71745

Создание многоуровневого списка, добавление оглавления

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Создайте многоуровневый список следующего вида: Рис. Многоуровневый список. Для этого: выделите заголовки которые будут пронумерованы → вкладка Главная → группа Абзац → кнопка многоуровневый список → Определить новый многоуровневый список.

Русский

2014-11-11

369 KB

7 чел.

Лабораторная работа №3

Создание многоуровневого списка, добавление оглавления.

Выполнить задание лабораторной работы.

Подготовить отчет по лабораторной работе.

Ответить на контрольные вопросы.

Задание:

  1.  Откройте файл «Мой_стиль».
  2.  Создайте многоуровневый список следующего вида:

Рис. 1. Многоуровневый список.

Для этого: выделите заголовки, которые будут пронумерованы → вкладка Главная → группа Абзац → кнопка «многоуровневый список» → Определить новый многоуровневый список…. В открывшемся окне (рис. 2) в столбце Уровень выберите 1. После перейдите в строку Начать с и поставьте там 5 (поскольку первый уровень номера начинается с 5). Далее в столбце Уровень выберите 2. Потом снова перейдите в строку Начать с и поставьте там 1 (т.к. второй уровень номера начинается с 1). После нажмите ОК. Весь выделенный текст превратится в нумерованный список, в котором все абзацы перенумерованы подряд. Для перемещения элемента списка на соответствующий уровень нумерации выполните одно из следующих действий: чтобы переместить элемент на более низкий уровень нумерации, щелкните на нужном абзаце и нажмите кнопку Увеличить отступ на панели инструментов Форматирования, чтобы переместить элемент на более высокий уровень нумерации, щелкните на необходимом абзаце и нажмите кнопку Уменьшить отступ.

Рис. 2. Диалоговое окно многоуровневого списка.

  1.  Свойства информации представьте в виде маркированного списка (ГлавнаяАбзац → маркированный список):

Рис. 3. Маркированный список.

  1.  Вставьте в документ текст из Приложения №2, измените многоуровневый список, присвоив пунктам нумерацию 5.3.1 и 5.3.2 соответственно.
  2.  Измените стиль многоуровневого списка, присвойте файлу имя «Список» и продемонстрируйте работу преподавателю.

Приложение 2

Перевод целых чисел из системы счисления с основанием k в десятичную систему счисления

Число, записанное в позиционной системе счисления с любым основанием, переводится в десятичную систему счисления по правилу(6).

Если, например, 45(8) – число, записанное в восьмеричной системе счисления,то

45(8)=4*81+5*80=4*8+5*1=32+5=37(10)

Число203(5) записано в пятеричной системе счисления, тогда

203(5)=2*52+0*51+3*50=2*25+0*5+3*1=50+0+3=53(10)

Двоичная система счисления

Двоичная (бинарная) система счисления имеет основание 2. Ее алфавит – цифры 0 и 1. Для перевода числа из двоичной системы счисления в десятичную также справедливо правило (6). Представим в десятичном виде число 1101(2), или, что то же самое, &1101 (&– амперсант, – этим символом принято указывать то, что следующая за ним запись двоичная).

1101(2)=1*23+1*22+0*21+1*20=1*8+1*4+0*2+1*1=13(10)


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80962. Види пізнавальних умінь, що формуються у шкільних курсах історії 37.59 KB
  Більш складною є класифікація пізнавальних умінь за змістом. До спеціальних умінь належать ті що потрібні у навчанні конкретного предмета споріднених навчальних дисциплін. Загальновизнаною і стабільною групою спеціальних пізнавальних умінь у навчанні історії є хронологічні і картографічні вміння.
80963. Складіть запитання для усного обговорення документа: «Договір про ненапад між Німеччиною та СРСР від 23 серпня 1939 року.» 33.04 KB
  СРСР почав переговори з Англією і Францією з метою підписання договору про відвернення агресії з боку Німеччини. Однак СРСР не довіряв західним державам що посилювало взаємну невпевненість. у Москві між СРСР і Німеччиною було підписано пакт про ненапад.
80964. Методика формування пізнавальних умінь в процесі навчання історії 38.4 KB
  За їх результатами визначаються і плануються основні напрями формування в учнів нових пізнавальних умінь і удосконалення вже освоєних. Учителям рекомендувалося збирати пам\'ятки в кабінетах історії як роздавальний матеріал для самостійної роботи учнів. Такими є повні етапи формування пізнавальних умінь учнів. Профільне навчання вид диференційованого навчання який передбачає врахування освітніх потреб нахилів здібностей учнів; створення умов для навчання старшокласників відповідно до їхнього професійного самовизначення що забезпечується за...
80965. Проблема вивчення пізнавальних можливостей школярів у методиці навчання історії 36.03 KB
  Пізнавальні можливості учнів відносяться до основних факторів процесу навчання і безпосередньо впливають на цілі зміст і характер навчальної роботи. Зокрема з урахуванням пізнавальних можливостей учнів визначається рівень викладу навчального матеріалу у шкільних підручниках адаптується та опрацьовується учителем і учнями матеріал конкретних уроків готуються варіанти пізнавальних завдань і т. Відповідно до пізнавальних можливостей учнів даного класу формулюються й уточнюються завдання конкретного уроку. Без аналізу пізнавальних можливостей...
80966. Проаналізуйте розвиток шкільної історичної освіти в Україні в ХІХ-ХХ ст 35.13 KB
  Початок систематизованого викладання історії в Україні пов`язаний із створенням Харківської колегії. Започатковується вивчення історії і в Галичині. Левицький видав у 1821 році наказ семінаристам займатися вивченням рідної історії. Свій внесок у зародження методики вивчення історії внесли і повітові училища та гімназії навчальна база яких передбачала наявність у їхніх бібліотеках книг з історії.
80967. Пізнавальні процеси у навчанні історії 41.83 KB
  Найважливішим серед пізнавальних процесів є сприйняття - наочно- образне, просторово-часове відбиття у свідомості людини предмета, ( явища, яке базується на різних відчуттях (колір, звуки, запахи, форма, обсяг та інші), розумінні предмета чи осмисленні його на основі попереднього досвіду (далекість, швидкість, напрямок руху, тривалість процесів й інші властивості).
80968. Визначте методику роботи з історичними картами на уроках історії в школі 33.82 KB
  Важливим джерелом інформації є історична карта яка відображає особливості розвитку людства в минулому. Робота з історичними картами є наочним методом. Настінна карта зазвичай відображає великі території містить відомості щодо тривалих історичних періодів й різних аспектів історичного процесу.
80969. Особливості пізнавального інтересу учнів до історії 35.74 KB
  Метою розвитку мотиваційної сфери учнів у навчанні історії виступає формування стійкого інтересу до предмета що передбачає активне емоційнопізнавальне ставлення школярів до досліджуваних історичних подій до зясування їхніх причин і наслідків а також до оволодіння вміннями необхідними для всебічного вивчення минулоі о і сучасності на основі різноманітних джерел. Отже одним із важливих завдань навчання в умовах цілісної методичної системи є підвищення рівня розвитку інтересу. У числі загальних зовнішніх причин падіння інтересу...
80970. Організація самостійної роботи учнів при вивченні теми: «Виникнення та розвиток Київської Русі » (7 клас) 39.16 KB
  Проблема диференційованого підходу до учнів у навчанні історії. Диференційоване навчання організація навчальновиховного процесу з урахуванням типових індивідуальних особливостей учнів. Складнішим і ефективнішим видом диференційованого навчання є здійснення його в умовах поділу класу на групи залежно від рівня навчальних можливостей учнів.