72593

Лица, участвующие в деле о нарушении антимонопольного законодательства. Права лиц, участвующих в деле о нарушении антимонопольного законодательства

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Лицами участвующими в деле о нарушении антимонопольного законодательства являются: 1 заявитель лицо подавшее заявление государственный орган орган местного самоуправления направившие материалы; 2 ответчик по делу лицо в отношении которого подано заявление направлены материалы или в действиях...

Русский

2014-11-25

14 KB

1 чел.

  1.  Лица, участвующие в деле о нарушении антимонопольного законодательства. Права лиц, участвующих в деле о нарушении антимонопольного законодательства.

Лицами, участвующими в деле о нарушении антимонопольного законодательства, являются:

1) заявитель - лицо, подавшее заявление, государственный орган, орган местного самоуправления, направившие материалы;

2) ответчик по делу - лицо, в отношении которого подано заявление, направлены материалы или в действиях (бездействии) которого антимонопольным органом обнаружены признаки нарушения антимонопольного законодательства. Указанные лица признаются ответчиками по делу о нарушении антимонопольного законодательства с момента возбуждения дела;

3) заинтересованные лица - лица, чьи права и законные интересы затрагиваются в связи с рассмотрением дела о нарушении антимонопольного законодательства.

При рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства лица, участвующие в деле, вправе осуществлять свои права и обязанности самостоятельно или через представителя.

Если в ходе рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства будет установлено, что признаки нарушения антимонопольного законодательства содержатся в действиях (бездействии) иного лица, чем ответчик по делу, такое лицо в качестве ответчика по делу. В случае, если комиссией не выявлено фактов, свидетельствующих о наличии в действиях одного из ответчиков по делу признаков нарушения антимонопольного законодательства, комиссия выносит определение о прекращении участия такого ответчика в рассмотрении дела. Копия определения о прекращении участия ответчика по делу в рассмотрении дела незамедлительно направляется лицам, участвующим в деле.

Комиссия при рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства вправе привлекать экспертов, переводчиков, а также лиц, располагающих сведениями о рассматриваемых комиссией обстоятельствах. Эксперты, переводчики, а также лица, располагающие сведениями о рассматриваемых комиссией обстоятельствах, не являются лицами, участвующими в деле. О привлечении экспертов, переводчиков, а также лиц, располагающих сведениями о рассматриваемых комиссией обстоятельствах, к рассмотрению дела комиссия выносит определение и направляет им копии такого определения в течение трех дней с момента его вынесения.

С момента возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства лица, участвующие в деле, имеют следующие права:

  1.  право знакомиться с материалами дела;
  2.  делать выписки из материалов дела;
  3.  представлять доказательства и знакомиться с доказательствами;
  4.  задавать вопросы другим лицам, участвующим в деле;
  5.  заявлять ходатайства, давать пояснения в письменной или устной форме комиссии;
  6.  приводить свои доводы по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам;
  7.  знакомиться с ходатайствами других лиц, участвующих в деле;
  8.  возражать против ходатайств, доводов других лиц, участвующих в деле.

 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64402. ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕКУРЕНТНОГО ДОБОРУ НА ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРИ СТВОРЕННІ ГІБРИДІВ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ 298 KB
  Серед заходів підвищення продуктивності цукрових буряків важливе місце займає селекційногенетичний шлях покращення існуючих і створення нових компонентів гібридизації зокрема багатонасінних запилювачів для формування...
64403. Судово-медична характеристика та експертна оцінка ушкоджень, заподіяних при пострілах пістолетними боєприпасами 9,2х18 мм, які споряджені кулями з протирикошетною здатністю 154.5 KB
  Особливості соціальнополітичних умов існування суспільства які за останні роки склалися як в Україні так і в більшості країн пострадянського простору підняли проблему вогнепальних ушкоджень на одну із актуальних серед інших проблем судовомедичної експертизи.
64404. РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН 1.18 MB
  Аналіз психолого-педагогічних військово-педагогічних досліджень засвідчив що проблема розвитку пізнавальної активності особистості була і залишається актуальною.
64405. Удосконалення конструкції залізничних піввагонів з метою зниження матеріалоємності 4.34 MB
  Відповідно до Стратегії розвитку залізничного транспорту на період до 2020 року яка схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2009 року за № 1555р однією з пріоритетних задач розвитку залізниць є удосконалення конструкції рухомого складу...
64406. ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДІВ ТА СПОСОБІВ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ВІДТВОРНОЇ ЗДАТНОСТІ БУГАЇВ-ПЛІДНИКІВ 268.5 KB
  У звязку з цим прискорене поліпшення племінних якостей тварин можливе лише за умови застосування методу штучного осіменіння який забезпечує інтенсивне використання спермопродукції від бугаївплідників.
64407. МЕТОД ФОРМУВАННЯ СТРУКТУР СИСТЕМ БЕЗПЕРЕБІЙНОГО ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ СТАРТОВИХ КОМПЛЕКСІВ РАКЕТ-НОСІЇВ НА ОСНОВІ МОДЕЛЮВАННЯ 376 KB
  Усі сучасні ракетнокосмічні комплекси як ті що експлуатуються так і ті що розроблюються вимагають забезпечення високонадійного й безперебійного електропостачання.
64408. Розвиток наукових основ та розробка технологічних режимів холодної пільгерної прокатки прецизійних труб з прогнозованим рівнем властивостей металу 1.93 MB
  Це не дозволяє у повній мірі використовувати відомий ефект знакозмінності деформації при холодній пільгерній прокатці труб що у свою чергу призводить до значного збільшення кількості проміжних термічних обробок деформаційних циклів та підвищеній витраті...
64409. Продуктивні показники бичків абердин-ангуської породи при згодовуванні високобілкових кормів та природної мінеральної добавки 331 KB
  Вдосконалення технологій виробництва яловичини з використанням спеціалізованих м’ясних порід великої рогатої худоби є важливою науково-практичною проблемою аграрного сектора економіки нашої держави.
64410. СТАНОВЛЕННЯ НЕЛІНІЙНОГО МИСЛЕННЯ ПЕДАГОГА В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 146 KB
  Сучасний етап суспільного розвитку можна визначити як ситуацію культурного та цивілізаційного переходу, що зумовлена зміщенням акцентів із норм і цінностей індустріального на пріоритети інформаціонального суспільства.