71891

Методы отбора инновационных проектов

Доклад

Инновационные исследования

Инновационные проекты представленные инвесторам должны быть сопоставимы по: 1 качественным параметрам инноваций; 2 фактору времени; 3 уровню цен тарифов маркетинговой проработке условиям оплаты труда.

Русский

2014-11-13

16.63 KB

7 чел.

Методы отбора инновационных проектов.

Инновационные проекты, представленные инвесторам, должны быть сопоставимы по: 1) качественным параметрам инноваций; 2) фактору времени; 3) уровню цен, тарифов, маркетинговой проработке, условиям оплаты труда.

Стоимостные показатели по вариантам определяются с учетом инфляционного фактора. Затраты и результата, относящиеся к разным моментам времени, экономически неравноценны. Это противоречие устраняется с помощью так называемого метода приведенной стоимости или иначе дисконтирования, то есть приведением затрат и результатов к одному моменту времени.

Коэффициенты дисконтирования рассчитываются по формуле сложных процентов:

Результат к инвестициям:

𝑑𝑡=1/(1+𝑖)𝑡

Инвестиции к результату (на момент завершения проекта):

i – ставка дисконтирования (индекс годовой инфляции, ставка рефинансирования), выраженная десятичной дробью;

tp – год приведения затрат и результатов (расчетный год);

t – год, затраты и результаты которого приводятся к расчетному.

Общее правило при принятии решения об осуществлении проекта: инновации следует осуществлять, если ожидаемый уровень дохода на капитал не ниже рыночной ставке процента по ссудам.

При отборе инновационных проектов необходимо обращать внимание на способы снижения риска:

1. Распределение риска между участниками проекта (передача части риска соисполнителям).

2. Страхование.

3. Резервирование средств на покрытие непредвиденных расходов.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

74554. Аналіз лінійних моделей оптимізаційних задач 408.5 KB
  Оцінка рентабельності продукції яка виробляється і нової продукції. Використання двоїстих оцінок уможливлює визначення рентабельності кожного виду продукції яка виробляється підприємством. Водночас можна оцінити інтервали можливої зміни цін одиниці кожного виду продукції що дуже важливо за ринкових умов. Це дає змогу перевірити
74555. Аналіз коефіцієнтів лінійних моделей 196 KB
  1 Аналіз коефіцієнтів цільової функції Під впливом різних обставин ціна виробленої на підприємстві одиниці продукції може змінюватися збільшуватися чи зменшуватися. Нехай змінюється ціна на одиницю продукції виду С тобто початкове значення 3 ум. подамо як де величина зміни ціни одиниці продукції виду С. Отже ціна одиниці продукції виду С може збільшуватися чи зменшуватися на 1ум.
74556. КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ 262.5 KB
  Сутність методології математичного моделювання полягає в заміні досліджуваного обєкта його образом математичною моделлю і подальшим вивченням дослідженням моделі на підставі аналітичних методів та обчислювальнологічних алгоритмів які реалізуються за допомогою компютерних програм. Другий етап вибір чи розроблення алгоритму для реалізації моделі на компютері. Зумовленість моделі обєктом. Як модель для обєкта так і обєкт для даної моделі семантично та інтерпретаційно багатозначні: обєкт описується не однією а...
74557. ОПТИМІЗАЦІЙНІ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ 661.5 KB
  Постановка задачі економіко-математичного моделювання. Приклади задач економіко-математичного моделювання. Задача визначення оптимального плану виробництва. Задача про «дієту». Транспортна задача.
74558. Задача лінійного програмування та методи її розв’язування 2.06 MB
  Основні властивості розвязків задачі лінійного програмування. Графічний метод розвязування задач лінійного програмування. Називається допустимим розвязком планом задачі лінійного програмування.
74559. СИМПЛЕКСНИЙ МЕТОД РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ЛІНІЙНОГО ПРОГРАМУВАННЯ 278 KB
  Розвязування задачі лінійного програмування симплексним методом. З властивостей розвязків задачі лінійного програмування відомо: оптимальний розвязок задачі має знаходитись в одній з кутових точок багатогранника допустимих розвязків.
74560. Аналіз та управління ризиком в економіці 642.5 KB
  Економічний ризик — це об’єктивно-суб’єктивна категорія у діяльності суб’єктів господарювання, що пов’язана з подоланням невизначеності та конфліктності в ситуації неминучого вибору.
74561. Система показників кількісного оцінювання ступеня ризику 433.5 KB
  Ймовірність як один з підходів до оцінки ризику. Спрощений підхід до оцінювання ризику. Загальні підходи до кількісної оцінки ступеня ризику Виправданий ризик необхідний атрибут у стратегії і тактиці ефективного менеджменту.
74562. Ризик у відносному вираженні 775.5 KB
  Для підприємства за базу визначення відносної величини ризику як правило беруть вартість основних фондів та оборотних засобів або плановані сумарні затрати на даний вид ризикованої діяльності маючи на увазі як поточні затрати так і капіталовкладення чи розрахунковий прибуток.