71509

Разработка и отладка алгоритмов и программ с использованием шаблонов классов и алгоритмов библиотеки STL

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Цель работы: Получить практические навыки в разработке алгоритмов и написании программ с использованием шаблонов классов и алгоритмов библиотеки STL. Общая постановка. Дано: число N и последовательность a1, a2,... aN Создать шаблон класса, порождающий динамические одномерные массивы...

Русский

2014-11-08

812.16 KB

12 чел.

Лабораторная работа №21

Тема работы: Разработка и отладка алгоритмов и программ с использованием шаблонов классов и алгоритмов библиотеки STL.

Цель работы:Получить практические навыки в разработке алгоритмов и написании программ с использованием шаблонов классов и алгоритмов библиотеки STL.

Общая постановка. Дано: число N и последовательность a1, a2, … aN
Создать шаблон класса, порождающий динамические одномерные массивы с элементами различных типов (вещественные, целочисленные, символьные и т.д.). Тип данных и результат являются параметрами по отношению к классу, программа должна иметь методы инициализации, конструктор, деструктор, метод просмотра значений созданного массива, согласно заданному алгоритму.

a1, -a1*a2, +a1*a2*a3, … ,(-1)N*a1*a2*…aN;

Дан массив слов. Преобразовать массив слов, заменив во всех словах все группы символов “ab” на символы “ссс”. Получить подстроку, взяв от каждого слова массива длиной более 1 символа по две конечных буквы. Сформировать предложение из тех слов массива, которые не содержат в своем составе символов из полученной подстроки

Приложение 1

Блок схема задачи 1

 

Приложение 1

Блок схема задачи 2

Приложение 2

Исходный модуль задачи 1

#include "stdafx.h"

#define SIZE 255

#include "iostream"

#include "clocale"

#include "conio.h"

#include "stdlib.h"

#include "string.h"

#include "stdio.h"

#include "cstdlib"

#include "iomanip"

#pragma warning(disable:4996)

using namespace std;

template<class type> class A

{    

type *t,*newt;

int size;

public:

voidinit(int n, type q[]);

void get();

void run();

};

template<class type> void A <type>::init(int n, type q[])

{

t=new type[n];

for(int i=0;i<n;i++)

t[i]=q[i];

size=n;

}

template<class type> void A <type>::run()

{

newt=new type [size];

for(int i=0; i<size;i++)

{

pr=1;

newt[i]=(pr+(pow(-1,i)*t[i]));

}

}

template<class type> void A <type>::get()

{

for (int i=0;i<size;i++)

cout<<newt[i]<<endl;

}

int _tmain(intargc, _TCHAR* argv[])

{  

setlocale(LC_ALL,"Russian");  

inti,n,*n1;

cout<<"Ââåäèòå N: ";

cin>>n;

n1=new int [n];

for(i=0;i<n;i++)

{

cout<<"Ââåäèòå N["<<i<<"]: ";

cin>>n1[i];

}

A<int> a;

a.init(n,n1);

a.run();

a.get();

getch();   

return 0;

}

Исходный модуль задачи 2

#include "stdafx.h"

#include "windows.h"

#include "iostream"

#include "string.h"

#include "math.h"

#pragma argsused

#include "conio"

std::stringToRus(conststd::string &in)

{

char*buff= new char[in.length()+1];

CharToOem(in.c_str(),buff);

std::string out(buff);

delete [] buff;

return out;

}

int main(incargc,char* argv[])

{

string str1("ab.");

string str2("ccc".);

cout<<ToRus("Исходные строки:\n");

cout<< "str1: " <<ToRus(str1)<<endl;

cout<< "str2: " << str2 <<"\n\n";

\\

cout<<ToRus(вставляем строку str2 в строку str1:\n");

str1.insert(5,str2);

cout<<ToRus(str1) << "\n\n";

cout<<ToRus("Удаляем 7 символов из строки str1:\n");

str1.erase(5,7);

cout<<ToRus(str1) << "\n\n";

\\

cout<<ToRus("Заменяем 5 символа в str1 cтрокой str2:\n");

str1.replace(5, 2, str2);

cout<<ToRus(str1) <<endl;

getch();

return 0;

}


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80323. КЛАСИФІКАЦІЯ І ПЛАН РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 190.5 KB
  Різнобічні завдання господарського керівництва та контролю потребують своєчасної і всебічної інформації про склад засобів підприємства і джерел їх формування, господарські процеси і фінансові результати діяльності.
80324. ПРИНЦИПИ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ГОСПОДАРСЬКИХ ПРОЦЕСІВ 138 KB
  Кількісними показниками діяльності підприємства є показники обсягу тих або інших процесів, наприклад кількість заготовлених (придбаних) виробничих запасів (сировини, матеріалів, палива тощо), виробленої та реалізованої готової продукції в цілому та за окремими її видами тощо. Цей показник дає змогу
80325. ДОКУМЕНТАЦІЯ ТА ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ 97.96 KB
  Технологічно бухгалтерський облік як процес розпочинається з виявлення, вимірювання і реєстрації фактів, дій і подій з метою отримання інформації про господарські операції. Суцільне і безперервне спостереження за всіма господарськими операціями на підприємстві здійснюється за допомогою документування.
80326. ТЕХНІКА І ФОРМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 166.24 KB
  Облікові регістри — це носії спеціального формату (паперові, мащинні) у вигляді відомостей, журналів, книг, журналів-ордерів тощо, призначені для хронологічного, систематичного або комбінованого накопичення, групування та узагальнення інформації з первинних документів, що прийняті до обліку.
80327. БУХГАЛТЕРСЬКА (ФІНАНСОВА) ЗВІТНІСТЬ 178.03 KB
  Поняття та принципи побудови звітності Бухгалтерський облік як відомо це процес виявлення вимірювання реєстрації накопичення узагальнення зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства користувачам для прийняття рішень. Підсумкове узагальнення інформації та одержання підсумкових показників що характеризують діяльність підприємства здійснюється шляхом складання звітності за звітний період. Баланс підприємства складається станом на кінець останнього дня кварталу або року. Перший звітний період новоствореного...
80328. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА І СУТЬ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 63.5 KB
  Оперативно-технічний облік являє собою збір поточної інформації про хід господарської діяльності підприємства, а також контроль за здійсненням окремих операцій безпосередньо в період їх виконання.
80329. ПРЕДМЕТ І МЕТОД БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 80.5 KB
  Виходячи із цього джерела утворення господарських засобів теж є одним із елементів предмету бухгалтерського обліку. Зазначені господарські операції відображають процес кругообігу господарських засобів підприємства. Джерела утворення господарських засобів які дають відповідь на питання за рахунок чого сформовано господарські засоби. До засобів праці належать земельні ділянки будівлі і споруди машини і обладнання транспортні засоби та ін.
80330. Бухгалтерський баланс. Зміни в балансі, зумовлені господарськими операціями 136 KB
  Бухгалтерський баланс Бухгалтерський баланс його зміст і будова Форма структура і зміст балансу Зміни в балансі зумовлені господарськими операціями Бухгалтерський баланс його зміст і будова Для забезпечення оперативного керівництва діяльністю підприємства необхідна достовірна інформація про наявні у господарстві ресурси їхній склад і розміщення а також про джерела їх формування і цільове призначення. Таку інформацію узагальнену і згруповану у відповідному порядку одержують за допомогою бухгалтерського балансу. У лівій частині...
80331. Економічна ефективність сільськогосподарського виробництва 106.5 KB
  Все ж наближено про досягнутий рівень соціальної ефективності можна судити за таким узагальнюючим показником визначеним у динаміці як питома вага прибутку спрямованого на соціальні доходи у загальній масі чистого прибутку а також величина цього прибутку на одного середньооблікового працівника. Для оцінки рівня екологічної ефективності можуть бути використані такі показники: частка чистого прибутку підприємства що направляється на заходи екологічного спрямування і його абсолютна величина в динаміці; частка сільськогосподарської...