7192

Генетика з біометрією. Робочий зошит для лабораторних робіт

Лабораторная работа

Биология и генетика

Робочий зошит для лабораторних робіт з дисципліни Генетика з біометрією для студентів ІІ курсу біолого-технологічного факультету Зміст МОДУЛЬ № 1 Цитологічні основи спадковості ЗАНЯТТЯ №1. Вступ. Методи дослідження в генетиці ЗАНЯТТЯ №2. Будова кліт...

Украинкский

2013-01-18

2.76 MB

48 чел.

Робочий зошит

для лабораторних робіт

з дисципліни Генетика з біометрією

для студентів ІІ курсу біолого-технологічного факультету

Зміст

МОДУЛЬ № 1 Цитологічні основи спадковості

ЗАНЯТТЯ №1. Вступ. Методи дослідження в генетиці

ЗАНЯТТЯ №2. Будова клітини. Взаємозв'язок складових клітини

ЗАНЯТТЯ №3. Морфометричний аналіз хромосом

сільськогосподарських тварин. Видові особливості каріотипів

ЗАНЯТТЯ №4. Основні закономірності розподілу генетичного

матеріалу при діленні клітин

ЗАНЯТТЯ №5. Структурне моделювання генетико-молекулярних

процесів в організмі

ЗАНЯТТЯ №6. Імуногенетичний аналіз походження тварин

МОДУЛЬ №2 "Хромосомна теорія спадковості"

ЗАНЯТТЯ №7. Закономірності успадкування якісних ознак

при моногібридному схрещуванні …………..……………………………..….31

ЗАНЯТТЯ №8. Закономірності успадкування якісних ознак

при дигібридному схрещещуванні …………………………………………….36

ЗАНЯТТЯ №9. Типи взаємодії алельних генів ………………………………..39

ЗАНЯТТЯ №10. Типи взаємодії неалельних генів ……………………………44

ЗАНЯТТЯ №11. Вивчення характеру успадкування ознак

при повному і неповному зчепленні генів……………………………………..47

ЗАНЯТТЯ №12. Успадкування ознак зчеплених зі статтю…………………...52

МОДУЛЬ №3 "Біометрія"

ЗАНЯТТЯ №13. Основні принципи біометричного аналізу………………….58

ЗАНЯТТЯ №14. Вивчення мінливості кількісних ознак

методом варіаційної статистики при малих вибірках…………………………62

ЗАНЯТТЯ №15. Вивчення мінливості кількісних ознак

методом варіаційної статистики при великих вибірках………………………70

ЗАНЯТТЯ №16. Визначення показників зв'язку між

кількісними ознаками методом малих вибірок………………………………..75

ЗАНЯТТЯ №17. Визначення коефіцієнтів кореляції та регресії

між кількісними ознаками для великих вибірок шляхом добутку…………...80

ЗАНЯТТЯ №18. Визначення показників зв'язку між

альтернативними ознаками та при кореляції рангів…………………………..88

ЗАНЯТТЯ №19. Обчислення та застосування в біотехнології

критерію Х2………………………………………………………………………91

ЗАНЯТТЯ №20. Основи дисперсійного аналізу однофакторного

комплексу………………………………………………………………………...93

МОДУЛЬ №4 "Генетика популяцій та основи селекції"

ЗАНЯТТЯ №21. Визначення і застосування коефіцієнта

успадковуваності ознак, селекційного ефекту, диференціалу

та інтенсивності інбридингу…………………………………………………...101

ЗАНЯТТЯ №22. Визначення співвідношення генотипів, частот

домінантних і рецесивних генів у популяціях………………………………..107

Рекомендована література……………………………………………………..113

Додаток………………………………………………………………………….114

МОДУЛЬ № 1 "Цитологічні основи спадковості"

ЗАНЯТТЯ №1

Тема: Вступ. Методи дослідження в генетиці

(2 год.)

Мета: вивчити і систематизувати основні методи генетичних досліджень протягом історичного розвитку науки.

Практичні завдання

1. Зробити аналіз спеціальних джерел літератури, вивчити, систематизувати та записати основні методи досліджень в генетиці за схемою.

2. Скласти схему основних етапів розвитку генетики.

Виконання індивідуального завдання № 1

№ з/п

Назва методу

Коротка характеристика методу

Практичне застосування

Виконання індивідуального завдання № 2

Етапи розвитку генетики

Основні гіпотези і теорії

Видатні вчені

Зміст гіпотез і теорій

Питання для самоконтролю студентів

1. Визначення понять: генетика, спадковість, мінливість.

2. Основні етапи розвитку генетики, як науки.

3. Видатні вчені України, Росії, колишнього Радянського Союзу, зарубіжних держав.

4. Основоположники генетики, як науки.

5. Етапи розвитку генетики.

Підпис викладача ______________

ЗАНЯТТЯ №2

Тема: Будова клітини.

Взаємозв'язок складових клітини

(2 год.)

Мета: вивчити будову клітини на підставі лекційного матеріалу та обґрунтувати взаємозв'язок спадкової інформації зі структурними елементами клітини

Практичні завдання

1. Оформити схему будови клітини еукаріот.

2. Засвоїти основні функції формених елементів клітини.

3. Встановити взаємозв'язок структурних елементів клітини.

Виконання індивідуального завдання №1

Будова клітини еукаріот

№ з/п

Назва органоїду клітини

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Виконання індивідуального завдання №2

Основна функція

Структурні елементи клітини

Виконання індивідуального завдання №3

Намалюйте або опишіть схему руху білка в клітині, починаючи від його утворення в клітині до виходу зовні.

Питання для самоконтролю студентів

Термін „клітина” ввів у 1667 році:

а) М.Шлей;

б) А.Левенгук;

в) Р.Гук;

г) Т.Шванн.

До поверхневого апарату клітини відноситься:

а) війки, джгутики, десмосоми;

б) ворсинки, підмембранні структури, десмосоми;

в) базальне тільце, цитоплазматична мембрана;

г) цитоплазматична мембрана, над- та під- мембранні структури;

Клітинна оболонка відіграє роль:

а) зовнішнього скелету;

б) внутрішнього скелету;

в) метеаболічну;

г) синтетичну;

Пелікула це:

а) зовнішній шар цитоплазми найпростіших;

б) утворення на поверхні мембрани;

в) органоїд клітини;

г) ворсинки;

Внутрішній цитоскелет складається з:

а) ендоплазматичної сітки;

б) ядра;

в) цитоплазми;

г) мікротрабекулярної системи;

Плазматична мембрана має:

а) суцільний ліпідний шар;

б) не суцільний ліпідний шар;

в) три шари ліпідів;

г) чотири шари ліпідів;

Якщо з клітини видалити ядро, то з клітиною буде:

а) продовжуватись нормальне її функціонування;

б) патологічне функціонування;

в) загибель;

г) зморшення;

В ядрі знаходяться:

а) ядерця, гістони;

б) ДНК, гістони;

в) ядерця, генетичний матеріал;

г) ядерця, нуклеосоми;

Хроматин являє собою:

а) сітку тонких фібрил і дрібних гранул;

б) сітку великих фібрил та дрібних гранул;

в) речовину ядерець;

г) речовину хролопластів;

Підпис викладача ______________

ЗАНЯТТЯ №3

Тема: Морфометричний аналіз хромосом сільськогосподарських тварин. Видові особливості каріотипів (2 год.)

Мета: систематизувати знання про особливості будови і функціонування хромосом, вивчити класифікацію хромосом, ідентифікувати види хромосом

Практичні завдання

1. Вивчити будову хромосоми за наведеною схемою.

2. Зробити морфометричний аналіз каріотипу згідно номеру індивідуального завдання.

3. Зробити порівняльну характеристику статевих хромосом.

4. Вивчити хвороби, які пов'язані зі зміною кількості хромосом та записати яка може бути при цьому кількість хромосом.

Виконання індивідуального завдання №1

Схема будови хромосоми

Назва складової хромосоми

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Виконання індивідуального завдання №2

№ з/п

Пари хромосом

Абсолютна довжина, мм

Відносна довжина хромосоми, %

Плечо-вий індекс

Центро-мірний індекс, %

Тип хромосоми

q

p

L

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Розрахункова частина для виконання завдання №2

Висновок по виконанню індивідуального завдання №2

(описати каріотип тварини за такими показниками: кількість хромосом, їх форма, величина, число плечей, кількість хромосом кожного типу)

Виконання індивідуального завдання №3.

Порівняльна характеристика статевих хромосом

№ з/п

Показник

1

Стать

2

Кількість

3

Активність

4

Тільця Бара

5

Подібність

6

Відмінність

7

Хромосоми які визначають стать (ВРХ, свині, коні, коти, собаки)

8

Хромосоми які визначають стать(птиця, риби)

9

Виконання індивідуального завдання №4.

Вивчити хвороби, які пов'язані зі зміною кількості хромосом та записати яка може бути при цьому кількість хромосом (синдром Шерешевського-Тернера, синдром Клайнфельтера)

Можливі набори статевих хромосом у зиготі при злитті нормальних і аномальних гамет

Гамети

Тип статевих хромосом

Кількість

тілець

Бара

Фенотип

яйцеклітини

спермія

зиготі

Нормальні

Аномальні

Комбінація статевих хромосом:

 1.  в нормі:__________________________________________________
 2.  при патології: ____________________________________________

а) синдром Шерешевського-Тернера: ___________________________

б) синдром Клайнфельтера:____________________________________

Питання для самоконтролю студентів

 1.  Вторинна перетяжка хромосоми має значення:

а) при формуванні форми;

б) в процесах поділу клітини;

в) при синтезі лізосом;

г) при формуванні первинної перетяжки;

 1.  Вторинна перетяжка хромосоми контролює:

а) синтез ядерця;

б) синтез структурних компонентів клітини;

в) синтез пластичного матеріалу;

г) збереження форми хромосоми;

 1.  Термін "хромосома" з грецької перекладається як:

а) хром і клітина;

б) колір і клітина;

в) колір і тіло;

г) хром і тіло;

 1.  Хромосоми це:

а) стала нерепродукуюча структура, яка має гени;

б) саморепродукуюча структура клітини, яка має гени;

в) нуклеосоми;

г) ДНК;

 1.  Термін "хромосома" вперше було запропоновано:

а) Г.Менделем;

б) Д.Фризом;

в) В.Вальдейером ;

г) М.Шванном;

 1.  Хромосоми можна виявити:

а) тільки за допомогою світлового мікроскопу незалежно від стадії клітини;

б) тільки за допомогою електронного мікроскопу;

в) за допомогою світлового мікроскопу на певних стадіях циклу клітини;

г) за допомогою трипсинізації;

 1.  В інтеркінетичному ядрі хромосоми:

а) деспіралізовані;

б) спіралізовані;

в) відсутні;

г) деформовані;

 1.  Хроматин це:

а) речовина ядра;

б) хроматинове тільце;

в) хроматида;

г) недеспіралізовані частини хромосом;

 1.  Одним з диференційних факторів хромосом є:

а) характер їх лінійної диференціації;

б) характер їх повздовжної диференціації;

в) довжина вторинної перетяжки;

г) довжина первинної перетяжки;

 1.  Центромера це:

а) центр клітини;

б) специфічна органела руху;

в) первинна перетяжка;

г) вторинна перетяжка;

Підпис викладача ______________

ЗАНЯТТЯ №4

Тема: Основні закономірності розподілу генетичного матеріалу при діленні клітин

(2 год.)

Мета: вивчити основні етапи ділення соматичних і статевих клітин, звернути увагу на розподіл спадкової інформації під час ділення клітин

Практичні завдання

1. Намалювати схему мітозу.

2. Намалювати схему мейозу.

3. Зробити порівняльну характеристику мітозу і мейозу.

4. Намалювати схему сперматогенезу.

5. Намалювати схему овогенезу.

6. Зробити порівняльну характеристику сперматогенезу і овогенезу.

7. Проаналізувати принцип розподілу спадкової інформації в клітині.

Виконання індивідуального завдання №1

Намалювати схему мітозу.

Виконання індивідуального завдання №2

Намалювати схему мейозу.

Виконання індивідуального завдання №3

Зробити порівняльну характеристику мітозу і мейозу

№ з/п

Показник

Мітоз

Мейоз

1

Визначення процесу

2

Біологічний сенс

3

Фази (періоди)

4

Процеси, які мають подібність

5

Суттєво різні процеси

6

Кількість хромосом в інтерфазі

7

Кількість хромосом в тілофазі

8

Кількість клітин в інтерфазі

9

Кількість клітин в тілофазі

10

Тип клітин

Виконання індивідуального завдання №4

Намалювати схему сперматогенезу

Виконання індивідуального завдання №5

Намалювати схему овогенезу

Виконання індивідуального завдання №6

Зробити порівняльну характеристику сперматогенезу і овогенезу

№ з/п

Показник

Сперматогенез

Овогенез

1

Визначення процесу

2

Біологічний сенс

3

Фази (періоди)

4

Процеси, які мають подібність

5

Суттєво різні процеси

6

Кількість хромосом в інтерфазі

7

Кількість хромосом в тілофазі

8

Кількість клітин в інтерфазі

9

Кількість клітин в тілофазі

10

Кількість полярних тілець

11

Назви клітин, які утворюються під час процесу (вказати за порядком їх утворення)

Виконання індивідуального завдання №7

Проаналізувати принцип розподілу спадкової інформації в клітині (вказати основний принцип за яким проходить передача спадкової інформації та вказати фазу і процеси за якими відбувається зміна спадкової інформації (її перегрупування) за умов норми)

Питання для самоконтролю студентів

 1.  Правильний порядок стадій мітозу такий:

а) інтерфаза, метафаза, анафаза, тілофаза;

б) інтерфаза, профаза, метафаза, анафаза;

в) профаза, метафаза, анафаза, тілофаза;

г) анафаза, профаза, метафаза, інтерфаза;

 1.  В період профази в ядрі виявляють:

а) набухлі нитки хроматину;

б) дуже щільні нитки хроматину;

в) потовщений соленоїд;

г) тільце Бара;

 1.  Амфіастер це:

а) речовина хворої клітини;

б) хроматинова фігура;

в) ахроматинова фігура;

г) речовина ядерця;

 1.  Профаза закінчується такими процесами:

а) руйнуванням мета фазної пластинки;

б) утворенням мета фазної пластинки;

в) руйнування веретена поділу;

г) утворення веретена поділу;

 1.  Веретено поділу складається з:

а) ахроматинових ниток;

б) хроматинових ниток;

в) центросом;

г) центріолей;

 1.  При утворення мета фазної пластинки плечі хромосом спрямовані:

а) однакових полюсів;

б) один до одного;

в) протилежних полюсів;

г) на центріолі;

 1.  Дві дочірні хромосоми утворюються в період:

а) профази;

б) анафази;

в) тілофази;

г) метафази;

 1.  Кожна хромосома ділиться завдяки дії таких сил:

а) фізичній, хімічній, механічній;

б) тільки фізичній;

в) фізичній, хімічній;

г) хімічній, механічній;

 1.  В результаті мейозу статеві клітини мають:

а) квартаплоїдну кількість хромосом;

б) тетраплоїдну кількість хромосом;

в) гаплоїдну кількість хромосом;

г) диплоїдну кількість хромосом;

 1.  Завдяки мейозу відбувається:

а) збереження в наступних поколіннях диплоїдного набору хромосом;

б) збереження в наступних поколіннях галоїдного набору хромосом;

в) втрата в наступних поколіннях диплоїдного набору хромосом;

г) втрата в наступних поколіннях галоїдного набору хромосом;

Підпис викладача ______________

ЗАНЯТТЯ №5

Тема: Структурне моделювання генетико-молекулярних процесів в організмі

(2 год.)

Мета: вивчити матеріальні основи спадковості на молекулярному рівні та засвоїти основні процеси реалізації генетичного матеріалу

Практичні завдання

1. Заповніть таблицю та вкажіть, які азотисті основи входять до складу ДНК і РНК.

2. Побудуйте графічну послідовність молекули ДНК та на її основі про-і-РНК, і-РНК, декілька т-РНК, поліпептидний ланцюг.

3. Намалюйте схему реалізації генетичного матеріалу, починаючи від "ДНК" до "прояву ознаки".

4. Побудуйте графічну модель генетичного коду (всі можливі сучасні варіанти) на основі завдання №2.

Виконання індивідуального завдання №1

Азотисті сполуки

ДНК

РНК

Пуринові

Піримідинові

Виконання індивідуального завдання №2

Виконання індивідуального завдання №3

Намалюйте схему реалізації генетичного матеріалу, починаючи від "ДНК" до "прояву ознаки" (схема біосинтезу білка)

Виконання індивідуального завдання №4

Питання для самоконтролю студентів

 1.  Нуклеїнові кислоти це:

а) кислоти нуклеусу;

б) простий білок, який має закодовану інформацію про організм;

в) фосфоровмісні біополімери, що забезпечують зберігання і передачу спадкової інформації;

г) вуглеводисті біополімери, що містять спадкову інформацію;

 1.  Спадкова інформація міститься в:

а) фосфоровмісних біополімерах;

б) складних білках клітини;

в) ядерці;

г) фосфорних полімерах;

 1.  Макромолекули нуклеїнових кислот вперше були знайдені в ядрах лейкоцитів гною у 1869 році таким вченим:

а) Т.Морганом;

б) Г.Менделем;

в) Ч.Дарвіном;

г) Ф.Мішером;

 1.  Незначна кількість ДНК (1 %) може бути в:

а) мітохондріях;

б) лізосомах;

в) хромосомах;

г) апараті Гольджі;

 1.  РНК входить до складу:

а) ядерець, рибосом, мітохондрій;

б) хромосом;

в) тільки рибосом;

г) тільки лізосом;

 1.  Цитозин має таку основу:

а) цитозинову;

б) акрилову;

в) піримідінову;

г) пурінову;

 1.  Існує така закономірність:

а) аденін зєднується з цитозином;

б) аденін з’єднується з гуаніном;

в) аденін залишається вільним;

г) аденін з’єднується тільки з тиміном;

 1.  Правило Е.Чаргаффа говорить про:

а) закономірності процесів біосинтезу білка;

б) закономірності будови хромосом;

в) закономірності будови клітини;

г) закономірності будови нуклеїнових кислот;

 1.  Нуклеосома це:

а) комплекс рибосом;

б) комплекс, який складається з ядерця і вторинної перетяжки;

в) комплекс, який складається з ДНК і білків-гістонів;

г) ядерний сік;

Підпис викладача ______________

ЗАНЯТТЯ №6

Тема: Імуногенетичний аналіз походження тварин

(2 год.)

Мета: засвоїти принцип визначення генетичної експертизи достовірності походження сільськогосподарських тварин по антигенному складу крові та за поліморфними системами

Практичні завдання

1. Дайте визначення термінів.

2. Вивчити принцип визначення батьківства по антигенному складу крові.

3. Встановити батьків нащадків по антигенному складу крові за типовим завданням.

4. Встановити батьків нащадків по антигенному складу крові за індивідуальним завданням.

5. Проаналізуйте можливість успадкування груп крові у людей та приведіть приклад на власній родині.

6.Вирішення типової задачі по успадкуванню поліморфних систем організму.

7. Вирішення індивідуального завдання по успадкуванню поліморфних систем організму.

Виконання індивідуального завдання №1

№ з/п

Термін

Позначення, скорочення

1

Антиген

2

Антитіло

3

Група крові

4

Система груп крові

5

Тип крові

6

Резус-фактор

7

Резус-конфлікт

8

Поліморфізм білків

9

Антигенний фактор

10

Поліморфні системи білків

11

Сутність гемолізу

12

Сутність прямої аглютинації

13

Групи крові у великої рогатої худоби, овець, кіз визначають за допомогою реакції гемолізу.

Групи крові у свиней, коней, птиці визначають за допомогою реакції прямої аглютинації.

Виконання індивідуального завдання №2

№ з/п

Сутність методу виключення

Примітка

1

Нащадок не може мати антигенного фактора, якого немає у батьків

2

Всі антигенні фактори успадковуються домінантно

3

Безумовне виключення: один з передбачуваних батьків не може бути предком, незалежно від типу крові другого партнера батьківської пари

4

Умовне виключення не відхиляє припущення, що дана тварина може бути предком. По типу крові другого передбачуваного предка встановлюють, чи має останній більше підстав вважатись предком.

5

Антигени матері не можуть бути використані для визначення батька потомства (нащадок міг отримати їх від матері), тому виключають з аналізу ті антигени нащадків, які має мати

6

Антигени загальні для всіх претендентів на батьківство виключають з аналізу

7

Заключення про походження того чи іншого нащадка роблять за антигенними факторами нащадка, що залишилися, які має хоча б один з передбачуваних батьків

Виконання індивідуального завдання №3

Задача №_______, сторінка________.

Свиноматку великої білої породи осіменяли в одну охоту спермою двох кнурів-плідників великої білої породи і ландрас для підвищення відтворювальних якостей. За даними аглютинаційного тесту визначити батьків поросят, походження яких викликає сумніви.

Інвентарний номер тварини

Антигени

Ac

Ap

Ba

Bb

Ea

Ee

Ed

Eg

Ga

Gb

Ka

Kb

♀ 1460

+

+

+

-

+

+

-

+

-

+

-

+

♂ 639 (ВБ)

-

-

+

-

-

+

+

-

+

-

-

+

♂ 1047 (Л)

-

-

+

+

+

+

+

+

-

+

+

-

F1 944

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

-

+

941

-

-

+

-

+

+

+

+

+

+

-

+

943

-

-

+

-

+

+

+

-

+

+

-

+

946

-

-

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

Висновки:

Виконання індивідуального завдання №4

Задача №_______, сторінка________.

Інвентарний номер тварини

Антигени

Визначте батьків нащадків, походження яких викликає сумніви.

Висновок:

Виконання індивідуального завдання №5

Мати

Батько

Нащадки першого покоління

№ групи

фенотип

№ групи

фенотип

№ групи

фенотип

І

ОО

І

ОО

І

ОО

Р ♀_______   х   ♂________

F1 _______________________________

P ♀_______   x   ________

F2 _______________________________

Виконання індивідуального завдання №6

Задача №_______, сторінка________.

Синтез білка трансферину у свиней де термінується двома алелями TfА і TfВ, гаптоглобіну – чотирма алелями Нр0, Нр1, Нр2, Нр3. Визначте генотип нащадків за цими поліморфними системами при спаровуванні свиноматок і кнурів таких генотипів:

1) TfА TfВ Нр0 Нр1 х TfА TfВ Нр2 Нр3

2) TfА TfА Нр0 Нр2 х TfА TfВ Нр2 Нр2

Висновок:

Виконання індивідуального завдання №7

Задача №_______, сторінка________.

Висновок:

Підпис викладача ______________

Питання для самоконтролю студентів

1. Визначте основні етапи розвитку імуногенетики як науки.

2. Дайте визначення основних термінів: імунітет, імуногенетика, антиген, антитіло, група крові, резус-фактор.

3. Побудуйте логічний ланцюжок взаємозв'язку генотипу та прояву імунологічних ознак.

4. Покажіть схематично можливість виникнення резус-конфлікту.

5. Дайте визначення терміну "поліморфізм білків".

6. Наведіть приклади використання поліморфних систем в тваринництві.

Теми самостійних робіт

1. Методи отримання специфічних сироваток

Основні питання модулю № 1 "Цитологічні основи спадковості"

 1.  Які питання вивчає генетика?
 2.  Кого вважають основоположником генетики?
 3.  Що таке спадковість? Що таке мінливість?
 4.  Дайте визначення терміну "ген", "генетика", "хромосома", "геном".
 5.  Рівні реалізації спадкової інформації.
 6.  Гібридологічний метод в генетиці.
 7.  Методи дослідження в генетиці.
 8.  Етапи розвитку генетики як науки. Роль вчених в розвиток генетики.
 9.  Цитологія як наука. Клітинна теорія.
 10.  Морфологічна структура органоїдів клітини. Функції органоїдів клітини.
 11.  Взаємозв'язок між складовими клітини і ядром.
 12.  Морфологія і функції ядра та його складових.
 13.  Морфологія та основні функції хромосом.
 14.  Морфологія і функції ядерця.
 15.  Особливості прокаріотичної та еукаріотичної клітин.
 16.  Особливості вивчення хромосом. спіралізація. Деспіралізація.
 17.  Поняття про хроматин, ахроматинові нитки, хроматинові нитки.
 18.  Центромірний, плечовий індекси. Відносна та абсолютні довжина хромосом.
 19.  Мітоз. Визначення терміну. Біологічне значення. Фази. Характеристика кожної фази.
 20.  Мейоз. Визначення терміну. Біологічне значення. Фази. Характеристика кожної фази.
 21.  Типи передачі спадкової інформації.
 22.  Поняття про міксоплазму, амфіастер (ахроматинова фігура), материнську зірку, веретено поділу, метафазну пластинку.
 23.  Роль кожного структурного елементу хромосоми при поділі клітини.
 24.  Поняття про гамети, гаметогенез, овогенез, запліднення.
 25.  Етапи гаметогенезу, овогенезу.

Підпис викладача ______________

МОДУЛЬ №2 "Хромосомна теорія спадковості"

ЗАНЯТТЯ №7

Тема: Закономірності успадкування якісних ознак при моногібридному схрещуванні

(4 год.)

Мета: вивчити основні закономірності успадкування якісних ознак при статевому розмноженні при моногібридному схрещуванні

Теоретична частина

(вирішення типового завдання на лабораторному занятті)

Практичні завдання

1. Дайте визначення основним термінам.

2. Зробіть порівняльну характеристику фенотипу і генотипу.

3. Проаналізуйте типи схрещувань.

4. Наведіть порівняльну характеристику І і ІІ законів Г.Менделя.

5. Вирішення задачі (за індивідуальним номером).

Виконання індивідуального завдання №1

Термін

Визначення

Домінантна ознака

Рецесивна ознака

Гомозиготність

Гетерозиготність

Дигетерозиготність

Алельні гени

Неалельні гени

Зчепленне успадкування

Гамета

Тип гамети

Виконання індивідуального завдання №2

Показник

Фенотип

Генотип

Подібність

Відмінність

Виконання індивідуального завдання №3

Тип схрещування

Характеристика

Схема

Моногібридне

Дигібридне

Полігібридне

Зворотне

Аналізуюче

Реципрокне

Виконання індивідуального завдання №4

Показник

І закон

ІІ закон

Назва

Сутність

Схема

Виконання індивідуального завдання № 5

Задача №________, сторінка________

Вирішення:

Висновок:

Питання для самоконтролю студентів

 1.  Хромосоми, які схожі за розмірами та формою називаються:

а) гомологічними;

б) хронологічними;

в) ахроматиновими;

г) аномальними;

 1.  :Кількість фенотипів і кількість гамет при будь-якому схрещуванні можна визначити за формулою:

а) 1n;

б) 2n;

в) 3n;

г) 4n;

 1.  При неповному домінування розщеплення буде складати:

а) 1:3:2;

б) 2:3:1;

в) 1:1;

г) 1:2:1;

 1.  Співвідношення домінантних і рецисивних ознак за першим законом Г.Менделя складає:

а) 50:50;

б) 70:30;

в) 80:20;

г) такого співвідношення немає;

 1.  Співвідношення домінантних і рецисивних ознак за другим законом Г.Менделя складає:

а) 1:1;

б) 1:2;

в) 1:3;

г) 1:4;

 1.  Перший закон Г.Менделя полягає у тому, що:

а) при схрещування гетерозиготних особин, гібриди першого покоління будуть різноманітні за фенотипом і генотипом;

б) при схрещування гетерозиготних особин, гібриди першого покоління будуть одноманітні за фенотипом і генотипом;

в) при схрещуванні гомозиготних особин, гібриди першого покоління будуть одноманітні за фенотипом і генотипом;

г) при схрещування гомозиготних особин, гібриди першого покоління будуть різноманітні за фенотипом і генотипом;

 1.  Другий закон Г.Менделя полягає у тому, що:

а) при схрещуванні гомозиготних особин, гібриди першого покоління будуть одноманітні за фенотипом і генотипом;

б) при схрещуванні гібридів другого покоління між собою, в третьому поколінні будуть гібриди як з домінантною так і з рецесивною ознаками;

в) при схрещуванні гібридів першого покоління між собою, в другому поколінні будуть гібриди тільки з рецесивною ознакою;

г) при схрещуванні гібридів першого покоління між собою, в другому поколінні будуть гібриди як з домінантною так і з рецесивною ознаками;

Підпис викладача ______________

ЗАНЯТТЯ №8

Тема: Закономірності успадкування якісних ознак при дигібридному схрещещуванні

(6 год.)

Мета: вивчити основні закономірності успадкування якісних ознак при статевому розмноженні при дигібридному схрещуванні

Теоретична частина

(вирішення типового завдання на лабораторному занятті)

Практичні завдання

1. Наведіть порівняльну характеристику ІІІ закону Г.Менделя та чистоти гамет.

2. Вирішення задачі (за індивідуальним номером).

Виконання індивідуального завдання №1

Показник

ІІІ закон

Закон чистоти гамет

Назва

Сутність

Схема

Виконання індивідуального завдання № 2

Задача №________, сторінка________

Вирішення:

Умови:

Висновок:

Підпис викладача ______________

ЗАНЯТТЯ №9

Тема: Типи взаємодії алельних генів

(2 год.)

Мета: вивчити основні закономірності успадкування якісних ознак при статевому розмноженні та взаємодії алельних генів. Ознайомитися з типами домінування і відхиленнями від першого і другого законів Г.Менделя.

Теоретична частина

(вирішення типового завдання на лабораторному занятті)

Практичні завдання

1. Проаналізуйте основні типи взаємодії алельних генів.

2. Вивчити успадкування ознак у сільськогосподарських тварин і птиці.

3. Вивчити успадкування ознак при неповному домінуванні.

4. Вирішення задачі (за індивідуальним номером).

Виконання індивідуального завдання №1

Алельна пара

Тип взаємодії

Сутність

Схема

Одна (алельні гени)

Повне домінування

Не повне домінування

Плейотропія

Кодомінування

Наддомінування

Летальна дія генів

Виконання індивідуального завдання № 2

Вид тварини

Домінантна ознака

Рецесивна ознака

ВРХ

Свині

Коні

Вівці

Кури

Виконання індивідуального завдання №3

Вид тварин

Ознаки гомозиготних особин

Ознаки гетерозиготних особин

домінантна

рецесивна

проміжна

ВРХ

Вівці

Норки

Птиця

Виконання індивідуального завдання №4

Задача №________, сторінка________

Вирішення:

Умови:

Висновок:

Підпис викладача ______________

ЗАНЯТТЯ №10

Тема: Типи взаємодії неалельних генів

(2 год.)

Мета: вивчити основні закономірності успадкування якісних ознак і зробити аналіз мінливості в співвідношеннях за фенотипом при різних типах взаємодії неалельних генів. Ознайомитися з відхиленнями від третього закону Г.Менделя.

Теоретична частина

(вирішення типового завдання на лабораторному занятті)

Практичні завдання

1. Проаналізуйте основні типи взаємодії неалельних генів.

2. Вирішення задачі (за індивідуальним номером).

Виконання індивідуального завдання №1

Алельна пара

Тип взаємодії

Сутність

Схема

Різні (неалельні гени)

Комплементарна дія

Епістаз

Новоутворення

Криптомерія

Полімерія

Гени-модифікатори

Виконання індивідуального завдання №2

Задача №________, сторінка________

Вирішення:

Умови:

Висновок:

Підпис викладача ______________

ЗАНЯТТЯ №11

Тема: Вивчення характеру успадкування ознак при повному і неповному зчепленні генів

(4 год.)

Мета: ознайомитись з особливостями зчепленого успадкування ознак і кросинговера, роллю хромосом у спадковості, основними положеннями хромосомної теорії спадковості Т.Моргана.

Теоретична частина

(вирішення типового завдання на лабораторному занятті)

Практичні завдання

1. Вивчити основні положення хромосомної теорії спадковості Т.Моргана.

2. Зробити порівняльну характеристику незалежного і зчепленого успадкування двох ознак.

3. Проаналізувати особливості повного і неповного зчеплення генів.

4. Виконайте індивідуальне завдання по успадкуванню груп крові.

5. Прослідкуйте успадкування ознак, які можливо пов’язані з групою крові.

6. Вирішення задачі (за індивідуальним номером).

Виконання індивідуального завдання №1

№ п/п

Основні положення хромосомної теорії

Виконання індивідуального завдання №2

Незалежне успадкування

Зчеплене успадкування

Виконання індивідуального завдання №3

Повне зчеплення

Неповне зчеплення

Виконання індивідуального завдання № 4

Висновок:

Виконання індивідуального завдання № 5

Висновок:

Виконання індивідуального завдання №6

(вирішення типового завдання на лабораторному занятті)

Задача №________, сторінка________

Вирішення:

Умови:

Висновок:

Підпис викладача ______________

ЗАНЯТТЯ №12

Тема: Успадкування ознак зчеплених зі статтю

(2 год.)

Мета: з‘ясувати генетичну роль хромосом у визначенні статі, вивчити закономірності успадкування ознак, зчеплених зі статтю і відмінності в реципрокних варіантах схрещування.

Практичні завдання

1. Зробити порівняльну характеристику статевих хромосом.

2. Вивчити хвороби, які пов'язані зі зміною кількості хромосом та записати яка може бути при цьому кількість хромосом.

3. Вивчити ознаки, які успадковуються зчеплено зі статтю.

4. Вирішення задачі (за індивідуальним номером).

Виконання індивідуального завдання №1

Порівняльна характеристика статевих хромосом

№ з/п

Показник

У-хромосома

Х-хромосома

1

Стать

2

Кількість

3

Активність

4

Тільця Бара

5

Подібність

6

Однаковість

7

Хромосоми які визначають стать

8

9

Виконання індивідуального завдання №2

Вивчити хвороби, які пов'язані зі зміною кількості хромосом та записати яка може бути при цьому кількість хромосом (синдром Шерешевського-Тернера, синдром Клайнфельтера)

Можливі набори статевих хромосом у зиготі при злитті нормальних і аномальних гамет

Гамети

Тип статевих хромосом

Кількість

тілець

Бара

Фенотип

яйцеклітини

спермія

зиготі

Нормальні

Аномальні

Комбінація статевих хромосом:

в нормі:__________________________________________________

при патології: ____________________________________________

а) синдром Шерешевського-Тернера: ___________________________

б) синдром Клайнфельтера:____________________________________

Виконання індивідуального завдання №3

Вид тварини

Домінантна ознака

Рецесивна ознака

ВРХ

Свині

Коні

ДРХ

Коти

Собаки

Птиця

Вид тварин

Назва аномалії

Тип успадкування

Фенотип

1

2

3

4

ВРХ

Свині

Кури

Коні

Виконання індивідуального завдання №4

(вирішення типового завдання на лабораторному занятті)

Задача №________, сторінка________

Вирішення:

Умови:

Висновок:

Підпис викладача ______________

Теми самостійних робіт

1. Генетика великої та дрібної рогатої худоби.

2. Генетика свиней.

3. Генетика коней.

4. Генетика курей.

5. Генетика кролів, хутрових звірів.

Основні питання модулю №2 "Хромосомна теорія спадковості"

 1.  Історія розвитку та основні положення хромосомної теорії.
 2.  Балансова теорія визначення статі.
 3.  Механізм хромосомного визначення статі.
 4.  Видові відмінності у формі і розмірах статевих хромосом. Бісексуальність організмів.
 5.  Закономірності незалежного успадкування при статевому розмноженні.
 6.  Досліди Г.Менделя.
 7.  Успадкування ознак при схрещуваннях
 8.  Селекційні досягнення при відборі за однією ознакою.
 9.  Дигібридне схрещування.
 10.  Патологія в каріотипі статевих хромосом.
 11.  Співвідношення статей.
 12.  Успадкування зчеплених зі статтю генів.
 13.  Значення проблеми успадкування.
 14.  Успадкування ознак, зчеплених з Х-  та У-хромосомою.
 15.  Визначення статі за швидкістю оперення.
 16.  Ознаки обмежені статтю.
 17.  Зчеплене аутосомне успадкування.
 18.  Історія. Механізм перехрещення хромосом.
 19.  Значення вибору об'єкта генетичних досліджень.
 20.  Повне і неповне зчеплення генів.
 21.  Явище зчеплених генів. Кросинговер і фенотипічна рекомбінація зчепленних генів.
 22.  Визначення положення гена в хромосомах.
 23.  Визначення групи зчеплення.
 24.  Локалізація гена.

МОДУЛЬ №3 "Біометрія"

ЗАНЯТТЯ №13

Тема: Основні принципи біометричного аналізу

(2 год.)

Мета: ознайомитись з загальними положеннями біометричного методу генетичних досліджень в тваринництві

Практичні завдання

1. Дати визначення основних термінів в біометрії.

2. Номенклатура записів при біометричному аналізі.

3. Зробіть аналіз напрямку використання основних статистичних показників.

4. Запишіть формули за якими визначаються основні біометричні показники.

5. Вивчити послідовність розрахунків при складанні варіаційного ряду.

Виконання індивідуального завдання № 1

№ з/п

Термін

Визначення

1

Біометрія

2

Ознака

3

Кількісні показники ознак

4

Якісні показники ознак

5

Лічильні ознаки

6

Якісні показники ознак

7

Варіювання

8

Варіанта

9

Генеральна сукупність

10

Вибірка

11

Велика вибірка

12

Мала вибірка

13

Імовірність

14

Варіаційний ряд

15

Модальний клас

16

Варіаційна крива

17

Гістограма

18

Середня величина

19

Середня арифметична

20

Ліміт

21

Модальний клас

22

Середнє квадратичне відхилення

23

Коефіцієнт варіації

24

Помилка

25

Частоти

26

Клас

27

Варіаційна гратка

Виконання індивідуального завдання №2

Символ

Показник

Виконання індивідуального завдання №3

№ з/п

Група показників

Показник

1

Середні величини варіюючих ознак

2

Показники мінливості

3

Показники звязку

4

Показники репрезентативності

5

Показники долі варіювання під впливом різних факторів

Виконання індивідуального завдання №4

Виконання індивідуального завдання №5

Підпис викладача ______________

ЗАНЯТТЯ №14

Тема: Вивчення мінливості кількісних ознак методом варіаційної статистики при малих вибірках

(4 год.)

Мета: оволодіти методом і набути практичних навиків розрахунку середнього арифметичного, середнього квадратичного відхилення, коефіцієнта варіації та їх помилок, оволодіти методом розрахунку критерію вірогідності різниці між двома середніми арифметичними та його імовірність.

Практичні завдання

1. Виконання комплексного типового завдання (в аудиторії).

2. Виконання індивідуального завдання.

1. Виконання комплексного типового завдання

Умови: жива маса телят при народженні української червоної молочної породи і волинської мясної породи.

№ з/п

Українська червона молочна порода

Волинська мясна порода

1

28

30

2

29

30

3

30

32

4

28

35

5

29

38

6

29

35

7

30

40

8

31

39

9

30

35

10

32

34

11

30

30

12

27

29

Визначити: значення біометричних показників (середнє арифметичне, середнє квадратичне відхилення, коефіцієнт варіації, їх помилки, критерій вірогідності та ймовірність), різницю між двома групами. Зробити висновки.

1. Визначити об’єм вибірки

2. Знайти ліміти вибірок

3. Розрахунок середньої арифметичної

3.1.

3.2.

4. Розрахунок квадратичного відхилення

4.1.

Номер тварин

Значення показника

Відхилення від середньої арифметичної

(Х – х)

Квадрат відхилення від середньої арифметичної

(Х – х)2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4.2.

Номер тварин

Значення показника

Відхилення від середньої арифметичної

(Х – х)

Квадрат відхилення від середньої арифметичної

(Х – х)2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5. Розрахунок коефіцієнта варіації

6. Розрахунок помилки середньої арифметичної

7. Розрахунок помилки квадратичного відхилення

8. Розрахунок помилки коефіцієнта варіації

9. Розрахунок критерію вірогідності різниці між показниками двох груп та рівень його ймовірності

Висновки по завданню

2.Виконання індивідуального завдання №_____, стор.______

Умови:

№ з/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Визначити: значення біометричних показників (середнє арифметичне, середнє квадратичне відхилення, коефіцієнт варіації, їх помилки, критерій вірогідності та ймовірність), різницю між двома групами. Зробити висновки.

1. Визначити об’єм вибірки

2. Знайти ліміти вибірок

3. Розрахунок середньої арифметичної

3.1.

3.2.

4. Розрахунок квадратичного відхилення

4.1.

Номер тварин

Показник

Відхилення від середньої арифметичної

(Х – х)

Квадрат відхилення від середньої арифметичної

(Х – х)2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4.2.

Номер тварин

Показник

Відхилення від середньої арифметичної

(Х – х)

Квадрат відхилення від середньої арифметичної

(Х – х)2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5. Розрахунок коефіцієнта варіації

6. Розрахунок помилки середньої арифметичної

7. Розрахунок помилки квадратичного відхилення

8. Розрахунок помилки коефіцієнта варіації

9. Розрахунок критерію вірогідності різниці між показниками двох груп та рівень його ймовірності

Висновки по завданню

Підпис викладача ______________

ЗАНЯТТЯ №15

Тема: Вивчення мінливості кількісних ознак методом варіаційної статистики при великих вибірках

(4 год.)

Мета: оволодіти методом і набути практичних навиків розрахунку середньої арифметичної, середнього квадратичного відхилення, коефіцієнта варіації, їх помилок та критерію вірогідності методом великих вибірок

Практичні завдання

1. Виконання комплексного типового завдання (в аудиторії).

2. Виконання індивідуального завдання.

1. Виконання комплексного типового завдання

Скласти варіаційний ряд, побудувати варіаційну криву, розрахувати середню арифметичну, середнє квадратичне відхилення, коефіцієнт варіації, їх помилки, критерій вірогідності та зробити висновки про характер розподілу варіант у виборці і вірогідність одержаних статистичних величин за такими даними живої маси (кг) свиноматок великої білої породи:

205

226

232

278

250

214

228

246

242

239

231

210

240

210

183

249

229

204

272

246

318

238

250

267

260

263

261

231

213

273

213

221

229

263

252

1. Визначте обєм вібірки

2. Встановити ліміти вибірки:

3. Розрахувати величину класового проміжку

4. Побудуйте варіаційну гратку:

Класи

Розноска

Частоти (f)

a

a2

f a

f a2

5. Визначення середньої арифметичної (двома методами)

6. Визначення середнього квадратичного відхилення

 1.  Визначення коефіцієнта варіації

 1.  Визначення помилок середніх величин

 1.  Визначення критерію вірогідності показників

 1.  Зведені дані

Показник

Критерій вірогідності

Вірогідність

Висновок:

Виконання індивідуального завдання №_______

(по двом показникам)

Показник №1 ___________________________________________

1. Визначте обєм вібірки

2. Встановити ліміти вибірки:

3. Розрахувати величину класового проміжку

4. Побудуйте варіаційну гратку:

Класи

Розноска

Частоти (f)

a

a2

f a

f a2

5. Визначення середньої арифметичної (двома методами)

6. Визначення середнього квадратичного відхилення

7. Визначення коефіцієнта варіації

8. Визначення помилок середніх величин

9. Визначення критерію вірогідності показників

10. Зведені дані

Показник

Критерій вірогідності

Вірогідність

Висновок:

Показник №2 _______________________________________________

1. Визначте об’єм вібірки

2. Встановити ліміти вибірки:

3. Розрахувати величину класового проміжку

4. Побудуйте варіаційну гратку:

Класи

Розноска

Частоти (f)

a

a2

f a

f a2

5. Визначення середньої арифметичної (двома методами)

6. Визначення середнього квадратичного відхилення

 1.  Визначення коефіцієнта варіації

 1.  Визначення помилок середніх величин

 1.  Визначення критерію вірогідності показників

 1.  Зведені дані

Показник

Критерій вірогідності

Вірогідність

Висновок:

Порівняльна характеристика двох показників

1. Визначте вірогідність між двома показниками та зробіть висновок

Підпис викладача ______________

ЗАНЯТТЯ №16

Тема: Визначення показників зв'язку між кількісними ознаками методом малих вибірок

(4 год.)

Мета: Оволодіти методами розрахунку коефіцієнта фенотипової кореляції між кількісними ознаками при малих вибірках та набути практичних навичок використання показників кореляції в тваринництві

Практичні завдання

 1.  Визначте показники звязку ознак між собою.
  1.  Дайте характеристику кореляційного звязку.
   1.  Виконання типового завдання.
    1.  Виконання індивідуального завдання.

Виконання індивідуального завдання №1

Показник

Позначення

Визначення

Коефіцієнт кореляції

Коефіцієнт регресії

Виконання індивідуального завдання №2

Звязок

Характеристика

1. Залежно від напрямку

2. За формою

3. Сила звязку

Виконання типового завдання №3

1. Визначте коефіцієнт кореляції , його похибку, вірогідність між живою масою при народженні та при першому паруванні телиць згідно таких даних:

№ з/п

Жива маса при народженні (х)

Жива маса при першому паруванні (у)

1

28

370

2

28

370

3

27

369

4

25

365

5

30

370

6

32

371

7

29

375

8

30

377

9

31

376

10

30

370

2. Виконайте необхідні робочі розрахунки

№ з/п

х

у

х2

у2

х у

d=х-у

d2

1

28

370

2

28

370

3

27

369

4

25

365

5

30

370

6

32

371

7

29

375

8

30

377

9

31

376

10

30

370

3.Визначте суму квадратів центральних відхилень

4. Визначте коефіцієнт кореляції (двома методами)

5. Визначте помилку коефіцієнта кореляції

6. Визначте критерій вірогідності кореляції

7. Висновок:

Виконання індивідуального завдання №4

Завдання №______ , сторінка _________

1. Визначте коефіцієнт кореляції , його похибку, вірогідність між ____________________ та __________________________ згідно таких даних:

№ з/п

_______________________ (х)

_____________________________ (у)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2. Виконайте необхідні робочі розрахунки

№ з/п

х

у

х2

у2

х у

d=х-у

d2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3.Визначте суму квадратів центральних відхилень

4. Визначте коефіцієнт кореляції (двома методами)

5. Визначте помилку коефіцієнта кореляції

6. Визначте критерій вірогідності кореляції

7. Висновок:

Підпис викладача ______________

ЗАНЯТТЯ №17

Тема: Визначення коефіцієнтів кореляції та регресії між кількісними ознаками для великих вибірок шляхом добутку

(2 год.)

Мета: набути практичних навичок розрахунку коефіцієнту кореляції та регресії між ознаками для великих вибірок

Практичні завдання

1. Виконання типового завдання по визначенню коефіцієнта кореляції.

2. Виконання типового завдання по визначенню коефіцієнта регресії.

3. Виконання індивідуального завдання.

Виконання типового завдання №1

Визначте коефіцієнт кореляції між живою масою (х) та висотою в холці (у) свиноматок української степової білої породи.

х

у

х

у

200

78

229

80

248

81

263

81

251

85

252

80

233

79

213

79

229

80

205

80

228

80

192

70

226

80

234

80

291

83

229

80

225

75

227

80

243

80

230

80

190

75

285

85

287

75

245

80

228

80

213

79

253

82

235

82

226

80

223

75

265

82

228

80

230

81

204

75

210

79

213

73

227

78

221

78

208

77

213

79

206

91

186

75

237

80

225

72

225

81

279

85

213

82

228

72

Розраховуючи коефіцієнт кореляції, дотримуються такої послідовності проведення окремих операцій.

1. Визначити обєм вибірки або кількість пар ознак (всього по двом ознакам)

2. Знайти ліміти живої маси:

Ліміти висоти в холці:

Класовий проміжок за живою масою:

Класовий проміжок за висотою в холці:

3. Визначаємо за кожною ознакою кількість класів і встановлюємо їх межі, користуючись порядком складання варіаційного ряду. Креслимо форму кореляційної гратки і записуємо класи

х/у

fx

ax

fx ax

fxa2x

fy

ay

fyay

fya2y

Кількість класів за ознаками може різнитись між собою на 1-2, що залежить від лімітів мінливості та взятої величини класового проміжку.

4. Методом конверта проводимо розноску пар ознак по комірках кореляційної гратки. Дані розноски пар ознак методом конверта проставляють у лівій частині комірок кореляційної гратки зверху донизу. Потім розшифровують конверти і записують частоти цифрами в нижню частину правої сторони комірки.

Визначення частот та інших показників за «х» та «у» ознаками проводять спочатку для кожного класу, а потім знаходять загальну суму на перетині показників.

5. Розрахунок коефіцієнт кореляції

6. Розрахунок помилки коефіцієнта кореляції

7. Розрахунок критерію вірогідності

8. Висновок:

Виконання індивідуального завдання №2

1. Розрахунок коефіцієнта регресії

2. Висновок:

Виконання індивідуального завдання №3

Завдання №______, сторінка ________

Визначити коефіцієнт кореляції та коефіцієнт регресії між такими показниками _______________________________________________________

х

у

х

у

1. Визначити обєм вибірки або кількість пар ознак (всього по двом ознакам)

2. Знайти ліміти живої маси:

Ліміти висоти в холці:

Класовий проміжок за живою масою:

Класовий проміжок за висотою в холці:

3. Визначаємо за кожною ознакою кількість класів і встановлюємо їх межі, користуючись порядком складання варіаційного ряду. Креслимо форму кореляційної гратки і записуємо класи

х/у

fx

ax

fx ax

fxa2x

fy

ay

fyay

fya2y

Кількість класів за ознаками може різнитись між собою на 1-2, що залежить від лімітів мінливості та взятої величини класового проміжку.

4. Методом конверта проводимо розноску пар ознак по комірках кореляційної гратки. Дані розноски пар ознак методом конверта проставляють у лівій частині комірок кореляційної гратки зверху донизу. Потім розшифровують конверти і записують частоти цифрами в нижню частину правої сторони комірки.

Визначення частот та інших показників за «х» та «у» ознаками проводять спочатку для кожного класу, а потім знаходять загальну суму на перетині показників.

5. Розрахунок коефіцієнт кореляції

6. Розрахунок помилки коефіцієнта кореляції

7. Розрахунок критерію вірогідності

8. Висновок:

9. Розрахунок коефіцієнта регресії

10. Висновок:

Питання для самоконтролю студентів

Підпис викладача ______________

ЗАНЯТТЯ №18

Тема: Визначення показників зв'язку між альтернативними ознаками та при кореляції рангів

(2 год.)

Мета: оволодіти методикою розрахунку та набути практичних навичок застосування коефіцієнта кореляції між альтернативними ознаками та коефіцієнта рангової кореляції.

Практичні завдання

1. Виконання типового завдання по визначенню коефіцієнта кореляції між альтернативними ознаками (ra).

2. Виконання типового завдання по визначенню рангової кореляції.

3. Виконання індивідуального завдання по визначенню коефіцієнта кореляції між альтернативними ознаками

4. Виконання індивідуального завдання по визначенню рангової кореляції.

Виконання типового завдання №1

Умови: у стаді великої рогатої худоби при обстеженні 461 корови встановлено, що з них 391 голів були здоровими, а 70 хворими на лейкоз. Серед їх 160 дочок, співвідношення між хворими та здоровими було відповідно 114 і 46 голів. Розрахувати коефіцієнт кореляції, його похибку, критерій вірогідності.

1. Кореляційна гратка частоти захворювання лейкозом матерів (х) та їх дочок (у). В гратку вносять частоти і підбивають їх суму.

Дочки (у)

Матері (х)

Всього

здорові

хворі

Здорові

Хворі

Всього

2. Розрахунок коефіцієнта кореляції

3. Визначення похибки, критерію вірогідності.

4. Висновок:

Виконання типового завдання №2

Умови: вивчали звязок між агресивністю поведінки (х) і окраскою волосяного покриву (у) у норок. Відібраних самців за цими ознаками розподіляли за рангами забарвлення – від найгіршого (ранг І) до найкращого (ранг 8); агресивність – від найтихішого (ранг І) до найагресивнішого (ранг 8). Кожний самець одержав два ранги: один – за х-ознакою, другий – за у-ознакою

Ранги самців

d= х-у

d2= (х-у)2

Розрахунки

за

агресив-

ністю, х

за

забарв-

ленням, у

слабка 1

3

2

гірша 1

3

2

4

5

5

4

6

краща 8

7

6

сильна 8

7

n=8

Висновок:

Виконання індивідуального завдання №3

Завдання № ________ , сторінка __________

Висновок:

Виконання індивідуального завдання №4

Завдання № ________ , сторінка __________

Висновок:

Питання для самоконтролю студентів

1. Перерахуйте основні альтернативні ознаки в тваринництві.

2. Що показує коефіцієнт кореляції між альтернативними ознаками.