71519

Разработка и отладка алгоритмов и программ с использованием указателей

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Цель работы: Получить практические навыки в разработке алгоритмов и написании программ на языке С с использованием указателей. Оборудование: IBM – совместимый компьютер, система программирования BC3.1, MVC++ 6.00.

Русский

2014-11-08

313.5 KB

1 чел.

Лабораторная работа №9

Разработка и отладка алгоритмов и программ с использованием указателей

Цель работы: Получить практические навыки в разработке алгоритмов и написании программ на языке С с использованием указателей.

Оборудование: IBM – совместимый компьютер, система программирования BC3.1, MVC++ 6.00.

Вариант 4

Индивидуальное задание

  1.  Даны массивы целых чисел A[25] и B[25]. Сформировать третий массив, в который включить все элементы обоих массивов, не превышающие первого элемента массива А.

2. Задана квадратная  матрица порядка N.  Вычислить сумму квадратов элементов, больших заданного С и находящихся на главной диагонали и выше ее.

Программа должна выполнять ввод и вывод матрицы и дополнительных данных, выполнять необходимые действия и выводить  результаты.

 

Приложение 1

Графическая схема задачи 1

     

               Графическая схема задачи 1 (часть 2)

Графическая схема задачи 2

      

Приложение 2

Исходный модуль задачи 1

#include "stdafx.h"

#include "stdio.h"

int a[25],b[25],c[50];

int n,m,i,j,k;

int *p,*s;

main()

{

p=&a[1];

printf("Kol-vo el mas A:");

scanf("%d",&n);

for(i=1;i<=n;i++)

{printf("a[%d]=",i);

scanf("%d",&a[i]);}

printf("Kol-vo el mas B:");

scanf("%d",&m);

for(j=1;j<=m;j++)

{printf("b[%d]=",j);

scanf("%d",&b[j]);}

for(i=1;i<=n;i++)

{

if(*(p+i)<a[1])

{c[k]=a[i];

k++;}}

for(j=1;j<=m;j++)

{

if(b[j]<a[1])

{c[k]=b[j];

k++;}}

for(k=1;k<=n;k++)

printf("%d ",c[k]);

getchar();

getchar();

}

Тест:

Исходный модуль задачи 2

#include "stdafx.h"

#include "stdio.h"

int a[30][30],c,n,i,j,*p,s=0;

main()

{

printf("Vvedite N:");

scanf("%d",&n);

for(i=1;i<=n;i++)

{for(j=1;j<=n;j++)

{printf("a[%d%d]=",i,j);

scanf("%d",&a[i][j]);

}}

p=&a[1][1];

printf("Vvedite C:");

scanf("%d",&c);

for(i=1;i<=n;i++)

{

for(j=1;j<=n;j++)

{if(i==j||i<j&&*(p+i*30+j)>=c)

s=s+(*(p+i*30+j)*(*(p+i*30+j)));}

}

printf("Symma=%d",s);

getchar();

getchar();

}

Тест:

                                      


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

25190. Р.Рорті про походження ы засади теорії пізнання (Філософія і дзеркало природи) 37.5 KB
  Оба эти допущения по Рорти вовсе не являются неизбежными для философии; при этом первое из них берет своё начало ещё в античности прежде всего в платонизме а второе представляет собой специфический продукт философии Нового времени начиная с Декарта. Соответственно отказ от этого допущения позволяет Рорти деконструировать образ Зеркала Природы а это в свою очередь ведет к опровержению исходного взгляда на философию как на гарант добывания человеком объективной истины о себе и мире. Эпистемология теория познания с точки...
25191. Громадянське суспільство і держава 25.5 KB
  В основі ідеї громадянського суспільства лежить проблема відносин людини з політичною владою суспільства з державою. Вона є похідною від громадянського суспільства і її призначення полягає в тому щоб слугувати йому. Від ступеня розвиненості громадянського суспільства залежить ступінь демократизму держави. Етатизм навпаки всіляко перебільшує роль держави в житті суспільства.
25192. Філософське вчення Г. Сковороди 27.5 KB
  Сковорода 1722 1794 був всебічно освіченою для свого часу людиною досконало знав стародавні та нові європейські мови старогрецьку філософію і літературу. Сковорода стверджував що природа є безкінечна кількість світів . Сковорода пов'язував цю думку з концепцією двох натур двох природ лат. Сковорода намагався подолати дуалізм вчення про дві натури та знайти єдине начало€.
25193. Головні пункти критики спекулятивної диалектики з боку сучасників Гегеля (Шеллінг, Шопенгауер, Фейєрбах, Кіркегор) 29.5 KB
  Головні пункти критики спекулятивної диалектики з боку сучасників Гегеля Шеллінг Шопенгауер Фейєрбах Кіркегор. Фейєрбах: учень Гегеля незадоволений абстрактністю спекулятивної системи діалектикою €œчужістю€ системи конкретному людському індивідові. з гегелевською ідеєю абсолютного духа – €œвідстороненої€ сили Кіркегор: субєктивна екзистенціальна діалектика Кіркегора виростає як протиставлення системі Гегеля де людина підвладна анонімному принципу історичного розвитку втрачає свою індивідуальність. Критикував Гегеля також за...
25194. Гадамер про герменевтичний досвід і природу філософської істини 24.5 KB
  Мета філософської герменевтики – порятунок цілісного досвіду сприйняття світу. Більшість людських проблем пов’язані з збідненням досвіду ФГ. Вчить дотримуватися набутого досвіду. Герменевтичний досвід не може не залежити від наших упереджень попереднього досвіду.
25195. Знання як особлива форма освоєння світу 27.5 KB
  Пізнання це такий процес що спрямований на отримання знання. Пізнання має багато модусів оскільки людина відноситься до світу у різних площинах і пізнає його у різних ракурсах. Тому можна виділяти наукове пізнання етичне релігійне філософське мистецьке та інші. Пізнанням є таке відношення до світу в якому людина змінює себе за допомогою світу.
25196. Пізнання як особлива форма освоєння світу 25 KB
  Пізнання як особлива форма освоєння світу Якщо дуже просто то пізнання – це процес взаємодії суб’єкта та об’єкта що своїм результатом має знання. Існують різні способи пізнання а отже й різні види знання. Поряд із різноманітністю видів знань існує величезна кількість поглядів на саму природу пізнання. Говорять про абстрактне і конкретне пізнання повне і неповне наукове і філософське тощо.
25197. Концепції комунікативно-структурованого життєсвіту за Ю.Габермасом 35 KB
  Габермас виходить з концепції суспільної еволюції де суспільний розвиток постає у формі руху від родовогоархаїчного до традиційногодержавноорганізованого а потім до модерногокапіталістичного суспільства. Концепція життєсвіту дістає своє втілення в архаїчних суспільствах де структури нормативної інтеграції опосередковані мовленнєвою комунікацією водночас становлять системні структури. Системні механізми в цих суспільства невіддільні від соціальноінтегративних інституцій заснованих на життєвому світі. За умов традиційного...
25198. Пізнання та інтерес Техніка та наука як ідеологія Теорія комунікативної дії 1981 Моральна свідоміст 32.5 KB
  Концепція комунікативноструктурованого життєвого світу Габермаса Осн. Продовжуючи традицію внутрішнього взаємозв'язку між структурами життєвого світу і структурами мови традицію що сягає ще філософії Гумбольдта Г. зауважує що для самого життєвого світу мова і культура є конститутивними .досліджує шлях уречевлення комунікації визначаючи його як роз'єднання системи і життєвого світу.