71901

Внутренние текущие затраты

Доклад

Инновационные исследования

Внутренние текущие затраты на исследования и разработки распределяются по видам работ и секторам деятельности. Выделяют затраты на: фундаментальные исследования; прикладные исследования; разработки.

Русский

2014-11-14

17.07 KB

0 чел.

1

Осуществление инновационной деятельности связано с внутренними и внешними затратами.

Внутренние текущие затраты на исследования и разработки распределяются по видам работ и секторам деятельности.

Выделяют затраты на:

 1.  фундаментальные исследования;
 2.  прикладные исследования;
 3.  разработки.

По секторам деятельности:

 1.  государственный;
 2.  предпринимательский;
 3.  сектор высшего образования;
 4.  частный бесприбыльный сектор.

Для оценки эффективности затрат на инновационную деятельность необходимо решить проблему оценки ее результатов.

Следует различать виды эффективности, связанные с изобретательством:

 1.  расходы на проведение опытно-экспериментальных работ;
 2.  расходы на изготовление моделей и образцов;
 3.  расходы на организацию выставок, конкурсов и других мероприятий по маркетингу;
 4.  выплату авторских вознаграждений.

Эффективностью затрат на использование новшеств можно управлять, анализируя следующие показатели:

 1.  Затраты на создание новшеств и общие затраты на производство
 2.  Выручка (прибыль) от реализованной продукции, произведенной с применением новшества и выручка от реализации всей продукцию
 3.  Стоимость нематериальных активов и стоимость всего имущества

Эффективность затрат на освоение новшеств проявляется в:

 1.  снижении себестоимости продукции;
 2.  росте фондовооруженности труда;
 3.  росте производительности труда;
 4.  увеличении объема реализации продукции или объема продаж;
 5.  повышении рентабельности продаж и других производственных и финансовых показателей.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64447. МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АКТИВНОЇ ВІДМОВОСТІЙКОЇ КУТОВОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ ДИСКОПОДІБНОГО ЛІТАЮЧОГО ВИРОБУ 1.05 MB
  Крім зазначених складностей має місце необхідність моделювання та розробки методів відбивання аварійних ситуацій системи стабілізації ДПЛВ в режимі реального часу шляхом забезпечення працездатності в умовах невизначеності функціонування...
64448. СТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ НА ОСНОВІ КОДУЮЧИХ СТРУКТУР АДАМАРА 704.5 KB
  Незважаючи на його ефективність метод не вдається зреалізувати поліграфічним способом оскільки для розпізнавання зображення необхідно виконувати двовимірне перетворення Адамара.
64449. ЗАПОБІГАННЯ СХОДУ З РЕЙОК СПЕЦІАЛЬНОГО РУХОМОГО СКЛАДУ ШЛЯХОМ СТВОРЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ ПРОТИДІЇ 262 KB
  Досягнення поставленої мети вимагає вирішення таких завдань: аналіз наукових публікацій у галузі динаміки залізничних екіпажів і моделювання взаємодії колеса з рейкою; математичне моделювання взаємодії колеса та рейки за умови рівноваги візка...
64450. Діагностика та ендоскопічне лікування туберкульозу трахеї та бронхів 186.5 KB
  Підвищення ефективності лікування хворих на туберкульоз у тому числі з із туберкульозним ураженням ураженням трахеї та бронхів залишається актуальним питанням фтизіатрії і пульмонології.
64451. Підвищення ефективності робочих процесів екскаваторів поздовжнього копання в складних ґрунтових умовах 305.5 KB
  Причиною цього є складність розробки в’язких липких суглинистих та глинистих ґрунтів в літній час а також ґрунтів що частково промерзли в зимовий неможливість очищення робочих органів екскаваторів від налиплого та намерзлого ґрунту повторне перенесення його в розроблені виїмки.
64452. Підвищення ефективності експлуатації відцентрових насосів у системі водопостачання житлово-комунального господарства 2.55 MB
  Частка енергії що споживається приводом насоса за різними джерелами оцінюється від 18 до 22 усієї електроенергії що використовується в господарстві країни. Зменшення енергоспоживання окремого насоса при забезпеченні ним певних значень напору і витрати досягається за рахунок підвищення ККД.
64453. АНТИКРИЗОВА ПОЛІТИКА БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ 292 KB
  Слабка фінансова система значна зовнішня заборгованість виражена в іноземній валюті недосконалий нагляд та втручання держави в розподіл та оцінку кредитів підсилюють ризики банківських систем таких країн зіштовхнутися з кризами.
64454. МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ 219 KB
  Одним із завдань України щодо інтеграції у європейський освітній простір є потреба у суспільно визнаній оцінці якості освіти. Аналіз науковометодичної літератури показав що з огляду на започатковані процеси реформування активізувалися...
64455. МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ МЕТОДИ РІШЕННЯ ОДНОГО КЛАСУ ЗАДАЧ ДИФРАКЦІЇ ПЛОСКИХ ЛІНІЙНО ПОЛЯРИЗОВАНИХ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ХВИЛЬ 1.71 MB
  Явище дифракції плоских лінійно поляризованих електромагнітних хвиль на періодичних гратках широко використовується в техніці зокрема для створення частотних і поляризаційних фільтрів антен діаграмообразуючих пристроїв генераторів дифракційного...