71745

Создание многоуровневого списка, добавление оглавления

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Создайте многоуровневый список следующего вида: Рис. Многоуровневый список. Для этого: выделите заголовки которые будут пронумерованы → вкладка Главная → группа Абзац → кнопка многоуровневый список → Определить новый многоуровневый список.

Русский

2014-11-11

369 KB

7 чел.

Лабораторная работа №3

Создание многоуровневого списка, добавление оглавления.

Выполнить задание лабораторной работы.

Подготовить отчет по лабораторной работе.

Ответить на контрольные вопросы.

Задание:

  1.  Откройте файл «Мой_стиль».
  2.  Создайте многоуровневый список следующего вида:

Рис. 1. Многоуровневый список.

Для этого: выделите заголовки, которые будут пронумерованы → вкладка Главная → группа Абзац → кнопка «многоуровневый список» → Определить новый многоуровневый список…. В открывшемся окне (рис. 2) в столбце Уровень выберите 1. После перейдите в строку Начать с и поставьте там 5 (поскольку первый уровень номера начинается с 5). Далее в столбце Уровень выберите 2. Потом снова перейдите в строку Начать с и поставьте там 1 (т.к. второй уровень номера начинается с 1). После нажмите ОК. Весь выделенный текст превратится в нумерованный список, в котором все абзацы перенумерованы подряд. Для перемещения элемента списка на соответствующий уровень нумерации выполните одно из следующих действий: чтобы переместить элемент на более низкий уровень нумерации, щелкните на нужном абзаце и нажмите кнопку Увеличить отступ на панели инструментов Форматирования, чтобы переместить элемент на более высокий уровень нумерации, щелкните на необходимом абзаце и нажмите кнопку Уменьшить отступ.

Рис. 2. Диалоговое окно многоуровневого списка.

  1.  Свойства информации представьте в виде маркированного списка (ГлавнаяАбзац → маркированный список):

Рис. 3. Маркированный список.

  1.  Вставьте в документ текст из Приложения №2, измените многоуровневый список, присвоив пунктам нумерацию 5.3.1 и 5.3.2 соответственно.
  2.  Измените стиль многоуровневого списка, присвойте файлу имя «Список» и продемонстрируйте работу преподавателю.

Приложение 2

Перевод целых чисел из системы счисления с основанием k в десятичную систему счисления

Число, записанное в позиционной системе счисления с любым основанием, переводится в десятичную систему счисления по правилу(6).

Если, например, 45(8) – число, записанное в восьмеричной системе счисления,то

45(8)=4*81+5*80=4*8+5*1=32+5=37(10)

Число203(5) записано в пятеричной системе счисления, тогда

203(5)=2*52+0*51+3*50=2*25+0*5+3*1=50+0+3=53(10)

Двоичная система счисления

Двоичная (бинарная) система счисления имеет основание 2. Ее алфавит – цифры 0 и 1. Для перевода числа из двоичной системы счисления в десятичную также справедливо правило (6). Представим в десятичном виде число 1101(2), или, что то же самое, &1101 (&– амперсант, – этим символом принято указывать то, что следующая за ним запись двоичная).

1101(2)=1*23+1*22+0*21+1*20=1*8+1*4+0*2+1*1=13(10)


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

44527. Бассүйек шұңқырлары. Олардың шекаралары, құрамы 16.05 KB
  Ми сауытының ортаңғы шұңқыры-Fossa crania media. самай сүйектің тас қыры мен түрік ері арқасы арқ. шектелген. Ортаңғы ойысы-көз шарасы, сына сүйектің үлкен қанаты
44528. Көкет, тесіктері, әлсіз жерлері 15.04 KB
  Көкет (лат. diaphragma ) - көкірек және құрсақ қуыстарын бір-бірінен бөліп тұрған, пішіні күмбез тәрізді жалпақ жұқа бұлшық ет. Күмбездің дөңес келген ортаңғы сіңірлі төбесі көкірек қуысына қарай бағытталған. Көкеттің шеткі етті бөлігі — тарамдалған бұлшықет будаларынан тұрады. Олар бекитін орындарына қарай: бел, қабырға және төс бөлімдеріне бөлінеді.
44529. Іш аймақтары. Тік бұлықеттің қынаптарының пайда болуы 15.85 KB
  Жоғарғы іштік аймақ-regio epigasrtium, қабырғалардың шеміршекастылық оң жіне сол жақтық аймғына-regio hypohondrica dextra et sinisrta, бөлінеді
44530. Мойын, cervix, артқы, латеральды, төс-бұғана-емізікті бұлшықет аймағы ж/е алдыңғы деп 4 аймаққа бөледі 15.59 KB
  Латеральды аймақ, regio cervicalis lateralis, m. sternocledomastoideus-тің артында орналасқан ж/е оны алдыңғы жағынан аталған бұлшықет, астыңғы жағынан бұғана ж/е артқы жағынан m. trapezius шектейді үшбұрышты бөледі. Жауырын-бұғана үшбұрышы, trigonum omoclaviculare
44531. Мойын шандырлары 16.3 KB
  Беткей мойын шандыры, fascia colli superficialis, дененің жалпы беткей(теріасты) шандырының бөлігі болып табылады ж/е бірден үзіліссіз көрші аймақтарға ауысады. Дененнің басқа теріасты шандырынан айырмашылығы: онда теріасты бұлшықеті
44532. Ас қорыту жүйесінің жалпы құрылысы, әрбір бөлімнің қызметтері 15.17 KB
  Ас қорыту жүйесі (көне грекше: systema digestoria; көне грекше: systema — бүтін, байланысқан, жүйе; лат. digestoria — асқорыту) - адам мен жануарлар организмдеріндегі асты (азықты) қабылдау, өндеу, қорыту, сіңіру және жын қалдығын сыртқы ортаға шығару қызметтерін атқаратын мүшелердің жүйесі
44533. ТАТЬЯНА ТОЛСТАЯ: ТЕКСТ СЕМЬИ И СЕМЬЯ В ТЕКСТЕ 187.3 KB
  Татьяна Толстая. В предисловии к одной из своих последних публикаций Толстая рассматривает литературу как дело сугубо семейное как нечто напоминающее надомный промысел. Опубликовав свои эссе в одном томе с рассказами своей сестры Наталии Толстая комментирует это собрание текстов под названием Сестры следующим образом: Наша книга – отклик на происходящее вокруг.
44534. ФОРМЫ ГОСУДАРСТВ, ФОРМЫ «СЕМЬИ» 377.14 KB
  При этом по крайней мере в идеале социалистические государства Центральной и Восточной Европы являлись формой государства всеобщего благосостояния. Относительная обеспеченность едой и жильем полная занятость высокие – по сравнению с другими стратами – зарплаты для рабочих и обеспечение номинально бесплатного или дешевого здравоохранения образования ухода за детьми материнскими льготами и культурными мероприятиями – все это могло бы служить основанием для того чтобы рассматривать эти государства в качестве примера государства...
44535. Старая идеология новой семьи: демографический национализм России и Украины 262.55 KB
  В средствах массовой информации в политических и академических дискуссиях даже в документах женского движения подчеркивается возрастание социальной значимости традиционных женских ролей жены и матери возвращение мужчине экономической ответственности за обеспечение семьи важная роль традиционно крепкой украинской семьи в процессах консолидации и возрождения нации значение женской репродуктивной функции для усиления позиций украинского этноса. Идеализация традиционной семьи предполагает дистанцирование от коммунистического опыта...