72047

ФОРМУВАННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ КОМУНАЛЬНИХ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ

Автореферат

Химия и фармакология

Головною метою діяльності комунальних фармацевтичних підприємств КФП є виконання соціальної функції щодо максимально повного і ефективного забезпечення населення регіону доступними за ціною та якісними лікарськими засобами ЛЗ і виробами медичного призначення ВМП.

Украинкский

2014-11-17

920 KB

1 чел.

PAGE   \* MERGEFORMAT 22

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

БАРНАТОВИЧ СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА

УДК 65:615.1:339.13

ФОРМУВАННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ КОМУНАЛЬНИХ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ

МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ

15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи

та судова фармація

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата фармацевтичних наук

Харків – 2011 


Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі технології ліків, організації та економіки фармації ДЗ «Луганський державний медичний університет» Міністерства охорони здоров’я України.

Науковий керівник: 

Заслужений працівник охорони здоров’я України

доктор фармацевтичних наук, професор

ГУДЗЕНКО ОЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ,

Міністерство охорони здоров’я України,

заступник Міністра

Офіційні опоненти:

доктор фармацевтичних наук, професор

Посилкіна Ольга Вікторівна,

Національний фармацевтичний університет,

завідувач кафедри управління та економіки підприємства;

доктор фармацевтичних наук, професор

Громовик Богдан Петрович,

Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького,

професор кафедри організації і економіки фармації та технології ліків факультету

післядипломної освіти.

Захист відбудеться «_11___» березня 2011 року о ____ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.605.02 при Національному фармацевтичному університеті за адресою: 61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного фармацевтичного університету за адресою: 61168, м. Харків, вул. Блюхера, 4.

Автореферат розісланий «___» ____________ 2011 року

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

доктор фармацевтичних наук, професор                                       Д. І. Дмитрієвський


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Головною метою діяльності комунальних фармацевтичних підприємств (КФП) є виконання соціальної функції щодо максимально повного і ефективного забезпечення населення регіону доступними за ціною та якісними лікарськими засобами (ЛЗ) і виробами медичного призначення (ВМП).

В той же час, функціонування в ринкових умовах вимагає постановки та реалізації завдань із посилення конкурентних позицій, скорочення логістичних витрат, підвищення прибутку, який є головним джерелом фінансування розвитку та реорганізації вітчизняних фармацевтичних підприємств (ФП) в умовах переходу до вимог міжнародних стандартів якості та правил належних практик.

Одним з перспективних напрямків для вирішення зазначеної проблеми стає впровадження логістичного підходу в управління діяльністю  КФП.

Окремі напрямки вдосконалення процесу управління товарорухом у фармацевтичній галузі на засадах  логістики розглядалися в роботах  Громовика Б.П., Гудзенка О.П., Мнушко З.М., Пономаренка М.С., Посилкіної О.В., Толочка В.М., Трохимчука В.В., Дорохової Л.П., Куценка С.А., Сагайдак-Нікітюк Р.В.

Проте, комплексні дослідження за напрямками, представленими в дисертаційній роботі з урахуванням особливостей діяльності КФП та вимог міжнародних стандартів якості, на цей час не проводилися.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт Луганського державного медичного університету «Технологія ліків та організація фармацевтичної справи» (№ держреєстрації 0106U001349).

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є обґрунтування та розробка науково-практичних засад управління товарорухом ЛЗ в КФП на засадах логістичного менеджменту і менеджменту якості для більш повного і своєчасного задоволення потреб населення в якісних і доступних за ціною ЛЗ.

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити такі завдання:

 •  визначити місце та завдання КФП в системі лікарського забезпечення населення в Україні;
 •  здійснити аналіз нормативно-правової бази, що регламентує управління товарорухом ЛЗ в Україні та за кордоном;
 •  дослідити сучасний інструментарій логістики в управлінні рухом ЛЗ, наукові підходи до визначення й оцінки логістичного потенціалу ФП;
 •  проаналізувати існуючий стан процесу управління товарорухом ЛЗ в КФП, дослідити фактори впливу на його ефективність;
 •  обґрунтувати напрямки організаційної реструктуризації діяльності КФП на принципах логістики і менеджменту якості;
 •  розробити логістичну процесну модель управління товарорухом в КФП, адаптовану до  вимог міжнародних стандартів якості і правил належних практик (GDP, GSP); 
 •  вдосконалити підходи щодо управління асортиментом ЛЗ в КФП на засадах логістики і процесного підходу;
 •  опрацювати використання інформаційних технологій для оптимізації процесу управління рухом ЛЗ в КФП;
 •  обґрунтувати поняття та структуру логістичного потенціалу КФП, систему показників його оцінки, методику управління розвитком логістичного потенціалу.

Об’єкт дослідження – процес товароруху ЛЗ в КФП в умовах переходу на міжнародні стандарти якості та вимоги належних практик (GDP, GSP).

Предмет дослідження – механізми управління діяльністю КФП в умовах логістичного менеджменту та менеджменту якості: підходи, принципи, методи, інструменти, що забезпечують ефективність та результативність процесу товароруху ЛЗ.

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети у дисертації використовувалися такі методи: системний, порівняльний, логічний аналіз (обґрунтування напрямків та актуальних завдань дослідження); фотографування, хронометражу та відеозйомки (дослідження існуючого стану управління товарорухом ЛЗ в КФП); експертні (визначення показників оцінки логістичного потенціалу КФП, функціональних обов’язків менеджера з логістики КФП, аналіз стану процесу товароруху в КФП, визначення напрямків оптимізації асортименту ЛЗ-аналогів); матричний та парної кореляції (кінцевий відбір локальних показників оцінки логістичного потенціалу КФП); таксономії (розрахунок комплексних та інтегральних показників логістичного потенціалу КФП); радару (визначення збалансованості елементів логістичного потенціалу КФП); багатомірної регресії (побудова багатофакторної моделі залежності логістичного потенціалу КФП від незалежних змінних, визначення залежності між інтегральним показником логістичного потенціалу КФП і його комплексними складовими); процесні технології (побудова логістичної процесної моделі управління товарорухом ЛЗ в КФП, гармонізованої з вимогами міжнародних стандартів якості і правилами належних практик).

Наукова новизна одержаних результатів полягає в теоретичному обґрунтуванні логістичного підходу до управління рухом ЛЗ та розробці механізмів реалізації логістичної моделі управління КФП за умов переходу до менеджменту якості.

Вперше:

 •  розроблено методичні підходи до регламентації та стандартизації процесу управління рухом ЛЗ в КФП відповідно до вимог стандартів якості серії ISO 9001 та належних практик (GDP, GSP);
 •  розроблено типову матрицю відповідальності за управління процесом товароруху ЛЗ в КФП відповідно до вимог логістичного менеджменту і менеджменту якості, запропоновано систему показників для оцінки якості та ефективності організаційної структури КФП;
 •  обґрунтовано логістичну інформаційну систему управління товарорухом ЛЗ в КФП, узагальнено та систематизовано переваги існуючих програмних комплексів щодо оптимізації управління товарорухом ЛЗ;
 •  визначено сутність логістичного потенціалу КФП, обґрунтовано його структуру, запропоновано методику оцінки та управління логістичним потенціалом КФП.

Удосконалено:

 •  методику оптимізації асортименту ЛЗ-аналогів з використанням матричного методу та комп’ютерної програми щодо формування рекомендацій по виключенню ЛЗ-аналогів з асортиментного портфелю КФП;
 •  алгоритм процесу введення нових ЛЗ в асортиментний портфель КФП;
 •  модель прийняття управлінських рішень з оптимізації асортименту ЛЗ в КФП на підставі процесного підходу.

Набули подальшого розвитку:

 •  алгоритм передачі замовлень ЛЗ в ланці КФП «склад-аптечна мережа», обґрунтування та визначення резервів скорочення витрат часу при впровадженні запропонованих підходів;
 •  науково-практичні підходи до організаційної реструктуризації діяльності КФП на засадах логістики і менеджменту якості шляхом впровадження проекту Положення про відділ логістики та посадових інструкцій менеджера з логістики й уповноваженої особи з якості в КФП.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що запропоновані розробки є методичною базою для вдосконалення процесу управління товарорухом ЛЗ  в КФП за умов впровадження стандартів якості серії ІSO 9001 та належних практик (GDP, GSP).

За підсумками досліджень розроблені та впроваджені в діяльність КФП та навчальний процес наступні матеріали:

 •  методичні рекомендації «Вибір оптимальних методів замовлення товару для аптечної мережі в логістичному зв’язку «аптека-склад», затверджені ПК «Фармація» МОЗ та АМН України (протокол № 52 від 09.04.2008 р.), впроваджені в діяльність: КП «ЛО «Фармація», ПОКП «Полтавафарм», ТОВ «Ліки Полтавщини», ПКВО «Фармація» м. Миколаїв, ТОВ «Фалбі», ОКП «Аптечне об’єднання «Фармація» м. Запоріжжя, ЗАТ «Аптеки Запоріжжя», КП «Фармація» м. Кривий Ріг, ВАТ «Рівнефармація», ДП «Аптека № 417» ТОВ «Обласна аптечна холдингова компанія» м. Донецьк, ДП «Аптека № 208» ТОВ «Обласна аптечна холдингова компанія» м. Донецьк, «Тернопільське обласне виробничо-торгове аптечне об’єднання» (акти впровадження від 12.06.2008 р., 01.07.2008 р., 01.07.2008 р., 10.07.2008 р., 11.07.2008 р., 12.07.2008 р., 18.07.2008 р., 06.08.2008 р., 17.11.2008 р., 18.11.2008 р., 20.11.2008 р., 15.12.2008 р.); використовуються в навчальному процесі Луганського державного медичного університету, Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ, Національного фармацевтичного університету (акти впровадження від 15.06.2008 р., 26.06.2008 р., 18.05.2009 р.);
 •  методичні рекомендації «Методичні підходи з оптимізації асортименту препаратів-аналогів на оптово-роздрібних фармацевтичних підприємствах», затверджені ПК «Фармація» МОЗ та АМН України (протокол № 52 від 09.04.2008 р.), впроваджені в діяльність: КП «ЛО «Фармація», ПОКП «Полтавафарм», ТОВ «Ліки Полтавщини», ПКВО «Фармація» м. Миколаїв, ТОВ «Фалбі», ОКП «Аптечне об’єднання «Фармація» м. Запоріжжя, ЗАТ «Аптеки Запоріжжя», КП «Фармація» м. Кривий Ріг, ВАТ «Рівнефармація», ДП «Аптека № 417» ТОВ «Обласна аптечна холдингова компанія» м. Донецьк, ДП «Аптека № 208» ТОВ «Обласна аптечна холдингова компанія» м. Донецьк, «Тернопільське обласне виробничо-торгове аптечне об’єднання» (акти впровадження від 12.06.2008 р., 01.07.2008 р, 01.07.2008 р., 10.07.2008 р.,  11.07.2008 р., 12.07.2008 р., 18.07.2008 р., 06.08.2008 р., 17.11.2008 р., 18.11.2008 р., 20.11.2008 р., 15.12.2008 р.); використовуються в навчальному процесі Луганського державного медичного університету, Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ, Національного фармацевтичного університету (акти впровадження від 15.06.2008 р., 26.06.2008 р., 07.04.2009 р.).
 •  методичні рекомендації «Впровадження процесної моделі управління рухом лікарських засобів в комунальних фармацевтичних підприємствах в умовах менеджменту якості», затверджені ПК «Фармація» МОЗ та АМН України (протокол № 64 від 16.06.2010 р.), впроваджені в діяльність: КП «ЛО «Фармація», ПКВО «Фармація» м. Миколаїв, ВАТ  «Рівнефармація», КП   «Фармація»   м.  Кривий  Ріг, КП «Ліки України» Чернігівської обласної ради,     ДП «Аптека № 417» ТОВ «Сігма-Рент», ТОВ «Ліки Полтавщини», ПОКП «Полтавафарм», ДВТП «Волиньфармпостач», ДП «Аптека № 208» ТОВ «Сігма-Рент», ТОВ «Фра-М», ТОВ «Донелітфарм ЛТД» (акти впровадження від 30.08.2010 р., 30.08.2010 р., 31.08.2010 р., 02.09.2010 р., 21.09.2010 р., 24.09.2010 р., 27.09.2010 р., 30.09.2010 р., 30.09.2010 р., 30.09.2010 р., 05.10.2010 р., 11.10.2010 р.), використовуються в навчальному процесі Луганського державного медичного університету, Національного фармацевтичного університету (акти впровадження від 20.09.2010 р., 01.10.

2010 р.).

Особистий внесок здобувача. Дисертантом особисто отримані такі результати: здійснено аналіз інструментарію логістики, що використовується в діяльності ФП; узагальнено нормативно-правові акти, що регламентують процес управління рухом ЛЗ в аптечних закладах і КФП в Україні і за кордоном; обґрунтовано необхідність удосконалення процесу товароруху в КФП за умов їх переходу до вимог міжнародних стандартів якості серії ISO 9001 та комплексу належних практик; визначено та узагальнено фактори, що впливають на процес руху ЛЗ в КФП; проведено узагальнення основних функцій процесу управління рухом ЛЗ та здійснено хронометраж операцій за ними; проведено порівняльний аналіз стану управління товарорухом в КФП та ФП інших форм власності; запропоновано організаційну реструктуризацію діяльності КФП в умовах впровадження логістичного менеджменту та менеджменту якості (обґрунтовано необхідність впровадження відділу логістики, розроблено проект Положення про відділ логістики КФП, посадові інструкції менеджера з логістики та уповноваженої особи з якості КФП, обґрунтовано типову матрицю відповідальності за процес товароруху ЛЗ в КФП); розроблено логістичну процесну модель управління товарорухом в КФП; запропоновано систему точок контролю за процес управління товарорухом ЛЗ; розроблено методики удосконалення асортиментного портфелю ЛЗ в КФП; запропоновано варіанти взаємодії в ланці КФП «склад-аптечна мережа» з урахуванням особливостей передачі замовлення; опрацьовано сучасні комп’ютерні програмні продукти, доцільні для застосування в управлінні товарорухом КФП; обґрунтовано сутність та структуру логістичного потенціалу КФП, методику його оцінки та управління розвитком, побудовано моделі залежності між величиною логістичного потенціалу КФП та показниками його фінансово-господарської діяльності.

У наукових працях, опублікованих із співавторами (О. П. Гудзенко,                  В. М. Толочко, О. Ю. Горбунова, П. В. Приліпкін), дисертантом використовувались науково-методичні підходи й положення особистих досліджень, результати їх обробки та інтерпретації.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної роботи обговорювались на з’їздах, науково-практичних конференціях, семінарах, а саме на: V-му, VI-му та VIІ-му Національних з’їздах фармацевтів України (Харків, 1999, 2005, 2010); Міжнародних науково-практичних конференціях «Здобутки та перспективи розвитку управління фармацевтичними організаціями в умовах ринкової економіки» ( Харків, 2003), «Сучасні досягнення фармацевтичної науки та практики» (Запоріжжя, 2006), «Наука – теорія і практика–2008» (Прага, 2008); Всеукраїнській конференції «Аптека-2007» (Яремча, 2007); науково-практичних конференціях «Пріоритети організаційно-економічної науки та освіти у розвитку вітчизняної фармації» (Харків, 2005), «Ефективність використання маркетингу та логістики фармацевтичними організаціями» (Харків, 2008); науково-практичній конференції з міжнародною участю «Післядипломна підготовка спеціалістів в фармації за організаційно-економічним напрямком» (Харків, 2010); Міжнародному семінарі «Стан та перспективи розвитку фармацевтичного ринку у світлі чинного законодавства України» (Туреччина, 2007).

Публікації. За матеріалами дисертаційних досліджень опубліковано 21 роботу, з яких 8 статей, у тому числі 7 – у фахових наукових виданнях, 3 науково-методичні рекомендації, 1 посібник (керівництво), 9 тез доповідей.

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, п’яти розділів, висновків, додатків, списку використаних джерел. Повний обсяг роботи складає 281 сторінку, із них обсяг основного тексту 138 сторінок. Містить 38 рисунків, 49 таблиць, 20 додатків та список використаних джерел з 244 найменувань на 25 сторінках, серед яких  33 іноземних авторів.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У першому розділі дисертаційної роботи «Теоретичні засади управління рухом лікарських засобів в комунальних фармацевтичних підприємствах» визначено місце та завдання КФП в системі лікарського забезпечення населення України, узагальнено їх функції стосовно якісного та ефективного лікарського забезпечення населення певних регіонів та організації системи охорони здоров’я в областях.

Обґрунтовано роль і значення реорганізації діяльності КФП на засадах логістичного менеджменту та у відповідності до вимог належних практик (GDP, GSP) і міжнародних стандартів якості серії ISO 9001:2000.

Досліджено нормативно-правову базу, яка регламентує діяльність комунальних і оптових ФП в Україні та за кордоном, визначені ключові елементи, які повинні бути враховані при побудові логістичної процесної моделі управління товарорухом ЛЗ відповідно до вимог міжнародних стандартів якості і правил належної практики.

Проведено узагальнюючий аналіз сучасного інструментарію логістики в управлінні рухом ЛЗ та досліджено існуючі наукові підходи до визначення й оцінки логістичного потенціалу ФП.

У другому розділі «Методологічна основа дисертації та основні методи дослідження» визначені найбільш актуальні проблеми, які потребують вирішення в умовах впровадження на вітчизняних КФП логістичної моделі управління рухом ЛЗ, гармонізованої з вимогами міжнародних стандартів якості та правилами належних практик (GDP, GSP) (рис. 1).

Рис. 1. Напрямки побудови логістичної моделі управління товарорухом ЛЗ в КФП на засадах менеджменту якості

В третьому розділі «Аналіз стану управління рухом лікарських засобів в комунальних фармацевтичних підприємствах» на підставі анкетування, в якому брали участь понад 300 експертів із 10 областей України, досліджено вплив факторів на існуючу систему управління рухом ЛЗ в КФП (табл. 1).

Таблиця 1

Результати експертної оцінки чинників, які впливають на ефективність управління товарорухом у КФП

Чинники

Середньо-зважений ранг

Наявний асортимент ЛЗ та ВМП

1,23

Частота постачання ЛЗ та ВМП у місяць

1,87

Методи замовлення ЛЗ та ВМП (телефоном, факсом, через Інтернет чи інші)

2,92

Впровадження в управління товарорухом ЛЗ комп’ютерних технологій

4,13

Кількість договорів з постачальниками ЛЗ та ВМП

4,87

Спосіб замовлення ЛЗ та ВМП - централізовано чи самостійне придбання

6,07

Спосіб доставки ЛЗ та ВМП (транспортом постачальника чи власним)

7,00

Технічні засоби, задіяні для забезпечення управління товарорухом ЛЗ та ВМП

7,93

Визначено, що найбільш вагомими факторами, що зумовлюють ефективність управління товарорухом у КФП, є асортимент ЛЗ і ВМП, використовувані методи замовлення ЛЗ та ВМП, та якість виконання загальних логістичних функцій, пов’язаних з параметрами точності руху ЛЗ до кінцевого споживача.

За допомогою методу хронометражу проведено оцінку ефективності існуючого процессу товароруху в КФП (рис.2).

Рис. 2. Графік розподілу витрат часу на виконання функцій з управління товарорухом ЛЗ в КФП

По результатах експерименту визначено, що основними недоліками існуючого процесу управління товарорухом ЛЗ в КФП є дублювання або відсутність певних логістичних функцій; нераціональність розподілу функцій між підпроцесами; великі витрати часу на простої, пов’язані з узгодженням та очікуванням документів; нераціональний розподіл центрів відповідальності за виконання функцій процесу; відсутність документів та відповідної нормативно-методичної бази, що мають регламентувати виконання операцій; низький рівень автоматизації управління процесом; необґрунтованість управлінських рішень щодо формування асортиментного портфелю КФП у зв’язку з недосконалістю підпроцесу «Маркетинг» та ін.

Оскільки невід’ємною умовою побудови оптимальної моделі управління товарорухом ЛЗ на засадах логістичного менеджменту і менеджменту якості є ефективне організаційне забезпечення цього процесу, діагностовано його існуючий стан на КП «Фармація» міст Миколаїва, Кривого Рогу, «Полтавафарм» та  КП «ЛО «Фармація», а також на ФП інших форм власності.

Встановлено, що функції щодо забезпечення та збереження якості ЛЗ не інтегруються між усіма ланками товароруху в КФП, а покладені лише на контрольно-аналітичні лабораторії. Суттєвим недоліком також є відсутність взаємозв’язку логістичних функцій із функціями забезпечення й збереження якості ЛЗ відповідно до вимог міжнародних стандартів якості і правил належних практик (GDP, GSP), що свідчить про необхідність удосконалення організаційного забезпечення процесу товароруху ЛЗ в КФП.

В четвертому розділі «Реінжиніринг процесу управління рухом лікарських засобів в комунальних фармацевтичних підприємствах на засадах логістики і міжнародних стандартів якості» запропоновано створення служби логістики, яка повинна тісно взаємодіяти з різними функціональними підрозділами КФП, визначені її ключові завдання.

Розроблено Положення про відділ логістики, посадові інструкції менеджера з логістики та заступника директора КФП з якості (уповноваженої особи), запропоновано показники оцінки якості та ефективності організаційної структури КФП.

Розроблено типову матрицю відповідальності за управління процесом товароруху ЛЗ на засадах логістичного менеджменту та менеджменту якості, що чітко розкриває резерви підвищення ефективності управління цим процесом (табл. 2). Так, формування замовлення відбувається на рівні аптечної мережі, а не відділу збуту, посилення контролю за збором та аналізом дефектури дозволяє постійно мати в асортиментному портфелі соціально значущі препарати та ін.

Таблиця 2

Типова матриця відповідальності за управління процесом товароруху в КФП 

   Центр  

       відповідаль-

                 ності

Функція в

процесі

товароруху ЛЗ в КФП

Генеральний директор

Заст. ген. директора з якості – уповноважена особа

Контрольно-аналітична лабораторія

Начальник відділу маркетингу

Відділ маркетингу

Заст. ген. директора з логістики

Відділ логістики

Начальник відділу МТЗ

Відділ МТЗ

Зав. складом

Склад

Транспортний відділ (автобаза)

Заст. ген. директора з економічних та фінансових питань

Планово-економічний відділ

Бухгалтерія

Юридичний відділ

Аптечна мережа

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Вивчення попиту на ЛЗ

З

-

-

Кр

В

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Моніторинг цін і розробка цінової політики

З

-

-

Кр

В

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прогнозування обсягів реалізації ЛЗ

Кр

-

-

Кр

В

Кр

Уч

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Уч


Продовж. табл. 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Попередній аналіз асортиментного портфелю

Кр

-

-

Кр

В

-

-

-

Уч

-

-

-

-

-

-

-

-

Аналіз препаратів-лідерів

Кр

-

-

Кр

В

-

-

-

Уч

-

-

-

-

-

-

-

-

Аналіз ефективності асортиментної політики

З

-

-

Кр

В

-

-

-

Уч

-

-

-

-

-

-

-

-

Вибір постачальників ЛЗ

У

У

-

Кр

-

Кр

Уч

К

В

-

-

-

У

-

-

-

Планування поставок на місяць

З

-

-

Кр

Уч

Кр

Уч

К

В

-

-

-

Кр

У

Уч

-

Уч

Укладання договорів

-

-

-

-

-

-

-

К

В

-

-

-

У

-

-

Уч

-

Формування замовлення

-

-

-

-

-

Кр

Уч

К

В

-

-

-

-

-

-

-

-

Аналіз щоденної дефектури

-

-

-

Кр

В

-

-

У

Уч

-

-

-

У

-

-

-

-

Коригування планів постачання відповідно з дефектурою

-

-

-

Кр

Уч

Кр

Уч

К

В

-

-

-

Кр

У

-

-

-

Прийомка товару

-

Кр

-

-

-

-

-

-

-

К

В

-

-

-

Уч

-

-

Вхідний контроль якості

Кр

Кр

В

-

-

-

-

-

-

-

Уч

-

-

-

-

-

-

Розподіл за місцями зберігання

-

Кр

Уч

-

-

Кр

Уч

-

-

К

В

-

-

-

-

-

-

Зберігання відповідно до вимог GDP, GSP

Кр

Кр

Уч

-

-

Кр

Уч

-

-

К

В

-

-

-

-

-

-

Облік

-

Кр

-

-

-

Кр

Уч

-

-

К

В

-

Кр

-

Уч

-

-

Комплектація замовлень

-

Кр

Уч

-

-

Кр

Уч

-

-

К

В

-

-

-

-

-

-

Формування замовлень

-

-

-

-

Уч

-

-

-

-

Кр

Уч

-

-

-

-

-

В

Прийом заявок від аптек

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Кр

В

-

-

-

-

-

Уч

Збір дефектури від аптек

-

-

-

Кр

В

Кр

-

-

Уч

Уч

Уч

-

-

-

-

-

Уч

Завантаження відповідно до вимог GDP, GSP

-

Кр

Уч

-

-

Уч

-

-

К

В

Уч

-

-

-

-

-

Транспортування відповідно до вимог GDP, GSP

-

Кр

Уч

-

-

Кр

Уч

-

-

К

Уч

В

-

-

-

-

-

Примітки: З – затверджує; У – узгоджує; В – виконує; Уч – учасник; К – керує; Кр – контролює

З метою забезпечення умов для переходу КФП до менеджменту якості, побудовано логістичну процесну модель управління товарорухом ЛЗ,  адаптовану до вимог належних практик (GDP, GSP) та стандартів якості серії ІSO 9001 (рис. 3). Згідно вимог процесно-орієнтованого підходу вона складається з управлінських, забезпечуючих та основних підпроцесів.

Здійснено декомпозицію основних підпроцесів в логістичній моделі управління   товарорухом   ЛЗ   в   КФП  та  запропоновано  точки  контролю  за


Рис. 3. Запропонована логістична процесна модель управління товарорухом ЛЗ в КФП


відповідністю виконуваних функцій за підпроцесами до вимог менеджменту якості та чинного законодавства (табл. 3).

Таблиця 3

Запропонована система точок контролю за рухом ЛЗ в умовах КФП

Код

Назва функції

Точка контролю

Центр відповідальності

1

2

3

4

МАРКЕТИНГ

М1

Вивчення попиту на ЛЗ

Постанова КМУ № 400

Наказ МОЗ України 569,

Наказ МОЗ України № 86 з доповненнями

Відділ маркетингу

M2

Моніторинг цін і розробка цінової політики

Постанова КМУ  333

Порядок формування цін на ЛЗ та ВМП

М3

Прогнозування обсягів реалізації ЛЗ

Співвідношення середнього індексу цін на ЛЗ у КФП та по регіону

М4

Попередній аналіз асортиментного портфелю

Наказ МОЗ України №569

M5

Аналіз ефективності асортиментної політики

Контроль за наявністю в асортиментному портфелі соціально значущих ЛЗ

M6

Оптимізація асортиментного портфелю за результатами аналізу його ефективності

Контроль за наявністю в асортиментному портфелі соціально значущих ЛЗ

ЗАКУПКА

З1

Вибір постачальників ЛЗ

Контроль за наявністю  постачальників відповідно реєстру дотримання вимог GDP щодо вибору постачальників

Відділ MT3

З2

Планування поставок на місяць

Контроль за виконанням плану постачань соціально значущих ЛЗ

Концепція КФП щодо закупки ЛЗ

Відділ MT3

Відділ маркетингу

З3

Укладання договору на поставку

Контроль за виконанням  вимог   чинного законодавства щодо оформлення договорів

Відділ МТЗ

З4

Формування замовлення

Контроль включення в замовлення соціально значущих ЛЗ

Відділ МТЗ

З5

Аналіз щоденної дефектури

Перелік соціально значущих ЛЗ

Відділ маркетингу

З6

Коригування планів постачання відповідно з дефектурою

Перелік соціально значущих ЛЗ

Реєстр постачальників

Аналіз стану епідеміологічної ситуації в регіоні

Відділ МТЗ

СКЛАДУВАННЯ

С1

Прийомка ЛЗ

Приймальний акт

Постанова КМУ  333

Контроль за дотриманням вимог GDP

Склад

С2

Вхідний контроль ЛЗ

Контроль відповідності якості ЛЗ, наявність сертифікатів якості

Контрольно-аналітична лабораторія

СЗ

Розподіл ЛЗ за місцями зберігання

Контроль розподілу за лікарськими формами та умовами зберігання відповідно до вимог GDP

Склад

С4

Зберігання ЛЗ згідно вимог GDP, GSP

Контроль виконання вимог GDP, GSP

Склад

Контрольно-аналітична лабораторія

С5

Облік ЛЗ

Контроль відповідності обсягів запасів встановленим нормативам

Склад

С6

Комплектація замовлень

Контроль відповідності вантажної одиниці відбірній накладній


Продовж. табл. 3

1

2

3

4

РОЗПОДІЛ

P1

Формування замовлень

Контроль відповідності накладної замовленню

Аптечна мережа

Р2

Прийом заявок від аптек

Контроль дотримання аптеками графіку подання замовлень

Сектор комплектації замовлень складу

РЗ

Збір дефектури від аптек

Постанова КМУ № 400, перелік соціально значущих ЛЗ

Наказ МОЗ України № 569

Відділ маркетингу

Склад

Відділ МТЗ

ДОСТАВКА ЗАМОВЛЕНЬ В АПТЕКИ

Д1

Завантаження ЛЗ відповідно до вимог GDP, GSP

Контроль відповідності: транспортного засобу, процесу завантаження, відвантаженої одиниці забірній накладній, вимогам GDP, GSP

Відділ експедиції

Д2

Транспортування ЛЗ відповідно до вимог GDP, GSP

Контроль виконання графіку доставки, якості транспортування, відповідності поставленого товару графіку доставки та накладній, якості поставки

З урахуванням важливості фактору удосконалення асортименту ЛЗ для підвищення ефективності процесу товароруху ЛЗ в КФП розроблено рекомендації щодо введення нових ЛЗ в асортиментний портфель, алгоритм оптимізації асортименту ЛЗ-аналогів, що закуповуються КФП (рис. 4), на підставі використання системного та експертного підходів.

Для підвищення ефективності управління рухом ЛЗ в ланці КФП «склад – аптечна мережа» запропоновано напрямки удосконалення методів передачі та формування замовлення телефоном (факсом), модемним зв’язком та через локальну мережу FТР. Доведено, що з враховуванням чинника витрат часу на зв’язок і передачу замовлення, найбільш оптимальним є метод передачі замовлення за допомогою інтернет-мережі (локальної мережі FТР).

Проаналізовано рівень впровадження комп’ютерних технологій в діяльність КФП, визначено особливості використання різних видів інформаційних технологій та обґрунтовано рекомендації щодо вибору комп’ютерних програмних продуктів, найбільш доцільних для застосування в управлінні товарорухом в КФП.

В п’ятому розділі «Науково-практичні підходи до оцінки логістичного потенціалу комунальних фармацевтичних підприємств» обґрунтовано, що невід’ємною складовою ефективного функціонування КФП є розвиток його логістичного потенціалу, який слід розглядати як синергічну здатність його складових до збалансованої та узгодженої взаємодії з метою забезпечення необхідного рівня результативності та ефективності логістичної діяльності. Логістичний потенціал КФП являє собою складну відкриту систему, яка включає певні підсистеми, що входять до його складу як рівноправні елементи та завдяки їх взаємодії обумовлюють певний рівень ефективності функціонування логістичної системи.

Запропоновано  структуру  логістичного  потенціалу  КФП, визначено його

Рис. 4. Запропонований для КФП алгоритм оптимізації

асортименту ЛЗ-аналогів

суб’єктні (потенціали закупівлі, складування, транспортування, розподілу ЛЗ і ВМП, потенціал логістичного обслуговування споживачів) та об’єктні складові (потенціал управління логістичною діяльністю, маркетинговий потенціал логістичної діяльності, потенціал управління інформаційними ресурсами).

З метою управління логістичним потенціалом КФП запропоновано методику, яка полягає у ретельному підборі локальних, комплексних та інтегральних показників логістичного потенціалу, визначенні стратегічних напрямків його розвитку та впливу логістичного потенціалу КФП на основні показники фінансово-господарської діяльності.

На підставі проведеного анкетування та використання методу кореляції сформовано систему показників (табл. 5) для оцінювання логістичного потенціалу КФП за обраними суб’єктними складовими.

Таблиця 5

Система показників, запропонована для оцінки логістичного потенціалу КФП

Комплексна складова

Локальні показники

1

2

Комплексний показник потенціалу закупівлі ЛЗ і ВМП

 •  можливість позапланових поставок ЛЗ і ВМП (х1)
 •  відсоток помилок в замовленнях ЛЗ і ВМП працівниками відділу закупівлі КФП (х2)
 •  частка постійних постачальників ЛЗ і ВМП (х3)


Продовж. табл. 5

1

2

 •  надійність постачальників ЛЗ і ВМП (х4)

Комплексний показник потенціалу розподілу ЛЗ і ВМП

 •  частка товарного ринку, яка контролюється КФП (х5)
 •  показник широти матеріальних потоків (х6)
 •  питомі логістичні витрати, що припадають на одиницю товарообігу (х7)
 •  рівень якості ЛЗ і ВМП, що реалізуються (х8)

Комплексний показник потенціалу транспортування ЛЗ і ВМП

Потенціал транспортування ЛЗ і ВМП на склад КФП

Потенціал транспортування ЛЗ і ВМП до аптечної мережі

 •  надійність доставки ЛЗ і ВМП від постачальника на КФП (х9)
 •  кількість пошкоджень при доставці ЛЗ і ВМП від постачальника на КФП (х10)
 •  коефіцієнт виконання умов транспортування (х11)
 •  ступінь задоволеності вимог замовників (х12)
 •  кількість збитків і пошкоджень при доставці ЛЗ і ВМП споживачам (х13)
 •  коефіцієнт використання вантажопідйомністі рухливого складу КФП (х14)

Комплексний показник потенціалу складування ЛЗ і ВМП

 •  рівень використання складських площ (х15)
 •  тривалість обігу ЛЗ і ВМП (х16)
 •  питомі витрати на утримання запасів (х17)
 •  можливість забезпечення спеціальних умов зберігання ЛЗ і ВМП (х18)

Комплексний показник потенціалу логістичного обслуговування

 •  надійність поставок споживачам (х19)
 •  готовність до здійснення поставки (х20)
 •  якість поставки ЛЗ і ВМП (х21)
 •  гнучкість виконання замовлень (х22)
 •  коефіцієнт можливості доставки по першій вимозі (х23)
 •  рівень логістичного обслуговування клієнтів (х24)
 •  рівень зручності оформлення (подачі) замовлення (х25)

Побудовані за результатами розрахунку комплексних показників радари логістичних потенціалів для КП «ЛО «Фармація», ПОКП «Полтавафарм» і ПКВО «Фармація» м. Миколаїв наведені на рис.6. Шкала зміни розрахованих комплексних показників знаходиться в діапазоні від 0 до 1.

Рис.6. Радари логістичного потенціалу КП «ЛО «Фармація» та інших КФП

З огляду на те, що по всіх досліджуваних КФП значення комплексних показників логістичного потенціалу знаходяться на середньому рівні, визначено існування значного потенціалу його розвитку. Стратегічні рішення в напрямку управління логістичним потенціалом КФП, з огляду на отримані результати, мають бути спрямовані на розвиток найменш розвинених складових потенціалу.

Для визначення залежності між величиною логістичного потенціалу КФП та його окремими складовими, а також незалежними змінними побудовано регресійні моделі (табл. 7). Також за допомогою регресійного аналізу доведено вплив інтегрального показника логістичного потенціалу (Ілог.пот) на основні фінансово-економічні показники діяльності КФП.

Таблиця 7

Регресійні моделі для визначення впливу величини логістичного потенціалу

на незалежні змінні

Напрямок зв’язку

Модель

Параметри моделі

Залежність інтегрального показника логістичного потенціалу (Ілог.пот) КФП від його комплексних складових

Ілог.пот= 0,149 Ктранс + 0,303Кобсл+0,252Кзак+0,216Кскл + 0,372Крозп

R = 0,876232;

R2 = 0,824163;

Залежність товарообігу КФП (ТО) від інтегрального показника логістичного потенціалу КФП

ТО = 10,7297+0,000145 Ілог.пот

R = 0,897234;

R2 = 0,805030;

Залежність величини загальної рентабельності КФП (R) від інтегрального показника логістичного потенціалу КФП

R = 5,3499+1,4258 Ілог.пот

R = 0,871216;

R2 = 0,759051;

Залежність чистого прибутку КФП (ЧП) від інтегрального показника логістичного потенціалу КФП

ЧП = 2,54987+0,009137 Ілог.пот

R = 0,769217;

R2 = 0,591684.

Отримані дані свідчать, що найбільш вагомою, з точки зору формування логістичного потенціалу КФП, є складова розподілу ЛЗ та ВМП. В свою чергу, серед фінансово-економічних показників, на які найбільше впливає рівень логістичного потенціалу КФП, є показник загальної рентабельності.

Таким чином, логістичний потенціал будь-якого КФП обумовлює ступінь реалізації його стратегічних цілей і є вирішальним чинником забезпечення конкурентоспроможності.

ВИСНОВКИ

1. У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та нове вирішення актуального науково-практичного завдання з оптимізації управління рухом ЛЗ в КФП на засадах логістичного менеджменту та менеджменту якості, що має істотне значення для реалізації як соціальної функції КФП, так і задоволення їх економічних інтересів.

2. Визначено місце та завдання КФП у своєчасному забезпеченні населення якісними та доступними за ціною ЛЗ, узагальнено нормативно-правову базу, що регулює товарорух ЛЗ в Україні і за кордоном, обґрунтовано актуальність удосконалення управління товарорухом та необхідність реорганізації діяльності КФП відповідно до вимог належних практик (GDP і GSP) та міжнародних стандартів якості серії ISO 9001:2000.

3. Обґрунтовано концептуальну модель управління товарорухом ЛЗ в КФП, яку побудовано на засадах логістики. Впровадження запропонованої моделі сприятиме забезпеченню прозорості і регламентованості всіх аспектів логістичної діяльності КФП, більш повному задоволенню потреб клієнтів, підвищенню якості і своєчасності їх обслуговування за умов оптимізації використання ресурсів і не допущення необґрунтованого зростання логістичних витрат.

4. Здійснено аналіз основних факторів впливу на управління товарорухом ЛЗ в КФП та діагностику існуючого стану цього процесу, доведено необхідність реінжинірингу діяльності у всіх ланках логістичного ланцюга КФП (маркетинг, закупівля, складування, управління запасами, транспортування, розподіл, доставка в аптечну мережу) для підвищення конкурентоспроможності.

5. Запропоновано модель організаційної реструктуризації процесу управління рухом ЛЗ в КФП в умовах менеджменту якості і логістичного менеджменту. Обґрунтовано оптимальний розподіл логістичних функцій між складовими товароруху в КФП, запропоновано типову матрицю відповідальності згідно логістичної моделі управління товарорухом, розроблено проект Положення про відділ логістики, посадові інструкції менеджера з логістики та уповноваженої особи з якості КФП.

6. Розроблено типову процесну модель управління товарорухом ЛЗ в КФП на засадах логістики і менеджменту якості, здійснено декомпозицію основних підпроцесів з визначенням виконуваних функцій, центрів відповідальності та документального супроводження, запропоновані точки контролю за якістю підпроцесів та їх відповідністю соціальним вимогам, вимогам чинного законодавства та міжнародним стандартам якості.

7. Запропоновано методичні підходи до обґрунтування управлінських рішень з оптимізації асортименту ЛЗ-аналогів КФП на підставі використання системного та експертного підходів, розроблено відповідні форми документів для підвищення обґрунтованості вводу нових ЛЗ в асортиментний портфель КФП, запропоновано процесну модель прийняття управлінських рішень щодо формування оптимального асортиментного портфелю КФП.

8. Розроблено алгоритми оптимізації взаємодії складу та аптечної мережі КФП на підставі вибору найбільш прийнятних технологій зв’язку з метою удосконалення процесу оформлення заявки. Обґрунтовано необхідність формування та впровадження логістичних інформаційних систем в діяльність КФП на підставі сучасного програмного забезпечення та розроблено рекомендації щодо вибору комп’ютерних програмних комплексів, найбільш доцільних до застосування в КФП.

9. Обґрунтовано сутність та структуру логістичного потенціалу КФП, сформовано систему показників для його оцінювання, побудовано регресійні моделі залежності між інтегральним показником логістичного потенціалу КФП та основними фінансово-економічними показниками, які дозволяють оцінити ступінь впливу зміни логістичного потенціалу на динаміку цих показників.

10. Соціально-економічна значущість дисертаційних досліджень полягає в тому, що за їхніми результатами розроблено і впроваджено в діяльність КФП та ФП інших форм власності, у навчальний процес вищих фармацевтичних і медичних закладів освіти 3 методичні рекомендації, затверджені ПК «Фармація» МОЗ та АМН України.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ ВИКЛАДЕНО В ПУБЛІКАЦІЯХ

 1.  Гудзенко О. П. Аспекти фармацевтичного ринку антисептичних лікарських засобів вітчизняного виробництва / О. П. Гудзенко, В. М. Толочко, С. В. Барнатович // Фармацевтичний журнал. – 2005. – № 2. – С. 22-25. (особистий внесок – узагальнено результати аналізу фармацевтичного ринку антисептичних ЛЗ вітчизняного виробництва, створено підґрунтя для розробки методики управління асортиментом ЛЗ-аналогів).
 2.  Гудзенко О. П. Оптимізація діяльності оптово-роздрібних фармацевтичних   підприємств    в  сучасних   умовах   ринку  /  О. П.  Гудзенко,

С. В. Барнатович // Вісник фармації. – 2005. – №2 – С. 43-46 (особистий внесок- проведено комплексну оцінку впровадження сучасних комп’ютерних технологій в процес управління товарорухом на ФП та визначені подальші напрямки його оптимізації).

 1.  Гудзенко О. П. Регіональне виробництво лікарських засобів та маркетинг в сучасних умовах / О. П. Гудзенко, С. В. Барнатович // Фармацевтичний журнал. – 2005. – № 2. – С. 55-58 (особистий внесок – запропоновано підходи щодо проведення маркетингових досліджень конкурентоспроможності ЛЗ на фармацевтичному ринку області, прогнозування асортименту ЛЗ).
 2.  Барнатович С. В. Эффективное управление ассортиментом лекарственных средств на оптово-розничных фармацевтических предприятиях /

С. В. Барнатович // Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики : збірник наук. статей. – Вип. XV, Том 2. – Запоріжжя : Вид-во ЗДМУ, 2006. – С. 475-477 (особистий внесок – запропоновано основні етапи та складові ефективного управління асортиментом ЛЗ. Висвітлено позитивні результати апробації запропонованого підходу в умовах ЛОКВП «Фармація»).

 1.  Барнатович С. В. Дослідження сучасного стану товаропросування на рівні аптечної  мережі  та  напрямки  щодо   його  удосконалення  /  С. В. Барнатович,

О. П. Гудзенко // Фармацевтичний журнал. – 2007. – № 6. – С. 3-9 (особистий внесок – проведено дослідження стану системи управління товарорухом на рівні аптечної мережі та факторів, що її визначають).

 1.  Барнатович С. В. Розробка методичних підходів з оптимізації асортименту препаратів-аналогів на прикладі КП «Луганська обласна «Фармація» / С. В. Барнатович // Фармаком. – 2007. – № 4. – С. 82-89 (особистий внесок – запропоновано методичні підходи щодо оптимізації асортименту ЛЗ-аналогів, висвітлено вплив впровадження Концепції оптимізації закупівлі ЛЗ-аналогів в умовах КП «Луганська обласна «Фармація» на ефективність функціонування процесу товароруху).
 2.  Барнатович С. В. Удосконалення процесу товароруху в комунальних фармацевтичних підприємствах  за умов впровадження менеджменту якості / С. В. Барнатович, О. Ю. Горбунова // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2010. – № 3. – С. 4-9 (особистий внесок – обґрунтовано використання процесного підходу в управлінні товарорухом ЛЗ, запропоновано логістичну модель управління діяльністю КФП).
 3.  Барнатович С. В. Стратегия маркетинга Луганского ОГКПП «Фармация» / С. В. Барнатович // Провизор. – 1999. – № 19. – С. 25-26 (особистий внесок – обґрунтовано Програму маркетингової роботи та Програму відстоювання ринку підприємства, узагальнено соціально значущі напрямки діяльності КФП).
 4.  Барнатович С. В. Вибір оптимальних методів замовлення товару для аптечної   мережі    в    логістичному    зв’язку    «аптека-склад» :   метод.   рек. /

С. В. Барнатович, О. П. Гудзенко – Луганськ : Вид-во ВАТ «ЛОД», 2008. – 16 с.

 1.  Барнатович С. В. Методичні підходи з оптимізації асортименту препаратів-аналогів на оптово-роздрібних фармацевтичних підприємствах : метод. рек. / С. В. Барнатович, О. П. Гудзенко – Луганськ : Вид-во ВАТ «ЛОД», 2008 – 23 с.
 2.  Гудзенко О. П. Впровадження процесної моделі управління рухом лікарських засобів в комунальних фармацевтичних підприємствах в умовах менеджменту якості : метод. рек. / О. П. Гудзенко, С. В. Барнатович,                          О. Ю. Горбунова  – Луганськ  : Вид-во  ПП «Друкарня  «Престиж-Сервіс», 2010. – 23 с.
 3.  Гудзенко А. П. Руководство для провизора по работе с клиентом аптеки  / А. П. Гудзенко, С. В. Барнатович. – Луганск : ОАО «ЛОТ», 2009. – 136 с.
 4.  Гудзенко А. П. Направления деятельности Луганского производственного предприятия «Фармация» в условиях рынка / А. П. Гудзенко, П. В. Прилипкин, С. В. Барнатович // Досягнення сучасної фармації та перспективи її розвитку у новому тисячолітті : матер. V Нац. з’їзду фармацевтів України, 7-9 вересня 1999 р. – Х. : УкрФА, 1999. – С. 241.
 5.  Гудзенко А. П. ЛОКПП «Фармация» : теория и практика фармацевтического маркетинга / А. П. Гудзенко, С. В. Барнатович // Здобутки та перспективи розвитку управління фармацевтичними організаціями в умовах ринкової економіки : матер. Міжн. наук.-практ. конф., 26 березня 2003 р. – Х. : Вид-во НФаУ, 2003. – С. 104-107.
 6.  Барнатович С. В. Оптимизация системы управления товародвижением на Луганском областном коммунальном производственном предприятии «Фармация» / С. В. Барнатович // Досягнення та перспективи розвитку фармацевтичної галузі України : матер. VI Нац. з’їзду фармацевтів України, 28-30 вересня 2005 р., – Х. : Вид-во НФаУ, 2005. – С. 800-801.
 7.  Барнатович С. В. Моделирование системы управления товародвижением на Коммунальном предприятии «Луганская областная «Фармация» /                  С. В. Барнатович // Аптека-2007 : матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 6-9 листопада 2007 р., Яремча, 2007 – С. 86-88.
 8.  Барнатович С. В. Внедрение логистических подходов в систему товародвижения на коммунальном предприятии «Луганская областная «Фармация» / С. В. Барнатович // Materialy IY Mezinarodni vedecko-prakticka konference «Veda : teorie a praxe - 2008» 16-31 srpna 2008 roku, Dil 3. Ekonomicke vedi : Praha Publishing House «Education and Science» s.r.o-88 stran 74-78.
 9.  Барнатович С. В. Оптимізація замовлення товару в логістичному зв’язку «аптека-склад» / С. В. Барнатович, О. П. Гудзенко // Ефективність використання маркетингу та логістики фармацевтичними організаціями: матер. наук.-практ. конф., 21 жовтня 2008 р., Х. : Вид-во НФаУ, 2008. – С. 131-132.
 10.  Барнатович С. В. Реальность маркетинга Коммунального предприятия «Луганская областная «Фармация» / С. В. Барнатович // Ефективність використання маркетингу та логістики фармацевтичними організаціями : матер. наук.-практ. конф., 21 жовтня 2008 р., Х. : Вид-во НФаУ, 2008. – С. 11-12.
 11.  Барнатович С. В. Актуальність впровадження сучасних інформаційних систем в аптечних закладах / С. В. Барнатович // Післядипломна підготовка спеціалістів фармації за організаційно-економічним напрямком : матер. наук.-практ. конф. з міжн. участю, 2-3 червня 2010 р., Х., 2010. – С. 70-71.
 12.  Горбунова О. Ю. Удосконалення управлінських рішень з оптимізації асортиментного портфелю комунальних фармацевтичних підприємств на підставі процесного підходу / О. Ю. Горбунова, С. В. Барнатович // Фармація України. Погляд у майбутнє : матер. VII Нац. з’їзду фармацевтів України, 15-17 вересня 2010 р., Т. 2. – Х. : Вид-во НФаУ, 2010. – С. 304-305.

АНОТАЦІЯ

Барнатович С. В. Формування логістичної моделі управління діяльністю комунальних фармацевтичних підприємств в умовах менеджменту якості. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук за спеціальністю 15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація. – Національний фармацевтичний університет, Харків, 2011.

На підставі аналітичного узагальнення теоретичних, нормативно-правових та практичних аспектів управління рухом ЛЗ в КФП за засадах логістичного менеджменту та менеджменту якості визначено місце та завдання КФП в забезпеченні населення якісними та доступними за ціною ЛЗ.

Обґрунтовано логістичну модель управління товарорухом ЛЗ в КФП відповідно до вимог GDP і GSP та міжнародних стандартів якості серії ISO 9001. Запропоновано модель організаційної реструктуризації процесу управління рухом ЛЗ в КФП, розроблено методичні підходи до обґрунтування управлінських рішень з оптимізації асортименту ЛЗ-аналогів, введення нових ЛЗ в асортиментний портфель КФП. Запропоновано алгоритми оптимізації взаємодії складу та аптечної мережі КФП на підставі вибору прийнятних технологій зв’язку. Обґрунтовано необхідність формування та впровадження логістичних інформаційних систем в КФП та розроблено рекомендації щодо вибору комп’ютерних програмних комплексів.

Визначено сутність та структуру логістичного потенціалу КФП, запропоновано алгоритм його оцінки й управління.

Ключові слова: комунальне фармацевтичне підприємство, товарорух ЛЗ, логістичний підхід, процесна модель, менеджмент якості.

АННОТАЦИЯ

Барнатович С. В. Формирование логистической модели управления деятельностью коммунальных фармацевтических предприятий в условиях менеджмента качества – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата фармацевтических наук по специальности 15.00.01 – технология лекарств, организация фармацевтического дела и судебная фармация. – Национальный фармацевтический университет, Харьков, 2011.

Диссертация посвящена научно-практическому обоснованию методических подходов к разработке модели эффективного управления деятельностью коммунальных фармацевтических предприятий на основе внедрения логистического менеджмента и менеджмента качества.

На основании аналитического обобщения теоретических, нормативно-правовых и практических аспектов управления движением ЛС определено место и задания КФП в обеспечении населения качественными и доступными по цене ЛС.

Проведенная систематизация законодательных актов, регулирующих обращение ЛС в Украине позволила определить недостатки существующей нормативной базы: отсутствие согласованности с требованиями правил GPP и GDP; не определены требования к квалификации уполномоченного лица, осуществляющего управление качеством в условиях оптового фармацевтического предприятия; отсутствие четко регламентированных условий складирования, хранения и перемещения ЛС. На основании проведенных исследований установлено, что национальное фармацевтическое законодательство в сфере обращения ЛС не в полной мере гармонизировано с требованиями ЕС.

В работе проанализировано современное состояние процесса управления деятельностью КФП в разрезе основных функциональных составляющих (закупка, хранение, транспортировка, распределение), выделены особенности деятельности КФП в современных условиях и их важнейшие социальные функции, определены факторы, влияющие на эффективность управления товародвижением ЛС.

С использованием метода хронометража проведена оценка эффективности существующего процесса товародвижения ЛС в КФП. Это позволило установить существование таких проблем, как: дублирование либо отсутствие важных логистических функций; нерациональность их распределения между центрами ответственности; значительные затраты времени на простои, связанные с согласованием и ожиданием документов; низкий уровень автоматизации управления товародвижением ЛС; необоснованность управленческих решений относительно формирования ассортиментного портфеля КФП вследствие слабого развития маркетинговых функций.

Диагностика состояния организационного обеспечения управления товародвижением в КФП выявила отсутствие организационного объединения  структурных подразделений в единую общую для КФП функцию управления товаропотоком, отсутствие в существующей системе организационного обеспечения интегрированных свойств, предусмотренных международными стандартами серии ISO 9001:2000.

Доказана актуальность совершенствования управления товародвижением ЛС и необходимость реорганизации деятельности КФП в соответствии с требованиями логистического менеджмента, надлежащих практик (GDP, GSP) и стандартов серии ISO 9001:2000.

Обосновано перераспределение логистических функций процесса товародвижения в КФП, предложена матрица ответственности согласно логистической модели управления товародвижением, разработан проект Положения об отделе логистики КФП, должностные инструкции менеджера по логистике и уполномоченного лица по качеству. Обоснованы показатели  оценки качества и эффективности организационной структуры и рекомендованы диапазоны качественной оценки их значений.

Предложена процессная логистическая модель управления товародвижением ЛС в КФП, основанная на принципах логистики и менеджмента качества, состоящая из пяти основных подпроцесоов: маркетинг, закупка, складирование, распределение и доставка заказов в аптеки. Осуществлена декомпозиция основных подпроцессов согласно выделенным функциям и операциям. Определены точки контроля соответствия выполняемых функций и операций действующему законодательству Украины и требованиям менеджмента качества, представляющие собой внутренний документ КФП, положение или критерий, стандарт, нормативно-правовой акт, соблюдение которого является показателем качества выполнения подпроцесса во время его анализа со стороны руководства.

Разработаны методические подходы по оптимизации ассортимента ЛС-аналогов, вводу новых ЛС в ассортиментный портфель КФП, предложена процессная модель принятия решений при формировании оптимального ассортиментного портфеля КФП.

С целью усовершенствования деятельности такого звена КФП как «склад-аптечная сеть», разработаны алгоритмы формирования и передачи заказов с использованием современных средств связи, обоснованы рекомендации относительно  выбора компьютерных программных продуктов, целесообразных для применения в управлении товародвижением ЛС.

Определены сущность и структура логистического потенциала КФП, предложен алгоритм его оценки и управления. Сформирована система показателей оценки логистического потенциала, построены регрессионные модели зависимости между интегральным показателем логистического потенциала КФП и основными финансово-экономическими показателями деятельности, позволяющие оценивать степень влияния изменения  логистического потенциала на динамику этих показателей.

Ключевые слова: коммунальное фармацевтическое предприятие, товародвижение ЛС, логистический подход, процессная модель, менеджмент качества.

ANNOTATION

Barnatovich S. V. Formation of logistics management utility model of pharmaceutical companies in terms of quality – Manuscript.

The thesis for Candidate of Pharmacy Degree in specialty 15.00.01 – Technology of Drugs, Organization of Pharmaceutical business and Forensic Pharmacy. –  National pharmaceutical university, Kharkov, 2011.

On the basis of analytical generalization of theoretical, is standard-legal and practical aspects of traffic control of medicines in the MPC on principles of logistical management and quality management definitely place and tasks MPC in population maintenance qualitative and accessible at the price of medicines.

Soundly logistical model of management movement of medicines in MPC according to requirements GDP and GSP and the international quality standards of series ISO 9001. The model of organizational re-structuring of managerial process by movement of medicines in MPC is offered, methodical approaches to a substantiation of administrative decisions on optimization of assortment of medicines-analogs, introduction new medicines in product portfolio of the MPC are developed. Algorithms of optimization of interaction of a warehouse and chemist's network MPC on the basis of a choice of comprehensible technologies of communication are offered. Necessity of formation and introduction of logistical information systems in MPC also are developed recommendations concerning a choice of computer program complexes.

The essence and structure of logistical potential MPC is defined, the algorithm of its estimation and management is offered.

Keywords: municipal pharmaceutical company, movement of medicines, logistic approach, process model, quality management.


Підписано до друку 21.01.2011. Формат 60×90  1/16.

Папір офсетний. Гарнітура Times.

Умов. друк. арк. 0,9.  Тираж 100 прим. Зам. №1104

Віддруковано у видавничому відділі ЛугДМУ.

91045, м. Луганськ, кв. 50-річчя Оборони Луганська, 1г


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

24880. Гудвилл: трактовка, оценка, отражение в отчётности 30.5 KB
  Применительно к бизнесу гудвилл это положительное отношение потребителя товаров или услуг к их производителю обусловленное высоким качеством предлагаемых товаров услуг удобным месторасположением предприятия качественным обслуживанием.В приложении к конкретном предприятию принято выделять два вида гудвилла внутренне созданный и приобретенный. Любое спешно функционирующее предприятие должно иметь положительный внутренний гудвилл.
24881. Дивидендная политика и её влияние на рыночную капитализацию компании 35.5 KB
  Модильяни и Миллер исследовали взаимосвязь дивидендной политики и стоимости предприятия в идеальных условиях. Поэтому на совершенном рынке дивидендная политика не влияет на стоимость предприятия и благосостояние собственников. Преимущества: наличие непосредственно взаимосвязи дивидендных выплат с финансовым результатом деятельности предприятия.
24882. Доходный подход в оценке стоимости бизнеса 27.5 KB
  В рамках данного подхода стоимость предприятия рассматривается как текущая стоимость будущих доходов которые предприятие способно принести своему владельцу. В качестве показателей доходов в расчетах могут использоваться следующие показатели: прибыль; дивидендные выплаты; денежные потоки; экономическая добавленная стоимость и другие. Мостаточная стоимость.
24883. Интеллектуальные ресурсы. Амортизация интеллектуальных ресурсов 28.5 KB
  Амортизация интеллектуальных ресов. Амортизация интеллектуальных ресурсов. Нематериальные активы стоимость которых уменьшается с течением времени и амортизация по ним начисляется исходя из срока их полезного использования. Нематериальные активы по котором не проводится погашение стоимости и амортизация не начисляется.
24884. Интеллектуальная собственность. Оценка и нормативно-правовая база 28 KB
  Понятие интеллектуальная собственность определено международным правовым актом т. В конвенции дана следующая формулировка интеллектуальной собственности Интеллектуальная собственность включает права относящиеся к: Литературным художественным и научным произведениям. В соответствии с ГК РФ интеллектуальная собственность определена как самостоятельный объект гражданских прав по которым установлен жесткий режим защиты.
24885. Использование САРМ в оценке финансовых активов 27.5 KB
  Кs = Кrf Км Кrf β Кs цена обыкновенных акций как источник финансирования. Кrf безрисковая доходность ценных бумаг. Км Кrf рыночная премия за риск.
24886. Ключевые факторы в управлении стоимостью 30.5 KB
  Назовем их ключевыми факторами стоимости. Вовторых именно эти факторы стоимости помогают менеджерам высшего эшелона понять что происходит на всех остальных уровнях организации и донести до них свои планы и намерения. Фактор создания стоимости в данном случае это некая характеристика деятельности от которой зависит результативность функционирования предприятия. Для правильного определения факторов создания стоимости требуется соблюдать три важных принципа: 1.
24887. Модель стоимостных цепочек для бизнес - процессов 27 KB
  Нр связь с поставщиками поставщ поставщиков1 технологич цепочка сырье исследовя произвво маркетинг реализя обслуже 2 связь м у цепочк производствх подразделий №1№2 Минусолм явл то что необход очень большая инфо и учетная база поэтому не получило распр на практике.
24888. Опционы подходы оценке стоимости бизнеса 32 KB
  Существует два стиля опционов два подхода к вопросу о сроке действия опциона: европейский и американский. Европейский стиль означает что опцион может быть использован только на фиксированную дату.Американский стиль означает что опцион может быть использован в любой момент в пределах срока опциона.