71622

Розробка рекомендацій щодо вдосконалення асортиментної політики СП ТОВ «ГАЛКА ЛТД»

Дипломная

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Асортимент пропонованих товарів підприємства повинен бути по можливості широким. Стійкості асортименту сприяє твердження для кожного магазину асортиментного переліку, який складається на основі даних по вивченню попиту, профілю магазина, обсягу товарообігу, розміру торговельних площ.

Украинкский

2014-11-09

5.87 MB

27 чел.

PAGE  106

ЗМІСТ

[1] 1 ТЕОРИТИЧНІ ОСНОВИ АСОРТИМЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

[1.1] 1.1 Сутність поняття «асортименту» та особливості його планування на підприємстві

[1.2] 1.2 Формування асортиментної політики підприємства

[1.3] 1.3 Методи аналізу товарного асортименту

[2] 2 АНАЛІЗ ТА  ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА СП ТОВ «ГАЛКА ЛТД»

[2.1] 2.1 Загальна характеристика підприємства

[2.2] 2.2 Аналіз маркетингової діяльності підприємства

[3] 3 ВДОСКОНАЛЕННЯ АСОРТИМЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА СП ТОВ «ГАЛКА ЛТД»

[3.1] 3.1 Маркетингові дослідження поведінки споживачів кави

[3.2] 3.2 Удосконалення асортименту продукції СП ТОВ «Галка ЛТД»

[4] 4 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

[4.1] 4.1 Загальні положення

[4.2] 4.2 Управління охороною праці на підприємстві

[4.3] 4.5 Пожежна безпека

[4.4] 4.6 Охорона навколишнього середовища

[4.5] 4.7 Індивідуальне завдання. Розрахунок інтегральної бальної оцінки тяжкості праці на робочому місці

[5] 5 ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ

[5.1] 5.1 Загальні положення

[5.2] 5.2 Сили і засоби ЄДС НС

[6] ВИСНОВКИ

[7] СПИСОК ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ

ВСТУП

Асортиментна політика - одне з найголовніших напрямків діяльності маркетингу кожного підприємства. Особливу значимість цей напрям набуває в нинішніх умовах розвитку соціально-орієнтованої ринкової економіки, коли до товару з боку споживача висуваються підвищені вимоги щодо якості та асортименту, і від ефективності роботи підприємства з виробленим товаром залежать всі економічні показники організації та її ринкова позиція. Як свідчить світовий досвід, лідерство в конкурентній боротьбі отримує той, хто найбільш компетентний в асортиментній політиці, володіє методами її реалізації і може максимально ефективно нею керувати.

На жаль, керівництво багатьох підприємств сфери торгівлі України погано розуміє всі переваги ефективної асортиментної політики, і тому одним із напрямів економічного зростання країни є залучення уваги до даної проблеми.

Проблеми здійснення асортиментної політики є сьогодні однією з найактуальніших для організацій України, від якості їхнього рішення залежать і конкурентоспроможність продукції організації, і частка, яку займає організацією на ринку, і обсяги одержуваного прибутку як найближчим часом, так і в перспективі. Як показує досвід, у багатьох випадках причини невдач українських торговельних організацій полягають саме у прорахунках, допущених при формуванні асортиментної політики. Щоб планування асортименту було ефективним, кожної організації необхідно виробити чітку схему організації цього процесу, при цьому, ключова роль повинна бути відведена відділу маркетингу.

Асортимент пропонованих товарів підприємства повинен бути по можливості широким. Стійкості асортименту сприяє твердження для кожного магазину асортиментного переліку, який складається на основі даних по вивченню попиту, профілю магазина, обсягу товарообігу, розміру торговельних площ. Цей документ затверджується на один рік і знаходиться під постійним контролем керівника підприємства.

На підставі викладеного ми бачимо, що актуальність теми очевидна, тому що при правильному виборі асортиментної політики торговельного підприємства буде задовольнятися попит споживача, а, отже, отримання прибутку.

Метою даної роботи є розробка рекомендацій щодо вдосконалення асортиментної політики СП ТОВ «ГАЛКА ЛТД».

Об’єктом роботи є діяльність СП ТОВ «ГАЛКА ЛТД».

Предмет роботи – процес розробки асортиментної політики СП ТОВ «ГАЛКА ЛТД».

Поставлена мета визначає головні задачі, які підлягають вирішенню в даній роботі:

- розглянути теоретичні основи асортиментної політики;

- дати характеристику досліджуваного товару;

- проаналізувати діяльність досліджуваного підприємства;

- охарактеризувати кон'юнктуру ринку та зробити її аналіз;

- дати характеристику сучасному стану ринку розчинної кави;

- розробити рекомендації щодо вдосконалення асортиментної політики підприємства.

Для реалізації поставлених задач у даній роботі будуть використовуватися такі методи, як порівнянь, індукції, узагальнень, дедукції та інші засоби.

Дипломна робота присвячена актуальній темі – асортиментній політиці підприємства. Асортиментна політика - одне з найголовніших напрямків діяльності маркетингу кожного підприємства.


1 ТЕОРИТИЧНІ ОСНОВИ АСОРТИМЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

1.1 Сутність поняття «асортименту» та особливості його планування на підприємстві

Товаровиробник повинний своєчасно пропонувати ринку певну сукупність товарів, які б, відповідаючи в цілому профілю виробничої діяльності фірми, найбільше б повно задовольняли вимоги певних категорій покупців.

Набір товарів, запропонованих виробником або продавцем називають асортиментом. Асортимент - це упорядкована по певних ознаках товарна маса, або набір різноманітних товарів, згрупованих, наприклад, по функціональному призначенню.

Розрізняють виробничий і торговий асортимент.

Виробничий асортимент – це номенклатура товарів, що випускаються промисловими і сільськогосподарськими підприємствами, а також іншими виробниками.

Торговий асортимент – це номенклатура товарів, що підлягає продажу в роздрібній торговельній мережі. Він включає асортимент товарів, які випускаються багатьма підприємствами, і поділяється на дві товарні галузі: продовольчі і непродовольчі товари. Кожна з галузей поділяється на товарні групи, до складу яких  входять товари, об’єднані за рядом ознак:

1 Залежно від однорідності сировини і матеріалів, з яких виготовлені товари, їх поділяють на вироби з шкіри, скла тощо.

2 За споживчим призначенням товари поділяють на спортивні, музичні, одяг тощо.

3 З урахуванням складності асортименту розрізняють товари простого і складного асортименту [1].

До товарів простого асортименту відносяться товари, які складаються з невеликої кількості видів і сортів (овочі, сіль, господарське мило). Товари, які мають в межах одного виду внутрішню класифікацію за різними ознаками (фасон, розмір), відносяться до товарів складного асортименту (взуття, одяг).

Товарні групи поділяються на товарні підгрупи, до складу яких входять однорідні за ознакою єдності виробничого походження товари. Наприклад, товарна група взуття поділяється на підгрупи шкіряного, текстильного, резинового взуття, група посуду складається з підгруп металевого, скляного і фарфорово-фаянсового посуду.

Кожна підгрупа складається з товарів різних видів. Під видом товару розуміють однакові товари різного призначення (туфлі – жіночі, чоловічі, дитячі; меблі – для кухні, житлової кімнати тощо). Всередині кожного виду товари можуть розрізнятися між собою за особливими ознаками (наприклад, сорту), тобто поділяються на різновиди.

З урахуванням поділу товарів на групи, підгрупи і види прийнято виділяти груповий і  розгорнутий асортимент товарів. Груповий асортимент   – це перелік товарних груп, включених у номенклатуру. Розгорнутий асортимент представляє собою деталізацію групового асортименту за конкретними видами і різновидами товарів [2].

Асортимент продукції характеризують такі показники:

1 Широта асортименту відображає те розмаїття видів товарів, які реалізовує (виробляє) підприємство. Наприклад, ризьке об'єднання "Дзінтарс" виготовляє духи, одеколони, лосьйони, мило, зубну пасту тощо.

2 Довжина асортименту показує загальну кількість назв товарів. Так, в об'єднанні "Дзінтарс" у 1986-1990 рр. виготовлено близько 32 видів різних духів, одеколонів, кремів, тобто кожен з них мав власну назву.  Можна говорити про довжину асортименту як кожного виду товарів, так і про середню довжину усіх видів.

3 Глибина асортименту - це кількість варіантів виготовлення кожного виду товару певного асортименту. Скажімо, одеколон "Рижанка" об'єднання "Дзінтарс" випускається у флаконах різної місткості, у різних упаковках.  У цьому випадку можна підрахувати середню глибину асортименту усіх видів.

4 Густота асортименту показує, як тісно взаємодіють товари різного асортименту з точки зору кінцевого споживання. У нашому прикладі з "Дзінтарсом" простежується досить висока густота асортименту продукції, яка складає загальну товарну групу "парфумерно-косметичні вироби".

Асортимент вважається надто вузьким, якщо можна доповнити його новими виробами і збільшити прибуток, і надто широким, якщо можна виключити ряд виробів і прибуток збільшиться.

Різноманітний асортимент - дозволяє витягнути цілий ряд товарів за допомогою товарів-локомотивів, створити в споживачів враження різноманітності і доповнюваності і зацікавити в такий спосіб більш численні групи споживачів. При різноманітному асортименті вдасться краще пристосовуватися до несподіваних змін ринкової кон’юнктури, але управляти їм більш складно . Для широкого асортименту потрібні особливі структури збуту, більш складні і численні адміністративні системи. Широта асортименту характерна для фірм, що ставлять своєю ціллю завоювання більшої частки ринку, або його розширення. Різноманітним асортиментом складніше управляти, але він краще пристосований до ринку.

Вузький асортимент - його основна перевага - у простоті , при цьому потрібні менше складні адміністративні, виробничі і торгові структури, спрощується вся маркетингова діяльність. Фірми, що зацікавлені у високій прибутковості бізнесу, мають вузький асортимент. Вузьким асортиментом краще управляти, але він обслуговує вузький споживчий ринок [1].

Формуванню товарного асортименту передує розроблення асортиментної концепції. З останньою ототожнюють побудову оптимальної асортиментної структури товарного пропонування. За її основу беруть споживчі вимоги певних груп (сегментів ринку), а також необхідність забезпечити підприємству найефективніше використання сировинних, технологічних, фінансових та інших ресурсів для виготовлення продукції з низькими витратами. Мета асортиментної концепції полягає в тім, щоб спрямувати підприємство на випуск товарів, які найбільше відповідають структурі та різноманітності попиту конкретних покупців. Отож, асортиментна концепція — це своєрідна програма управління розвитком виробництва та реалізації товарів. Цільова частина цієї програми стосується оптимізації структури асортименту, а програмна — передбачає систему заходів для досягнення такої структури у заздалегідь визначений період. Досягнення відповідності між асортиментним пропонуванням товарів і попитом на них базується на визначенні та прогнозуванні структури асортименту. За прискореного науково-технічного розвитку виробництва та значної диференціації потреб прогнозування тенденцій розвитку асортименту на віддалену перспективу має недостатню вірогідність. Тому прогнозуються лише головні напрямки розвитку, що допоможуть забезпечити майбутній ринковий попит. Суть формування асортименту полягає в плануванні всіх видів діяльності, спрямованих на відбір продуктів для майбутнього виробництва та реалізації на ринку, а також приведення властивостей цих продуктів у відповідність до вимог споживачів. Зрозуміло, що це, по суті, безперервний процес, який здійснюється протягом усього життєвого циклу продукту, починаючи з моменту зародження задуму аж до вилучення продукції з товарної програми.

Формування товарного асортименту підприємства неможливе без визначення його принципової спрямованості, обсягів і супутніх послуг. У сучасному виробництві всі ці напрямки тісно взаємозв’язані і не диференціюються, що потребує досягнення компромісу між різними сферами виробничо-комерційної діяльності підприємства. У найзагальнішому вигляді система формування асортименту передбачає здійснення таких заходів:

1) визначення поточних і перспективних потреб споживачів, аналіз наявних способів використання продукції і особливостей споживчої поведінки на відповідних ринках;

2) оцінка товарів-аналогів, що їх виробляють конкуренти, за тими самими напрямками;

3) критична оцінка власних виробів та аналогічної продукції конкурентів з позицій покупців;

4) коригування асортименту у зв’язку зі змінами рівня конкурентоспроможності окремих товарів;

5) вивчення пропозицій щодо створення нових продуктів та поліпшення властивостей вироблюваної продукції, а також нових способів та сфер використання товару;

6) розроблення специфікацій нових або поліпшених продуктів відповідно до вимог покупців;

7) вивчення можливостей виробництва нової або модернізованої продукції з урахуванням можливих цін, собівартості, рентабельності;

8) розроблення спеціальних рекомендацій для виробничих підрозділів щодо якості, найменування, упаковки продукту згідно з результатами проведених випробувань виробу;

9) оцінювання всього асортименту та внесення змін до нього [3].

Нині є загальновизнаним те, що планування та управління асортиментом — це важлива й невід’ємна частина маркетингу. Крім збуту цей процес безпосередньо зачіпає сфери виробництва, фінансування, матеріально-технічного забезпечення, а також взаємовідносини з технологічними та конструкторськими підрозділами. Тому наслідки помилок, допущених у плануванні асортименту, не можуть бути в майбутньому нейтралізовані лише політикою збуту та зусиллями реклами. Сутність управління асортиментом полягає у створенні продуктів, які споживач бажає придбати, з метою пропонування цих товарів у необхідних обсягах і своєчасно. Отже, планування товарного асортименту — це важливий засіб конкурентної боротьби. Управління асортиментом базується на координуванні взаємозв’язаних видів діяльності: науково-технічної, проектної, комплексного дослідження ринку, організації збуту, сервісу, реклами, стимулювання попиту. Остаточна мета планування — оптимізація асортименту з урахуванням стратегічних ринкових цілей підприємства. Залежно від обсягів збуту, особливостей продукції, цілей і завдань, що стоять перед виробництвом, формування асортименту здійснюється різними методами. Однак управління асортиментом має бути безпосередньо підпорядковане керівникові служби маркетингу.

Принциповими рішеннями в процесі управління асортиментом вважаються:

- зняття з виробництва нерентабельних видів продукції, її окремих моделей, типорозмірів;

- визначення необхідності досліджень і розроблень для створення нової продукції та модифікування тієї, що вже виготовляється;

- затвердження планів і програм розроблення нових або поліпшення наявних продуктів;

- надання фінансових ресурсів для втілення затверджених програм і планів.

Прийняття рішень щодо асортименту залежить від фінансових можливостей керівництва фірми, глибокого знання ринкової кон’юнктури, від місцезнаходження підприємства, а також від стану конкуренції та загальної купівельної спроможності споживачів. Велике значення має стан матеріально-технічного постачання, а також чинник часу. Останнє пояснюється тим, що комерційний успіх не має сталого характеру, збільшуючись і зменшуючись з різних причин, тобто він є функцією часу. Планування асортименту пов’язане також із розподілом виробничих потужностей для максимального використання наявних ринкових можливостей. Ця проблема значно ускладнюється через зрозумілу обмеженість ресурсів будь-якого підприємства [4].

У процесі планування асортименту традиційно розв’язується питання стандартизації та диференціювання товару. Зі стандартизацією товарів пов’язують зниження витрат на виробництво, розподіл, збут і обслуговування. Завдяки цьому уніфікуються елементи комплексу маркетингу, прискорюється окупність інвестицій. Однак надто велика стандартизація товару може призвести до зниження використання потенційних можливостей ринку, недостатньо гнучкої реакції на зміни ринкових умов, уповільнення впровадження нововведень.

Диференціювання товару сприяє повнішому використанню можливостей ринку та його окремих сегментів; заповненню тих товарних ніш, де немає конкуренції або вона незначна. Водночас визначення такого напрямку асортиментної стратегії пов’язане з необхідністю модернізації та збільшення виробничих потужностей, диверсифікацією та переобладнанням збутової мережі, розширенням комплексу маркетингу. Можливість поєднання стандартних і диференційованих товарів залежить від конкретних умов діяльності продуцента і оцінюється з огляду на кінцевий результат — обсяг збуту та рівень його ефективності. Слід зазначити, що найліпших результатів досягають фірми, стратегія яких передбачає компроміс між стандартизацією та індивідуальними особливостями продукції. Наприклад, фірма «Кока-Кола» експортує однаковий концентрат на заводи, що виготовляють кінцеву продукцію і розміщені в різних частинах світу, але насичення вуглекислотою, інтенсивність кольору та цукристість напою залежать від традиційних місцевих смаків.

Важливим напрямком управління асортиментом уважають вилучення (елімінування) з виробництва недостатньо ефективних товарів. Товар, що вичерпав свої ринкові можливості, завдає самих тільки збитків. Тому необхідні чіткі критерії вилучення застарілих товарів із виробничо-збутової програми. Ці критерії мають базуватися на об’єднаній інформації з усіх ринків щодо показників реалізації товару, а також на систематичному контролюванні стадій його життєвого циклу.

Ефективність управління асортиментом і його планування полягають у тім, щоб утілити реальні та потенційні можливості підприємства в такому сполученні виробів, яке задовольняє потреби покупців на високому рівні та дає фірмі достатній зиск. Це означає, що «будь який новий товар чи послуга будуть мати успіх, коли їхні якості та характеристики і, головне, вигоди від них будуть корегуватися із тими потребами та запитами, які існують на ринку. З іншого боку, будь яке підприємство буде мати тривалий прогрес лише за здійснення ефективної інноваційної політики» [3].

У процесі управління товарним асортиментом фірми вживають такі заходи:

- періодично ревізують наявний асортимент і приймають рішення щодо конструктивних змін товарів і технології виробництва, а також стосовно доповнення товарного асортименту новими виробами і вилучення окремих товарів з виробництва;

- безперервно контролюють вплив зовнішніх чинників — зниження та підвищення попиту на окремі товари на окремих сегментах ринку, зміни товарного пропонування конкурентами, удосконалення технології виробництва тощо;

- здійснюють технічні дослідження товарів і процесів їх споживання залежно від потреб та становища фірми на ринку;

- забезпечують відповідне обслуговування споживачів щодо організації використання товарів наявного асортименту та надання допомоги в оцінюванні специфічних індивідуальних вимог замовників;

- забезпечують необхідну інтенсифікацію зусиль для формування попиту під час оцінки, створення та пропонування ринкові нового товару й дальшого стимулювання попиту на нього;

- здійснюють цілеспрямований пошук ідей нових товарів;

- забезпечують координацію зусиль та максимальну оперативність дій протягом усього процесу розроблення нового товару [4].

1.2 Формування асортиментної політики підприємства

Формуванню товарного асортименту передує розроблення асортиментної концепції. З останньою ототожнюють побудову оптимальної асортиментної структури товарного пропонування. За її основу беруть споживчі вимоги певних груп (сегментів ринку), а також необхідність забезпечити підприємству найефективніше використання сировинних, технологічних, фінансових та інших ресурсів для виготовлення продукції з низькими витратами. Мета асортиментної концепції полягає в тім, щоб спрямувати підприємство на випуск товарів, які найбільше відповідають структурі та різноманітності попиту конкретних покупців. Отож, асортиментна концепція — це своєрідна програма управління розвитком виробництва та реалізації товарів.

Під час формування асортименту товарів необхідно забезпечити правильне поєднання товарів різної вартості, постійного і періодичного характеру споживання, різного діапазону цін тощо. Саме в цьому полягає робота пов’язана з управлінням асортиментом товарів.

Асортиментна політика – це комплекс заходів щодо управління асортиментом товарів.

Метою асортиментної політики підприємства є отримання прибутку підприємством шляхом максимально повного задоволення попиту споживачів.

Підбір, планування та регулювання асортименту товарів базується на таких принципах:

- відповідність структурі попиту споживачів;

- комплексність задоволення попиту споживачів у межах обраної ніші – сегмента споживчого ринку;

- забезпечення необхідної широти, глибини та сталості асортименту;

- забезпечення умов для отримання цільового розміру прибутку.

Процес формування асортименту товарів, що реалізуються підприємством, передбачає проведення таких етапів роботи:

1 Визначення переліку основних груп та підгруп товарів, що реалізуються, виходячи з обраної товарної спеціалізації підприємства та потреб його потенційних споживачів.

2 Розподіл окремих груп та підгруп товарів між споживчими комплексами та мікрокомплексами постійного та сезонного характеру. На практиці рекомендується виділяти такі споживчі комплекси, як: “Товари для чоловіків”, “Товари для жінок”, “Товари для дітей”, “Косметика і засоби гігієни”, “Сувеніри, годинники, ювелірні вироби”, “Канцелярські товари”, “Товари для спорту” тощо. В той же час споживчі комплекси поділяються на мікрокомплекси. Наприклад, в комплексі “Товари для жінок” виділяють мікрокомплекси: “Одяг”, “Білизна”, “Взуття” тощо.

Під час проведення цієї роботи необхідно враховувати фактичний розмір торговельної площі підприємства, а також спеціалізацію підприємств-конкурентів, розташованих в районі діяльності такого підприємства, особливо вузькоспеціалізованих.

3. Визначення кількості видів та різновидів товарів у межах окремих споживчих комплексів та мікрокомплексів (за окремими групами та підгрупами товарів), тобто глибини товарного асортименту.

4. Розробка конкретного асортиментного переліку товарів, що пропонуються до реалізації контингенту покупців, який обслуговує підприємство [5].

Розроблений асортиментний перелік є стандартом ширини та глибини асортименту товарів та використовується як нормативний документ під час проведення комерційної діяльності із закупівлі товарів та планування структури товарообороту підприємства.

Рекомендується також розробляти асортиментний мінімум товарів, який представляє собою перелік товарів, які повинні бути присутні в роздрібному продажу.

Існує 4 види стратегії у сфері асортименту:

1 Виключний асортимент-обслуговування всіх товарів одного виробника.

2 Глибокий асортимент-обслуговування всього “сімейства” певного товару, придбаного у багатьох виробників.

3 Широкий асортимент-обслуговування кількох видів взаємопов’язаних товарів, придбаних у багатьох виробників.

4 Змішаний асортимент – обслуговування безлічі не пов’язаних між собою видів товарів різних виробників.

Якщо в основу формування асортименту покладена стратегія його розширення і поглиблення, то вона потребує значно більших фінансових ресурсів, але дозволяє запропонувати покупцям дуже широкий асортимент товарів, які можна знайти тільки в цьому магазині.

Проте, обираючи ширину і глибину асортименту товарів на основі розрахунку прибутковості, не слід розуміти занадто вузько рентабельність торгівлі – як різницю між обсягом реалізації кожного конкретного товару та його закупівельною ціною разом з витратами обігу. Ширший погляд на прибутковість торгівлі можна сформулювати таким чином: чи підвищиться рентабельність торгівлі загалом, якщо буде прийняте рішення включити (виключити) даний товар з асортименту.

Проведення асортиментної політики вимагає прийняття рішень не лише про включення нових товарів, але й про зняття товарів з продажу [6].

1.3 Методи аналізу товарного асортименту

Щоб ухвалити рішення або про продовження реалізації товару, або про зняття його з продажів та виключення з номенклатури, можна провести аналіз показників збуту, частки ринку, рівня витрат і рентабельності. Вважається, що товарний асортимент дуже вузький, якщо прибуток збільшується після додавання в асортимент нового товару, і занадто широкий, якщо прибуток збільшується після припинення випуску ряду виробів. Прибуток - універсальний показник, на основі якого можна провести аналіз рентабельності товарної групи і АВС-аналіз [2].

Аналіз рентабельності асортиментної групи товарів - це найбільш простий і найменш трудомісткий метод аналізу асортименту, який заснований на визначенні показників рентабельності при різних станах товарної номенклатури і порівнянні їх між собою [4].

Показник рентабельності продукції являє собою співвідношення між одержуваної від продажу товару прибутком і витратами на його виробництво. Рентабельність є оцінним показником, тому що на його основі можна визначити ефективність виробництва кожної номенклатурної позиції і прийняти рішення про доцільність її виробництва. Якщо розраховувати цей показник для групи товарів, то можна оцінити ефективність змін, що відбуваються в номенклатурі. Якщо рентабельність групи товарів збільшується, то зміни асортименту слід прийняти.

АВС-аналіз відомий в роботах російських фахівців під назвою функціонально-вартісний аналіз. АВС-аналіз - це метод структурного аналізу, що базується на ранжуванні об'єктів за обраними показниками [2].

В якості об'єктів при аналізі можуть виступати: окремі товари або продуктові групи, окремі замовлення і клієнти, регіони і канали збуту. В якості показників використовуються: обсяг збуту, прибуток і покриття витрат. Покриття витрат - це частина виручки виробника, яка залишається після виключення прямих витрат на виробництво продукції і може бути використана для покриття непрямих витрат та формування прибутку фірми [4].

В основі цього методу лежить закон «80% на 20%», відкритий італійським економістом В. Парето. У ході аналізу стосовно до продуктової стратегії виділяються три групи продуктів за обраними критеріями: виробництва і реалізації, прибутку, покриття витрат. Техніка проведення ABC-аналізу передбачає угруповання проранжовано об'єктів з точки зору їх вагомості для формування обраного показника. Перша група, група А, характеризується значним внеском в аналізований показник, група В має середній внесок, а група С - зовсім незначний. Продукти, що потрапили в групу С, можуть бути виключені з номенклатури, якщо це не вплине на інші інтереси фірми (асортимент, клієнти, зв'язки між продуктами) [2].

План дій:

1 Визначити проблему, яку належить вирішити.

2 Врахувати всі фактори (ознаки), які стосуються досліджуваної проблеми.

3 Виявити першопричини, які створюють найбільші труднощі, зібрати по них дані і проранжировать їх.

4 Побудувати діаграму Парето, яка представить фактичний стан справ у зрозумілій і наочній формі.

5 Провести АВС-аналіз діаграми Парето [4].

Особливості методу: найбільш поширеним методом аналізу для виявлення результатів діяльності та причин виникнення проблем є метод АВС-аналізу, одним з варіантів графічної інтерпретації якого служить діаграма Парето.

У літературі наводяться приклади проведення АВС-аналізу за показниками обороту, прибутку, трудомісткості, витрат на матеріали, і навіть за такими параметрами, як перешкодозахищеність, швидкодію, споживана потужність і т. д.

Кількість груп при проведенні АВС-аналізу може бути будь-яким, але найбільшого поширення одержало розподіл розглянутої сукупності на три групи: А, В і С (75:20:5), чим і обумовлено назва методу (ABC-Analysis).

Група А - незначна кількість об'єктів з високим рівнем питомої ваги за обраним показником.

Група В - середнє число об'єктів із середнім рівнем питомої ваги за обраним показником.

Група С - велика кількість об'єктів з незначною величиною питомої ваги за обраним показником.

Економічний сенс досліджень у рамках АВС-аналізу зводиться до того, що максимальний ефект досягається при вирішенні задач, які відносяться до групи А.

Переваги методу: простота, наочність і точність АВС-аналізу дозволяє правильно виявити основні проблеми для їх ефективного вирішення; АВС-аналіз діаграми Парето може бути досить легко автоматизований [2].

Недоліки методу: при побудові складною, не завжди чітко структурованої діаграми можливі неправильні висновки.

Очікуваний результат: прийняття рішення на підставі АВС-аналізу, порівнюючи діаграми, побудовані до і після вирішення проблем, оцінюють ефективність вжитих заходів.

Матриця спільних покупок - це метод аналізу асортименту, що виявляє зв'язку між продуктами, які утворюються в результаті їх взаємного доповнення для задоволення потреби (взаємодоповнюючі товари) або стійкої поведінки покупців, які купують ці товари одночасно [4].

Є.Дихтль і X.Хершген у своїй роботі «Практичний маркетинг», приділяючи велику увагу цьому методу аналізу, вказують: «Певні товари можуть взаємно доповнювати один одного при задоволенні будь-якої потреби (зв'язка за потребою) ... Зв'язок продуктів за потреби ще не означає, що вони всі будуть куплені в одному магазині. Якщо існує такий намір, говорять про зв'язці попиту »[5].

Оцінка інтенсивності зв'язку між продуктами дозволяє обгрунтувати рішення про збереження товару в асортименті, якщо його продажу недостатньо ефективні, але його наявність в асортименті викликає спільні покупки. Результати аналізу можуть використовуватися в ціновій політиці, в комунікаційній політиці (у рекламі для планування розміщення інформації в каталогах і стимулювання збуту). Для магазинів результати аналізу будуть корисні при розміщенні товарів у торговельному залі.

В даний час при формуванні асортименту роздрібних торговельних підприємств використовуються два методи, що відповідають сучасному стану економіки, - метод асортиментного переліку та метод споживчого комплексу. Формування асортименту підприємств роздрібної торгівлі вимагає спеціальних знань в області комерції, економіки, маркетингу. Це зумовлено засадами цієї роботи, серед яких орієнтація на запити конкретних.

Аналіз по адаптованої матриці BCG. Матриця Бостонської консалтингової групи є класичним універсальним інструментом для аналізу асортиментного портфеля організації. Часто буває неможливо побудувати класичну матрицю BCG, через відсутність необхідних даних і виникнення складнощів у визначенні частки ринку конкурентів і т.д. Адаптована матриця будується на підставі внутрішньої інформації компанії і дозволяє зробити повноцінний аналіз і висновки [2].

Адаптована матриця BCG будується за принципами:

Вісь Х: частка в обсязі продажів компанії (розраховується як відношення обсягу продажів продукту до обсягу продажів всієї компанії за відповідний період);

Вісь Y: темпи зростання продажів продукту по відношенню до попереднього періоду (відношення обсягу продажів даного продукту за поточний період до обсягу продажів цього ж продукту за попередній період). У випадку якщо товар не був присутній в асортименті компанії в минулому році, рекомендується темпи його розвитку приймати за 100%.

Точка розділу товарів за темпами зростання можна визначити як середній темп зростання всіх продуктів компанії за оцінюваний період. Точка розділу товарів за величиною частки в обсязі продажів визначається шляхом експертної оцінки, після нанесення на матрицю всіх товарів компанії.

Розмір точки, що позначає товар, відображає внесок даного товару в прибуток компанії або, що оптимально, маржинальний дохід на обсяг від продажів даного товару.

За результатами побудови матриці BCG виділяються чотири групи товарів (відповідно до попаданням конкретного товару у відповідний квадрант): «зірки», «дійні корови», «дикі кішки», «собаки». Для кожної з цих груп існує пріоритетна стратегія. Так, наприклад, товари з низьким темпом росту і великою часткою ринку - «дійні корови», відповідно до назви, вимагають мало інвестицій, а приносять багато грошей. Тому вони стають джерелом коштів для розвитку фірми. Оптимальна стратегія по відношенню до них - «збір урожаю», тобто мінімальні вкладення при максимальній віддачі [4].

«Зірки» мають високий темп росту і приносять багато прибутку. Це лідери ринку, але для підтримки їх позиції на ринку потрібні значні інвестиції. Однак, «зірки», у вигляді їх лідерства приносять значний прибуток, яку можна інвестувати в підтримку їх ринкової позиції. У стадії зрілості ці групи товарів перетворюються в «дійних корів».

«Собаки» або «кульгаві качки» мають малу частку ринку і низькі темпи зростання. Як правило, собівартість їх виробництва відносно висока, в порівнянні з конкурентами. Якщо це не супутні товари, які потрібні для підтримки асортименту, то оптимальним рішенням буде їх видалення з асортименту або, як мінімум, повне припинення інвестицій в ці товари.

І, нарешті, «дикі кішки» темпи росту мають високі, але частка ринку маленька. Це сама невизначена позиція. Ці товари можуть збільшити свою ринкову частку, тому що ринок ще не сформувався остаточно, однак це вимагає значних інвестицій. Якщо вони оцінюються як перспективні товари, то має сенс вкладати гроші в їх розвиток, для переведення їх у категорію «зірок». Якщо ж компанія не має наміру фінансувати кошти на підтримку «диких кішок», то їх зростання поступово сповільниться, і вони перейдуть в категорію «собак».

Крім того, по матриці BCG цікаво відстежувати зміни положень товарів в динаміці. Різні траєкторії руху продуктів в матриці дозволяють оцінити дієвість поточної роботи з асортиментом і при необхідності виробити план дій щодо виправлення несприятливих тенденцій. Тому цей вид аналізу необхідно проводити регулярно, не рідше 1 разу на квартал. Крім того, такий вид аналізу дозволяє збалансувати асортимент організації, проаналізувати потенціал існуючого продуктового портфеля і виробити стратегії подальшої роботи з ним. В ідеалі він повинен містити продукти, що приносять фінансовий прибуток, і продукти, що знаходяться на стадіях впровадження або зростання, які забезпечать довгострокову прибутковість. Потреби другої категорії фінансуються за рахунок першої [7].

Аналіз за методом Дібба-Сімкіна. Отримана в результаті даного аналізу класифікація товарів, дозволяє визначити основні напрямки розвитку окремих товарних груп, виявити пріоритетні позиції асортименту, оцінити ефективність структури асортименту та шляхи її оптимізації. Для аналізу використовуються дані про динаміку продажів і собівартості продукції (що включає тільки змінні витрати, без урахування постійних витрат). На основі співвідношення обсягу продажів у вартісному виразі і вкладу у покриття витрат товар відноситься до однієї з 4-груп. Фінансовий внесок в покриття витрат (МДО) = виручка від реалізації - змінні витрати.

Класифікація груп:

А - найбільш цінна для підприємства група; товари, що входять в цю групу можуть служити еталонами при виборі нового товару для включення в асортимент. Необхідно прагнути до збільшення числа товарних позицій у цій групі, тому що збільшення продажів саме цих товарів надає найбільший вплив на прибуток підприємства;

В1 - слід виявляти шляхи підвищення прибутковості цієї продукції (можливості підвищення цін, пошук більш вигідних постачальників для зниження собівартості і т.д.), так як за рахунок високих обсягів продажів, навіть незначне зростання прибутковості призведе до відчутного зростання прибутку підприємства в цілому;

В2 - необхідно шукати можливості для збільшення продажів продукції даної товарної групи (проведення промо-акцій, реклама і т.д.). Завдяки високій рентабельності продукції даної групи, темпи зростання прибутку підприємства будуть вищі за темпи зростання продажів цих товарів;

С - найменш цінні для підприємства товари; необхідно розглянути можливість заміни ряду товарів з цієї групи, а також оцінити ефективність виключення найменш прибуткових товарів [6].

При аналізі асортименту необхідно також враховувати:

Облік часу присутності товару на ринку, тому що попит у споживачів на товари-новинки і товари, що утвердилися на ринку, різний. Тому потрібно дати товару час (2 - 3 міс.) Для упізнаваності його споживачем, щоб мати можливість прийняти ефективне рішення, грунтуючись на участі товару в товарообігу і доході.

Аналіз представленості даної продукції у конкурентів. При більш широкому асортименті у конкурентів, споживачі можуть віддати перевагу їм в майбутньому. Отже, важливо відстежувати користуються попитом, присутню в асортименті конкуруючого підприємства. Існуючі ринкові тенденції, наприклад, зростаюча популярність прихильників до здорового способу життя диктує виробникам наявність спеціальних продуктів в асортименті.

Провівши таку діагностику свого асортименту, компанія може визначити перспективи розвитку асортименту на найближчий період, знайти засоби підвищення його прибутковості. Виробити різні стратегії підтримки або відновлення балансу свого продуктового портфеля.

Доведено, що виробничі витрати дуже чутливі до асортименту. Наприклад, скорочення наполовину асортименту підвищує продуктивність на 30%, скорочує витрати на 17% і істотно знижує точку беззбитковості. Повторне скорочення асортименту підвищує продуктивність на 75%, скорочує витрати на 30% і знижує точку беззбитковості більш ніж на 50%.

У більшості випадків зі збільшенням асортименту витрати збільшуються - зазвичай на 20-35% на одиницю продукції при подвоєнні асортименту. Це теорія перевірена на практиці, однак, надмірне скорочення асортименту окрім зниження виробничих витрат може також призвести до різкого зниження продажів, так як вузький асортимент не буде задовольняти споживачів. Необхідно так збалансувати асортимент, щоб підприємство не несло зайвих виробничих витрат, а споживач залишився задоволений запропонованої йому продукцією. До такого оптимального результату повинна привести описана вище методика аналізу та управління асортиментом.


2 АНАЛІЗ ТА  ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА СП ТОВ «ГАЛКА ЛТД»

2.1 Загальна характеристика підприємства

СП ТОВ «Галка ЛТД» - спільне українсько-англійське підприємство, яке було засноване в 1994 році на базі державного підприємства «Львівська кавова фабрика».

Львівська кавова фабрика розпочала своє існування у грудні 1932 року, як «Львівська кооперативна фабрика домішок до кави «Суспільний промисл». Вона була заснована українськими приватними службовцями за сприяння міського товариства «Супруга» та розміщувалася в будинку філії «Просвіти» за адресою вул. Богданівка, 30.

Фабрика домішок до кави стала однією з перших ластівок розбудови тогочасного суспільного промислу і торгівлі. Відтак в краю вже незабаром на полицях багатьох крамниць з'явилася її перша продукція: цикорій «Луна», підмінка кави «Пражінь» і солодова кава «Луна».

Приватне акціонерне товариство «Галка» створено внаслідок зміни найменування закритого акціонерного товариства «Галка», яке утворено внаслідок перереєстрації колективного підприємства «Львівська кавова фабрика»,  заснованого на колективній формі власності. Товариство створене у відповідності до Законів України " Про підприємства", " Про господарські товариства", " про цінні папери та фондову біржу" на підставі установчого договору про створення закритого акціонерного товариства «Галка» від 31 січня 1994 року.

Сьогодні спільне українсько-англійське підприємство СП ТОВ «Галка ЛТД» є не тільки провідним потужним сучасним підприємством, де застосовують новітні технології, але й виробництвом з принциповими позиціями щодо збереження натуральності та екологічності сировини, на основі якої випускається високоякісна готова продукція. [8]

Основні дані підприємства наведені в таблиці 2.1

Таблиця 2.1 – Основні дані СП ТОВ «Галка ЛТД»

Повне найменування

Спільне підприємство Товариство с обмеженою відповідальністю «Галка ЛТД»

Скорочене найменування

СП ТОВ «Галка ЛТД»

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

00376656

Юридична адреса

79019, м. Львів, вул. Заповітна, 1

Інформація про державну реєстрацію

Серія і номер свідоцтва: 141512000000023

Дата державної реєстрації: 29.03.1994

Статутний капітал

Зареєстрований капітал: 1749885,00 грн.

Сплачений капітал: 1749885,00 грн.

Поточний рахунок

р/р № 2600100003478 в АТ "Укрексімбанк"

Посадовi особи

Голова Правління: Волинець Я.М.

Головний бухгалтер: Шиманський Р.Є.

Основні види діяльності

51.31.0 – Оптова торгівля кавою

52.11.0 – Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах переважно з продовольчим асортиментом, виробництво кави

Організаційна структура компанії СП ТОВ «Галка ЛТД».  представлена на рисунку 2.1

Рисунок 2.1 – Організаційна структура підприемства СП ТОВ «Галка ЛТД».  

2.2 Аналіз маркетингової діяльності підприємства

На сьогоднішній день вітчизняний споживацький ринок за якісним складом кавових продуктів практично не відрізняється від ринків країн Європи. В Україні в однаковій мірі присутні всі чотири види продукції: кава натуральна в зернах і мелена; кава розчинна 100%; кавові напої та кавові суміші на основі розчинної кави.

Згідно особливостей споживання товарів та послуг дослідники ринків поділяють територію України на 6 маркетингових регіонів. Як і більшість споживацьких товарів, кавові продукти населення різних регіонів України споживає по-різному. Якщо прийняти за 100% витрати населення на 8 основних напоїв – газовані безалкогольні напої, кава натуральна, кава розчинна, мінеральні води, молоко, пиво, соки, чай — то, за данними маркетингової компанії GFK-USM, доля кави в різних регіонах виглядає наступним чином: найбільш активними споживачами кави натуральної являються жителі Західного регіону, які витрачають на напій 6% грошей, що були виділені на купівлю напоїв. В півтора раза менша доля витрат на каву натуральну у населення міста Києва – 4%. За киянами слідують жителі Південного регіону – 3%. Населення Центрального, Східного та Північного регіонів витрачають на натуральну каву приблизно однакову частку коштів – по 2%. За часткою витрат на розчинну каву лідирує населення Південного регіону – 11%; за ним із значним відривом слідують жителі Сходу, Півночі,Заходу та столиці – по 9%. На останньому місці – Центральний регіон – 7%.

За даними дослідницької компанії GFK-USM, споживання натуральної кави на душу населення в Україні досягло 160 грамів, що у 8 раз більше ніж в Росії, але менше майже у два рази, ніж в Чехії (370 г на душу населення в рік), Словенії (340 г) чи Угорщині (350 г), і майже в три рази менше, ніж у Польщі (510 г). Для порівняння: в Норвегії кожен житель споживає 10,1 кг кави в рік, в Австрії – 8 кг, в Германії – 7,5 кг, у Франції – 5-6кг, в Бразилії – 4,1 кг, в США – 3,9 кг.

На споживання всіх видів кавових продуктів в Україні впливає сезонність. Відмічено майже двократний (в порівнянні з середньомісячним показником) спад в період з травня по серпень. Зростання попиту спостерігається у вересні місяці,і досягає найвищого показника у грудні, перевищуючи середньомісячний (за рік) показник приблизно у півтора рази.

Нажаль можна відмітити, що Україна залишається все ще більш «чайною», ніж «кавовою країною». Одна з причин – відносна дороговизна якісних кавових продуктів. Проте, в порівнянні з середнім росіянином, середній українець більше споживає кави, в тому числі натуральної. За даними компанії GFK-USM, із загальної маси кавових продуктів, що споживаються в Україні, частка меленої - 19%, в зернах - 8%, розчинної - 30%; сумішей та напоїв - 43 % [8].

За видом виробництва й методам споживання ринок кави можна поділити на наступні сегменти:

Сегментація ринку кави по виду продукції

- розчинна кава

- мелена кава

-  кава в зернах

Залежно від виду продукції можна виділити основні тенденції споживання:

Дешева низькоякісна кава - в основному споживається в невеликих населених пунктах, районних центрах. Основний цільовий сегмент - пасивні споживачі;

Мелена кава й у зернах, якісна дорога розчинна кава - основний споживач великі міста. Цільовий сегмент - активні споживачі;

Кавові напої - в основному споживаються на сільській місцевості.

З погляду кінцевих споживачів продукції ринок можна поділити на наступні групи ( таблиця 2.2)

Таблиця 2.2 - Групи кінцевих споживачів

Сегмент

Примітка

Споживачі дешевої кава

Найбільш ємний сегмент, як правило, купує продукцію на товарних ринках, основний продукт - розчинна кава. Марка кави значення не має.

Споживачі дорогої якісної кави

В основному купують натуральну каву певної марки в супермаркетах, дорогих фірмових магазинах.

Кав'ярні, Ресторани

Споживають 4-12 кг. кави на місяць, в основному купують продукцію в зернах.

Розчинна кава є безумовним лідером на кавовому ринку України. Розрізняють кілька типів розчинної кави:

гранульована,

порошкова,

сублімована,

високоякісні суміші (кава із цукром і вершками й кава із цукром).

Більшу частку розчинної кави можна пояснити наступними причинами:

звичка споживання;

слабка забезпеченість населення побутовими товарами (кавоварками);

активною рекламною підтримкою розчинної кави;

зручністю споживання.

Найбільш популярні марки розчинної кави наведені в таблиці 2.3

На частку порошкової швидкорозчинної кава сьогодні доводиться приблизно 2/3 Українського ринку. Достатньою популярністю користується й розчинна кава в гранулах. Позиції сублімованої кави, як найбільш дорогої, сильно похитнулися. І тільки обсяги продажів елітної кава залишилися на докризовому рівні. Після кризи, незважаючи на падіння обсягу продажів, різко підвищився інтерес до каво-міксів, що пов'язане з його невисокою ціною. За словами більшості дистриб'юторів кави, капуччино стає усе більше популярним. Технологія виробництва капуччино значно складніше, ніж інших кавових сумішей. Це визначає його якість і більше високу вартість: кава в чашці повинен бути міцною й чорною, а пінка білосніжною. Перші результати продажів перевершили очікування й довелося додатково підключати потужності заводу у Франції.

Таблиця 2.3 – Найбільш популярні популярні марки розчинної кави в Україні

Торгівельна марка

Jacobs

Tchibo

Nestle

Галка

Maxwel House

Чорна карта

Жокей

Milagro

Ormi Trade

Ambassador

Невеликий, але стрімко зростаючий сегмент кавового ринку кава з ароматизованими добавками багатьма іноземними компаніями розглядається як доповнення до основних асортиментів розчинної кави. По якості розчинний кава можна сегментувати у такий спосіб: (таблиця 2.4)

Таблиця 2.4 - Сегментація по якості

Сегмент

Товарні марки

Елітний

Carte Noire, Maccona

Високоякісний

Nescafe Gold,  Jacobs, Tchibo

Високоякісний за помірною ціною

Nescafe Classic,

Середньої якості

"Галка"

Кавові напої

MacCoffee, Cappuccino

Мелена кава. Даний сегмент ринку значно вужче чим попередній. Асортименти становить кілька торговельних марок і близько двох десятків найменувань. Найбільшу частку займає польська продукція, хоча обсяги пропозицій можуть значно коливатися залежно від надходження товару на ринок..

Кава в зернах. Серед трьох основних видів кава: мокко, арабіка й робуста - на ринку України присутні різні суміші арабіки й робусти, мокко майже не представлена на ринку, виключення становлять дорогі супермаркети та елітні організації харчування. На даному ринку в основному представлені технічні сорти кава.

Значне погіршення ситуації на даному сегменті було викликано низьким попитом стосовно інших груп, збільшенням світової ціни, неритмічною роботою основних споживачів (організації громадського харчування, кондитерська й харчосмакова промисловість). Майже повністю зникли з ринку пропозиції кава на вагу й розфасованого в поліетиленові пакети.

Оцінивши привабливість кожного сегмента торговельній марці «Галка» пропонується зупиниться на споживачі дорогої якісної кави, тому як зростання доходів населення спричинила те що споживач став більш вимогливий до якості кава й воліє купувати більше дорогу каву, а по виду продукції охопити всі три сегменти ринку (розчинна кава, мелена кава, кава в зернах). Так само на Українському ринку дуже популярними стали каво-мікси (напої на основі кава) у компанії СП ТОВ «Галка ЛТД».  даного продукту немає у виробництві хоча як показує статистика це перспективний сегмент Українського ринку.

Тому що даний ринок насичений і є високий ступінь конкуренції, пропонується вибрати стратегію диференційованого маркетингу, при якій фірма вирішує виступити на декількох сегментах ринку й розробляє для кожного з них окрема пропозиція.

Так, при розробці комплексу маркетингу, орієнтованого на сегмент споживачів з високим доходом, у рекламі рекомендується акцентувати увагу на високій якості продукції. При розробці комплексу маркетингу, орієнтованого на споживачів із середнім доходом пропонувати всілякі акції, знижки.

Базовий ринок дає повне розуміння про концепцію діяльності фірми. Його побудовано на трьох питаннях, які ставить собі фірма: Що? Для кого? Як? Базовий ринок  фірми «СП ТОВ «Галка ЛТД» представлено в таблиці 2.5.

Таблиця 2.5 – Базовий ринок компанії «Галка ЛТД»

Що?

Угамування відчуття спраги, підбадьорливі якості.

Кого?

Споживачі які потребують якісну каву, а також люди які потребують емоційної підтримки.

Як?

Кава утамовує спрагу, а також має підбадьорливі властивості.

Маючи чітке уявлення про те, які саме послуги надає компанія, для кого ці послуги призначені приходимо до розуміння базового ринку, на якому діє компанія.

Проведемо макросегментацію ринку кави.

 1.  Функція – Угамування відчуття спраги, підбадьорливі якості.
 2.  Споживачі – високоякісної кави, якісної за помірною ціною, дешевої кави
 3.  Технологія –Розчинна кава, кава в зернах, мелена кава.

Сітка макросегментації приведена на рисунку 3.1

На рисунку 2.2 темно-сірим кольором відмічено сегменти, в яких компанія «Галка ЛТД» діє зараз. Це:

Високоякісна розчинна, мелена кава та кава в зернах що пропонується споживачам для угамування спраги а також для підняття тонусу.

Сірим кольором відображений сегмент на який пропонується вийти компанії, це сегмент якісної розчинної кави за помірною ціною, тому що це один з самих ємних сегментів, а розчинна кава являється самою популярною на Україні.

Функція : 1–угамування відчуття спраги 2 – підбадьорливі якості 

Споживачі: 1 – високоякісної кави 2– якісної за помірною ціною 3– дешевої кави

Технологія: 1 –Розчинна кава 2– кава в зернах 3– мелена кава.

Рисунок 2.2 – Сітка макросегментації для компанії «Tchibo GmbH»

Наступним кроком є проведення мікросегментації.

Мікросегментаційний аналіз проводиться в чотири етапи:

• Сегментаційний аналіз, або розподіл ринку на групи, що розрізняють, потенційних покупців, що мають схожі очікування або запити (умова однорідності) і відрізняються від споживачів з інших сегментів (умова різнорідності).

•Вибір цільового сегмента(ів) з урахуванням стратегічних амбіцій і відмінних можливостей фірми.

• Ринкове позиціювання, або рішення про те, як фірма повинна сприйматися потенційними покупцями з урахуванням відмінностей її товару й позицій, займаних конкурентами.

• Розробка маркетингової програми, спрямованої на цільові сегменти. Цей останній крок містить у собі розробку й проведення однієї або декількох маркетингових програм, створених спеціально для досягнення бажаної позиції в цільовому сегменті(ах).

У таблиці 2.6 представлена сегментація ринку кави по вигодам.

Найбільші труднощі, що виникають при застосуванні даного підходу, полягають у виборі найбільш важливих вигід. Це також стосується ринку кави. Коли ринкові аналітики запитують споживачів, які вигоди вони очікують одержати від товару, ті, як правило, не повідомляють нічого нового, оскільки не схильні до самоаналізу відносно споживання. Нові ідеї можна одержати, доповнивши прямій аналіз ринку інформацією про проблеми, з якими зіштовхуються споживачі.

Таблиця 2.6 – Сегментація ринку кави за вигодами

Вигода

Портрет споживача

Доступна ціна

Споживачі з низьким та середнім рівнем прибутку що при виборі кави найбільшу увагу спрямовують на ціну кави, для них не має значення яку торгову марку купувати, цей тип споживачів приваблюють різноманітні акції.

Смак

Споживачі з високим та середнім рівнем прибутку що при виборі кави найбільшу звертають  увагу  на смакові якості кави для них ціна має не дуже високе значення, цей сегмент споживачів прихильний до якоїсь конкретної марки кави.

Без кофеїну

Споживачі з різним рівнем прибутку, це люди  які слідкують за своїм здоров’ям, але полюбляють каву, прихильні до 2-3 торгових марок.

Ще одні труднощі сегментування по вигодах зв'язані з наступним: якщо, ми одержуємо інформацію про переваги респондентів, то при цьому губляться соціально-демографічні профілі різних груп споживачів.

Застосування стратегії диференціального маркетингу гарантує певну ринкову стабільність і дозволяє мінімізувати ризики. У випадку якщо один з обраних сегментів не виправдає надій або в нього захоче впровадитися конкурент фірма зможе виступати на іншому обраному сегменті. Однак охоплення декількох сегментів ринку вимагає значних ресурсів.

SWOT - аналіз — метод аналізу в стратегічному плануванні, що полягає в розподілі факторів і явищ на чотирі категорії: Strengths (Сильні сторони), Weaknesses (Слабкі сторони), Opportunities (Можливості) и Threats (Загрози).

Попри всі негаразди споживання кави в Україні зростає. Кавовий виріб в Україні вимагає застосування все більш потужної маркетингової політики. Ринок кави можна охарактеризувати як ринок із розвинутою досконалою конкуренцією. У структурі ринку кави представлені як вітчизняні, так і закордонні виробники. Станом на 2013 рік найбільшу частку (в натуральних (кг) величинах) українського ринку кави займало Nescafe (45 %), натуральної кави — Jacobs (25 %). Тобто лідерами за обсягами збуту кави є закордонні компанії.

Таблиця 2.7 – SWOT-аналіз СП ТОВ «Галка ЛТД»

Сильні сторони

Слабкі сторони

- лідерські позиції на ринку серед українських виробників кави;

- висока якість випускаємої продукції;

- відсутність консервантів у продукції;

- інвестування в нові види продукції;

- кваліфікований персонал;

- залежність від імпортних поставників сировини;

- нестійка сировинна база;

- пасивна реклама;

- не повна комп’ютеризація виробничого процесу.

- нестача джерел фінансування оборотних коштів

Можливості

Загрози

- підвищення конкурентоспроможності продукції;

- освоєння нових видів продукції;

- вихід на нові ринки або сегменти ринку;

- розширення дистриб’юторської мережі по Україні;

- заходи щодо стимулювання збуту, рекламні зусилля.

- посилення конкуренції з боку інших виробників кави;

- підвищення ціни на сировину;

- зниження якості імпортуємої сировини;

- нестабільність законодавчої бази

Незважаючи на щорічне зростання виручки від реалізації продукції СП ТОВ «Галка ЛТД», частка ринку як за розчинною, так і за натуральною кавою постійно зменшувалась. Закордонні конкуренти швидко та вміло скористались тим фактом, що темпи росту виробництва СП ТОВ «Галка ЛТД» не встигали за темпами росту споживання.

Надзвичайно сильні позиції підприємство має на ринку Західної України, де продається близько 40 % продукції фабрики. Загалом збут майже 90 % продукції СП ТОВ «Галка ЛТД» здійснюється через різноманітні торгово-посередницькі організації, решта — через власні кіоски, магазини, кафе, продаж з фабрики, експорт тощо. Кількість цих посередників, яких ще називають «кавовими дилерами», на даний момент близько двох десятків. Вони, в свою чергу, реалізують куплену каву через роздрібну торгівлю та ринок.

Така ситуація із збутовими каналами не на користь СП ТОВ «Галка ЛТД», оскільки:

- фактично не існує зворотного зв’язку «покупець-продавець», що позбавляє виробника необхідної інформації про стан вимог споживача до продукту.

- СП ТОВ «Галка ЛТД» не має впливу на роздрібних продавців та на ринок в плані формування ціни, позиціювання, а також інших важливих маркетингових характеристик товару.

- СП ТОВ «Галка ЛТД» потрапляє у пряму залежність від посередників, які фактично формують пакет замовлень, що може призвести до диктатури торгівлі.

- порівняно невелика кількість посередників та концентрація в їх руках великих обсягів замовлень спрощує, з одного боку, для СП ТОВ «Галка ЛТД» роботу з цими посередниками, а з іншого — приховує в собі небезпеку відмови посередників від співпраці.

- СП ТОВ «Галка ЛТД» та їх переходу на бік конкурента.

Щодо самої маркетингової стратегії, то вищенаведений огляд та оцінка збутових каналів свідчать, що вона потребує змін. У наших умовах не можна стверджувати про відповідність організаційної структури управління підприємства існуючій маркетинговій стратегії [8].


3 ВДОСКОНАЛЕННЯ АСОРТИМЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА СП ТОВ «ГАЛКА ЛТД»

3.1 Маркетингові дослідження поведінки споживачів кави

Ще 10 років тому ринок кави в Україні можна було вважати несформованим. У період з 2000-го по 2005 рік виробництво кави в країні скоротилося з 13 тисяч тонн у рік до 637 тонн. Ріст виробництва й споживання кави що почався в 2007 році знову потерпів “крах” під впливом фінансової кризи - скоротився асортименти продукції на ринку, зменшилися обсяги продажів, викликані ростом цін і збільшенням частки ринку вітчизняних виробників і дешевих підробок. Але навіть, незважаючи на кризу, вітчизняні виробники значно збільшили обсяги виробництва й свою частку кавового ринку. З тих пір на ринку спостерігався стійке зростання.

Хоча на ринку кави присутня достатня кількість компаній як національного, так і регіонального характеру, він ще далекий від насичення. З ростом добробуту населення й збільшенням середнього класу росте не тільки кількість споживачів кави як продукту, але й культура споживання цього напою.

Кавовий ринок в Україні - один з найбільше швидкозростаючих і що розвиваються. По оцінках експертів, щорічний ріст ринку кава в Україні становить приблизно 10-15%. Тенденція споживання росте як у кількісну, так і в якісну сторону - це проявляється в збільшенні частоти споживання й прагненні пити більш якісний напій, а також у збільшенні частки дорогих сортів кава. А всього, за даними дослідницьких компаній, в 2012 році населення України випило близько 9 мільярдів чашок.

У цілому спостерігається ріст ринку кави в Україні, що обумовлено зростаючою популярністю цього напою й поступовим витисненням основного конкурента - чаю. Значний стрибок в 2012 році можна зв'язати з тим, що посилилась перевірка вантажів на кордоні, знизився обсяг контрабандного товару. У сезоні 2012-2013 р. продовжується ріст споживання натуральної кави.

При цьому обсяг “чорного” ринку кави в Україні неухильно зменшується. Якщо в 2012 році його частка, за деякими оцінками, досягала 65-70%, то тепер вона становить приблизно 35-40%. Більшість нелегальних ввозів становить розчинна кава. Причому найбільше яскраво цей імпорт виражений у прикордонних областях України.

Цікаво, що в останні роки Україна почала навіть експортувати каву (переважно в Бєларусь і Росію). Частка експорту невелика, а обсяг його становить від 45 до 60 тонн у рік.

“Кава розчинна” буває емульгованною (на вид порошок або гранули 0,1-0,25 мм у діаметрі), агломерованою (грудочки розміром 3-5 мм) і сублімованою (кристалічним або freeze-dried - тверді гранули розміром із гречане зерно). Розчинна також подається в різних “вагових категоріях” і різному пакуванню (бляшана банка, скляна банка або пакет).

Ціна розчинної кави прямо залежить від способу його виготовлення, а саме:

сублімована кава найбільш дорога у виготовленні, її цінують за аромат і смак, що практично не відрізняється від натуральної кави;

агломерована і порошкоподібна приблизно однакові за ціною й способом виробництва, і все-таки порошкоподібна кава найбільш дешева із всіх видів розчинної кави.

Практично шість компаній утримують порядку 78% ринку кава (у грошовому вираженні) в Україні. Торік цей показник рівнявся 80%. Це говорить про те, що нові компанії, виходити на ринок, відбирають частку в більших виробників-лідерів ринку.
Найбільші обсяги продажів тут має компанія Nestle S.A. с безліччю сортів розчинної кави Nescafe. На другому місці по обсягах продажів розчинної кави стоїть Kraft Foods Ukraine, представляючи торговельні марки Jacobs і Maxwel House. Трохи відстають від них Tchibo, “Галка” і Elite.

Трохи меншу частку ринку контролюють: “Дніпропетровський комбінат харчових концентратів” (“Золоте зерно”), Milagro Foods (Milagro), Ambassador з однойменною торговельною маркою, “Ormi Trade” (“Жокей”, “Регал”, “Монсеньйор”), “Одеський комбінат харчових концентратів” (“Шустів “Класик” і “Арома”), “Балтський комбінат” (“Ласкава”) і DEK з торговельної маркою Grandos.

Пік виробництва кави в нашій країні доводиться на 2012 рік. В 2010 році в Україні воно склало 1750 тонн, з яких 1100 тонн - розчинної й 650 тонн - меленої й у зернах. Причин скорочення виробництва дві. Перша з них - рекламна й маркетингова політика й недостатній рекламний бюджет вітчизняних виробників. Виключення становить вироблений в Україні Jaсobs Maxima. Друга причина - технологічне відставання вітчизняних виробників.

Закони бізнесу невблаганні: хто не розвивається, той умирає. По різних причинах (як правило - відсутність засобів на технологічне переозброєння) вітчизняні компанії так і не освоїли технологію виробництва кава-сублімату, що дозволяє виготовити найбільш смачний напій (за такою технологією роблять Nescafe Gold і Jakobs Kronung). Більше того, в Україні не роблять і кава-агломерат (типу бразильського Pele або розрекламованого Nescafe Classic). Однак, по непідтвердженим поки даним, німецька компанія Tchibo інвестує кошти в будівництво українського підприємство з виробництва розчинної кави. Можливо, надалі кавові бренди будуть готові будувати виробництва в Україні, для того щоб упоратися зі зростаючим попитом. Так, компанія Kraft Foods інвестувала 100 млн доларів у будівництво сучасного комплексу під Санкт-Петербургом (Росія), опираючись на оптимістичний ріст продажів у Росії й ставлячи перед собою ціль потіснити лідера - Nestle.

Основними виробниками кава в Україні є: “Галка”, “Віденська кава”, “Укркава”, а також “Одеський” і “Дніпропетровський комбінати харчових концентратів”, ВАТ “Ржищевский завод продтоварів”.

У зв'язку з тенденцією позитивного росту ринку кава фахівці прогнозують перехід деяких фірм від імпорту до виробництва в Україні. У такий спосіб надійшла “Крафт Фудс Україна”, що будує фабрику по фасуванню кави в селі Стара Петрівка поблизу м. Києва. Рентабельність такого виробництва, за різними оцінками, може скласти від 150 до 200%.

Обжарювання й фасування на території України дають значні переваги - можливість заощадити на митних тарифах і дешевій робочій силі. До того ж виробництво натуральної кави не вимагає великих капіталовкладень. Із всіх аспектів виробництва найбільш вагомим є наявність професійного фахівця-технолога, тоді як для виробництва розчинної кави необхідне будівництво повноцінного, високотехнологічного заводу вартістю 20-30 млн дол. США.

За прогнозами експертів, прихід на український ринок іноземних інвесторів найближчим часом не очікується. Створювати в Україні фабрики повного циклу виробництва розчинної кави не має смислу у зв'язку з неповною завантаженістю вже існуючих у світі підприємств, що викликано зниженням попиту на розчинну кави в Західній Європі.

Розглядаючи ринок з погляду споживання напою на душу населення, помітимо, що зараз на одного українця, за даними Держкомстату, доводиться 0,5 кг (без обліку тіньового ринку), хоча середньостатистичне світове споживання кава становить 4,2 кг на людину.

Шанси наблизитися до лідерів по обсягу продажів з'являться в тих національних виробників, які звернуть увагу на наступні моменти: поліпшення якості продукту й упакування; формування корпоративної культури й системи мотивації персоналу; розширення асортиментів продукції у високих цінових сегментах; поява на ринку кавових продуктів без вмісту кофеїну; відкриття мережі власних або партнерських (франчайзинг) кав'ярень малого формату; активне обслуговування бізнесів-центрів і офісів (кавові апарати, асортименти); розвиток прямої дистрибьюції.

Щодо цін готових кавових продуктів думки операторів ринку не сходяться. Одні затверджують, що готовий продукт буде дорожчати, інші впевненні, що ціна залишиться на колишньому рівні. Подорожчання торкнеться продукції компаній, що використовують латиноамериканську сировину.

Досить великий в Україні потенціал росту ринку споживання кава “поза будинком”, якому можна умовно розділити на наступні сегменти:

кафе, бари, ресторани й готелі (HoReCa);

вендинг (торговельні автомати);

офіси.

Загальний обсяг ринку кава в HoReCa-сегменті становить 1 тис. тонн у рік. У грошовому вираженні це більше 14 млн дол. США (при цьому 20-25% кава споживають тільки ресторани Києва). Темпи росту залежать від безлічі соціальних, культурних і економічних факторів, головний з яких - економічна ситуація в країні. Проте, цей сегмент динамічно розвивається.

Не в останню чергу розвиток цього ринку відбувається за рахунок вендинга (торговельних автоматів). За останні два роки цей сегмент ринку змінився як кількісно, так і якісно. Загальне число машин, установлених за шість років в Україні, досягло 3600-4000 одиниць, з яких 2000 - це автомати для готування кава й гарячих напоїв. Один такий автомат в Україні в середньому продає (або видає) приблизно 30-35 чашок кава в день. У грошовому вираженні річний оборот продажу кавових напоїв через вендинговые автомати становить порядку 4 млн дол. США.

Головні гравці, які формують ринок, імпортують устаткування й сировину, а також здійснюють обслуговування автоматів - це Nestle і Jacobs. Відсутність інших сильних гравців на ринку вендинга пояснюється більшими інвестиціями в торговельне встаткування і його наступне обслуговування, а також високою вартістю орендної плати за місце під установку автомата. Так, наприклад, у Європі ціна за оренду гарного місця під автомат становить приблизно 80-100 дол. США, як і в Києві, однак при цьому вартість чашки кава з автомата вище в 2,5-3 рази.

За 2013 рік обсяг установлюваних апаратів виріс більш, ніж у три рази. Сама більша складність, що не дає розвиватися цьому сегменту, - висока орендна плата й вартість устаткування при низькій ціні продажу напоїв.

Місцем, де кава споживають більше, ніж у барах або ресторанах, є офіси. На жаль, закупівлі кави не впорядковані: лише 24% офісів здобувають каву в дистриб'юторів. Більша ж частина (76%) - у магазинах, на ринках і т.д.

Офіційні поставки кава в офіси оцінюють в 200-300 т у рік, що в грошовому еквіваленті становить 3,9 млн дол. США. Безумовним лідером по споживанню в офісах на сьогоднішній день є Nescafe (45%) і Jacobs (22%).

В даній роботі було використано первинний збір інформації, бо вторинні не дадуть повної інформації.

При аналізі попиту на розчинну каву Галка були виявлені проблеми в асортименті, а також в ціновій політиці підпріємства.

Мета дослідження: аналіз поведінки споживача та характеристик споживання.

Задачі дослідження:

Визначення соціально – демографічних ознак;

Визначити вподобання що до торгової марки.

Визначення частоти споживання та купівлі.

Визначення факторів маркетингу до яких покупець найбільш сприйнятливий.

Питання на які відповідали респонденти приведені в додатку А.

Для проведення маркетингового дослідження був обраний метод опитування.

Опитування  проводилося по наступних принципах:

- кількість опитаних чоловік – 30.

- опитувані – люди різних віків (від 18 до 65 років), з різним статком, зайняті в різних сферах діяльності (студенти, робітники, керівники), різної статі.

- опитування є відкритим.

- опитування респондентів проводилося у  відділах із продажу кави супермаркетів («Таргет», просп. Московський, «Клас», вул. Грицевца) і в магазині («Lovis», вул. Пушкінська ) м. Харкова.

- всі опитувані споживають розчинну каву.

Рисунок 3.1 – Розподіл покупців за статтевою ознакою.

З рисунку 3.1 можна побачити що розчинну каву купують в більшості жінки, на це впливає той факт що жінки частіше ніж чоловіки купують продукти харчування, отже остаточний вибір розчинної кави залишаеться за жінками.

Рисунок 3.2 показує вік покупців розчинної кави, але видно що в данному розподілі не можна виділити певний сегмент, бо каву купують люди різного віку.

Частота купівлі розчинної кави важлива при прогнозуванні рівня продаж, тому це питання було внесене до списку (додаток А). З результатів показаних на рисунку 3.3 можна побачити що більшість покупців купують розчинну каву  раз в 2-3 неділі.

Рисунок 3.2 – Розподіл покупців за віком

Рисунок 3.3 – Розподіл покупців за частотою купівлі

Рисунок 3.4 – Частота споживання розчинної кави

Як можна побачити з рисунка 3.4 більшість споживачів розчинної кави вживають напій щодня, але 1/3 покупців відповіли що споживають розчинну каву декілька разів на тиждень. 7% респондентів вживають каву рідше чим декілька разів на тиждень.

Рисунок 3.5 – Розподіл покупців за рівнем прибутку

Важливим фактором для компанії Tchibo являється рівень прибутку покупців розчинної кави тому що компанія виробляє якісну каву по високій ціні. На рисунку 3.5 показано рівень прибутку респондентів які прийняли участь в опитуванні, видно що найбільше було опитуваних з середнім рівнем прибутку.

Рисунок 3.6 – Розподіл покупців за прихільністью до торгової марки

Як вже було сказано компанія Галка не є лідером по продажу розчинної кави це видно і із рисунку 3.6. Торгова марка Nescafe знаходиться на першому місці Tchibo на другому, на третьому місці знаходиться Галка, також не слідує забувати і про інші торгові марки представлені на ринку.

На рисунку 3.7 показано фактори які найбільше впливають на покупця при виборі розчинної кави, видно що найбільше прихильників якісної кави, але майже 1/3 опитуваних являються прихильниками конкретного бренду. Ціна також грає не останню роль при виборі розчинної кави для багатьох це є найважливіший фактор який впливає на них. І хоча два такі фактора як написи про акції, вікторини і дизайн та матеріал упаковки знаходяться на останньому місці вони також являються важливими для покупців, тому не слід про це забувати.

Рисунок 3.7 – Фактор що впливає на купівлю розчинної кави

Ціллю експертного оцінювання є визначення місця розглянутого продукту, будь те товар або послуга, серед подібних йому продуктів. Тому в якості конкуруючих вибираються аналогічні товари або послуги, що задовольняють ту ж потребу, що мають близькі властивості й належать до тієї ж цінової категорії.

Були взяті марки розчинної кави виготовлені з натуральних зерен без добавок цикорію, ячменя й т.п.

Ціна за 100 р. кава в скляній банці були взяті із прайс-листа магазину «Target».

У таблиці 3.1 представлені товари обрані як конкуруючі об'єкти.

Таблиця 3.1 - Конкуруючі товари

Назва об'єкта

Зерна

Вага, гр

Ціна, (грн)

ТМ, назва

Розчинна кава

Натуральні, елітні сорти

100

25

Tchibo Exclusive

Розчинна кава

Натуральні, елітні сорти

100

27

Nescafe Gold

Розчинна кава

Натуральні, елітні сорти

100

27

Jacobs Monarch

Розчинна кава

Натуральні, елітні сорти

100

27

Elit Platinum

Розчинна кава

Натуральні, елітні сорти

100

25

Чорна карта Gold

У таблиці 3.2 наведені характеристики людей, які виступали як експерти.

Таблиця 3.2 - Експерти

Експерти

Характеристика

Вік

Освіта

(рівень і профіль)

Вид діяльності

1

35

Вище гуманітарне

Страховий агент

2

21

Незакінчене технічне вище

Студент 4-го курсу ХІРЕ

3

43

Вище технічне, гуманітарне

Журналіст

4

51

Середнє спеціальне

Продавець

5

28

Школа, курси

Дизайнер інтер'єра

На даному етапі необхідно визначити фактори, які будуть брати участь у подальшому дослідженні (експертизі). Результати наведені в таблиці 3.3

На підготовчому етапі були виділені деякі фактори, що характеризують об'єкт дослідження. Серед них:  якість, фірма-виробник,  ціна, написи про акції. Для подальшого експертного оцінювання виділимо наступні фактори:

- Якість кава ( смак, розчинність у воді, аромат);

- Імідж торгової марки;

- Ефективність акції. Тому що акції це тимчасово діючий фактор, тому якщо під час експертизи не було діючої акції то використовувалася остання акція яка проводилася. (творча точка зору- ефективність акції, цікавість);

- Ціна упаковки.

Таблиця 3.3 - Характеристика значимих факторів

№ п/п

Фактор

Об'єктивність значень фактору

Необхідність вибору або розробки шкали

Тип фактору

1

Імідж торгової марки

-

Експертиза

Стимулятор

2

Якість кава

-

Експертиза

Стимулятор

3

Наявність акцій

-

Експертиза

Стимулятор

4

Ціна

+

Прайс-лист або цінник

Дестимулятор

Кожний експерт повинен зробити вимірювання значимості й величини факторів. Процес вимірювання вимагає застосування в кожному випадку відповідної шкали.

Розробимо шкали для кожного з факторів:

 •  Імідж торгової марки:

Не привабливий

1       2       3       4       5       6      7

Привабливий

 •  Якість кава

Погана якість

1       2       3       4       5       6      7

Гарна якість

 •  Ефективність акції

Нецікава, стандартна

1       2       3       4       5       6      7

Цікава, переконлива

Одним з найпростіших, зручних і ефективних методів оцінки значимості факторів є шкалювання з постійною сумою  - метод порівняльного шкалювання, при якому необхідно розподілити постійну суму балів між виділеними властивостями.

У таблиці 3.4 представлені результати шкалювання методом постійної суми.

Результати оцінювання експертами товарів зведені в таблиці. Для зручності внесення в таблиці, введені позначення, представлені в таблицях 3.5, 3.6, 3.7

Таблиця 3.4. - Оцінка важливості властивостей розчинної кави методом постійної суми

Експерти

Фактори

Разом

Якість кава

Ефективність акцій

Імідж Фірми

Ціна (100гр.)

1

4

1

3

2

10

2

3

1

2

4

10

3

3

2

2

3

10

4

4

2

0

4

10

5

2

2

3

3

10

Разом

16

8

10

16

50

Таблиця 3.5- Позначення товарів

Код

Назва кави

TM

1

Розчинна кава «Exclusive»

Tchibo

2

Розчинна кава «Gold»

Nescafe

3

Розчинна кава «Monarch»

Jacobs

4

Розчинна кава «Platinum»

Elit

5

Розчинна кава «Gold»

Чорна карта

-Якість кави

Таблиця 3.6 - Експертна оцінка властивості  « якість кави»

Експерти

Код

1

2

3

4

5

1

6

5

4

5

7

2

5

7

4

4

6

3

7

7

5

3

6

4

7

6

6

5

4

5

6

6

4

5

5

Таблиця 3.7 – Матриця рангів  «Якість кави»

Експерти

Код

1

2

3

4

5

1

2

3,5

5

3,5

1

2

3

1

4,5

4,5

2

3

1,5

1,5

4

5

3

4

1

2,5

2,5

4

5

5

1,5

1,5

5

3,5

3,5

Сума рангів

9

10

21

19,5

14,5

Dj

-6

-5

6

4,5

-0,5

Dj* Dj

36

25

36

20,25

0,25

 

m = 5; n=5       

.

=120,5

=  = 0,482

Перевірка значимості (критерій Пірсона):

= 5*(5-1)*0,482=9.64

=9,49

, 9,64 >9,49

Коефіцієнт конкордації значимо, і узгодженність експертів підтверджується.

 •  ефективність акції

Таблиця 3.8 - Експертна оцінка властивості  «Ефективність акції»

Експерти

Код

1

2

3

4

5

1

4

3

3

4

3

2

5

4

5

6

3

3

5

4

4

5

2

4

4

5

4

6

2

5

4

4

5

6

2

Таблиця 3.9- Матриця рангів  «Ефективність акції»

Експерти

Код

1

2

3

4

5

1

1.5

4

4

1.5

4

2

2.5

4

2.5

1

5

3

1.5

3.5

3.5

1.5

5

4

3.5

2

3.5

1

5

5

3.5

3.5

2

1

5

Сума рангів

12.5

17

15.5

6

24

Dj

-2.5

2

0.5

-9

8

Dj* Dj

6.25

4

0.25

81

49

m = 5; n=5        

.

=140.5

=  = 0,562

Перевірка значимості (критерій Пірсона):

= 5*(5-1)*0,562= 22.48

= 9,49

, 22.48>9,49

Коефіцієнт конкордації значимо, і узгодженість експертів  підтверджується.

 •  Імідж фірми

Таблиця 3.10 - Експертна оцінка властивості  «Імідж фірми»

Експерти

Код

1

2

3

4

5

1

7

5

6

4

5

2

6

7

5

3

6

3

7

6

4

3

4

4

6

6

4

3

5

5

6

7

5

4

3

Таблиця 3.11- Матриця рангів  «Імідж фірми»

Експерти

Код

1

2

3

4

5

1

1

3.5

2

5

3.5

2

2.5

1

4

5

2.5

3

1

2

3.5

5

3.5

4

1.5

1.5

4

5

3

5

2

1

3

4

5

Сума рангів

8

9

16.5

24

17.5

Dj

-7

-6

1.5

9

2.5

Dj* Dj

49

36

2.25

81

6.25

m = 5; n=5        

.

=174.5

=  = 0,698

Перевірка значимості (критерій Пірсона):

= 5*(5-1)*0,698= 13.96

= 9,49

, 13,96>9,49

Коефіцієнт конкордації значимо, і узгодженість експертів підтверджується.

 Середній ваговий коефіцієнт для кожного фактору можна визначити як відношення суми всіх оцінок даного фактору до загальної суми оцінок:

,

де   – число експертів;   - кількість факторів (показників);

- оцінка значимості - того фактору - тим експертом.

Наприклад, для фактору «Якість кави»,

=50,    =16 .

=16/50=0,32

У таблиці 3.6 проставлені вагові коефіцієнти факторів

Для факторів, значення яких визначалися за допомогою експертизи, по кожному з конкуруючих об'єктів визначають середнє значення показника. Середня оцінка - того показника визначається по формулі

,

де   – число експертів;   - оцінка значення - того фактору - тим експертом.

За даними таблиць  порахуємо середні оцінки значень кожного фактору для кожного об'єкта. Результати помістимо в таблицю 3.7

Таблиця 3.12-Вагові коефіцієнти

Фактори

Якість кава

Дизайн упаковки

Імідж фірми

Ціна (100гр.)

0,32

0,16

0,2

0,32

Таблиця 3.13 - Середні оцінки факторів

Об'єкти (код продукту)

Фактори

Якість

Акції

Імідж фірми

Ціна, грн.

1

6,2

4,4

6,4

25

2

6,2

4

6,2

27

3

4,6

4,2

4,8

27

4

4,4

5,4

3,4

27

5

5,6

2,4

4,6

25

Серед факторів, що описують явище, деякі фактори позитивно впливають на досліджуване явище, вони називаються стимуляторами. У роботі такими є: Якість (розчинна кава виготовлена з натуральних зерен має натуральний смак, аромат тому має більший попит, чим кава виготовлена із цикорію, ячменя й т.п.), наявність акції  (споживач скоріше придбає товар з акцією чим без неї. ), імідж фірми (тому що чим вище імідж фірми виробника, тим знову ж більший попит). Фактори, що впливають негативно, називаються дестимуляторами. У цьому випадку - це фактор «Ціна».

Приведемо оцінки до єдиного виду з використанням  відносних (безрозмірних) показників, тобто проведемо попередню стандартизацію. Базою порівняння буде максимальне значення показника:

-для стимуляторів ,

-для дестимулятора ,

де  - значення -того показника -того об'єкта;  - максимальне значення показника.

Наприклад, для фактору «імідж фірми» для Nescafe:

=6,2/6,4=0,97

Таблиця 3.14 - Стандартизація оцінок

Об'єкти (код продукту)

Фактори

Якість  кави

Акції

Імідж фірми

Ціна

1

1

0,8

1

1,08

2

1

0,74

0,97

1

3

0,74

0,78

0,75

1

4

0,70

1

0,53

1

5

0,9

0,44

0,71

1,08

Далі розрахуємо інтегральну оцінку -того елемента сукупності, що розраховується як середня арифметична зважена:

, де  - кількість показників

Результати внесемо в таблицю, наведену нижче

Таблиця 3.15 - Інтегральні оцінки об'єктів

Об'єкти

Фактори

Якість добавки

Дизайн упаковки

Імідж фірми

Ціна (100 гр.)

1

0.32

0. 128

0.2

0. 346

0. 994

2

0.32

0. 118

0. 194

0.32

0. 952

3

0.23

0. 125

0.15

0.32

0. 825

4

0. 224

0.16

0. 106

0.32

0.81

5

0. 288

0.07

0. 142

0. 346

0. 846

Можна відзначити, що для забезпечення ефективного використання товарів і максимального задоволення споживчих вимог, специфіка сучасного життя жадає від виробників проведення глибокого аналізу ринку.

Одним із сильних знарядь підприємства може стати аналіз конкуруючих товарів і виявлення переваг і недоліків. У даному розділі було проведено статистичне дослідження конкуруючих продуктів (розчинна кава, середня вага якого 100гр., середня ціна 26 грн.  ) за допомогою методу експертних оцінок.

При виділенні істотних факторів був врахований сегмент ринку, на який орієнтований даний товар, розглянутий сегмент  споживачів, які купують дорогу, якісну розчинну каву для щоденного вживання.

Були визначені конкуруючі об'єкти й експерти, які їх оцінювали.

За результатами оцінювання можна скласти рейтинговий список  кави.

1.Tchibo Exclusive 2.Nescafe Gold 3.Чорна карта Gold  4.Галка

5.Elit Platinum

Tchibo Exclusive і Nescafe Gold стоять приблизно на одному місці, тому що Nescafe Gold коштує трохи дорожче, він трохи поступається Tchibo. Але найефективніші акції й спеціальні пропозиції виявилися у виробників Elit Platinum, але це виявився не найважливіший фактор який міг би  допомогти вивести дану марку на більш високу сходинку серед узятих товарів.

Як рекомендації по підтримці й по подальшому підвищенню конкурентноздатності товару (розчинна кава) рекомендуються наступні заходи:

- Проведення більше ефективних акцій;

- Утримувати ціну нижче в порівнянні з іншими виробниками в категорії преміального кава;

- Підсилювати імідж торговельної марки.

- Поліпшувати якість своєї продукції.

3.2 Удосконалення асортименту продукції СП ТОВ «Галка ЛТД»

Асортимент СП ТОВ «Галка ЛТД» представлений наступними асортиментними групами: кава натуральна в зернах, кава натуральна мелена, кава розчинна, кавові напої «3 в 1» та кавові напої розчинні [8].

Таблиця 3.16Товарний асортимент СП ТОВ «Галка ЛТД»

Асортиментна група

Асортиментна позиція

Упаковка

Маса нетто

Кава розчинна

«Галка»

Металева банка

М’яка упаковка

Стік

50 г.

100 г.

100 г.

200 г.

2 г.

«Freeze-Dried»

Металева банка

Стік

75 г.

2 г.

Кава натуральна в зернах

«Арабіка»

М’яка упаковка

250 г.

«Робуста»

М’яка упаковка

250 г.

Кава натуральна мелена

«Еспрессо»

М’яка упаковка

100 г.

250 г.

«Еспрессо преміум»

М’яка упаковка

250 г.

«Класика»

М’яка упаковка

250 г.

«Гердан»

М’яка упаковка

100 г.

250 г.

«По східному»

М’яка упаковка

100 г.

250 г.

«Галицька кава»

М’яка упаковка

200 г.

Кавові напої «3 в 1»

3 в 1 Classic

Стік

12 г.

3 в 1 Strong

Стік

12 г.

Кавові напої розчинні

«Ванільний»

М’яка упаковка

150 г.

«Горіховий»

М’яка упаковка

150 г.

«Галич-ранок»

М’яка упаковка

100 г.

«Люкс»

М’яка упаковка

100 г.

«Життєдайний»

М’яка упаковка

100 г.

Основними конкурентами СП ТОВ «Галка ЛТД» на ринку кави в Україні є наступні торгівельні марки:

- ТМ «Nescafe»;

- ТМ «Jacobs»;

Найбільшим попитом користується продукція таких торгівельних марок, як: Nescafe – 45 %, Jacobs – 25 %, Галка – 10 %.

Асортимент ТМ «Nescafe» представлений наступними асортиментними групами: кава розчинна, кавові напої «3 в 1» та кавові напої в капсулах [12].

Асортимент ТМ «Jacobs» представлений наступними асортиментними групами: кава натуральна в зернах, кава натуральна мелена, кава розчинна та кавові напої «3 в 1» [13].

Таблиця 3.17Асортимент ТМ «Jacobs»

Асортиментна група

Асортиментна позиція

Упаковка

Маса нетто

Кава розчинна

Jacobs Monarch розчинна

Скляна банка

М’яка упаковка

Стік

50 г.

100 г.

200 г.

75 г.

150 г.

230 г.

2 г.

Jacobs Monarch Intense

Скляна банка

50 г.

100 г.

200 г.

Jacobs Monarch Decaffeinated

Скляна банка

50 г.

100 г.

200 г.

Кава натуральна в зернах

Jacobs Monarch

М’яка упаковка

250 г.

500 г.

Кава натуральна в зернах

Jacobs Monarch Espresso

М’яка упаковка

250 г.

500 г.

Кава натуральна мелена

Jacobs Monarch

М’яка упаковка

250 г.

500 г.

Jacobs Monarch Espresso

М’яка упаковка

250 г.

500 г.

Кавові напої «3 в 1»

Jacobs 3 в 1 Original

Стік

12 г.

Jacobs 3 в 1 Intense

Стік

12 г.

Jacobs 3 в 1 Latte

Стік

12 г.

Таблиця 3.18 – Асортимент ТМ «Nescafe»

Асортиментна група

Асортиментна позиція

Упаковка

Маса нетто

Кава розчинна

Nescafe Classic

Метал. банка

М’яка упаковка

Скляна банка

Стік

50 г.

100 г.

200 г.

70 г.

150 г.

250 г.

475 г.

50 г.

100 г.

200 г.

2 г.

Nescafe Gold

Скляна банка

М’яка упаковка

Стік

50 г.

100 г.

200 г.

75 г.

150 г.

2 г.

Кава розчинна

Nescafe Espresso

М’яка упаковка

Скляна банка

Стік

70 г.

140 г.

100 г.

200 г.

2 г.

Nescafe Alta Rica

М’яка упаковка

Скляна банка

Стік

70 г.

140 г.

100 г.

200 г.

2 г.

Nescafe Green Blend

М’яка упаковка

Скляна банка

Стік

70 г.

140 г.

100 г.

200 г.

2 г.

Nescafe Cap Colombie

М’яка упаковка

Скляна банка

Стік

70 г.

140 г.

100 г.

200 г.

2 г.

Кавові напої «3 в 1»

Nescafe 3 в 1 Turbo

Стік

20 г.

Nescafe 3 в 1 Original

Стік

20 г.

Nescafe 3 в 1 Creamy

Стік

20 г.

Nescafe 3 в 1 Extra Strong

Стік

20 г.

Кавові напої в капсулах

Dolce Gusto капсули Chococino

Картонна упаковка

270 г.

Dolce Gusto капсули Cappucino

Картонна упаковка

200 г.

Dolce Gusto капсули Mocca

Картонна упаковка

160 г.

Dolce Gusto капсули Latte Macchiatto

Картонна упаковка

200 г.

Dolce Gusto капсули

Latte Macchiatto Caramel

Картонна упаковка

200 г.

Dolce Gusto капсули Espresso Lungo

Картонна упаковка

160 г.

Щоб ухвалити рішення про продовження реалізації товару або про зняття його з продажів та виключення з номенклатури, був проведений аналіз асортименту підприємства СП ТОВ «Галка ЛТД» за допомогою матриці БКГ.

Таблиця 3.19 – Вихідні дані для матриці БКГ

Асортиментна група

Обсяг пр., тис. грн.

Обсяг пр. конк., тис. грн.

Відносна частка ринку

Темпи зростання ринку

Кава розчинна

1200

6770

0,18

12%

Кава натуральна в зернах

3960

3870

1,02

28%

Кава натуральна мелена

3880

3430

1,13

15%

Кавові напої «3 в 1»

940

2530

0,37

17%

Кавові напої розчинні

1100

2780

0,40

32%

Рисунок 3.1 – Матриця БКГ

На основі аналізу матриці БКГ можна зробити наступні висновки:

- асортиментна група «кава розчинна» знаходиться у секторі «собаки», тобто має малу частку ринку і низькі темпи зростання. Собівартість їх виробництва відносно висока, в порівнянні з конкурентами;

- асортиментна група «кава натуральна в зернах» знаходиться у секторі «зірки», тобто має високий темп росту і приносить багато прибутку. Це один із лідерів ринку, але для підтримки її позиції на ринку потрібні значні інвестиції. У стадії зрілості ці групи товарів перетворюються в «дійних корів»;

- асортиментна група «кава натуральна мелена» знаходиться у секторі «дійні корови», тобто має низький темп росту і велику частку ринку. Вимагають мало інвестицій, але приносять багато прибутку. Вони є джерелом коштів для розвитку фірми;

- асортиментна група «кавові напої «3 в 1» також знаходиться у секторі «собаки», тобто має малу частку ринку і низькі темпи зростання. Собівартість їх виробництва відносно висока, в порівнянні з конкурентами;

- асортиментна група «кавові напої розчинні» знаходиться у секторі «дикі кішки», тобто має високі темпи росту, але частка ринку маленька. Це сама невизначена позиція. Ці товари можуть збільшити свою ринкову частку, тому що ринок ще не сформувався остаточно, однак це вимагає значних інвестицій. Якщо вони оцінюються як перспективні товари, то має сенс вкладати гроші в їх розвиток, для переведення їх у категорію «зірок». Якщо ж компанія не має наміру фінансувати кошти на підтримку «диких кішок», то їх зростання поступово сповільниться, і вони перейдуть в категорію «собак».

Також був проведений аналіз асортименту підприємства СП ТОВ «Галка ЛТД»  за допомогою методу «АВС-аналіз».

Мета аналізу - оптимізація асортименту. Об'єкт аналізу - товари.
Параметр по якому проведення розбиття на групи - прибуток.

Загальна кількість найменувань у СП ТОВ «Галка ЛТД» - 17.
У таблиці 3.3 було
підрахована частка кількості найменувань товарів у кожній групі. 

Таблиця 3.20 - АВС-аналіз асортименту СП ТОВ «Галка ЛТД» по прибутку

Асортиментна група

Прибуток, тис. грн.

Частка в прибутку, %

Частка прибутку с накопичувальним підсумком, %

Група

Кава натуральна в зернах

3960

35,74

35,74

А

Кава натуральна мелена

3880

35,02

70,76

A

Кава розчинна

1200

10,83

81,59

B

Кавові напої розчинні

1100

9,93

91,52

C

Кавові напої «3 в 1»

940

8,48

100,00

C

Таблиця 3.21 - Частка кількості найменувань по групам

 Асортимент

Прибуток

Частка

Кількість найменувань

Частка

Група А

7 840

71%

8

47%

Група В

1 200

11%

2

12%

Група С

2 040

18%

7

41%

Були порівнянні результати ABC-аналізу з рекомендованими значеннями. 

Рекомендовані:

група A - 80% виручки; 20% найменувань;

група B - 15% виручки, 30% найменувань;

група C - 5% виручки, 50% найменувань.

Результати АВС-аналізу асортименту по прибутку СП ТОВ «Галка ЛТД»:

група A - 71% виручки, 47% найменувань;

група B - 11% виручки, 12% найменувань;

група C - 18% виручки, 41% найменувань.

Також був проведений АВС-аналіз по обсягу збуту.

Таблиця 3.22 - АВС-аналіз асортименту СП ТОВ «Галка ЛТД» по обсягу збуту

Асортиментні групи

Кількість, тис. шт.

Частка, %

Частка с накопичувальним підсумком, %

Група

Кава натуральна в зернах

132

22,56

22,56

A

Кава натуральна мелена

129

22,05

44,62

A

Кава розчинна

120

20,51

65,13

A

Кавові напої розчинні

110

18,80

83,93

B

Кавові напої «3 в 1»

94

16,07

100,00

С

Загальна кількість найменувань у СП ТОВ «Галка ЛТД» - 17.
У таблиці 3.23 було
підрахована частка кількості найменувань товарів у кожній групі. 

Таблиця 3.23 - Частка кількості найменувань по групам

Асортимент

Обсяг збуту, тис. шт.

Частка

Кількість найменувань

Частка

Група А

381

65%

10

59%

Група В

110

19%

5

29%

Група С

94

16%

2

12%

Були порівнянні результати ABC-аналізу з рекомендованими значеннями. 

Рекомендовані:

група A - 80% обсягу; 20% найменувань;

група B - 15% обсягу, 30% найменувань;

група C - 5% обсягу, 50% найменувань.

Результати АВС-аналізу асортименту по обсягу збуту СП ТОВ «Галка ЛТД»:

група A - 59% обсягу, 47% найменувань;

група B - 29% обсягу, 12% найменувань;

група C - 12% обсягу, 41% найменувань.

Таблиця 3.24 -  Рекомендацій щодо прийняття управлінських рішень

Елемент

Рекомендації

Товар

Необхідно зберігати якість розчинної кави і по можливості вдосконалювати її, тому що компанія зарекомендувала себе як виробник високоякісної розчинної кави.

Збільшення ассортименту продукції. Компанія Tchibo Gmb поступаеться по обсягу продажу в Україні завдяки розширенню ассортименту і розпочати випуск наприклад кавових міксів виробник зможе зайняти нові сегменти що призведе до збільшення долі ринку і приваблення нових споживачів.  

Ціна

Проблемою підприємства на Українському ринку є те що не всі споживачі мають можливість купувати дорогу продукцію і тому компанії пропонуеться два вихіда:

 •  Підприємству  потрібно розширювати ассортимент (в даному випадку розчинної кави) для того щоб вийти на новий сегмент ринку – споживачів якісної кави за помірною ціною, це повинна бути розчинна кава яка потребує менших витрат привиробництві, але така щоб не зіпсувала імідж фірми, яка випускає високоякісну каву.
 •  Будування фабрики на території України, позитивні наслідки такого кроку це те що компанія зможе знизити собівартість продукції, а також постачання кави в закордонні країни які межують з Україною. Негативна сторона будівництва в тому що це потребуе значних коштів та часу.

Канали розповсюдження

З вторинних джерел информації (аналізу ринку) можна побачити що досить великий в Україні потенціал росту ринку споживання кави «поза будинком» (кафе, бари, торговельні автомати, офіси), тому компанії рекомендується розглянути цей сегмент ринку. Отже можливе відкриття мережі власних кав’ярень в місті Харкові, де це буде умісним, тут також можлива співпраця з іншими виробниками товарів які можуть бути як супроводжуючий наприклад з кондитерськими фабриками.

Просування

Ще однією проблемою компанії виявилась те що керівництво приділяє мало уваги рекламі, стимулюванню сбуту, хоча з маркетингового дослідження (рис. 3.7) видно що цей фактор впливає на споживачів розчинної кави. А також це підтримує імідж фірми що є ще одним чинником який спонукає до купівлі саме кави торгової марки Галка. Тут можливо додати такі рекомендації:

 •  Проведення акцій, розіграшів призів і т.п.
 •  Збільшення обсягів реклами, в рекламі потрібно наголошувати на високу якість продукту, на те що кава зроблена з натуральних зерен вищого ґатунку  без домішок.
 •  Проведення PR акцій що до підняття іміджу фірми та розчинної кави.

Участь у виставках і ярмарках присвячених каві.

Оцінка інтенсивності зв’язку у асортименті між продуктами дозволяє обґрунтувати рішення про виробництво нового товару, або збереження товару в асортименті, якщо його продаж недостатньо ефективний, але його наявність в асортименті викликає сумісність покупки. Також  Результати аналізу можуть використовуватися у питанні цінової політики, у політики комунікації (у рекламі для планування, розміщення інформації у каталогах та стимулювання збуту).

При проведені маркетингового дослідження, експертизи SWOT-аналізу, аналізу конкурентоздатності зявилась можливість дати деякі рекомендації що до покращеня діяльності фірми Галка. Компанія займае третє місце по обсягу продажів на Українському ринку, щоб стати першими потрібні зміни в діяльності фірми, які потребують не мало зусиль та інвестицій в компанію.

На основі аналізу матриці БГК можна запропонувати наступні рекомендації: 

-  для асортиментної групи «кава розчинна» та асортиментної групи «кавові напої «3 в 1»  оптимальним рішенням буде їх видалення з асортименту та проведення деінвестування з метою вилучення коштів для вкладення в інші асортиментні групи;

- в асортиментну групу «кава натуральна в зернах» слід вкладати значні інвестиції для підтримки їх позиції на ринку. У стадії зрілості ця асортиментна група перетвориться в «дійну корову», що означає великий прибуток та джерело коштів для розвитку фірми;

- оптимальна стратегія по відношенню до асортиментної групи «кава натуральна мелена»  - «збір урожаю», тобто мінімальні вкладення при максимальній віддачі;

- асортиментна група «кавові напої розчинні» оцінюються як перспективні товари, тому слід інвестувати кошти з метою вдосконалення, оновлення даної продукції та підвищення її конкурентоспроможності.

Рисунок 3.4 – Матриця БКГ при виконанні рекомендацій

При виконанні даних рекомендацій матриця БГК буде мати наступний вигляд (рисунок 3.4).

Висновки, які можна зробити за допомогою АВС-аналізу:

- з точки зору витрат може бути бажано, щоб збут був сконцентрований на малому числі продуктів. Однак це може знизити стійкість фірми на ринку і не враховує можливого потенціалу зростання, закладеного в не прибуткових на даний момент продуктах;

- продукти, що потрапили в групу С, є проблемними для фірми, за якими необхідно вирішувати питання про виключення їх з товарного асортименту, якщо вони не є доповненням до інших продуктів. При вилученні продуктів з виробничої програми необхідно враховувати внесок цих продуктів в покриття постійних і змінних витрат.

Матриця БКГ допомагає виконати дві функції: прийняти рішення відносно намічених позицій на ринку й розподілити стратегічні грошові засоби між стратегічними зонами господарювання в майбутньому. Матриця БКГ може бути застосована лише до того випадку, коли зростання обсягу діяльності може бути надійним вимірником перспектив. Відносні позиції підприємства як конкурента можна визначити по його частці на ринку.

Компанія «ГАЛКА» випускає досить різноманітний асортимент кавової продукції, усього порядка 30 асортиментних позицій. В основному підприємство позиціює свою продукцію в низькій ціновій категорії, орієнтуючись при цьому на споживачів з низьким і середніму рівнем доходів.

Останнім часом в Україні спостерігаються тенденції до переміщення споживчих переваг у бік якісних і, відповідно, більш дорогих напоїв. Це пояснюється тим, що рівень життя українських споживачів підвищується, і, як виявляється, уже сьогодні споживач готовий платити більше високу ціну за чашку гідного і якісної кави. Також на ринку спостерігається жорстокість конкуренції, компанії постійно розробляють і пропонують до уваги споживачів нову продукцію.

У зв'язку з такими тенденціями компанії необхідно почати вдосконалення й розширення асортименту продукції, що випускається.

Так, розширити вже існуючий асортименти підприємства можливо за рахунок використання додаткового встаткування, більше якісної сировини й концептуально нових рецептур.

Результати дослідження показали, що споживчі переваги зміщаються у бік якісної й дорогої кави, тому компанії необхідно почати розширення асортименту в гору. Це дасть можливість позиціювати свою продукцію як більш якісну й дорогу, що в остаточному підсумку може підвищити престиж уже існуючих товарів. Дослідження показали, що великим попитом користується розчинна кава, тому підприємству необхідно розширювати асортимент продукції, що відноситься до даного сегмента. В зв'язку з тим, що продукція, яку випускає СП «Галка Лтд» викликає у споживачів негативні емоції (не висока якість і т.д.), підприємству рекомендується розробити нову торгову марку, продукцію, що рекомендується випускати необхідно сегментувати у високому ціновому сегменті з відповідною якістю. Підприємству рекомендується налагодити виробництво сублімованої розчинної кави за допомогою технології «фріз-драйд». Цей метод виробництва кави самий дорогий, однак, саме він дозволяє максимально зберігати всі вихідні властивості натуральної кави. Суть його виробництва полягає в тім, що кавовий відвар заморожують при дуже низьких температурах. У результаті утворяться крижані кристали. Ці кристали збезводнюють під вакуумом - саме завдяки цьому в каві зберігаються натуральні корисні речовини. Така кава має більш тонкий смак і аромат. Збезводнену масу розбивають - у результаті одержують кристали нерівної форми.

Компанії рекомендується за допомогою технології «фріз - драйд» випускати каву 3-х видів - Grand Rich "El Rico", Grand Rich " Elit Forte ", Grand Rich "Supremo", які будуть розрізнятися між собою складом:

Grand Rich "El Rico" (90% арабіки, 10% робусти);

Grand Rich " Elit Forte "(80% арабіки, 20% робусти);

Grand Rich "Supremo" (70% арабіки, 30% робусти).

Залежно від складу буде коливатися й ціна продукції.

Калькуляція собівартості продукції.

Для запуску нової лінії виробництва кави підприємству знадобляться додаткові виробничі площі. Оренда приміщення складе 100 000 грн.

Розрахунок дійсного фонду робочого часу.

Fдійсн = 3926,56 годин.

Розрахунок вартості необхідного устаткування для запуску виробництва нової лінії кави.

Для того, щоб налагодити виробництво нової лінії кави необхідно закупити додаткове устаткування:

Розфасовочна лінія – 250 000 тис. грн необхідно придбати 3 лінії , отже вартість складе 750 000 грн.

Пакувальна лінія – 160 000 тис. грн., необхідно придбати 2 од., отже вартість складе 320 000 грн.

Технології «фріз - драйд» - 700 000 грн.

Разом: 700 000 + 750 000 + 320 000 = 1 770 000 грн.

 1.  Розрахунок потреби в енергоресурсах і обчислення їхньої вартості

                                       ;                                     (2.4)

Де      - всі споживані потужності по кожному виді устаткування;

Qтехнол – енергія необхідна для технологічних цілей (подача тепла, освітлення й т.д.), її величина становить 20-30% від споживаної енергії;

Разфасовочна лінія:  чинностей =  кВт.;

Пакувальна лінія: чинностей =  кВт.;

Технології «фріз - драйд»: чинностей = 3533, 904 кВт.

чин. =5889,84+5497,184+3533,904 = 14 920,928 кВт.

25% * ∑чинностей → 3730,232 кВт.;

(14 920,928 + 3730,232) * 0.05 = 932,558 кВт.;

= 14 920,928 + 3730,232 + 932,558 = 19 583,718 кВт.

Загальна вартість електроенергії:

t - тариф, тобто вартість 1 квт/год у промисловості; t= 0,37 грн.;

Р = 0,37 * 19 583.718 = 5 287.60 грн.

Розрахуємо витрати на одиницю продукції.

Щорічно планується випускати 8000 т. готової продукції. Продукція буде випускатися в 100 грамових упаковках, тобто в рік планується випустити 8 000 т – 8 000 000 кг, отже буде випущено 80 000 баночок стограмового кава.

Витрати електроенергії на одиницю продукції складуть:

 1.  Визначення витрат на матеріальні ресурси

Таблиця 3.25 - Матеріальні витрати

Найменування показника

Витрати на 1 кг. сирої кави, грн.

Витрати на

1 т. сирої кави, грн.

Робуста

3,08

3080

Арабіка

3,78

3780

Різні домішки (ін. сорти)

2,67

2670

Відомо, що для виробництва 1кг готової продукції необхідно затратити 1,6 кг зеленої кави, отже, для річного виробництва кави буде закуплено сировини 13 500 т., з нього арабіки – 8 300 т., робусти – 4 000 т. , інших сортів кава (різні домішки) – 1 200 т.

Отже, підприємством усього буде витрачено:

∑ = 3080*4 000 + 3780*8 300 + 2670 * 1 200 ≈46 898 000 грн.

Слід зазначити, що на ринок виводиться три різних товари, які відрізняються по складу, отже, ціна буде коливатися залежно від співвідношення різних сортів кави в кінцевому продукті.

 1.  Grand Rich "El Rico" (90% арабіка, 10% робуста) - 4,60 грн.;

2. Grand Rich " Elit Forte "(80% арабіка, 20% робуста) - 4,42 грн.;

3. Grand Rich "Supremo" (60% арабіка, 40% робуста) - 4,18 грн.

 1.  Розрахунок витрат на оплату праці

Оскільки запуск нової лінії виробництва кави є практично повністю автоматизованим, то необхідно задіяти не значну кількість нових працівників. Для виробництва варто задіяти додатково 20 чоловік, внаслідок чого буде витрачено 144 тис.грн. у рік.

Крім перерахованих вище витрат необхідно також ураховувати амортизацію устаткування (15% у рік від його вартості), соціальні відрахування (37,5 % ГФОТ), витрати на проведення поточного ремонту устаткування й приміщення (3 % від вартості устаткування й оренди приміщення) і т.д.

Витрати на виробництво нових товарів представлені в таблицях 3.29 і 3.30. У таблиці 3.31 зведена відпускна ціна кожного виду товару.

Таблиця 3.26 - Витрати на зміст і експлуатацію встаткування

Найменування витрат

Величина витрат у грн.

Примітки

Оплата праці робітників:

144 000

РФОП

Амортизаційні відрахування на устаткування

194700

Сума амортизаційних відрахувань виробничих фондів (11% від вартості устаткування)

Зміст і догляд за устаткуванням

8 850

0,5% від вартості устаткування

Витрати на внутрішньозаводське переміщення вантажів

885

0,05% від витрат на матеріали * обсяг виробництва

Разом всіх витрат

348 435

Сума всіх пунктів даної таблиці

Таблиця 3.27 - Розрахунок загально виробничих витрат

Найменування витрат

Величина витрат на рік у грн.

Примітки

Витрати на проведення поточного ремонту цехових будинків і споруджень

3000

3% від вартості оренди будинків і споруджень

Витрати на зміст будинків і споруджень цеху

1000

1% від оренди будинків і споруджень

Витрати на охорону праці й техніку безпеки

44662,5

15% від основний з/п всіх робітників

Відрахування на будинки й спорудження

100 000

------------

Разом загально виробничих витрат:

148 662,5

------------

Крім перерахованих вище витрат підприємству також варто враховувати додаткові витрати, які будуть виділятися на просування продукції.

При просуванні продукції варто використати наступні види комунікацій:

- Рекламу на телебаченні в метро, ЗМІ;

- Проводити різні акції в супермаркетах і ін. місцях з метою поширення пробних зразків продукції;

- Брати участь у виставках і ярмарках;

- Проводити конкурси й лотереї;

- займатися пропагандою іміджу нової продукції й самого підприємства;

- розробляти систему мерчандайзинга на підприємстві.

Більш докладно витрати на рекламу наведені в таблиці 3.28

Таблиця 3.28 - Калькуляція собівартості кожного виду продукції

Найменування статей витрат

Величина витрат на одиницю продукції (грн.)

Grand Rich "El Rico"

Grand Rich " Elit Forte

Grand Rich "Supremo"

Матеріальні витрати

4,60

4,42

4,18

Енергетичні витрати

0,10

0,10

0,10

З/п робітників

1,8

1,8

1,8

Витрати на експлуатацію устаткування

4,35

4,35

4,35

Загально виробничі витрати

1,8

1,8

1,8

Інші невраховані витрати

0,06

0,06

0,06

Загальнозаводська собівартість

12,71

12,53

12,29

Прибуток

3,1

3,1

3,1

Розрахункова ціна виробника

15,91

15,63

15,39

ПДВ (20%)

2,9

2,9

2,9

Разом: відпускна ціна заводу

18,81

18,53

18,29

Таким чином, найбільш дорогими коштами комунікації є реклама на телебаченні.

Слід зазначити, що поступово під нової ТМ «Grand Rich» підприємству необхідно розширити асортимент випускаємої продукції, тобто переорієнтувати вже існуючу продукцію, за рахунок зміни упаковки й рецептури виробництва, це стосується більш дорогих видів кави. Однак деякі асортиментні позиції (розчинна кава «Галка», розчинні й нерозчинні кавові напої) варто розвивати під колишньою торговельною маркою, оскільки ці продукти представляють сегмент у низькій ціновій категорії, вони є добре відомими споживачам, які не можуть собі дозволити більше якісної кави.

Таблиця 3.29 – Витрати на маркетингові комунікації для просування нової ТМ «Grand Rich» на рік.

Вид реклами

Вартість, грн.

Необхідно (потреба)

Витрати, грн.

Участь у виставці і ярмарках

1 кв. м. виставочної площі – 300 грн.

150 кв. м.

45000

Ролик на телебаченні

1 хвилина – 10 000

4 ролики в день  по 6 сек -

796 800

Проведення акцій

1 година – 10,00

4 години – 200 днів

80 000

Пропаганда

50 000

Дизайн

50 000

50 000

Разом:

941 880

Крім розширення асортименту за рахунок виробництва сублімованої кави підприємству також рекомендується налагодити виробництво кавових міксів, так як в Україні спостерігається тенденція збільшення споживачів, які потребують більш легкі кавовові напої (обумовлено медичним фактором, і не тільки). Дані кавові мікси також рекомендується випускати під нової ТМ «Grand Rich»

У випадку успіху даної продукції підприємству рекомендується значно розширити асортименти кавових домішок до 5-10 ассортиментих позицій.

Слід зазначити, що крім розширення асортименту підприємству не слід забувати про вже існуючу продукцію. Тому необхідно постійно вдосконалити вже існуючу продукцію за рахунок поліпшення дизайну упаковки й рецептури виробництва, одним словом компанії необхідно постійно модернізувати й удосконалювати технології виробництва.

Так, проведений аналіз конкурентноздатності показав, слабкі й сильні сторони продукції СП «Галка Лтд» - якість і смакові характеристики; ціна й популярність ТМ (відповідно). Тому підприємству рекомендується звернути особливу увагу на такі параметри, як якість і смакові характеристики продукції, необхідно переглянути весь технологічний цикл і рецептуру виробництва, виявити всі негативні фактори й усунути їх.

Крім розширення асортиментів необхідно розглядати й елімінацію продукції, тобто зняття товарів з виробничої лінії. АВС - аналіз дозволив виявити асортимент продукції, що забезпечує найменший обсяг збуту, а отже й прибутку. До таких товарів відносяться:

- Розчинне кавове драже «Крокус»

- Кава «По-східному»

- Мелена кава «Гердан»

Рекомендується зняти з виробництва каву «По - східному» і мелену каву «Гердан». Що ж стосується розчинного кавового драже «Крокус», то даний продукт рекомендується залишити в асортименті підприємства, тому що товар є ексклюзивом на даному ринку і аналогів не має. Для збільшення обсягів збуту даного виду продукції необхідно активно застосовувати маркетингові комунікації.

Тепер розглянемо всі аспекти, які стосуються упаковки продукції. Під час проведення дослідження споживачам було запропоновано оцінити упаковку розчинної кави «Галка». Варто привести короткий опис упакування досліджуваного товару (рис. 3.5, рис. 3.6 (а,б)).

Рисунок 3.5 – Упаковка досліджуваного продукту «Розчинна кава «Галка»

Рисунок 3.6  (а)- Упакування досліджуваного продукту «Розчинне кава «Галка»c зворотної сторони

Упаковка досліджуваної продукції являє собою бляшану банку ємністю 100 гр., що виготовлена із застосуванням технології багатоколірного друку. Дана технологія має набір характеристик, які дозволяють тривалий час зберігати вміст упаковки. При виготовленні продукції на упаковку наноситься все необхідне маркування:

- Склад продукту на різних мовах;

- Міжнародний сертифікати якості (ISO6001);

- Штрих-код;

- Дата виготовлення;

- Строк придатності;

- Маса нетто.

Крім того на упаковці наноситься інформація про виробника (адреса, контактний телефон, адреса в мережі Інтернет) і його товарний знак.

У цілому, упаковка досить приваблива, але не можна сказати, що вона особливо  виділяється серед упакувань аналогічних або схожих товарів інших виробників.

Таким чином, розглянута упаковка містить все необхідне маркування, а також деяку додаткову інформацію; упаковка зручна в експлуатації й добре зберігає продукт.

Рисунок 3.6 (б)- Упакування досліджуваного продукту «Розчинне кава «Галка»c зворотної сторони

Проведені дослідження показали, що споживачі звертають увагу на яскраве й оригінальне впакування, при цьому упаковка повинна містити всю необхідну інформацію (енергетична цінність продукції, виробник, маса - нетто й т.д.), також упакування крім забезпечення зберігання повинна забезпечувати зручність споживання продукції.

Відповідно до спостережуваних тенденцій виробникові рекомендується:

- Постійно (бажано щорічно) непомітно обновляти зовнішній вигляд марки. Якщо споживач помітив зміни, виходить, - їх потрібно було зробити давно й не так явно.

- Необхідно розробити оригінальну упаковку, що буде більш привабливішою стосовно аналогічних товарів конкурентам.

- Експериментувати з пакувальним матеріалом продукції, тобто розвивати сегменти скляної тари, вакуумної й т.д.

- Давати більш докладний опис продукції, з усіма її смаковими характеристиками не тільки англійською мовою, а й на російській, оскільки продукція експортується в Росію, Білорусію й Молдовію.


4 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

4.1 Загальні положення

Охорона праці є обов'язковим елементом організації будь-якого підприємства. Охорона праці - це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних засобів і заходів, спрямованих на збереження здоров'я та працездатності людини. Законодавча база охорони праці налічує ряд законів, основними з яких є Закон України «Про охорону праці», Кодекс законів про працю України, Закони України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», «Про охорону здоров'я», «Про пожежну безпеку», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів [16].

Закон України «Про охорону праці», що визначає основні положення по реалізації конституційного права громадян на охорону їхнього життя і здоров'я в процесі трудової діяльності, регулює взаємини між працівником і адміністрацією з питань охорони праці. Закон поширюється на усі види діяльності, крім цього, охорона праці базується на нормативних актах [15].

Дія Закону поширюється на всіх юридичних та фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, та на всіх працюючих. Наведені правові норми регламентують організацію роботи в галузі охорони праці на підприємствах (в установах), планування і фінансування заходів щодо охорони праці; визначають структури служби по охороні праці; передбачають організацію нагляду і контролю за дотримання правил охорони праці; регламентують порядок розслідування й обліку нещасних випадків; компенсації матеріального збитку; відповідальності за порушення вимог охорони праці. У сучасних умовах рішення основних задач охорони праці тісно зв'язано з ефективністю діяльності економічних структур [15].

Державна політика в галузі охорони праці спрямована на створення належних, безпечних і здорових умов праці, запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням. Державна політика в галузі охорони праці базується на принципах:

- пріоритету життя і здоров'я працівників, повної відповідальності роботодавця за створення належних, безпечних і здорових умов праці;

- підвищення рівня промислової безпеки шляхом забезпечення суцільного технічного контролю за станом виробництв, технологій та продукції, а також сприяння підприємствам у створенні безпечних та нешкідливих умов праці;

- комплексного розв'язання завдань охорони праці на основі загальнодержавної, галузевих, регіональних програм з цього питання та з урахуванням інших напрямів економічної і соціальної політики, досягнень в галузі науки і техніки, та охорони довкілля.

В Україні в 2011 році зафіксовано 618 смертей на виробництві, всього з початку року було травмовано 7700 працівників. Це менше, ніж у минулі роки - в 2009-му, 2008-му, але, на жаль, істотно більше, ніж у 2010 році. Найбільш травмонебезпечними галузями в країні на сьогодні є вугільна промисловість, агропромисловий комплекс, гірничорудна промисловість, будівництво, житлово-комунальне господарство, підприємства транспорту, газопостачання. Серед смертельних випадків - кожен шостий шахтар. При цьому 70% випадків травматизму на виробництві відбувається з організаційних причин.

При доведеному випадку травматизму на виробництві людина може розраховувати на одноразову виплату з Фонду соціального страхування, щомісячні регресійні в результаті втрати працездатності, на компенсацію витрат на лікування, придбання медикаментів і т.д.

Відповідальність за організацію навчання і перевірку знань на підприємстві покладається на роботодавця, а в структурних підрозділах - на керівників цих підрозділів. Контролює виконання цих завдань відділ охорони праці.

4.2 Управління охороною праці на підприємстві

Система управління охороною праці передбачає підготовку, прийняття і реалізацію рішень по охороні праці. Об'єктом управління в системі охороною праці є діяльність функціональних служб і структурних підрозділів підприємства, від яких залежить створення безпечних і здорових умов праці на робочих місцях, виробничих ділянках і на підприємствах в цілому.

Відповідно до ст. 15 Закону України «Про охорону праці» на підприємстві з кількістю працюючих більш п'ятдесяти осіб функції служби охорони праці можуть виконувати особи, які мають відповідну підготовку.

Розглядаючи управління охороною праці з вищенаведених позицій, систему управління охороною праці (СУОП) варто розглядати як сукупність самої системи охорони праці й елементів управління її станом.

З урахуванням специфіки виробничого процесу на підприємстві і на підставі Типового Положення власником підприємства розробляється і затверджується Положення про службу охорони праці підприємства. Фахівці служби охорони праці у своїй діяльності керуються законодавством про працю, міжгалузевими нормативними актами про охорону праці. Працівники служби охорони праці маються право видавати керівникам структурного підрозділу обов'язкові для виконання розпорядження по усуненню виявлених недоліків, керівник підприємства має право скасувати дане розпорядження в писемній формі.

Відділ охорони праці вирішує наступні завдання:

1) розробка систем управління праці на підприємстві;

2) вивчення передового досвіду в галузі охорони праці;

3) організація проведення профілактичних заходів;

4) контроль за дотриманням працівниками вимог безпеки.

Відділ матеріально-технічного постачання несе відповідальність за придбання і якість засобів захисту. Одержання та видача засобів захисту здійснюється у відділах.

Рисунок 4.1 -  Структура управління охороною праці на ПРаТ «Галка»

4.3 Промислова санітарія

Умови праці на робочих місцях мають важливе значення для здоров'я та працездатності людини.

Метеорологічні умови або мікроклімат визначають наступні параметри: температура (°С), рухливість повітря (м/с), відносна вологість повітря (%) та інтенсивність теплового випромінювання.

З урахуванням параметрів мікроклімату метеоумови в приміщенні поділяються на оптимальні та допустимі. У відповідності до ГОСТ 12.1.005-88 встановлюються оптимальні умови, при виборі яких враховується пора року та категорія важкості роботи [18].

За затратами енергії робота характеризується напруженою розумовою працею (сидяча робота, і потребує до 119 ккал/год. затрат енергії) та згідно з визначається, як категорія важкості - 1а [18].

Таблиця 4.1 - Оптимальні параметри мікроклімату

Категорія роботи по енергозатратам

   Пора                                           року

Температура повітря, °С

Відносна вологість повітря, %

Швидкість руху повітря, м/с

Легка - 1а

 Холод   на

22-24

40-60

0,1

 Тепла

23-25

Для забезпечення прийнятих умов мікроклімату у приміщенні, відповідно до вимог СНиП 2.04.05-92, передбачені кондиціонери, які забезпечують температурній режим та відносну вологість повітря [20].

Вміст озону у робочому приміщенні не повинен перевищувати 0,1 мг/м', пилу - 4 мг/м , оксидів азоту - 5 мг/м.

Система опалення у зимовий період централізована, носієм тепла є вода.

Водозабезпечення відбувається за рахунок міського водопроводу. Діє господарчо-фекальна каналізація.

При освітленні виробничих приміщень використовується сумісне освітлення, що складається з природного, яке створюється світлом неба (пряме та відбите) та штучним. Штучне прийняте комбіноване, що складається з загального та місцевого.

У приміщенні використовується бічне природне освітлення, що здійснюється крізь бічні вікна. Воно забезпечується коефіцієнтом природної освітленості (КПО) не нижче 1,5 %, як зазначено у ДБНВ.2.5-28-2006 [21].

Згідно з для четвертого кліматичного поясу знаходимо КІТО за
формулою:

                   eN = eH . m . c ,                                                                      (4.1)

 де eN    - коефіцієнт природного освітлення з урахуванням світового поясу, N=2;

     eH           -  нормативне значення освітленості;

     т - коефіцієнт світового клімату і приймається т = 0,9;
               с - коефіцієнт сонячності клімату і дорівнює с = 0,9.

При боковому освітленні КПО eH = 1,6.

Тоді, eN  = 1,6 . 0,9 . 0,9 = 1,296, приймаємо e N  =  1,3.

Розряд зорової роботи, працюючих з використанням ПЕОМ, приймається виходячи із мінімального роздивляючого об'єкту від 0,5 до 1 мм та згідно відноситься до IV розряду.

Таблиця 4.2 - Характеристики освітлення

Найменування приміщень

Розряд зорової роботи

Площа

підлоги, м2

       Освітлення

Природне

Штучне

Вид освітлення

КПО,%

Нормоване освітлення, лк

Операційний зал

IV

55,0

бокове

1,3

350

Для освітлення приміщення використовують світильники типу ЛПО з люмінесцентними лампами ЛБ. Для місцевого освітлення використовують лампи накалювання.

У приміщеннях, обладнаних ПЕОМ, рівні звукового тиску, рівні звуку та еквівалентні рівні звукового тиску на робочих місцях повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.1.00-83. Рівні шуму на робочих місцях осіб, що працюють з відео терміналами та ЕОМ, визначені ДСанПін 3.3.2-007-98 та не перевищують 65 дБ. Нормований рівень вібрації становить 92 дБ по віброшвидкості і 33 дБ по віброприскоренню [22,23].

Для забезпечення нормованих рівнів шуму у виробничих приміщеннях та на робочих місцях застосовуються шумопоглинальні засоби, вибір яких обґрунтовується спеціальними інженерно-акустичними розрахунками.

Організаційними та технічними заходами для зниження шуму є:

- застосування шумопоглинаючих матеріалів (негорючі або важкогорючі спеціальні перфоровані плити, панелі, мінеральна вата з максимальним коефіцієнтом звукопоглинання в межах частот 31,5-8000 Гц);

- акустична обробка приміщень;

- розташування джерел шуму в ізольованих приміщеннях;

- заміна матричних принтерів на лазерні;

- проведення акустичних замірів шуму та вібрації з розробкою режимів праці і відпочинку.

Відповідно до кількість аеронів в 1 см3 повітря при оптимальному

значенні повинно дорівнювати наступним значенням: п+ 1500-3000; п» 3000-5000. Для підтримки оптимальних значень концентрації позитивних та негативних іонів необхідно установлювати прилади зволоження або штучної іонізації повітря [25].

Значення напруженості електростатичного поля на робочих місцях з ВДТ (як у зоні екрана монітору, так і на поверхні обладнання, клавіатури, друкувального пристрою) не перевищують гранично допустимих – 20 кВ/м. Існує декілька типів випромінювання від ПЕОМ відповідно, у тому числі: гамма, рентгенівське, радіочастотне, мікрохвильове, видиме, ультрафіолетове й інфрачервоне випромінювання. Рівні цих випромінювань достатньо низькі та не перевищують діючих норм. Так іонізуючі ви опромінювання на відстані 0,05 м від екрана не перевищує еквівалентну дозу 0,1 мбер/год [25].

4.4 Організація безпечних умов праці

Робоче місце – це простір, оснащений необхідними технічними засобами (відображення інформації, органами управління та інше).

Конструктивні можливості цих засобів повинні узгоджуватись з антропометричними, біологічними, психологічними можливостями людини,дотриманням гігієнічних норм і вимог, з урахуванням заходів безпеки. Так, висота поверхні робочого столу, де розташовано комп’ютер, дорівнює 800 мм; робочий стіл повинен мати простір для ніг висотою не менше 600 мм, підставка для ніг на ширину понад 300 мм. Робоче сидіння повинно бути підйомно-поворотним та регулюватись висотою. Екран ВДТ та клавіатура розташовуються від очей на відстані 600 мм.

При виникненні аварійної ситуації ПЕОМ негайно відключається від електричної мережі.

Для забезпечення електробезпеки відповідно до нормативних документів використовують систему організаційних і технічних заходів та засобів, згідно з ПУЗ. Приміщення, де розташовані ПЕОМ, по небезпечності ураження людини електричним струмом є приміщеннями без підвищеної небезпеки. Незважаючи на це, використовують технічні і організаційні заходи захисту користувачів ПЕОМ від ураження електричним струмом [20].

До технічних заходів відносяться:

- необхідні підключення і вжиття заходів, що перешкоджають помилковому або самочинному ввімкненню комутаційної апаратури;

- перевірка відсутності напруги на струмопроводах;

- заземлення обладнання для захисту людей від ураження електричним струмом;

- занулення або захисне відключення обладнання;

- огородження, за необхідності, робочих місць або струмовідних частин, що залишилися під напругою, і вивішування на огородженнях плакатів безпеки.

До організаційних заходів відносяться:

- затвердження переліку робіт, що виконуються за нарядами, розпорядженнями;

- призначення осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт;

- оформлення робіт нарядом, розпорядженням.

Засоби захисту забезпечують зниження інтенсивності електромагнітних випромінювань на робочих місцях до санітарних норм. В залежності від умов дії електромагнітних полів можуть бути використані наступні способи і методи захисту:

- захист часом;

- захист відстанню;

- зниження інтенсивності випромінювання самого джерела;

- екранування джерела випромінювання;

- захист робочого місця від випромінювання;

- екранування персоналу шляхом використання індивідуальних засобів захисту;

- всі екрани повинні ретельно заземлятися.

Працівники заводу проходять періодичні медичні огляди з періодичністю один раз на два роки.

4.5 Пожежна безпека

Пожежна безпека – стан об’єкта при якому із установленою ймовірністю виключається можливість виникнення і розвитку пожежі, а також забезпечується захист матеріальних цінностей.

Причинами, що можуть викликати пожежу у цьому помешканні, є:

- несправність електропроводки і приладів;

- коротке замикання електричних ланцюгів;

- перегрів апаратури.

Пожежна безпека відповідно до ГОСТ 12.1.004-91 забезпечується системами запобігання пожежі, пожежного захисту, організаційно-технічними заходами [29].

Система запобігання пожежі:

- контроль і профілактика ізоляції;

- наявність плавких вставок і запобіжників в електронному устаткуванні;

- для захисту від статичної напруги використовується заземлення;

- захист від блискавок будівель і устаткування.

Система пожежного захисту:

- аварійне відключення і переключення апаратури;

- наявність первинних засобів пожежогасіння, вогнегасників ОП-5, тому що вуглекислота має погану електропровідність, або порошкових вогнегасників. У даному приміщенні знаходиться три вогнегасника типу ВВК-5;

- система оповіщення, світлова і звукова сигналізація;

- захист легкозаймистих частин устаткування, конструкцій захисними матеріалами;

- використання негорючих матеріалів для акустичної обробки стін і стель;

- у помешканнях, де немає робочого персоналу, встановлена автоматична система пожежного захисту.

Для успішної евакуації персоналу при пожежі розміри дверей робочого помешкання повинні бути наступними: ширина дверей не менше 1,5м, висота - не менше 2,0м, ширина коридору - 1,8м; робоче помешкання повинно мати два виходи; відстань від найбільше віддаленого робочого місця не повинна перевищувати 100 м.

У планово-фінансовому відділі встановлено пожежну сигналізацію, а також первинні засоби захисту від пожежі у виді 4-х вогнегасників. Також на видних місцях розвішені необхідні інструкції, плакати, план евакуації персоналу у випадку пожежі.

4.6 Охорона навколишнього середовища

Основним законодавчим актом, яким керується підприємство є Закон України «Про охорону навколишнього середовища». Виробництво кави не є екологічно небезпечним виробництвом. Тому на ПРаТ «Галка» не передбачено окремих заходів з охорони навколишнього середовища [30].

В процесі роботи підприємства виділяються шкідливі речовини, такі як оксид азоту (в наслідок роботи обжарювальних печей), аміак, пил нетоксичний.

Кількість їх виділення суворо регламентується відповідними інструкціями і санітарними нормами, ведеться систематичний контроль. На підприємстві   розробляються  заходи  по  охороні  навколишнього середовища.

Для розміщення утилізації відходів отримується і затверджується дозвіл в Державному управлінні по Екобезпеці, укладаються договори на передачу окремих відходів іншим організаціям.

4.7 Індивідуальне завдання. Розрахунок інтегральної бальної оцінки тяжкості праці на робочому місці

Робоче середовище людина-оператор являє собою як сукупність фізичних, хімічних, біологічних, соціально-психологічних та естетичних факторів зовнішнього середовища, які впливають на оператора.

Розрізняють чотири рівні впливу факторів робочого середовища на людину, необхідні для їх обліку та нормування:

- комфортне середовище забезпечує оптимальну динаміку працездатності оператора, хороше самопочуття і збереження його здоров'я;

- відносне дискомфортне робоче середовище забезпечує при впливі протягом певного інтервалу часу задану працездатність і збереження здоров'я, але викликає у людини суб'єктивні відчуття та функціональні зміни, що не виходять за межі норми;

- екстремальне робоче середовище призводить до зниження працездатності оператора і викликає функціональні зміни, що виходять за межі норми, але не ведуть до патологічних змін або неможливості виконання роботи;

- надекстремальне середовище призводить до виникнення в організмі людини патологічних змін або неможливості виконання роботи [31].

Комплексну оцінку факторів робочого середовища проводять на основі методики фізіологічної класифікації важкості робіт [31,34].

Під вагою робіт розуміють сукупність впливу всіх факторів робочого середовища на здоров'я людини та її працездатності. Всі виконувані роботи по тяжкості поділяють на шість категорій.

Для визначення категорії тяжкості робіт кожен із чинників робочого середовища, реально діючий на людину, оцінюють за шестибальною шкалою і визначають інтегральну бальну оцінку важкості праці.

Інтегральна бальна оцінка тяжкості праці на робочому місті розраховується за формулою:

T = xmax + [ (6 - xmax ) ∑xi, ] / [6(N – 1)],                             (4.2)

де xmax - найвища з отриманих приватних бальних оцінок хі;

    N –загальне число факторів;

    х - бальна оцінка по i-тому з врахуванням факторів (приватна бальна оцінка).

Дана формула справедлива, якщо кожен з врахованих факторів діє протягом усього робочого дня, тобто 8 годин (480 хвилин). Якщо який-небудь з факторів діє менше 8 годин, то його фактична оцінка розраховується за формулою:

xфі = xi tуді = xi (ti / 480),                                          (4.3)

де tуд – питома вага часу дії i-го фактора в загальній тривалості робочого дня;

   t – тривалість дії фактора, хвилин.

Таким чином, якщо за варіантом робіт виявиться, що якийсь фактор діє менше 480 хвилин, то в формулу (4.2) в якості значення х з даного фактора слід підставляти значення хф, що визначається за формулою (4.3).

Для зручності виконання завдання всі проміжні розрахунки слід заносити в таблиці 4.3.

Таблиця 4.3 - Розрахунок інтегральної бальної оцінки тяжкості праці

Фактор робочого середовища і умови праці

Показник

Значення показника

Бальна оцінка фактора

Тривалість дії фактора ti,хвилин

Питома вага часу-дії tуді

Оцінка питомої ваги фактора робочого середовища

Темп. повітря  на РМ в теплий період року, ºС

х1

21-22

2

420

0,875

1,75

Освітленість РМ на рівні санітарних норм:

Згідно даним таблиці розраховуємо інтегральну бальну оцінку тяжкості праці:

xmax = 2;

N = 9;

∑xi, = 13,75

T = 2 + [(6 - 2).1,75 + 1,75 + 1,75 + 0,5 + 1 + 1 + 2 + 2 + 2] / [6(9 – 1)] =

= 2 + 55 / 48 = 2 + 1,145 = 3,145.

Продовження таблиці 4.3

Фактор робочого середовища і умови праці

Показник

Значення показника

Бальна оцінка фактора

Тривалість дії фактора ti,хвилин

Питома вага часу-дії tуді

Оцінка питомої ваги фактора робочого середовища

розмір об'єкта, мм

х2

1,3

2

420

0,875

1,75

розряд зорової роботи

х3

3

2

420

0,875

1,75

Перевищення допустимого рівня шуму, дБА

х4

0,8

1

240

0,5

0,5

РМ стаціонарне, поза вільна, маса переміщення ваги до 5 кг

х5

-

1

-

-

-

Робота в ранкову зміну

х6

-

1

-

-

-

Тривалість безперервної роботи протягом доби, годин

х7

8

2

-

-

-

Трив. зосередж. спостереж., % від продовж. робочої зміни

х8

50

2

-

-

-

Закінчення таблиці 4.3

Фактор робочого середовища і умови праці

Показник

Значення показника

Бальна оцінка фактора

Тривалість дії фактора ti,хвилин

Питома вага часу-дії tуді

Оцінка питомої ваги фактора робочого середовища

Нервово-емоційне навантаження

виникає  в результаті простих дій по індивідуальному плану з можливістю корекції

х9

-

2

-

-

-

Виходячи з інтегральної оцінки, визначається категорія важкості праці (таблиця 4.4).

Виходячи з розрахунку, категорія важкості праці – ІІ.

Згідно другої категорії важкості праці робота маркетолога становить робота, виконана в умовах, де гранично допустимі концентрації та гранично допустимі рівні шкідливих і небезпечних виробничих факторів не перевищують вимог нормативно-технічних документів. При цьому працездатність не порушується, відхилень у стані здоров’я, пов’язаних із професійною діяльністю, не спостерігається протягом усього періоду трудової діяльності людини.

Таблиця 4.4 Категорії важкості праці

Категорія
важкості праці

І

ІІ

ІІІ

IV

V

VI

Інтегральна
бальна оцінка

До 1,8

1,9 – 3,3

3,4 – 4,5

4,6 – 5,3

5,4 – 5,9

Понад 5,9

 


5 ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ

5.1 Загальні положення

Цивільна оборона України – це державна система органів управління, сил і засобів для організації і забезпечення захисту населення від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, екологічного, природного та воєнного характеру [35].

У даному розділі дипломної роботи розглядається питання: «Єдина державна система запобігання на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру».

Актуальність теми полягає у тому, що одним з пріоритетних завдань, що стоїть перед кожною демократичною державою є захист населення від будь-яких негативних тенденцій, що можуть спричинити загибель людей або завдати шкоду їх здоров`ю. Таким чином, держава при виникненні екологічної небезпеки реалізує поставлені перед нею завдання з подолання негативних наслідків через органи державної влади. Діяльність таких органів направлена на запобігання і реагування від ситуацій техногенного і природного характеру.

З метою своєчасного проведення роботи, пов`язаної із запобіганням і реагуванням на НС Кабінет Міністрів України Постановою № 1198 від 3 серпня 1998 р. створив Єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації (ЄДС НС) техногенного і природного характеру [36].

ЄДС НС – це центральні і місцеві органи виконавчої влади, виконавчі органи влад, державні підприємства, установи та організації з відповідними силами і засобами, які здійснюють нагляд за забезпеченням техногенної та природної безпеки, організовують проведення роботи із запобігання НС техногенного і природного походження і реагування у разі їх виникнення з метою захисту населення і довкілля, зменшення матеріальних втрат [37].

Завданням ЄДС НС є:

- розроблення нормативно-правових актів, норм, правил та стандартів із питань запобігання НС та забезпечення захисту населення і територій від їх наслідків;

- забезпечення готовності центральних та місцевих органів виконавчої влади, виконавчих органів, підпорядкованих їм сил і засобів до дій, спрямованих на запобігання і реагування на НС;

- забезпечення реалізації заходів щодо запобігання виникненню НС;

- навчання населення поведінці і діям у разі виникнення НС;

- виконання цільових і науково-технічних програм, спрямованих на запобігання НС, забезпечення сталого функціонування підприємств, установ та організацій, зменшення можливих матеріальних витрат;

- прогнозування і оцінка соціально-економічних наслідків НС на основі прогнозу потреби в силах, засобах, матеріальних та фінансових ресурсах;

- створення, раціональне збереження і використання резерву матеріально-фінансових ресурсів, необхідних для запобігання і реагування на НС;

- оповіщення населення про загрозу та можливе виникнення НС, своєчасне та достовірне його інформування про фактичну обстановку;

- захист населення у разі виникнення НС;

- проведення рятувальних та інших невідкладних робіт щодо ліквідації НС, організація життєзабезпечення постраждалого населення;

- пом`якшення можливих наслідків НС у разі їх виникнення;

- здійснення заходів щодо соціального захисту постраждалого населення, проведення гуманітарних акцій;

- реалізація прав у сфері захисту населення від наслідків НС;

- участь у міжнародному співробітництві у сфері цивільного захисту населення.

Єдина державна систему складається з постійно діючих функціональних та територіальних підсистем і має чотири рівні – загальнодержавний, регіональний, місцевий і об`єктовий.

Функціональні підсистеми створюються міністерствами та іншими органами виконавчої влади, а територіальні – в АР Крим, областях для запобігання і реагування на НС.

Крім того, до системи повсякденного управління ЄДС НС входять оснащені необхідними засобами зв’язку, оповіщення, збирання, аналізу і передачі інформації:

- центри управління з НС, оперативно-чергові служби уповноважених з органів з питань НС та цивільному захисту населення;

- диспетчерські служби центральних і місцевих органів виконавчої влади, державних підприємств, установ, організацій.

5.2 Сили і засоби ЄДС НС

До складу ЄДС НС входять відповідні сили і засоби функціональних і територіальних підсистем, а також недержавні (добровільні) рятувальні формування. [38]

Військові і спеціальні цивільні аварійно-рятувальні (пошукові) формування, укомплектовуються з урахуванням необхідності проведення роботи у автономному режимі протягом не менше трьох діб і перебувають у стані постійної готовності. [36]

Для ліквідації НС, у виняткових випадках, залучаються спеціально підготовленні сили і засоби Міністерства оборони, МВС, Держкордону і СБУ.

Громадські об`єднання можуть брати участь у виконанні робіт, які пов’язані із запобіганням і реагуванням на НС під керівництвом територіальних органів з питань НС та цивільного захисту населення, при умові, що вони відповідно підготовлені.

Порядок збору інформації з питань захисту населення і території від наслідків НС і обміну інформаційного обміну, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Режими функціонування ЄДС НС:

- режим повсякденної діяльності – режим при відсутності НС, нормально виробнича-промислова діяльність;

- режим підвищеної готовності – вводиться при погіршенні виробничо-промислової, радіаційної, хімічної, біологічної (бактеріологічної), сейсмічної, гідрометеорологічної обстановки (з одержанням прогнозної інформації щодо можливості виникнення НС);

- надзвичайний режим запроваджується в Україні на окремих її територіях у порядку, визначеному Конституцією України та Законом України «Про надзвичайний стан».

Заходи ЄДС НС залежно від режимів:

1) у режимі повсякденної діяльності:

- ведення спостереження і здійснення контролю за станом довкілля, обстановкою на потенційно небезпечних об’єктах;

- розроблення і виконання цільових і науково-технічних програм, заходів запобігання НС, забезпечення безпеки і захисту населення, зменшення можливих матеріальних втрат, забезпечення сталого функціонування об’єктів економіки;

- вдосконалення процесу підготовки персоналу органів з питань НС та підпорядкованих їм сил;

- організація навчання населення вмінню користуватися засобами захисту, правильним діям в умовах НС;

- створення і поновлювання резервів матеріальних та фінансових ресурсів для ліквідації НС;

- оцінка загрози виникнення НС та можливих її наслідків.

2) у режимі підвищеної готовності:

- здійснення заходів, визначених для режиму повсякденної готовності;

- формування оперативних груп для виявлення причин погіршення обстановки безпосередньо в районі можливого виникнення НС, підготовка пропозицій щодо її нормалізації;

- посилення спостереження та контролю за станом довкілля, обстановкою на об’єктах, прогнозування можливості виникнення НС та її масштабів;

- розроблення комплексних заходів щодо захисту населення і територій;

Рисунок 5.1 – Структура органів управління ЄДС НС

- приведення в стан підвищеної готовності наявних сил і засобів , уточнення планів їх дій і переміщення в район можливого виникнення НС;

- проведення заходів щодо запобігання виникненню НС;

- запровадження цілодобового чергування членів Державної, регіональної, місцевої чи об’єктової комісії;

3) у режимі діяльності у НС:

- здійснення відповідною комісією у межах її повноважень безпосереднього керівництва функціонуванням підсистем і структурних підрозділів ЄДС НС;

- організація захисту населення і територій;

- переміщення оперативних груп у район виникнення НС;

- організація робіт щодо локалізації або ліквідації НС;

- визначення межі території, на якій виникла НС;

- організація робіт, спрямованих на забезпечення функціонування об’єктів економіки та життєдіяльності постраждалого населення;

- здійснення постійного контролю за станом довкілля, обстановкою на аварійних об’єктах;

- інформування вищих органів управління щодо рівня НС та вжитих заходів, оповіщення населення та надання йому необхідної допомоги.

Єдина державна система цивільного захисту населення і територій – це сукупність органів управління, сил і засобів центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, яку реалізують державну політику у сфері соціального захисту [36].

Цивільний захист – це система організаційних, інженерно-технічних, санітарно-гігієнічних, протиепідемічних та інших заходів, які здійснюються центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підпорядкованими їм силами і засобами, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, добровільними рятувальними формуваннями, що забезпечують виконання цих заходів з метою запобігання та ліквідації НС, яку загрожують життю та здоров’ю людей, завдають матеріальних збитків у мирний час і в особливий період [38].

Основні завдання цивільного захисту:

- розвиток національної економіки у напрямах, які виключають можливість виконання НС;

- зберігання та аналітичне відпрацювання інформації про НС;

- прогнозування та оцінка соціально-економічних наслідків НС, визначення на основі прогнозу потреби в силах і засобах;

- здійснення нагляду і контролю цивільного захисту;

- розроблення і виконання законодавчих та інших нормативно-правових актів, дотримання норм і стандартів у сфері цивільного захисту; 

- розроблення планів здійснення запобіжних заходів у сфері цивільного захисту;

- створення, збереження і раціональне використання матеріальних ресурсів, необхідних для запобігання НС;

- розроблення та виконання науково-технічних програм, спрямованих на запобігання НС;

- організація захисту територій, організація психологічної та медичної допомоги потерпілим від НС;

- проведення невідкладних робіт для ліквідації наслідків НС та організація життєзабезпечення постраждалого населення;

- забезпечення готовності сил і засобів цивільного захисту до запобігання НС, реагування на них та ліквідація їх наслідків;

- надання оперативної допомоги населенню з виконанням засобів цивільного захисту;

- навчання населення та організація тренувань способами захисту при виникненні НС;

- міжнародне співробітництво у сфері цивільного захисту.


ВИСНОВКИ

Метою дипломної роботи було удосконалення асортиментної політики підприємства.

Асортиментна політика - одне з найголовніших напрямків діяльності маркетингу кожного підприємства. Особливо цей напрям набуває особливої значущості у нинішніх умовах ринкової економіки коли до товару з боку споживача висуваються підвищені вимоги по якості та асортименту, і від ефективності роботи підприємства з виробленим товаром залежать всі економічні показники організації і ринкова частка. Як свідчить світовий досвід, лідерство в конкурентній боротьбі отримує той, хто найбільш компетентний в асортиментній політиці, володіє методами її реалізації і може максимально ефективно нею керувати.

Для досягнення поставленої мети в роботі були розглянуті теоретичні основи асортиментної політики підприємства, Охарактеризована система маркетингу на підприємстві в цілому, а також описані принципи і методи аналізу товарного асортименту.

Також був проведений аналіз діяльності підприємства СП ТОВ «Галка ЛТД», охарактеризовано асортимент, організаційну структуру, проведено сегментацію ринку кави по якості та за вигодами, що споживачі очікують одержати від товару.

Була проаналізована асортиментна політика підприємства та за допомогою АБС – аналізу і на основі аналізу асортименту за допомогою матриці БКГ розроблені рекомендації стосовно вдосконалення асортиментної політики СП ТОВ «Галка ЛТД»

Виконання запропонованих заходів значно покращить стан асортиментної політики та під вищить ефективність діяльності підприємства у сфері маркетингу.   


СПИСОК ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ

1 Алексеев Н.С., Ганцов Ш.К., Кутянин Г.И. Теоретические основы товароведения продовольственных товаров: Учебник для вузов. - М.: Экономика, 1988.

2 Сирохман П.Г., Задорожний І.М., Пономарьов П.Х. Товарознавство продовольчих товарів.-К.: Лібра, 1997. – 632с

3 Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент: Підручник - К.: КНЕУ, 1998.

4 Гранаткина Н.В. Товароведение и организация торговли продовольственными товарами, учебное пособие. М.: Академия, 2008. – 240 с.

5 Бородкіна Н.О. Маркетинг: Навч. посібник. - К.: Кондор, 2005.

6 Святненко В. Ю. Промисловий маркетинг: Навч. посіб. - К.: МАУП, 2001.

7  Савощенко А. С. Інфраструктура товарного ринку: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2005.

8 Офіційний сайт СП ТОВ «Галка ЛТД» «Про компанію» http://www.galca.ua

9 Бандурка О. М., Коробов М. Я. та ін. Фінансова діяльність підприємства. - К.: "ЛИБІДЬ". 1998.

10  Елагин А.С. Новые технологии в упаковке кофе и чая / Продукты питания. – 2001. - №4 – с.17

11 Древаль О.Ю. Планування діяльності підприємства: Конспект лекцій. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008.

12 Офіційний сайт ТОВ «Nestle-Україна» http://www.nestle.ua

13 Офіційний сайт ЗАТ «Крафт Фудз Україна»  http://kraftfoods.com.ua

14 Кругляков Г.Н., Круглякова Г.В. Товароведение продовольственных товаров: Учебник.–Ростов н/Д: издательский центр «МарТ»,1999.–448с.

15 Закон України «Про охорону праці» від 21.11.2002 р.

16 Законодавство України про охорону праці.

17 ДсанПін 0.03-3.01-71. Санітарні норми проектування промислових підприємств (СН 245-71).

18  ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. - Введ. 01.01.89 г.

19 В.В. Березуцький. Основи охорони праці. - Харків, Факт, 2005, с.280.

20 СНиП 2.04.05-92. Нормы проектирования. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. - М.:Стройиздат, 1992 г.

21 ДБН В.2.5-28-2006 Природне і штучне освітлення. - К.: Мінбуд України, 2006.

22 ГОСТ 12.1.003-83. ССБТ. Шум. Общие требования безопасности. -Введ. 01.07.89 г.

23 ДСанПіН 3.3.2 - 007 - 98. Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин. - К.,1998 р.

24 ГОСТ 17.1.3.03-77. Правила выбора и оценка качества источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения.

25 НПАОП 0.00-1.28-2010. Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин. - Київ, 2010 р.

26 НПАОП 40.1-1.21-98. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

27 НАПБ Б. 03.002-2007 Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною небезпекою. Наказ МНС від 03.12.07, №633.

28 ДБН В. 1.1-7-02. Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва.

29 ГОСТ 12.1.004-91. ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. - Введ. 01.07.91 г.

30  Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища». -Введ. 01.07.1991.

Межотраслевые методические рекомендации. Количественная оценка тяжести труда. – М.: Экономика, НИИ Труда, 1988. – 116 с.

Основы инженерной психологии /Под ред. Б.Ф. Ломова. – М.: Высшая школа, 1986. – 448 с.

Прилепская И.В., Гетия И.Г. Методические указания по выполнению раздела «Охрана труда» в дипломных проектах. – М.: МИП, 1990. – 30 с.

Справочная книга по охране труда в машиностроении /Г. В. Бектобеков, Н. Н. Борисова, В. Н. Коротков и др.; Под общ. ред. О. Н. Русака. – Л.: Машиностроение, 1989. – 541 с.

35 Закон «Про цивільну оборону України». – ВРУ № 297 – ХІІ. – К., 1993.

36 Кулаков М.А. Цивільна оборона : навч. посіб. / М.А. Кулаков, Т.В. Кукленко, В.О. Ляпун, В.О. Мягкий. – Х.: Факт, 2008. – 312 с.

37 Стеблюк М.І. Цивільна оборона : підруч. – 3-тє вид., перероб. І до. / М.І. Стеблюк. – К.: Знання, 2004. – 490 с.

38 Депутат О.П. Цивільна оборона/ О.П. Депутат, І.В. Коваленко, І.С. Мужик. – Львів: Афіша, 2000. – 336с.


Бухгалтер
ія

Генеральний директор

Планово-економічний відділ

Відділ збуту

Відділ реклами

Відділ маркетингу

Відділ постачання

Замісник генерального директора

Відділ виробництва

Головний інженер

Заступник директора з охорони праці

Директор

Директор   з виробництва

 Фінансовий відділ

Склад

Бухгалтерія

Технічний відділ

Адмiнiстративно-  господарська служба

Виробничі цехи

Відділ збуту

  

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

<900

900-1300

1300-1700

1700-2000

>2000

Прибуток (грн/месяц)

 

0

4

6

8

10

12

Tchibo

Nescafe

Elit

Черная

карта

Галка

інша

 

0

2

4

6

8

10

12

Торгова

марка

Якість

Ціна

Акції

Упаковка

Спосіб зберігання

Спосіб приготування

Маса нетто

Координати виробника

Харчова та енергетична цінність

Рекламний слоган

Штрих - код

Енергетична цінність, засіб приготування, маса нетто продукциї на іноземній мові.

Сертифікат якості


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

63833. Планово – экономические вопросы. Планирование здравоохранения 34 KB
  Планирование можно считать одним из принципов организации медицинской помощи. В условиях перехода на новые экономические принципы хозяйствования планирование теряет свои обязательные централизованные функции приобретает...
63834. Финансирование зравоохранения 30.5 KB
  ЛПУ получает средства из разных уровней бюджета. Из областного бюджета содержатся областные ЛПУ из районного бюджета районные ЛПУ и сельские участковые больницы. Взаимоотношения ЛПУ и страховых компаний Обе договорившиеся стороны представляют лицензии на свою деятельность.
63835. Смета лечебно-профилактического учреждения 36.5 KB
  Заработная плата Начисление на зарплату Канцелярские и хозяйственные расходы Командировочные и служебные разъезды Научно исследовательские работы приобретение книг для библиотеки Стипендии Расходы на питание Приобретение медикаментов и перевязочных средств...
63836. Экономика здравоохранения 28.5 KB
  Повышение уровня общественного здоровья качества и эффективности медицинской помощи основные задачи здравоохранения. Выполнить их можно только с помощью финансирования деятельности медицинской службы из различных источников.
63838. Злокачественные новообразования как социально-гигиеническая проблема 24 KB
  Показатели смертности в возрастных группах мужчин и женщин существенно различаются. Так для группы 25 34 года смертность несколько выше у мужчин 35 лет у женщин а в возрасте 55 64 лет значительно больше умирает мужчин. В целом смертность мужчин превышает смертность женщин.
63839. Травматизм и его медико-социальное значение 30 KB
  Травмы и отравления 8500 на 100 000 населения 91г. Травмы занимают 1 место в городах по посещению поликлиник. Травмы относятся к 17 классу ОМКБ. Фрейллина: травмы производственного характера: промышленные с х травмы непроизводственного характера...
63840. Туберкулез как медико-социальная проблема 35 KB
  Сегодня ТБЦ является медико социальной проблемой т. Уровни заболеваемости Единица учета уровня заболеваемости ТБЦ первичный ТБЦ комплекс в других странах выделение микобактерий ТБЦ. Общая заболеваемость ТБЦ 1520 млн.
63841. Заболевания органов дыхания как медико-социальная проблема 26 KB
  БОД заболевания 8 класса МКБ. Группы БОД: ОРЗ Другие болезни ВДП Пневмонии и грипп Хр. болезни легких вызываемые внешними агентами Другие болезни органов дыхания Роль БОД по материалам текущей обращаемости: в структуре заболеваемости населения являются ведущими.