72392

Изучение микропроцессора КР580ВМ80

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Цель: приобретение знаний и умений по МПС на базе процессора КР580ВМ80А, умений и навыков по выполнению арифметических и логических операций. Ход работы: Изучить описание ПМК Выполнить структурную схему Выполнить схему эмулятора восьмиразрядного процессора...

Русский

2014-11-21

2.45 MB

17 чел.

Лабораторная работа 1

Вариант 11

         Тема: «Изучение микропроцессора КР580ВМ80»

Цель: приобретение знаний и умений по МПС на базе процессора КР580ВМ80А, умений и навыков по выполнению арифметических и логических операций.

Ход работы:

  •  Изучить описание ПМК
  •  Выполнить структурную схему
  •  Выполнить схему эмулятора восьмиразрядного процессора
  •  Разработать  алгоритм запуска эмулятора по реализации операций MOV, ADD, ADC, ORA, ANA.
  •  Подготовить отчет
  •  Написать вывод.

  •  Структурная схема:

Рис.1

  •  Схема эмулятора восьмиразрядного процессора:

Рис.2

                                        

  •  Алгоритм запуска эмулятора по реализации операций:


X=0111=7   X1= 1010=A   

Y=1110=E   Y1= 0011=3    

А) ADC B (ADD B): сначала присваиваем регистрам  А(аккумулятор), В значения Х и Y, в окне над клавиатурой вводим код команды ADC B – 88 или ADD B – 80(рис.3) и выполняем программу в покомандном режиме, после чего значение регистра А меняется на 5D.

В) ANA B: присваиваем регистрам А, В значения X,Y; вводим код команды ANA B – A0(рис.3) и выполняем программу в покомандном режиме. Значение регистра изменится на 41.

С) ORA B:  так же присваиваем регистрам значения X,Y; в окне над клавиатурой вводим код команды ORA B – B0(рис.3) и выполняем программу в пошаговом режиме. Значение регистра A изменится на E3.

            

               Рис.3

  •  Для выполнения операций ADD,ADC,ORA,ANA,MOV единой программой задаем регистрам А, В – значения X,Y; а регистру С значение Х. С помощью клавиатуры последовательно вводим коды операций ADD B, MOV A,C(присваивает регистру А  значение регистра С), ADD B, ANA B, ORA B. И выполняем программу в последовательном режиме. Программа имеет вид:

             

             Рис.4

Вывод: в ходе данной лабораторной работы я  приобрел знания по работе МПС на базе процессора КР580ВМ80А, приобрел умения и навыки по выполнению арифметических (ADD, ADC) и логических (ANA, ORA) операций с помощью эмулятора восьмиразрядного процессора.


ККЭП

Изм.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Выполнил

Кузьминский

Тема:Изучение микропроцессора КР580ВМ80

Лит

Лист

Листов

Принял

Почтер В.М.

у

Гр. 491-Д9-2ИНС


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

23179. Технология Token Ring 81.5 KB
  Сети Token Ring, так же как и сети Ethernet, характеризует разделяемая среда передачи данных, которая в данном случае состоит из отрезков кабеля, соединяющих все станции сети в кольцо. Кольцо рассматривается как общий разделяемый ресурс, и для доступа к нему требуется не случайный алгоритм
23180. Філософський зміст категорії матерія 37 KB
  Якщо для філософів стародавнього світу матерія це матеріал з якого складаються тіла предмети а кожний предметтіло складається з матерії та форми як духовного першопочатку то для Р.Ньютон додає до Декартового визначення матерії як субстанції ще три атрибути: протяжність непроникність непорушна цілісність тілаінертність пасивність нездатність самостійно змінювати швидкість згідно із законами динаміки; вага зумовлена дією закону всесвітньої гравітації. Причому інертність та вага потім об'єднуються ним у поняття маси яка виступає...
23181. Рух, як спосіб простір та час як форми існування матерії 37 KB
  Рухяк спосіб простір та час як форми існування матерії Простір і час це філософські категорії за допомогою яких позначаються основні форми існування матерії. Філософію цікавить насамперед питання про відношення простору і часу до матерії тобто чи є вони реальними чи це тільки абстракціїфеномени свідомості. Сучасна наука розглядає простір і час як форми існування матерії. Матеріалізм підкреслює об'єктивний характер простору і часу невіддільність від руху матерії: матерія рухається у просторі і часі.
23182. Онтологія 128.5 KB
  Поняття онтологія не має однозначного тлумачення у філософії. Існує принаймні три значення цього поняття: Поперше під онтологією розуміють ту частину філософії яка з'ясовує основні фундаментальні принципи буття першоначала всього сутнісного. Саме поняття онтологія у перекладі з грецької мови означає вчення про суще сутнісне найважливіше онто суще сутнісне логія вчення. Подруге у марксистській філософії поняття онтологія вживається для з'ясування сутності явищ що існують незалежно від людини її свідомості та...
23183. Визначальні категоріальні характеристики світу 40 KB
  Визначальні категоріальні характеристики світу. Визначення змісту поняття світ можливе і дійсне тільки у системі відношення людина світ . Іншими словами світ є все те що відмінне від людини і що одночасно органічно має людину в собі. Отже на противагу об'єктивно існуючому світу є внутрішній світ людини .
23184. Поняття природи 115 KB
  природаангл. В побуті слово природа часто вживається у значенні природне середовище в якому живе людина все що нас оточує за винятком створеного людиною. 4 Друга природа створені людиною матеріальні умови її існування. У широкому розумінні природа органічний і неорганічний матеріальний світ Всесвіт у всій сукупності і зв'язках його форм що є об'єктом людської діяльності і пізнання основний об'єкт вивчення науки включно з тим що створене діяльністю людини.
23185. Народонаселення як природне явище 45.5 KB
  Народонаселення як природне явище Насе́лення лю́дність сукупність людей що постійно живуть в межах якоїсь конкретно вказанної територіїрайоні місті області частини країни країні континенту чи всієї земної кулі тощо. Наука яка вивчає розмір структури динаміку руху і розвиток населення зветься д е мо г ра фі я. Сукупність людей які здатні до самовідтворення та саморозвитку й проживають на певній територіїкраїна регіон континент чи будьяка інша частина планети називають населенням або народонаселенням. Населення в...
23187. Поняття глобалізаціїї та форми її існування 43 KB
  Поняття глобалізаціїї та форми її існування. Історичні етапи глобалізації: Сучасна глобалізація підготовлена багатьма історичними процесами: 1. Деякі дослідники вважаютьщо початковими формами глобалізації була торгівля та захоплення нових територій5 тис.Інші знаходять елементи глобалізації в епоху античності а саме у створенні імперії Олександра Македонського 1V ст.