72182

Економіка підприємства: Методичні рекомендації

Книга

Экономическая теория и математическое моделирование

Методичні рекомендації містять стислі рекомендації до виконання курсової роботи та провідні методичні положення щодо обґрунтування прийнятих студентом рішень підвищення ефективності роботи підприємства цеху виходячи з заданих економічних умов вимоги до курсової роботи порядок її виконання.

Украинкский

2014-11-19

902 KB

0 чел.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА АКАДЕМІЯ

Кафедра економіки підприємств

Методичні рекомендації

до виконання курсової роботи

з дисципліни

ЕКОНОМІКА підприємства

на тему: Планування економічних показників діяльності підприємства

для студентів денної і заочної форми навчання

спеціальності  економіка підприємства

Дніпропетровськ – 2012


Економіка підприємства: Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів денної форми навчання спеціальності  економіка підприємства. м. – Дніпропетровськ, ДДФА, 2012, 34 с.

Методичні рекомендації містять стислі рекомендації до виконання курсової роботи та провідні методичні положення щодо обґрунтування прийнятих студентом рішень підвищення ефективності роботи підприємства, цеху, виходячи з заданих економічних умов, вимоги до курсової роботи, порядок її виконання.

Укладачі:

І.Д. Падерін      –

доктор екон. наук, зав. кафедри економіки підприємств

О.Б.Ватченко   –

канд.екон. наук., професор кафедри економіки підприємств

Рецензенти:

Р.Б. Тян

А.Г. Бабенко

доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри фінансів Придніпровської державної академії будівництва та архітектури

доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці Дніпропетровської державної фінансової академії

Відповідальний за випуск:

І.Д. Падерін  –

доктор екон. наук, завідувач кафедри кафедри економіки підприємств

Розглянуто та схвалено на

засіданні кафедри

економіки підприємств

Протокол № 4  від 23 11 2009 р.

Розглянуто та схвалено на

засіданні вченої ради  

економічного факультету

Протокол № 2  від 10 09 2012 р.


І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Виконання курсової роботи являє важливий етап у вивченні дисципліни “Економіка підприємств” є однією з складових частин навчального процесу у підготовці бакалаврів з економіки. Вона є завершенням вивчення цієї дисципліни.

Відповідно до Положення про організації навчального процесу у вищих навчальних закладах України, курсова робота виконується з метою – закріплення, поглиблення й узагальнення знань, отриманих студентами за час навчання, а також надання навичок дослідної роботи, вироблення вміння творчо підходити до обґрунтування  і  прийняття управлінських рішень з економіки і застосування їх на практиці для комплексного рішення конкретного професійного завдання у структурованому ринковому середовищі.

Об'єкт курсової роботи – підприємство, що виробляє товарну, яке вивчає студент. Техніко-економічні характеристики конкретного цеху створюють інформаційну базу для розробки економічних показників діяльності підприємства та визначення заходів щодо удосконалення та підвищення його ефективності в кожному конкретному випадку.

Для  досягнення поставленої мети необхідно, вирішити наступні задачі:

- дати характеристику галузі до якої належить підприємство;

 •  визначити місце підприємства в ієрархічному ринковому середовищі згідно з його галузевою належністю;
 •  охарактеризувати ринковий потенціал підприємства;
 •  розрахувати основні економічні показники  підприємстві; 
 •  винайшовши резерви щодо його поліпшення та удосконалення;
 •  опрацювавши дієві напрямки підвищення ефективності господарювання підприємства на відповідному ринковому сегменті;
 •  сформувавши ефективний вмотивований механізм стимулювання діяльності підприємства.


II. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ, СТРУКТУРА І ЗМІСТ
КУРСОВОЇ РОБОТИ

Вступ до курсової роботи

Вступ містить обґрунтування актуальності й практичної цінності обраної теми роботи, визначає мету та завдання роботи, предмет, об’єкт дослідження (розробки) і подає коротку інформацію про нього; стисло характеризує використані методи та інформаційні джерела дослідження.

Актуальнiсть теми. Шляхом критичного аналiзу та порiвняння з  вiдомими розв'язаннями проблеми  обґрунтовують актуальнiсть та доцiльнiсть  роботи. Висвiтлення актуальностi не повинно бути багатослiвним. Досить  кiлькома реченнями висловити головне – сутнiсть проблеми.

Об’єкт дослідження – підприємство, яке є юридичною особою.

Мета i завдання роботи. Формулюють мету роботи i завдання, якi необхiдно виконати для досягнення поставленої мети.

Розділ 1.

Теоретично - аналітична  частина роботи

В цьому розділі курсової роботи студент повинен дати коротку характеристику галузі промисловості, до якої належить підприємство, та його місце в галузевій структурі регіону (країни). Стисло, але з дотриманням логічної послідовності визначити особливості функціонування галузі, до якої віднесено досліджуване ним підприємство. При цьому слід зосередити увагу на таких показниках, як:

- законодавче регулювання відносин у галузі;

 •  частка галузі, яку воно займає в промисловому комплексі України;
 •  перелік найважливіших видів продукції досліджуваної галузі;
 •  обсяги вироблення цільової продукції;
 •  пропорційність розміщення галузі відповідно до адміністративно-територіального устрою України;
 •  частка підприємства в промисловому комплексі регіону;
 •  внесок підприємства в сукупний обсяг промислової продукції регіону;
 •  кількість працюючих у галузі;
 •  середня заробітна плата у галузі в порівнянні з Україною та регіоном.
 •  фінансово-економічні показники діяльності підприємств галуз.

Для виконання цього розділу можна скористатися показниками, які щорічно оприлюднюються в Статистичному щорічнику (або на офіційному сервері Держкомстату), дослідженнями Української асоціації маркетингу іншими аналітично-довідниковими джерелами, регіональними звітами по промисловості, звітами з виробничої практики на конкретних підприємствах міста (області, регіону, країни).

Далі необхідно дати скорочений опис провідних характеристик та особливостей технологічного виробництва продукції, тип головного технологічного устаткування, та його кількість.

Розділ 2

Аналітична частина

Провідні економічні показники виробництва, що складають інформаційну базу курсової роботи, вміщують таблиці 2.1; 2.2.; 2.3. Їх необхідно заповнити на підприємстві. У разі відсутності фактичних даних треба використати додатки (А, Б, В, Д, Е, Ж, К, Л, М).

Таблиця 2.1

Загальні економічні показники роботи підприємства

№ з/п

Показники

Символ

Абсолютні значення

1

2

3

4

1

Обсяг виробництва продукції за рік, тис.т

Вр

2

Кількість виробничих агрегатів, од.

n

3

Паспортна годинна продуктивність головного технологічного агрегату, т

По

4

Режим роботи підприємства

змін за добу

днів на тиждень

тривалість зміни, год

Nзм

Дт

Тзм

5

Перерви в роботі головних агрегатів за рік, год.

 •  технологічно-неминучі перерви
 •  планово запобіжні ремонти

Ттнп

Тпзр

6

Вартість головного технологічного устаткування, тис. грн.

 •  одного агрегату
 •  всіх агрегатів

ОФод

ОФ

7

Трудомісткість 1 т, люд.-годин

tм

8

Вартість всіх інших груп основних фондів, тис. грн.

ОФінш

9

Загальна вартість всіх груп основних виробничих фондів, тис. грн.

ОФзаг

2.1. Розрахунок потужності на початок року, середньорічної потужності та обсягів виробництва на рік виконується на основі бази даних додатків А і Б:

а) потужності на початок року, Мп.р. :

, тис т.           (2.1)

де n-кількість виробничих агрегатів, од.

По-паспортна годинна продуктивність головного технологічного агрегату, т

Nзм - змін за добу,

Дт - днів на тиждень,

Тзм - тривалість зміни, год

Кт - кількість тижнів на рік;

Ттнп - технологічно-неминучі перерви, год,

Тпзр-планово-запобіжні ремонти, год.

б) середньорічна потужність підприємства, Мср:

,

(2.2.)

де Мп.р. – потужність на початок року, тис.т;

n, m – час роботи/нероботи відповідно введеної/виведеної потужності за рік, місяців (n=12-Tвв; m=12-Tвив, де Твв, Твив – місяць у якому вводиться/виводиться потужність);

в) річний обсяг виробництва, Вр:

,

(2.3)

де Квп – коефіцієнт використання потужності.

2.2. Розрахунки чисельності робітників, ефективного робочого часу на одного робітника, заробітної плати (ЗП) основних робочих по відрядно-преміальній системі та фонду ЗП виконуються за вихідними даними, наведеними у додатках В і Д.

(2.4)

де Теф – ефективний час роботи одного робітника, год.;

Дк – календарний період, днів;

Дсв, Двих – кількість часу, який припадає на святкові та вихідні дні, днів;

Дв – тривалість відпустки, днів;

Тзм – тривалість зміни, год.

(2.5)

де ЧФ – чисельність робітників, що необхідна для забезпечення виконання виробничої програми, осіб;

Тм – повна трудомісткість виробничої програми, нормо-годин ;

Квн – коефіцієнт виконання норми виробітку.

,

(2.6)

де Звід.пр. – заробітна плата робітника, яка розрахована за відрядно-преміальною системою, грн.;

Тст – погодинна тарифна ставка, грн./год;

Нвир. – годинна норма виробітку, т/год;

В кількість продукції, виробленої робітником за певний період, т;

Відсоток премії встановлюється відповідно номеру першої літери абетки призвища.

Додаткова заробітна плата ставитиме 10% від основної.

Фонд заробітної плати (ФЗПф) за категоріями працівників обчислюється в таблиці 2.2.

Таблиця 2.2.

Склад, чисельність та заробіток персоналу підприємства

Групи та професії працівників

Наявна чисельність, люд.

Усереднений заробіток, грн.

Річний фонд зарплати, грн. (3 х 5)

На зміну

На добу

За місяць

За рік

1

2

3

4

5

6

1.Робітники

1.1. Головні робітники

-

Разом

1.2. Допоміжні та чергові робітники

-

Разом

1.3. Молодший обслуговуючий персонал

-

Разом

Всього робітників

2. Спеціалісти та керівники

- спеціалісти

- керівники

Разом

3. Службовці

-

Разом

УСЬОГО

ФЗПф=

2.3. Розрахунки собівартості 1т і всієї продукції виконуються у табл. 2.3 на основі інформації, що міститься у додатках Е, Ж, К, Л.

Таблиця 2.3.

Калькуляція собівартості продукції (фактична)

Найменування продукції – (згідно з асортименту що виробляє підприємство)

Обсяг виробництва за рік (фактичний)

Калькуляційна одиниця – 1 (T, м3, м, шт. або інш. натур. од.)

№ з/п

Калькуляційні

статті

Ціна за одиницю ресурсів, грн.

Витрати

На одиницю продукції

На річний обсяг виробництва

у  нату-ральному вимірю-ванні

сума, грн.

у  нату-ральному вимірю-ванні

сума,

тис. грн.

1

2

3

4

5

6

7

 1.  

Сировина

 1.  

Основні матеріали

 1.  

Допоміжні матеріали

 1.  

Напівфабрикат та комплектуючи

 1.  

Зворотні відходи (відраховуються)

Разом за відрахуванням відходів (статті 1÷5)

 1.  

Паливо

 1.  

Електроенергія

 1.  

Пара

 1.  

Вода

 1.  

Стисле повітря

Разом (статті 6÷10)

 1.  

Основна заробітна плата виробничих робітників

 1.  

Додаткова заробітна плата виробничих робітників, 10%

 1.  

Відрахування із заробітної плати до фондів

 1.  

Витрати на розвиток виробництва

15.

Витрати на утримання та експлуатацію устаткування (без амортизації)

16.

Амортизація виробничого устаткування


Продовження табл.
2.3.

1

2

3

4

5

6

7

17.

Знос пристосувань цільового призначення та інші спеціальні витрати

18.

Цехові витрати

Разом цехова собівартість

19.

Загальногосподарські витрати

20.

Попутна продукція (відраховується)

Усього: виробнича собівартість

21.

Довідково: ціна за одиницю продукції

(визначається за методом середні витрати + прибуток)

На кожну гривню витрат планується  прибутковість згідно  номеру першої літери абетки призвища.

На підставі наведеної в таблицях 2.1; 2.2; і 2.3. інформації виконуються аналітичні розрахунки головних показників фактичної роботи цеху:

а) надається перелік та обчислюється сума змінних витрат у собівартості продукції

(2.7)

де ВЗi – витрати i-ої статті змінних витрат на виробництво продукції.

б) надається перелік та обчислюється сума постійних витрат у собівартості продукції з амортизацією:

(2.8)

де ВПj – витрати j-ої статті постійних витрат у собівартості продукції.

Загальна сума річних відрахувань на амортизацію (напівпостійні витрати)

(2.9)

де ОФп, ОФл – відповідно первісна та ліквідаційна вартість основних фондів;

Тн – нормативний строк служби основних фондів.

Виробнича собівартість продукції (С) визначається за формулою:

(2.10)

2.4. На підставі одержаної калькуляції розраховується критичний обсяг продаж (Вкр) для умов діючого цеху:

(2.11)

де Упост – сума умовно-постійних витрат на виробництво річного обсягу продукції, тис.грн.

Уодзмін – сума умовно-змінних витрат, що припадає на одиницю продукції (грн./1т, грн./1м3 та ін.);

Цод – ціна одиниці продукції.

За підсумками розрахунків виконується рисунок 2.1.

Рис. 2.1. Визначення точки беззбитковості.

2.5. Розрахунок ефективності виробництва продукції та використання основних фондів:

а) фактична рентабельність продукції обчислюється за допомогою формули

,

(2.12)

де Ц – ціна даного виду продукції;

С – собівартість цієї продукції.

б) обчислюється фактична сума прибутку на весь річний обсяг:

;

(2.13)

в) обчислюється фактична ефективність капіталу (норма прибутку на капітал):

,

(2.14)

де ОФзаг – загальна вартість усіх груп основних виробничих фондів (табл. 2.1).

Надається загальна оцінка одержаних рівнів показників з позиції необхідності підвищення ефективності виробництва у даному цеху.

Розділ 3.

Заходи щодо підвищенню ефективності виробництва

(проектна частина)

Для підвищення ефективності виробництва передбачені такі заходи:

а) розширення обсягу виробництва продукції внаслідок вводу в дію додаткових агрегатів (їх кількість дорівнює номеру варіанта), техніко-економічні показники якого повністю співпадають з аналогічними показниками наявного устаткування;

б) удосконалення технології виробництва продукції, за рахунок чого досягається:

 •  зменшення норми витрат:

- сировини на 8%;

- основних матеріалів на 12%;

- електроенергії на 7%.

 •  застосування більш дешевих допоміжних матеріалів, ціна нижче фактичної на 4%.
 •  удосконалення використання головного технологічного устаткування, що дозволяє підвищити коефіцієнт використання потужності до 0,9.

Впровадження намічених заходів потребує:

 •  додаткових капіталовкладень на придбання головного технологічного устаткування (+К), що дорівнює вартості додаткової одиниці устаткування;
 •  додаткових одноразових витрат на удосконалення технології;
 •  додаткової чисельності основних виробничих робітників (), що дорівнює чисельності основних виробничих робітників, необхідних для обслуговування додаткової одиниці устаткування на протязі доби;

Внаслідок цього відбудуться зміни собівартості продукції:

 •  зниження витрат на: сировину, основні матеріали, електроенергію;
 •  підвищення витрат на заробітну плату головних виробничих робітників та на відрахування від заробітної плати у відповідні фонди;
 •  підвищення витрат на амортизацію.

Всі ці зміни необхідно обчислити у вартісних показниках відповідно нового стану цеху і розширеного за рахунок впровадження додаткового виробничого агрегату.

На виробного-господарську діяльність підприємства впливає ринкове середовище. Тобто підприємство діє не відокремлено від інших суб'єктів ринку, а в тісному взаємозв'язку і залежності від держави (особливо в законодавчій сфері), постачальників, торгових посередників та кінцевих споживачів продукції, то необхідно врахувати наступні зміни:

 •  постачальники підвищують ціни на:

- сировину на 10%;

- електроенергію на 95%;

- воду на 65%;

 •  підвищення рівня мінімальної заробітної плати вимушує підприємство підвищити заробітну плату всім категоріям працівників на 15%;
 •  розширюється коло споживачів продукції, тому підприємство з великою долею ймовірності може розраховувати на те, що продукція, вироблена понад фактичного обсягу виробництва, буде реалізована.

Для розрахунку змін, перелічених у розділах 2 і 3 використовується інформація, що міститься у додатку Л.

Розрахунок ефективності запроектованих заходів потребує попереднього визначення потужності цеху, який проектується та обсяг виробництва продукції в ньому.

Розраховується:

- проектна потужності цеху після впровадження додаткового устаткування;

- проектний обсяг виробництва продукції.

- проектні норми витрат сировини, основних матеріалів та електроенергії;

- проектні закупівельні ціни на сировину, допоміжні матеріали, електроенергію та воду;

- проектні закупівельні ціни на сировину, допоміжні матеріали, електроенергію і воду;

- обсяг заробітної плати головних робітників цеху визначається як сума фонду заробітної плати в існуючому цеху, підвищеної на певний відсоток у зв'язку із зростанням заробітної плати додаткової чисельності робітників, що виникла внаслідок впровадження додаткової одиниці головного устаткування;

- сума амортизаційних відрахувань на додатково встановлене устаткування;

- витрати інших статей, віднесених до умовно-постійних в проекті не змінюються, тобто розміри їх сум за фактичною собівартістю виробництва  переносяться незмінними у проектну собівартість у табличному виді.

- критичний обсяг продаж для умов проекту;

- сума прибутку за проектом;

- собівартість одиниці продукції проекту.

Далі розраховуються узагальнені показники економічної ефективності, а саме:

- проектна рентабельність продукції;

- прибуток від проектного обсягу продаж;

- норма прибутку на додаткові капіталовкладення;

- норма прибутку на всі загальні капіталовкладення;

- одержаний рівень прибутку Нзаг порівнюють з фактичним Нф.

Виконання цієї умови свідчить про ефективність впровадження намічених заходів.

3.2. За підсумками розрахунків курсової роботи надається заключна таблиця: Таблиця

Зведені економічні показники

№ з/п

Показники

Базові розрахунки

Спроектований цех

+ - (5)-(4)

1

2

3

4

5

1

Кількість агрегатів у цеху, од.

2

Вартість основних виробничих фондів, тис. грн.

3

Потужність цеху на початок року, тис. т

4

Кількість продукції, тис. т

5

Проектний обсяг продукції, тис. т

6

Собівартість 1 тони продукції, грн./т

7

Ціна 1 тони продукції, грн.

8

Прибуток, тис. грн.

9

Норма прибутку на капітал, %

10

Норма прибутку на додатковий капітал, %

11

Рентабельність продукції, %


ВИСНОВКИ

Виконавши курсову роботу ми розрахували основні економічні показники діючого цеху до намічених заходів по підвищенню ефективності виробництва і після проведення цих заходів, а також з урахуванням впливу ринкового середовища на діяльність підприємства.

Для підвищення ефективності виробництва передбачались певні заходи. По-перше ввести у дію ще один додатковий агрегат. По-друге удосконалити технології виробництва, за рахунок чого повинно досягатися зменшення норми витрат сировини та допоміжних матеріалів, а також застосування більш дешевих допоміжних матеріалів і зниження витрат електроенергії на технологічні потреби. По-третє удосконалити використання головного технологічного устаткування, що дозволило б підвищити коефіцієнт використання потужності до 0,9.  

Впровадження намічених заходів призвело до: ………..

Виконавши розрахунки у заключній таблиці курсової роботи можна прослідкувати наступні зміни діяльності підприємства: ……..

Одержані результати свідчать про ефективність намічених заходів. Приріст ефективності забезпечили три основних фактора: збільшення обсягів виробництва за рахунок вводу в дію додаткового агрегату і підвищення коефіцієнта використання потужності; зменшення норм витрат сировини, основних матеріалів і електроенергії; використання більш дешевих допоміжних матеріалів.    

СПИСОК  ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


ІІІ. ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Складові частини курсової роботи:

 1.  Титульний аркуш.
 2.  Завдання на курсову роботу.
 3.  Зміст.
 4.  Вступ.
 5.  Основні розділи, що включають спеціальні підрозділи (параграфи) дослідження.
 6.  Висновки.
 7.  Список використаних джерел.
 8.  Додатки.

Після аналізу підібраної літератури і фактичного матеріалу можна приступати до написання тексту курсової роботи. При цьому слід пам’ятати, що загальна оцінка роботи залежить не тільки від її змісту, але й  від оформлення.

Текст пояснювальної записки повинен бути написаний грамотно, чітко, без повторень. Не слід наводити довгих цитат з підручників та спеціальної літератури.

Результати дослідження мають бути викладені у вигляді висновків та пропозицій. Обсяг курсової роботи повинен складати 35-40 друкованих формату А - 4 (включаючи таблиці, схеми, діаграми, графіки тощо).

У готовому (чистовому) тексті не дозволяється робити правки, закреслення, вставки, а також скорочувати слова та використовувати абревіатури (крім загальноприйнятих).

Основними етапами виконання курсової роботи є:

- вибір теми курсової роботи;

- підбір літератури і складання бібліографії з обраної теми;

- ознайомлення зі змістом теми і складання попереднього плану роботи;

- вивчення літературних джерел, уточнення плану і підготовка матеріалів до написання тексту, підбір матеріалу для обробки на ПК;

- написання тексту і оформлення курсової роботи.

Оформлення курсової роботи повинно відповідати вимогам стандарту.

Далі викладається порядок виконання та зміст кожного із розділів курсової роботи, надаються методичні рекомендації до розрахунку необхідних техніко-економічних показників.

1. Титульний аркуш є першою сторінкою курсової роботи. Зразок титульної сторінки подається у додатку Г.

2. Зміст. Зміст включає найменування всіх розділів і підрозділів курсової роботи з зазначенням сторінок, на яких розміщується початок матеріалу розділів (підрозділів).

3. Текстова частина. Текст курсової роботи може бути написаний або надрукований з інтервалом півтора рядкових інтервали та висотою літер і цифр не менш, ніж 1,8 мм (шрифт 14).

Текст повинен мати поля з 4-х боків аркуша: верхнє, ліве і нижнє не менше 20 мм, а праве не менше 10 мм.

Сторінки нумерують арабськими цифрами з титульною сторінкою, бланком індивідуального завдання та змістом включно, але на них номер не ставлять. Нумерація починається з 4-го аркуша. Номер сторінки проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці на відстані 10 мм від верхнього краю аркуша.

3.1. Рубрикація. Текст роботи поділяють на розділи, підрозділи, пункти, підпункти.

Розділи і підрозділи повинні мати заголовки. Пункти і підпункти можуть мати заголовки.

Заголовки структурних елементів слід розташовувати посередині рядка і друкувати великими літерами без крапки в кінці, не підкреслюючи.

Заголовки підрозділів друкують з абзацу (15-17 мм, або п’ять друкованих знаків, або 1,27 пт) маленькими літерами, крім першої великої. Крапку у кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою.

Номер розділу ставлять після слова “Розділ”, після номера крапку не ставлять, потім з нового рядка друкують заголовок розділу. Кожний розділ слід починати з нового аркуша.

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу та порядкового номера підрозділу, які розділяються крапкою. В кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: “2.3.” (третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу.

Пункти нумерують у межах кожного підрозділу. Номер пункту складається з порядкових номерів розділу, підрозділу, пункту, між якими ставлять крапку. Наприкінці номера пункту повинна стояти крапка, наприклад: “1.3.2.” (другий пункт третього підрозділу першого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок пункту. Підпункти нумерують у межах кожного пункту за такими ж правилами, як пункти.

Такі частини курсової роботи, як зміст, вступ, висновки, список використаних джерел, не нумерують.

Після аналізу підібраної літератури і фактичного матеріалу можна приступати до написання тексту курсової роботи. При цьому слід пам’ятати, що загальна оцінка роботи залежить не тільки від її змісту, але й  від оформлення.

Текст пояснювальної записки повинен бути написаний грамотно, чітко, без повторень. Не слід наводити довгих цитат з підручників та спеціальної літератури.

Результати дослідження мають бути викладені у вигляді висновків та пропозицій. Обсяг курсової роботи повинен складати 30-35 рукописних аркушів, або 20-25 друкованих формату А - 4 (включаючи таблиці, схеми, діаграми, графіки тощо).

У готовому (чистовому) тексті не дозволяється робити правки, закреслення, вставки, а також скорочувати слова та використовувати абревіатури (крім загальноприйнятих).

Основними етапами виконання курсової роботи є:

- вибір теми курсової роботи;

- підбір літератури і складання бібліографії з обраної теми;

- ознайомлення зі змістом теми і складання попереднього плану роботи;

- вивчення літературних джерел, уточнення плану і підготовка матеріалів до написання тексту, підбір матеріалу для обробки на ПК;

- написання тексту і оформлення курсової роботи.

Оформлення курсової роботи повинно відповідати вимогам стандарту.

Далі викладається порядок виконання та зміст кожного із розділів курсової роботи, надаються методичні рекомендації до розрахунку необхідних техніко-економічних показників.

Відстань між заголовками та текстом при виконанні документа друкарським способом повинна дорівнювати 3 інтервали (18 пунктів); при виконанні рукописним способом – 15 мм. Відстань між заголовком розділу і підрозділу – 2 інтервали (не менше, ніж 12 пунктів), при виконанні рукописним способом – 8 мм.

3.2. Ілюстрації. Ілюстрації (креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми) слід розміщувати у курсовій роботі безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. Всі рисунки, якщо їх в тексті більше одного, слід нумерувати послідовно в межах розділу, за виключенням ілюстрацій, поданих у додатках.

Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, відокремлених крапкою, наприклад, “Рис. 1.2. Класифікація норм праці за змістом” (другий рисунок першого розділу). Номер ілюстрації та її назву розміщують під ілюстрацією.

Якість ілюстрації повинна забезпечувати їх чітке відтворення. Ілюстрації повинні бути роздруковані або виконані чорнилом, тушшю, пастою чорного кольору.

В залежності від об’єкта дослідження, задач та розмірів порівнювальних показників можуть бути використані графіки та діаграми.

Діаграми за формою побудови бувають площинні, лінійні та об’ємні. Площинні діаграми поділяються на стовпчикові, кругові, секторні, квадратні. Стовпчикові діаграми використовуються для порівнювання однойменних величин, для зображення  динаміки, а також структури явищ. Стовпчикові діаграми будують у вигляді прямокутників вертикально або горизонтально. При побудові цих діаграм слід дотримуватись таких правил:

стовпчики повинні бути однакової ширини;

їх слід розміщувати на однаковій відстані один від одного або щільно;

поряд з масштабною шкалою слід розташовувати цифрові написи.

Секторна діаграма – це коло, поділене на сектори. Цей вид діаграм використовується для характеристики структури або структурних зрушень.

Лінійні діаграми широко використовуються для характеристики виконання плану, розвитку явищ упродовж часу, при вивченні зв’язку між ознаками та законами розподілу. Лінійні діаграми будуються на координатному полі чи на числовій сітці. На осі абсцис слід відкладати у вибраному масштабі час, на осі ординат – значення показників на цей період часу.

Після назв діаграм, рисунків, графіків ставиться крапка..

3. Таблиці. Цифровий матеріал, як правило, оформлюють у вигляді таблиць.

Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і друкують симетрично до тексту. Назву і слово “таблиця” починають з великої літери. Назву не підкреслюють.

Горизонтальні та вертикальні лінії, які розмежовують рядки таблиці, а також лінії зліва, справа і знизу, що обмежують таблицю, можна не проводити, якщо їх відсутність не утруднює користування таблицею. Діагональне ділення головок таблиць не допускається.

Розмір головки таблиці не регламентується, але висота рядка повинна бути не менша 8 мм (шрифт №10)

Приклад побудови таблиці

На всі таблиці мають бути посилання в тексті. Таблиці слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком таблиць, що наводяться у додатках. Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, відокремлених крапкою, наприклад, таблиця 2.1. – перша таблиця другого розділу.

Таблиця (номер)

Назва таблиці

Боковик (заголовки рядків)

Графи (колонки)

При перенесенні частини таблиці на наступну сторінку допускається заміна її головки або боковиків відповідними номерами, нумеруючи арабськими цифрами (як у першій частині таблиці). Слово “таблиця____” вказують один раз справа над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть: “Продовження таблиці____” з зазначенням номера таблиці.

Заголовки граф та рядків таблиць слід писати з великої літери, а підзаголовки з малої літери, якщо вони складають одне речення із заголовком. Якщо вони мають самостійне значення, то пишуться з великої літери. В кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять.

Заголовки і підзаголовки граф вказуються в однині. Заголовки граф, як правило, записують паралельно рядкам таблиці. У разі необхідності допускається перпендикулярне розташовування заголовків граф.

Таблицю з великою кількістю рядків можна перенести на інший аркуш. При перенесенні таблиці на іншу сторінку назву вміщують тільки над її першою частиною. Таблицю з великою кількістю граф можна ділити на частини і розташовувати одну частину під іншою в межах однієї сторінки.

Графу “номер за порядком” в таблицю включати не допускається. При необхідності нумерацію показників, параметрів або інших даних слід вказувати в першій графі (боковику) таблиці безпосередньо перед їх назвою.

Таблицю (залежно від її розміру) розташовують під текстом, у якому вперше надається посилання на неї, а при необхідності - у додатку. Допускається розташування таблиці уздовж довгого боку аркуша документа.

Якщо всі параметри (показники), що наведені в графах таблиці виражені в одній і тій же одиниці величин, тоді її позначення можна розташувати над таблицею справа, а при поділі таблиці на частини - під кожною її частиною. Якщо у більшості граф таблиці наведені показники (параметри), що виражені одними і тими ж одиницями фізичних величин (наприклад, у тисячах гривень), але є графи з показниками, що виражені в інших одиницях фізичних величин, то над таблицею слід писати найменування переважаючого показника і позначення його фізичної величини, а в підзаголовках інших граф наводити розмірність інших параметрів.

Якщо чисельні значення величини в графах таблиці виражені в різних одиницях фізичної величини, їх позначення (розмірність) показують у підзаголовку кожної графи.

Позначення одиниці фізичної величини, загальної для усіх даних в рядку, слід вказати після її найменування.  

Числове значення показника проставляють на рівні останнього рядка найменування показника. Значення показника у графі, яке наводиться у вигляді тексту, записують на рівні першого рядка найменування показника.

Текст, що повторюється в рядках однієї і тієї ж графи та складається з однозначних слів, які чергуються з цифрами, замінюють лапками. Якщо текст, що повторюється, складається із двох і більш слів, при першому повторені його замінюють словами “те ж”, а далі – лапками. Якщо попередня фраза є частиною наступної, то допускається заміна її словами “те ж” і додати додаткові відомості.

Не допускається заміняти лапками цифри, які повторюються, математичні знаки, знаки процента і номера, позначення нормативних документів.

У разі відсутності окремих даних, в таблицю слід поставить прочерк.

Цифри в графах таблиць повинні проставлятися так, щоб розряди чисел по всій графі були розташовані один під другим, якщо вони відносяться до одного показника. В одній графі повинна бути дотримана, як правило, однакова кількість десятинних знаків для всіх значень величин.

Таблиці, за необхідністю, можуть бути перелічені у змісті з зазначенням їх номерів, назв (якщо вони є) та номерів сторінок, на яких вони розміщені.

3.4 Формули. Формули розташовують безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються, посередині сторінки. Вище і нижче кожної формули повинно бути залишено не менше одного вільного рядка.

Формули слід нумерувати порядковою нумерацією в межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули, відокремлених крапкою, наприклад, формула (1.3.) третя формула першого розділу.

Номер формули зазначають на рівні формули у дужках у крайньому правому положенні на рядку.

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, що входять до формули, слід наводити безпосередньо під нею у тій послідовності, в якій вони наведені у формулі. Пояснення значення кожного символу слід давати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають з абзацу словом "де" без двокрапки.

Наприклад: Відомо, що

,

(1.1.)

де Нт – норма часу (трудомісткість операції);

Нт.р. норма тривалості для робітників;

Нч – норма чисельності робітників, які виконують операцію.

Формули, що йдуть одна за одною і не розділені текстом, відокремлюють комою.

Усі формули, якщо їх у роботі більше однієї, повинні нумеруватися наскрізною нумерацією арабськими цифрами, за винятком формул, які розміщені у додатках. Допускається нумерація формул у межах розділу. У цьому випадку, номер формули складається із номера розділу та порядкового номера формули, які розділені крапкою (як показано вище для формули 1.3.).

Переносити формули на наступний рядок допускається тільки на знаках операцій, які виконуються, причому знак на початку наступного рядка повторюється. При перенесенні формули на знаку множення використовують знак “”.

Формули, які розташовані у додатках, повинні нумеруватися окремою нумерацією арабськими цифрами у межах кожного додатку. Наприклад, “формула А.2.”.

3.5. Додатки. Ілюстраційний матеріал, таблиці, роздрукування з комп’ютера або текст допоміжного характеру можуть бути оформлені у вигляді додатків. Додатки вміщуються після роботи на наступних її сторінках, у порядку появи посилань у тексті роботи. Кожен додаток починається з нової сторінки з позначенням зверху посередині слова “Додаток”. Додатки слід позначати великими літерами українського алфавіту, за винятком літер Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад: додаток А, додаток Б.

Додаток повинен мати заголовок, надрукований малими літерами з першої великої симетрично тексту сторінки. Він розташовується під словом “додаток”.

Додатки мають спільну з рештою курсової роботи наскрізну нумерацію сторінок.

Усі аналітичні розрахунки, таблиці, графіки, діаграми, схеми мають супроводжуватися тлумаченнями та висновками, які дозволяють визначити сутність процесів, що спостерігаються в організації, їх особливості, тенденції, створити базу для виявлення невикористаних резервів.

СПИСОК використаних джерел

 1.  Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 чер. 1996 рю – К.: Преса України, 1997. 80 с.
 2.  Господарський Кодекс України. – Х.: ігвіні; 2005. – 216с.
 3.  Кодекс законів про працю.: За станом на 01.02.2004 р. – Х.: ТОВ. Одісей: 2004. – 1660с
 4.  Бойко В.В. Экономика предприятий Украины. Днепропетровск, 1997 г.
 5.  Бойчик І.М. Економіка підприємства. Навчальний посібник. К.: Атака, 2002. – 480 с.
 6.  Горфинкель В.Л. Экономика предприятий, 1996 г.
 7.  Економіка підприємства. Збірник практичних задач і конкретних ситуацій. Навч. Посібник. За ред. Покропивного С.Ф. КНЕУ, 1999 р.
 8.  Економіка підприємства: Підручник / За заг ред.  С.Ф. Покропивного. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. К.: КНЕУ, 2000. – 528 с., іл.
 9.  Зайцев Н.А. Экономика промышленного предприятия, 1996 г.
 10.  Петрович Й.М. Будищева І.Г. Економіка виробничого підприємництва. Навч. посібник, 1996 р.
 11.   Положение (стандарт) бухгалтерского учета 16 «Расходы» // Все о бухгалтерском учете. – № 11, 7 февраля, 2000.
 12.  Типовое положение по планированию, учету и калькуляции себестоимости продукции (работ, услуг), поставноление КМУ №473 от 26.04.1996г.
 13.  Федоровский В. Анализ экономики современного предприятия, 1996 г.
 14.   Шваб Л.І. Економіка підприємства: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. 2-е вид. – К.: Каравела, 2005. – 568 с.


Додаток А

Вихідні дані для обчислення потужності на початок року

№ варіанту

Кількість виробничих агрегатів, од.

Паспортна годинна потужність одного агрегату, тон

Режим роботи цеху

Перерви в роботі головних агрегатів за рік, год

змін за добу

днів на тиждень

тривалість зміни, год

технологічно-немінучі перерви

планово-запобіжні ремонти

1

2

3

4

5

6

7

8

1

180

3,2

3

5

8

200

150

2

160

3,1

2

6

6

250

250

3

170

3,0

3

7

8

600

200

4

150

2,9

2

5

6

200

150

5

140

2,8

3

6

8

250

250

6

130

3,0

3

7

6

600

200

7

160

2,7

3

7

8

600

200

8

170

3,2

2

5

6

200

150

9

110

3,1

3

6

8

250

250

10

150

3,0

1

7

6

600

200

11

190

2,9

3

6

8

250

250

12

200

2,4

1

5

6

200

150

13

210

2,8

3

5

8

200

150

14

210

2,9

1

6

6

250

250

15

220

3,3

3

7

8

600

200

16

220

2,4

2

7

6

600

200

17

220

3,0

3

5

8

200

150

18

150

2,8

2

7

6

600

200

19

140

2,7

3

6

8

250

250

20

140

2,6

3

6

6

250

250

21

150

3,1

3

6

8

250

250

22

170

3,0

4

7

6

600

200

23

170

2,4

3

5

8

200

150

24

160

3,6

1

6

6

250

250

25

180

2,5

3

6

8

250

250

26

200

2,5

1

7

6

600

200

27

140

2,6

3

5

8

200

150

28

150

2,7

2

7

6

600

200

29

190

3,7

3

7

8

600

200

30

210

2,9

2

6

6

250

250


Додаток Б

Вихідні дані для обчислення середньорічної потужності

№ варіанту

Потужність

Коефіцієнт використання потужності

Термін вводу (виводу) потужності (№ місяця в році)

М1 тис.т

М2 тис.т.

М3 тис.т.

М4 тис.т.

Квп

Т1

Т2

Т3

Т4

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

500

500

500

300

0,8

1

(3)

4

4

2

600

600

600

400

0,7

2

5

(2)

3

3

700

700

700

500

0,6

3

5

4

5

4

500

700

700

450

0,8

1

(3)

5

(6)

5

600

500

400

300

0,7

4

7

(7)

9

6

350

400

350

100

0,8

1

(2)

6

10

7

500

550

700

350

0,7

2

3

3

(8)

8

700

550

700

500

0,6

4

5

5

9

9

500

550

500

300

0,8

5

(6)

6

11

10

600

650

600

400

0,7

3

6

4

6

11

450

550

500

300

0,7

4

7

5

(8)

12

400

400

400

200

0,7

2

(4)

1

3

13

600

600

600

400

0,6

(3)

5

1

2

14

700

700

700

500

0,7

3

(8)

5

5

15

600

700

700

450

0,6

5

9

(6)

6

16

500

500

400

300

0,8

4

7

5

6

17

450

500

500

250

0,7

3

3

4

(7)

18

600

650

700

50

0,6

4

4

5

7

19

550

600

550

400

0,8

5

10

(5)

6

20

600

650

650

400

0,6

2

9

3

(4)

21

500

550

550

350

0,7

3

(4)

6

8

22

600

700

650

400

0,6

4

8

(4)

5

23

700

750

700

500

0,7

4

4

7

11

24

500

500

500

300

0,6

2

(4)

3

3

25

400

500

250

450

0,8

(3)

4

5

8

26

800

550

300

0

0,7

3

3

(4)

9

27

500

600

350

100

0,8

4

11

5

(7)

28

700

750

400

200

0,8

3

10

6

8

29

600

600

300

300

0,7

(5)

6

(5)

7

30

400

550

250

400

0,8

4

4

7

(6)


Додаток В

Вихідні дані для розрахунку чисельності, заробітної плати основних робочих

№ варіанту

Трива-лість відпустки, днів

Повна трудо-місткість виробничої програми, люд.-год/рік

Норма виробітку, т/год

Коефіцієнт виконання норм виробітку

Тарифна ставка 1 розряду, грн./год

Розряд

Тарифний коефіцієнт

1

2

3

4

5

6

7

8

1

26

2007000

1,393

1,10

 

Розраховується  за існуючою мінімальною заробітною платою

7

1,892

2

28

2100000

2,000

1,15

8

2,000

3

24

2050000

1,856

1,05

6

1,800

4

26

2200000

1,456

1,10

7

1,892

5

26

2150000

1,258

1,10

7

1,892

6

26

2380000

1,468

1,10

7

1,892

7

24

2460000

2,000

1,05

6

1,800

8

24

2810000

1,894

1,05

6

1,800

9

24

2350000

1,456

1,05

6

1,800

10

28

2300000

1.357

1,15

8

2,000

11

26

2080000

1,679

1,10

7

1,892

12

26

2800000

1,469

1,10

7

1,892

13

26

2330000

1,465

1,10

7

1,892

14

22

2400000

1,200

1,00

5

1,531

15

24

2210000

1,500

1,05

6

1,800

16

24

2640000

1,462

1,05

6

1,800

17

22

2570000

1,430

1,00

5

1,531

18

26

2500000

1,461

1,10

7

1,892

19

26

2030000

1,439

1,10

7

1,892

20

24

2380000

1,130

1,05

6

1,800

21

24

2720000

1,429

1,05

6

1,800

22

24

2600000

1,123

1,05

6

1,800

23

24

2060000

1,456

1,05

6

1,800

24

22

2350000

1,789

1,00

5

1,531

25

22

2700000

1,6498

1,00

5

1,531

26

22

2700000

1,321

1,00

5

1,531

27

26

2900000

1,963

1,10

7

1,892

28

26

2120000

1,852

1,10

7

1,892

29

26

2340000

1,741

1,10

7

1,892

30

24

2900000

1,159

1,05

6

1,800


Додаток Д

Вихідні дані для розрахунку фонду заробітної плати

№ варіанту

Наявна чисельність,

люд.

Середня заробітна плата за місяць, грн.

Допоміжні та чергові робітники

Молодший обслуго-вуючий персонал

Спеціа-лісти та керівники

Службовці

Допоміжні та чергові робітники

Молодший обслуговуючий персонал

Спеціалісти та керівники

Службовці

на зміну

на добу

на зміну

на добу

на зміну

на добу

на зміну

на добу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

20

15

110

110

75

75

1000

600

2000

700

2

30

12

115

115

60

60

1100

540

1800

660

3

35

17

112

112

72

72

1120

550

2100

640

4

40

11

120

120

71

71

1110

560

2200

600

5

45

16

112

112

69

69

1120

600

2000

700

6

36

14

110

110

65

65

1100

540

1800

660

7

51

17

115

115

70

70

1110

550

2100

640

8

32

13

117

117

71

71

1115

560

2200

600

9

49

14

119

119

72

72

1105

570

2000

630

10

33

15

116

116

69

69

1110

605

2500

650

11

50

16

115

115

67

67

1125

600

2000

700

12

35

14

112

112

70

70

1110

540

1800

660

13

43

17

110

110

72

72

1105

550

2100

640

14

34

15

105

105

74

74

1110

560

2200

600

15

20

16

100

100

76

76

1105

570

2000

630

16

43

15

107

107

69

69

1110

605

2500

650

17

51

14

112

112

67

67

1105

550

2100

640

18

50

16

115

115

73

73

1115

560

2200

600

19

43

17

120

120

74

74

1120

600

2000

700

20

42

14

117

117

67

67

1100

540

1800

660

21

50

16

115

115

64

64

1110

550

2100

640

22

51

15

110

110

69

69

1505

560

2200

600

23

53

17

105

105

71

71

1525

570

2000

630

24

41

16

100

100

72

72

1500

605

2500

650

25

52

16

107

107

74

74

1515

550

2100

640

26

49

17

106

106

76

76

1110

560

2200

600

27

47

14

109

109

72

72

1105

570

2000

630

28

46

16

111

111

73

73

1115

605

2500

650

29

45

15

114

114

75

75

1120

550

2100

640

30

50

12

117

117

74

74

1100

560

2200

600

Додаток Е

Вихідні дані для розрахунку матеріальних витрат

№ варіанту

Сировина

Основні  матеріали

Допоміжні матеріали

Паливо

Норма витрат, т/т

Ціна однієї тони, грн.

Норма витрат, т/т

Ціна однієї тони, грн.

Норма витрат, т/т

Ціна однієї тони, грн.

Норма витрат, т/т

Ціна однієї тони, грн.

1

3

4

5

6

7

8

9

10

1

3

175

0,7

130

0,33

1000

0,7

1300

2

6

142

0,6

110

0,31

1400

1,0

900

3

4

80

0,8

800

0,26

1220

1,0

1300

4

5

116

0,4

300

0,01

1650

0,6

950

5

3

289

0,5

850

0,09

1310

0,2

800

6

4

308

0,2

900

0,31

1620

0,4

1000

7

6

410

0,7

130

0,15

1800

0,3

1300

8

3

260

0,6

200

0,08

1600

0,3

1200

9

3

190

0,7

300

0,16

1110

0,6

1400

10

4

275

0,5

160

0,32

1710

0,5

900

11

2

282

0,6

110

0,24

1680

0,7

850

12

5

330

0,7

930

0,17

1600

0,5

860

13

4

206

0,3

550

0,18

1620

0,4

980

14

3

482

0,5

135

0,12

1440

0,6

1300

15

2

650

0,1

805

0,10

1790

0,7

940

16

3

580

0,6

110

0,03

1100

1,0

1000

17

3

420

0,7

160

0,12

1900

0,6

870

18

4

365

0,4

635

0,16

1690

0,5

1100

19

5

433

0,5

500

0,05

1110

1,0

1010

20

2

655

0,4

440

0,11

1520

0,3

1160

21

3

351

0,7

115

0,14

1730

0,5

1050

22

6

567

0,3

200

0,10

1770

0,7

1110

23

7

248

0,9

285

0,24

1760

0,8

930

24

4

462

0,8

170

0,26

1650

1,0

960

25

8

181

0,7

375

0,27

1580

0,6

830

26

3

333

0,5

180

0,14

1540

0,5

1040

27

5

249

0,6

300

0,25

1620

0,7

800

28

7

159

0,2

885

0,06

1730

1,1

1050

29

5

248

0,6

370

0,15

1600

0,7

1130

30

4

330

0,7

468

0,04

1500

0,8

980


Додаток Ж

Вихідні дані для розрахунку матеріальних витрат

№ варіанту

Електроенергія

Пара

Вода

Норма витрат,

кВт·год/т

Тариф

за 1 Квт,

грн.

Норма витрат, Гкал/т

Ціна

за 1 Гкал, грн.

Норма витрат,

м3

Ціна,

грн./м3

1

2

3

4

5

6

7

1

16

0,30

7

1,1

5

0,7

2

15

0,32

5

1,8

7

0,4

3

17

0,40

6

1,5

6

0,5

4

14

0,20

8

1,6

3

0,6

5

23

0,25

5

1,4

8

0,7

6

20

0,30

5

1,7

6

0,8

7

14

0,35

6

1,6

6

0,5

8

16

0,38

4

1,8

7

0,4

9

14

0,26

6

1,7

5

0,5

10

15

0,34

8

1,5

9

0,7

11

17

0,36

9

1,7

8

0,7

12

18

0,25

3

1,8

5

0,7

13

24

0,31

7

1,9

6

0,7

14

13

0,34

5

2,0

5

0,6

15

17

0,33

6

1,6

6

0,8

16

20

0,32

7

1,7

7

0,4

17

21

0,35

6

1,8

6

0,4

18

17

0,36

5

2,0

8

0,5

19

15

0,34

6

1,9

5

0,6

20

15

0,33

8

2,0

8

0,7

21

14

0,32

4

1,9

5

0,6

22

18

0,30

4

1,7

4

0,8

23

16

0,31

6

1,6

7

0,4

24

17

0,34

7

2,1

6

0,5

25

16

0,35

3

1,9

6

0,5

26

15

0,36

9

1,8

4

0,3

27

21

0,37

3

2,1

5

0,3

28

17

0,38

4

1,8

5

0,6

29

22

0,35

5

1,7

6

0,3

30

15

0,39

6

1,6

5

0,7


Додаток К

Вихідні дані для розрахунку річної суми умовно-постійних витрат, тис. грн.

№ варіанту

Витрати на підготовку і освоєння виробництва, тис.грн.

Витрати на утримання і експлуатацію устаткування, тис.грн.

Знос пристосувань цільового призначення та інші спеціальні витрати, тис.грн.

Цехові витрати тис.грн.

Загально-господарчі витрати, тис.грн.

1

2

3

4

5

6

 1.  

450000

18000

400000

55000

114000

 1.  

500000

24000

550000

75000

125000

 1.  

510000

36000

548000

70000

118000

 1.  

600000

26000

470000

60000

131000

 1.  

480000

21000

436000

50000

120000

 1.  

450000

16000

518000

45000

124000

 1.  

520000

21000

501000

65000

115000

 1.  

550000

26000

368000

70000

111000

 1.  

400000

21000

395000

40000

112000

 1.  

450000

16000

424000

45000

132000

 1.  

500000

16000

439000

60000

124000

 1.  

450000

16000

452000

50000

125000

 1.  

580000

21000

368000

70000

128000

 1.  

600000

31000

458000

25000

111000

 1.  

550000

26000

473000

85000

113000

 1.  

500000

21000

514000

65000

112000

 1.  

440000

16000

496000

60000

110000

 1.  

550000

26000

531000

70000

113000

 1.  

650000

36000

524000

80000

120000

 1.  

490000

31000

464800

75000

121000

 1.  

470000

16000

387900

30000

122000

 1.  

530000

21000

464000

60000

118000

 1.  

600000

31000

398700

75000

119000

 1.  

410000

16000

446800

40000

120000

 1.  

550000

28000

376800

60000

116000

 1.  

450000

21600

444000

40000

126800

 1.  

460000

21000

486200

50000

116000

 1.  

470000

29000

347800

60000

121000

 1.  

460000

27000

446800

50000

124000

 1.  

450000

19000

346000

40000

125000


Додаток Л

Вихідні дані для розрахунку амортизаційних відрахувань

№ варіанту

Вартість одиниці головного устаткуван

ня, тис. грн.

Вартість інших груп основних фондів,

тис. грн

Ліквідаційна вартість одиниці головного устаткуван

ня, тис. грн

Ліквідаційна вартість інших груп основних фондів,

тис. грн

Нормативний строк служби основних фондів,

років

1

2

3

4

5

 1.  

6385

450000

1000

19820

10

 1.  

6500

384000

980

18500

9

 1.  

6120

348000

950

17500

8

 1.  

6340

405000

960

16800

11

 1.  

5980

428000

970

19800

10

 1.  

5790

403000

1000

19800

12

 1.  

5880

415000

960

19400

14

 1.  

5770

389000

955

19800

12

 1.  

5890

397000

965

18500

10

 1.  

6210

395000

980

17900

9

 1.  

6200

395000

985

18700

8

 1.  

6100

348000

975

19700

10

 1.  

6120

369000

950

17800

9

 1.  

6350

358000

945

18500

11

 1.  

6590

347000

980

17400

12

 1.  

6230

398000

960

19600

10

 1.  

6120

387000

950

19500

11

 1.  

6210

390000

970

18500

14

 1.  

5890

400000

1000

18640

9

 1.  

5780

410000

965

20000

11

 1.  

5480

385000

985

19200

10

 1.  

5680

402100

975

19730

8

 1.  

5790

388800

945

18620

12

 1.  

5460

408900

980

19740

13

 1.  

5820

412300

970

18670

12

 1.  

5290

398700

960

17860

10

 1.  

5760

365400

1000

18980

9

 1.  

5460

378900

950

16570

9

 1.  

5990

389600

945

18700

12

 1.  

5880

412300

940

19900

14


Додаток М

Вихідні дані для розрахунку змін економічних показників

№ варіанту

Прибуток на одиницю продукції (за фактом)

Зміни в проектному періоді в зрівнянні з базовим, %

Додаткова чисельність головних виробничих робітників, люд

Зниження норм витрат

Зміни цін підвищення,

зниження (+, -)

Зростання заробітної плати

сировина

основні матеріали

електро-енергія

сировина

допоміжні матеріали

електро-енергія

вода

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

117,02

10

12

5

10

-5

100

50

10

6

2

100,00

13

9

4

15

-4

90

45

15

5

3

115,10

8

13

6

16

-9

95

60

18

6

4

126,35

14

7

7

16

-8

100

55

20

7

5

105,46

13

11

5

10

-8

105

50

22

6

6

102,90

10

7

8

12

-4

102

40

24

7

7

114,20

8

13

9

15

-5

100

60

25

5

8

116,35

13

11

4

16

-9

98

55

20

8

9

119,46

12

9

6

20

-5

97

40

16

5

10

120,35

8

12

7

10

-4

95

65

15

6

11

115,80

8

13

8

16

-8

90

60

18

7

12

110,90

10

12

4

15

-10

98

50

20

5

13

105,34

12

9

9

16

-4

90

45

21

8

14

100,00

13

13

5

10

-4

95

65

22

6

15

108,95

14

7

8

12

-5

98

40

24

5

16

106,45

8

19

6

14

-4

90

50

25

7

17

100,05

10

12

9

15

-5

100

60

21

6

18

115,80

12

7

7

16

-6

102

65

20

5

19

119,50

13

13

8

18

-4

103

45

16

7

20

120,35

14

7

9

15

-10

105

55

18

8

21

105,60

14

12

4

10

-8

98

60

19

5

22

100,90

12

7

6

15

-9

90

65

25

6

23

105,85

13

13

8

10

-4

95

50

23

8

24

102,56

10

7

5

14

-6

96

55

24

7

25

106,80

8

12

8

15

-7

95

45

20

6

26

107,45

10

7

9

12

-11

98

40

19

5

27

100,00

11

8

5

14

-4

97

65

18

7

28

120,20

12

9

5

16

-5

96

45

16

6

29

125,98

11

8

7

14

-4

100

55

15

5

30

130,25

10

7

6

12

-8

105

50

17

7


Додаток Н

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни _________________________________________________________

Тема роботи: _________________________________________________________

____________________________________________________________________

Виконав(ла) студент(ка)_______ курсу _____________________________ групи

_______________________________________________            _______________

                (прізвище, ім’я та по батькові)                                               (підпис)

Оцінка _______________________

Керівник_____________________________________              ________________

                                                                                     (підпис)

Дніпропетровськ -200_


Додаток П

РЕЦЕНЗІЯ

На курсову роботу студента ____________________________________________

                                                                                          (прізвище, ініціали)

____________________________________________________________________

Дніпропетровського державного фінансово-економічного інституту

за темою ____________________________________________________________       (назва теми) ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Науковий керівник ___________________________________________________

(прізвище, ініціали викладача)

____________________________________________________________________

Консультант _________________________________________________________

           (прізвище, ініціали викладача)

Зауваження та пропозиції консультанта __________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Висновки, зауваження, пропозиції наукового керівника, оцінка ______________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________

(підпис)

Додаток Р

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Дніпропетровський державний фінансово-економічний інститут

Кафедра_____________________________________________________________

Дисципліна __________________________________________________________

Спеціальність ________________________________________________________

Курс___________група_________________________семестр ________________

ЗАВДАННЯ

на курсову роботу студента

____________________________________________________________________

                                                       (прізвище, ім’я, по батькові)

1.Тема роботи________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.Строк подачі студентом закінченої роботи ______________________________

3. Вихідні дані до роботи_______________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Зміст  розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які підлягають розробці) ________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Перелік графічного матеріалу_________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Дата видачі завдання________________________________________________


Додаток С

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ з/п.

Назва етапів курсової роботи

Строк виконання етапів роботи

Примітка

1

2

3

4

Студент_________________________

                                   (підпис)

Керівник_________________________      _______________________________

                                     (підпис)                                              (прізвище, ім’я, по батькові)

“_____”____________________ 200__ р.


Збиток

О

ТБ

Виторг - витрати

Обсяг випуску

Змінні

Д

О

Х

І

Д

Постійні

Прибуток

Головка

Заголовки граф

Підзаголовки граф

Горизонтальні рядки

Окр

ТБ


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

38537. Электрофизические свойства ультра-тонких плёнок кремния на изоляторе, сформированных методом ионной имплантации и водородного переноса 787.5 KB
  «Кремний на изоляторе» (КНИ) — технология изготовления полупроводниковых приборов, основанная на использовании трёхслойной подложки со структурой кремний-диэлектрик-кремний вместо обычно применяемых монокристаллических кремниевых пластин. В качестве диэлектрика обычно выступает диоксид кремния SiO2
38539. Социальная защита детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: история вопроса и современное состояние 91.5 KB
  Исторические предпосылки возникновения социальной защиты детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей 1. Зачатки социальной защиты детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей Во все времена были дети которым выпадала горькая участь расти без родителей. Первые учреждения для детей оставшихся без родителей были приютами для младенцев.
38540. Разработка компактного, надежного современного датчика алкогольных паров 1.06 MB
  Ширина печатного проводника рассчитывается по формуле:1 1 где I протекающий по проводнику ток А; J плотность тока А мм h толщина фольги мм; Для односторонней печатной платы изготовленной химическим способом методом сеткографии для бытовой аппаратуры плотность тока J= 30 ммпо справочнику. Сопротивление...
38542. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР 720 KB
  Формирования экологической культуры посредством дидактической игры . Эффективным методом формирования экологической культуры являются дидактические игры. В процессе использования дидактической игры у детей формируется умение действовать в какойлибо ситуации в соответствии с определенными нормами. Фицула в учебнике по педагогике отмечает что целью формирования экологической культуры в учебновоспитательном процессе используют экологопсихологическую терминологию групповые и ролевые игры мозговой штурм что направлены на...
38543. Управление маркетингом на предприятие на примере торговой компании ТОО «DOM COMPANI» 755.5 KB
  Организационная структура предприятия ТОО DOM COMPNI. Используя в управлении теорию маркетинга предприятия и фирма должны строить свою деятельность в соответствии с ее ключевым принципом: производить то что продается а не продавать то что производится. Методически этот процесс должен предшествовать разработке любых тактических и тем более стратегических линий поведения предприятия поскольку он на многоальтернативной основе позволяет высшему звену управления остановить свой выбор на наиболее перспективных для предприятия рынках....
38544. Управление прибылью и рентабельностью предприятия (на примере ООО «Моравия Авто Плюс») 1 MB
  кафедрой _________________________ __ ____________20___г Дипломный проект Студента 6 курса заочного отделения Сухобока Александра Владимировича зачетная книжка №1008 на тему: Управление прибылью и рентабельностью предприятия на примере ООО Моравия Авто Плюс Специальность: 080507. Аннотация Дипломный проект на тему: Управление прибылью и рентабельностью предприятия на примере ООО Моравия Авто Плюс. При написании работы ставятся следующие задачи: изучить теоретически основы анализа ликвидности и платежеспособности;...
38545. Исследования динамики воображения при использовании эвристических методов обучения у студентов специальности Связи с общественностью ЧГПУ им. И.Я. Яковлева 222 KB
  Донесение и работа с информацией, влияние на определенные слои общества, а также проталкивание, лоббирование некоторых своих, личных интересов, как раз и составляет основу деятельности PR. Именно поэтому на сегодняшний день актуально изучение эвристических методы в работе PR - специалиста.