71886

Инновационная стратегия

Доклад

Инновационные исследования

В конечном счете весь аппарат выявлений закономерностей можно свести к пяти методам: Метод структурно-морфологического анализа – для выявления внутреннего состава предметной области для фиксации появления принципиально новых разработок.

Русский

2014-11-13

15.26 KB

0 чел.

Инновационная стратегия фирмы должна разрабатываться с учетом тенденций развития науки и техники. Чтобы выявить эти тенденции, необходимо анализировать потоки документов (информации).

В конечном счете, весь аппарат выявлений закономерностей можно свести к пяти методам:

  1.  Метод структурно-морфологического анализа – для выявления внутреннего состава предметной области, для фиксации появления принципиально новых разработок. Данный метод применяют для формирования инновационной стратегии на отраслевом или подотраслевом уровне.
  2.  Метод определения характеристик публикационной активности – направлен на отслеживание потоков документов, публикаций, характеризующих развитие предметной области. Этот метод дает возможность и определить этап жизненного цикла изделия.
  3.  Метод патентом-аналоговвыявляет те направления развития, которые характеризуются наибольшим количеством патентов, которые принесут наибольшую пользу.
  4.  Метод терминологического и лексического анализа выявляет зарождение принципиально новых терминов, возможно, заимствованные из других областей науки. При смене технологии, происходит и смена терминологии. Лексический анализ аналогичен терминологическому, но рассматривает не отдельные термины, а лексические единицы (словосочетания).
  5.  Метод показателей – наиболее трудоемкий, но и наиболее универсальный. Каждая экономическая система может быть описана набором показателей, которые изменяются по мере развития системы, по этому отслеживанию динамики показателей можно судить о тенденциях изменения в данной системе.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

23175. ОЛЕГ ОЛЬЖИЧ 34 KB
  Олег Ольжич народився 8 липня 1907 р. після заснування ОУН організації українських націоналістів Ольжич став одним з найактивніших її членів очолив культурний сектор організації а трохи пізніше став заступником голови проводу ОУН. у Львові вийшла збірка Ольжича Рінь.
23176. Cтруктура світогляду 38 KB
  У систему цінностей людини входять уявлення про добро і зло щастя і нещастя мету і сенс життя. Наприклад: життя це головна цінність людини безпека людини це теж велика цінність і т. Ціннісне відношення людини до світу і до самого себе формується в певну ієрархію цінностей на вершині якої розташовуються свого роду абсолютні цінності зафіксовані в тих або інших суспільних ідеалах. які регулюють повсякденне життя як окремої людини так і всього суспільства.
23177. Історичні типи світогляду 39 KB
  Історичні типи світогляду Підкреслимо що світогляд не просто узагальнене уявлення про світ а форма суспільної самосвідомості людини вузловими категоріями якої виступають поняття світ і людина . Через ці поняття суб'єкт світогляду усвідомлює своє призначення у світі і формує життєві установки. Світогляд за самою своєю суттю є універсальним і практич ним оскільки орієнтує на вирішення найважливіших проблем людського існування виражає імперативи поведінки людини та сенс її життя. В цьому і полягає функціональне призначення світогляду.
23178. Класична онтологія та її фундаментальні проблеми 40.5 KB
  Класична онтологія та її фундаментальні проблеми Онтологія розділ філософії що вивчає проблеми буття. ТермінОнтологія був запропонований Р. Вольфом явно розділили семантику термінівонтологія іметафізика. Формально онтологія складається з понять термінів організованих в таксономія їх описів і правил виводу.
23179. Технология Token Ring 81.5 KB
  Сети Token Ring, так же как и сети Ethernet, характеризует разделяемая среда передачи данных, которая в данном случае состоит из отрезков кабеля, соединяющих все станции сети в кольцо. Кольцо рассматривается как общий разделяемый ресурс, и для доступа к нему требуется не случайный алгоритм
23180. Філософський зміст категорії матерія 37 KB
  Якщо для філософів стародавнього світу матерія це матеріал з якого складаються тіла предмети а кожний предметтіло складається з матерії та форми як духовного першопочатку то для Р.Ньютон додає до Декартового визначення матерії як субстанції ще три атрибути: протяжність непроникність непорушна цілісність тілаінертність пасивність нездатність самостійно змінювати швидкість згідно із законами динаміки; вага зумовлена дією закону всесвітньої гравітації. Причому інертність та вага потім об'єднуються ним у поняття маси яка виступає...
23181. Рух, як спосіб простір та час як форми існування матерії 37 KB
  Рухяк спосіб простір та час як форми існування матерії Простір і час це філософські категорії за допомогою яких позначаються основні форми існування матерії. Філософію цікавить насамперед питання про відношення простору і часу до матерії тобто чи є вони реальними чи це тільки абстракціїфеномени свідомості. Сучасна наука розглядає простір і час як форми існування матерії. Матеріалізм підкреслює об'єктивний характер простору і часу невіддільність від руху матерії: матерія рухається у просторі і часі.
23182. Онтологія 128.5 KB
  Поняття онтологія не має однозначного тлумачення у філософії. Існує принаймні три значення цього поняття: Поперше під онтологією розуміють ту частину філософії яка з'ясовує основні фундаментальні принципи буття першоначала всього сутнісного. Саме поняття онтологія у перекладі з грецької мови означає вчення про суще сутнісне найважливіше онто суще сутнісне логія вчення. Подруге у марксистській філософії поняття онтологія вживається для з'ясування сутності явищ що існують незалежно від людини її свідомості та...