72802

Теорія держави та права: Методичні рекомендації

Книга

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Перед виконанням письмової роботи студент має уважно ознайомитися з темою і планом, запропонованим кафедрою для її розкриття, та практичними завданнями (задачами), які необхідно виконати (розв’язати). Після цього необхідно вивчити методичні рекомендації щодо виконання курсової...

Украинкский

2014-11-28

145 KB

4 чел.

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ РИНКОВИХ ВІДНОСИН

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДЛЯ НАПИСАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ

Київ - 2014

ПЕРЕЛІК ТЕМ КУРСОВИХ РОБІТ

1. Предмет та методологія теорії держави та права.

2. Система юридичних наук і місце в ній ТДП.

3. Влади і норми поведінки в первісному суспільстві.

4. Загальні закономірності виникнення держави і права.

5. Загальна характеристика теорій походження держави і права.

6. Типологія та основні типи держав.

7. Сутність та соціальне призначення держави.

8. Держава і політична система суспільства.

9. Функції держави.

10. Механізм держави.

11. Форми держави.

12. Державна влада.

13. Правова держава і громадянське суспільство.

14. Поняття та сутність права.

15. Праворозуміння та його значення для юридичної практики.

16. Право в системі соціальних норм.

17. Система права та її основні елементи.

18. Система права і система законодавства.

19. Норми права та їхня структура.

20. Правоутворення та форми (джерела) права.

21. Нормативно-правові акти та їх систематизація.

22. Дія нормативно-правових актів.

23. Реалізація норм права та їх форми.

24. Застосування норм права як особлива форма їх реалізації.

25. Поняття правовідносин та їх види.

26. Юридичні факти.

27. Правова поведінка: поняття та види.

28. Правомірна поведінка: поняття, структура, види.

29. Правопорушення: поняття, склад, види.

30. Юридична відповідальність: поняття, підстави, види, функції.

31. Прогалини в праві і шляхи їх усунення.

32. Законність: поняття, принципи та система гарантій.

33. Правопорядок як мета і результат правового регулювання суспільних відносин.

34. Поняття, структура та види правосвідомості.

35. Правова культура та правове виховання.

36. Предмет, метод, способи і типи правового регулювання.

37. Механізм правового регулювання та його елементи.

38. Тлумачення норм права.

39. Основні правові системи сучасності.

40.Правовий статус особи в Україні.

41. Політичний режим.

42. Характеристика основних сучасних концепцій держави

 1.  Характеристика основних сучасних концепцій права

методичні рекомендації

щодо написання КУРСОВИХ РОБіТ

Перед виконанням письмової роботи студент має уважно ознайомитися з темою і планом, запропонованим кафедрою для її розкриття, та практичними завданнями (задачами), які необхідно виконати (розв’язати). Після цього необхідно вивчити методичні рекомендації щодо виконання курсової або контрольної роботи, нормативний матеріал і літературу з питань обраної теми.  Використання матеріалів практики та емпіричних досліджень є однією з передумов позитивної оцінки виконаної роботи.

За структурою письмова робота складається з: титульного аркуша, змісту (плану), переліку умовних позначень (при необхідності), вступу, основної частини, висновків, списку використаних джерел (літератури), додатків (при необхідності). Наявність змісту (плану) та списку використаних джерел (літератури) є обов’язковою складовою частиною роботи.

Запропоновані плани письмових робіт (курсових або контрольних) є орієнтовними і можуть бути змінені студентом залежно від вивчених і зібраних матеріалів практики, опрацьованих джерел.

Титульний аркуш письмової роботи повинен складатися з таких реквізитів (Додаток №1):

 •  найменування міністерства (Міністерство освіти та науки України), вищого навчального закладу (Київський університет ринкових відносин),  факультету та кафедри;
 •  назва письмової роботи (курсова, контрольна);
 •   назва навчальної дисципліни, з якої виконується робота, номер та назва теми;
 •  прізвище, ім’я та по батькові студента, номер навчальної групи та курсу, номер залікової книжки, домашня адреса;
 •  місце знаходження КУРВ (Київ) і рік підготовки роботи.

Додаток №1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КОЛЕДЖ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ РИНКОВИХ ВІДНОСИН»

Циклова комісія з юридичних дисциплін

Відділення правознавства

Курсова робота

з навчальної дисципліни “Теорія держави та права”

на тему № 3 “Функції держави”

Виконав:

студент 2 курсу ____ навчальної групи

_______________________

Перевірила:

к.ю.н., доц. Горова О.Б.

Київ - 2014

Після титульного аркуша розташовується:

• зміст (план) письмової роботи, який містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів і пунктів, що мають заголовок, зокрема вступу, основної частини, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних джерел (літератури), додатків;

• перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів (за необхідності), який розміщується перед вступом і складається з двох колонок: у лівій колонці за абеткою наводяться умовні позначення, скорочення тощо, у правій – їх детальна розшифровка. Якщо в роботі умовні позначення повторюються менше ніж тричі, перелік не складається, а їх розшифровку наводять у тексті при першому згадуванні.

У вступі письмової роботи розкривається значення теми (теоретичний та практичний аспект), сутність і стан розробки наукової проблеми (завдання), її теоретична та практична значущість, актуальність на сучасному етапі, підстави і вихідні дані для розробки теми, рівень теоретичного дослідження, аналіз проблеми та попереднього досвіду її вивчення, здійснюється методологічне обґрунтування та логіко-історичний аналіз проблеми, оцінюється ступінь інноваційної, теоретичної та практичної значущості письмової роботи, обґрунтовується актуальність та необхідність проведення дослідження, зокрема:

• актуальність теми, яка розкривається шляхом аналізу та порівняння з відомими дослідженнями, присвяченими вибраній проблемі, визначенням необхідності та доцільності дослідження для розвитку відповідної галузі;

• зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами вищого навчального закладу, а також з галузевими та державними планами, програмами;

• мета і завдання дослідження;

• практичне значення одержаних результатів - подаються відомості про наукове та практичне використання результатів досліджень або рекомендації щодо їх використання, інформація щодо ступеня готовності до використання або масштабів використання, впровадження результатів досліджень із зазначенням назв органів (організацій, установ), в яких здійснена реалізація, форм реалізації та реквізитів відповідних документів;

Остаточне редагування вступної частини роботи доцільно виконувати на завершальній стадії дослідження, коли досліджувана проблема постає перед автором у повному обсязі.

Основна частина письмової роботи, як правило, складається з розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів. Розділи (глави, параграфи) роботи за своєю назвою, структурою, змістом повинні відповідати завданням дослідження поставленої проблеми. Окремі розділи (підрозділи) можуть мати практичну спрямованість і передбачати виконання завдань або розв’язання задач. Кожний розділ починається з нової сторінки його назвою. У розділах основної частини дається:

• огляд літератури за темою і вибір напрямків досліджень: окреслюються основні етапи розвитку наукової думки за проблемою дослідження, висвітлюються нормативні, наукові та навчальні джерела, визначаються невирішені питання, обґрунтовується необхідність проведення досліджень у цій галузі;

• методи виконання завдань і їх порівняльні оцінки, загальні методики проведення дослідження;

• результати досліджень, оцінка повноти виконання поставлених завдань та достовірності одержаних результатів, їх порівняння з аналогічними результатами вітчизняних і зарубіжних досліджень тощо.

Доцільно викладення матеріалу окремого розділу підпорядковувати певній провідній ідеї (положенню, принципу). Кожен розділ роботи завершується формулюванням висновків, у яких узагальнено та стисло викладаються наведені у розділі наукові та практичні результати. При підготовці роботи необхідно звернути увагу і на таке питання, як поділ тексту на абзаци. Кожен абзац повинен містити в собі певну думку, висловлену однією чи кількома фразами або реченнями. При написанні письмової роботи повинні даватися посилання на джерела, матеріали або окремі результати, які наводяться в роботі, або на ідеях і висновках яких розроблюються проблеми, питання, завдання, задачі. Посилатися слід на останні видання публікацій. На більш ранні видання можна посилатися лише в тих випадках, коли в них наявний матеріал, який не включено до останнього видання. Якщо використовуються відомості, матеріали з монографій, оглядових статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, тоді в посиланні необхідно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул з джерела, на яке є посилання в роботі. Узагальнені числові дані, які можуть концентруватися в таблицях, діаграмах, графіках, схемах, необхідно наводити точно та аргументовано, з посиланням на відповідні джерела чи власні обчислення.

У висновках письмової роботи описуються найбільш важливі наукові та практичні результати роботи, зокрема, формулювання наукової проблеми (завдання), методи її дослідження, значення для науки і практики, рекомендації щодо практичного використання результатів для вдосконалення наукового знання та практики, обґрунтування їх достовірності тощо.

Список використаних джерел (літератури) розміщується після основного тексту роботи в порядку згадування джерел у тексті за їх наскрізною нумерацією, його обсяг не перевищує 5% обсягу роботи. Джерела в списку вказуються мовою оригіналу. У цей список рекомендується включати основну та спеціальну літературу з теми, яка досліджується і на яку в роботі є посилання або з якою автор ознайомився, хоч на неї і немає посилань. Розміщувати матеріали бібліографічного опису в списку літератури доцільно в такій послідовності:

Державні документи і матеріали:

• Конституція України;

• законодавчі акти Верховної Ради;

• укази Президента України;

• постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України;

• тематичні збірники державних документів України.

Документи і матеріали міністерств та відомств, органів державного управління та місцевого самоврядування.

Джерела: неопубліковані (групуються за архівами) та опубліковані (документи, літописи, спогади, листи, щоденники, статистика).

Література: вітчизняні видання (книги, статті), в тому числі переклади, в алфавітному порядку; зарубіжні видання (книги, статті іноземними мовами).

Використані періодичні видання.

Використані бібліографічні довідники.

У додатках розміщують допоміжний матеріал, необхідний для повноти розкриття письмової роботи: статистичні дані, результати аналізу літератури, проекти нормативно-правових актів, описання приватних методик та результатів дослідження, ілюстрації допоміжного характеру тощо.

ТЕХНІЧНІ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ РОБОТИ

Робота виконується на комп’ютері, дотримуючись таких вимог: шрифт - Times New Roman, розміром 14 кеглів, інтервал - 1,5; поля: зліва – 30 мм, справа – 10 мм, зверху та знизу – 20 мм.

Загальний обсяг письмової робіт:

 •  курсової - до 25-30 сторінок друкованого тексту;

Заголовки структурних частин роботи (ЗМІСТ (ПЛАН), ВСТУП, РОЗДІЛИ та їх назви, ВИСНОВКИ, СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ, ДОДАТКИ) друкуються великими літерами по центру. Заголовки параграфів друкуються маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапка в кінці заголовка не ставиться. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, вони розділяються крапкою. Заголовки пунктів друкуються маленькими літерами з абзацного відступу, але в розбивку в підбір до тексту. У кінці заголовка, надрукованого в підбір до тексту, ставиться крапка.

Відстань між заголовком та текстом повинна дорівнювати 2-3 інтервали.

Кожна із зазначених структурних частин роботи починається з нової сторінки.

В окремих випадках дозволяється виконання роботи шляхом її власноручного написання.

Усі сторінки роботи підлягають суцільній нумерації. Номер сторінки проставляється в правому верхньому її куті. Першою сторінкою є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації, але на ньому номер сторінки не проставляється.

Такі структурні частини роботи, як зміст (план), вступ, висновки, список використаних джерел, не мають порядкового номера. Номер розділу в тексті ставиться після слова Розділ (після номера крапка не ставиться), потім з нового рядка друкується заголовок розділу. Параграфи (підрозділи) нумеруються в межах розділу. Потім у тому ж рядку наводиться заголовок параграфу. Пункти нумеруються в межах параграфу. Пункти можуть не мати заголовка.

Ілюстрації (рисунки) та таблиці подаються після тексту, де вони згадані вперше, чи на наступній сторінці. Наведені ілюстрації та таблиці обов’язково аналізуються.

Ілюстрації позначаються словом “Рис.” і нумеруються в межах розділу (номер складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка). Номер ілюстрації та її назва розміщуються під ілюстрацією.

Таблиці, відповідно, позначаються: Таблиця 1.2. і розміщуються в правому куті над назвою таблиці, яка розміщується по центру. При перенесенні частини таблиці на іншу сторінку вказують: Продовж. табл. 1.2.

При написанні письмової роботи студент має посилатися на джерела, матеріали або результати, з яких вони наводяться. Посилання в тексті на джерела зазначаються їх порядковим номером у списку використаних джерел, який позначається у квадратних дужках, наприклад [5-7]. Коли наводиться у тексті цитата чи якісь конкретні дані з джерела, то вказується відповідна сторінка, наприклад: [5, с. 257].

РЕЦЕНЗУВАННЯ ПИСЬМОВИХ РОБІТ

Науково-педагогічний працівник за результатами перевірки письмової роботи власноручно готує письмову рецензію. Рецензія подається на окремому аркуші або на останній зворотній сторінці тексту письмової роботи в довільній формі і може бути виконана на комп’ютері.

У рецензії відзначається актуальність теми письмової роботи, ступінь обґрунтованості наукових положень, сформульованих висновків і рекомендацій, їхня достовірність, повнота і новизна, надаються рекомендації щодо їх використання, а також робиться висновок про відповідність письмової роботи встановленим вимогам, вказується на її зв’язок з державними чи галузевими науковими програмами, пріоритетними напрямками розвитку науки тощо.

Оцінка залежить від обґрунтованості основних положень роботи, їх достовірності, новизни та значущості, повноти висвітлення, аналізу ключових проблем, висновків і тверджень, шляхів використання результатів, завершеності змісту та якості оформлення дослідження.

У рецензії мають бути відображені:

• рівень підготовки студента з навчальної дисципліни та/або до виконання професійних функцій;

• ступінь самостійності у виконанні роботи;

• вміння використовувати нормативно-правові акти, наукову та навчально-методичну літературу;

• ступінь повноти і якості розкриття теми;

• логічність, послідовність, аргументованість, літературна грамотність викладу матеріалу;

• можливості практичного застосування висновків, рекомендацій роботи;

• попередній висновок про відповідність письмової роботи встановленим вимогам та допуск курсової роботи до захисту.

!!!!! У разі встановлення суттєвих порушень вимог до підготовки та оформлення письмових робіт (запозичення чужих праць без посилань, невідповідність змісту письмової роботи обраній темі, нерозв’язання практичних завдань (задач) у рецензії вказуються конкретні причини, через які письмова робота не допускається до захисту.

Рецензія не повинна складатися з короткого формального висновку про те, що письмова робота відповідає встановленим вимогам та констатацією її допуску до захисту.

Рецензія підписується науково-педагогічним працівником, який перевіряв письмову роботу, із зазначенням його посади, прізвища та ініціалів, дати перевірки.

ПІДГОТОВКА ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ (СПІВБЕСІДИ) ПИСЬМОВОЇ РОБОТИ

Студент, з урахуванням зауважень і недоліків, викладених у рецензії та по тексту роботи, готує виступ на захист основних положень своєї роботи, зміст якого розкриває під час захисту (співбесіди). Науково-педагогічний працівник, який проводить захист (співбесіду), може ставити питання, насамперед з проблем, які не в повному обсязі висвітлені при підготовці письмової роботи, або з яких були висловлені зауваження та мали місце недоліки. Запитання можуть бути і ширші від теми роботи, оскільки метою захисту (співбесіди) є виявлення не лише знань з обраної теми, але й рівня загальної підготовки слухача (студента) з навчальної дисципліни.

Підсумкова оцінка за письмову роботу виставляється з урахуванням рецензії, виступу та відповідей на питання.

Результати захисту курсової роботи оцінюються за чотирибальною шкалою (“відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно”).

Результати оцінювання письмових робіт заносяться до відомостей та залікових книжок студентів.

Після проведення захисту (співбесіди) науково-педагогічний працівник передає захищені письмові роботи для зберігання в архів.

Приблизні плани

для написання курсових робіт

Тема 1. Предмет та методологія теорії держави і права

Приблизний план

Вступ

 1.  Поняття предмету теорії держави і права.
 2.  Методологія загальної теорії держави та права.
 3.  Функції науки загальної теорії держави та права.

Висновки

Список використаної літератури

Тема 2. Система юридичних наук і місце в ній теорії держави і права

Приблизний план

Вступ

 1.  Формування та розвиток державно-правової думки в Україні.
 2.  Характеристика предмету і об’єкту науки.
 3.  Виникнення і розвиток загальнотеоретичної науки в Україні.
 4.  Єдність теорії держави і права і галузевих юридичних наук.

Висновок

Список використаної літератури

Тема 3. Влада і норми поведінки в первісному суспільстві

Приблизний план

Вступ

 1.  Поняття та риси первісної влади.
 2.  Особливості формування державно-правових інститутів у різних народів.
 3.  Підстави виникнення права.

Висновки

Список використаної літератури

Тема 4. Загальні закономірності виникнення держави і права

Приблизний план:

Вступ

 1.  Передумови виникнення держави.
 2.  Ознаки, що відрізняють державу від органів публічної влади в первісному суспільстві.
 3.  Ознаки держави, що відрізняють її від організації первісного суспільства.

Висновки

Список використаної літератури

Тема 5. Загальна характеристика теорій походження держави і права

Приблизний план

Вступ

 1.  Загальні закономірності виникнення держави і права.
 2.  Особливості формування державно-правових інститутів у різних народів.
 3.  Різноманітні теорії виникнення держави і права.

Висновки

Список використаної літератури

Тема 6. Типологія та основні типи держави

Приблизний план

Вступ

 1.  Передумови виникнення держави.
 2.  Історичні типи держави.
 3.  Взаємозв’язок історичного типу та форми держави.

Висновки

Список використаної літератури

Тема 7. Сутність та соціальне призначення держави

Приблизний план

Вступ

 1.  Поняття та ознаки держави.
 2.  Виникнення держави, її сутність.
 3.  Загальна характеристика і основні ознаки правової держави.

Висновки

Список використаної літератури

Тема 8. Держава і політична система суспільства

Приблизний план

Вступ

 1.  Поняття та ознаки політичної влади.
 2.  Поняття та елементи політичної системи суспільства.
 3.  Місце та роль держави у політичній системі суспільства.

Висновки

Список використаної літератури

Тема 9. Функції держави

Приблизний план

Вступ

 1.  Поняття і класифікація функцій держави.
 2.  Форми, засоби та методи здійснення функцій держави.
 3.  Роль правоохоронних органів у здійсненні функцій держави.

Висновки

Список використаної літератури

Тема 10. Механізм держави

Приблизний план

Вступ

 1.  Механізм держави як система державних організацій.
 2.  Поняття, структура державного апарату.
 3.  Органи держави України.

Висновки

Список використаної літератури

Тема 11. Форми держави

Приблизний план

Вступ

 1.  Поняття та структура форми держави.
 2.  Форма державного правління.
 3.  Форма державного устрою.
 4.  Державно-правовий режим.

Висновки

Список використаної літератури

Тема 12. Державна влада

Приблизний план

Вступ

 1.  Поняття та різновиди влади. Ознаки державної влади.
 2.  Форми здійснення влади.
 3.  Роль держави у здійсненні державної влади.

Висновки

Список використаної літератури

Тема 13. Правова держава і громадянське суспільство

Приблизний план

Вступ

 1.  Ідея правової держави як загальнолюдська цінність.
 2.  Основні ознаки правової держави.
 3.  Співвідношення правової держави і громадянського суспільства.
 4.  Шляхи формування правової держави в Україні.

Висновки

Список використаної літератури

Тема 14. Поняття та сутність права

Приблизний план

Вступ

 1.  Поняття права.
 2.  Сутність права.
 3.  Зміст права.

Висновки

Список використаної літератури

Тема 15. Праворозуміння та його значення для юридичної практики

Приблизний план

Вступ

 1.  Історичні аспекти праворозуміння.
 2.  Теоретичний зміст сучасних підходів до праворозуміння.
 3.  Гуманістичний /цивілізований/ підхід до праворозуміння.

Висновки

Список використаної літератури

Тема 16. Право в системі соціальних норм

Приблизний план

Вступ

 1.  Поняття соціальної норми. Види соціальних норм.
 2.  Норми права як вихідний елемент права.
 3.  Співвідношення та взаємодія норм права з іншими соціальними нормами.

Висновки

Список використаної літератури

Тема 17. Система права та її основні елементи

Приблизний план

Вступ

 1.  Поняття системи права, її об’єктивна обумовленість та основні ознаки.
 2.  Основні структурні елементи системи права, їх характеристика.
 3.  Принципи побудови і функціонування системи права.

Висновки

Список використаної літератури

Тема 18. Система права і система законодавства

Приблизний план

Вступ

 1.  Поняття і зміст системи законодавства, її співвідношення з системою права.
 2.  Система законодавства України.
 3.  Систематизація нормативних актів.

Висновки

Список використаної літератури

Тема 19. Норми права та їх структура

Приблизний план

Вступ

 1.  Поняття норми права, її основні ознаки.
 2.  Структура норми права, характеристика елементів.
 3.  Способи викладення норм права в статтях нормативно-правових актів.

Висновки

Список використаної літератури

Тема 20. Правоутворення та форми /джерела/ права

Приблизний план

Вступ

 1.  Поняття правоутворення, його етапи.
 2.  Правотворчість: суб`єкти, принципи та стадії.
 3.  Поняття і види форм (джерел) права, їхні особливості.

Висновки

Список використаної літератури

Тема 21. Нормативно-правові акти та їх систематизація

Приблизний план

Вступ

 1.  Поняття нормативно-правового акту, його ознаки та особливості.
 2.  Види нормативно-правових актів.
 3.  Систематизація нормативно-правових актів, їх види.

Висновки

Список використаної літератури

Тема 22. Дія нормативно правових актів

Приблизний план

Вступ

 1.  Поняття та види нормативно-правових актів.

 2. Межі дії нормативно-правових актів. Дія нормативно-правових актів в часі, просторі та по колу осіб.

Висновки

Список використаної літератури

Тема 23. Реалізація норм права та їх форми

Приблизний план

Вступ

 1.  Поняття і форми реалізації норм права, методи забезпечення.
 2.  Соціальний і правовий зміст реалізації норм права.
 3.  Реалізація норм права у сфері професійної діяльності юристів.

Висновки

Список використаної літератури

Тема 24. Застосування норм права як особлива форма їх реалізації

Приблизний план

Вступ

 1.  Поняття застосування норм права як специфічної форми їх реалізації.
 2.  Суб’єкти і стадії застосування норм права.
 3.  Поняття правозастосовчого акту, його ознаки.

Висновки

Список використаної літератури

Тема 25. Поняття правовідносин та їх види

Приблизний план

Вступ

 1.  Поняття і основні риси правових відносин.
 2.  Зміст та склад правовідносин.
 3.  Види правовідносин, критерії їх класифікації.
 4.  Юридичні факти: поняття, види.

Висновки

Список використаної літератури

Тема 26. Юридичні факти

Приблизний план

Вступ

 1.  Поняття і види юридичних фактів, критерії їх класифікації
 2.  Поняття і види правових презумпцій.

Висновки

Список використаної літератури

Тема 27. Правова поведінка: поняття та види

Приблизний план

Вступ

 1.  Соціальна поведінка та її види.
 2.  Поняття, ознаки та структура правової поведінки.
 3.  Види правової поведінки, її співвідношення з іншими видами соціальної поведінки.

Висновки

Список використаної літератури

Тема 28. Правомірна поведінка: поняття, структура та види

Приблизний план

Вступ

 1.  Поняття і ознаки правомірної поведінки.
 2.  Структура, механізм виникнення і здійснення правомірної поведінки.
 3.  Види правомірної поведінки, критерії класифікації.

Висновки

Список використаної літератури

Тема 29. Правопорушення: поняття, склад та види

Приблизний план

Вступ

 1.  Поняття і ознаки правопорушення.
 2.  Склад правопорушення, характеристика його елементів.
 3.  Види правопорушень, критерії їхньої класифікації.
 4.  Роль ОВС в боротьбі з правопорушеннями.

Висновки

Список використаної літератури

Тема 30. Юридична відповідальність: поняття, підстави, види, функції

Приблизний план

Вступ

 1.  Поняття та ознаки юридичної відповідальності.
 2.  Види юридичної відповідальності.
 3.  Підстави і принципи юридичної відповідальності.
 4.  Функції юридичної відповідальності.

Висновки

Список використаної літератури

Тема 31. Прогалини в праві і шляхи їх усунення

Приблизний план

Вступ

 1.  Поняття і види прогалин в праві.
 2.  Встановлення прогалин в праві.
 3.  Шляхи усунення прогалин в праві.

Висновки

Список використаної літератури

Тема 32. Законність: поняття, принципи та система гарантій

Приблизний план

Вступ

 1.  Поняття та принципи законності.
 2.  Система гарантій законності.
 3.  Роль ОВС в забезпеченні та охороні режиму законності.

Висновки

Список використаної літератури

Тема 33. Правопорядок як мета і результат правового регулювання суспільних відносин

Приблизний план

Вступ

 1.  Поняття правопорядку, його співвідношення з суспільним порядком.
 2.  Роль правопорядку в житті суспільства.
 3.  ОВС в забезпеченні та зміцненні правопорядку.

Висновки

Список використаної літератури

Тема 34. Поняття, структура та види правосвідомості

Приблизний план

Вступ

 1.  Поняття та соціальне значення правосвідомості.
 2.  Структура, види правосвідомості.
 3.  Функції правосвідомості.

Висновки

Список використаної літератури

Тема 35. Правова культура та правове виховання

Приблизний план

Вступ

 1.  Поняття правової культури.
 2.  Структура правової культури.
 3.  Поняття правового виховання, його форми і методи.

Висновки

Список використаної літератури

Тема 36. Предмет, метод, способи і типи правового регулювання

Приблизний план

Вступ

 1.  Поняття правового регулювання і правового впливу. Їх співвідношення.
 2.  Метод і способи правового регулювання.
 3.  Типи правового регулювання.
 4.  Проблеми вдосконалення правового регулювання в умовах розбудови Української держави.

Висновки

Список використаної літератури

Тема 37. Механізм правового регулювання та його елементи

Приблизний план

Вступ

 1.  Поняття механізму правового регулювання. Загальні та специфічні ознаки права як регулятора суспільних відносин.
 2.  Основні елементи механізму та стадії правового регулювання.
 3.  Ефективність правового регулювання суспільних відносин і шляхи підвищення його рівня.

Висновки

Список використаної літератури

Тема 38. Тлумачення норм права

Приблизний план

Вступ

 1.  Загальна характеристика тлумачення норм права.
 2.  Види тлумачення правових норм.
 3.  Інтерпретаційно–правові акти та їх юридичні властивості.

Висновки

Список використаної літератури

Тема 39. Основні правові системи сучасності

Приблизний план

Вступ

 1.  Типологія правових систем сучасності.
 2.  Романо-германська правова сім’я.
 3.  Англо-саксонська правова сім’я.
 4.  Мусульманська правова сім’я.
 5.  Порівняльне право. Його роль і значення в розвитку правотворчої діяльності в Україні.

Висновки

Список використаної літератури

Тема 40. Правовий статус особи в Україні

Приблизний план

Вступ

 1.  Поняття та характеристика правового статусу особи.
 2.  Класифікація прав і свобод особи.
 3.  Гарантії прав і свобод особи.

Висновки

Список використаної літератури

Тема 41. Політичний режим

Приблизний план

Вступ

 1.  Поняття форми держави та політичного режиму.
 2.  Демократичний режим.
 3.  Антидемократичний режим.
 4.  Перспективи розвитку демократії в Україні.

Висновки

Список використаної літератури

Тема 42. Характеристика основних сучасних концепцій держави

Приблизний план

Вступ

 1.  Причини розмаїття сучасних концепцій держави.
 2.  Характеристика основних сучасних концепцій держави.
 3.  Використання сучасних концепцій держави у державотворенні України.

Висновки

Список використаної літератури

Тема 43. Характеристика основних сучасних концепцій права

Приблизний план

Вступ

 1.  Причини розмаїття сучасних концепцій права.
 2.  Характеристика основних сучасних концепцій права.
 3.  Використання сучасних концепцій права у процесі формування правової системи України.

Висновки

Список використаної літератури


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

16097. Уголовный сыск России в X - начале XX веках 627 KB
  Уголовный розыск является одним из важнейших элементов российской правоохранительной системы, которая сегодня переживает трудный период и нуждается в существенном реформировании в связи с появлением новых ориентиров и сложившимися реалиями, связанными с процессами демократизации российского общества
16098. Право социального обеспечения в Украине 1.48 MB
  Право социального обеспечения в Украине На основе текста учебника автора И. М. Сирота 2000. Раздел I ОБЩАЯ ЧАСТЬ Глава I ПОНЯТИЕ ПРЕДМЕТ И СИСТЕМА ПРАВА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 1. Теоретические основы социального обеспечения или социальной защиты нетру
16099. Загальнотеоретичні проблеми адвокатології 1.05 MB
  Навчальний курс Адвокатура України є необхідною складовою частиною вивчення загальнотеоретичних дисциплін для формування особистості майбутнього юриста. Мета вивчення ціп дисципліни - формування системи знань зі специфіки адвокатської діяльності як прикладної галузі юридичної спеціальності. Але у вітчизняній навчальній юридичній літературі підходи у дослідженні теорії адвокатології ще не відповідають сучасним умовам і відстають від правових реалій
16100. Адвокатура України 587 KB
  Глава І Поняття та сутність інституту адвокатури Слово адвокатура походить від латинського кореня advocare advocatus закликати запрошений1. На перших ступенях юридичного розвитку людського суспільства адвокатура в тому вигляді у якому вона існує сьогодні у єв
16102. Разработка специализированных средств человеко-компьютерного интерфейса. Обучение навыкам работы на компьютере с использованием прототипа данного интерфейса 5.69 MB
  В интерактивных (особенно визуальных) системах потребителем (визуальной) информации является, прежде всего, другой человек. Компьютер же при использовании визуальных методов представления вводимой информации в любом случае получает простые команды на выполнение той или иной операции.
16103. Органи державної влади України 3.44 MB
  Найбільша увага приділяється проблемам органів законодавчої влади в механізмі здійснення державної влади та проблемам органів виконавчої і судової влади, їх структури, функцій та форм діяльності, здійсненню парламентської, адміністративної і судової реформ.
16104. Право соціального забезпечення 2.21 MB
  У навчальному посібнику на основі чинного законодавства України та відповідно до програми курсу «Право соціального забезпечення» розглядаються питання правового регулювання соціального захисту громадян в Україні.
16105. Виявлення та ліквідація підпільних лабораторій з виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин 168 KB
  Г. В. Пасічник М С. Хруппа В. М. Жмінько та ін. Виявлення та ліквідація підпільних лабораторій з виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин: Метод. рекомендації. К.: РВВ МВС України 2000. 35 с. У методичних рекомендациях дано кримінолопчне визначення понят