72640

ОПЕРАТОРЫ ЦИКЛА

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Операторы цикла предназначены для многократного выполнения некоторых операторов. Эти операторы называются телом цикла. Различаются операторы цикла с предусловием и с постусловием. Блок-схемы операторов цикла показана на рисунке 1.2.

Русский

2014-11-26

20.64 KB

0 чел.

ОПЕРАТОРЫ ЦИКЛА.

Операторы цикла предназначены для многократного выполнения некоторых операторов. Эти операторы называются телом цикла.

Различаются операторы цикла с предусловием и с постусловием. Блок-схемы операторов цикла показана на рисунке 1.2. Переменные, значения которых меняются в теле цикла, называются переменными цикла или параметрами цикла. Для того чтобы правильно реализовать циклический алгоритм, до входа в цикл переменным цикла необходимо задать соответствующие значения, называемые начальными значениями. В зависимости от того, при каком именно значении логического выражения U (ложь или истина) выполнение цикла завершается, возможны два вида оператора цикла с предусловием(рис.1.3.а)  и два – с постусловием (рис.1.3.б) .  Алгоритм цикла можно реализовать с помощью оператора перехода GOTO и метки.

Каждый оператор в Фортране может быть помечен. Если программа записана в фиксированном формате, то метка располагается  с первой по пятую позицию. Меткой служит целое число без знака, в свободном формате метка стоит перед помечаемым оператором и отделяется от него пробелом.

Все языки программирования высокого уровня имеют специальные операторы цикла. В Фортране имеется два оператора цикла с предусловием: оператор DO и оператор DO WHILE.

Оператор цикла DO предназначен для многократного выполнения операторов, находящихся между заголовком оператора DO и оператором CONTINUE с меткой или оператором END DO.

 

Рисунок 1.2. Блок-схема операторов цикла с предусловием (а) и постусловием(б); U –  логическое выражение..

 

 Оператор CONTINUE не порождает каких-либо команд и используется для завершения оператора цикла или для ссылок в программе. Этот оператор часто называют пустым оператором. 

 Оператор цикла DO имеет вид:

DO N[,] I=M1, M2, M3

Здесь N – метка последнего оператора тела цикла (оператора CONTINUE); I – переменная целого, вещественного или вещественного двойной точности типа, которая называется параметром цикла, M1, M2, M3 – константы, переменные или арифметические выражения целого, вещественного или вещественного двойной точности типов. После метки N может стоять необязательная запятая. Величина M1 определяет начальное значение параметра цикла, M2 определяет конечное значение параметра цикла, а MЗ определяет шаг изменения параметра цикла.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

73920. Підприємець – не обов’язково лідер 196.5 KB
  Вже минуло більш як два з половиною століття з тих часів, як економісти та соціологи почали систематично розглядати діяльність підприємців, але й досі не існує єдиного загальноприйнятого визначення підприємця. Тож чи дивно, що науковці не накреслили і загальноприйнятого образу підприємця.
73921. Гроші – це лише символ, реальна вартість полягає у виробленому товарі 60 KB
  Вартість грошей як товару. Відносна вартість трансакційних грошей. Вартість грошей що нагромаджуються. Подруге критично проанілізувати в чому полягає реальна вартість грошей і якщо у виробленому товарі то чому саме так.
73923. The critique of modern democracy. Alternatives: participatory approach 44 KB
  In modern world we can often here such an expression as “democratical processes”. In general it is used with undoubted positive illumination, promoted like panacea in the field of political organization of the society.
73924. Вартість та оптимізація структури капіталу 111.5 KB
  Капітал є однією з фундаментальних економічних категорій, сутність якої наукова думка досліджує протягом багатьох століть. Серед основних харектеристик, які формують економічну сутність капіталу, слід виділити...
73925. УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЯМИ 311 KB
  Оцінка ефективності інвестиційних проектів. Тому передусім слід відзначити помилковість віднесення до форм інвестицій реінвестиції які характеризують не обєкт вкладення капіталу а процес використання доходу отриманого від інвестиційних операцій у процесі реінвестицій згідно з цим же законом інвестиційний доход може бути використано на здійснення як капітальних так і фінансових інвестицій.
73926. Аналіз фінансових звітів 462.5 KB
  Аналіз ліквідності та фінансової стійкості підприємства. Аналіз прибутковості підприємства. При вивченні теми про аналіз фінансових звітів необхідно приділити увагу сутності цілям та задачам аналізу фінансового стану підприємства. Для забезпечення якісного та детального аналізу фінансових звітів необхідно оволодіти загальними концептуальнометодичними принципами підходів і трактовок фінансового стану підприємства.
73927. ВНУТРІШНЬОФІРМОВЕ ФІНАНСОВЕ ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ 442.5 KB
  Фінансова стратегія підприємства. Прогнозування показників фінансової звітності підприємства. Головна мета фінансового плану підприємства полягала у виявленні невикористаних ресурсів і визначенні суми платежів у бюджет величина якої відповідала перевищенню доходів підприємства над його витратами. За ринкової економіки значно підвищується матеріальна відповідальність керівника підприємства за його фінансовий стан.
73928. Антикризове фінансове управління підприємством 138.5 KB
  Необхідність оволодіння основами антикризового фінансового управління зумовлена тим що в умовах ринкової економіки підприємства здійснюють свою фінансовогосподарську діяльність знаходячись під постійним впливом несприятливих внутрішніх та зовнішніх чинників які можуть призвести до фінансової кризи та банкрутства.