72030

МАРКЕТИНГ ЗАГОТІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ НА РИНКУ ДИКОРОСЛОЇ ТА ЛІКАРСЬКО-ТЕХНІЧНОЇ СИРОВИНИ

Автореферат

Маркетинг и реклама

Посилення ринкових позицій споживчої кооперації в цілому та її заготівельним комплексом зокрема можливе завдяки впровадженню маркетингу. Вагомий внесок у вирішення проблем маркетингу в споживчій кооперації зробили такі вітчизняні вчені...

Украинкский

2014-11-16

184.5 KB

1 чел.

20

PAGE  20

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»

Бондаренко Вікторія Михайлівна

УДК 339.138:334.732.2:615.2

МАРКЕТИНГ ЗАГОТІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ НА РИНКУ ДИКОРОСЛОЇ ТА ЛІКАРСЬКО-ТЕХНІЧНОЇ СИРОВИНИ

Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами

(за видами економічної діяльності)

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

Полтава – 2011


Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано у Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».

Науковий керівник

кандидат економічних наук, доцент 

Юрко Ігор Вікторович, 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», доцент кафедри комерційної діяльності та підприємництва.

Офіційні опоненти:

доктор економічних наук, професор Дайновський Юрій Анатолійович, 

Львівська комерційна академія,

завідувач кафедри маркетингу;

кандидат економічних наук, доцент 

Попова Людмила Олексіївна, 

Харківський державний університет харчування та торгівлі, завідувач кафедри маркетингу і комерційної діяльності.

Захист відбудеться 30 червня об 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 44.877.01 у Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Коваля, 3.

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Коваля, 3.

Автореферат розісланий 26 травня 2011 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради      А. В. Куценко


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. На сучасному етапі економічного та соціального розвитку України серед найбільш складних і актуальних завдань споживчої кооперації є удосконалення заготівельної діяльності. Посилення ринкових позицій споживчої кооперації в цілому та її заготівельним комплексом, зокрема, можливе завдяки впровадженню маркетингу. Дикоросла та лікарсько-технічна сировина є однією із складових видів сільськогосподарської продукції, яка може сприяти забезпеченню продовольчої безпеки країни та стати каталізатором розвитку переробних галузей економіки України. В основі цього процесу повинен бути науково обґрунтований маркетинговий підхід до розвитку заготівель дикорослої та лікарсько-технічної сировини.

Окремі питання зазначеної проблематики та теоретичні підходи до значимості заготівельної галузі ґрунтуються на розробках таких відомих учених, як Г. Агранат, П. Алампієв, М. Бандман, О. Бернвальд, В. Большаков, В. Вітязєва, О. Гранберг, А. Евсеєнко, В. Жидєлєва, Ф. Картер, М. Котер, В. Котляков, Г. Князєва, В. Лаженцев, Г. Лузін, О. Пилясов, М. Портянко, С. Славін, Л. Стенман, Р. Шніпер та ін. Науково обґрунтували значення заготівель дикорослої та лікарсько-технічної сировини такі вчені як О. Алексєєва, Г. Богданова, Н. Борисов, Б. Васильков, Ф. Докучаєв, І. Журавльов, І. Забивкін, Ф. Захаревич, Б. Кравцев, М. Куруптєв, О. Лебєдєва, В. Монастирський, С. Нікоцадзе, О. Палкін, Д. Плотніков, Н. Петрова, Є. Преображенський, К. Ракунов, М. Розанова, О. Рогачова, Л.Синіцин, А. Смірнов, Г. Скляр, Д. Телишевський, О. Фалєєва, В. Фіженко, І. Хархардін, В. Шеволдаєв, В. Шмидт, А. Шрейбер та ін. Вагомий внесок у вирішення проблем маркетингу в споживчій кооперації зробили такі вітчизняні вчені як О. Азарян, Л. Балабанова, О. Березін, Н. Карпенко, І. Маркіна, М. Окландер, Ю. Дайновський, Л. Попова.

Незважаючи на велику кількість наукових видань, присвячених питанням заготівельної діяльності, та, зокрема, заготівель дикорослої і лікарсько-технічної сировини, існує ряд проблем, що залишаються предметом наукових дискусій. Подальшого розкриття потребують питання поглиблення теоретичного обґрунтування предмета дослідження, розробки ринковоадаптованих методик дослідження і практики їх упровадження. Зокрема, постає об’єктивна необхідність удосконалення теоретичних положень і розробки практичних рекомендацій щодо маркетингу заготівельної діяльності підприємств споживчої кооперації на ринку дикорослої та лікарсько-технічної сировини.

Актуальність зазначених проблем, практична необхідність їх вирішення обумовили вибір теми, мети та завдання дисертаційного дослідження.

Звязок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» за такими темами: «Шляхи підвищення ефективності заготівельної галузі споживчої кооперації України» (номер державної реєстрації 0109U006570), «Роль споживчої кооперації в заготівлях дикорослих харчових та лікарських рослин» (номер державної реєстрації 0109U006571). Особистий внесок дисертанта в межах дослідження полягає в розробці рекомендацій щодо вдосконалення заготівельної діяльності споживчої кооперації на ринку дикорослої та лікарсько-технічної сировини на основі концепції маркетингу.

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є обґрунтування теоретичних засад і розробка методичних і практичних рекомендацій щодо вдосконалення системи маркетингу заготівельної діяльності підприємств споживчої кооперації на ринку дикорослої та лікарсько-технічної сировини.

Для досягнення поставленої мети в дисертаційній роботі сформульовано і вирішено такі завдання:

досліджено теорію та генезис заготівельної діяльності споживчої кооперації;

проаналізовано стан і перспективи розвитку світового та національного ринків дикорослої та лікарсько-технічної сировини;

обґрунтовано сутність концепції маркетингу в заготівлі дикорослої та лікарсько-технічної сировини в споживчій кооперації;

проаналізовано використання ресурсної бази дикорослої та лікарсько-технічної сировини в споживчій кооперації;

оцінено потенціал заготівельної діяльності підприємств споживчої кооперації щодо освоєння ресурсів дикорослої та лікарсько-технічної сировини в споживчій кооперації;

досліджено сучасний стан і перспективи розвитку ринку збуту дикорослої та лікарсько-технічної сировини в споживчій кооперації;

здійснено маркетингову оцінку ринку дикорослої та лікарсько-технічної сировини в споживчій кооперації;

сформульовано напрями та завдання стратегічного планування розвитку кооперативної заготівельної галузі на принципах маркетингу;

обґрунтовано механізм упровадження маркетингу в діяльність заготівельно-переробних підприємств системи споживчої кооперації.

Об’єктом дослідження є процес формування системи маркетингу заготівельної діяльності підприємств споживчої кооперації на ринку дикорослої та лікарсько-технічної сировини.

Предметом дослідження є теоретичні, науково-методичні та практичні питання формування системи маркетингу заготівельної діяльності підприємств споживчої кооперації на ринку дикорослої та лікарсько-технічної сировини.

Методи дослідження. Теоретичною основою дослідження є наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених. Методологічною основою дослідження є загальнонаукові й емпіричні методи. Для вирішення завдань у дисертаційній роботі використовувались методи аналізу та синтезу (для деталізації об’єкта і предмета дослідження); економіко-статистичні методи (для дослідження стану розвитку заготівельної діяльності); методи експертних оцінок, анкетування (для аналізу оцінки використання ресурсної бази дикорослої та лікарсько-технічної сировини), метод узагальнення та наукової абстракції (для обґрунтування концепції маркетингу й удосконалення термінологічного апарату); метод екстраполяції (для здійснення прогнозування обсягів реалізації дикорослої та лікарсько-технічної сировини). Обробка інформаційних матеріалів здійснювалась за допомогою сучасних інформаційних технологій.

Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативно-правові акти України, матеріали з’їздів споживчої кооперації України і Постанови Ради правлінь, офіційні дані Державного комітету статистики України, статистична звітність і документація окремих організацій і підприємств споживчої кооперації України, довідкова література, праці зарубіжних і вітчизняних учених, результати власних спостережень щодо проблеми управління заготівельною галуззю споживчої кооперації, матеріали науково-практичних конференцій, дані всесвітньої мережі Інтернет.

Новизна одержаних результатів полягає у подальшому розвитку теоретичних положень і науково-методичного інструментарію впровадження системи маркетингу у заготівельну діяльність підприємств споживчої кооперації на ринку дикорослої та лікарсько-технічної сировини. Основні положення дисертації, що визначають її наукову новизну та винесені на захист, полягають у такому:

Уперше:

обґрунтовано концепцію маркетингу заготівельної діяльності підприємств споживчої кооперації на ринку дикорослої та лікарсько-технічної сировини на засадах узагальнення та наукової абстракції, сутність якої полягає в активізації заготівельної діяльності на підставі вивчення потреб споживачів і дослідження ресурсного потенціалу ринку, що дозволяє удосконалити управління кооперативними підприємствами, збільшити обсяги заготівель і підвищити ефективність діяльності. 

Удосконалено:

методичні підходи до маркетингової оцінки ринку дикорослої та лікарсько-технічної сировини, у яких, на відміну від існуючих, враховано та зіставлено потреби роздрібної торгівлі та промислових підприємств із можливостями заготівель певних видів сировини підприємствами споживчої кооперації, що дозволяє визначити перспективи розвитку заготівельної галузі;

теоретичні засади застосування понять «заготівлі» та «закупівлі», зокрема, розмежовано ці терміни, що дало можливість довести необхідність заготівельної діяльності споживчої кооперації в ринковій економіці як особливої форми оптової торгівлі, побудованої на принципах маркетингу.

Набули подальшого розвитку:

методичні підходи до формування стратегії розвитку заготівельного комплексу споживчої кооперації на основі маркетингової концепції, яка відрізняється від існуючих метою оптимізації асортиментної політики заготівельно-переробних підприємств, що дозволило розробити Програму розвитку підприємств заготівельної галузі системи споживчої кооперації;

організаційний механізм планування розвитку заготівельних підприємств споживчої кооперації у сучасних умовах, сутність якого полягає у визначенні ефективного поєднання управлінських інструментів у єдиному комплексі, що дозволяє визначити перспективні напрями досягнення мети і розвитку системи споживчої кооперації у стратегічній перспективі.

Практичне значення одержаних результатів полягає у розробці практичних рекомендацій щодо впровадження маркетингових підходів у заготівельну діяльність споживчої кооперації на ринку дикорослої та лікарсько-технічної сировини. Основні наукові положення роботи доведені до рівня методичних рекомендацій, які можуть застосовуватись у діяльності підприємств заготівельного комплексу споживчої кооперації.

До результатів, які мають практичне значення, належать такі: методика оцінки використання ресурсної бази дикорослої та лікарсько-технічної сировини, методичні підходи до впровадження маркетингу в заготівельну галузь споживчої кооперації, рекомендації щодо управління заготівельною діяльністю підприємств споживчої кооперації, інструментарій діагностики варіантів розвитку заготівельних підприємств споживчої кооперації України.

Висновки та рекомендації, запропоновані в дисертаційній роботі, прийняті до впровадження в практику діяльності Свалявської районної спілки споживчих товариств Закарпатської області (акт № 27 від 10.04.2010 р.), дочірнього підприємства Свалявської райспоживспілки «Райкоопзаготпром» (акт № 31 від 15.04.2010 р.), Кіровоградської обласної спілки споживчих товариств (акт № 15-35/245 від 20.05.2010 р.), Полтавської обласної спілки споживчих товариств (акт № 08-31/28 від 27.05.2010 р.).

Результати дисертаційного дослідження використовуються в навчальному процесі Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» при викладанні дисциплін «Маркетинг», «Стратегічний маркетинг» (довідка № 45-224\12 від 22.09.2010 р.).

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно виконаним завершеним науковим дослідженням здобувача. Теоретичні обґрунтування, практичні рекомендації та наукові результати, викладені в дисертаційній роботі та ті, що оприлюднені у наукових виданнях України, здобуті автором самостійно на основі проведеного дослідження діяльності заготівельних підприємств споживчої кооперації. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, у дисертації використано лише ті положення, які є результатом особистої роботи здобувача.

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати дослідження були схвалені на 6 міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях та семінарах, в тому числі: IV Міжнародній науково-теоретичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Соціально-економічні, політичні та культурні оцінки і прогнози на рубежі двох тисячоліть» (Тернопіль, 2006 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Господарський механізм: сутність, структура, подальше вдосконалення на сучасному етапі» (Полтава, 2008 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Споживча кооперація XXI століття: уроки трансформаційних реформ і перспективи розвитку» (Полтава, 2008 р.); III міжрегіональній науково-практичній конференції «Сучасні проблеми правової, політичної, економічної ситуації в Україні та шляхи їх вирішення» (Полтава, 2008 р.); VI Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених «Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації» (Тернопіль, 2009 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Устойчивое развитие агропромышленного комплекса: производственно-экономические, миграционные и мотивационные процессы» (Гомель, 2009 р.).

Публікації. Основні положення та результати дисертаційного дослідження опубліковані автором в 13 наукових працях загальним обсягом 3,6 друк. арк., у тому числі, 5 статей – у наукових фахових виданнях.

Обсяг та структура роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел з 187 найменувань та 18 додатків на 20 сторінках. Обсяг основного тексту дисертації становить 161 сторінку, містить 30 таблиць і 16 рисунків (з них 1 рисунок розміщено на 1 окремій сторінці).

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

У вступі обґрунтовано актуальність теми; розкрито зв’язок роботи з науковими темами; визначено мету та завдання, об’єкт, предмет і методи дослідження; визначено наукову новизну та практичне значення одержаних результатів; подано інформацію про апробацію основних положень роботи та публікації, структуру та обсяг дисертації.

У першому розділі «Теоретичні основи впровадження маркетингу заготівельних підприємств системи споживчої кооперації України» досліджено сутність та історичні аспекти розвитку заготівельної діяльності в системі споживчої кооперації України, проаналізовано стан і перспективи розвитку світового та національного ринків дикорослої та лікарсько-технічної сировини, обґрунтовано доцільність використання концепції маркетингу в заготівлі дикорослої та лікарсько-технічної сировини.

Автором доведено, що зростає зацікавленість держави у подальшому розвитку заготівельної галузі. Дослідження господарської діяльності підприємств заготівельного комплексу показали, що в організаційному плані він є складовою багатогалузевої системи споживчої кооперації України. Проведено гносеологічний і онтологічний аналіз поняття «заготівлі» та «закупівлі»; уточнено сутність поняття «заготівлі», яке, на відміну від існуючих визначень, запропоновано розглядати як окрему сферу діяльності споживчої кооперації, яка виступає компонентом заготівельно-переробного комплексу і відіграє доповнюючу роль у реалізації інтересів кооперативної торгівлі, заготівельно-переробних підприємств і пайовиків; визначення поняття «закупівлі» має інше значення, яке опосередковують, з одного боку, вплив торгівлі на виробництво щодо визначення його обсягів, удосконалення асортименту та підвищення якості товарів, а з іншого – вплив виробництва на роздрібну торгівлю, розширення реалізації, поліпшення рівня задоволеності матеріальних і культурних потреб населення.

Результати дослідження дозволили констатувати, що заготівельна діяльність відіграє важливу роль в економіці України. Акцентовано увагу на тому, що основним критерієм заготівельної діяльності споживчої кооперації повинен бути прибуток від заготівель та закупівель дикорослої та лікарсько-технічної сировини з урахуванням максимального задоволення потреб пайовиків і населення.

Особливу увагу в дисертації приділено проблемам функціонування заготівельно-переробного комплексу системи споживчої кооперації України, його місцю і ролі в національній економіці. У дисертації підкреслено, що заготівельну галузь необхідно розвивати за всіма напрями одночасно: розвиток матеріально-технічної бази, пошук нових пропозицій і заготівельників, ринків і каналів збуту, підвищення кваліфікації персоналу. Доведено, що це можливе лише за умови комплексного дослідження розвитку заготівельних підприємств системи споживчої кооперації України.

У дисертації визначено, що заготівельна діяльність є обов’язковим елементом існування споживчої кооперації і дозволяє здійснювати ефективну економічну діяльність. Освоєння нових підходів до управління показує необхідність упровадження маркетингу як одного із ринкових інструментів, який дозволяє задовольнити потреби ринку дикорослої та лікарсько-технічної сировини і поєднати інтереси господарюючих суб’єктів у цій галузі. Зокрема, запропоновано застосування маркетингового підходу до заготівлі дикорослої та лікарсько-технічної сировини з урахуванням особливостей ведення заготівель за певними принципами, що мають сприяти переходу на маркетингову концепцію діяльності заготівельних підприємств (рис. 1).

Рис. 1. Маркетинговий підхід до заготівлі дикорослої та лікарсько-технічної сировини в споживчій кооперації

У дисертації визначено, що посилення ринкових позицій заготівельних підприємств споживчої кооперації можливе завдяки упровадженню маркетингу. Серед причин, що зумовлюють необхідність впровадження маркетингу в їх діяльність, важливою є та, що дикоросла та лікарсько-технічна сировина є однією із складових видів сільськогосподарської продукції, яка, при відповідній підтримці заготівельного комплексу, може вирішити питання забезпечення продовольчої безпеки країни та стати каталізатором розвитку переробних галузей економіки України.

У другому розділі «Маркетингове дослідження стану та перспектив розвитку ринку дикорослої та лікарсько-технічної сировини» проаналізовано використання ресурсної бази дикорослої та лікарсько-технічної сировини, проведено аналіз заготівельної діяльності системи споживчої кооперації, проведено оцінку стану та перспектив розвитку ринку збуту дикорослої та лікарсько-технічної сировини.

У роботі систематизовано підходи до оцінки ресурсів і заготівель дикорослої та лікарсько-технічної сировини в Полтавській області з врахуванням структури нинішнього стану розвитку заготівельної галузі підприємств споживчої кооперації. Отримані результати засвідчили, що від погодних коливань залежить виражена періодичність врожаїв, що значно впливає на заготівельну діяльність.

За результатами анкетування визначено ресурси дикорослих плодів у закріпленій за заготівельними організаціями зоні діяльності. Ресурси, найбільш об’єктивно відображають їх товарну величину, оскільки включають реально зібрану населенням продукцію, а не умовну товарну частину. Визначено, що за допомогою анкетування можна отримати інформацію для подальшого планування та раціональної організації заготівель дикорослої продукції та про фактичну наявність у лісових угіддях практично всіх досліджених районів Полтавської області значної частки дикорослих плодів і ягід, що залишились не зібраними. Анкетування дозволяє отримати різнобічну інформацію не лише для визначення ресурсів, але і для планування та раціональної організації самої заготівельної діяльності, правильного розподілу обмежених інвестиційних ресурсів.

У роботі було проведено аналіз заготівельного обороту окремих споживспілок споживчої кооперації, що показав помітну тенденцію до збільшення. Отримані результати засвідчили, що найбільші обсяги заготівельного обороту мають Вінницька, Чернівецька, Тернопільська, Черкаська, Дніпропетровська та Сумська області, а найменші – Волинська, Житомирська, Миколаївська. Реально оцінюючи ситуацію, слід визнати, що далеко не всі суб’єкти господарювання системи використовують наявні резерви і можливості для збільшення обсягів діяльності та підвищення їх ефективності. В окремих кооперативних організаціях приріст оборотів значною мірою пов’язаний зі зростанням цін на товари і послуги, а прибутки отримані не за рахунок основної діяльності. Враховуючи стан справ у системі споживчої кооперації, динаміку політичних, економічних і соціальних процесів, доцільно впроваджувати нові підходи до організації роботи, диверсифікації господарської діяльності на базі прогресивних технологій, ринкових методів і конкурентних механізмів господарювання.

У ході дослідження фактичного стану заготівлі лікарських рослин виявлено тенденцію залежності заготівель від погодних умов і економічної ситуації в Україні. Результати аналізу дають підстави стверджувати, що облік фактичних заготівель пов’язаний з неточністю кінцевих результатів через відсутність чіткої статистичної звітності у багатьох заготівельних підприємствах. Доведено, що особливу увагу слід приділити орієнтації споживчої кооперації на закупівлю дикорослої та лікарсько-технічної сировини від населення.

У процесі дослідження визначена об’єктивна необхідність оцінки ресурсів заготівельних підприємств споживчої кооперації, що дозволить перспективно враховувати можливості нарощування потужностей виробництва переробної галузі системи споживчої кооперації, спеціалізації на окремих асортиментних позиціях через обмеженість фінансових, виробничих, природних ресурсів, оцінки можливостей окремого регіону та формування програми розвитку заготівельного комплексу, розрахунку питомої ваги кооперативних організацій в фактично досягнутому рівні використання потенціалу даного регіону за окремими товарними групами.

Отримані результати підтвердили, що серед резервів підвищення ефективності заготівельної діяльності споживчої кооперації значне місце посідає вдосконалення внутрішнього економічного механізму споживчих товариств і споживспілок, економічного регулювання відносин між окремими підрозділами, колективами, працівниками. Проведене дослідження показало, що активізація заготівельної діяльності системи споживчої кооперації дозволить сільськогосподарським виробникам вирішити проблему підвищення конкурентоздатності заготівельної галузі.

У третьому розділі «Удосконалення маркетингової політики заготівельних підприємств споживчої кооперації на ринку дикорослої та лікарсько-технічної сировини» здійснено маркетингову оцінку ринку дикорослої та лікарсько-технічної сировини, доведено доцільність механізму впровадження маркетингу в заготівельних підприємствах системи споживчої кооперації, розкрито необхідність планування розвитку кооперативної заготівельної галузі на принципах маркетингу.

Попередні дослідження вказують на те, що чинні методики впровадження маркетингу в заготівельних підприємствах споживчої кооперації не досконалі та потребують доопрацювання. Доведено, що для заготівельних підприємств як організацій, які займаються заготівлею дикорослої та лікарсько-технічної сировини, доцільно використовувати нестандартну методику впровадження маркетингу, яка базується на застосуванні спеціальної Програми, що містить комплекс заходів, котрі направлені на покращення якості та підвищення обсягів заготівлі дикорослої та лікарсько-технічної сировини, в тому числі, в особистих підсобних господарствах населення.

Сутність Програми полягає у забезпеченні функціонування та подальшому розвитку заготівельних підприємств споживчої кооперації, що дозволяє реалізувати такі завдання: підвищення ролі споживчої кооперації в розвитку місцевих ринків за рахунок збільшення об’ємів закупівлі та виробництва; розвиток кооперативної торгівлі; розширення обсягів діяльності з закупівель дикорослої та лікарсько-технічної сировини у населення в рамках єдиного комплексу «заготівля-переробка-збут»; залучення в трудові відносини населення, молоді; збереження робочих місць на діючих підприємствах; залучення населення на сезонну роботу.

Визначено, що метою запровадження Програми є забезпечення росту економіки, зайнятості та рівня життя населення України на основі оптимального залучення в державний оборот біоресурсів і розвитку підприємств з заготівлі та переробки дикорослої та лікарсько-технічної сировини за рахунок підвищення їх конкурентоспроможності. Визначено умови та гарантії забезпечення Програми розвитку підприємств заготівельної галузі системи споживчої кооперації (рис. 2).

             Гарантії

реалізації

Програми

Умови реалізації Програми

 

Рис. 2. Га

Рис. 2. Гарантії та умови реалізації Програми розвитку підприємств заготівельної галузі системи споживчої кооперації

Акцентовано увагу на тому, що стратегічною метою Програми є активізація діяльності системи споживчої кооперації через застосування маркетингового підходу для підвищення ефективності заготівельних підприємств. Доведено, що за умови ефективної реалізації стратегічної мети Програми буде створено цілісний механізм упровадження комплексу маркетингу для формування сприятливих економічних організаційних умов роботи заготівельних підприємств споживчої кооперації.

Основна місія споживчої кооперації полягатиме у визначенні економічної, соціальної та науково-технічної політики розвитку споживчої кооперації, участь у розробці державних Програм і реалізації переваг кооперації як соціально-орієнтованої системи. Локальними цілями даної Програми є: підвищення конкурентоспроможності підприємств заготівельної галузі на українських ринках і за кордоном, ріст обсягів виробництв і прибутку підприємств із заготівлі та переробки дикорослої та лікарсько-технічної сировини, технічне переоснащення підприємств галузі на основі інноваційних технологій, створення нових робочих місць, збільшення податкових надходжень до бюджету.

Розроблена Програма розрахована на перспективу, повинна забезпечити заготівельні підприємства чіткими планами. Вона дозволить сконцентрувати зусилля на вирішальних напрямах роботи і, як наслідок, створить основу для динамічного, гнучкого реагування на мінливість сучасного міжнародного ринку дикорослої та лікарсько-технічної сировини і забезпечить стабільний розвиток кооперативної заготівельної галузі. У роботі визначено підходи до розвитку кооперативної заготівельної галузі, впровадження яких забезпечить мінімальний, максимальний і оптимальний рівні функціонування складної динамічної системи споживчої кооперації (табл. 1).

Таблиця 1

Рівні розвитку заготівельної галузі споживчої кооперації

Рівень

Використання ресурсів

Орієнтири

Мінімальний

Часткове

Прибуток, достатній для продовження заготівельної діяльності

Максимальний

Повне

Максимізація

об’єму заготівель

усіх видів

дикорослої

продукції

Оптимальний

Раціональне, найбільш

ефективне

Прибуток, що забезпечує динамічний розвиток заготівельної галузі

У дослідженні проведено оцінку кадрового потенціалу заготівельних підприємств за відносними формалізованими показниками, що дозволяє забезпечити відповідність кадрового потенціалу загальній меті підприємства. Для порівняльного аналізу доцільно використовувати запропонований індикатор якості кадрів, який слід здійснювати за такою формулою:

I = ko kv km 100%,      (1)

де ko – коефіцієнт освіти;

   kv – коефіцієнт віку;

   km – коефіцієнт мотивації.

Коефіцієнт освіти розраховується як відношення кількості спеціалістів з вищою освітою до загальної кількості спеціалістів організації:

kо = Cv\ Cz,       (2)

де Cv – кількість спеціалістів з вищою освітою,

    Cz – загальна кількість спеціалістів в організаціії.

Коефіцієнт віку розраховується як відношення кількості спеціалістів у найбільш працездатному віці до загальної кількості спеціалістів:

kv = Cp\ Cz,       (3)

де Cp – кількість спеціалістів у віці з 30 до 50 років;

    Cz – загальна кількість спеціалістів в організації.

Коефіцієнт мотивації розраховується як відношення середньої заробітної плати в організації до середньої заробітної плати в галузі:

km = R1\Rz ,       (4)

де R1 – середня заробітна плата в організації;

    Rz – середня заробітна плата у відповідній галузі.

Запропонована модель сприятиме вихованню сучасних досвідчених професійних керівників з ринковим мисленням. Доведено, що, успіх кооперативних заготівельних підприємств залежить від організації і ефективності роботи служб маркетингу. Важливим є формування і реалізація системою споживчої кооперації замовлення на підготовку кваліфікованих спеціалістів в області маркетингу, проведення курсів підвищення кваліфікації і перепідготовки керівників і спеціалістів усіх рівнів управління.

Розроблена Програма створює підґрунтя для динамічного, гнучкого реагування на мінливість сучасного ринку дикорослої та лікарсько-технічної сировини, що забезпечить стабільний розвиток заготівельних підприємств споживчої кооперації. Проведений аналіз і практична реалізація заходів щодо впровадження маркетингу в діяльність заготівельних підприємств споживчої кооперації сприятиме підвищенню рентабельності та зміцненню їх конкурентних позицій. Зважаючи на це, визначено, що запропоноване в дисертації комплексне дослідження сприятиме формуванню та подальшому розвитку заготівельної галузі споживчої кооперації та зміцненню ринкових позицій підприємств заготівельного комплексу, ефективному використанню їх можливостей.

ВИСНОВКИ

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано нове вирішення актуального наукового та практичного завдання – розробки теоретичних основ і практичних рекомендацій щодо формування системи маркетингу заготівельної діяльності підприємств споживчої кооперації на ринку дикорослої та лікарсько-технічної сировини.

Результати проведеного дослідження дозволяють зробити такі висновки:

 1.  На основі аналізу теоретичних та історичних аспектів розвитку заготівельної діяльності розглянуто сутність поняття «заготівлі». Зокрема, узагальнено сутність понять «заготівлі» та «закупівлі», визначено особливості їх формування на заготівельних підприємствах. Актуалізоване поняття «заготівлі» дозволяє визначити, що заготівельна галузь є особливою формою гуртової торгівлі, що відіграє важливу роль у системі споживчої кооперації і економіці України. Відзначено, що розвиток споживчої кооперації в сучасних умовах характеризується звуженням масштабів господарської діяльності, різким погіршенням соціально-економічного потенціалу підприємств і послабленням соціальної місії. Дослідження тенденцій розвитку споживчої кооперації та країни в цілому дало змогу довести, що однією з умов підвищення ефективності заготівель є динамічний розвиток національної економіки.
 2.  Аналіз стану світового та національного ринку дикорослої та лікарсько-технічної сировини дозволив довести необхідність його перспективного розвитку та інтересу держави до цього питання. Зазначено, що експорт дикорослої та лікарсько-технічної сировини є вигідним через сприятливу кон’юнктуру світового ринку і можливості отримання фінансової вигоди. Враховуючи, що основною складовою ресурсного потенціалу в багатьох країнах є дикоросла і лікарсько-технічна сировина, доведено, що функціонування світового та національного ринків дикорослої та лікарсько-технічної продукції дає змогу підвищити ефективність використання ресурсів, зміцнює матеріально-технічну базу зберігання, поліпшує кредитне забезпечення суб’єктів ринку. Запропоновано класифікацію дикорослої та лікарсько-технічної сировини залежно від каналів реалізації, що дає можливість визначити перспективні канали збуту. Зазначено, що розвиток заготівельних підприємств здійснюється в умовах ризику невизначеності та визначено чинники, що на них впливають.
 3.  Обґрунтовано сутність використання концепції маркетингу в заготівлі дикорослої та лікарсько-технічної сировини. Визначена роль маркетингу в організації ведення заготівель, запропоновано маркетингові підходи в заготівлі дикорослої продукції, які об’єднані за певними принципами, що сприяють переходу на маркетингову концепцію діяльності заготівельних підприємств, організацію виробничого процесу, сприяють сталому розвитку та підвищенню ролі заготівельного комплексу в економіці держави. Виділено основні елементи комплексу маркетингу, які визначаються характеристиками цільового ринку; досліджено трансформацію цих елементів, запропоновано два додаткових елементи – місцеположення та персонал, за допомогою яких можливо більш точно виявити специфічні потреби споживачів і задовольнити їх потреби.
 4.  Проаналізовано ресурсну базу дикорослої та лікарсько-технічної сировини в Україні. Проведена оцінка потенціалу стану ресурсної бази заготівель споживчої кооперації, що дає можливість кооперативним організаціям оптимально вибирати асортимент для експорту продукції, визначати спеціалізацію асортиментних позицій з урахуванням обмеженості фінансових, виробничих, природних ресурсів; оцінювати можливості окремого регіону в розширенні заготівель і розраховувати питому вагу заготівель кооперативних організацій у регіоні для визначення рівня конкуренції. Проведене маркетингове дослідження ринку дикорослої і лікарсько-технічної сировини дало змогу отримати об’єктивну інформацію про розмір реальних природних ресурсів і можливості їх заготівель, що може слугувати базою для планування діяльності кооперативних заготівельних організацій і раціональної організації збору рослин населенням. Відзначено, що анкетування вирішує проблему визначення ресурсів дикорослих плодів у зоні діяльності заготівельних організацій, що дозволяє найбільш об’єктивно відображати їх товарну величину. Запропоновано виявити біологічні і товарні ресурси дикорослої та лікарсько-технічної сировини та оцінити ефективність їх використання, що пояснюється необхідністю забезпечення максимального збереження та повного відновлення існуючих масивів лікарських рослин, створення нагляду за динамікою їх запасів, періодичністю збору і темпами відновлення.
 5.  Оцінено потенціал заготівельної діяльності підприємств споживчої кооперації. На основі проведеного аналізу визначено, що дикоросла та лікарсько-технічна сировина становить найбільшу частку в заготівельному обороті системи споживчої кооперації. Проаналізовано рівень матеріально-технічної бази заготівельних підприємств і його важливість у підвищенні ефективності заготівель. Зазначено, що в 90-х рр. була суттєво зруйнована матеріально-технічна база системи споживчої кооперації, проте останнім часом заготівельні організації відновлюють своє господарство, цьому сприяє політика споживчої кооперації, спрямована на відродження заготівельної галузі. Відзначена соціальна спрямованість заготівель, яка сприяє розвитку села, денатуралізації доходів сільського населення, підвищенню його платоспроможності.

6. У ході дослідження сучасного стану і перспективи розвитку ринку збуту дикорослої та лікарсько-технічної сировини було виявлено зростання попиту на внутрішньому та світовому ринках, нестабільність кон’юнктурних коливань, що вимагає від заготівельних підприємств своєчасної адаптації системи збуту до змін зовнішнього середовища й обумовлює необхідність використання такого інструменту маркетингу як сегментація ринку збуту. Встановлено, що ефективність діяльності кооперативних заготівельних підприємств залежить від вдало вибраних каналів реалізації продукції та методів збуту.

 1.  На основі проведеної маркетингової оцінки ринку дикорослої та лікарсько-технічної сировини визначено основні фактори впливу на ефективність заготівельної діяльності підприємств, а саме: залежність від кліматично-географічних умов; обмеженість природних ресурсів; сезонність виробництва; висока кореляція між якістю кінцевого продукту та строками й умовами зберігання, транспортування та реалізації. З метою підвищення ефективності діяльності запропоновано вдосконалити правове забезпечення, узгодити його з міжнародними стандартами; розробити механізм регулювання ринку дикорослої продукції; раціонально розмістити промислові насадження лікарсько-технічної сировини; впровадити інноваційні технології збору й обробки дикорослих плодів і ягід; активізувати інвестиційну політику; розширити доступ заготівельників лікарсько-технічної сировини до кредитних ресурсів на пільгових умовах. Розроблено методику дослідження оцінки ресурсів дикорослої та лікарсько-технічної сировини в трьох вимірах, що дозволяє вибрати найбільш оптимальний асортимент з метою максимізації ефективності заготівельної діяльності.
 2.  Запропоновано планування стратегічного розвитку кооперативної заготівельної галузі на принципах маркетингу. Обґрунтовано мінімальний, максимальний і оптимальний рівні функціонування заготівельної галузі як складної динамічної системи. Визначено цілі, перспективні напрями й умови реалізації маркетингової діяльності, які відображені в Програмі, що передбачають орієнтацію органів управління на досягнення цілей щодо конкурентоспроможності заготівельних підприємств з урахуванням особливостей, характерних суб’єктам заготівельної галузі. Програмою передбачена активізація маркетингових стратегій для забезпечення ефективності та стійкого розвитку заготівельних підприємств. Запропоновано стратегію розвитку кооперативної заготівельної галузі на принципах маркетингу з урахуванням таких можливостей, як інтенсивний, інтеграційний розвиток і диверсифікації, яка забезпечить заготівельні підприємства перспективою діяльності, дозволить сконцентрувати зусилля на вирішальних напрямах роботи і забезпечить стабільний розвиток.
 3.  Обґрунтовано механізм упровадження маркетингу в діяльність заготівельних підприємств споживчої кооперації України. Зокрема, з метою створення відповідного механізму впровадження маркетингу розроблено методичний підхід щодо оцінки кадрового потенціалу за відносними формалізованими показниками, що дозволяє забезпечити відповідність кадрового потенціалу загальній меті підприємства, зумовити створення дієвої системи управління маркетингом і активізувати діяльність відповідних підрозділів і фахівців, що дозволить збільшити обсяги заготівлі дикорослої та лікарсько-технічної сировини.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Статті у наукових фахових виданнях

 1.  Бондаренко В. М. Прибутковість заготівельно-переробних підприємств на ринку дикорослої та лікарсько-технічної сировини / В. М. Бондаренко // Економіка: проблеми теорії та практики. Т. I, вип. 214 : зб. наук. пр. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2006. – С. 181–186.
 2.  Бондаренко В. М. Кризовий стан сировинної бази лікарських рослин України та способи його поліпшення / В. М. Бондаренко // Науковий вісник ПУСКУ. – 2008. – № 1 (26). – С. 158–162. – (Серія «Економічні науки»).
 3.  Юрко І. В. Маркетингові дослідження ринку дикорослої продукції в Україні / І. В. Юрко, В. М. Бондаренко // Вісник Хмельницького національного університету. – 2008. – Т. 1, № 2. – С. 78–81. – (Економічні науки). Особистий внесок: обґрунтовано основні фактори, які впливають на ринок дикорослої продукції в Україні.
 4.  Бондаренко В. М. Перспективи впровадження маркетингу в заготівельно-переробних підприємствах системи споживчої кооперації України / В. М. Бондаренко // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету. – 2009. – Вип. 1 (33). – С. 196–203.
 5.  Юрко І. В. Маркетингові підходи у формуванні заготівельно-збутової політики кооперативних підприємств / І. В. Юрко, В. М. Бондаренко // Науковий вісник ПУСКУ. – 2009. – № 4 (35). – С. 69–73. – (Серія «Економічні науки»). Особистий внесок: обґрунтовано підхід до впровадження маркетингу в кооперативну заготівельну галузь.

В інших виданнях

 1.  Бондаренко В. М. Вирощування лікарських рослин – справа прибуткова / В. М. Бондаренко // Соціально-економічні, політичні та культурні оцінки і прогнози на рубежі двох тисячоліть : тези доп. IV Міжнар. наук.-теорет. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених. – Тернопіль, 2006. – С. 10–11. Ч.1. Соціально-економічні, політичні та культурні оцінки і прогнози на рубежі двох тисячоліть.
 2.   Бондаренко В. М. Стан і перспективи розвитку організації заготівель дикорослої та лікарсько-технічної сировини в системі споживчої кооперації України / В. М. Бондаренко // Господарський механізм: сутність, структура, подальше вдосконалення на сучасному етапі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 18–19 квіт. 2008 р. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – С. 245–247.
 3.   Бондаренко В. М. Зародження і розвиток кооперативного руху в Україні / В. М. Бондаренко // Споживча кооперація XXI століття: уроки трансформаційних реформ і перспективи розвитку: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 20–21 листоп. 2008 р. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – С. 36–39.
 4.  Бондаренко В. М. Упровадження маркетингу в кооперативну заготівельну галузь / В. М. Бондаренко // Сучасні проблеми правової, політичної, економічної ситуації в Україні та шляхи їх вирішення : матеріали III Міжрегіональної наук.-практ. конф., 11 груд. 2008 р. – К. : Міжрегіональна академія управління персоналом; Всеукраїнський університет, 2008. – С. 23–25.
 5.  Бондаренко В. М. Основні тенденції розвитку маркетингових досліджень ринку збуту дикорослої та лікарсько-технічної сировини / В. М. Бондаренко // Актуальні проблеми забезпечення економічної безпеки України : зб. тез доп. II наук.-практ. семінару з міжнародною участю, (Тернопіль 16-18 грудня 2008 р.). – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – С. 31–33.
 6.  Бондаренко В. М. Особливості використання концепції маркетингу на заготівельно-переробних підприємствах / В. М. Бондаренко. // Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації. Ч. 1 : зб. тез доповідей VI Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009.  С. 131–133.
 7.  Юрко И. В. Состояние и стратегические направления развития заготовительной отрасли потребительской кооперации на принципах маркетинга / И. В. Юрко, В. М. Бондаренко // Устойчивое развитие агропромышленного комплекса : производственно-экономические, миграционные и мотивационные процессы : материалы междунар. науч.-практ. конф., посвященной 45-летию БТЭУ, 1011 ноябр. 2009 г. Гомель : БТЭУ. С. 6367. Особистий внесок: обґрунтовано практичне застосування маркетингу в кооперативній заготівельній галузі.

АНОТАЦІЯ

Бондаренко В.М. Маркетинг заготівельної діяльності підприємств споживчої кооперації на ринку дикорослої та лікарсько-технічної сировини. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». – Полтава, 2011.

Дисертація присвячена розробці теоретичних засад і практичних рекомендацій щодо формування маркетингу заготівельної діяльності підприємств споживчої кооперації України на ринку дикорослої та лікарсько-технічної сировини.

У дисертації узагальнено теоретичні основи процесу формування розвитку заготівельної діяльності системи споживчої кооперації. Проаналізовано сучасний стан і тенденції розвитку заготівельних підприємств системи споживчої кооперації України. Досліджено теорію та генезис заготівельної діяльності споживчої кооперації; проаналізовано стан і перспективи розвитку світового та національного ринків дикорослої та лікарсько-технічної сировини; обґрунтовано сутність і доцільність використання концепції маркетингу в заготівлі дикорослої та лікарсько-технічної сировини в споживчій кооперації; проаналізовано використання ресурсної бази дикорослої та лікарсько-технічної сировини в споживчій кооперації; оцінено потенціал заготівельної діяльності підприємств споживчої кооперації з освоєння ресурсів дикорослої та лікарсько-технічної сировини; досліджено сучасний стан і перспективи розвитку ринку збуту дикорослої та лікарсько-технічної сировини споживчої кооперації; здійснено маркетингову оцінку ринку дикорослої та лікарсько-технічної сировини в споживчій кооперації; сформульовано напрями та завдання стратегічного планування розвитку кооперативної заготівельної галузі на принципах маркетингу; обґрунтовано механізм упровадження маркетингу в діяльність заготівельно-переробних підприємств системи споживчої кооперації.

Ключові слова: маркетинг, заготівлі, споживча кооперація, ринок дикорослої та лікарсько-технічної сировини, заготівельні підприємства, стратегія розвитку заготівельних підприємств, ресурсна база, заготівельна діяльність.

АННОТАЦИЯ

Бондаренко В.М. Маркетинг заготовительной деятельности предприятий потребительской кооперации на рынке дикорастущего и лекарственно-технического сырья. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.04 – экономика и управление предприятиями (по видам экономической деятельности). – Высшее учебное заведение Укоопсоюза «Полтавский университет экономики и торговли». – Полтава, 2011.

Диссертационная работа посвящена исследованию недостаточно изученных теоретических, методических и практических аспектов управления эффективностью маркетинговой деятельности заготовительных предприятий потребительской кооперации Украины на рынке дикорастущего и лекарственно-технического сырья.

В первом разделе диссертации «Теоретические основы внедрения маркетинга заготовительных предприятий системы потребительской кооперации» рассмотрена сущность понятий «заготовки», «закупки» в сфере предмета исследования. Проанализировано современное состояние и тенденции развития заготовительно-перерабатывающих предприятий потребительской кооперации Украины на основании комплексного анализа статистических и экспериментальных данных; осуществлен анализ факторов влияния и условий развития заготовительно-перерабатывающего комплекса. Раскрывается сущность системы потребительской кооперации; изучены исторические предпосылки и современные тенденции развития заготовительной деятельности потребительской кооперации с учетом реализации данного проекта.

Во втором разделе «Маркетинговое исследование состояния и перспектив развития рынка дикорастущего и лекарственно-технического сырья» изучена ресурсная база сферы заготовок дикорастущей продукции, проведен анализ заготовок дикорастущей продукции потребительской кооперации в регионе и рассмотрена эффективность работы организаций потребительской кооперации. Проведено исследование рынка дикорастущего и лекарственно-технического сырья. Осуществлено исследование развития состояния заготовительной деятельности системы потребительской кооперации Украины по освоению ресурсов, также определены состояние и перспективы развития рынка сбыта дикорастущего и лекарственно-технического сырья. По результатам исследования проведен анализ заготовительного оборота потребительской кооперации по отдельным потребсоюзам и определены главные предпосылки развития заготовительной деятельности потребительской кооперации Украины.

В третьем разделе «Усовершенствование маркетинговой политики заготовительных предприятий потребительской кооперации на рынке дикорастущего и лекарственно-технического сырья» обоснована необходимость планирования развития кооперативной заготовительной отрасли на принципах маркетинга; предложена Программа развития заготовительной деятельности системы потребительской кооперации Украины. Осуществлена диагностика состояния и механизма внедрения маркетинга в заготовительную отрасль, проведена оценка возможностей его усовершенствования. Разработана методика формирования заготовительно-перерабатывающего комплекса системы потребительской кооперации Украины в современных экономических условиях хозяйствования.

Ключевые слова: маркетинг, заготовки, потребительская кооперация, рынок дикорастущего и лекарственно-технического сырья, заготовительные предприятия, стратегия развития заготовительных предприятий, ресурсная база, заготовительная деятельность.

SUMMARY

Bondarenko V.M. Marketing of Purveyance activity of Consumer Cooperatives on the Market of Wild Yrowing and Medical and Technical Raw Materials. – Manuscript.

Dissertation for the Candidate of Economics Degree in specialty 08.00.04 – Economics and Management of Enterprises (according to the types of economic activity). Poltava University of Economics and Trade. – Poltava, 2011.

Dissertation is devoted to working out theoretical basis and scientifically substantiated suggestions how to implement marketing on Purveying and Processing Enterprises of Consumer Cooperatives in Ukraine.

The dissertation gives research and generalization of theoretical basis of purveying activity and development of Consumer Cooperatives enterprises in Ukraine development; analysis of contemporary condition and development tendencies of purveying and processing enterprises of Consumer Cooperatives in Ukraine on the basis of complex analysis of statistic and experimental data; analysis of influence factors and conditions of developing purveying and processing complex. The dissertation deepens theoretical footing of “purveying” and ”buying” notions; improves conceptual approaches to implementing marketing to purveying and processing enterprises; works out methods of evaluating purveying basis of raw materials. Research of wild growing and medical and technical raw materials market and the most developed regions of this branch was conducted.

Diagnostics of condition and implementing mechanism of marketing in purveying industry was done, evaluation of opportunities of its improvement was conducted. Directions of improving and methods of forming purveying and processing complex of Consumer Cooperatives in Ukraine in the economic conditions of management were worked out.

Key words: marketing, purveyance, consumer cooperatives, wild growing and medical and resource technical raw materials market, purveying and processing enterprises, base development strategy of purveying and processing complex, purveying activity.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

4611. Основные понятия класса, объекта и основных компонентов, используемых в Delphi 899.5 KB
  Наследуя все лучшие стороны языка Pascal и дополняя их современными технологиями программирования, основанными на идеологии объектно-ориентированного программирования, язык Delphi позволяет разработчикам использовать все важнейшие достижени...
4612. Объектно-ориентированного программирования и их реализация в системе разработки программ Delphi 1.67 MB
  Введение Сложность современного программного обеспечения требует от разработчиков владения наиболее перспективными технологиями его создания. Одной из таких технологий на настоящий момент является объектно-ориентированное программирование (ООП), при...
4613. Составление схем алгоритмов задач средней сложности с использованием возможностей программных средств 663 KB
  Введение Важным этапом разработки программы является составление схемы алгоритма решения поставленной задачи. При составлении схемы алгоритма следует придерживаться определенных стандартов в изображении элементов схемы. Для изображения схем алгоритм...
4614. Программирование выражений и операторов на языке Delphi 200.5 KB
  Главную часть программы на языке Delphi составляет раздел операторов, в котором реализуется алгоритм решения поставленной задачи, т.е. именно в нем с предварительно описанными переменными, константами, значениями функций и т.п. выполняются...
4615. Написание и использовании пользовательских подпрограмм на языке Delphi 159 KB
  В практике программирования довольно часто встречается ситуация, когда одну и ту же группу операторов, реализующих определенную цель, требуется повторить без изменений в нескольких других местах программы. Чтобы избавить программиста от сто...
4616. Разработка программ, использующих массивы, множества и записи 386.5 KB
  Тип в программировании – это множество, для которого оговорен некоторый набор операций над элементами. Сами элементы множества называются объектами или значениями данного типа. Типы realиinteger – это числовые множеств...
4617. Разработка программ, включающих данные файлового типа 298 KB
  Цель работы: приобретение практических навыков в разработке программ, включающих данные файлового типа Содержание работы: Программирование работы с файлами последовательного доступа. Программирование работы с файлами произвольного...
4618. Создание приложений в визуальной интегрированной среде разработки Delphi 314 KB
  Цель работы: привитие практических навыков написания приложений в визуальной интегрированной среде разработки Delphi. Содержание работы: Создание простейших приложений. Программирование калькулятора. Создание генератора надежных парол...