne, telle une deux chevaux moderne.

En 1962 suit la Renault 8, grande sœur de la 4CV avec son moteur à l’arrière, qui aura un certain succès en rallye avec la Renault 8 - Gordini.

En 1965 sort la Renault 10, une « grosse » Renault 8, assez délicate à conduire.

À partir de 1965, suite au succès de la R4, Renault abandonne le moteur arrière pour passer à la traction avant et au hayon arrière. Celui-ci est aussi adopté pour la première fois sur une grande voiture avec la R16.

Expansion des années 2000

Dans sa conquête des pays en fort développement économique, Renault a également investi dans Avtoframos et dans le coréen Samsung Motors qui donnera naissance à Renault Samsung Motors. Pour accroître sa présence dans les marchés émergents considérés comme porteurs, Renault envisage la construction d’usines en Iran, en Colombie et au Maroc. En 2004, la filiale de Renault en Roumanie, Dacia, présente sa « berline à 5 000 euros », la Logan, que le groupe voudrait produire à un million d'exemplaires par an à l'horizon 2010. Cette même voiture est commercialisée en France à 7 600 euros. En novembre 2004, le PDG de Renault a annoncé son intention de faire de l'implantation du groupe en Corée du Sud un point d'appui pour son expansion en Asie, notamment en Chine.

Début juillet 2006, des discussions pour envisager une nouvelle alliance entre Renault-Nissan et General Motors sont engagées mais le projet est rapidement abandonné.

Le 8 décembre 2007 a été annoncé un accord entre Renault et le constructeur russe Lada-AvtoVAZ visant à la prise de participation de Renault à hauteur de 25 % + 1 action (via une holding commune avec l'actionnaire russe actuel, Rosoboronexport). Renault, au travers de ce partenariat, s'est engagé :

 •  d’accélérer la croissance d’AvtoVAZ et de renouveler et élargir sa gamme de véhicules ;
 •  de développer Lada dans le respect de son identité, l'objectif étant de renforcer sa position sur le marché russe ;
 •  d’échanger leur expertise et savoir faire technologique.

En outre, l'outil industriel basé à Togliatti d'une capacité d'un million de véhicules par an devrait servir à produire des Logan. La Russie devient ainsi le premier marché de Renault en nombre de véhicules, les ventes du groupe Avtovaz (720 000 unités en 2006) étant, selon l'accord, consolidées dans celles du groupe Renault.

Словникова довідка №29

Le nouveau Petit Robert de la langue française

voiture [vwatyʀ] nom féminin 

étym. fin xiie, au sens de « charge » (I, 2 ) ◊ du latin vectura « action de transporter », famille de vehere « transporter » → véhicule, véhémence

I. Transport 

1. Vx Mode de transport. « Les voitures d'Orient se font par des bœufs, ou des chameaux » (Furetière).

2. Par ext. Ce qui est transporté, chargement. Dr. Lettre de voiture, avisant d'un envoi.

II. Dispositif servant au transport (fin xiiie)

A. Véhicule monté sur roues, tiré ou poussé par un animal, un homme Voiture à deux, quatre roues. Parties d'une voiture : essieu, roue, train, caisse, limon, suspension, timon… Voiture suspendue. Voiture attelée. Voitures utilisées pour les travaux agricoles, les transports ( carriole, 1. char, chariot, 1. charrette, fardier, haquet, jardinière, tombereau). Voiture de poste ( malle). Anciennes voitures pour voyageurs : berline, 1. break, boghei, cab, cabriolet, calèche, carrosse, chaise, 3. coche, 1. coupé, diligence, dog-cart, fiacre, landau, mail-coach, milord, omnibus, patache, phaéton, tandem, tapecul, tilbury, tonneau, victoria. Voiture de maître. Voiture particulière. Voiture de louage, de remise. 

Voiture de saltimbanques. roulotte.

Conducteur d'une voiture. 1. cocher.

rem. Dans ce sens, pour éviter la confusion avec le sens B, on dit de nos jours voiture à cheval, à âne, etc.

Fam. À pied*, à cheval, en voiture.

Voiture à bras : dispositif sur roues, poussé ou tiré à force de bras.

Spécialt, vieilli Voiture d'enfant, dans laquelle on promène les bébés. ➙ landau, poussette. 

Voiture d'infirme, de handicapé (propulsée avec les mains ou par un moteur). « un vieillard impotent, incapable de quitter sa voiture » (Balzac). Fam. Petite voiture. Quand je serai dans une petite voiture…, vieux et infirme.

B. Véhicule automobile (voiture automobile fin xixe) rem. Voiture, qui ne désigne que les automobiles non utilitaires, tend à supplanter automobile et auto. automobile*; fam. bagnole, caisse, région. 1. char, chignole, chiotte, 2. tire, trottinette. Moteur, châssis, carrosserie* d'une voiture. Voiture puissante. Voiture décapotable, à toit ouvrant, à hayon. Voiture à deux, quatre portes (ellipt Une deux, une quatre portes). Voiture thermique, électrique. Voiture désignée par sa cylindrée, sa puissance (une 2,4 l, une 1 100 cm3, une six-chevaux, etc.). Voiture de place. 1. taxi. Voiture de course, (de) sport, de tourisme. Voiture de fonction. Voitures publicitaires. Voiture-école Voiture cellulaire (cf. Panier* à salade). Voiture de pompiers. Voiture pour transporter les malades. ambulance. Voitures militaires. 

Voiture neuve, d'occasion. Voiture rapide ( bolide), nerveuse; lente, molle ( fam. veau). Voiture défectueuse, peu fiable. région. 2. citron. Vieille voiture délabrée. fam. guimbarde, tacot, teuf-teuf; région. bazou (cf. Tas de ferraille*, tas de boue*). Voiture bonne pour la casse.

Louer une voiture. Se déplacer en voiture. Encombrement, files de voitures. embouteillage.

« S'il n'y avait pas de voitures, on se demande vraiment de quoi les hommes pourraient parler » (Houellebecq). Conduire une voiture. Arrêter, garer sa voiture. Voitures en stationnement ( parc, parcage, parking). Entretien, réparation des voitures ( garage, station-service). Accident de voiture.

Voiture-balai, qui recueille les coureurs cyclistes qui abandonnent. Des voitures-balais.

Loc. fam. (1881) Se ranger, (1807) être rangé des voitures : avoir abandonné une activité, le plus souvent illicite; s'assagir après avoir mené une vie dissipée.

C. Grand véhicule, roulant sur des rails, destiné aux voyageurs (1829) Voitures et wagons attelés à une locomotive. train. « Il y avait chaque jour deux trains de marchandises assez longs, formés en majeure partie de voitures découvertes » (É. Guillaumin). Voiture de tête, de queue, de première, de seconde. Voiture à deux niveaux. Compartiments, couloir, portières d'une voiture. Voiture n  17, place 28. Voiture-lit. wagon-lit. Voiture-poste, voiture-restaurant, voiture-bar, voiture-salon, etc. Des voitures-lits. Les voitures du métro, du tramway. 

rem. Le langage courant emploie aussi wagon* dans ce sens, voiture étant le terme administratif et technique.

Loc. En voiture ! montez dans le train; le train va partir.

Граматичне нагадування

Узгодження часів дійсного способу

У французькій мові існує узгодження часів, тобто, залежність часової форми підрядного речення від часової форми головного речення.

Вибір часу в підрядному реченні залежить:

 •  від часу дії головного речення, яке може бути в теперішньому, минулому або майбутньому;
 •  від часового відношення, яке установлюється між головним і підрядним реченнями (одночасність, передування або слідування).

Якщо час дії головного речення – теперішній або майбутній, то в підрядному реченні вживається:

 •  Présent, щоб виразити одночасність:

Je sais qu’il est pris.

Я знаю, що він зайнятий.

Je répondrai qu’il est pris !

Я відповім, що він зайнятий

 •  Passé composé, щоб виразити передування:

Je sais qu’il est parti.

Я знаю, що він поїхав.

Je répondrai qu’il est parti.

Я відповім, що він поїхав.

 •  Futur simple, щоб виразити слідування:

Je sais qu’il reviendra.

Я знаю, що він повернеться.

Je répondrai qu’il reviendra.

Я відповім, що він повернеться.

Якщо час дії головного речення – минулий, то в підрядному реченні вживається:

 •  Imparfait, щоб виразити одночасність:

Je savais qu’il était pris.

Я знав, що він зайнятий.

J’ai répondu que je le comprenais.

Я відповів, що я це розумію.

 •  Plus-que-parfait, щоб виразити передування:

Je savais qu’il était parti.

Я знав, що він поїхав.

J’ai répondu que je l’avais compris.

Я відповів, що я це зрозумів.

 •  Futur dans le passé, щоб виразити слідування:

Je savais qu’il reviendrait.

Я знав, що він повернеться.

J’ai répondu que le le comprendrais.

Я відповів, що я це зрозумію.

27. Поставте в тексті потрібний час.

Aujourd’hui, je suis assis sur un fauteuil bleu. Dans mon dos, il y (avoir) la Seine qui (s’en aller) ; Simone (être) au téléphone, et (discuter) avec Hierre Prévert. Je (avoir) des journaux autour de moi. Ils (annoncer) la sortie d’un film que je (tourner) voilà six mois, «Les Héros sont fatigués». Un autre film, tourné aussitôt après, (sortir – найближче майбутнє). J’y (incarner) le diable. Ce soir, je (jouer) «Les Sorcières de Salem». Avec Simon, nous (rentrer) à pied : nous (habiter) tout près du théâtre.

Le fil d’une chançon nouvelle me (trotter) par la tête. Les paroles ne (coller) pas. Il e (avoir) des tous dans la musique. Il (falloir) la travailler, la retourner, y penser. Un jour elle (s’envoler). Tlle (toucher) peut-être l’oreille d’un gamin de dix-sept ans.

Moi, maintenant, je (avoir) trente-quatre ans. Je (être) assis sur un fauteuil bleu et je (raconter – недавнє минуле) un morctau de ma vie à une machine qui (tourner) implacablement, comme cette terre.

D’après Y.Montand.

Домашнє завдання 29

Відпрацюй читання тексту до якісних показників публічного мовлення, навчися писати нові слова, складаючи їх список у зошитах,  перекладай текст на манер професійного перекладача, тобто красивою рідною мовою на слух із читання викладача; приготуй питання до викладача про те, що не зрозумів.   

Домашнє завдання 30

Виконай вправу 129 у підручнику [Л1] на cтор. 397. Дуже корисне для тебе самостійне монологічне висловлювання за темою. Підбадьорюй себе до спроб і  не бійся говорити, бо можеш спиратися на допомогу викладача, бо вона з тобою однієї думки із цієї теми.


67-68. Cеместр 4

Організаційний модуль 8

Змістовий модуль 67-68 

Основні фінансові документи та видання. Початкове опрацювання тексту. Аудіювання, читання, переклад у обговоренні. Письмо

Основні фінансові документи та видання Поглиблене опрацювання тексту. Граматика: Узгодження часів дійсного способу 

Шановний студенте!

Це заняття тобі допоможе:

зрозуміти, чому важливо вміти висловлюватися французькою  мовою на тему «Основні фінансові документи та видання», як це допоможе твоїй країні і може змінити обставини у твоєму житті.

самостійно працювати за текстом на тему «Основні фінансові документи та видання».

відпрацьовувати вимову наближену до якісних характеристик мовлення освіченої франкомовної людини за текстом на тему «Основні фінансові документи та видання».

навчатися мови і бути задоволеним від процесу і результату.

шукати повний смисл слів у тексті на тему «Основні фінансові документи та видання».

пов’язати власні думки із знанням Неособових форм дієслова. 

цінувати мовлення викладача, який стає взірцем іншомовного спілкування.

наближатися до провідної риси в навчанні в франкомовній реальності, яка полягає в нетерпимості до нечесної поведінки в освіті, а надалі і в житті, як-то: списування, підказок тощо

подолати  ніяковість і навчитися не боятися говорити іноземною мовою на тему «Основні фінансові документи та видання» перед людьми.

збирати зернята знань про французьку культуру у тексті на тему «Основні фінансові документи та видання».

навчання за текстом на тему «Основні фінансові документи та видання» на манер його первинного опрацювання.

працювати за текстом на тему «Основні фінансові документи та видання» на манер поглибленого опрацювання.

зрозуміти, що необхідно обов’язково навчитися писати текст«Основні фінансові документи та видання»; готуватися до словникового диктанту, текстового диктанту та починати вільно висловлюватися на цю тему у своїх 5-7 реченнях.

 зрозуміти, чому важливо читати текст на тему «Основні фінансові документи та видання» вголос, при нагоді разом із викладачем.

остерігатися заучувати  текст на тему«Основні фінансові документи та видання», якщо ти невірно промовляєш слова.

розпізнавати граматичні форми Інфінітива в тексті і шукати повний смисл таких граматичних виразів.

Змістовий модуль 67-70.

Мотиваційна пауза 5-10 хв.

Лінгвокультурний матеріал: вірші французького дитинства як основа фонетичного вдосконалення

Quand j'ai de la tendresse

Je voudrais faire une caresse

Et quand j'ai l'amitié

Je voudrais cultiver

Si j'ai de la récolte

Mon amie est chaleureuse

Quand je sens le parfum d'une fleur

Je suis heureux comme un coeur

Le soleil est un ami

Comme les radis

Текст16:  Histoire de la presse économique et financière en France

L’Histoire de la presse économique et financière en France est marquée depuis deux siècles par un turn-over important d'une partie des titres et la grande stabilité des autres.

Les années 1830, voient l'éclosion de nombreux titres économiques à diffusion confidentielle, profitant de la nouvelle liberté de la presse, tandis que les années 1830 sont marquées par les progrès technologiques dans le chemin de fer et la création des premières revues dans ce domaine, la Gazette des chemins de fer et Le Journal des chemins de fer. Ces deux vagues de publications ont favorisé les débuts de la presse économique et financière en France.

Sous le Second empire, la liberté de la presse recule et des groupes industriels occupent le terrain en lançant successivement La Semaine financière, Le Journal des Finances et le Le Journal des actionnaires. La presse économique profite de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés commerciales, qui rend obligatoire la publication de comptes annuels1 et la nomination de commissaires aux comptes.

Les quotidiens Cote Desfossés et L’Information s'imposent au tournant du siècle. Après la Libération, c'est la famille Servan-Schreiber qui va dominer la scène, en créant Les Echos, puis son supplément L'Express et L'Expansion. Les privatisations de 1987-1988 favorisent l'éclosion d'une très riche presse financière, ensuite décimée par la longue crise économique qui suit la réunification allemande de 1989 et les crises monétaires au sein du Système monétaire européen.

Jusqu'en 1992, la France compte quatre quotidiens économiques. Le plus ancien, la Cote Desfossés, est porté par le succès de sa filiale Victoire Télématique, qu'il revendra en 2001, l'année où son édition papier obtient une diffusion payée dépassant 100 000 exemplaires, grâce à la fusion de 1992 avec La Tribune. L'ensemble disparaît en 2012 sous sa forme papier, comme l'avait fait en 2006 le quotidien L'Agefi (France), datant de 1908.

Fragilisés par la montée de leurs concurrents Capital et Challenges, les deux plus anciens magazines économiques français, L'Expansion et Le Nouvel économiste, se retrouvent en difficulté au début des années 2010. Un mouvement semblable a eu lieu dans la presse financière: La Vie française a fait faillite en 2008 et Le Journal des finances en 2010, année qui l'a vu absorbé par son rival Investir.

Словникова довідка №31

Le nouveau Petit Robert de la langue française

presse [pʀɛs] nom féminin 

étym. fin xie ◊ de presser 

Famille étymologique ⇨ près.

I. Foule (1050) Vx ou littér. Multitude de personnes assemblées dans un petit espace. ➙ foule. « Elle trouva un courage surnaturel pour fendre la presse » (Balzac).

II. Machine, appareil 

III. La presse. Ce que la presse typographique imprime.

1. Impression de textes. (1738) Liberté de la presse : liberté d'imprimer et de diffuser. « Y a-t-il rien de plus tyrannique, par exemple, que d'ôter la liberté de la presse ? » (Voltaire). Lois sur la presse. Délits de presse : fausses nouvelles, diffamation, etc.

2. Publications. Presse périodique, ou presse : l'ensemble des publications périodiques et des organismes qui s'y rattachent. « La polémique fait la puissance de la presse et détermine son utilité » (Nerval). Agence de presse, chargée de fournir des informations aux journaux. L'agence France-Presse (A. F. P.). Agencier de presse. Attaché* de presse. Service* de presse. Argus* de la presse. 

Presse écrite (journaux), presse parlée (radio), presse télévisée (télévision). média. Presse d'information, d'opinion; presse politique. La grande presse : la presse à grand tirage (les grands quotidiens d'information). Les « tout-puissants assassinats de la grande presse, sûre de l'impunité car maîtresse de l'instant » (R. Debray). La presse quotidienne nationale (PQN), régionale (PQR). Presse hebdomadaire. La presse à sensation. La presse du cœur : les magazines sentimentaux. La presse féminine. Presse gratuite.

Presse indépendante. Un groupe de presse.

Campagne* de presse.

Coupures de presse. Revue* de presse.

Par méton. Les journalistes. Convoquer la presse. Conférence* de presse. Point de presse.  1. point.

Loc. (1884) Avoir bonne, mauvaise presse : avoir des commentaires flatteurs ou défavorables dans la presse. Ce film a eu une presse exécrable. « il na pas eu de presse, il n'a jamais obtenu de prix » (D. Rolin). Fig. Avoir bonne, mauvaise réputation. « Les pigeons de Paris n'avaient pas bonne presse » (Fallet).

Граматичне нагадування

Узгодження часів дійсного способу

28. Поставте в тексті потрібний час.

Il avait reçu un télégramme de Jean, le matin, lui demandant de l’appeler d’urgence.

Il  (être) midi à préésent et il (étouffer) de chaleur dans le petit bureau de poste de Bellac. Il (devoir) passer par trois secrétaire avant d’avoir Jean et la voix de ce dernier lui (paraître) tout à coup très lointaine :

 •  Allô, Gilles ? Tu (aller) mieux ? Oui ? Ah, j’en (être) sûr ... je (être) ravi, mon vieux ... .

Gilles (répondre) par petite phrases brèves comme un grand blessé, enfin sauvé, qui (se rendre compte) de la peur qu’il (faire) à ses amis.

D’après F.Sagan

Домашнє завдання 31

Відпрацюй читання тексту до якісних показників публічного мовлення, навчися писати нові слова, складаючи їх список у зошитах, перекладай текст на манер професійного перекладача, тобто красивою рідною мовою на слух із читання викладача; приготуй питання до викладача про те, що не зрозумів.

Домашнє завдання 32

Виконай вправу 130 у підручнику [Л1] на cтор.399. Дуже корисне для тебе самостійне монологічне висловлювання за темою. Підбадьорюй себе до спроб і не бійся говорити, бо можеш спиратися на допомогу викладача, бо вона з тобою однієї думки із цієї теми.


69-70. Cеместр 4

Організаційний модуль 8

Змістовий модуль 69-70

Загальне обговорення тем семестру. Усні відповіді студентів.

Підсумки  лексико - граматичного матеріалу семестру в чотирьох видах мовленнєвої діяльності. Загальне обговорення тем семестру. Виступи  студентів  за пройденими темами .

Тексти 10-16

Шановний студенте!

Це заняття тобі допоможе:

зрозуміти, чому важливо вміти висловлюватися французькою  мовою на теми семестру із використанням граматичного матеріалу семестру, і як це допоможе твоїй країні і може змінити обставини у твоєму житті.

усвідомити чи ефективно ви досі самостійно працювали за текстами на теми семестру .

подумати, які труднощі зустріли із відпрацювання вимови наближеної до якісних характеристик мовлення освіченої франкомовної людини за текстами на теми семестру. Які труднощі ще належить подолати?

узагальнити, чи зрозуміли ви як навчатися мови і бути задоволеним від процесу і результату?

відчути, як пов’язуються власні думки із знанням із французької граматики, які відпрацьовувалися протягом семестру.

підвести підсумок, чи залишилися у вас проблеми із подоланням  ніяковості  говорити перед людьми іноземною мовою.

осмислити, наскільки ви збагатилися знаннями  про французьку культуру, працюючи за темами  семестру.

спостерігати, чи стали ви грамотніше писати на теми семестру із використанням відповідного граматичного матеріалу.

пересвідчитися, чи легко ви розпізнаєте граматичні форми, відпрацьовані в семестрі і розумієте їх смисл в текстах на теми семестру ?


V
. список використаної літератури

 1.  .Упражнения: Учеб.пособие. – М.: Иностранный язык, 2000.
  1.  Рощупкина Е.А. Краткий справочник по грамматике. – Киев. Методика 1997р.
  2.  Maїa Grégoire, Odile Thiévenaz  Прогресивна граматика французької мови. К.: Методика 1997р.
  3.  Котельникова Т.Ф. Французька мова: навчально6методичний посібник для студентів ІІ курсу денної форми навчання. Дніпропетровськ: ДДФА, 2009.
  4.  Котельникова Т.Ф. Французька мова: Збірник вправ з формування граматичних навичок. Дніпропетровськ: ДДФА, 2004.
  5.  Попова И.Н., Казакова Ж.А. Грамматика французского языка. – М.: ООО «Издательство «Нестор Академик», 2008.
  6.  Ресурси Інтернет.


Навчально - методичне видання

Автори - укладачі

Миронова Тетяна Юріївна

Котельникова Тетяна Федорівна

М – 64

К - 73

Збірка завдань та роздаткових карток (для студентів) до методичного посібника із інтегративного використання автентичних мовних матеріалів, які задовольняють потреби навчання з дисципліни «Іноземна (англійська мова) (поглиблений курс)»:

Збірка завдань та роздаткових карток для студентів ІІ курсу денної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямами підготовки 6.030509 «Облік і аудит», 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці». – Дніпропетровськ: Дніпропетр. держ. фін. акад., 2013. – 101 с.

Ці матеріали складено у відповідності до програми навчальної дисципліни« Іноземна мова», затвердженої ректором ДДФА у 2012 році, зокрема, тієї її частини, що стосується ІІ етапу навчання у групах нормативного вивчення французької мови. Дана навчально - методична праця призначена для студентів і є супровідною літературою для конкретизації кожного заняття, описаного із педагогічної точки зору в методичних матеріалах для викладачів щодо викладання французької мови у названій структурі.

Приоритети роботи за даною навчально-методичною збіркою: автентичні взірці мовлення, потреби професійного спілкування, особистості студентів, їх висока вмотивованість, осмислення індивідуальних способів навчальної роботи, розуміння шляхів подоляння особистих комунікативних вад, творча робота із текстами(письмовими та усними), загальне спілкування або бесіди в невеликих групах, обов’язковим партнером в яких постає викладач,  коректно підтримуючи висловлювання студентів; максимально можливе наближення  навчального ефекту до В2 (за міжнародною класифікацією).

Послідовна й цілеспрямована робота за зібраними тут матеріалами здатна забезпечити досягнення мети навчальної дисципліни «Іноземна (французька) мова» на ІІ етапі навчання.

ББК 81.2 Фрн

Підп. до друку ________Формат 84х 1081/32 Папір друк.

Ум.друк.арк. 2,6 Облік.-видав.арк. 3,6 Тираж  _____ Замовлення №______

___________________________________________________________________

РВВ ДДФА Дільниця оперативного друку. Св. Держкомітету інформ. політики, телебачення та радіомовлення сер. ДК 2126 від 17.03.2005 р

1 Council of Europe. Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment. - Cambridge: Cambridge University Press, 2001.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

43619. Проектирование водопроводной сети населенного пункта с промышленным предприятием и гидравлический расчет этой сети 599.46 KB
  Определение расчетных суточных расходов воды. Режим расходования воды. Для этого необходимо запроектировать кольцевую сеть то есть произвести трассировку сети на генплане определить расчетные расходы от населенного пункта и промышленного предприятия объемы водонапорной башни резервуаров чистой воды а также необходимо определить расчетные режимы работы сети и расчетные расходы для них свободные и пьезометрические напоры в сети напоры насосов высоту водонапорной башни. Водопроводная сеть расположена в...
43620. ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ГЕНЕРАТОРА «ГНОМ-3» 273.5 KB
  Работа технических средств обработки информации сопровождается побочными электромагнитными излучениями и электрическими наводками. Эти излучения и наводки могут быть носителями опасных (информативных) сигналов и приводят к образованию соответствующих технических каналов утечки информации.
43621. Управление мотивацией персонала на примере ГУП “Таткоммунпромкомплект” 943.46 KB
  Анализ деятельности предприятия ГУП âТаткоммунпромкомплектâ. Вместе с тем работающие предприятия имеют свои мотивационные модели практическое использование которых позволяет им держаться на плаву и даже увеличивать объем производства. Применяются ли они на наших предприятиях кроме конечно чисто русской модели кнута и пряника К сожалению нет. Таким образом учитывая вышеизложенное нами выше можно сделать следующий вывод: весь персонал предприятия условно можно подразделить на определенные...
43622. Разработка коробки скоростей токарно-револьверного станка 979.5 KB
  К достоинствам схемы относятся высокий КПД, удобство монтажа и демонтажа. К недостаткам – неравномерное распределение нагрузки вдоль зуба и неодинаковое давление на подшипники (установленные на разных концах вала) от окружного усилия и веса колёс.
43623. Информатика. Информация. Устройство ЭВМ 1.08 MB
  Информатика – современная научная база информационной сферы деятельности людей. Не существует однозначного понятия информатики – как науки. Рассмотрим следующие: Информатика – это наука, изучающая все аспекты получения, хранения, преобразования, передачи и использования информации.
43624. Опыт осуществляемый первичной профилактикой наркомании в гимназии РГСУ 60.45 KB
  Программа наркомании несовершеннолетних в Российской Федерации. Социальная профилактики наркомании среди подростков. Методы работы социального педагога по профилактике наркомании среди несовершеннолетних Глава 2. Опыт осуществляемый первичной профилактикой наркомании в гимназии РГСУ.
43625. Формирование диалогической речи детей дошкольного возраста с задержкой психического развития по картинке 65.27 KB
  Первое условие потребность детей высказываться; второе о чём нужно сказать т. и обобщенные в монографииâОбучение детей с задержкой психического развитияâ 1981 констатируют у детей с ЗПР неустойчивость внимания недостаточность развития фонематического слуха зрительного и тактильного восприятия оптикопространственного синтеза моторной и сенсорной стороны речи долговременной и кратковременной памяти зрительномоторной координации автоматизации движений и действий. Общение необходимо для психического развития детей...
43626. Влияние применения ближнего света фар в дневное время суток на безопасность дорожного движения 1.99 MB
  В разделе «Введение» изучается значение станций технического обслуживания, необходимость их планирования, приводится описание станций технического обслуживания, видов СТО и производимых на них работах и услугах. Раздел «Технологический расчет»: представляет собой расчет производственной программы, годового объема работ, количества постов, численности рабочих и площадей помещений производственного корпуса.