72032

Підвищення якості електричної енергії в системах електропостачання об’єктів будівництва фільтрами струмів нульової послідовності

Автореферат

Энергетика

В даній роботі розглянуті питання повязані з використанням саме автотрансформаторних ФСНП в СЕ обєктів будівництва. Необхідність використання ФСНП в СЕ обєктів будівництва повязана з тим що в таких системах зявилась велика кількість однофазних електроприймачів з нелінійним...

Украинкский

2014-11-17

2.02 MB

2 чел.

18

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Безручко Вячеслав Михайлович

УДК 621.31:621.314.223

Підвищення якості електричної енергії
в системах електропостачання об’єктів будівництва фільтрами струмів нульової послідовності

Спеціальність 05.09.03  «Електротехнічні комплекси та системи»

АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук

Чернігів – 2011


Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі електричних систем і мереж Чернігівського державного технологічного університету Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, м. Чернігів.

Науковий керівник – доктор технічних наук, професор
Пентегов Ігор Володимирович,
Чернігівський державний технологічний університет
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України,
професор кафедри електричних систем і мереж
.

Офіційні опоненти:  – доктор технічних наук, професор
Ямненко Юлія Сергіївна,
Національний технічний університет
України «
Київський політехнічний інститут»,
професор кафедри промислової електроніки;

– кандидат технічних наук, доцент
Іванець Сергій Анатолійович,
Чернігівський державний технологічний університет
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України,
доцент кафедри промислової електроніки.

Захист дисертації відбудеться  „ 28 ” вересня 2011 р. о 14 годині на
засіданні спеціалізованої вченої ради К 79.051.03 в Чернігівському державному технологічному університеті Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України за адресою: 14027, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95, тел. 3-16-51.

 

З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Чернігівського державного технологічного університету Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України за вищевказаною адресою.

Автореферат розіслано „ 26” серпня 2011 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

Р.В. Заровський


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

В даний час в діючих системах електропостачання (СЕ) збільшується кількість електроприймачів з нелінійним навантаженням, внаслідок цього в таких системах зростають амплітуди вищих гармонік напруги та струму. В СЕ вищі гармоніки струму призводять до зростання втрат електричної енергії, прискорення старіння ізоляції проводів і кабелів, перегріву і руйнуванню нульових робочих провідників, помилкового спрацювання запобіжників і автоматичних вимикачів, спотворення форми живлячої напруги. Вищі гармоніки напруги призводять до збоїв в роботі технологічного устаткування і фізичного виходу його з ладу. Тому в усіх промислово розвинутих країнах світу особливу увагу приділяють проблемі підвищення якості електричної енергії.

Найбільш вагомий внесок у вирішення задач, пов’язаних з підвищенням якості електричної енергії, внесли відомі науковці і фахівці: А.К. Шидловський, А.Ф. Жаркін, І.В. Волков, В.Г. Кузнєцов, І.В. Жежеленко, І.В. Пентегов, А.В. Самков, А.Д. Музиченко, Ю.С. Саєнко, Н.Н. Капличний, В.А. Новський, Ю.С. Ямненко (Петергеря), D.A. Paice, M.I. Levin, T.H. Barton та ін.

Зниження амплітуд вищих гармонік струму досягається використанням активних і пасивних пристроїв. Першочергова увага приділяється пасивним пристроям тому, що активні пристрої складні, високозатратні та не завжди надійні в експлуатації. До основних пасивних пристроїв відносяться: індуктивно-ємнісні фільтри, фазозсувні трансформаторні і автотрансформаторні фільтри вищих гармонік струму та трансформаторні і автотрансформаторні фільтри струмів нульової послідовності (ФСНП). В даній роботі розглянуті питання, пов’язані з використанням саме автотрансформаторних ФСНП в СЕ об’єктів будівництва.

Актуальність теми. Необхідність використання ФСНП в СЕ об’єктів будівництва пов’язана з тим, що в таких системах з’явилась велика кількість однофазних електроприймачів з нелінійним навантаженням, які навіть при їх рівномірному розподілі по фазах завантажують нульовий робочий провідник гармоніками струму, які кратні трьом. При цьому діюче значення струму в нульовому робочому провіднику може перевищувати діюче значення струму у фазних провідниках, що призводить до перегріву нульового робочого провідника, спотворення форми напруги та додаткових втрат електроенергії в СЕ.

Теорії ФСНП присвячено багато робіт, в яких запропоновано велика кількість схемних та конструкторських рішень ФСНП, методи рішення задачі вибору раціонального місця встановлення фільтрів в СЕ для зменшення напруги нульової послідовності, доведено ефективність застосування ФСНП для фільтрації вищих гармонік струмів. Однак особливостям застосування ФСНП для зниження амплітуд вищих гармонік струму в СЕ об’єктів будівництва приділено недостатньо уваги.

Крім цього сучасні правила улаштування електроустановок вимагають використання в об’єктах будівництва лише автотрансформаторних пристроїв сухого типу. Але це призводить до збільшення вартості фільтру, що разом зі складністю технології виготовлення ФСНП затримує їх широке використання.

У зв’язку з цим дисертаційна робота присвячена створенню схемо-технічних рішень ФСНП з меншими масовартісними показниками, вдосконаленню конструкцій існуючих ФСНП та розробці принципів розв’язання задачі раціонального розміщення ФСНП на плані існуючої СЕ об’єкта будівництва для зниження амплітуд вищих гармонік напруги, струму в нульовому робочому провіднику та втрат електричної енергії.

Зв'язок роботи з науковими планами, програмами, темами. Науково-дослідна робота проводилась відповідно до Закону України «Про пріоритетні напрямки розвитку науки і техніки» в рамках науково-дослідної теми «Розробка заходів по зменшенню втрат електроенергії, які обумовлені присутністю в електричній мережі вищих гармонік струму та напруги» (державний реєстраційний номер 0106U009772) та наукового напрямку кафедри електричних систем і мереж Чернігівського державного технологічного університету «Підвищення ефективності роботи електричних мереж».

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є створення схемо-технічних рішень ФСНП з меншими масовартісними показниками, вдосконалення конструкції існуючих ФСНП та розробка принципів розв’язання задачі раціонального розміщення ФСНП на плані існуючої СЕ об’єкту будівництва, що зменшить вартість та збільшить ефективність заходів по підвищенню якості та зменшенню втрат електроенергії в СЕ об’єктів будівництва.

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити наступні задачі:

–  виконати порівняльний аналіз існуючих схемних рішень ФСНП за масогабаритними та основними технічними показниками;

–  розробити схемо-технічні рішення ФСНП, які забезпечують підвищення якості електроенергії і мають низьку масовартість;

–  розробити математичні моделі ФСНП, які дозволять знаходити параметри конструкції фільтру, при яких він має мінімальну масу або вартість, та порівняти на їх основі існуючі і запропоновані ФСНП за масою і вартістю;

–  створити фізичну модель запропонованого ФСНП та експериментально перевірити справедливість отриманих теоретичних результатів роботи;

–  розробити принципи розв’язання задачі раціонального розміщення ФСНП на плані існуючої СЕ об’єкта будівництва для зниження амплітуд вищих гармонік напруги, струму в нульовому робочому провіднику та втрат електричної енергії.

Об'єктом дослідження є СЕ об’єкту будівництва з ФСНП.

Предметом  досліджень є енергетичні та електромагнітні процеси, що протікають в СЕ з ФСНП та впливають на якість електричної енергії.

Методи  дослідження. Для вирішення поставлених у дисертації задач використовувалась теорія електричних кіл, теорія подібності, положення фундаментальної теорії лінійних і нелінійних електротехнічних систем, метод гармонійного аналізу та математичне й фізичне моделювання.

Математичні розрахунки виконані здобувачем на персональному комп’ютері з використанням математичного пакету Mathcad.

Наукова новизна отриманих результатів. У дисертації особисто здобувачем отримані наступні наукові результати:

–  вперше запропоновано метод рішення задачі раціонального розміщення ФСНП на плані існуючої СЕ об’єкту будівництва, який базується на відображенні в схемах заміщення нелінійних навантажень відповідними генераторами струму вищих гармонік та враховує не лише значення амплітуд гармонік напруги в вузлах системи, але й значення амплітуд гармонік струму в нульовому робочому провіднику та втрати електроенергії в СЕ, що дозволяє знизити амплітуди вищих гармонік напруги і струму та заощадити електричну енергію;

–  отримано аналітичні залежності опору нульової послідовності фільтру і струму розузгодження для запропонованих в роботі схемних рішень ФСНП, що дозволяє отримати цільові характеристики фільтру ще на стадії його проектування;

–  розроблено математичні моделі відомих і запропонованих в роботі ФСНП з використанням існуючої математичної моделі трансформатора з урахуванням опору нульової послідовності фільтру, що дозволяє на стадії проектування досягти таких конструкторсько-технологічних рішень, які забезпечують зниження маси і (або) вартості ФСНП;

–  запропоновано методи розрахунку індуктивності нульової послідовності обмоток ФСНП для котушок з біфілярними обмотками та обмотками, шари яких чергуються, що використовують індуктивність розсіювання обмоток з врахуванням перехресного розташування проводів в шарах обмоток та параметрів магнітопроводу, що дозволяє досягти раціональних техніко-економічних характеристик ФСНП.

Практичне значення отриманих результатів роботи полягає у можливості їх використання при створенні ФСНП та встановленні їх в СЕ об’єктів будівництва, що дозволить підвищити якість електричної енергії та заощадити її поруч зі зниженням загальних витрат.

Отримані наукові результати дозволили:

–  запропонувати схемні рішення трифазно-двофазних ФСНП, які відрізняються від існуючих більш високою технологічністю виготовлення та поліпшеними умовами охолодження обмоток;

–  на основі розроблених математичних моделей ФСНП провести об’єктивний порівняльний аналіз відомих і запропонованих в роботі ФСНП, що дозволяє вибрати схемні та конструкторські рішення ФСНП з поліпшеними масовартісними показниками, виходячи з вимог до фільтрів і можливостей виробництва;

–  розробити рекомендації по застосування котушок з біфілярними обмотками та обмотками, шари яких чергуються, для отримання мінімальних значень індуктивності нульової послідовності обмоток фільтру;

–  запропонувати ефективні способи підвищення технологічності виготовлення автотрансформаторного ФСНП шляхом переходу на навиті осердя особливої конструкції і виготовлення котушок з обмотками, шари яких чергуються.

Результати дослідження використовуються в навчальному процесі Чернігівського державного технологічного університету Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України (м. Чернігів, Україна) для підготовки фахівців за спеціальністю 7.05070102 «Електричні системи і мережі».

Отримані в дисертаційній роботі результати впроваджено у ТОВ «КП ЕНРІ» (м. Київ, Україна) та «Mirus International Inc» (м. Онтаріо, Канада).

Особистий внесок здобувача. Наукові положення і результати, викладені в дисертації, отримані здобувачем особисто.

У наукових працях, опублікованих у співавторстві, особисто здобувачеві належить: в [1-3] – порівняльний аналіз схемних рішень існуючих ФСНП по масогабаритним показникам, визначення найбільш перспективних схем та розробка нових схемних рішень; в [4] – аналітичні залежності опору нульової послідовності фільтру і струму розузгодження для запропонованих схемних рішень ФСНП;
в [5] – метод розрахунку індуктивності нульової послідовності обмоток ФСНП для котушок з обмотками, шари яких чергуються; в [6] – розробка математичних моделей відомих і запропонованих в роботі ФСНП; порівняльний аналіз конструкторсько-технологічних рішень, що забезпечують покращення техніко-економічних показників фільтрів; в [7] – метод рішення задачі раціонального розміщення ФСНП на плані існуючої СЕ об’єкта будівництва; в [8] – аналіз результатів випробувань ФСНП нової конструкції в СЕ адміністративної будівлі.

Апробація роботи. Основні положення дисертаційної роботи доповідалися й обговорювалися: на міжнародній науково-технічній конференції «EPQ 2008» «Ефективність та якість електропостачання промислових підприємств» (Маріуполь, 2008 р.), на міжнародній конференції «ПСЕ-2008» «Проблеми сучасної електротехніки» (Київ, 2008 р.), на міжнародній конференції «Проблеми вдосконалення електричних машин і апаратів. Теорія і практика» (Харків, 2008 р.), на міжнародній конференції «Проблеми вдосконалення електричних машин і апаратів. Теорія і практика» (Харків, 2010 р.), на науково-практичній конференції «Підвищення ефективності роботи електричних мереж напругою 0,38-110кВ» (Чернігів, 2010 р.).

Публікації. Основний зміст дисертації відображено у шести статтях, опублікованих у спеціалізованих наукових виданнях, затверджених ВАК України як фахові, отримано 2 патенти на винаходи України.

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 5 розділів, висновків, списку використаних джерел зі 119 найменувань і 5 додатків. Загальний обсяг дисертації становить 172 сторінки, у тому числі 108 сторінок основного тексту, 71 рисунка.

Основний зміст роботи

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, сформульовано мету і задачі дослідження, викладено наукову новизну, практичне значення і реалізацію результатів дисертаційних досліджень, наведено дані про апробації результатів роботи та публікації.

У першому розділі розглянуто та проаналізовано відомі пристрої фільтрації вищих гармонік струму, які використовуються в СЕ об’єктів будівництва. Зазначено, що доцільність застосування саме ФСНП пов’язана з тим, що останнім часом з’явилася велика кількість електроприймачів з безтрансформаторним блоком живлення, які навіть при рівномірному розподілі між фазами, завантажують нульовий робочий провідник вищими гармоніками струму, кратними трьом. При цьому діюче значення струму в нульовому провіднику може перевищувати діюче значення струму в фазному провіднику, що призводить до перегріву нульового робочого провідника, спотворення форми напруги та додатковим втратам електричної енергії.

Проведено порівняльний аналіз існуючих ФСНП за масогабаритними та основними технічними характеристиками, який показав, що найбільш перспективною з існуючих схем ФСНП є схема фільтру с обмотками, з’єднаними в зустрічний зиґзаґ, див. рис. 1(а). Векторна діаграма напруги на обмотках такої схеми представлена на рис. 1(б).

Рис. 1.

Показано, що автотрансформаторні ФСНП, представлені в працях зарубіжних і вітчизняних вчених, не утворюють закінчений клас пристроїв, тому розробка нових типів пристроїв, розвиток основ їх теорії і проведення порівняння з існуючими є актуальними задачами.

Розглянуто рекомендації по вибору місця встановлення ФСНП, методи рішення задачі вибору раціонального місця встановлення фільтрів в СЕ для зменшення напруги нульової послідовності. Обґрунтовано необхідність створення методу рішення задачі раціонального розміщення ФСНП на плані існуючої СЕ об’єкту будівництва, який враховуватиме не лише значення амплітуд гармонік напруги у вузлах системи, а й значення амплітуд гармонік струму в нульовому робочому провіднику та втрати електроенергії в СЕ, що дозволить знизити вищі гармоніки напруги і струму та зменшити втрати електричної енергії.

У другому розділі запропоновано метод рішення задачі раціонального розміщення ФСНП на плані існуючої СЕ об’єкту будівництва, який враховує не лише значення амплітуд гармонік напруги у вузлах системи, а й значення амплітуд гармонік струму в нульовому робочому провіднику та втрати електроенергії в СЕ.

В роботі використання методу наведено на прикладі СЕ двадцятип’ятиповерхового будинку адміністративного (або офісного) типу з однією живлячою магістраллю. При складанні схеми заміщення СЕ m-поверхового адміністративного будинку нелінійне навантаження відображається джерелом струму вищих гармонік (див. рис. 2).

Наведена схема заміщення орієнтована на операції зі струмом в нульовому робочому провіднику. Тому опори ZЭ(q), ZК(q) в схемі заміщення розраховуються як сума опору нульового провідника і зменшеного втричі опору фазного провідника.

На рис. 2 використані позначення: ZT(q) – повний опір трансформатора q-тій гармоніці струму нульової послідовності; ZЭ(q) – повний опір магістралі між поверховими розподільними щитами (ПРЩ) q-тій гармоніці нульової послідовності;
IЭ(q) – емісія струму q-тої гармоніки електроприймачів, що розташовані на одному поверсі; ZФ(q) – повний опір фільтру qтій гармоніці струму нульової послідовності; IФ(q) – струм в нульовому провіднику ФСНП; ZК(q) – повний опір ділянки «трансформатор - розподільний щит першого поверху» qтій гармоніці нульової послідовності; k – поверх, на якому розміщено ФСНП.

Необхідно відзначити, що опір ZК(q) складається з опорів магістралі ділянки «трансформатор - розподільний щит першого поверху», вимірювальних трансформаторів струму та автоматичних вимикачів.

Рис. 2.

Для наведеної схеми заміщення складено систему рівнянь, з якої знайдено струми та напруга на елементах схеми.

Струм у нульовому робочому провіднику між ПРЩ IМП(q)(n) розраховується за формулою

 (1)

де n – номер ділянки магістралі між ПРЩ (1 – трансформатор-перший поверх;
2 – 1-2 поверх, 3 – 2-3 поверх і т.д.).

Струм у нульовому провіднику ФСНП розраховується за формулою

. (2)

Падіння напруги від вищих гармонік UПРЩ(q)(h) розраховується за формулою

, (3)

де h – поверх, на якому розміщено ПРЩ.

Для спрощення розрахунки проведено тільки для третьої гармоніки струму тому, що її значення є найбільшим серед значень всіх гармонік нульової послідовності і вона визначає діюче значення струму в нульовому провіднику. Необхідно відзначити, що наведені в роботі формули дозволяють визначати величини й інших гармонік нульової послідовності.

Першим критерієм, за яким обирається місце розміщення ФСНП в СЕ об’єкту будівництва, обрано значення струму в нульовому робочому провіднику.

Для вищезазначеної СЕ отримано залежність найбільшого значення амплітуди струму третьої гармоніки в нульовому робочому провіднику I*MAX(3) від місця розміщення ФСНП в СЕ (рис. 3). На рисунку значення струму представлене у відсотках від найбільшого струму в нульовому робочому провіднику при підключенні ФСНП біля силового трансформатора. Видно, що для найбільшого розвантаження магістралі від струмів нульової послідовності, фільтр необхідно розмістити на 16 поверсі. На рис. 4 представлений розподіл струму в нульовому робочому провіднику магістралі при розміщенні ФСНП на 16 поверсі.

Рис. 3. Рис. 4.

При виборі місця розміщення ФСНП в СЕ запропоновано керуватися таким критерієм, як зменшення спотворення форми напруги. Його рекомендовано оцінювати, виходячи із значення напруги гармонік U(q) або значення коефіцієнта спотворення синусоїдальності напруги. Для вищезазначеної СЕ отримано залежність значення найбільшої амплітуди третьої гармоніки напруги у вузлах магістралі U*MAX(3) від місця розміщення ФСНП в СЕ (рис. 5). З рисунку видно, що за рахунок раціонального розміщення ФСНП можливо значно знизити значення найбільшої амплітуди третьої гармоніки напруги у вузлах магістралі (більш ніж на 45% від найгіршого рішення).

У роботі запропоновано при виборі місця розміщення ФСНП керуватися також таким критерієм, як зміна втрат потужності у СЕ об’єкту будівництва. Для вищезазначеної СЕ отримана залежність втрат потужності у СЕ, які викликані третьою гармонікою, ΔP*(3) від місця розміщення ФСНП (рис. 6). Видно, що найменші втрати будуть при розміщенні фільтру якнайдальше від силового трансформатора.

Рис. 5. Рис. 6.

При виборі місця розміщення ФСНП в СЕ по декількох критеріях одночасно необхідно вдаватись до експертної оцінки важливості кожного з критеріїв. Раціональне місце розміщення запропоновано визначати за мінімумом функції F(k) = kВ1·I *MAX(q)(k) + kВ2·U *MAX(q)(k)  + kВ3·ΔP *(q)(k) , де kВ1, kВ2, kВ3 – коефіцієнти важливості кожного з критеріїв.

На практиці досить часто виникає потреба одночасного використання двох ФСНП, тому в роботі наведено застосування методу для двох ФСНП. Схема заміщення для цього випадку зображена на рис. 7. На рисунку використані позначення: ZФ1ZФ2 – повний опір першого і другого ФСНП qтій гармоніці струму нульової послідовності, k1k2 – поверхи, на яких розміщено перший та другий ФСНП.

Рис. 7.

Аналогічним чином для схеми (див. рис. 7) отримано залежності значення найбільшої амплітуди третьої гармоніки струму в нульовому робочому провіднику I*MAX(3) (див. рис. 8), значення найбільшої амплітуди третьої гармоніки напруги на магістралі U*MAX(3) (див. рис. 9) та втрат потужності у СЕ, які викликані третьою гармонікою, (див. рис. 10) від місць розміщення ФСНП в СЕ об’єкту будівництва.

Рис. 8.

Рис. 9.

Рис. 10.

При виборі місць розміщення двох ФСНП по декількох критеріях одночасно необхідно також вдаватись до експертної оцінки важливості кожного з критеріїв.

Необхідно відзначити, що характер залежностей не завжди подібний, він залежить від параметрів ФСНП та особливостей будови СЕ об’єкту будівництва. 

У третьому розділі запропоновано схемні рішення ФСНП, які отримали назву трифазно-двофазні ФСНП.

Ці пристрої так само, як і ФСНП класичних конструкцій, дозволяють проводити фільтрацію струмів нульової послідовності, однак мають ряд технологічних переваг. Пристрої можуть виконуватися на тристержневому магнітопроводі (див. рис. 11) або на двох однофазних магнітопроводах (див. рис. 12). Векторна діаграма напруг на обмотках пристрою наведена на рис. 13.

           

Рис. 11. Рис. 12.

Рис. 13.

Наявність двох котушок замість трьох із двома обмотками в кожній у порівнянні з ФСНП на рис. 1 поліпшує умови охолодження автотрансформатора. Внаслідок цього при розрахунках з’являється можливість підвищити густину струму в обмотках  
(у порівнянні з пристроями із трьома котушками).

Виконання пристрою на двох однофазних навитих стрічкових магнітопроводах дозволяє при розрахунку пристрою вибирати ще більшу густину струму в обмотках у порівнянні з тристержневими конструкціями (за умови рівності температур в

обмотках). При виконанні пристрою на навитих стрічкових магнітопроводах при розрахунку існує можливість задавати індукцію в стержні на 7% вище, ніж у звичайних шихтованих магнітопроводів за умови однакових втрат потужності.

Запропонована конструкція є асиметричною через те, що струми фаз А і В протікають через одну обмотку, а струм фази С протікає через дві обмотки. Тому в роботі доведено, що асиметрія конструкції не має істотного негативного впливу на роботу фільтру. Для кількісного оцінювання струму розузгодження ΔI (який виникає через асиметрію) отримано формулу

, (4)

де Lобм – індуктивність прямої послідовності обмотки фільтру; ω – кутова частота напруги мережі.

На основі отриманої формули показано, що ΔI на 4-5 порядків менше, ніж робочий струм фази фільтру Iобм.

Для запропонованої конструкції ФСНП отримано формули для розрахунку опору струмам нульової послідовності фільтру ZФ, виходячи з параметрів обмоток

, (5)

де rобм – активний опір обмотки; LНП.обм – індуктивність нульової послідовності обмотки фільтру.

На практиці опір фільтру прагнуть зробити якомога меншим, особливо його реактивну складову. Це пов’язане з тим, що реактивна складова помітно збільшує опір для вищих гармонік. Зниження реактивної складової досягається за рахунок виготовлення котушок з біфілярним намотуванням обмоток. Однак біфілярне намотування має низьку технологічність виконання, а отже високу вартість. Тому в роботі запропоновано виконувати обмотки, шари яких чергуються (шар однієї обмотки, шар іншої). В роботі також запропоновано методи розрахунку індуктивностей нульової послідовності обмоток фільтру для котушок з біфілярними обмотками та обмотками, шари яких чергуються, які засновані на методі розрахунку індуктивності розсіювання обмоток, що чергуються, трансформатора. За запропонованим методом індуктивність нульової послідовності обмотки фільтру при біфілярному намотуванні обмоток на одиницю довжини обмотувального провідника LНП.обм.1 розраховується за формулою

, (6)

де kсл  –  коефіцієнт, що враховує зменшення індуктивності за рахунок перехресного розташування провідників обмоток по шарах; µ0  –  магнітна постійна;
kR – коефіцієнт Роговського; nсл – кількість шарів; апрbпр – менша і більша сторона перетину провідника; δ12 – товщина ізоляції між провідниками різних обмоток.

Коефіцієнт Роговського враховує вплив магнітопроводу та визначається за формулою

, (7)

де uv  –  безрозмірні коефіцієнти u = nсл·апр 2, v = d2; d0  –  відстань від стержня магнітопроводу до обмотки; τ2 – розмір секції двох провідників, τ2 ≈ апр + δ12.

За запропонованим методом індуктивність нульової послідовності обмотки, шари якої чергуються з шарами іншої обмотки, на одиницю довжини обмотувального провідника розраховується за формулою

, (8)

де wсл  –  кількість витків у шарі обмотки; kR  –  коефіцієнт Роговського дорівнює kR = 1 – (1 – е-π·u)/(π·u); Δ  –  товщина ізоляції між провідниками однієї обмотки;
u  –  безрозмірний коефіцієнт: = (wсл+ 1)·(bпр+ Δ) / (2апр+ δ12).

За допомогою запропонованих методів проведено порівняння значення індуктивності LНП.обм.1 при намотуванні обмоток різними способами, що дало можливість надати рекомендації по їх застосуванню. На рис. 14 зображено залежність індуктивності LНП.обм.1 від співвідношення сторін розрізу обмотувального провідника: 1 – при біфілярному намотуванні обмоток в один шар, 2 – при біфілярному намотуванні обмоток в два шари, 3 – для обмоток, шари яких чергуються.

Рис. 14.

В роботі рекомендовано для отримання найменшого значення індуктивності нульової послідовності при біфілярному виконанні обмоток в один шар обирати провідники зі співвідношенням сторін bпр/aпр=1. Зазначено, що при виконанні обмотки в два шари, індуктивність зростає в 1,4..2,4 рази, у порівнянні з одношаровою обмоткою. При співвідношенні сторін провідника bпр/aпр > 2 для одержання найменшого значення індуктивності нульової послідовності

рекомендовано виконувати обмотки шарами, які чергуються.

У четвертому розділі створено математичні моделі відомих і запропонованих у роботі конструкції сухих автотрансформаторних ФСНП та виявлено на їх основі конструкторсько-технологічні рішення, що забезпечують зниження маси та (або) вартості ФСНП.

В роботі визначено критерії для порівняння конструкцій – це маса М або вартість С активних матеріалів ФСНП. Ці критерії виражено через маси активних матеріалів магнітопроводу (сталі) MC і обмоток MO. В узагальненому вигляді функція, за якою відбувається оптимізація конструкції, має вигляд

 F = MC + kg·M, (9)

де kg – узагальнений ваговий коефіцієнт. При kg = 1 розрахунок ведеться на мінімум маси активних матеріалів, при kg = cо/cс – на мінімум вартості активних матеріалів; сссо – вартості активних матеріалів магнітопроводу і обмоток, у.о./кг (у.о. – умовна грошова одиниця).

Рис. 15.

На рис.15. наведено конструкцію трифазно-двофазного ФСНП на класичному шихтованому тристержневому магнітопроводі. На рисунку використані позначення: a, b  –  товщина та ширина стрижня магнітопроводу; hок, lок  –  висота та ширина вікна магнітопроводу; hк,  Cк  –  висота, товщина котушки з обмотками; lк  –  відстань між бічною поверхнею котушки і стрижнем у вікні магнітопроводу; Δh  –  довжина виступаючих із котушок частин;
d
0  –  відстань між стрижнем та котушкою.

В роботі наведено алгоритм складання математичної моделі ФСНП на прикладі запропонованого в роботі трифазно-двофазного фільтру, який виконано на шихтованому магнітопроводі. За алгоритмом для вказаної конструкції отримано функцію F в залежності від геометричних параметрів конструкції

F = γс·kc·a·b·{3·[Δh + (wсл + 1)·(bпр + Δ)] +
+ 4[
d0 + lк+ 2nсл·(aпр + δ12)] + 6b}+2kg·γo·{2wсл·nсл·bпр·aпр[2(a + b + 2d0) + (10)
 + π·nсл· (aпр + δ12)]},

де γс, γo – питома щільність активних матеріалів магнітопроводу і обмоток, кг/м3;

kc – коефіцієнт заповнення магнітопроводу пластинами електротехнічної сталі.

Введено обмеження електромагнітних параметрів ФСНП: індукції в стрижні магнітопроводу Bm та опору струмам нульової послідовності фільтру ZФ(n) (зазначено, що при необхідності можуть накладатися початкові обмеження на інші обрані параметри та характеристики фільтру). Для цього записано формули, які зв’язали геометричні та електромагнітні параметри конструкції (ZФ(n) отримано з допомогою формул запропонованих у розділі 3). З зазначених формул одержано оптимізаційну функцію F, яка залежить від чотирьох незалежних змінних b, nсл, bпр, aпр.

Незалежні змінні визначаються в результаті мінімізації функції F. Вони і є рішенням. Інші параметри розраховуються.

Якщо конструкція, отримана при рішенні оптимізаційної задачі, не задовольняє температурному режиму роботи пристрою, конструкцію запропоновано перерахувати з урахуванням обмеження по густині струму в обмотці JДЛ MAX ≥ Iобм / (aпр·bпр) і мінімізувати функцію F вже із трьома незалежними змінними  bnсл, спр.

На підставі запропонованого алгоритму розроблені математичні моделі відомих і запропонованих у роботі ФСНП, з використанням яких проведено порівняння по масі і вартості активних матеріалів конструкції ФСНП типу зиґзаґ і трифазно-двофазного фільтру при однаковому опорі струмам нульової послідовності, напрузі і струмі в обмотках та індукції в магнітопроводі.

Для того, щоб відобразити на двомірній площині співвідношення мас М* (або вартості C*) двох фільтрів від їх параметрів, уведено умовний безрозмірний параметр π0. Для його визначення використано πтеорему з теорії подібності. Параметр π0 розраховується за формулою

, (11)

де Iб – базове значення струму, Iб = 150А; Bб – базове значення індукції, Bб = 1 Тл; Jдл – густина струму в обмотці; Jб – базове значення густини струму Jб = 1А/мм2.

Проведене порівняння конструкцій ФСНП, виконаних на класичному шихтованому та сучасному стрічковому навитому магнітопроводі, дозволило виділити найбільш перспективні конструкції трифазно-двофазного фільтру (див. рис. 16 та рис. 17) і конструкцію фільтру типу зиґзаґ (див. рис. 18).

На рис. 19 та рис. 20 зображено залежність співвідношення мас та вартості активних матеріалів (відповідно) конструкції трифазно-двофазного ФСНП на стрічковому навитому магнітопроводі (див. рис. 16) та на шихтованому магнітопроводі (див. рис. 15). З рисунків видно, що існує область параметрів, в якій одна та інша конструкція має переваги. На рис. 21 показано залежність співвідношення мас (вартості) активних матеріалів конструкції ФСНП типу зиґзаґ, виконаного на стрічковому навитому (див. рис. 18) та на шихтованому магнітопроводі (див. рис. 15).

        

Рис. 16. Рис. 17.

       

Рис. 18. Рис. 19.

 

Рис. 20. Рис. 21.

Отримані залежності співвідношення мас та вартості активних матеріалів різних конструкцій дозволяють вибрати схемні та конструкторські рішення ФСНП з поліпшеними техніко-економічними показниками, виходячи з вимог до фільтрів та можливостей виробництва.

У п’ятому розділі наводяться результати випробувань дослідного зразка

Рис. 22.

ФСНП, запропонованого в дисертаційній роботі.

Спільно з Інститутом електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України та Інститут електродинаміки НАН України спроектовано і створено дослідний зразок запропонованого автором ФСНП, схема з’єднання обмоток якого наведена на рис. 11. Зовнішній вигляд фільтру показаний на рис. 22.

Дослідний зразок випробувано в системі електропостачання адміністративного будинку Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України.

На рис. 23 представлена зміна амплітуди гармонік напруги нульової послідовності у фазах при включенні ФСНП у відсотках від номінальної напруги СЕ (220 В). Після підключення фільтру, гармоніки напруги нульової послідовності (кратні трьом) значно зменшилися: третя гармоніка напруги зменшилася в 2,4 - 3 рази,
дев’ята – в 3 - 7 разів, п’ятнадцята – 3 - 3,5 рази.

На рис. 24 наведено зміна значення коефіцієнта несинусоїдальності кривої напруги КU в фазах при включенні фільтру та без його використання (показання відрізняються в 1,7 рази).

 

Рис. 23. Рис. 24.

Рис. 25.

Також дослідний зразок випробувано в системі електропостачання адміністративного будинку Інституту електродинаміки НАН України.

Використовуючи результати, отримані в дисертаційній роботі, ТОВ «КП ЕНРІ» (Україна, Київ) створено промислові пристрої ФСНП, зовнішній вигляд яких наведено на рис. 25. 

Для виготовлених пристроїв експериментально і теоретично (за методами третього розділу) визначені

значення індуктивностей нульової послідовності обмоток. Різниця склала менше 5%.

У додатках представлено виводи формул для розрахунку та порівняння індуктивностей нульової послідовності обмоток для котушок з біфілярною та концентричною намоткою обмоток, розрахунок та порівняння різних конструкцій фільтрів струмів нульової послідовності, акти впровадження результатів дисертації роботи.

Висновки

У дисертаційній роботі вирішена актуальна задача розвитку теорії ФСНП для підвищення якості режиму роботи СЕ об’єктів будівництва. Запропоновано схемо-технічні рішення ФСНП з меншими масовартісними показниками, вдосконалено конструкції існуючих ФСНП та запропоновано метод рішення задачі розміщення ФСНП на плані існуючої СЕ об’єкту будівництва. Отримані теоретичні та практичні результати дозволяють зменшити вартість та збільшити ефективність заходів по підвищенню якості і зменшенню втрат електричної енергії в СЕ об’єктів будівництва з використанням ФСНП.

Основні наукові і практичні результати полягають в наступному:

1.  Запропоновано метод рішення задачі раціонального розміщення ФСНП на плані існуючої СЕ об’єкту будівництва, який враховує не лише значення амплітуд гармонік напруги в вузлах системи, а й значення амплітуд гармонік струму в нульовому робочому провіднику та втрати електроенергії в СЕ, що дозволяє знизити амплітуди вищих гармонік напруги і струму та заощадити електричну енергію в існуючих СЕ.

2.  Розроблено трифазно-двофазні ФСНП, які мають вищу технологічність виготовлення та менші вартісні показники в порівнянні з відомими.

3.  Отримано аналітичні залежності опору нульової послідовності фільтру і струму розузгодження для запропонованих в роботі схемних рішень ФСНП, що дозволяє отримати очікувані характеристики фільтру на стадії його проектування. Показано, що струм розузгодження в таких фільтрах на 4-5 порядків менше, ніж робочий струм фази, тому асиметрія опорів нульової послідовності у фазах ФСНП не призводить до виникнення істотних струмів розузгодження та збільшення втрат.

4.  Запропоновано методи розрахунку індуктивності нульової послідовності біфілярних обмоток та обмоток, шари яких чергуються, автотрансформаторного ФСНП. Розбіжність між теоретичними і експериментально отриманими результатами не перевищує 5%. Порівняння значень індуктивностей нульової послідовності таких обмоток дозволило розробити рекомендації по одержанню мінімальних значень індуктивності нульової послідовності обмоток фільтра, а також показало, що при співвідношенні сторін намотувального провідника більше двох, для одержання найменшого значення індуктивності нульової послідовності обмотки доцільно застосовувати обмотки, шари яких чергуються, при цьому індуктивність таких обмоток значно менша, ніж у біфілярних обмоток, а технологічність їхнього виготовлення вища.

5.  Розроблено математичні моделі відомих і запропонованих в роботі ФСНП з використанням існуючої математичної моделі трансформатора та урахуванням опору нульової послідовності фільтру, які дозволяють накладати початкові обмеження на обрані параметри та характеристики фільтру. Ці моделі дозволяють отримувати такі параметри конструкції ФСНП, які забезпечують мінімальну масу і (або) вартість ФСНП. З використанням запропонованих моделей проведено об’єктивний порівняльний аналіз різних конструкцій ФСНП по масі і вартості, що дозволило одержати області параметрів, у яких різні конструкції ФСНП мають найкращі показники, що дає можливість обирати схемні та конструкторські рішення ФСНП з поліпшеними техніко-економічними показниками, виходячи з вимог до фільтрів і можливостей виробництва.

6.  Подальше використання результатів роботи передбачається на підприємствах України, які займаються розробкою, виготовленням і монтажем фільтрів вищих гармонік струму та проектуванням СЕ.

Публікації за темою дисертації

Безручко В.М. Сравнительный анализ трехфазных фильтров токов нулевой последовательности автотрансформаторного и трансформаторного типа / И.В. Волков, И.В. Пентегов, С.В. Рымар, В.М. Безручко, Б.Б. Ларченко, Г.С. Кривенко, М. Levin // Технічна електродинаміка. Тем. випуск. «Проблеми сучасної електротехніки». – 2008. – Ч. 3. – С. 49-56.

  1.  Пат. 88912 Україна, МПК Н 01 F 27/24. Трифазний фільтр гармонік струмів нульової послідовності автотрансформаторного типу / І.В. Пентегов, І.В. Волков, С.В. Римар, В.М. Безручко, Г.С. Кривенко, Б.Б. Ларченко (Україна (UA)), М. Левін (Канада (CA)); заявник та патентовласник Чернігівський державний технологічний університет (UA). – № а 2007 01489; заявл. 12.02.2007; опубл. 10.12.2009, Бюл. № 23.
  2.  Пат. 88913 Україна, МПК Н 01 F 27/24.  Трифазний фільтр гармонік струмів нульової послідовності автотрансформаторного типу / І.В. Пентегов, І.В. Волков, С.В. Римар, В.М. Безручко, Г.С. Кривенко, Б.Б. Ларченко (Україна (UA)), М. Левін (Канада (CA)); заявник та патентовласник Чернігівський державний технологічний університет (UA). – № а 2007 01508; заявл. 12.02.2007; опубл. 10.12.2009, Бюл. № 23.
  3.  Безручко В.М. Особенности работы трехфазно-двухфазного фильтра токов нулевой последовательности / И.В. Пентегов, И.В. Волков, В.М. Безручко, С.В. Рымар, Г.С. Кривенко, В.П. Кабан, В.Ю. Матвеев  // Вестник НТУУ "ХПИ" Тем. выпуск. – 2008. – № 45. – С. 110-118.
  4.  Безручко В.М. Расчет и сравнение индуктивностей цепей протекания токов нулевой последовательности в автотрансформаторных фильтрах / И.В. Пентегов, С.В. Рымар, В.М. Безручко // Технічна електродинаміка. – 2009. – №6. – С.38-45.
  5.  Безручко В.М. Оптимизация фильтров токов нулевой последовательности автотрансформаторного типа и их сравнительный анализ / И.В. Пентегов, С.В. Рымар, В.М. Безручко  // Електротехніка і електромеханіка. – 2010. – № 6. – С. 64–71.
  6.  Безручко В.М. Выбор мест присоединения фильтров токов нулевой последовательности к распределительной сети высотных административных зданий / И.В. Пентегов, В.М. Безручко, А.Л. Приступа // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. – 2011. – №1(47). – С.134-141. 
  7.  Безручко В.М. Результаты испытаний фильтра токов нулевой последовательности новой конструкции в административном здании / И.В. Пентегов, А.С. Письменный, В.М. Безручко, С.В. Рымар, Г.С. Кривенко // Вісник Приазовського державного технічного університету. – 2008. – Вип. 18. Ч. 2. – С. 7-9.

Анотації

Безручко В.М. Підвищення якості електричної енергії в системах електропостачання об’єктів будівництва фільтрами струмів нульової
послідовності.
– Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи. – Чернігівський державний технологічний університет МОНМС України, Чернігів, 2011.

Дисертаційна робота присвячена створенню схемо-технічних рішень фільтрів струмів нульової послідовності з меншими масовартісними показниками, вдосконаленню конструкції існуючих фільтрів та розробці принципів розв’язання задачі раціонального розміщення їх на плані існуючої системи електропостачання об’єкту будівництва, що зменшить вартість та підвищить ефективність заходів по підвищенню якості та зменшенню втрат електроенергії в системі електропостачання.

Запропоновані трифазно-двофазні автотрансформаторні фільтри струму нульової послідовності з покращеними техніко-економічними показниками. Використовуючи запропоновані в роботі методи розрахунку індуктивності нульової послідовності обмоток фільтрів показано, що для зменшення індуктивності і покращення технологічності виготовлення фільтрів, найбільш доцільним є виготовлення котушок з обмотками, шари яких чергуються.

Розроблені математичні моделі відомих і запропонованих в роботі фільтрів струмів нульової послідовності, за допомогою яких проведено порівняльний аналіз різних конструкцій фільтрів по масі і вартості, що дає можливість вибирати схемні та конструкторські рішення фільтрів з поліпшеними техніко-економічними показниками, виходячи з вимог до них і можливостей виробництва.

Запропоновано метод рішення задачі раціонального розміщення фільтрів струмів нульової послідовності на плані існуючої системи електропостачання об’єкту будівництва, який враховує не лише значення амплітуд гармонік напруги
у вузлах системи, а й значення амплітуд гармонік струму в нульовому робочому провіднику та втрат потужності в системі електропостачання, що дозволяє знизити вищі гармоніки напруги і струму та зменшити втрати електричної енергії.

За результатами роботи створено дослідний зразок запропонованого фільтру, який успішно пройшов випробування в системах електропостачання Інституту електродинаміки НАН України і Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України. Запропоновані фільтри випускаються ТОВ «КП ЕНРІ» (м. Київ).

Ключові слова: система електропостачання, фільтр струмів нульової послідовності, вищі гармоніки.

Безручко В.М. Повышение качества электрической энергии в системах электроснабжения объектов строительства фильтрами токов нулевой последовательности. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.09.03 – электротехнические комплексы и системы. – Черниговский государственный технологический университет МОНМС Украины, Чернигов, 2011.

Диссертационная работа посвящена созданию схемо-технических решений фильтров токов нулевой последовательности с меньшими массостоимостными показателями, совершенствованию конструкции существующих фильтров и решению задачи рационального размещения их на плане существующей системы электроснабжения объекта строительства, что позволит уменьшить стоимость и повысить эффективность мероприятий по повышению качества и уменьшению потерь электроэнергии в системах электроснабжения объектов строительства.

Синтезированы схемные решения фильтров тока нулевой последовательности с улучшенными технико-экономическими показателями, которые получили название трехфазно-двухфазных автотрансформаторных фильтров, на которые распространена существующая теория фильтров, а именно: получены аналитические зависимости сопротивления нулевой последовательности фильтра и тока рассогласования. Показано, что возникающие из-за асимметрии токи рассогласования в обмотках фильтра пренебрежительно малы по сравнению с рабочими токами фильтра и не приводят к увеличению потерь мощности.

Предложены методы расчета индуктивности нулевой последовательности  обмоток фильтра для катушек фильтра с бифилярно намотанными обмотками и обмоток с чередующимися слоями. Сравнение теоретических и практических результатов показало, что погрешность расчета не превышает 5%. Используя предложенные методы, проведено сравнение значения индуктивности нулевой последовательности обмоток фильтра для различных способов изготовлении катушек. Установлено, что катушки с чередующимися слоями обмоток обладают более высокой технологичностью производства и сравнительно низкой индуктивностью нулевой последовательности.

Разработаны математические модели известных и предложенных в роботе фильтров токов нулевой последовательности с использованием существующей математической модели трансформатора и учетом сопротивления нулевой последовательности фильтра, которые позволяют накладывать начальные ограничения на избранные параметры и характеристики фильтра, что позволяет на стадии проектирования обнаруживать конструкторско-технологические решения, которые обеспечивают снижение массы и (или) стоимости фильтра. С помощью разработанных моделей проведено сравнение разных конструкций фильтров по массе и стоимости, что позволяют выбрать схемные и конструкторские решения фильтров токов нулевой последовательности с улучшенными технико-экономическими показателями, исходя из требований, предъявляемых к характеристикам фильтра, и возможностей производства.

В работе предложен метод решения задачи рационального размещения фильтров токов нулевой последовательности на плане существующей системы электроснабжения, который базируется на отображении в схемах замещения нелинейных нагрузок соответствующими генераторами тока высших гармоник и учитывает значения амплитуд гармоник напряжения в узлах системы, значения амплитуд гармоник тока в нулевом рабочем проводнике и потери электроэнергии в системе электроснабжения, что позволяет снизить значения высших гармоник напряжения и тока наряду с уменьшением потерь электрической энергии.

Совместно с Институтом электросварки им. Е.О. Патона Национальной академии наук Украины, Институтом электродинамики Национальной академии наук Украины и ООО «КП ЭНРИ» создан опытный образец фильтра, который прошел успешные испытания в системах электроснабжения Института электродинамики Национальной академии наук Украины и Института электросварки им. Е.О. Патона Национальной академии наук Украины.

Используя результаты исследований, ООО «КП ЭНРИ» (г. Киев) выпустил серию трехфазно-двухфазных фильтров токов нулевой последовательности автотрансформаторного типа, обладающих низкой стоимостью.

Последующее использование результатов работы предполагается на предприятиях Украины, которые занимаются разработкой, изготовлением и монтажом фильтров высших гармоник тока та проектуванням СЕ.

Ключевые слова: система электроснабжения, фильтр токов нулевой последовательности, высшие гармоники.

Bezruchko V.M. Improving power quality in power supply systems objects of construction by zero sequence current filters. – Manuscript.

The dissertation for a candidate’s degree on speciality 05.09.03 "Electrotechnical Complex and Systems". Chernihiv state technological university of the Мinistry of education and science, youth and sport of Ukraine, Chernigov, 2011.

This thesis is devoted to the development of new circuit decisions of zero sequence currents filters with smaller mass and cost indicators and to the improvement of the existing filters. Furthermore, this thesis offers a solution of a problem concerning a rational distribution of these filters on the plan of the existing power-supply system of a facility siting, which will subsequently enable cost-reduction and will lead to a rise in efficiency of measures aimed at improving quality and reducing power losses in the system.

This paper also introduces new designs of "three phase - two phase" autotransformer zero sequence currents filters with the improved technical and economic indicators. According to the methods of calculation of zero sequence inductance of filters' windings, employed by the author of the thesis, it is shown that the most appropriate method is a manufacture of coils with alternating layers windings, for reduction of inductance and improvement of processability in filter manufacturing.

In addition, the developed mathematical models of zero sequence currents filters are provided in this paper. With the help of these models, comparisons of designs of filters according to their weight and cost are carried out, as a result, giving the opportunity to choose circuit and design decisions of filters with the improved technical and economic indicators, taking into account the requirements to them and manufacturing possibilities.

All in all, the paper provides a method for the solution of the problem of a rational distribution of zero sequence currents filters based on the plan of the existing power-supply system. This method considers not only the significance of voltage harmonics amplitudes in subsystems, but also the significance of current harmonics amplitudes in a neutral wire and capacity losses in the power-supply system, thus providing an opportunity to lower the higher harmonics of voltage and current, and to reduce power losses.

As a result of the work carried out by the author of the paper, a pre-production model of filter was created and has successfully undergone testing in the power-supply systems of The E.O. Paton Electric Welding Institute of National Academy of Sciences of Ukraine and of the Institute of Electrodynamics of National Academy of Sciences of Ukraine. The filters are manufactured by the LLC «КП ЭНРИ» - (Kiev).

Keywords: power-supply system, zero sequence current filters, high harmonics, neutral current eliminator, passive harmonics filters.Підп. до друку 23.08.2011 р. Формат 6090

Папір офсетний. Гарнітура Таймс.

Ум. друк.1,0 арк. Обл.-вид. арк.0,9

Тираж 100 прим. Замов. № 1674

____________________________________________________________________

Редакційно-видавничій відділ

Чернігівського державного технологічного університету

14027, Україна, Чернігів, 27, вул. Шевченка, 95

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру України

суб’єктів видавничої справи ДК № 840 від 04.03.2002 р.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

71573. Підстави набуття та припинення права власності 109.5 KB
  ЦК України право власності набувається на підставах що не заборонені законом зокрема із правочинів. Романович розрізняє поняття способів і підстав набуття права власності. Так способи набуття права власності - це сукупність подій і обставин які чітко передбачені в законі...
71574. Речові права на чуже майно 84 KB
  Право користування чужим майном сервітути за новим законодавством України Вісник Львівського університету. 395 ЦК України речовими правами на чуже майно є: 1 право володіння; 2 право користування сервітут; 3 право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб емфітевзис...
71575. Право власності окремих суб’єктів права. Право приватної власності фізичних осіб 43 KB
  Підстави виникнення та припинення права власності фізичних осіб. Зміст і здійснення фізичними особами права приватної власності. Деякі аспекти застосування цивільного законодавства при здійсненні права власності подружжя Юридична Україна.
71576. Право спільної власності 58.5 KB
  Для спільної власності характерною є множинність суб’єктів права власності. Такі суб’єкти є учасниками спільної власності, співвласниками. Оскільки відносини між ними виникають щодо одного об’єкта, що є у спільній власності, тому існує необхідність їхнього правового регулювання.
71577. Цивільно-правові засоби захисту права власності 64.5 KB
  Цивільноправові засоби захисту права власності Основні засади захисту права власності. Система цивільноправових засобів захисту права власності. Позов про визнання права власності Позов про виключення майна з опису звільнення зпід арешту.
71578. Право власності на житло 121 KB
  З часу проголошення Україною незалежності пріоритетним напрямком її державної економічної політики став розвиток права приватної власності на житло. Становленню системи нормативноправових актів у сфері регулювання права власності на житло сприяло прийняття Цивільного та Земельною кодексів...
71579. Право комунальної власності 30.5 KB
  Право комунальної власності. Поняття субєкти та обєкти права комунальної власності. Підстави виникнення права комунальної власності. Здійснення права комунальної власності.
71581. ВАКУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ (ВН) ПОКРЫТИЙ 207.5 KB
  ВН - группа методов объединённых общим принципом создания при пониженном давлении поНД потока корпускулярных частиц атомы молекулы ионы и их осаждения на напыляемой поверхности Пв НП. При этом должно быть обеспечено отсутствие в потоке напыляемых частиц НЧ конденсированной фазы...