72369

Друга іноземна (французька) мова: Методичні рекомендації

Книга

Иностранные языки, филология и лингвистика

Мета методичних рекомендацій до самостійної та індивідуальної роботи - допомогти студентам, які почали вивчати французьку мову, раціонально розподілити програмний навчальний матеріал, правильно організувати самостійну роботу, ефективно застосовувати набуті знання й навички під час виконання індивідуальних завдань творчого характеру.

Украинкский

2014-11-21

824 KB

6 чел.

Міністерство фінансів України

Друга Іноземна (ФРАНЦУЗЬКА) МОВА

Навчально-методичний посібник

Дніпропетровськ – 2011


Міністерство фінансів України

Дніпропетровська державна фінансова академія

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА ЕКОНОМІКИ ПРАЦІ

КАФЕДРА ІНОЗЕМНИХ МОВ

Друга Іноземна (ФРАНЦУЗЬКА) МОВА

Методичні рекомендації

до самостійної та індивідуальної роботи

для студентів ІІ курсу денної форми навчання, які навчаються

за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво»

за напрямами підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»,

6.030505 «Управління персоналом і економіка праці”,

6.030504 “Економіка підприємства”

Дніпропетровськ – 2011

Друга іноземна (французька) мова: Методичні рекомендації до самостійної та індивідуальної роботи для студентів ІІ курсу денної форми навчання, які навчаються за галуззю знань 0305 «Економіка і підприємництво» за напрямами 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030505 «Управління персоналом і економіка праці», з напряму 0501 “Економіка і підприємництво” за спеціальностями 6.050100 “Фінанси”, “Оподаткування”, “Економіка підприємства”, “Управління персоналом і економіка праці”. – Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2011. – 75 с.

Мета методичних рекомендацій – допомогти студентам раціонально розподілити й засвоїти програмний навчальний матеріал, правильно організувати самостійну роботу, навчити застосовувати набуті знання й навички  під час виконання індивідуальних завдань творчого характеру.

Автор – укладач:  Т. Ф. Котельникова – старший викладач кафедри іноземних мов Дніпропетровської державної фінансової академії

Рецензенти:  Т.Г. Вініченко – к.філол.наук, професор кафедри психології менеджменту та мовної підготовки Національного гірничого університету

М.К. Давидова – старший викладач кафедри іноземних мов Дніпропетровської державної фінансової академії

Відповідальний за випуск:  Н.М. Кучина – завідувач кафедри іноземних мов Дніпропетровської державної фінансової академії

Розглянуто та схвалено

на засіданні вченої ради

факультету управління персоналом та економіки праці

Протокол № 2 від 3.10. 2011.

Розглянуто та схвалено

на засіданні кафедри

іноземних мов

Протокол № 12 від 13. 06. 2011.

ЗМІСТ

ВСТУП 41.ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 52. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 83. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ  ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ 634. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЮТЬСЯ СТУДЕНТАМ 74БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК 75


ВСТУП

Мета методичних рекомендацій до самостійної та індивідуальної роботи - допомогти студентам, які почали вивчати французьку мову, раціонально розподілити програмний навчальний матеріал, правильно організувати самостійну роботу, ефективно застосовувати набуті знання й навички  під час виконання індивідуальних завдань творчого характеру.

Виконуючи завдання з самостійної та індивідуальної роботи, студенти навчаться:

 •  передавати французькою мовою інтонаційні особливості різних типів висловлювань (стверджувальних, питальних, окличних речень, привітання);
 •  уживати базові структури французького речення для передачі простої інформації;
 •  використовувати у власному мовленні прості мовленнєві фрази і кліше, у тому числі прості форми соціальної комунікації, такі як привітання, звертання, подяка, вибачення, запрошення, пропозиція, згода чи незгода;
 •  розуміти на слух просту інформацію і простою мовою обмінюватися інформацією (запитати і дати відповідь), що стосується тем «Подорожування», «Україна», «Франція», «Міжособистісна комунікація»;
 •  розуміти під час читання прості тексти;
 •  писати прості зв’язні тексти про свою Батьківщину, своє рідне місто, про свої враження від країни або міста, де побував.

Методичні рекомендації містять структуру залікових кредитів курсу, методичні рекомендації до самостійної роботи, методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань, розподіл балів, що присвоються студентам та бібліографічний список.

Послідовна і цілеспрямована робота з навчально-методичним посібником забезпечує вирішення основних задач, що стоять перед студентами на першому етапі навчання.


1. Тематичний план дисципліни “Друга іноземна (французька) мова”

1.1. САМОСТІЙНА РОБОТА

теми

Зміст самостійної роботи

Кількість годин

Форма поточного контролю

Кіль-кість балів за темами чи змістовними модулями

1

2

3

4

5

Модуль 3

Змістовий модуль 3

9

Граматика: минулі часи дієслова.

5

Усне опитування письмові вправи

4

11

Граматика: пасивний стан дієслова

3

Усне опитування, письмові вправи

2

13

Інформативне читання літератури загальнопізнавального спрямування

 2

Усне опитування, письмові вправи

3

Всього балів за модуль 3                                                                                    9

Модуль 4

Змістовий модуль 4

14

Граматика: неособові форми дієслова (інфінітив, герундій, дієприкметники теперішнього і минулого часу )

10

Усне опитування, письмові вправи

4

16

Інформативне читання текстів загальнопізнавального характеру

3

Усне опитування

4

Всього балів за модуль 2                                                                                    

8


1.2. ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА

теми

Зміст індивідуальної роботи

Кількість годин

Форма поточного контролю

Кількість

балів за

темами

чи

змістовними модулями

Модуль 3

Змістовий модуль 3

10

Підготуватися до участі в рольовій грі з теми «Подорожування»

 1.  пасажир в аеропорту
  1.  працівник митної служби в аеропорту
  2.  працівник паспортного контролю в аеропорту
  3.  пасажир залізничного транспорту
  4.  касир залізничної каси
  5.  гість готелю
  6.  адміністратор готелю
  7.  покупець в магазині одягу
  8.  продавець в магазині одягу
  9.  перехожий на вулиці міста

3

Рольова гра

3

12

Написати есе на теми:  

 1.  Моя Батьківщина - Україна.
 2.  Що я знаю про Францію.
 3.  Моє рідне місто.
 4.  Мої враження від … (країни або міста, де я побував).

3

есе

4

13

Написати анотації прочитаної літератури загальнопізнавального спрямування

2

анотація

3

Всього балів за модулем 3

10

Модуль 4

Змістовий модуль 4

15

Підготуватися до участі в рольовій грі з теми «Міжособистісна комунікація»

 1.  бухгалтер компанії.

4

Рольова гра

5

 1.  

 1.  адміністратор навчальних курсів.
 2.  інженер будівельної компанії.
 3.  експерт з податків.
 4.  торговий представник компанії з виробництва комп’ютерних систем.
 5.  особистий помічник директора компанії.

16

Написати анотації прочитаної літератури загальнопізнавального спрямування

3

анотація

5

Всього балів за модулем 4                                                                                      10


2. Методичні рекомендації ДО СамостійнОЇ роботИ

Тема 9. Минулі часи дієслова

Мета: Вміти вживати минулі часи дієслова, знати утворення цих часів та функції, які вони виконують в реченні.

План вивчення теми

І. Ознайомлення з теоретичним матеріалом.

 1.  Imparfait.
 2.  Passé composé.
 3.  Passé immédiat.
 4.  Plus-que-parfait.
 5.  Passé simple

ІІ. Виконання тренувальних вправ.

Методичні рекомендації до вивчення теми

1. Ознайомтеся з правилами утворення та вживання Imparfait, а також з функціями, які цей час виконує в реченні.

Минулі часи

Минулі часи бувають:

 •  Прості (Imparfait i Passé simple);
 •  Складні.

Складні часи утворюються:

 •  За допомогою допоміжних дієслів avoir i être;
 •  За допомогою полудопоміжного дієслова venir.

Imparfait

Форми і значення imparfait

Imparfait

 •  Утворюється так:

Основа дієслова в 1-ій особі множини Présent + закінчення:

-ais, -ais, -ait, -ions, -iez, -aient

І група

Nous march-ons

ІІ група

Nous rougiss-ons

ІІІ група

Nous cour-ons

Je marchais

Tu marchais

Il marchait

Nous marchions

Vous marchiez

Ils marchaient

Je rougissais

Tu rougissais

Il rougissait

Nous rougissions

Vous rougissiez

Ils rougissaient

Je courais

Tu courais

Il courait

Nous courions

Vous couriez

Ils couraient

 •  Означає минулу дію в процесі її протікання: Je regardais la télé. – Я дивився телевізор.

Вживання imparfait

Imparfait вживається:

1. Для позначення минулої незавершеної дії в момент її протікання:

Des enfants jouaient dans la cour.

Je parlais lentement.

2. Для позначення звичайних дій, які повторюються і, які мали місце в минулому:

Elle rentrait d'habitude à six heures du soir.

Il allait voir sa mère deux fois par semaine.

3. В різних описах, де він слугує для вираження стану, постійної властивості:

 La maison que nous habitions n'était pas grande.

4. Для позначення минулої незавершеної дії, яка протікає одночасно з іншими завершеними або незавершиними діями:

Тут можливі два випадки:

а) дві або декілька минулих дій протікають паралельно, і обидві представлені в процесі їх протікання. В такому випадку дієслова вживаються в imparfait:

Il prenait son petit déjeuner et                       Він снідав і слухав радіо.

écoutait la radio.

б) одна з минулих дій представлена в процесі її протікання і слугує фоном для іншої одноразової, закінченої дії. В такому випадку перша дія виражена в imparfait, а інша в passé composé :

Je prenais mon repas quand                        Я обідав, коли ти мені зателефонував.

tu as téléphone.

Виконайте вправи:

1. Провідміняйте в imparfait:

marcher vite; finir son travail; faire son devoir.

2. Скажіть в imparfait:

je — répondre, aller, lire, écrire, réussir;

tu — pouvoir, rendre, comprendre, choisir, connaître, devoir;

il — pouvoir, rendre, comprendre, choisir, pleuvoir, falloir;

nous — revenir, sortir, avoir, se réunir, voir, mettre, connaître;

vous — vouloir, être, tenir, prendre, défendre, savoir, devoir;

ils — apprendre, bâtir, prévenir, partir, vivre.

3. Поясніть вживання imparfait:

1. Il était fatigué et marchait très lentement. Parfois il s'arrêtait pour se reposer. 2. La journée était belle. Il ne pleuvait plus. Le ciel était bleu. 3. Chaque jour je me levais à sept heures, et pendant que je faisais ma toilette, ma mère préparait le petit déjeuner. 4. Quand j'étais au lycée, on me forcait presque à travailler, et alors, je n'en avais pas envie. 5. Quand nous sommes entrés, Françoise jouait du piano. 6. Maurice aimait beaucoup pêcher et une ou deux fois par semaine il allait à la pêche. 7. Si on allait bavarder au café?

4. Поставте дієслова в дужках в imparfait:

 1.  1. Pierre Roulin (prendre) son café et (écouter) distraitement ce que sa femme (dire) aux enfants. 2. Je (connaitre) bien tous les détails de cette histoire. 3. Elle (se sentir) mal, mais elle ne (vouloir) pas aller consulter le médecin. 4. Avant, il n'y (avoir) pas de voitures et on (voyager) beaucoup à pied. 5. Mes amis me (attendre) à l'entrée du parc. 6. Paul (écrire) ce que je lui (dicter).
 2.  Sylvie (donner) ses cours, (interroger) ses élèves, (corriger) ses copies. Jérôme (aller) à la Bibliothèque municipale, (lire) des livres et des revues. Ils (manger) dans un petit restaurant, à la même table presque chaque jour, le même repas chaque jour. Le soir ils (lire) des journaux, ils (voir) des films, ils (se promener) dans les rues. Leur vie (кtre) comme une trop longue habitude.

c) Ils (vivre) dans un petit appartement qui (donner) sur une cour. La maison (être) vieille, mais la cour (être) merveilleuse. Entre deux grands arbres, traversant un beau gazon, (descendre) une allée qui (donner) à la cour un air (вид) de campagne. Le matin ils (ouvrir) les fenêtres, et, pendant de longues minutes, ils (admirer) leur cour.

d) 1. Pendant que la secrétaire (téléphoner), le chef de service (penser) à Pierre Roulin. 2. Il (marcher) le long du quai et (penser) à la rencontre qu'il devait avoir bientôt. 3. Quand je (être) enfant, on (aller) à l'école le samedi. 4. Pendant qu'un élève (réciter) sa leçon, les autres (faire) des exercices. 5. Quand je (être) jeune, je (faire) du sport et je (prendre) part à des compétitions sportives. 6. Il (faire) beau. Elle (se promener) et (regarder) distraitement les vitrines.

e) 1. Tu ne sais que faire? Si tu (demander) conseil à ton père? 2. La soirée est trop ennuyeuse, si nous (partir)? 3. On est en retard. Si on se (dépêcher)? 4. Nous devons discuter beaucoup de choses. Si vous (passer) chez moi en soirée? 5. On ne voit presque rien d'ici. Si on (prendre) place plus près de la scène?

5. Поставте дієслова в дужках в Imparfait.

1. Jean (se sentir) de plus en plus ému. 2. Je t’accompagnerais, si je (pouvoir). 3. Pendant qu’il (pleuvoir), nous (rester) chez nous. 4. S’il (réussir) а te convaincre ! 5. Quand il a ouvert les yeux, il (faire) jour. 6. Je (brancher) toujours la radio à la même heure. 7. Si nous (s’en aller) ? 8. Je (savoir) que Michel (être) en mission. 9. De temps en temps elle (recevoir) une lettre de sa part. 10. Si je (être) à votre place, je choisirais cette blouse.

2. Ознайомтеся з правилами утворення та вживання Passé composé, а також з функціями, які цей час виконує в реченні.

Passé composé

Французька дієслівна система відрізняється багатством форм, які дозволяють особливо точно позначити час дієслівної дії. Особливо широко подані форми минулого часу.

Indicatif має п’ять минулих часів – два простих і три складних, тобто утворених за допомогою допоміжних дієслів avoir і être. Одним із складних часів є Passé composé.

Passé composé виражає дію закінчену, яка мала місце в минулому, але зв’язану з теперішнім: дія, яка передує дії в теперішньому часі.

Passé composé вживається у розмовній мові, у переписці, а також у прессі, науковій літературі і інколи у розповіді від імені автора.

Passé composé перекладається на українську мову дієсловом як доконаного так і недоконаного виду:

J'ai répété ma question.  Я повторив своє запитання.

Il п'а pas vu ce film.       Він не бачив  цього фільму.

Formation du passé composé

Passé composé утворюється за допомогою допоміжних дієслів avoir і être у теперішньому часі і participe passé дієслова, яке відмінюється.

Рarticipe passé дієслів І групи закінчується на  :

parler — parlé, marcher — marché

Рarticipe passé дієслів ІІ групи закінчується на :

finir — fini, choisir — choisi.

Рarticipe passé дієслів ІІІ групи мають різні закінчення, які часто невіддільні від самої дієслівної основи.

Запам’ятайте participe passé таких дієслів:

faire — fait    savoir — su   tenir — tenu  

dire — dit    lire — lu   vouloir — voulu

prendre — pris  connaître — connu pouvoir — pu

mettre — mis  devoir — du   vivre — vécu

écrire — écrit  répondre — répondu mourir — mort

sortir — sorti  venir — venu  aller — allé

partir — parti  traduire — traduit  construire — construit

naître — né   avoir — eu [y]  être – été

suivre – suivi

Всі перехідні дієслова, більшість неперехідних, а також допоміжні дієслова відмінюються з допоміжним дієсловом avoir :

j'ai donné nous avons eu il a été

Відмінювання дієслів у рassé composé

Parler

Forme affirmative

Forme négative

j'ai parlé

je n'ai pas parlé

tu as parlé

tu n'as pas parlé

il a parlé

il n'a pas parlé

nous avons parlé

nous n'avons pas parlé

vous avez parlé

vous n'avez pas parlé

ils ont parlé

ils n'ont pas parlé

Forme interrogative

ai-je parlé?

avons-nous parlé?

as-tu parlé?

avez-vous parlé?

a-t-il parlé?

ont-ils parlé?

Виконайте вправи:

6. Провідмінюйте в рassé composé у стверджувальній формі:

visiter un musée; noter cette adresse; compter ces livres.

7. Поставте дієслова в дужках в рassé composé:

1. La discussion (durer) deux heures. 2. Je (rencontrer) cet homme deux ou trois fois. 3. Ils (appeler) un taxi. 4. Je (ranger) tes vêtements dans mon armoire. 5. Elle (lever) la tête et (regarder) Charles avec attention. 6. Il у a deux jours ils (célébrer) leur anniversaire de manage. 7. Nous (accompagner) nos amis à la gare. 8. Tu (oublier) de les prévenir. 9. Vous (laisser) la lettre sur le bureau. 10. On (sonner) et nous (quitter) la salle. 11. Ils (terminer) leurs études l'année passée. 12. Je (acheter) une chaîne acoustique japonaise. 13. Ils (gagner) le match pour la coupe du pays.

8. Скажіть у рassé composé:

je redige un article     tu apportes la craie

nous imitons cet exemple           ils gagnent le match

vous occupez une bonne place   elle accepte mon invitation

il travaille ferme    les élèves quittent la classe

 

9. Перекладіть:

я купив усі підручники   вона попросила поради

він записав їх адресу   вони подивились у вікно

ми грали в футбол    ми говорили про це

10. Дайте відповіді на запитання, вживаючи зворот il y a і наступні слова :

trois jours, une semaine, quelques minutes, deux ans, quelques mois, deux heures

1. Quand avez-vous parlé à Hélène la dernière fois? 2. Quand vous a-t-il annoncé son départ? 3. Quand M. Leroux a-t-il quitté son poste? 4. Quand avez-vous rencontré Maurice? 5. Quand a commencé la séance?  6. Quand ont-ils joué leur dernier match?

11. Скажіть у рassé composé в заперечній формі:

danser; penser à cela; rencontrer cet homme.

12. Дайте відповіді на запитання у заперечній формі:

1. Avez-vous acheté le nouveau manuel? 2. Votre ami a-t-il accepté notre invitation? 3. Vos camarades ont-ils discuté votre projet? 4. Est-ce que j'ai parlé trop vite? 5. Avez-vous pensé à leur proposition? 6. Avons-nous étudié cette regle? 7. Vos amis ont-ils visité cette exposition? 8. Votre soeur a-t-elle habité Londres? 9. Vous ai-je donné mon numéro de téléphone?

13. Провідмінюйте у запитальній формі:

parler lentement; oublier quelque chose.

14. Поставте дієслова в дужках в рassé composé:

1. Je (choisir) quelques disques. 2. Ils (réflechir) à votre proposition. 3. Nous (applaudir) les jeunes acteurs. 4. Nous (rebâtir) notre maison. 5. (Finir)-vous votre travail? 6. Qu'est-ce que vos amis (choisir)? 7. Elle  ne (grandir) pas.

15. Поставте дієслова в дужках в рassé composé:

1. Nous (dire) adieu à nos amis. 2. Je (voir) ce film deux fois. 3. Hier il (faire) assez froid. 4. II ne (lire) pas votre lettre. 5. Je ne (retenir) pas son adresse. 6. Ils (rendre) tous les livres à la bibliothèque. 7. (Entendre)-vous la nouvelle? 8. Nous ne (comprendre) pas cette regle. 9. Comment (écrire)-ils la dernière dictée? 10. (Prévenir)-tu tout le monde? 11. Nous (attendre) nos amis une heure. 12. Je (être) occupé toute la semaine. 13. Les élèves (apprendre) la lecon par cceur. 14. Hier nous (avoir) trois cours. 15. Je (écrire) à mon ami, mais il ne me (répondre) pas. 16. (Voir)-vous ce film? 17. (Lire)-tu cet article? 18. Je (confondre) ces mots. 19. Elle (vivre) toute sa vie dans le Midi. 20. (Suivre)-vous mon conseil? 21. Où (mettre)-vous votre paquet? 22. Ils ne (vouloir) pas s'excuser. 23. Elle ne (pouvoir) pas réaliser son projet. 25. Nous (traduire) la première partie du texte. 24. Je (prendre) connaissance de tous les documents.

Всі перехідні дієслова, більшість неперехідних, а також допоміжні дієслова відмінюються з допоміжним дієсловом avoir :

j'ai donné nous avons eu il a été

Наступні неперехідні дієслова відмінюються з дієсловом être :

entrer

входити

monter

підніматися

sortir

виходити

descendre

спускатися

aller

ідти, ходити

naitre

народжуватися

venir

приходити

mourir

помирати

arriver

прибувати

tomber

падати

partir

Їхати, від’їжджати

rester

залишатися

rentrer

повертатися

devenir

ставати

revenir

повертатися

Je suis venu à l'heure.

Il est allé à Paris.

Відмінювання дієслів у рassé composé

entrer

Forme affirmatif

Formr négatif

je suis entré (-e)  nous sommes entrée

tu es entré (-e)     vous êtes entrés

il est entré            ils sont entrés

elle est entrée      elles sont entrées

je ne suis pas entré    nous ne sommes pas entrés

tu n’es pas entré         vous n’êtes pas entrés

il n’est pas entré          ils ne sont pas entrés

elle n’est pas entrée    elles ne sont pas entrées

Forme interrogative

suis-je entré

es-tu entré

est-il entré

est-elle entrée

sommes-nous entrés

êtes-vous entrés

sont-ils entrés

sont-elle entrées

avoir

кtre

j’ai eu         nous avons eu

tu as eu      vous avez eu

il a eu         ils ont eu

j’ai été        nous avons été

tu as été      vous avez été

il a été         ils ont été

Узгодження pаrticipe passé з підметом

Раrticipe passé дієслів, які відмінюються з допоміжним дієсловом être, узгоджується у роді і числі з підметом:

Nous sommes entrés dans la salle.

Mes soeurs sont déjà arrivées.

Місце особових самостійних займенників у складних часах

Особові придієслівні займенники в складних часах ставляться перед допоміжним дієсловом:

il l'a lu;  il ne lui a pas parlé;  leur a-t-il écrit?

Місце прислівників у складних часах

У складних часах прислівники місця і часу ставляться після відмінюваного дієслова:

Il est rentré tard. Je l'ai rencontré ici.

Прислівники спосбу дії ставляться зазвичай також після дієслова:

Il m'a écouté attentivement.

Однак частина прислівників, таких як bien, mal, beaucoup, assez, trop, encore, déjà, в складних часах стоять частіше всього між допоміжним дієсловом і прислівником :

Avez-vous bien compris cette règle?

Elle n'a pas beaucoup lu cette semaine.

Il a peu travaillé aujourd'hui.

Виконайте вправи:

16. Провідмінюйте в рassé composé у всіх формах:

arriver à l'heure; descendre à l'hotel; venir très tard.

17. Поставте дієслова в дужках в рassé composé:

1. Hier je (rentrer) à cinq heures. 2. Mes parents (partir) pour Londres.            3. (Venir)-vous à temps? 4. A quelle station (descendre)-ils? 5. Hier nous ne (aller) pas à la bibliothèque Lénine, nous (rester) travailler à l'institut. 6. Il (naître) à Kiev et sa soeur (naître) à Dnepropetrovsk. 7. Sa mère (mourir) il у a longtemps. 8. A quelle heure (sortir)-tu de la maison? 9. Ma soeur (devenir) une bonne musicienne. 10. Nous ne (revenir) pas trop tard. 11. Elle (arriver) seule. 12. La revue (tomber) sous la table. 13. Quand votre cousine (partir)-elle pour Paris? 14. Les jeunes filles (entrer) au lycée.15. Nous (monter) dans notre appartement.

18. Дайте відповіді на запитання:

1. A quelle heure êtes-vous sorti ce matin? 2. Etes-vous allé à l'institut à pied? 3. A quelle heure êtes-vous arrivé à l'institut? 4. Vos camarades sont-il arrivés avant vous? 5. A quel étage êtes-vous monté en ascenseur? 6. Etes-vous resté dans la salle pendant la pause? 7. Etes-vous allé à la bibliothèque après les cours? 8. Votre ami у est-il allé avec vous? 9. Etes-vous allé à la maison après les cours où êtes-vous resté travailler à l'institut? 10. Etes-vous rentré à la maison avant vos parents? 11. A quelle heure sont rentrés vos parents? 12. Etes-vous sorti le soir?

19. Провідмінюйте в рassé composé а) у стверджувальній формі б) у заперечній:

a) il me voit    б)  vous me répondez

  je te laisse son adresse       elle vous écrit

  il lui dit bonjour        je les apprends

  nous les comprenons          nous la visitons

20. Дайте відповіді на запитання, вживаючи особові придієслівні займенники:

1. Avez-vous attendu votre ami à la sortie de la faculté? 2. Avez-vous demandé à vos amis de vous accompagner? 3. Votre ami vous a-t-il parlé de ses projets de vacances? 4. Оù avez-vous planté cet arbre? 5. Combien de minutes m'avez-vous attendu? 6. Avez-vous emporté votre parapluie? 8. Avez-vous tenu votre ami au courant de vos affaires? 9. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'aller à l'étranger?

21. Закінчіть речення за прикладом:

M о d è 1 e: Nous avons traduit ce texte et vous, l'avez-vous traduit?

 1.  J'ai rencontré Paul ce matin et toi, ... ?
 2.  Nous avons vu ce film et vous, ... ?
 3.  Tu as écrit à ses parents et elle, ... ?
 4.  Ils ont discuté ce problème et vous, ... ?
 5.  J'ai téléphone à Louise et toi, ... ?
 6.  Nous avons appris ces mots et elles, ...?

22. Дайте відповіді на запитання, вживаючи а)  mal, bien; b) déjà, encore

a) 1. Comment a-t-il prononcé ce son? 2. Comment avez-vous travaillé cette semaine? 3. Comment  cet  élève  a-t-il  repondu  aujourd'hui? 4.Comment votre ami a-t-il passé ses examens? 5. Comment avez-vous passé ce dimanche?

b) 1. Avez-vous rendu le manuel à votre ami? 2. Vos parents sont-ils partis? 3. Avons-nous appris ce poème? 4. Votre ami a-t-il vu ce film? 5. Leur avez-vous annoncé votre départ?

23. Дайте відповіді на запитання, вживаючи beaucoup ou peu. Зверніть увагу на місце прислівників:

1. Avez-vous applaudi les artistes? 2. A-t-il voyagé dans sa jeunesse? 3. Avez-vous fait des progrès? 4. Georges a-t-il lu les romans de Victor Hugo? 5. Ont-ils dansé à cette soirée? 6. Leur avez-vous raconté des choses intéressantes? 7. Paul a-t-il apporté des disques? 8. A-t-on discuté ce problème?

24. Поставте дієслова в рassé composé. Зверніть увагу на місце прислівників:

1. Nous (travailler) beaucoup hier. 2. Je (trouver) peu d'exemples sur cette règle. 3. Nous ne (faire) pas encore cet exercice. 4. Nous (faire) encore deux exercices. 5. Ils (faire) beaucoup d'exercices sur cette règle. 6. Cette semaine je (lire) peu. 7. Je (trouver) encore une faute. 8. II ne (trouver) pas encore cet article. 9. Vous ne (travailler) pas assez pendant ce semestre. 10. Cette histoire me (intriguer) beaucoup. 11. (Acheter)-vous assez de cahiers? 12. Tu lui (poser) trop de questions. 13. Vous (danser) trop.

Passй composé зворотних дієслів

В складних часах всі зворотні дієслова відмінюються з дієсловом être :

Nous nous sommes promenés.

 •  Participe passé займенникових дієслів, які мають зворотне значення, узгоджується у роді і числі з займенником-додатком, якщо воно є прямим додатком:

Elle s'est essuyée (qui a-t-elle essuyé? — elle-même).

Nous nous sommes lavés.

 •  Participe passé не змінюється, якщо другий займенник є непрямим додатком :

Elle s'est essuyé le visage qui a-t-elle essuye le visage? — à elle-тêте).

Nous nous sommes lavé les mains.

Відмінювання займенникових дієслів у рassé composé

Forme affirmative

Forme négative

je me suis lavé (-e)

je ne me suis pas lavé (-e)

tu t'es lavé (-e)

tu ne t'es pas lavé (-e)

il s'est lavé

il ne s'est pas lavé

elle s'est lavée

elle ne s'est pas lavée

nous nous sommes lavés (-

nous ne nous sommes pas lavés (-es)

vous vous êtes laves (-es)

vous ne vous êtes pas lavés (-es)

ils se sont lavés

ils ne se sont pas lavés

elles se sont lavées

elles ne se sont pas lavées

Foime interrogative

me suis-je lavé (-e)?

 nous sommes-nous lavés (-es)?

t'es-tu lavé (-e)?

 vous êtes-vous lavés (-e)?

s'est-il lavé?

se sont-ils lavés?

s'est-elle lavée?

se sont-elles lavées?

Виконайте вправи:

25. Провідмінюйте у стверджувальній формі:

se baigner; s'habiller; se trouver.

26. Поставте дієслова в дужках в рassé composé:

1. Je (se promener) sur les boulevards. 2. Votre montre (s'arrêter). 3.Tu (se dépêcher) de partir. 4. Us (se rencontrer) dans le métro. 5. Vous (se tromper). 6. Je (se reposer) bien. 7. Nous (s'arrêter) au coin de la rue. 8. Vous (se réunir) trop tard.

27. Дайте відповіді на запитання:

1. A quelle heure vous êtes-vous couché hier? 2. Vous êtes-vous vite endormi? 3. A quelle heure vous êtes-vous reveillé ce matin? 4. Vous êtes-vous levé aussitôt (сразу)? 5. A quelle heure vos parents se sont-ils levés?

28. Поставте дієслова в дужках в рassé composé:

1. Vous ne (se tromper) pas. 2. Je ne (se rendormir) pas vite. 3. Nous ne (se baigner) pas dans cette rivière. 4. Ils ne (se réunir) pas encore.  5. Elle ne (s'habiller) pas encore. 6. Tu ne (s'essuyer) pas bien. 7. Ils ne (se dépêcher) pas de répondre. 8. Nous ne (se voir) pas cette semaine.

29. Дайте відповіді на запитання у заперечній формі:

1. Vous êtes-vous promène aujourd'hui? 2. Votre ami s'est-il adressé au médecin? 3. Est-ce que je me suis trompé? 4. Les enfants se sont-ils déjà couchés? 5. Vous êtes-vous bien amusés à notre soirée? 6. Nous sommes-nous vus ce dimanche?

30. Узгодьте, якщо в цьому є необхідність:

1. Ils se sont vite (lavé) et se sont (essuyé). 2. Elle s'est (essuyé) les yeux et s'est (levé). 3. Ils ne se sont pas (posé) cette question. 4. Hélène s'est (peigné) et s'est (regardé) dans le miroir. 5. S'est-elle déjà (lavé) les mains? 6. C'est Marie qui ne s'est pas encore (lavé). 7. Comment se sont-ils (expliqué) ce phénomène?

31. Поставте речення у запитальній формі:

1. Tu t'es baigné ce matin. 2. Vous vous êtes déjà installé. 3. Ils se sont bien reposés. 4. Tu t'es déjà reveillé. 5. Les enfants se sont déjà lavés. 6. Je me suis trompé.

32. Поставте дієслова в дужках в Passé composé або в imparfait.

1. Il dit qu’il (écouter) déjà ce disque. 2. Quand il (faire) chaud, ils (se baigner) dans la rivère. 3. Qui (relire) ce roman ? 4. Combien de fois (visiter)-vous ce pays ? 5. Encore cinq minutes et nous (terminer) le jeu. 6. Il (pleuvoir) toute la journée. 7. Elle y (rester) jusqu’а 6 heures. 8. Tu sais, nous (trouver) des champignons au pied de ce bouleau. 9. Elle (naоtre) en 1991. 10. Je vous (téléphoner) toute la journée.

33. Поставте дієслова в дужках в imparfait або в passé composé :

1. Mon ami (avoir) sept ans quand il (commencer) à étudier le francais. 2.Quand Pierre Roulin (se réveiller), Claire, sa femme, (dormir) encore. 3. Il (être) dix heures quand nous (sortir) du club. 4. Comme il (faire) froid dans la chambre, je (fermer) la fenêtre. 5. Quand vous (entrer), nous (parler) de vous. 6. Quelle heure (être)-il quand votre mère (partir)? —Il (être) dix heures. 7. Nous (regarder) la télé quand Victor (venir). 8. Ce matin il (pleuvoir) quand je (se réveiller). 9. Comme je ne (savoir) pas leur adresse, je (s'adresser) au bureau des informations. 10. Je (rencontrer) Pascal dans un magasin; il (chercher) un cadeau pour sa mère. 11. Martine (ouvrir) les rideaux et (regarder) par la fenêtre, il (pleuvoir). 12. L'accident (avoir) lieu la nuit quand tout le monde (dormir).

34. Дайте відповіді на запитання:

a) 1. Quel âge aviez-vous quand vous êtes alle à l'école? 2. Quel вge aviez-vous quand vous avez obtenu votre brevet d'études secondaires? 3. Quel âge aviez-vous quand vous êtes entré à l'institut? 4. Quel âge avaient vous parents quand ils se sont mariés? 5. Quel âge avaient-ils quand vous êtes né(e)?

b) 1. Quelle heure était-il quand vous vous êtes reveillé ce matin? 2. Que faisait votre mère quand vous vous êtes levé? 3. Et votre père, que faisait-il? 4. Quelle heure était-il quand vous êtes sorti de chez vous? 5. Quelle heure était-il quand vous êtes venu à l'institut?

35. Поясніть вживання imparfait або  passé composé :

1. J'ai dormi quelques heures. 2. L'enfant dormait dans le lit auprès de sa mère. 3. D'habitude après le déjeuner il dormait une heure ou deux. 4. Pendant cette période je n'ai dormi que cinq heures par jour. 5. L'entretien a duré plus d'une heure. 6. Leurs entretiens duraient parfois longtemps. 7. L'entretien n'a pas duré longtemps. 8. Roger l’а suivie du regard jusqu'au moment où elle est montée en wagon. 9. L'enfant suivait du regard tous mes gestes.

36. Поставте дієслова в дужках в imparfait або в passé composé :

1. Il (prendre) l'autobus à huit heures vingt et il (arriver) à la banque vers neuf heures moins dix. 2. Je (avoir) mal au pied et je (marcher) lentement. 3. Je ne le (attendre) pas longtemps. 4. Pendant des années il (rester) loin de son pays. 5. Il ne (aimer) pas voyager, il (quitter) rarement sa maison.

37. Поставте дієслова в дужках в imparfait або в passé composé :

1. Chaque soir, quand le père (rentrer), on (dîner) et puis chacun (s'occuper) de ses affaires. 2. Ce soir-la, quand le père (rentrer), on (dîner) bien vite et on (aller) au cinéma. 3. Mon ami (passer) son enfance à Odessa. 4. D'habitude il (passer) ses vacances chez ses grands-parents. 5. Je suis sûr que vous (confondre) quelque chose. 6. On (confondre) souvent  Delphine  avec  sa  soeur.  7.  D'où  (venir)-tu  quand je  te (rencontrer)? — Je (venir) du club. 8. Quand la (rencontrer)-tu la dernière fois? 9. Chaque fois que je le (rencontrer), il me (demander) de tes nouvelles. 10. Quand je (rentrer), il (être) onze heures; mes parents (dormir) déjà, seule ma soeur me (attendre). 11. Nous le (attendre) une heure, mais il ne (venir) pas. 12. Quand nous (descendre) au vestibule, nous у (voir) nos amis qui nous (attendre). 13. Pourquoi (partir)-tu, pourquoi ne me (attendre)-tu pas? 14. Qu'est-ce qu'il vous (jouer)? 15. Quand je (entrer), il (jouer) une valse de Chopin. 16. Ses petits camarades ne le (aimer) pas et il (jouer) toujours seul. 17. Il (lire) tout ce qui lui (tomber) sous la main. 18. Il (relire) la lettre et me la (rendre). 19. Je ne (lire) pas cet article. 20. Je le (regarder) attentivement pendant qu'il (lire) la lettre. 21. Je (relire) trois fois le télégramme, mais je ne rien (comprendre). 22. Hier je (travailler) toute la soirée.Il (être) minuit quand je (se coucher). 23. Après le déjeuner il (lire) le journal ou il (travailler) dans son jardin. 24. Il me (défendre) d'entrer dans son bureau quand il (travailler). 25. Je sais qu'il (travailler) à cette usine. 26. Je (travailler) peu au premier semestre. 27. Il (parler) quelques langues étrangères. 28. Je le (voir), mais je ne lui (parler) pas.

Узгодження

participe passé, дієслів, що відмінюються з дієсловом avoir

Рarticipe passé дієслів, що відмінюються з дієсловом avoir, узгоджуються в роді і числі з прямим додатком, якщо цей додаток стоїть перед дієприкметником.

Прямий додаток зазвичай знаходиться перед дієприкметником у трьох випадках:

1) Якщо він виражений придієслівним займенником:

 Répétez votre question, s’il vous plaît, je l’ai mal comprise.

2) Якщо іменник є антецедентом підрядного означального речення:

 Fais-moi voir la lettre que tu as écrite.

3) У запитальних реченнях, яке вводиться запитальним прикметником quel або запитальним прислівником combien :

 Quels livres avez-vous achetés?

 Combien de livres avez-vous choisis?

Виконайте вправи:

38. Поясніть узгодження participe passé:

1. J’ai cherché chez moi cette lettre? mais je ne l’ai pas trouvée. 2. Fais-moi voir la chemise que tu as achetée. 3. Quelles matières avez-vous étudiées en première année?4. C’est Delphine qui a annoncé la nouvelle. 5. Pourquoi ne nous a-t-il pas prévenus? 6. Mes conseils? tu ne les as jamais suivis. 7. Combien d’années avez-vous passées à l’étranger?

39. Замініть прямий додаток займенником:

1. J’ai compris votre question. 2. Ils ont appris cette poésie par coeur. 3. Nous n’avons pas fait ces exercices. 4. Avez-vous prévenu la secrétaire ? 5. Ils n’ont pas discuté ces problèmes à leur dernière réunion. 6. Nous avons lu ces livres. 7. J’ai pris ces revues à la bibliothèque. 8. Tu as confondu les dates.

40. Поставте запитання за прикладом:

Modèle : 1) Il as choisi des livres anglais. Quels livres a-t-il choisis?

2) Il a acheté trois cassettes. Combien de cassettes a-t-il achetées?

1) 1. Ils ont appris la règle sur l’accord du participe passé. 2. Tu as consulté un dictionnaire français. 3. A l’école elle a appris la langue anglaise. 4. Vous lui avez donné des conseils utiles. 5. Elle a mis une nouvelle robe pour sortir. 6. J-ai pris des revus allemandes à la bibliothèque. Il a loué une petite pièce mal meublée et peu chauffée.

2) 1. C’est un livre passionnant, j’ai déjà lu une centaine de pages. 2. Aujourd’hui le professeur n’a interrogé que trois élèves. 3. Les élèves ont élu deux délégués au conseil de classe. 4. J’ai très faim. Je n’ai mangé que deux tartines ce matin. 5. Nous n’avons pas eu de chance à ces compétitions, nous n’avons gagné que trois matchs sur dix.

41. Узгодьте, якщо це потрібно:

1. Il n’aime pas parler des années qu’il a (passé) loin de son pays. 2. Je n’ai pas (trouvé) mes notes, je ne sais pas où je les ai (mis). 3. Voici l’histoire qu’il m’a (raconté). 4. Nous vous avons (apporté) les journaux, les avez-vous (vu) ? 5. Je vous ai (vu) hier au cinéma, et vous, m’avez-vous (vu) demande Marie à ses amies. 6. Nos amis nous ont (invite) à dîner. 7. Paul nous a déjà (répondu). 8. Quelle pièce ont-ils (joué) ? 9. Nous ne savons rien, on ne nous a pas (prévenu). 10. La fillette qui a (ouvert) la porte est ma soeur. 11. Combien de jours avez-vous (passé) à la campagne ? 12. Il aime parler des villes qu’il a (visité) pendant ses voyages.

3. Ознайомтеся з правилами утворення та вживання Passé immédiat, а також з функціями, які цей час виконує в реченні.

Passé immédiat

 •  Утворюється так:

Présent de l’indicatif полудопоміжного дієслова venir + de + infinitif відмінюваного дієслова:

je viens de partir  nous venons de partir

tu viens de partir  vous venez de partir

il vient de partir  ils vinnent de partir

elle vient de partir  elles viennent de partir

 •  Означає минулу закінчену дію, яка безпосередньо передує моменту мовлення:

- Où est Jules ?   - Де Жюль?

- Il vient de sortir.  - Він тільки що вийшов.

Nous venons dexaminer Ми тільки що вивчили цю статтю.

cet article.

 •  Перекладається минулим часом дієслів доконаного виду в сполученні з прислівником тільки що;
 •  Належить до розмовної мови.

Виконайте вправи:

42.Замініть Passé composé на Passé immédiat та перекладіть речення.

1. Laval a accompagné Madame chez le Directeur. 2. La police a refoulé les manifestants. 3. J’ai repéré un joli petit café. 4. Tu as réparé le robinet ? 5. Cette robe est trop large : je l’ai rétrécie. 6. On a alerté les pompiers. 7. Ils ont dansé un tango. 8. Nous avons compris ce truc. 9. Tu as refait ce travail ? 10. Vous кtes sorti de chez lui ?

4. Ознайомтеся з правилами утворення та вживання Passé simple, а також з функціями, які цей час виконує в реченні.

Passé simple

Форми і значення Passé simple

Passé simple

 •  Утворюється так:

Основа дієслова + закінчення

І група

ІІгрупа

ІІІ група

-ai

-as

-a

-âmes

-âtes

-èrent

-is

-is

-it

-îmes

-îtes

-irent

-is                              -us

-is                              -us

-it                               -ut

-îmes                          -ûmes

-îtes                            -ûtes

-irent                          -urent

j’écoutai

tu écoutas

il écouta

nous écoutâmes

vous écoutâtes

ils écoutèrent

je finis

tu finis

il finit

nous finîmes

vous finîtes

ils finirent

je partis                je reçus

tu partis                tu reçus

il partit                 il reçut

nous partîmes      nous reçûmes

vous partîtes        vous reçûtes

ils partirent          ils reçurent

 •  означає минулу закінчену дію, яка не має зв’язку з моментом мови:

Philippe II monta sur le trôn de  Філіп ІІ піднявся на французький престол в

France en 1180.    1180.

 •  використовується

а) в книжній мові в ІІІ особі однини та множини;

б) в мові преси і радіо

Passé simple в контексті

Passé simple

 •  підкреслює історичний характер події в контексті з теперішнім часом:

Vous savez que sous Louis XIV la  Чи знаєте Ви, при царюванні Людовіка

France fut le pays le plus peuplé  XIV Франція була найнаселенішою

d’Europe ?      європейською державою?

 •  збігається  з passé composé в своїх значеннях, коли означає

а) минулу дію, діяльність якої обмежується часовими рамками:

Il marcha toute la nuit.    Він ішов всю ніч.

La police poursuivit les cambrioleurs  Поліція переслідувала грабіжників

toute une heure.     цілу годину.

б) минулу дію, яка повторюється, обмежену в своїй тривалості:

Il répéta sa question plusieurs fois.   Він декілька раз повторив своє запитання

On lui téléphona de huit heures   Йому телефонували з восьмої до

jusqu’à midi.     дванадцятої.

в) початок дії в минулому:

Il se fit un silence.     Наступила тиша.

г) послідовність дій:

Il fit quelques pas et il s’arrêta net.  Він зробив кілька кроків і різко

Puis il revint chez lui.  Зупинився. Потім повернувся додому.

Виконайте вправи:

43. Укажіть значення Passé simple.

А – минула закінчена дія

В – минула, обмежена в своїй тривалості

С – минула  дія, яка повторюється, обмежена в своїй тривалості

D – послідовність  минулих дій

1. Ils restèrent une demi-heure.

2. Elle le félicita de son succès et l’invita chez elle.

3. Pierre sauta à terre.

4. Il répéta plusieurs fois la même question.

5. Je les perdis de vue et même je les oubliai.

6. Il appela sa femme trois fois.

7. On se mit à table.

8. Eugénie téléphona et expliqua la situation.

9. Il les observa quelques instants.

10. Jean dormit deux heures.

5. Ознайомтеся з правилами утворення та вживання Plus-que-parfait, а також з функціями, які цей час виконує в реченні.

Plus-que-parfait

Форми і значення Plus-que-parfait

Plus-que-parfait

 •  утворюється так:

Imparfait de lindicatif допоміжного дієслова avoir/ être + participe passé дієслова, що відмінюється

j’avais raconté        nous avions raconté

tu avais raconté      vous aviez raconté

il avait raconté       ils avaient raconté

 •  означає минулу закінчену дію, яка передує іншій минулій дії
 •  використовується з цим значенням

а) в незалежному або головному реченні:

La route était impratiquable. Toute la nuit Дорога була непрохідна. Всю ніч ішов

il avait plu.      дощ.

Quand ils sont rentrés, on avait déjà  Коли вони повернулися, стіл уже був

servi la table.     накритий.

б) в підрядних реченнях часу, причини, підрядних означальних:

Après que Phil avait fait ce voyage,  Після того як Філ здійснив цю подорож

il en parlait souvent.    він часто про неї говорив.

Il se souvenait du match de football  Він згадував про матч, який він бачив

qu’il avait vu la veille.    напередодні.

в) в непрямій мові, яка відноситься до плану минулого.

Зрівняйте:

Victor a dit : « Jai passé mes vacances Віктор сказав «Я провів канікули в

en Bretagne. »     Бретані.»

Victor a dit quil avait passé ses vacances  Віктор сказав, що провів канікули в

en Bretagne.      Бретані.

 •  належить як до розмовної так і до письмової мови.

Plus-que-parfait в контексті

Plus-que-parfait означає

 •  жаль ( в поклику після si):

Si je t’avais rencontré plus tôt !   Якби я тебе зустрів раніше!

S’il n’avait pas perdu son emploi !  Якби він не втратив роботу!

 •  припущення, яке відноситься до минулого (після сполучника si замість Conditionnel passé) :

Si tu avait suivi mon conseil, tu  Якби ти послухався моєї поради, ти не

n’aurais pas eu d’ennuis.    мав би неприємностей.

Sil n’était pas tombé malade,   Якби він не захворів, він прийняв би

il aurait pris part au concours.   участь у конкурсі.

Виконайте вправи:

44. Укажіть значення Plus-que-parfait.

А – передування по відношенню до минулого

В – жаль

С – припущення у минулому

 1.  Si tu avais cité cet exemple, il en aurait été content.
 2.  Il a compris qu’il s’était trompé.
 3.  Si tu avait accepté ma proposition !
 4.  Quand il avait deviné, il était absurde de protester.
 5.  Si je l’avais su il y a un mois !
 6.  Personne ne savait que Louis était revenu à Paris.
 7.  Si l’on avait pu éviter cette catastrophe !
 8.  Si tu ne t’étais cassé le bras, tu serais allée avec eux.
 9.  Quand le chien avait été dressé, il a commencé à guider les aveugles.
 10.  Si elle avait laissé cet enfant s’exprimer.

45. Поставте дієслова в Imparfait, Passé composé або в Plus-que-parfait.

 1.  Personne ne dit que vous (se tromper) hier.
 2.  Tu savais qu’il y a  deux ans ce pays (exporter) du blé ?
 3.  Léonie s’est souvenue qu’elle (voir) ce tableau.
 4.  Tu ne (prouver) rien.
 5.  Je savais que tout le monde (se réunir) dans le salon.
 6.  Je me suis aperçu qu’elle (devenir) bien pâle.
 7.  Je voyais que tous (être) là.
 8.  Il a constaté que la route (être) élargie.
 9.  Quand Gilles s’est aperçu qu’il (perdre) déjà bien du temps, il (renoncer) à son plan.
 10.  Elle sentait qu’elle lui (plaire).

Тема 11. Пасивний стан дієслова.

Мета: Набути навичок уживання й розуміння речень у пасивному стані.

План вивчення теми

І. Опрацювання теоретичного матеріалу з теми.

 1.  Поняття про пасивний стан.
 2.  Система часових форм дієслова у пасивному стані.
 3.  Заперечна форма пасивних речень.
 4.  Питальна форма пасивних речень.

ІІ. Виконання тренувальних вправ.

Методичні рекомендації до вивчення теми

В процесі вивчення даної теми необхідно з’ясувати що визначає підмет у пасивному стані, які дієслова мають пасивну форму та як проходить трансформація з активного стану в пасивний. Слід приділити увагу утворенню часових форм дієслова у пасивному стані і вміти їх відрізняти від часових форм активного стану. Слід завжди пам’ятати  особливості вживання пасивного стану у реченнях з неявним суб’єктом дії. Щоб краще засвоїти цю тему слід опрацювати такий теоритичний матеріал :

Стан

Стан:

 •  виражає відношення між дією, суб’єктом та об’єктом;
  •  може бути активним, пасивним,зворотним.

Активний стан або активна форма

В активній формі підмет означає особу або предмет, який виконує дію або знаходиться у відповідному стані:

Marcel me raconte la fin du film.  Марсель розповідає мені кінець фільму.

Le vent souffle.    Дме вітер.

Tu es devenu sage.   Ти став розумним.

Активну форму мають:

 •  перехідні дієслова;
 •  неперехідні дієслова.

Пасивний стан або пасивна форма

В пасивній формі підмет означає особу або предмет, який підлягає дії, виражену дієсловом:

Cet acteur est aimé du public.  Цей актор любимий публікою.

Ce roman a été traduit en russe.  Цей роман перекладений на російську мову.

Пасивну форму мають

 •  прямо-перехідні дієслова;

Виключення:

Avoir, comporter, comprendre, pouvoir ;

Трансформація активної форми в пасивну проходить таким чином:

 •  прямий додаток активної форми стає підметом пасивної;
 •  підмет активної форми стає непрямим агентивним додатком, який вводиться прийменником par або de;
 •  дієслово в активній формі замінюється конструкцією

     être + participe passé

Être ставиться в тому ж часі, що і дієслово в активі.

Participe passé узгоджується в роді і числі з підметом:

Les astronomes observent cette comète. – Cette comète est observée par les astronomes.

Le directeur vous recevra à midi. – Vous serez reçu par le directeur à midi.

В складному дієслівному присудку в пасивній формі ставиться тільки інфінітив:

On vient de regler ces problèmes. – Ces problemes viennent d’être réglés.

On devait présenter le journal télévisé. – Le journal télévisé devait être présenté. 

Якщо підмет активної форми виражено

 •  займенником on або quelquun то в пасивній формі вони опускаються:

Quelqu’un retrouvera ce tableau. – Ce tableau sera retrouvé.

 •  Особовим займенником, то в пасиві він вживається тільки в разі виділення або протиставлення:

C’est moi qui les ai invités chez nous. – Ils ont été invités chez nous par moi.

У французькій мові перевага надається активній формі. Пасивну форму вживають тоді, коли хотять підкреслити або агента дії або результат дії.

Виконайте вправи:

1. Визначте форму дієслова.

А – активна

В – пасивна

С - зворотна

 1.  Le refrain a été chnté par les enfants.
 2.  On nous a prévenu.
 3.  Ce texte se lit facilement.
 4.  Je connais beaucoup de recettes.
 5.  Les vagues se brisent contre les rochers.
 6.  Cette lettre est signée par son grand-père.
 7.  Nous avons descendu le boulevard.
 8.  Le vase s'est brisé en miettes.
 9.  Tu es reçu au bac avec la mention « très bien ».
 10.  Tes parents sont partis ?

2. Поставте дієслова в пасивній формі.

 1.  Des savants étudient les photos spatiales.
 2.  Sa réussite ne m'aveuglait pas.
 3.  Les constructeurs ont diversifié les modèles.
 4.  Un certain Ernst de Bavière avait construit cette chapelle.
 5.  Tous mes amis regarderont cette émission.
 6.  En automne 1920, un journal les envoya en Irlande.
 7.  Le jury avait sélectionné quelques films pour le festival.
 8.  Le directeur recevait les journalistes dans son bureau.
 9.  Mon ami a traduit une nouvelle en russe.
 10.  Les parents ont gâté ces enfants.

3. Поставте дієслова в пасивній формі.

 1.  Un chauffeur de taxi doit conduire le client à l'endroit demandé.
 2.  Cette actrice peut choisir des scénarios.
 3.  Gilles vient de recevoir un télégramme.
 4.  Claire va réaliser un reportage sur le chфmage.
 5.  A. de Saint-Exupéry avait édité « Vol de nuit » en 1931.
 6.  Ce réalisateur polonais va présenter un film au Festival de Cannes.
 7.  Laurence doit organiser votre séjour en France.
 8.  Ces garзons viennent de casser une vitre.
 9.  Le Grand magasin occupait un immense édifice.
 10.  Ces savants ont créé de nouveaux matériaux pour des vaisseaux cosmiques.

4. Поставте дієслова в активній формі.

 1.  Je vais être tourmenté par cette phrase.
 2.  Le jardin et la basse-cour étaient tenus par un jardinier.
 3.  Le contrat sera financé par un consortium de banques.
 4.  Les invités étaient fascinés par son récit.
 5.  Les modèles de ces autos viennent d'être fabriqués par une société française.
 6.  Pierre avait été ému par mon geste.
 7.  Une chanson avait été chantée par Claude Dauphin.
 8.  Françoise était gênée par la présence d'Alice.
 9.  Le lac d'Amour est séparé de la Reie par une superbe maison éclusière.
 10.  Jacques était entièrement absorbé par la pêche à la ligne.

5. Поставте дієслова в пасивній формі.

 1.  On a trouvé une solution.
 2.  On avait pris ces photographies d'avion ou de ballon.
 3.  On bissera ces comédiens.
 4.  4.On va construire un centre de prévisions météorologiques.
 5.  On a présenté aux spectateurs quelques modèles des grands couturiers parisiens.
 6.  On propose à cette comédienne beaucoup de rôles de théâtre ou de cinéma.
 7.  On vient d'examiner ces problèmes.
 8.  On pratiquait déjà le football en Chine en l'an 2.697 avant J. -C.

6. Поставте дієслова в активній формі.

 1.  Quelques clefs ont été perdues.
 2.  Ces collections vont être présentées à l'exposition des « Arts déco ».
 3.  De tels hôtels seront construits dans plusieurs villes.
 4.  Ce sport est pratiqué par un nombre croissant de jeunes.
 5.  Ces automobiles ont été construites en 1999.
 6.  Cette firme a été déclarée champion du monde des constructeurs d'automobiles de courses pour cette année.
 7.  Le prix d'interprétation féminine du festival a été attribué а cette jeune actrice.
 8.  La voiture doit être remisée au fond du garage.
 9.  Raymonde, vous êtes payée pour surveiller l'enfant.
 10.  J'étais tellement occupée par mes affaires.

Прийменники par і de

Агентивний додаток, як правило, вводиться прийменником par :

Le chançon a été chantée dans ce film par Jacques Brel.

Sa voiture est arrêtée par la police.

Прийменник de появляється після дієслів, які виражають

 •  почуття:

être + aimé (adoré, détesté, haї, estimé, respecté, touché, ...)

Cet enfent est aimé de ses parents

 •  знання:

être + connu (ignoré)

Ce monument est connu de tous.

 •  супроводження:

être + accompagné (suivi, précédé, composé, couronné, couvert, entouré, ...)

Ils sont entourés de silence.

Виконайте вправи:

7. Поставте дієслова з прийменником de в активній формі.

 1.  Ces conjonctions sont suivies du subjonctif.
 2.  La cabine des passagers a été envahie de fumée.
 3.  Ils étaient entourés de silence.
 4.  Ces symphonies avaient été composées par Beethoven.
 5.  Elle a été prise de panique.
 6.  Tous les hôtels étaient baignés de silence et de pénombre.
 7.  Elle est aimée de ses petits-fils.
 8.  C'est connu de tous.
 9.  J'ai été chargée de cette affaire.
 10.  M. Charron était respecté de tous ses élèves.

8. Поставте прийменник par або de, і якщо потрібно, артикль.

 1.   Mon sommeil était peuplé visions.
 2.   L'opération est faite docteur Cressot.
 3.   Ce timide garçon fut pris panique dangereuse.
 4.   «Nous sommes vainement agités mensonges », a dit Euripide.
 5.   Il est saisi peur bleue.
 6.   Ce nom est suivi adjectif.
 7.   Cela était dit en français femme.
 8.   Votre talent est connu tout le monde.
 9.   Cette matière est composée plusieurs éléments.
 10.  Le documentaire est réalisé Michelle Porte.

9. Поставте прийменник par або de, і якщо потрібно, артикль.

 1.  Ces оles sont peuplées oiseaux.
 2.   C'est sculpté Maillol.
 3.   Ce bâtiment est entouré haut mur.
 4.  L'ordre des candidats d'une même liste peut être changée électeurs.
 5.   La voiture était précédée motocyclistes.
 6.   Ce territoire fut conquis César en 57 avant J.-C.
 7.   Tous les toits sont couverts neige.
 8.  Le Théâtre national populaire a été fondé en 1930 à Paris Jean Vilar.
 9.  Son travail est couronné succès.

10. Ces professeurs sont estimés tous.

10. Узгодьте виділені курсивом дієприкметники з іменником.

L'église des Invalides est (surmonté) d'un admirable dôme doré. Elle est (considéré) comme le plus beau monument religieux de France depuis la Renaissance. La voûte de la nef est (orné) de drapeaux pris à l'ennemi. Sous son pavé se trouvent des caveaux où sont (enterré) près de 450 officiers, généraux et maréchaux célèbres. Pour abriter le tombeau de Napoléon, une grande crypte fut (creusé) sous le centre du dôme. Dans les bâtiments de l'hôtel des invalides sont (placé) les musées de l'Artillerie et de l'Armée.

11. Поставте дієслова в належній формі.

Le journaliste Louis Leroy qui vient de voir un tableau de Claude Monet, «Impression, soleil levant», s'amuse à appeler "Exposition des impressionnistes" celle qui s'ouvrir) dans les salons du Photographe Nadar. L'exposition (être organisé) par un groupe d'artistes formé de Pissaro, Monet, Sisley, Degas, Renoir, Cézanne, Juillaumin et Berthe Morisot. Elle nе (avoir) aucun succès.

Le mot «impressionnisme (être lu) pour la première fois dans le journal «Le Charivari» du 25 avril 1874. Plus de cent ans (passer). Les peintres fous de lumiиre (changer) la façon de voir le monde.

D'après «Passe-Partout»

12. Поставте дієслова в належній формі.

Au début de l'histoire, la France était habitée par les Gaulois. Ils (être divisé) en 60 peuplades d'importance inégale. Chaque peuple (être gouverné) par un roi, assisté de nobles.

Les Gaulois (être) instruits et (respecté). Ils (être) courageux. Mais leur indiscipline (égaler) leur bravoure. Affaiblis  par leurs querelles, ils (être menacé) par les Romains qui (avoir) une armée puissante et très disciplinée.

D'aprиs «Histoire de France»

Зворотний стан або займенникова форма

Зворотний стан виражається за допомогою зворотних дієслів.

Дієслово називається зворотним, якщо перед його інфінитивом стоїть зворотний займенник se :

Se lever  sen aller  sapercevoir

Зворотний займенник в особовій формі дієслова

 •  узгоджується в особі і числі з підметом;
 •  має такі форми:

Présent de l'indicatif              Passé composé

je me lave  je me suis lavé

tu te laves  tu t'es lavé

il se lave  il s'est lavé

elle se lave  elle s'est lavée

nous nous lavons  nous nous sommes lavés

vous vous lavez  vous vous кtes lavés

ils se lavent  ils se sont lavés

elles se lavent   elles se sont lavées

В наказовій формі зворотний займенник слідує за дієсловом і стає наголошеним:

Lève-toi !     Habillez-vous plus vite !

Види займенникових дієслів

Дієслова зі зворотним значенням

 •  їх підмет означає суб’єкт, який виконує дію і одночасно відчуває її на собі;
 •  зворотний займенник виступає в ролі прямого додатка або непрямого додатка:

Mon père se rase.     Батько бриється.

Se (себе) – прямий додаток

Il se lave le visage.   Він миє обличчя.

Se (себе) – непрямий додаток; le visage – прямий додаток

Дієслова зі взаємо-зворотним значенням

 •  їх підмет означає два або декілька субєктів, які виконують дію і одночасно відчувають її;
 •  зворотний займенник виступає в ролі прямого або непрямого додатка

Nous nous voyons souvent.  (Nous – прямий додаток) Ми часто бачимося.

Nous nous écrivons. (Nous – непрямий додаток) Ми переписуємося.

Дієслова з середньо-зворотним значенням – це неперехідні або непрямо-перехідні дієслова:

 •  займенник – їх частка, яка не має функції додатка;
 •  ці дієслова мають дві підгрупи:

1. постійно займенникові дієслова:

scrier  - скрикнути

s'enfuir - втікати

s'emparer - захопити

s'en aller – іти, їхати

s'endormir - засинати

s'envoler - летіти

svanouir - непритомніти

se moquer - насміхатися

se repentir - розкаюватися

se souvenir – згадувати

2. непостійно займенникові дієслова, які, як правило, змінюють своє значення в порівнянні з дієсловами з часткою se

sapercevoir de – помічати, здогадуватися       apercevoir – помічати, бачити sattendre à – очікувати, надіятися        attendre  - очікувати    

se douter de – підозрювати         douter – підозрювати

sennuyer de – нудьгувати          ennuyer – надоїдати

sentendre – здогадуватися          entendre – чути

se mettre à – прийматися          mettre – класти, ставити

se plaindre de – жалітися         plaindre - жаліти

se rendre - відправлятися         rendre - повертати

se taire - мовчати           taire - умовчувати

se tromper – помилятися         tromper – обманювати

Виконайте вправи:

13. Визначте значення займенникових дієслів.

А – зворотне В – взаємо-зворотне С – середньо-зворотне

D - пасивне

1.Les jeunes gens se sont parlé.

2.L'enfant s'est vite endormi.

3.La porte s'est fermée.

4.Le petit Jules se brosse les dents.

5.Cette pièce se joue à quatre mains.

6.Rémi s'est acheté une auto.

7.Les collègues se serrent la main.

8.L'eau se répand sur le parquet.

9.L'avion s'est abattu sur la forêt.

10.Ce tissu se lave bien.

14. Доповніть речення потрібною дієслівною формою.

1.  S'apercevoir / apercevoir

Je………………...que Claire est très émue.

Dans la brume on un gratte-ciel.

2.  S'attendre / attendre

Tu nous depuis longtemps ?

Quelle surprise ! Je ne pas а vous voir.

3.  Se douter / douter

Il le sait ? - Non, il ne de rien.

Je pense qu'il est déjà là. - J'en

4.  S'entendre / entendre

Je répète ? Tu ne me pas ?

Ils s'aiment et bien.

5.  Se mettre / mettre

Il est temps de au travail.

Oh ! Quelle robe tu

6. Se plaindre  / plaindre

Vous êtes à

Toi ? de lui ?

7. Se rendre /    rendre

-Où sont-ils ? Ils à Arles.

- Et ses livres ? - Je les lui  déjà.

8. Se taire / taire

Tu sais, ils ce fait.

Aline ne sait pas

9. Se tromper / tromper

Une faute ! Je !

Il est honnête. Il ne jamais.

10. S'endormir / dormir

Je me suis couché tôt mais je assez tard.

Tu as l'air fatigué. Tu mal ?

15. Замініть активну форму дієслова на зворотну.

Зразок:

On a créé cette association il n'y a pas longtemps.

Cette association s'est créée il n'y a pas longtemps.

 1.  On a abaissé le rideau.
 2.  On achиte ces journaux partout.
 3.  On va tout arranger.
 4.  On boit ce vin froid.
 5.  On chantait cette chanson partout.
 6.  On construit vite cete ville.
 7.  On cultive les pêche dans cette région.
 8.  On a démontré ces appareils.
 9.  On écrit ce mot avec une majuscule.
 10.  On a déplacé cette usine en banlieue.

Узгодження

дієприкметника минулого часу займенникових дієслів

Participe passé дієслів може узгоджуватися:

 •  з підметом;
 •  з прямим додатком.

Participe passé дієслів з середньо-зворотним і пасивним значенням узгоджується в роді і числі з підметом:

Les jeunes filles se sont tues.  Дівчата замовчали.

La fenêtre s’est ouverte.         Вікно відкрилося.

Виключення:

Participe passé дієслів з середньо-зворотним значенням не змінюється:

se complaire à - подобатися

se plaire à – знаходити задоволення

se rendre compte de - усвідомлювати

se rire de - нехтувати

Elles se sont plu à la campagne. Їм сподобалося жити за містом.

Ils se sont ri de cette remarque.  Вони знехтували цим зауваженням.

Participe passé дієслів зі зворотним або взаємо-зворотним значенням

 •  узгоджується в роді і числі з прямим додатком, якщо воно передує дієслову:

Elle s’est baignée dans la mer.   Вони скупалися в морі.

Se = прямий додаток дієслова зі зворотним значенням.

Les amis se sont rencontrés.   Друзі зустрілися.

Se = пряий додаток зі взаємо-зворотним значенням.

Voilà les cadeaux qu’ils se sont envoyés. Ось подарунки, які вони посилали

      одне одному.

Que = прямий додаток дієслова зі взаємо-зворотним значенням.

 •  Не узгоджується з прямим додатком, якщо воно слідує за дієсловом:

Elle sest lavé le visage.

Ils se sont serré la main.    

Виконайте вправи:

16. Визначте член речення, з яким узгоджується дієприкметник минулого часу.

А – з підметом   В – з прямим додатком

 1.  Ils se sont jugés perdus.
 2.  Les syndicats se sont prononcés pour la grève.
 3.  La main qu'elle s'est coupée ne lui fait plus mal.
 4.  La vieille maison s'est abattue.
 5.  Ils se sont vus de loin.
 6.  Hélène, tu t'es aperçue de ta faute ?
 7.  Ma grand-mère s'est plainte de sa santé.
 8.  Ils se sont rencontrés il y a deux jours.
 9.  Cette poésie s'est vite apprise.
 10.  La flêche s'est plantée dans la cible.

17. Узгодьте дієприкметник , якщо це потрібно.

 1.  Cette étoffe s'est vite (usé).
 2.  Les enfants se sont (tenu) par la main, puis ils se sont (battu).
 3.  Elle s'est (abоmé) la vue.
 4.  De grandes transformations se sont (accompli) dans ce pays.

5. - Nous ne nous sommes pas (rencontré) autrefois ?

- Si, nous nous sommes même (plu).

 1.  La température s'est (abaissé).
 2.  La jambe qu'il s'était (cassé), lui faisait mal.
 3.  Nous nous sommes (engagé) dans les sous-bois.

  Nous nous sommes (entretenu) de choses et d'autres.

9. Elle s'est (réveillé) très tôt, s'est (levé), s'est (lavé) et s'est (peigné) les cheveux.

10.Ses plus beaux timbres-poste se sont (déchiré)

18. Узгодьте дієприкметник , якщо це потрібно.

 1.  Tous ses efforts se sont (brisé) contre cet obstacle.
 2.  L'orthographe de ce mot s'est (modifié).
 3.  Les jeunes filles se sont (plu).
 4.  Les experts se sont (disputé).
 5.  Line a compris qu'elle s'était (foulé) quelque chose.
 6.  Les fruits se sont vite (abоmé).
 7.  Nous nous sommes (retrouvé) dehors, par un après-midi de juillet.
 8.  La colиre s'est (lu) sur son visage.
 9.  Quelques brins d'herbe se sont (accroché) à ma robe.
 10.  Ses yeux se sont (écarquillé).

19. Узгодьте дієприкметник , якщо це потрібно.

 1.  Ma voix s'est (brisé) tout à coup.
 2.  La température s'est (refroidi).
 3.  Quoi ! Elle s'est (cassé) la jambe ?
 4.  Les éclairs se sont (succédé).
 5.  Une rougeur s'est (répandu) sur son visage.
 6.  Avez-vous un souvenir précis des mois où nous nous sommes (connu)?
 7.  Nous ne nous étions jamais (vu) mais nous ne nous étions jamais (aimé).
 8.  Les affaires se sont vite (réglé).
 9.  Brigitte s'est (attaché) à toi de tout son cœur.

10.Elles se sont (planté) devant moi.

20. Узгодьте дієприкметник , якщо це потрібно.

 1.  S'était-elle (aperçu) du danger ?
 2.  Nous nous sommes (mêlé) aux groupes qui se sont (dirigé) vers la sortie.
 3.  La fenкtre du second étage s'est (ouvert).
 4.  Diane s'est (approché) de l'arbre de Noёl.
 5.  Les hommes se sont (transformé) au mot de guerre.
 6.  Comment mon père et toi vous êtes-vous (rencontré) ?
 7.  La pluie s'est (abattu) sur les passants.
 8.  Les prix se sont (modifié).

9.Ils se sont (enfermé) dans la chambre de la patronne.

10. Nous nous en sommes (souvenu).

21. Доповніть речення потрібною дієслівною формою.

1. S'asseoir / être assis

Le petit Paul sur une grande chaise.

Voulez-vous ici?

2. Se marier / être marié

Ils aujourd'hui.

Yvette depuis trois ans.

3. Se coucher / être couché
Quand vas-tu ?

Mon chien sur le tapis et me regardait.

4.  S'arrкter / être arrêté

Ma montre  depuis une heure. Il faut la remonter.

On ne va pas ici ?

5.  Se lever / être levé

J'ai beaucoup de choses à faire. Il faut

Mon frère part. Il depuis six heures du matin.

22. Поставте дієслова в потрібному часі.

Adrienne a descendu la rue. Parvenue à la place du Marché, elle (s'arrêter), saisie à la vue des changements. Toutes les baraques (être enlevé); les voitures (partir).

La place (être) vide. Une minute elle  (se tenir) immobile. Et elle (se souvenir) de certaines journées d'enfance. Il y (avoir) des heures oщ elle (être) heureuse, mais elle ne (s'en rendre) pas compte. Sa mémoire lui (rappeler) des promenades qu'elle (faire) dans les champs, ou des conversations qu'elle (avoir) avec des camarades. Ces souvenirs lui (revenir) sans ordre.

J.Green

Питання для самоконтролю

 1.  Які дієслова мають пасивний стан?
 2.  Як проходить трансформація з активного стану в пасивний?
 3.  Який принцип утворення різних часових форм у пасивному стані?
 4.  Як узгоджується participe passé у пасивному стані?
 5.  Назвіть особливості утворення різних часових форм для складного дієслівного присудка.

Тема 13. Інформативне читання літератури загальнопізнавального спрямування

Мета роботи: Одержати в процесі читання текстів значущу інформацію; засвоїти ключову лексику, що міститься в текстах; розвивати навички різних видів читання. 

План вивчення теми

 1.  Ознайомлювальне читання кожного тексту; визначення його головної ідеї.
 2.  Опрацювання нових лексичних одиниць, що містяться в тексті.
 3.  Вивчаюче або пошукове читання тексту; перевірка розуміння основних фактів та найважливіших деталей.

Методичні рекомендації до вивчення теми

Серед різних видів мовленнєвої діяльності (говоріння, читання, аудіювання, письмо) саме читання відіграє найважливішу роль у володінні іноземною мовою. По-перше, читання – це такий вид діяльності, у якому можна практикуватися самостійно. По-друге, студент може самостійно вибирати посильний для нього темп роботи. По-третє, читання оригінальної літератури іноземною мовою деякою мірою знімає проблему все ще існуючого дефіциту безпосереднього спілкування з носіями мови.

Одне з основних завдань навчання іншомовного читання полягає в умінні читати й розуміти текст без його перекладу рідною мовою. Саме систематична самостійна робота над літературою є базою вироблення таких навичок, які звужують відстань між перекладом і розумінням тексту без його перекладу, і загалом зводять нанівець необхідність перекладу.

Крім того, самостійна робота з літературою загально-пізнавального спрямування спрямування має на меті: 

 •  привчити студента до самостійної роботи з такою літературою;
 •  розвивати й удосконалювати мовленнєві навички;
 •  розширити словниковий запас;
 •  виявити і розвивати індивідуальні творчі здібності студента;
 •  прищепити студенту звичку користуватися іншомовною літературою у навчальних та професійних цілях;
 •  розширювати кругозір студента.

У відповідності до навчальної програми з дисципліни «Друга іноземна  (французька) мова », у ІІІ семестрі студенти мають самостійно опрацювати літературу загально-пізнавального спрямування в обсязі 15 тис. друкованих знаків.

Для цієї роботи пропонуються тексти:

 1.  Texte 1 « La correspondance» (стор. 100). Література: [6]
 2.  Texte 2 « Le voyage par train» (стор. 104). Література: [6]
 3.  Texte 3 « Dans la rue» (стор. 106). Література: [6]
 4.  Texte 4 « La politesse au théâtre» (стор. 107). Література: [6]
 5.  Texte 5 « A lhôtel» (стор. 110). Література: [6]
 6.  Texte 6 « Dialogue à l’hôtel » (стор. 112). Література: [6]
 7.  Texte 7 « Repas à la carte» (стор. 119). Література: [6]
 8.  Texte 8 « Un système de communication» (стор. 130). Література: [6]

Приступаючи до читання іноземною мовою літератури загальнопізнавального спрямування, слід знати, що в залежності від мети, розрізняють переглядове, ознайомлювальне, вивчаюче та пошукове читання.

 1.  Переглядове читання

Метою переглядового читання є отримання загального уявлення про тему й коло питань, що розглядаються у тексті. Таке читання має місце під час первинного ознайомлення зі змістом публікації, спрямованого на визначення, чи є у ній інформація, яка цікавить читача, і на цій основі вирішити – читати її чи ні.

Цим видом читання ми користуємося тоді, якщо нам необхідно переглянути книгу, журнал, статтю тощо.

Швидкість переглядового читання має бути не нижче 500 слів за хвилину.

 1.  Ознайомлювальне читання

Цей вид читання ми використовуємо, якщо нам потрібно швидко прочитати текст для загального ознайомлення зі змістом. Під час ознайомлювального читання предметом уваги читача стає увесь твір (книга, стаття, оповідання тощо). На відмінність від переглядового читання, ознайомлювальне читання дає відповідь на запитання не тільки про що цей текст, але й що саме говориться у ньому з того чи іншого питання. Це читання “для себе”, без попередньої спеціальної настанови на подальше використання або відтворення одержаної інформації.

Ознайомлювальне читання часто використовується під час роботи з фаховою літературою.

Швидкість ознайомлювального читання становить близько 180 слів за хвилину.

 1.  Вивчаюче читання

Вивчаюче читання передбачає максимально повне і точне розуміння усієї  інформації, що міститься у тексті, та критичне її осмислення. Об'єктом “вивчення” під час цього виду читання є інформація, що міститься в тексті. Добування повної інформації з тексту означає розуміння фактів, деталей, установлення взаємозв'язків між подіями; порівняння інформації тощо.

Вивчаюче читання ми використовуємо тоді, якщо нам необхідно зрозуміти текст до дрібних подробиць. Часто отриману інформацію згодом нам доведеться відтворювати або використовувати у тій чи іншій формі. Під час вивчаючого читання ми знаємо, що зміст треба осмислити й запам'ятати на тривалий час. Так ми читаємо все, що нам дуже потрібно для нашої подальшої діяльності - важливі інструкції, розділи підручника, матеріали для контрольних робіт та іспитів тощо.

Швидкість вивчаючого читання складає 50 – 60 слів за хвилину.

 1.  Пошукове читання

Пошукове читання орієнтовано на читання газет і фахової літератури. Його мета – швидке знаходження у тексті певних даних (фактів, характеристик, цифрових показників тощо).

Роботу над новим матеріалом (текстом) рекомендується починати з загального ознайомлення з його змістом, тобто ознайомлювального читання.

Після цього може мати місце вивчаюче або пошукове читання. Для більш точного і глибокого розуміння інформації, що міститься в тексті, необхідно опрацьовувати нові слова і словосполучення, звертаючись у разі потреби до двомовного словника. Доцільно законспектувати або скласти план прочитаного, виписати ключові слова.

На завершальній стадії студент має відтворити одержану інформацію в усній або письмовій формі, користуючись планом і виписаними ключовими словами.

Роботу над текстами слід проводити регулярно і систематично, розподіливши матеріал упродовж усього семестру. Тільки за цієї умови можна сподіватися на міцне засвоєння необхідного лексичного матеріалу та ключових понять спеціальності. Якщо ви будете слідувати даним рекомендаціям, успіх вам забезпечено.

Тема 14. Неособові форми дієслова (інфінітив, герундій, дієприкметники теперішнього і минулого часу )

Мета роботи: Набути навичок уживання й розуміння речень з неособовими формами дієслова.

План вивчення теми

 1.  Опрацювання теоретичного матеріалу та виконання тренувальних вправ з теми «Неособові форми дієслова. Інфінітив».
 2.  Опрацювання теоретичного матеріалу та виконання тренувальних вправ з теми «Неособові форми дієслова. Герундій».
 3.  Опрацювання теоретичного матеріалу та виконання тренувальних вправ з теми «Неособові форми дієслова. Дієприкметник. Дієприкметник теперішнього часу».
 4.  Опрацювання теоретичного матеріалу та виконання тренувальних вправ з теми «Неособові форми дієслова. Дієприкметник минулого часу».

Методичні рекомендації

1. Ознайомтеся з неособовими формами дієслова, а саме: з формами інфінітива, правилами вживання інфінітива та його функціями:

Неособові форми – це:

 •  неозначена форма дієслова;
 •  дієприкметник;
 •  дієприслівник.

Ці форми означають дію, не вказуючи на того, хто її виконує.

Неозначена форма дієслова. Infinitif

Форми інфінітива

Infinitif має

 •  дві часові форми:

а) проста (Infinitif présent)

І група – danser

ІІ група – rougir

ІІІ група – partir, entendre, pouvoir

б) складна (Infinitif passé), яка утворюється так:

Infinitif допоміжного дієслова avoir/ être + participe passé (дієприкметник минулого часу): avoir dansé, avoir rougi, être parti.

 •  Станові форми (активна, займенникова, пасивна)

Займенникова форма

Пассивна форма

Infinitif présent

Infinitif passé

Infinitif présent

Infinitif passé

se laver

s’enfuir

s’ être lavé

s’ être enfui

être lu

être vendu

avoir été lu

avoir été vendu

N.B. Зворотний займенник при інфінітиві узгоджується з підметом головного дієслова в особі і числі.

Je dois me lever Nous devons nous lever

Tu dois te lever Vous devez vous lever

Il doit se lever Ils doivent se lever

Виконайте вправи:

1. Визначте форму інфінітива.

A – активна форма Infinitif présent

B – пассивна форма Infinitif présent

C – займенникова форма Infinitif présent

D – активна форма Infinitif passé

E займенникова форма Infinitif passé

 1.  Je regrette de vous avoir dérangé.
 2.  Elle apprend à jouer du piano.
 3.  Léon veut se promener.
 4.  II ne veut pas être dérangé.
 5.  Je croyais m'être trompé d'étage.

2. Поставте дієслова в потрібній формі.

1. Infinitif passé

Finir, se lever, venir, faire, descendre, danser, se rappeler

2. пассивная форма Infinitif présent

Battre, laver, voir, peigner, écrire, traduire, rendre

Вживання інфінітива

Infinitif présent виражає одночасність по відношенню до головної дії

 •  в теперішньому
 •  в минулому
 •  в майбутньому:

Gui veut revenir.  Гі хоче повернутися.

Il voulait revenir.  Він хотів повернутися.

Il voudra revenir.  Він захоче повернутися.

Infinitif passé виражає

 •  передування по відношенню до головної дії:

а) в теперішньому;

б) в минулому;

в) в майбутньому:

Lili se rappelle l’avoir déjà lu.  Лілі згадує, що вже читала це.

Elle s’est rappelée l’avoir déjà lu. Вона згадала, що вже читала це.

 •  завершеність по відношенню до якого-небудь часового моменту:

Jules est certain d’être revenu avant 9 heures.  Жюль впевнений, що повернеться

          до 9 години.

Виконайте вправи:

3. Доповніть речення потрібною за змістом формою інфінітива.

Зразок:

Maxime ne peut pas ( écrire ) cette lettre.

Maxime ne peut pas avoir écrit cette lettre.

 1.  Robert cherche à (trouver) une bonne réponse.
  1.   Je ne me rappelle pas vous ( donner ) mon numéro de téléphone.
  2.  Marthe a décidé de les ( mettre ) au courant.
  3.  Vous regrettez de le (promettre) ?
  4.  Excusez-moi de (venir) si tard.
  5.  On peut ( apprendre ) ce poème.
  6.  Qui veut (faire) du ski ?
  7.  Je pensais vous (trouver ) ici.
  8.  Il devait ( rentrer ) déjà.
  9.  Nous espérons (partir ) en vacances.

4. Поставте виділені курсивом дієслова в пасивній формі Infinitif présent.

 1.  Yvonne n'aime pas (aider) .
 2.   Je crois (pardonner) par mes parents.
 3.   Nicole ne veut pas mal (comprendre).
 4.   Il doit (opérer) dans cette clinique.
 5.   Je n'aime pas (retenir) au bureau.

Функції інфінітива

 •  підмет:

Partir en ce moment, ce n’est pas pardonnable. Піти в такий момент – непростимо.

Se taire, ce n’est pas possible.    Мовчати – неможливо.

 •  присудок (в односкладних питальних і окличних реченнях):

Que faire ? Que dire ? Où aller ? Що робити? Що сказати? Куди йти?

Ne pas marcher sur les pelouses. По газону не ходить.

 •  іменна частина присудка, яка вводиться прийменником de (після зв’язки être):

L’important est de le savoir.  Важливо про це знати.

Mon désir le plus grand est de bien  Моє найбільше бажання добре здати

passer mes examens.   екзамени.

 •  прикладка, яка приєднується до іменника прийменником de ;
 •  прямий додаток, який вживається після дієслова сприйняття, думки, почуття, волі, модальних дієслів:

accourir  considérer  entendre oser  rentrer

adorer  courir   espérer paraître rester

affirmer  croire   estimer partir  retourner

aimer   daigner  faillir  passer  revenir

aimer mieux  déclarer  faire  penser savoir

s’apercevoir  descendre  falloir  pouvoir sembler

aller   désirer  se figurer préférer sentir

assurer  détester  laisser prétendre souhaiter

avouer  devoir  mener  se rappeler    venir

avoir beau  dire   monter reconnaître    voir

compter  écouter  nier  regarder    vouloir

J’espère réussir.    Надіюся досягти успіху.

Denis semblait ne pas entendre. Здавалося, що Дені не чує.

 •  непрямий додаток, який вводиться

а) прийменником à після дієслів, які виражають зусилля, намагання, тенденцію, напрям:

s’acharmer  consentir  s’exercer  parvenir     réussir

aider qn  consister  se fatiguer  persévérer     servir à qn

s’appliquer  continuer  se forcer  persister     songer

apprendre  contribuer  s’habituer  se plaire surprendre qn

arriver  se décider  hésiter  se prendre     tarder

s’attendre  encourager  inciter qn  se préparer     tenir

autoriser  engager qn  s’ingénier  provoquer     veillir

avoir   enseigner à qn inviter qn  se refuser     en venir

se borner  s’entendre  se mettre  renoncer     viser

chercher  s’entaîner  obliger qn  se résigner

commencer  exceller  s’obstiner  se résoudre

Phil s’applique à faire son travail Філ старається виконати свою роботу

de son mieux.    як найкраще.

Elle cherche à te comprendre.  Вона намагається тебе зрозуміти.

б) прийменником  de після різних груп дієслів:

s’abstenir  conseiller à qn s’excuser  permettre à qn

accepter  convaincre qn exiger   persuader qn

accuser qn  craindre  se fâcher  se plaindre

achever  décider  feindre  presser qn

affecter  défendre à qn féliciter qn  prévenir qn

appréhender  demander à qn finir   prier qn

avertir qn  se dépêcher  se hâter  projeter

s’aviser  douter  imposer à qn promettre à qn

arrêter  s’efforcer  interdire à qn recommander à qn

avoir besoin  empêcher qn manquer  redouter

avoir envie  s’empresser  menacer  refuser

blâmer qn  entreprendre  mériter  regretter

cesser   envisager  se moquer  se réjouir

charger qn  essayer  négliger  remercier qn

se charger  s’étonner  ordonner à qn reprocher à qn

choisir  être en train  oublier  résoudre

commander à qn éviter   pardonner à qn rêver

risquer  se souvenir  se vanter

se soucier  tâcher   en vouloir à qn...

souhaiter  tenter

Claire sest souvenue davoir  vu ce film. Клер згадала, що бачила цей фільм.

Je regrette de l’avoir fait.   Я жалкую, що зробив це.

в) означення:

Avez-vous une machine à laver ?  У вас є пральна машина?

Quelle joie de vivre !    Як добре жить!

г) обставина часу:

Réfléchis bien avant de répondre.  Подумай, перш ніж відповісти.

Après être revenuе chez elle, Monique lit. Повернувшись до себе Моніка читає

д) обставина причини:

Il est gêné d’avoir oublier la règle.  Він збентежений, що забув правило.

Julie a reconnu le jeune homme pour  Жюлі пізнала юнака, так як бачила

l’avoir vu chez ses amis.    його у своїх друзів.

е) обставина мети:

Luc s’avance pour nous serrer la main. Люк іде вперед, щоб пожати нам руки.

Elise demande son numéro afin de le   Еліза питає його номер телефона,

prévenir.      щоб попередити його.

є) обставина умови:

A bien réfléchir, le problème n’est pas Якщо добре подумати, так задача

si difficile.      не така вже й складна.

Je t’écrirai à condition d’avoir le temps. Я напишу тобі при умові, що буде

      час.

ж) обставина наслідку:

Marie est assez intelligente pour le   Марі достатньо розумна, щоб

comprendre.      зрозуміти це.

Je suis trop fatiguée pour continuer cette Я надто втомилася, щоб

conversation.     продовжувати цю розмову.

з) обставина порівняння:

Vous le répétez comme pour le fâcher. Ви це повторюєте наче б то для

      того, щоб розсердити його.

Виконайте вправи:

5. Визначте функції інфінітива.

A – підмет     E – прямий додаток

B – присудок    F – непрямий додаток

C – іменна частина присудка  G -  обставина

D – прикладка    H - означення

 1.  Promettre est facile, tenir est difficile.
 2.  Je ne me souviens pas de l’avoir dit.
 3.  Que dire ?
 4.  J'ai l'impression d'être chez moi.
 5.  L'essentiel est de le comprendre.
 6.  J'hésite avant de répondre.
 7.  J'aide ma mère à faire le ménage.
 8.  C'est ma machine à taper.
 9.  Toi! me tromper !
 10.  J'espère vous revoir.

6. Вставте, якщо потрібно, прийменники à або de.

 1.  Tu préfères .....rester ?
 2.  Il ne finit plus......pleurnicher.
 3.  Qui t'a appris .....danser ?
 4.  J'aimerais ....le voir.
 5.  Elle avoue .....être coupable.
 6.  Il ne s'agit pas .....le convaincre.
 7.  Permettez-moi ......me retirer.
 8.  Vous ne cessez pas ....... le dire.
 9.  Qui vous défend .......sortir ?
 10.  Et tu oses .....me le dire en face ?

7. Вставте, якщо потрібно, прийменники à або de.

 1.  Vous commencez ...... l'agacer avec vos questions.
 2.  Le chef croyait ....... avoir besoin d'une sténo-dactylo.
 3.  Je l'ai invité ....... passer quelque temps chez mes grands-parents.
 4.  Tu ne m'empecheras pas ....... de les raccompagner jusqu'à la porte.
 5.  Il s'agit .. réparer le mal que tu as fait.
 6.  Tu dis ... être tout près de ton but ?
 7.  Nous ne sommes pas obligés ....... de l'accepter.
 8.  Tu avais peur ..... perdre ta place ?
 9.  Je dois ... prendre seul toutes ces responsabilités.
 10.  Tu as failli ..... tomber.

8. Вставте, якщо потрібно, прийменники à або de.

 1.  Tu ne sais pas .....conduire ?
 2.  Eric croit ....les aimer.
 3.  Je suis prêt .... у prendre part.
 4.  Je ne compte pas ...... réussir.
 5.  Vous devez  ..... partir ?
 6.  On a décidé ....... revenir.
 7.  Vous pouvez ....... les prévenir ?
 8.  Je préfère ....... rester ici.
 9.  Vous arriverez .......vous entendre.
 10.  Mik a envie ....... courir.

9. Вставте, якщо потрібно, прийменники à або de.

 1.  On tâchera ……. arranger les choses.
 2.  Tu risqueras ……. leur donner ce conseil?
 3.  Vous avez beau ……. crier.
 4.  J'ai réussi ……. m'échapper vers quatre heures.
 5.  J'aime mieux ……. les attendre.
 6.  La mécanique s'est mise ……. tourner.
 7.  L'eau semble ……. changer de température.
 8.  Essaye ……. le comprendre.
 9.  Je te conseille ……. ne pas faire de bêtises.
 10.  Qu'est-ce qui nous reste ……. faire ?

10. Доповніть речення інфінітивом без прийменника, з прийменниками à або de.

 1.  Aimes-tu ?
 2.  Je voudrais
 3.  Le médecin lui défend
 4.  Qui vous conseille ?
 5.  Je ne peux pas
 6.  Tu les invites ?
 7.  Vous croyez ?
 8.  Nous préférons
 9.  Je tâchais
 10.  Nous cherchions
 11.  Qui est prêt ?
 12.  Je ne risquerai pas
 13.  Elle essayait
 14.  Elle aimerait mieux
 15.  Luc m'a promis
 16.  On me défend
 17.  Je te prie
 18.  Hélène a oublié
 19.  On a cessé
 20.  Nous avons réussi


11. Дайте відповіді на запитання, замінюючи дієслово в особовій формі його еквівалентом в дужках.

 1.   Aimez-vous mieux rester ou partir ? (preferer)
 2.   Ont-ils cessé de disputer ? (terminer)
 3.   Voulez-vous vous promener ? (envoir envie)
 4.   Est-ce que vous essayez de le faire ? (tâcher)
 5.   Est-il arrivé à gagner ce prix ? (réussir)

12. Замініть наказовий спосіб інфінітивом.

Зразок:

Ne vous penchez pas par la fenêtre !

Ne pas іе pencher par la fenêtre.

 1.  Faites cuire le poulet 30 minutes à four chaud !
 2.  Peinture fraîche ! Ne vous asseyez pas sur le banc!
 3.  Prenez un comprimé aux heures des repas.
 4.  Allez tout droit et tounez à gauche!
 5.  Passez le toast au four et laissez fondre le fromage. Salez, poivrez et dégustez.
 6.  Ne marchez pas sur les pelouses !
 7.  Détachez selon le pointillé.
 8.  Appuyez sur le bouton et relâchez.
 9.  Patientez.
 10.  Tenez la main courante.

Еквіваленти інфінітива

Еквіваленти інфінітива –

 •  віддієслівні іменники:

Rose aime lire. → Rose aime la lecture.

Роза любить читати/ читання.

Je l’ai trouvé après être arrivé. → Jе l’ai trouvé après mon arrivée.

Я розшукав його після свого приїзду.

 •  підрядне пояснювальне речення:

Fred espère réussir. → Fred espère qu’il réussira.

Фред надіється досягти успіху / що він досягне успіху.

 •  обставинне підрядне речення:

Je l’ai revu après être revenu. → Je l’ai revu après que j’était revenu.

Я знову побачив його після свого повернення / після того як повернувся.

Виконайте вправи:

13. Замініть підрядне речення інфінітивом.

Зразок:

Louis pense qu'il a raison.

Louis pense avoir raison.

 1.  J'espère que je te verrai bientôt.
 2.  Juliette s'est souvenue qu'elle avait déjà vu ce tableau.
 3.  Tu promets que tu tiendras ta parole ?
 4.  Vous affirmez que vous avez perdu votre carte d'identité ?
 5.  Vous croyez que vous rentrerez à temps ?
 6.  Ils ont decidé qu'ils feraient leur voyage en été.
 7.  Vous vous rappelez que vous l’avez promis ?
 8.  Yvette pense qu'elle fera vite des courses.
 9.  Nous sommes sûrs que nous allons gagner ce prix.
 10.  Je suis certain que je serai invité à la soirée par mes amis.

14. Визначте вид обставини, яка виражена інфінітивом. Перекладіть речення.

A обставина часу    Eобставина наслідку

Bобставина причини    Fобставина способу дії

Cобставина мети    Gобставина порівняння

D – обставина умови

 1.  Après avoir lu la règle, essaye de la retenir.
 2.  Il reste huit jours sans la voir.
 3.  Aline est trop énergique pour ne rien faire.
 4.  Il lève le bras comme pour se défendre.
 5.  Tu réussiras, à condition de travailler.
 6.  Il ne sait que dire pour la calmer.
 7.  Je le reconnais pour l'avoir vu deux fois.
 8.  Elle est assez sage pour ne pas le faire.
 9.  A le voir, on dirait un chercheur.
 10.  Elle a souri avant de répondre.

15. Вставте потрібний прийменник: avant de, après, sans, pour, à conditon de, comme pour.

1. Je vais à la bibliothèque  préparer mon rapport.

2. quitter le musée, André veut acheter des cartes postales.

3. Je suis ici réviser le programme de première.

4. avoir fait la chambre, elle sort.

5.  II t'estime beaucoup, te connaître.

6. La pièce est trop petite  ....... у installer encore quelques chaises.

7. Marcel se penche ....... faire un saut.

8. Je ne peux rien dire ....... avoir lu votre composition.

9. Tu n'auras pas de problèmes,  ....... obéir.

10. attendre ma réponse, il quitte la pièce.

11. Christine est triste ....... savoir pourquoi.

12. Je lis m'endormir.

13. Elle laisse tomber son mouchoir ....... s'apercevoir.

14. Il est trop sage ....... faire cela.

15. avoir mal dormi, elle a une migraine.

 1.  Доповніть речення підходящим за змістом інфінітивом.
 2.   pour les inviter chez moi
 3.   à condition d'être là.
 4.   avant de partir
 5.   pour у répondre
 6.   après avoir téléphoné
 7.   sans s'arrêter
 8.  ........................, ils me font leurs adieux.
 9.  J'y vais
 10.  Elle a monté l'escalier
 11.  Michel у ira
 12.  Ta question est trop difficile
 13.  Tu seras au courant 

17. Обєднайте частини прислів’їв .

 1.   avant de répondre.
 2.   ce que l’on peut faire le jour même.
 3.   deux lièvres à la fois.
 4.   à qui sait attendre.
 5.   sur la mine.
 6.   Il ne faut pas courir...
 7.   Il faut tourner sa langue sept fois dans sa bouche...
 8.   Tout vient à point...
 9.   Il ne faut pas juger les gens...
 10.  Il ne faut jamais remettre au lendemain...

18. Замініть виділені курсивом іменники інфінітивом.

Зразок:

J'aime la lecture.

J’aime lire.

 1.   Bruno ne m'écrit plus après son départ.
 2.   La traduction de cet article ne prendra pas beaucoup de temps.
 3.   Avant votre départ, n'oubliez pas d'éteindre la lumière.
 4.   La construction de cette usine demandera plusieurs années.
 5.   Les enfants adorent les jeux.
 6.   Mes frères aiment la course.
 7.   Après топ retour, je viens les voir souvent.

Інфінітивне речення

Інфінітив може утворювати конструкцію, яка називається інфінітивним реченням або зворотом; вона використовується після дієслів сприйняття:

voir, regarder, entendre, écouter, sentir

Je vois Michel traverser la place. Я бачу, як Мішель переходить площу.

(Michel traverser la place – інфінітивний зворот зі своїм «підметом» Michel і «присудком» traverser, який залежить від дієслова voir).

Підмет інфінітивного звороту, який виражений займенником, завжди стоїть перед дієсловом сприйняття:

Je l’entends chanter.  Я чую, як він співає.

Elle nous regardait patiner. Вона дивилася, як ми катаємося на ковзанах.

Підмет інфінітивного звороту, який виражений іменником, ставиться

 •  перед інфінітивом, якщо за ним слідує прямий додаток:

Lise écoute son frère réciter une poésie. Ліза слухає, як брат читає вірш.

 •  перед або після інфінітива, якщо це дієслово неперехідне:

Je sens mon cœur battre.  Я відчуваю, як бється моє серце.

Je sens battre mon cœur.

Еквіваленти інфінітивного речення

Еквіваленти інфінітивного речення –

 •  дієприкметник теперішнього часу:

J’entens le train siffler. → J’entens le train  .

Я чую, як гуде поїзд.

 •  підрядне пояснювальне речення зі сполучниками як і що:

Elle voit sa mère lire. → Elle voit que sa mère lit.

Вони бачать, що мама читає.

 •  підрядне означальне речення:

Je les entendais chanter. → Je les entendais qui chantaient.

Я чув їх спів. / Я чув, як вони співають.

Виконайте вправи:

19. Підкресліть в тексті інфінітивний зворот.

Un paysan vient pour la première fois dans une grande ville. Dans son hôtel, il у a un ascenseur. Le paysan regarde une vieille dame monter dans l'ascenseur. Quelques secondes plus trad, l'ascenseur descend, la porte s'ouvre et le paysan voit sortir une jolie jeune fille.

Alors le paysan s'écrie :

- Quelle machine extraordinaire ! La prochaine fois, je vais amener ma femme!

20. Замініть підмет інфінітивного речення займенником.

 1.  Il sentait revenir son émotion.
 2.  J'entends la porte s'ouvrir.
 3.  Yves écoutait Anne jouer du piano.
 4.  Je vois Jules s'interesser à cette affaire.
 5.  Je regarde défiler la campagne.
 6.  Ils sentaient la chaleur monter à la tête.
 7.  J'entends battre la porte d'entrée.
 8.  Armand regardait Laure ranger ses livres.
 9.  J'ai vu sa fenêtre s'ouvrir.
 10.  Elle sentait les larmes affluer sous ses paupières.

21. Замініть усно виділені елементи інфінітивом.

 1.  Je vois deux larmes perlant au bord de ses yeux.
 2.  On entendait la pluie qui tombait.
 3.  Il entendait Aline tapant à la machine.
 4.  Je regarde les nuages qui passent.
 5.  J'entends Adèle expliquant la situation.
 6.  Guy regardait les voitures qui passaient.
 7.  Je sentais le sang battant à mes tempes.
 8.  Elle voyait sa voiture stationnant près de sa maison.
 9.  Ils écoutaient leur père racontant un conte.
 10.  J'ai entendu Judith qui rentrait.

2. Ознайомтеся з неособовими формами даєслова, а саме: герундій.

Gérondif

Утворення Gérondif

Gérondif:

Частка en + форма на -ant

Форма на -ant утворюється так:

Основа дієслова в 1-ій особі множини Présent de lindicatif + -ant

nous chant-ons → en chantant

nous finiss-ons → en finissant

nous croy-ons → en croyant

Виключення:

avoir → ayant  être → étant  savoir → sachant

Gérondif: не змінюється ні в роді ні в числі.

Частка en, яка зазвичай його супроводжує, не використовується з формами ayant і étant.

Заперечення ne і придієслівний займенник в ролі додатка можуть відділяти частку en від дієприслівника:

En n’exigeant pas cela, vous faites une faute. Не вимагаючи цього, ви робите помилку.

En nous voyant, il se précipite vers la sortie.  Бачучи нас, він поспішає до виходу

Gérondif займенникових дієслів зберігає зворотний займенник, який узгоджується в особі і числі з підметом:

Je le salue en me levant.  Nous le saluons en nous levant.

Tu le salues en te levant.  Vous le saluez en vous levant.

Il le salue en se levant.  Ils le saluent en se levant.

Вживання Gérondif

Gérondif

 •  виражає одночасність по відношенню до головної дії

а) в теперішньому:

Phil répond en riant.  Філ відповідає, сміючись.

б) в минулому:

Il répondait en riant.  Він відповідав, сміючись.

в) в майбутньому:

Il répondra en riant.  Він відповість, сміючись.

 •  виражена ним дія має той же суб’єкт, що і дія дієслова-присудка;
 •  може мати при собі додатки і обставини:

Nous bavardions, en regardant   Ми теревенили, дивлячись на

les passants.     прохожих.

En passant devant sa maison,  Проходячи повз його будинок,

je rencontre ses parents.   я зустрічаю його батьків.

 •  часто виконує функції обставин часу, умови, уступки, способу дії та може бути замінений на відповідне підрядне речення:

En partant, laissez une note sur      Ідучи (коли будете йти), залиште

mon bureau. → Quand vous      записку на моєму письмовому столі.

allez partir, ...

En le voyant, je lui raconterai tout. Якщо я його побачу, я йому все

Si je le vois, ...    розповім.

Jean fait une faute, en ne le        Жан робить помилку, не

comprenant pas.→..., sans  розуміючи цього (хоч і не розуміє

quil le comprenne.   цього).

 •  Значення неперервності дії або уступки підкреслюється прислівником :

Il les précède de quelques pas,   Він випереджає їх на декілька кроків,

tout en continuant de parler.  не перестаючи говорити.

Tout en regardant, elle ne   Хоч вона і не відривала від нього

l’écoutait pas.    погляду, вона його не слухала.

Сполучення sans + infinitif служить еквівалентом дієприслівника в заперечній формі:

Diana s’approche de moi en ne Діана наближається до мене, не

cessant pas de rire. → ... sans  перестаючи сміятись.

cesser de rire.

Gérondif перекладається українською мовою за допомогою дієприслівника недоконаного виду або підрядним реченням.


Виконайте вправи:

22. Утворіть дієприслівники від таких дієслів: avoir, finir, se lever, savoir, partir, être, se dépêcher, courir.

23. Замініть виділене курсивом дієслово дієприслівником.

Зразок:

Jean les écoutait et souriait.

Jean les ecoutait en souriant.

 1.  Elle reste dans le corridor et refuse même de pénétrer dans le salon.
 2.  II répond et se penche vers moi.
 3.  Ma soeur se précipite vers moi et rit.
 4.  J'examinais son visage et cherchais à у lire je ne sais pas quoi.
 5.  Denis parlait de ses projets et débarrassait le bureau de livres.
 6.  Il nous considère tous les deux et hausse les épaules.
 7.  Ils allaient sans but et parlaient.
 8.  Je laisse une note sur mon bureau et je pars.
 9.  Il jette sa serviette sur la table et se lève.
 10.  Nous nous arrêtons et cherchons le numéro de sa maison.

24. Перекладіть усно речення.

1. Tout en continuant ses reproches, Isabelle servit la table. 2. Il le dit sans lever la tête. 3. Il avait même  l’impression de le connaître, tout en étant incapable de dire son nom. 4. Pierre écrivait sans faire attention au bruit. 5. Tout en écoutant, il a pris quelques notes.

25. Замініть усно підрядне речення дієприслівником.

 1.  Quand il part, il ferme la porte avec soin.
 2.  Diana se penche vers l'enfant sans qu'elle cesse de parler.
 3.  Madeleine chantait, quand elle faisait le ménage.
 4.  Quand il s'est reveillé, il a regardé la montre.
 5.  Si vous suivez ce conseil, vous gagnerez.
 6.  Qu'est-ce que je lui dirai quand je rentrerai ?
 7.  Pendant qu'elle se promenait, elle admirait le paysage.
 8.  Si tu ne le comprenais pas bien, tu ne pourrais rien faire.
 9.  Quand ils passaient devant la bouquinerie, ils pouvaient voir ce livre.
 10.  Elle a corrigé toutes les fautes, quand elle a relu sa copie.

26. Замініть виділені елементи інфінітивом.

Зразок:

Elle pleure mais elle ne sait pas pourquoi.

Elle pleure sans savoir pourquoi.

 1.  Catherine n'hésite pas et fait un pas en avant.
  1.  Il n'attend pas ma réponse et s'installe à la petite table d'une terrasse de café.
  2.  Il bousculait les passants et il ne s'en rendait pas compte.
  3.  Il le constate et il ne nous fournit pas d'autres explications.
  4.  Elle pousse le battant et ne laisse pas à son fils le temps de la remercier.
  5.  Ils sortent et ne disent pas un mot.
  6.  Il se sentait tout triste et il ne savait pas pourquoi.
  7.  Vous parlerez et vous n'allez pas vous éloigner trop du sujet.
  8.   On écoutait son récit et on ne s'emouvait pas.
  9.  J'essayais de descendre toute seule et je n'attendais pas son aide.

 1.  Ознайомтеся з неособовими формами даєслова, а саме: з формами дієприкметника, правилами вживання дієприкметника та його функціями:

Дієприкметник

Participe

Дієприкметник має три форми –

 •  дієприкметник теперішнього часу:

arrivant  finissant  partant

 •  дієприкметник минулого часу:

arrivé  fini  parti

 •  складний дієприкметник минулого часу:

ayant fini  étant arrivé étant parti 

Дієприкметник теперішнього часу

Participe présent

Утворення Participe présent

Participe présent утворюється так як і Gérondif, тільки не має частки en :

chanter → chantant finir → finissant

partir → partant  répondre → répondant

Вживання Participe présent

Participe présent

 •  має активне значення і виражає одночасність по відношенню до дії дієслова-присудка:

Le bureau cherche un guide parlant  Бюро шукає гіда, який розмовляє на  

trois langues.     трьох мовах.

Le bureau cherchait un guide parlant  Бюро шукало гіда, який розмовляє на

trois langues.     трьох мовах.

Le bureau cherchera un guide parlant  Бюро буде шукати гіда, який на trois langues.      розмовляєтрьох мовах.

 

 •  характеризує іменник або займенник в ролі підмета, додатка або обставини:

Le jeune homme travaillant sur   Юнак, який працює на комп’ютері, l’ordinateur est très occupé.   дуже зайнятий.

Aline voit son fils tremblant de froid. Аліна бачить сина, який тремтить від холоду

J’étais dans le train venant de Lyon Я знаходилася в поїзді, який їхав з Ліону.

 •  може мати при собі

а) заперечення:

Ne connaissant pas la route, les Не знаючи дороги, туристи

touristes se sont arrêtés. зупинилися.

б) додатки і обставини:

Le garçon jouant ce rôle sur la scène  Хлопчик, який грав цю роль на сцені,

a fait deux pas en avant.    зробив два кроки вперед.

На відміну від придієслівного прикметника ( adjectif verbal) Participe présent

 •  не змінюється в роді і числі;

Зрівняйте:

C’est une idée étonnant tout le monde. Це думка, яка всіх дивує.

C’est une idée étonnante.    Це дивна думка.

 •  може мати інше написання (у деяких дієслів):

Infinitif   Participe présent    Adjectif verbale

adhérer   adhérant    adhérent

coïncider   coïncidant    coïncident

différer   différant    différent

équivaloir   équivalant    équivalent

exceller   excellant    excellent

influer   influant    influent

précéder   précédant    précédent

négliger   négligeant    négligent

fatiguer   fatiguant    fatigant

intriguer   intriguant    intrigant

extravaguer   extravaguant   extravagant

communiquer  communiquant   communicant

provoquer   provoquant    provocant

suffoquer   suffoquant    suffocant

vaquer   vaquant    vacant

convaincre   convainquant   convaincant

C’est un ingénieur excellant dans  Це інженер, прекрасно знаючий свою

sa profession.     справу.

Je trouve cette idée excellente.  Я находжу цю думку чудовою.

Прислівник слідує за Participe présent і передує Adjectif verbal

Зрівняйте:

Cest une langue différant bien Це мова, яка дуже відрізняється від

des autres.      інших.

Ce mot a un sens un peu différent.  Це слово має дещо інше значення.

Participe présent використовується в письмовій мові (переписка, преса, адміністративно-ділова мова).

Виконайте вправи:

27. Визначте форми на ant.

A – participe présent

B – gérondif

C – adjectif verbal

1. André les regarde en passant. 2. Nous étions dans le train, venant de Rome. 3. Vos résultats sont probants. 4. C'était une carte portant les signatures de tous mes parents. 5. Je déchire, en suivant le pointille, le télégramme. 6. N'osant entrer, elle restait dans le hall. 7. Ce ne sont pas des essais bien concluants. 8. C'est un personnage figurant à toutes les pages. 9. Elle passera dans une pharmacie en quittant le studio.10. Quelle salade appétissante !

28. Узгодьте, якщо потрібно, форми на ant.

 1.  C'est une soirée (ravissant).
 2.  Elle a baissé la tête en (rougissant).
 3.  Je les regarde (cueillant) les marguerittes.
 4.  Les gargons trouvent Tissue du souterrain en (tâtonnant).
 5.  La respiration du malade est (haletant).
 6.  Annie, tu es (décourageant).
 7.  Ils se parlaient en (se promenant).
 8.  Sur le mur j'ai vu une affiche (annongant) un concert.
 9.   L'eglise se trouve sur un plateau (dominant) un grand espace de pays.
 10.  Cette chose me paraît (effrayant).

29. Поставте форми на ant, узгоджуючи їх, якщо це потрібно.

 1.  A midi, la chaleur était (suffoquer).
  1.  (Suffoquer) de chaleur, les hommes avaient toujours soif.
  2.   Je la vois (précéder) son frère.
  3.   Lise, tu n'as pas assiste à la leçon (précéder).
  4.   Je l’écoute (encourager) les autres.
  5.   Tu le trouveras aux pages (différer).
  6.  Та proposition, (différer) de la sienne, me plaît.
  7.  Je le dis d'un ton (négliger).
  8.  (Négliger) ses études, elle n'aura pas de progrès.
  9.  C'est une place (vaquer) ?

Основні функції Participe présent та його еквіваленти

Означення (відокремлене або невідокремлене); в цьому випадку Participe présent може замінюватися підрядним означальним реченням:

C’est une question préoccupant mes parents. → C’est une question qui préoccupe mes parents. Це питання, яке турбує моїх батьків

Обставина причини; еквівалент дієприкметника – підрядне причини:

Connaissant bien les lieux, il marche vite. → Comme il connaissait bien les lieux, il marche vite. Оскільки він добре знав ці місця, він ішов швидко.

 1.  Ознайомтеся з неособовими формами даєслова, а саме: з формами дієприкметника минулого часу, правилами вживання та його функціями:

Дієприкметник минулого часу

Participe passé

Participe passé

 •  може використовуватися без допоміжного дієслова, як віддієслівний прикметник; воно виражає признак предмета і узгоджується з означаючим їм іменником в роді і числі:

Un problème compliqué. – Une formule complеquée.

Le livre ouvert. – Les portes ouvertes.

 •  завжди стоїть після іменника, виступаючи в ролі означення (відокремленого або невідокремленого):

Je ramasse des feuilles mortes.  Я збираю опале листя.

Les oiseaux, effrayés, repartent. Налякані птахи летять.

 •  має пасивне значення, якщо дієслово перехідне.

а) Participe passé виражає результат дії і перекладається пасивним дієприкметником доконаного виду, якщо дієслово граничне:

La phrase dite par lui est drôle.  Сказана ним фраза смішна.

On a retrouvé la clé perdue.  Знайдено загублений ключ.  

б) Participe passé виражає стан і перекладається пасивним дієприкметником недоконаного виду, якщо дієслово безграничне:

C’est un plat aimé de tous.  Це всіма любима страва.

C’était un résultat attendu.  Це був очікуваний результат.

 •  перекладається дійсним дієприкметником минулого часу доконаного виду, якщо дієслово неперехідне:

Il parle avec des touristes venus Він розмовляє з туристами, які приїхали з

de Bulgarie.     Болгарії.

Виконайте вправи:

30. Перекладіть усно.

 1.  Ne pouvant bien prononcer le son « r », elle le roulait au bout de sa langue.
 2.  Il a fait ce paysage sans quitter son atelier.
 3.  N'osant demander, elle se taisait.

 1.  Замініть підрядні речення дієприкметником або дієприслівником.
 2.  Comme elle n'a pas de réponse, elle répète la même phrase.
 3.  Si j'y croyais, j'y tiendrais.
 4.  Comme il ne pouvait plus se contenir, il le demanda.
 5.  Quand nous suivions la rue, nous avons vu un nouveau bâtiment.
 6.  Son auto, qui doublait quelques voitures, a touné le coin.
 7.  Comme Gérard comprenait la valeur du silence, il retenait son haleine.
 8.  Quand il mangeait, il faisait la moue.
 9.  Roger, qui acceptait toutes les remarques, était assez triste.
 10.  Il sourcillait quand il toussait.
 11.  Comme ils étaient d'accord sur tout, ils parlaient peu.

Складний дієприкметник минулого часу

Participe passé composé

Утворення дієприкметника минулого часу

Participe passé composé

 •  утворюється так:

Participe présent допоміжного дієслова avoir / être + participe passé

ayant lu  étant revenu

 •  має такі форми:

Активна

Пасивна

Займенникова

ayant fait

ayant été fait

s’étant levé

N.B. Participe passé composé, яке відмінюється з допоміжним дієсловом être, узгоджується в роді і числі з залежним від нього словом:

S’étant baignée dans la mer,  Скупавшись в морі, Ліна пішла з пляжу.

Line quitte la plage.

Вживання Participe passé composé

Participe passé composé виражає попередню дію по відношенню до головної дії

 •  в теперішньому:

Ayant fait son lit, Luc se lave.  Прибравши постіль, Люк умивається.

 •  в минулому:

Ayant fait son lit, il s’est lavé.  Прибравши постіль, він умився.

 •  в майбутньому:

Ayant fait son lit, il se lavera.  Прибравши постіль, він умиється.

Форма étant

 •  може бути випущена в дієприкметниках минулого часу неперехідних дієслів:

Étant  revenu chez lui, il téléphone. → Revenu chez lui, il téléphone.

Повернувшись додому, він зателефонував.

 •  використовується обов’язково

а) у випадку заперечення:

N’étant pas montré sur la colline, tu ne Не піднявшись на пагорбок, ти не

verras pas le lac.     побачиш озера.

б) при зворотному дієслові, якщо воно курсивне.

Зрівняйте:

S’étant rappélé sa promesse, Adrien  Згадавши про свою обіцянку, Адріан

me donne sa moto.     дає мені мотоцикл.

S’étant armé d’un stylo, il souligne quelques phrases. → Armé d’un stylo ... (s’armé – граничне дієслово)

Озброївшись ручкою, він підкреслює декілька фраз.

Participe passé composé вживається в письмовій мові.

Функції Participe passé composé та його еквіваленти

Функції

 •  означення:

Les enfants ayant atteint 14 ans peuvent regarder ce film. → Les enfants qui ont atteint 14 ans peuvent regarder ce film.

Діти, які досягли 14 років, можуть дивитися цей фільм.

 •  обставини часу:

Ayant bu de l’eau, elle se sent mieux. → Après avoir bu de l’eau, elle se sent mieux.

Випивши води, вона почуває себе краще.

 •  обставини причини:

N’ayant pas tenu la parole, tu ne peut pas compter sur mon aide. → Comme ti n’a pas tenu la parole, tu ne peut pas compter sur mon aidе.

Не дотримавши слова, ти не можеш розраховувати на мою допомогу.

Participe passé composé перекладається українською мовою:

 •  дієприкметником;
 •  дієприслівником минулого часу доконаного виду;
 •  підрядним реченням.

Виконайте вправи:

32. Визначте дієприкметники, в яких допоміжне дієслово можна опустить.

А – можна опустити

В – не можна опустити

1. Etant venus à l'heure, nous nous impatientons. 2. S'étant promenés, ils rentrent chez eux. 3. N'ayant rien compris, il pose des questions. 4. Ayant fait quelques pas, Felix s'est arrêté. 5. S'étant installé sur le divan, elle regarde la télé.

33. Поставте дієприкметник теперішнього або минулого часу (просте або складне).

 1.  Je vais accompagner ma grand-mère (partir) pour Nice.
 2.  Mon frère, (partir) en mission, reviendra dans quinze jours.
 3.  Les fautes (faire) par les élèves doivent être corrigées.
 4.  Je l'ai trouvée dans la cuisine (faire) la vaisselle.
 5.  (Faire) le ménage, elle lisait un magazine.
 6.  (S'asseoir) devant la table, elle a commencé à tricoter.
 7.  (Arriver) au pied de la montagne, nous nous sommes arrêtés.
 8.  (N'arriver pas) à l'heure, ils ne les ont pas trouvés.
 9.  L'article (lire) ce matin m'a semblé intéressant.
 10.  Regarde ce garçon (lire) des annonces !

Абсолютна дієприкметникова конструкція

Ця конструкція

 •  включає різні форми дієприкметників, які мають свій підмет, який не співпадає з підметом головної частини речення:

а) Participe présent:

L’ascenseur étant en panne, ils ont  Так як ліфт був зламаний, вони піднялися

monté l’escalier.     по сходах.

б) Participe passé:

Les vacances finies, je rentre au lycée. Після того як канікули закінчилися, я

      повернувся до ліцею.

в) Participe passé composé

Ces evénement n’étant pas éloigné dans Оскільки ця подія не була давньою,

le temps, il s’en souvenait bien.   він її добре пам’ятав.

 •  не має аналога в українській мові, через це може перекладатися за допомогою еквівалентних їй підрядних речень часу або причини:

Sa mission accomplie, il prend l’avion. → Après que sa mission est accomplie, il prend l’avion. – Після того як його місія завершена, він відлітає.

Leur adresse perdue, Raymonde ne leur écrivait plus. → Comme Raymonde avait perdu leur adresse perdue, ne leur écrivait plus. – Так як Раймонда загубила їхню адресу, вона їм більше не писала.

Виконайте вправи:

34. Перекладіть усно.

 1.  Le passage terminé, on nous a ordonné de marcher droit devant nous.
 2.  Il ne l’а pas vue, l'ombre lui ayant caché ses traits.
 3.  Le choeur antique ayant accompli sa mission, le dernier acte du drame allait commencer.

35. Замініть підрядне речення дієприкметниковою конструкцією.

 1.  Comme la pièce était ennuyeuse, la salle se vidait.
 2.  Quand il eut reçu le télégramme, il alla à la poste.
 3.  Comme sa mère n'était pas revenue à l'heure dite, elle s'inquiétait.
 4.  Quand le docteur fut sorti, rinfirmière le suivit.
 5.  Comme la nuit tombait, ils ont précipité le pas.
 6.  Des que le prix est obtenu, il redouble ses efforts.
 7.  Comme tous les achats ont été faits, on pouvait partir.
 8.  Quand l’enfant eut terminé sa lecture, il se mit à jouer.
 9.  Comme Guy ne m'avait pas rendu mon livre, je le cherchais.
 10.  Quand la décision a été prise, il ne lui reste qu'à la réaliser.

Тема 16. Інформативне читання літератури загальнопізнавального спрямування

Мета роботи: Одержати в процесі читання текстів важливу інформацію; розвивати навички різних видів читання.

План вивчення теми

 1.  Ознайомлювальне читання кожного тексту; визначення його головної ідеї.
 2.  Опрацювання нових лексичних одиниць, що містяться в тексті.
 3.  Вивчаюче або пошукове читання тексту; перевірка розуміння основних фактів та найважливіших деталей.

Методичні рекомендації

Згідно з навчальною програмою з дисципліни «Іноземна мова» у ІV семестрі студенти мають самостійно опрацювати літературу в обсязі 20 тис. друкованих знаків.

 1.  Texte 1 «L’ancienne Gaule» (стор. 7- 9) Література: [6]
 2.  Texte 2 «Les premiers rois de France» (стор. 9 - 13 ) Література: [9]
 3.  Texte 3 «La chevalerie» (стор. 14 - 16) Література: [6]
 4.  Texte 4 «La vocation de Jeanne d’Arc» (стор.18 - 20) Література: [6]
 5.  Texte 5 «Le protestanisme» (стор. 20 - 22) Література: [6]
 6.  Texte 6 «Les progès de la Révolution» (стор. 41 - 43) Література: [6]


3
. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО виконання

індивідуальних завдань

Тема 10. Подорожування (аеропорт, вокзал, готель, магазин, на вулицях міста)

Мета роботи: Знати фрази, звороти та мовні кліше, необхідні для виконання запропонованих ролей.

План вивчення теми

 1.  Ознайомлення з поняттям «рольова гра».
 2.  Підготовка до участі у рольовій грі.

Методичні рекомендації

1. Рольова гра – це ситуативні мовленнєві вправи, в ході яких студенти набувають досвіду спілкування іноземною мовою. Це спілкування включає не лише власне мовлення, але й жести, міміку, рухи та відповідну поведінку в різних ситуаціях. В рольовій грі може мати місце як монологічне так і діалогічне мовлення.

Основа рольової гри – це ініціативне мовлення, бо не можна створити роль із зазубрених фраз, текстів і запитань.

Запам’ятайте, що фрази та мовні кліше – це лише основа для ініціативного мовлення.

2. Якщо ви оволоділи поняттям «рольова гра», можна переходити до наступного етапу. Його мета – вивчити фрази та мовні кліше необхідні для виконання ролей.

Ознайомтеся та вивчіть фрази і мовні кліше:

 1.  пасажир в аеропорту

- Excusez-moi ! Dites, s.v.p., où le guichet  Вибачте. Скажіть, будь ласка, де

dAir Ukraine Internatoinal se trouve-t-il ?  знаходиться віконце реєстрації

Міжнародних Авіаліній України?

- Prenez lescalier roulant et montez au  - Підніміться ескалатором на

premier. Il sera à votre droite.    другий поверх. Він буде права

   від Вас.

- Voici votre billet. L’embarquement pour  - Ось Ваш квиток. Посадка на Ваш рейс проводиться біля стійки 30.

votre vol est fait à la porte 30. Descendez  Спустіться вниз в зал С зліва від dans la salle C à votre gauche.    Вас.

2) працівник митної служби в аеропорту

- Passez votre déclaration. Est-ce votre  Пред’явіть, будь ласка, Вашу

bagage ? Voulez-vous ouvrir vos valises ?  декларацію. Це Ваш багаж?

    Відкрийте, будь ласка, Ваші

    валізи.

- Alcool, cigarettes, fruit frais, plantes ? Спиртне, цигарки, свіжі фрукти рослини?

    

- Ouvrez (fermez) votre portefeuille, s.v.p.  Відкрийте (закрийте) Ваш

Pas de cadeaux ?  портфель. Які-небудь подарунки?

- Daccord. Cest sans taxe. Vous savez,  Добре, це не оподатковується.

sans doute, qu’il est interdit d’apporter Ви, мабуть, знаєте, що

plus de deux bouteilles d’alcool et plus заборонено ввозити у Францію

de deux blocks de cigarettes en France.  більше двохп ляшок спиртних

mais il ny a pas de limitation pour la   напоїв і більше двох блоків

monnaie étrangère.  цигарок. Але нема обмежень на іноземну валюту.

- Voici votre déclaration.  Ось Ваша декларація.

3) працівник паспортного контролю в аеропорту

- Votre passeport, s.v.p. Pour combien de  Ваш паспорт, будь ласка.

temps êtes-vous venu en France ? Скільки часу Ви збираєтесь провести у Франції?

- Adressz-vous à la Compagnie qui    - Зверніться в компанію,

vous a invité. Elle doit régler toutes les  яка Вас запросила. Вона

formalités.  Повинна владнати всі формальності.

- Voulez-vous passer dans la salle   - Пройдіть, буль ласка,

suivante. Le suivant, s.v.p.   в наступний зал. Наступний, будь ласка.

    

4) пасажир залізничного транспорту

- Un billet (une place) pour le rapide de   - Один квиток на швидкий поїзд

Lyon, s.v.p.     до Лиона, будь ласка.

- Simple. 2e classe, s.v.p.    - В одну сторону. Другий

    клас, будь ласка.

- Cela fait combien ?    - Скільки це коштує?

- Quelle est ma voiture ?    - Який вагон?

- Quel compartiment ?    - Яке купе?

- Quelle place ?    - Яке місце?

- L’accès du quai 2 s.v.p.    - Як пройти на другу платформу?

- Est-ce bien mon compartiment ?   - Це моє купе?

- Puis-je mettre ma valise sur la planche ? - Чи можу я покласти валізу на полку?

- Fermez (ouvrez) la portière, s.v.p. - Закрийте (відкрийте), будь ласка, двері купе.

- Baissez (levez), s.v.p., la banquette. - Опустіть (підніміть), будь ласка, полку.

- Est-ce un wagon pour fumeurs (pour   - Це вагон для тих, хто палить (не non fumeurs) ?    палить)?

- Où est le wagon-restaurant ?    - Де вагон-ресторан?

- Allumez (éteignez) la lumière, s.v.p.  - Включіть (виключіть) світло.

- Comment s’appelle cette station ?   - Як називається ця станція?

- Combien de temps le train reste-t-il  - Як довго поїзд стоїть на цій

en gare ?    станції?

- Peut-on faire marcher le climatiseur ?  Чи можна включити кондиціонер?

5) касир залізничної каси

- Aller-retour ?    - Туди й назад?

- Quel train prenez-vous, monsieur ?  -  Яким поїздом ви хочете їхати?

6) гість готелю

- J’ai une chambre à un lit réservée       - На моє імя у вашому

à votre hôtel.    готелі замовлений одномісний

    номер.

- Avez-vous une chambre libre pour une  - Чи є у вас вільні місця для однієї

personne s.v.p.    людини?

Voulez-vous montrer ma chambre.   Чи не могли б ви мені показати

    номер?

7) адміністратор готелю

- Bonsoir, Monsieur. Puis-je vous aider ? - Добрий вечір. Чим я можу бути Вам корисним?

- Votre nom, s.v.p.    - Ваше прізвище, будь ласка.

- Une minute, je vais vérifier. Oui. Une   - Хвилинку, я зараз перевірю.

chambre à un lit avec douche et petit déjeuner одномісний номер з душем і

pour tois jours. Est-ce correct, Monsieur ? сніданком на троє суток. Все

    правильно?

- Vous êtes en mission de la part de la Cie ... - Ви у відрядженні від фірми …

- Signez dans le registre s.v.p. Voici   - Розпишіться, будь ласка.

votre clé. Chambre 302. C’est au troisième Ось Ваш ключ. Номер 320 на

étage. L’ascenceur est au coin à droite. On va  четвертому поверсі. Ліфт справа в

faire monter vos bagages dans la chambres. углу. Ваші речі віднесуть Вам в

    номер.

- Voulez-vous remplir cette fiche ? - Чи не могли б ви заповнити реєстраційний лист?

- Il faut mettre votre numéro de carte  - Треба поставити номер

d’identité.     особистого посвідчення

- Mettez votre date darrivée.    Поставте дату прибуття.

8) покупець в магазині одягу

- Je voudrais un costume. Est-ce que je peux - Я хотів би костюм. Чи можна

essayer ?     приміряти?

- Je porte du 48.    - Я ношу 48 розмір.

- Il est un peu étroit aux épaules.   - Він трохи вузький у плечах.

- Vous avez le même, mais la taille au-dessus ? У вас є такий же, але на розмір

    більший?

 1.  продавець в магазині одягу

- Vous désirez ?    - Що Ви бажаєте?

- Quelle taille ?    - Який розмір?

- De quel couleur ?    - Якого кольору?

- Allez à la cabine, là-bas.    - Пройдіть в кабінку.

- Vous payez à la caisse.    - Оплата в касі.

 1.  перехожий на вулиці міста

- Pour aller à ... , s.v.p.     - Щоб пройти …

- Prenez cette avenue en face de vous, puis la - Пройдіть по цьому проспекту, що

première rue à gauche. Suivez-la jusqu’au  перед вами, потім перша вулиця

carrefour. Tournez un peu à droite.   наліво. Ідіть по ній до перехрестя.

       Зверніть трохи вправо.

- Vous pouvez prendre le métro, l’autodus.  - Ви можете добратися на метро,

       на автобусі.

- Se promener sur la place ;    - Прогулюватися по площі;

- Admirer les façades ;     - Любуватися фасадами;

- Poursuivre son chemin.     - Слідувати своєю дорогою.

Тема 12. Людина і навколишній світ (країни, міста)

Мета роботи: Навчитися писати есе на обрану тему.

План вивчення теми

 1.  Ознайомлення з правилами написання есе.
 2.  Підготовка до написання есе.
 3.  Написання есе.
 4.  Редагування написаного есе.

Методичні рекомендації

1.1. Есе – це невеликий письмовий твір, у якому автор викладає свої погляди  на певну проблему.

Написання есе дає вам змогу:

посилити розуміння проблеми;

глибше дослідити певну проблему;

стимулювати розумову діяльність завдяки збору аргументації;

потренуватися в уживанні певної лексики;

вчитися виражати власні думки ясно й логічно

Стадії у написанні есе:

підготовка (визначення теми, збір інформації, структурування);

написання;

редагування.

1.2. Етап підготовки – найважливіший. Перш за все, необхідно точно визначити для себе тему, на яку ви писатимете есе, а також підхід до її розкриття.

В залежності від наміру автора, есе може переслідувати такі цілі:  

переконати читача;

поінформувати читача;

довести певну ідею.

У відповідності до поставленої мети автор використовує такі прийоми, як порівняння, протиставлення, опис, класифікація, узагальнення тощо.

Наприклад, написання есе на тему «Подорожувати літаком краще, ніж поїздом?» вимагає опису і порівняння переваг і недоліків зазначених видів транспорту, з одного боку, та переконання читачів у правильності своєї точки зору, з іншого.

1.3. Виберіть тему есе:

 1.  Моя Батьківщина - Україна.
  1.  Що я знаю про Францію.
  2.  Моє рідне місто.
  3.  Мої враження від … (країни або міста, де я побував).

Визначте мету есе.

1.4. Наступним кроком має стати написання чернетки вашого есе. Це дасть вам змогу оцінити й відредагувати написане.  

Основні вимоги до есе - це правильна організація, логічність і точність викладення думок.

Щоб написати хороше есе, необхідно:

упевнитися, що  вам знайома тема майбутнього есе;

визначити для себе, що ви вже знаєте, що ви не знаєте та що необхідно знати для розкриття теми есе;

зібрати необхідну інформацію, використовуючи різні джерела (це можуть бути журнали, газети, підручники, Інтернет, аудіо- та відео носії, конспекти лекцій, думки ваших друзів та викладачів), відсортувати зайву інформацію.

зробити нотатки (план) есе ;

дібрати необхідну лексику;

обдумати структуру есе.   

1.5. Структура есе.

Есе складається з низки абзаців, які можна розділити на такі функціональні групи:

 •  вступ, у якому слід визначити тему і головну ідею повідомлення;
 •  основна частина, в якій необхідно представити аргументи та факти, які розкривають і підкріплюють головну ідею;
 •  підсумок, у якому підсумовуються і узагальнюються думки, викладені в основній частині, робляться певні висновки.  

1.6. Надзвичайно важливим моментом у написанні есе є вміння логічно і зв’язано викладати свої думки, логічно з’єднувати абзаци. Серед засобів, що використовуються з цією метою, можна назвати повтор ключового слова чи фрази з попереднього абзацу, а також уживання таких слів та фраз:

Premièrement – по-перше;

Second – по-друге;

Ensuite – далі;

Enfin – нарешті;

Qui plus est– крім того; більш того;

Pendant ce temps – тим часом; між тим;

Autant que– оскільки;

De cette façon – таким чином;

C’est pourquoi – тому, отже;

Comme résultat – як результат (наслідок);

Ainsi – отже; таким чином;

En même temps – у той же час;

Pour que – для того, щоб;

Mais – однак;

Néanmoins, toutefois, pourtant, cependant– тим не менш;

D’autre part – з іншого боку;

Au contraire– навпаки;

Unlike – на відмінність від;

De la même façon – так само;

Aussi – також;

Evidement– очевидно

та інші.

Відносно вживання інших мовних засобів при написанні есе слід додержуватися таких порад:

 •  виключите простолюдні та жаргонні слова і фрази, уникайте розмовних абревіатур;
 •  з обережністю використовуйте ідіоми та кліше;
 •  взагалі, використовуйте нейтральний (або науковий) стиль мовлення, а не розмовний.

2. Користуючись викладеними вище рекомендаціями,  напишіть чернетку есе на обрану тему (приблизно на 100 слів).

Відредагуйте написане есе.  

Під час редагування есе, яке включає аналіз, оцінку написаного та виправлення помилок, необхідно звернути увагу на таке:

 •  чи дає вступ уявлення про тему та головну ідею твору;
 •  наскільки повно розкрита тема;
 •  чи не порушена логічна побудова тексту;
 •  чи підкріплені викладені думки фактами та прикладами;
 •  чи не використана інформація, що не стосується теми;
 •  наскільки логічно виділені абзаци;
 •  наскільки логічними зроблені переходи від однієї думки до іншої;
 •  чи правильно побудовані речення;
 •  наскільки дотримані норми правопису.

Доцільно здійснювати редагування есе на комп’ютері. Це дозволить вам, по-перше, заощадити час і купу паперу, а по-друге, сприятиме розширенню вашого словарного запасу завдяки можливості комп’ютера надавати синоніми (команда «Тезаурус»).  

Тема 13. Інформативне читання літератури загальнопізнавального спрямування

Мета роботи:  Навчитися писати анотацію прочитаної літератури.

План вивчення теми

 1.  Ознайомлення з правилами написання анотації прочитаної літератури.
 2.  Написання анотації.
 3.  Редагування анотації.


Методичні рекомендації

1.1. Анотація – це коротке повідомлення, яке допомагає читачеві швидко визначити мету роботи, і тому надає тільки найважливішу інформацію, без деталей. Це може бути анотація книги, наукової статті, доповіді тощо.

Написання анотації вимагає знання її структури, а також уміння переробляти інформацію, використовуючи спеціальні мовні засоби.  

 

1.2. Структура анотації:

 •  вступ (тема, мета роботи, яка анотується);
 •  основна частина (сутність роботи, що анотується);
 •  висновок (призначення роботи, що анотується). .

1.3. Мовні засоби, які використовуються для логічного і зв’язного  викладення інформації.

 

Фрази, які можна використати для визначення теми роботи, яка анотується:

Статтю (текст) присвячено …

 L’article (texte) est dédié

У статті (тексті) розглядається (питання, проблема тощо)...

 L’article (texte) considère (la question, le problème, etc.) ...

У статті (тексті) зачіпається питання …

L’article (texte) touche la question  …

 Фрази, які можна використати для визначення мети роботи:

Мета статті (тексту) полягає в тому, щоб ...

 L’article (texte) a pour but ...

        познайомити (читачів) з …

         mettre (les lecteurs) au courant de…

        дослідити (вивчити) …

         étudier

показати …

montrer

продемонструвати …

mettre en évidence

розкрити (виявити) …

faire voir

встановити (вияснити) …

établir

висвітлити …

élucider

оглянути …

inspecter

порівняти …

comparer

оцінити …

estimer

визначити …

déterminer

обговорити …

discuter

описати …

décrire

Для викладення сутності роботи, що анотується, можна використати такі фрази:

 

Суть статті (тексту) полягає в тому, що …

L’essentiel de l’article (texte) consiste en …

Підкреслюється, що …

On met en relief que…

Підкреслюється той факт, що …

On souligne tel fait que …

Слід підкреслити, що …

Il faut souligner que

Особливе значення надається тому факту, що …

On attache de l’importance а tel fait que …

Звертається увага на …

On fait attention  à

Значна (багато) увага приділяється …

On prend en considération

Представлені дані (малюнки, таблиці тощо) свідоцтвуют про …

Les données présentées (dessins, tables, etc) témoignent …

служать прикладом …

servent d’exemple

вказують на …

 indiquent

пояснюють …

expliquent

розкривають (виявляють)

révèlent

дають нам право зробити висновок, що…

 nous donnent le droit de tirer une conclusion que…

Відзначається також, що …

On note aussi que

Із статті (тексту) виходить, що …

De l’article il s’en suit que …

Фрази, які можна використати для оцінки статті, що анотується:

Таким чином, …

De cette façon, …

Отже, …

Ainsi, …

Можна зробити висновок, що …

On peut tirer une conclusion que …

виходить, що …

Il s’en suit que

… книга (стаття тощо) становить певний інтерес для …

… le livre (article, etc) est intéressant pour …

… стаття (текст) дуже корисна для нашого розуміння …

… l’article (texte) est utile pour notre compréhension  …

… стаття (текст) має велике значення для …

… l’article (texte) a une importance pour …

дуже цінна з точки зору …

Très précieux au point de vue de …

 1.  Напишіть анотацію до тексту « La correspondance» (стор. 100). Література: [6]
  1.  Відредагуйте анотацію.

Тема 15. Міжособистісна комунікація (вітання, прохання, пропозиції, поради, вибачення, вираження власної думки, погодження і непогодження з іншою думкою, соціальний етикет)

Мета роботи: Ззнати фрази, звороти та мовні кліше, необхідні для виконання запропонованих ролей.

План вивчення теми

Підготовка до участі в рольовій грі.

Методичні рекомендації

Запам’ятайте вирази та мовні кліше,необхідні для виконання запропонованих ролей:

Permettez-moi de vous saluer !  Привітання до аудиторії в офіційній

Laissez-moi de vous saluer !  обстановці.

Bienvenue !

Comment allez-vous ?   Як Ваше здоровя?

Merci, bien.     Спасибі, непогано.

Ça va !     Нормально.

Ça va bien.     Добре.

Comme ci, comme ça.   Так собі.

Plus ou moins.    Більш-менш.

De mal en pis.    Хуже нікуди.

Bonne chance !    Всього доброго.

Merci. Je vous remercie.   Спасибі. Я Вам вдячний.

Merci beaucoup.    Велике спасибі.

Excusez-moi ! Pardon !   Вибачте!

Excusez-moi de vous déranger.  Вибачте, що потурбував.

Pouvez-vous me dire ...   Скажіть, будь ласка …

Puis-je vous demander ?   Чи можу я у Вас запитати?

à propos     до речі

tout dabord     перш за все (спочатку)

à mon avis     на мій погляд (мені здається)

à vrai dire     правду кажучи

C’est ça. Compris. C’est clair.  Добре. Зрозуміло. Ясно.

Que pensez-vous de ... ?   Що Ви думаєте про …?

Il me semble ...    Мені здається …

Supposons ...    Представимо …

en tout cas     у всякому випадку

à la fin des fins    після всього

C’est tout.     Це все.

C’est pourquoi ...    Ось чому …

En ce qui concerne ...   Що касається …

Cest correct.    Правильно.

Ce n’est pas correct.   Це неправильно.

Розіграйте ролі:

 1.  бухгалтер компанії.
 2.  адміністратор навчальних курсів.
 3.  інженер будівельної компанії.
 4.  експерт з податків.
 5.  торговий представник компанії з виробництва комп’ютерних систем.
 6.  особистий помічник директора компанії.

Тема 16. Інформативне читання літератури загальнопізнавального спрямування

Мета роботи: Навчитися писати анотацію прочитаної літератури.

План вивчення теми

 1.  Написання анотації.
 2.  Редагування анотації.

Методичні рекомендації до вивчення теми

 1.  Напишіть анотацію до тексту «Lancienne Gaule» (стор. 7- 9) Література: [6]
 2.  Відредагуйте анотацію.


4.
 РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЮТЬСЯ СТУДЕНТАМ

II КУРС

МОДУЛЬ ІІІ

Поточний модульний контроль

Сума

Змістовий модуль 3

Рольова гра

Есе

Анотація

10

80

60

3

4

3

Т9

Т10

Т11

Т12

Т13

13

21

8

12

6

МОДУЛЬ ІV

Поточний модульний контроль

Сума

Змістовий модуль 4

Рольова гра

Анотація

10

80

60

5

5

Т14

Т15

Т16

25

25

10

Шкала оцінювання

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за шкалою навчального закладу

Оцінка за національною шкалою

Екзамен

Залік

A

85-100

5 (відмінно)

Зараховано

BC

65-84

4 (добре)

DE

50 -64

3 (задовільно)

FX

20-49

2 (незадовільно з можливістю повторного складання)

Не зараховано

F

0-19

2 (незадовільно з обов’язковим повторним курсом)

Не зараховано


Бібліографічний список

 1.  Girardet Jacky, Cridlig Jean-Marie Panorama : Méthode de français. Paris 2001 .
 2.  Рощупкіна Є.А. Краткий справа вогник по граматики. – Київ. Методика 1997р.
 3.  Maїa Grégoire, Odile Thiévenaz Прогресивна граматика французька мова. К.: Методика 1997р.
 4.  Тарасова А.Н. Грамматика французского языка. Справочник. Упражнения: Учеб.пособие. – М.: Иностранный язык, 2000.
 5.  Французька мова: Вступний курс ( фонетика, орфоепіка, орфографія). Навчально-методичний посібник для студентів І курсу. – Дніпропетровськ: ДДФА, 2006.
 6.  La douce France : Книга для чтения на французском языке. Серия «Грамматика».- М.: «Лист», 1998г.
 7.  Гак В.Г., Ганшина К.П. Новый французско-русский словарь 70000слов. 200 000 единиц пер.- 3-е изд.испр. – М.: Рус.яз.1997.
 8.  Щерба П.В., Матусевич Н.И. Русско-французский словарь 50 000 слов. М.: Русский язык 1983.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

24249. Разработка и реализация PR-акций 26 KB
  Тем не менее разработка PRакций большинства компаний состоит в следующем: 1. Постановка общей цели: опираясь на результаты анализа можно сформулировать общую цель проведения PRакций. Это один из ключевых компонентов в разработке PRакций.
24250. Как поддержать развитие способностей одарённого ребенка в школьных условиях 50.96 KB
  Ребёнок рождается одаренным от природы разными талантами. Уже в детском саду проявляются его пристрастия. Он(а) может часами кружиться в танце, напевая себе под нос только ей(ему) слышимую незамысловатую мелодию. Или сосредоточенно лепить из пластилина замок, или рисовать (например, цветы, полянку и озеро).
24251. Художественная литература 16.43 KB
  Художественная литература - могучее действенное средство умственного нравственного и эстетического воспитания детей. Произведения литературы дают образцы русской литературной речи.
24252. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ МЕТОДИК ПО РАЗВИТИЮ ОБЩЕЙ И МЕЛКОЙ МОТОРИКИ В РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА 61 KB
  В настоящее время увеличилось количество детей имеющие различные нарушения речи от НПОЗ (нарушения произношения отдельных звуков) до тяжелых нарушений речи – ОНР осложненной дизартрией. Эти данные подтвеждаются после проведения ежегодного мониторинга развития речи у детей дошкольного возраста - воспитанников детского сада.
24253. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПР 75.5 KB
  ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПР. не совсем то но похожее Право как регулятор СОдеятельности. Специалистам в области ПР приходиться действовать во все более сложном правовом климате. Эта озабоченность вызвала появление новых законов и правовых норм.
24254. Потребности и их классификация. Процесс конкретизации потребности 49 KB
  Потребности и их классификация. Процесс конкретизации потребности. Потребности Согласно концепции маркетинга предпринимательская деятельность существует для удовлетворения нужд потребителя. Маслоу делил потребности по последовательности их удовлетворения когда потребности высшего уровня появляются после удовлетворения потребностей уровнем ниже.
24255. Роль связей с общественностью . Определения. Функции PR в обществе и организации 38 KB
  Роль связей с общественностью . 3е издание международного Вебстерского толкового словаря: PR как наука и искусство налаживания взаимного понимания и доброжелательности между личностью фирмой или учреждением и общественностью.Брум предложили следующее определение: PR это функция управления способствующая налаживанию или поддержанию взаимовыгодных связей между организацией и общественностью от которой зависит ее успех или неудача. В основном они сосредоточены на отдельном признаке или направлении деятельности специалистов в области...
24256. Этапы становления и развития PR в России и мире 27.5 KB
  мнение убежде агитация. мнение. книга Кристаллизуя общественное мнение. Задача ПР помочь ориентироваться в обве получать правдивую инфцию и формировать собственное мнение.
24257. Особенности использования Интернет-технологий в PR 40.5 KB
  Особенности использования Интернеттехнологий в PR Первая сеть компьютеров возникла в США в начале 60х годов ХХ столетия. Этот событие принято называть днем рождения Интернет. Эту сеть стали называть глобальной сетью Интернет. Чтобы Интернет постоянно и надежно работала ее основу составляют специальные компьютерные комплексы провайдеры.