7286

Студентське самоврядування як невідємна складова демократизації вищої школи

Лабораторная работа

Педагогика и дидактика

Структура і організація роботи органів студентського самоврядування вищого навчального закладу. На сьогоднішній день права і обовязки студентів вищих навчальних закладів України закріплюються в таких основних нормативно-правових актах.

Украинкский

2013-01-20

118 KB

24 чел.

ТЕМА: Студентське самоврядування як невід'ємна складова демократизації вищої школи.

 1.  Структура і організація роботи органів студентського самоврядування вищого навчального закладу.

На сьогоднішній день права і обов’язки студентів вищих навчальних закладів України закріплюються в таких основних нормативно-правових актах:

Закони України:

1. Закон України “Про освіту” від 23 травня 1991 року № 1060-ХІІ;

2. Закон України “Про вищу освіту” від 17 січні 2002 року № 2984-ІІ

Постанови Кабінету Міністрів України:

1. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про державний вищий навчальний заклад” від 5 вересня 1996 року № 1074;

2. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку надання пільгового проїзду студентам вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації та учням професійно-технічних навчальних закладів у міському й приміському пасажирському транспорті та міжміському автомобільному і залізничному транспорті територією України” від 5 квітня 1999 року № 541;

3. Постанова Кабінету Міністрів України “Про документи про освіту та вчені звання” від 12 листопада 1997 року № 1260;

4. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку призначення, виплати та розмірів стипендіального забезпечення учнів, студентів, курсантів, слухачів, клінічних ординаторів, аспірантів і докторантів” від 8 серпня 2001 року № 950;

Міністерство освіти і науки України:

1. Наказ Міністерства освіти України “Про затвердження Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти” від 15 липня 1996 року № 245;

2. Наказ Міністерства науки і освіти України “Про заборону тютюнокуріння в навчальних закладах і установах Міністерства освіти і науки України і затвердження заходів щодо проведення антинікотинової інформаційно-освітньої та профілактичної роботи серед дітей, учнівської та студентської молоді” від 8 листопада 2004 року № 855;

3. Наказ Міністерства освіти України “Про затвердження Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України” від 8 квітня 1993 року № 93.

Ознайомившись з цими документами, ти сміливо можеш братись до роботи.

Кілька порад по створенню ОСС, якщо їх у твоєму вузі ще немає. Ти - студент, який має на меті створити студентське самоврядування. В першу чергу тобі знадобляться:

- група дійовиків, що мають одну мету;

- нормативно-правові акти;

- навички лідерства;

- приклади положень про студентське самоврядування;

- консультант і консультації студентського лідера, того, хто займається СС вже більше року.

Далі твоя команда має зробити такі кроки по реалізації своєї мети:

1) Організуйте конференцію з питань розвитку СС і створіть на ній ініціативну групу зі створення ОСС або реформування старого й недійового.

2) Роздайте кожному в ініціативній групі напрям діяльності, наприклад, може бути така структура ініціативної групи:

- керівник ініціативної групи, який визначає стратегічно, що робити у певному ОСС;

- заступник керівника, який виконує всі технічні моменти і є правою рукою керівника;

- секретар, який буде вести ділову документацію, розсилати листи, відповідати на телефонні дзвінки;

- прес-секретар та піар-менеджер, які висвітлюватимуть події перед студентами (вони сформують Ваше «лице»).

Самоврядування в академії – це самостійна громадська діяльність студентів із реалізації функцій управління вищим навчальним закладом, яка визначається ректоратом (адміністрацією), деканатами і здійснюється студентами відповідно до мети і завдання, що стоять перед студентськими колективами.

У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законодавством, рішеннями Міністерства освіти і науки України та Міністерства фінансів України, Статутом академії та цим Положенням, користуються допомогою і підтримкою адміністрації та профспілкового комітету академії. Положення про організацію діяльності студентського самоврядування в академії затверджується конференцією колективу студентів як вищим органом студентського самоврядування академії, конференцією трудового колективу академії та наказом ректора академії.

Перелік питань, що належить до компетенції органів студентського самоврядування, узгоджується з керівництвом академії.

Органи студентського самоврядування не залежать від релігійних об'єднань, політичних партій та рухів.

Структура і організація роботи органів студентського самоврядування

1. Студентське самоврядування академії здійснюється на рівні академії, факультету, академічної групи, гуртожитку.

2. Вищим органом студентського самоврядування академії є конференція колективу студентів навчального закладу.

2.1. Конференція колективу студентів академії:

Визначає структуру органів студентського самоврядування академії.

Затверджує Положення про студентське самоврядування академії.

Обирає виконавчий орган студентського самоврядування академії, визначає його структуру, термін повноважень.

Розглядає найважливіші питання життєдіяльності студентів, обумовлені основними напрями діяльності студентського самоврядування.

Розглядає договір між керівництвом академії, профспілковою організацією та органами студентського самоврядування.

Заслуховує звіти виконавчих органів студентського самоврядування академії, факультетів, гуртожитку.

2.3. Конференція колективу студентів академії проводиться не рідше одного разу на рік і вважається правомірною, якщо на ній присутні не менше 2/3 обраних делегатів. Конференція колективу студентів академії приймає рішення більшістю голосів її делегатів. Робота конференції фіксується протоколом, що підписується головою конференції та секретарем. Робочий орган конференції (голова конференції, заступник голови, секретаріат, рахункова комісія) обирається з числа делегатів конференції більшістю голосів її делегатів. Делегати конференції колективу студентів академії обираються на конференціях колективів студентів факультетів, колективу студентів – мешканців гуртожитку, а також на загальних зборах колективів студентів академічних груп.

2.4. До участі в роботі конференції з правом дорадчого голосу запрошується ректор академії, проректори за основними напрямами діяльності, декани денних факультетів, завідувач гуртожитку, вихователь гуртожитку, завідувачі кафедр, голова профспілкової організації.

2.5. Рішення конференції є обов’язковим для виконання органами студентського самоврядування та студентами академії.

3. Виконавчим органом студентського самоврядування академії є студентська рада самоврядування академії.

3.1. Студентська рада самоврядування академії обирає голову ради, секретаря ради, прес–центр ради, заступників голови ради, формує склад комітетів ради за основними напрямами діяльності органів студентського самоврядування академії.

3.2. В складі студентської ради академії формуються комітети:

- з навчальної роботи (сектор з організаційної роботи, сектор з навчальної роботи);

- з наукової роботи (сектор з наукової роботи, сектор з міжнародних зв’язків);

- з виховної роботи (сектор з культурно – масової роботи, сектор з трудового виховання, сектор зі спортивно – оздоровчої роботи);

- з захисту прав студентів (сектор по роботі з адміністрацією академії, сектор по роботі зі студентами);

- з соціально – побутової роботи (сектор з соціальної роботи, сектор з побутової роботи).

У випадку необхідності у складі студентської ради академії можуть формуватися інші комітети та сектори.

3.3. Засідання студентської ради самоврядування академії проводяться не рідше одного разу на семестр.

3.4. Робота студентської ради самоврядування академії здійснюється відповідно до плану роботи на навчальний рік, якій узгоджується з ректором академії, проректорами за основними напрямами діяльності академії, головою профспілкової організації та затверджується на засіданні студентської ради самоврядування академії.

3.5. Робота студентської ради самоврядування академії вважається правомірною, якщо на засіданні ради присутні не менше 2/3 її членів.

3.6. Рішення студентської ради самоврядування академії приймаються більшістю голосів її членів.

3.7. Засідання студентської ради самоврядування академії фіксується протоколом, що підписується головою та секретарем ради.

3.8. Рішення студентської ради самоврядування академії доводяться до відома ректора академії, проректорів за основними напрямами діяльності академії, голови профспілкової організації академії, студентських рад самоврядування факультетів, академічних груп, гуртожитку та студентів.

3.9. Рішення студентської ради самоврядування академії є обов’язковим для виконання органами студентського самоврядування та студентами академії.

3.10. Голова студентської ради академії може запрошувати представників адміністрації академії для участі в роботі засідання ради.

3.11. В роботі засідання студентської ради самоврядування академії можуть брати участь ректор, проректори за основними напрямами діяльності академії з правом дорадчого голосу.

4. ВИЩИМ ОРГАНОМ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ ФАКУЛЬТЕТУ Є КОНФЕРЕНЦІЯ КОЛЕКТИВУ СТУДЕНТІВ АКАДЕМІЇ.

4.1. Конференція колективу студентів факультету:

Розглядає проекти структури органів студентського самоврядування академії, Положення про студентське самоврядування академії та надає пропозиції студентській раді самоврядування академії щодо внесення змін до цих документів.

Обирає делегатів на конференцію колективу студентів академії із числа студентів факультету.

Обирає виконавчий орган студентського самоврядування  факультету, визначає його структуру та термін повноважень.

Розглядає найважливіші питання життєдіяльності студентів, обумовлені основними напрямами діяльності студентського самоврядування.

Розглядає проект договору між керівництвом академії, профспілкою організацією та органами студентського самоврядування.

Заслуховує звіти виконавчих органів студентського самоврядування факультету та академічних груп.

4.2. Конференція колективу студентів факультету проводиться не рідше одного разу на рік, вважається правомірною, якщо на ній присутні не менше 2/3 обраних делегатів. Конференція колективу студентів факультету приймає рішення більшістю голосів її делегатів. Робота конференції фіксується протоколом, що підписується головою конференції та секретарем. Робочий орган конференції (голова конференції, заступник голови, секретаріат, рахункова комісія) обирається з числа делегатів конференції більшістю голосів. Делегати конференції колективу студентів факультету обираються на загальних зборах колективів студентів академічних груп.

4.3. До участі в роботі конференції з правом дорадчого голосу запрошуються декан факультету, завідувачі кафедр, куратори академічних груп.

4.4. Рішення конференції є обов’язковим для виконання органами студентського самоврядування факультету, академічних груп та студентів факультету.

5. ВИКОНАВЧИМ ОРГАНОМ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ ФАКУЛЬТЕТУ Є СТУДЕНТСЬКА РАДА САМОВРЯДУВАННЯ ФАКУЛЬТЕТУ.

5.1. Студентська рада самоврядування факультету обирає голову ради, секретаря ради, прес–центр ради, заступників голови ради, формує склад комітетів ради за основними напрямами діяльності органів студентського самоврядування факультету.

5.2. В складі студентської ради самоврядування факультету формуються комітети:

- з навчальної роботи (сектор з організаційної роботи, сектор з навчальної роботи);

- з виховної роботи (сектор з культурно – масової роботи, сектор з трудового виховання, сектор зі спортивно – оздоровчої роботи);

- з захисту прав студентів (сектор по роботі з адміністрацією академії, сектор по роботі зі студентами);

- з соціально – побутової роботи (сектор з соціальної роботи, сектор з побутової роботи).

У випадку необхідності у складі студентської ради факультету можуть формуватися інші комітети та сектори.

5.3. Засідання студентської ради самоврядування факультету проводяться не рідше одного разу на два місяці.

5.4. Робота студентської ради самоврядування факультету здійснюється відповідно до плану роботи на навчальний рік, який узгоджується з деканом факультету.

5.5. Робота студентської ради самоврядування факультету вважається правомірною, якщо на засідання ради присутні не менше 2/3 її членів.

5.6. Рішення студентської ради самоврядування факультету приймаються більшістю голосів її членів.

5.7. Засідання студентської ради самоврядування факультету фіксується протоколом, що підписується головою та секретарем ради.

5.8. Рішення студентської ради самоврядування факультету доводяться до відома декана факультету, студентських рад самоврядування академії, академічних груп, гуртожитку та студентів факультету.

5.9. Рішення студентської ради самоврядування факультету є обов’язковим для виконання органами студентського самоврядування факультету, академічних груп та студентів факультету.

5.10. Голова студентської ради самоврядування факультету може запрошувати представників адміністрації академії для участі в роботі засідання ради.

5.11. В роботі засідання студентської ради самоврядування факультету можуть брати участь ректор, проректори за основними напрямами діяльності академії, декан факультету з правом дорадчого голосу.

6. ВИЩИМ ОРГАНОМ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ГРУПИ Є ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ КОЛЕКТИВУ СТУДЕНТІВ АКАДЕМІЧНОЇ ГРУПИ.

6.1. Загальні збори колективу студентів академічної групи:

Розглядають проекти структури органів студентського самоврядування академії, Положення про студентське самоврядування академії та надають пропозиції органам студентського самоврядування факультету щодо внесення змін до цих документів.

Обирають делегатів на конференцію колективу студентів академії із числа студентів факультету та академії.

Обирають виконавчий орган студентського самоврядування  академічної групи, визначають його структуру та термін повноважень.

Розглядають найважливіші питання життєдіяльності студентів, обумовлені основними напрямами діяльності студентського самоврядування.

Заслуховують звіти виконавчих органів студентського самоврядування академічної групи.

6.2. Загальні збори колективу студентів академічної групи проводяться не рідше одного разу на семестр, вважаються правомірними, якщо на них присутні не менше 2/3 студентів академічної групи. Загальні збори колективу студентів академії приймають рішення більшістю голосів. Робота загальних зборів фіксується протоколом, що підписується головою загальних зборів та секретарем. Робочий орган загальних зборів (голова зборів, заступник голови, секретар, рахункова комісія) обирається з числа студентів академічної групи більшістю голосів.

6.3. До участі в роботі загальних зборів колективу студентів академічної групи з правом дорадчого голосу запрошується куратор академічної групи.

6.4. Рішення загальних зборів колективу студентів академічної групи є обов’язковим для виконання органами студентського самоврядування та студентів академічної групи.

7. ВИКОНАВЧИМ ОРГАНОМ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ГРУПИ Є СТУДЕНТСЬКА РАДА САМОВРЯДУВАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ГРУПИ.

7.1. Студентська рада самоврядування академічної групи обирає голову ради, секретаря ради, керівників секторів, формує склад секторів ради за основними напрямами діяльності органів студентського самоврядування академічної групи.

7.2. В складі студентської ради самоврядування академічної групи формуються сектори:

- з організаційної та навчальної роботи;

- з культурно – масової роботи;

- з трудового виховання;

- зі спортивно – оздоровчої роботи;

- з захисту прав студентів;

- з соціальної роботи.

У випадку необхідності у складі студентської ради самоврядування академічної групи можуть формуватися інші сектори.

7.3. Засідання студентської ради самоврядування академічної групи проводяться не менше одного разу на місяць.

7.4. Робота студентської ради самоврядування академічної групи здійснюється відповідно до плану роботи на навчальний рік, який узгоджується з куратором академічної групи.

7.5. Робота студентської ради самоврядування академічної групи вважається правомірною, якщо на засідання ради присутні не менше 2/3 її членів.

7.6. Рішення студентської ради самоврядування академічної групи приймаються більшістю голосів її членів.

7.7. Засідання студентської ради самоврядування академічної групи фіксується протоколом, що підписується головою та секретарем ради.

7.8. Рішення студентської ради самоврядування академічної групи доводяться до відома декана факультету, куратора академічної групи, студентської ради самоврядування факультету, студентів академічної групи.

7.9. Рішення студентської ради самоврядування академічної групи є обов’язковим для виконання органами студентського самоврядування та студентів академічної групи.

7.10. Голова студентської ради самоврядування академічної групи може запрошувати представників адміністрації академії для участі в роботі засідання ради.

7.11. В роботі засідання студентської ради самоврядування академічної групи можуть приймати участь ректор, проректори за основними напрямами діяльності академії, декан факультету, куратор академічної групи з правом дорадчого голосу.

8. Вищим органом студентського самоврядування у гуртожитку є конференція колективу студентів – мешканців гуртожитку.

8.1. Конференція колективу студентів – мешканців гуртожитку:

Розглядає проекти структури органів студентського самоврядування академії, Положення про студентське самоврядування академії та надає пропозиції студентській раді самоврядування академії щодо внесення змін до цих документів.

Обирає делегатів на конференцію колективу студентів академії із числа студентів - мешканців гуртожитку.

Обирає виконавчий орган студентського самоврядування  гуртожитку, визначає його структуру та термін повноважень.

Розглядає найважливіші питання життєдіяльності студентів – мешканців гуртожитку, обумовлені основними напрямами діяльності студентського самоврядування.

Розглядає проект договору між керівництвом академії, профспілкою організацією та органами студентського самоврядування.

Заслуховує звіти виконавчих органів студентського самоврядування гуртожитку.

8.2. Конференція колективу студентів – мешканців гуртожитку проводиться не рідше одного разу на рік, вважається правомірною, якщо на ній присутні не менше 2/3 обраних делегатів. Конференція колективу студентів – мешканців гуртожитку приймає рішення більшістю голосів її делегатів. Робота конференції фіксується протоколом, що підписується головою конференції та секретарем. Робочий орган конференції (голова конференції, заступник голови, секретаріат, рахункова комісія) обирається з числа делегатів конференції більшістю голосів її делегатів. Делегати конференції колективу студентів – мешканців гуртожитку  обираються на загальних зборах колективів студентів – мешканців поверхів гуртожитку.

8.3. До участі у роботі конференції з правом дорадчого голосу запрошуються ректор академії, проректори за основними напрямами діяльності академії, завідувач та вихователь гуртожитку.

8.4. Рішення конференції є обов’язковим для виконання органами студентського самоврядування гуртожитку та студентів – мешканців гуртожитку.

9. Виконавчим органом студентського самоврядування гуртожитку є студентська рада самоврядування гуртожитку.

9.1. Студентська рада самоврядування гуртожитку обирає голову ради, заступників голови ради, секретаря ради, прес – центр ради, формує склад комітетів ради за основними напрямами діяльності органів студентського самоврядування гуртожитку.

9.2. В складі студентської ради самоврядування гуртожитку формуються комітети:

- з житлово – побутової роботи;

- з виховної роботи;

- з санітарно – гігієнічної роботи;

- з фізкультурно – оздоровчої роботи;

- з громадського порядку.

У разі необхідності у складі студентської ради самоврядування гуртожитку можуть формуватися інші комітети та сектори.

9.3. Засідання студентської ради самоврядування гуртожитку проводяться не рідше одного разу на два місяці.

9.4. Робота студентської ради самоврядування гуртожитку здійснюється відповідно до плану роботи на навчальний рік, який узгоджується з проректором з питань гуманітарної освіти та виховання.

9.5. Робота студентської ради самоврядування гуртожитку вважається правомірною, якщо на засідання ради присутні не менше 2/3 її членів.

9.6. Рішення студентської ради самоврядування гуртожитку приймаються більшістю голосів її членів.

9.7. Засідання студентської ради самоврядування гуртожитку фіксуються протоколом, що підписується головою та секретарем ради.

9.8. Рішення студентської ради самоврядування гуртожитку доводяться до відома ректора, проректора з питань гуманітарної освіти та виховання, завідувача гуртожитку, вихователя гуртожитку, студентської ради самоврядування академії, студентів – мешканців гуртожитку.

9.9. Рішення студентської ради самоврядування гуртожитку є обов’язковим для виконання органами студентського самоврядування гуртожитку, студентами – мешканцями гуртожитку.

9.10. Голова студентської ради самоврядування гуртожитку може запрошувати представників адміністрації академії для участі в роботі засідання ради.

9.11. В роботі засідання студентської ради самоврядування гуртожитку  можуть приймати участь ректор, проректори за основними напрямами діяльності академії, завідувач гуртожитку, вихователь гуртожитку з правом дорадчого голосу.

2. Основні завдання та функції ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

1. Основними завданнями та функціями студентської ради самоврядування академії є:

 •  Забезпечення і захист прав та інтересів студентів, що навчаються в академії.
 •  Забезпечення дотримання вимог щодо виконання студентами своїх обов’язків згідно з Положенням про вищий навчальний заклад, Статутом академії та Правилами внутрішнього розпорядку.
 •  Застосування заходів до порушників Положення про вищий навчальний заклад, Статуту академії та Правил внутрішнього розпорядку в академії, розгляд питань про застосування до порушників дисциплінарних заходів.
 •  Сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів.
 •  Проведення аналізу успішності студентів та дотримання ними учбової дисципліни.
 •  Сприяння створенню необхідних умов для проживання і відпочинку студентів.
 •  Сприяння створенню різноманітних студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами.
 •  Організація співробітництва зі студентами інших закладів освіти і молодіжними організаціями.
 •  Безпосередня участь у реалізації державної молодіжної політики.
 •  Сприяння проведенню серед студентів соціологічних опитувань та досліджень.
 •  Сприяння працевлаштуванню випускників.
 •  Участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами.
 •  Забезпечення інформаційно-молодіжної, правової, психологічної, фінансової допомоги студентам (спільно з відповідними службами).
 •  Забезпечення свого представництва у вченій раді академії.
 •  Надання допомоги адміністрації у залученні студентів до участі у трудовій діяльності у вільний від навчання час та у третьому трудовому семестрі.
 •  Участь у розподілі стипендіального фонду, призначенні іменних стипендій різного рівня.
 •  Залучення студентів до діяльності студентського клубу, Молодіжного центру „Славута”, інших структурних підрозділів, що забезпечують змістовне дозвілля молоді академії.
 •  Надання допомоги у проведенні вечорів відпочинку, дискотек, конкурсних та розважальних програм, днів відкритих дверей, днів випускника тощо.
 •  Організація разом із адміністрацією життєдіяльності студентського гуртожитку (через органи студентського самоврядування гуртожитку).
 •  Надання допомоги у організації спортивно-масової роботи серед молоді академії, пропаганді здорового способу життя.
 •  Забезпечення представництва у раді з питань профілактики правопорушень, надання допомоги у проведенні роботи по запобіганню правопорушень серед студентської молоді, вживанню алкоголю, наркотиків, палінню тощо.
 •  Сприяння вихованню у студентів почуття відповідальності за збереження державного майна та бережного відношення до власності академії.
 •  Участь у профорієнтаційній роботі академії.

2. Основними завданнями та функціями студентської ради самоврядування факультету є:

 •  Забезпечення і захист прав та інтересів студентів, що навчаються на факультеті.
 •  Забезпечення дотримання вимог щодо виконання студентами своїх обов’язків згідно з Положенням про вищий навчальний заклад, Статутом академії та Правилами внутрішнього розпорядку, Положенням про денний факультет.
 •  Застосування заходів до порушників Положення про вищий навчальний заклад, Статуту академії та Правил внутрішнього розпорядку в академії, розгляд питань про застосування до порушників дисциплінарних заходів.
 •  Проведення аналізу успішності студентів факультету та дотримання ними учбової дисципліни.
 •  Внесення пропозицій щодо формування переліку вибіркових дисциплін навчальних планів, графіків навчального процесу.
 •  Участь в конкурсних комісіях на кращу курсову, кращу дипломну роботу.
 •  Сприяння створенню різноманітних студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами та залученню до них студентів факультету.
 •  Сприяння проведенню серед студентів факультету соціологічних опитувань та досліджень.
 •  Сприяння працевлаштуванню випускників факультету.
 •  Участь в діяльності Ради по зв'язкам з випускниками на факультеті.
 •  Забезпечення інформаційно-молодіжної, правової, психологічної, фінансової допомоги студентам факультету (спільно з відповідними службами).
 •  Забезпечення свого представництва у вченій раді факультету.
 •  Надання допомоги декану факультету у залученні студентів до участі у трудовій діяльності у вільний від навчання час та у третьому трудовому семестрі.
 •  Залучення студентів факультету до діяльності студентського клубу, Молодіжного центру „Славута”, інших структурних підрозділів, що забезпечують змістовне дозвілля молоді академії.
 •  Надання допомоги у проведенні вечорів відпочинку, дискотек, конкурсних та розважальних програм, днів відкритих дверей, днів випускника тощо.
 •  Участь в профорієнтаційній роботі на рівні факультету.
 •  Участь в підведенні підсумків огляду-конкурсу на кращу навчальну групу факультету.
 •  Організація життєдіяльності студентського гуртожитку (через органи студентського самоврядування гуртожитку).
 •  Надання допомоги у організації спортивно-масової роботи серед студентів факультету, пропаганді здорового способу життя.
 •  Забезпечення представництва у раді з питань профілактики правопорушень, надання допомоги у проведенні роботи по запобіганню правопорушень серед студентської молоді факультету, вживанню алкоголю, наркотиків, палінню тощо.
 •  Сприяння вихованню у студентів почуття відповідальності за збереження державного майна та бережного відношення до власності академії.

3. Основними завданнями та функціями студентської ради самоврядування академічної групи є:

 •  Забезпечення дотримання і захист прав та інтересів студентів, що навчаються в академії.
 •  Забезпечення дотримання вимог щодо виконання студентами своїх обов’язків.
 •  Проведення систематичного контролю та аналізу успішності студентів академічної групи, дотримання ними учбової дисципліни.
 •  Внесення пропозицій щодо формування переліку вибіркових дисциплін навчальних планів, графіків навчального процесу.
 •  Надання допомоги студентам у формуванні вибіркової частини індивідуального навчального плану студента.
 •  Визначення строків участі студентів академічної групи у третьому трудовому семестрі.
 •  Ведення соціальних паспортів студентів академічної групи.
 •  Сприяння залученню студентів до наукової та творчої діяльності.
 •  Сприяння залученню студентів до діяльності студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами.
 •  Забезпечення інформаційної підтримки студентів щодо питань організації навчального процесу, наукової та творчої діяльності тощо.
 •  Участь у організації та проведенні загальних масових заходів.
 •  Пропаганда здорового способу життя, запобігання вчиненню студентами правопорушень, вживання ними алкоголю, наркотиків, палінню та ін.
 •  Сприяння вихованню у студентів почуття відповідальності за збереження державного майна та бережного відношення до власності академії.

4. Основними завданнями та функціями студентської ради самоврядування академічної групи є:

 •  Забезпечення і захист прав та інтересів студентів, що мешкають у гуртожитку академії.
 •  Забезпечення дотримання вимог щодо виконання студентами своїх обов’язків згідно з Положенням про вищий навчальний заклад, Статутом академії, Положенням про студентський гуртожиток та Правилами внутрішнього розпорядку.
 •  Застосування заходів до порушників Положення про вищий навчальний заклад, Статуту академії, Положення про студентський гуртожиток та Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку, розгляд питань про застосування до порушників дисциплінарних заходів.
 •  Участь у організації поселення студентів до гуртожитку, укладанні ними договорів з адміністрацією та виселенні їх.
 •  Вирішення разом з адміністрацією питань про надання студентам місця у гуртожитку або про відмову у поселенні.
 •  Сприяння створенню необхідних умов для проживання і відпочинку студентів-мешканців гуртожитку.
 •  Організація активної участі студентів-мешканців гуртожитку у проведенні ремонтних робіт у житлових приміщеннях, робіт по благоустрою території, забезпеченні зберігання і підтримки в необхідному стані приміщень, обладнання та іншого майна академії, відшкодування збитків.
 •  Організація чергування студентів та сприяння налагодженню пропускного режиму в гуртожитку.
 •  Участь у організації та проведенні оглядів-конкурсів на кращу кімнату та на кращий хол. Вирішення організаційних питань та підготовка до участі у міському конкурсі на кращий студентський гуртожиток.
 •  Сприяння створенню різноманітних студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами.
 •  Сприяння проведенню серед студентів-мешканців гуртожитку соціологічних опитувань та досліджень.
 •  Забезпечення інформаційно-молодіжної, правової, психологічної, фінансової допомогу студентам (спільно з відповідними службами).
 •  Забезпечення свого представництва у вченій раді академії.
 •  Надання допомоги адміністрації гуртожитку у залученні студентів до участі у трудовій діяльності у вільний від навчання час та у третьому трудовому семестрі.
 •  Залучає студентів до діяльності студентського клубу, Молодіжного центру „Славута”, інших структурних підрозділів, що забезпечують змістовне дозвілля молоді академії.
 •  Надання допомоги у проведенні вечорів відпочинку, дискотек, конкурсних та розважальних програм, днів відкритих дверей, днів випускника тощо. Організація чергування студентів на дискотеках.
 •  Надання допомоги у організації спортивно-масової роботи серед мешканців гуртожитку, проведенні спартакіад серед мешканців гуртожитку, пропаганді здорового способу життя.
 •  Забезпечення представництва у раді з питань профілактики правопорушень, надання допомоги у проведенні роботи по запобіганню правопорушень серед студентської молоді, вживанню алкоголю, наркотиків, палінню тощо.
 •  Сприяння вихованню у студентів почуття відповідальності за збереження державного майна та бережного відношення до власності академії, економії електроенергії, води, тепла тощо.

ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

1. Члени органів студентського самоврядування мають права та обов’язки, якими наділені студенти вищих навчальних закладів України згідно із законодавством та відповідно до Статуту академії.

2. Крім, викладеного члени органів студентського самоврядування мають право:

- обирати і бути обраними до будь-якого органу студентського самоврядування;

- звертатися до будь-якого органу студентського самоврядування стосовно питань, що належать до компетенції цього органу та отримувати відповідь по суті питань;

- опротестовувати будь-які дії посадових осіб, структурних підрозділів і органів студентського самоврядування, якщо вони обмежують його права чи при нуждають його гідність або ускладнюють досягнення цілей організації.

3. Ради студентського самоврядування академії факультетів, академічних груп гуртожитку мають право звертатися до адміністрації факультету та адміністрації вищого навчального закладу з пропозиціями і заявами, пов’язаними з вирішеннями, завдань передбачених основними напрямами діяльності самоврядування.

4. Члени органів студентського самоврядування повинні:

- чітко дотримуватися цього Положення.

3. Всеукраїнська студентська рада. Здобутки і перспективи розвитку.

Всеукраїнська студентська рада (ВСР) – добровільне об'єднання органів студентського самоврядування ВНЗ України, консультативно-дорадчий орган Міністерства освіти і науки України. Основним завданням Всеукраїнської студентської ради є захист прав та інтересів студентства шляхом налагодження постійного діалогу представників студентського самоврядування з органами державної влади.

29 травня 2007 року організація святкувала своє дворіччя з дня заснування. Великий шлях було пройдено організацією. Сьогодні ми – міцна самостійна рада. Разом з потужною командою ми створили дуже ефективну студентську команду на всеукраїнському рівні. Наша діяльність дає нам можливість на рівних спілкуватись з Міністерством науки і освіти, де ми маємо змогу формувати їх політику щодо студентства. Також ми співпрацюємо з іншими міністерствами, урядом України, іншими студентськими всеукраїнськими організаціями. Нас знають і на міжнародному рівні, а найголовніше, що ВСР визнають та звертаються саме студенти та органи студентського самоврядування. Ми прагнемо, щоб кожен студент знав про нас через нашу діяльність.

ВСР є кандидатом в члени ESIB – Об'єднання національних студентських союзів Європи, що дає можливості /про ЕСИБ/ Для того, щоб наші студенти здобували досвід, ми відправляємо активістів студентського самоврядування України до університетів Польщі на стажування в органах студентського самоврядування. ВСР співпрацює з Фондом Народонаселення ООН в Україні в рамках 5-ти річної програми ФН ООН. Метою співпраці є формування безпечної поведінки молоді в студентському середовищі. Також ми дуже тісно співпрацюємо з агенціями Організації Об’єднаних Націй в Україні, Британською Радою та ін. Всеукраїнська студентська рада ініціювала реалізацію Програми посилення ролі студентського самоврядування „Студентському самоврядуванню – реальні права” з метою закріплення законної участі студентства у прийнятті рішень стосовно освіти, життя студентства на всіх рівнях.

Протягом існування ВСР було сформовано постійно діючу експертну групу з розвитку нормативної бази студентського самоврядування в Україні. За період липня-листопада було зроблено чимало: розроблено Регламент Колегії ВСР, Типове положення про обласні студентські ради, Положення про комітети, комісії, експертні групи та ін. Чи не найбільшою заслугою Експертної групи є розроблення проекту змін до Закону України «Про вищу освіту» стосовно студентського самоврядування. Проект змін розроблявся протягом вересня-листопада минулого року з максимальним залученням студентства з усіх регіонів України. Епіцентром розвитку законопроекту стала Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. До обговорення було залучено ряд юристів теоретиків та практиків Академії. Враховувались думки провідних вчених.

Традиційним для ВСР стало проведення літніх та зимових таборів. Так і цієї зими було проведено Winter Camp 2007, який поєднав у собі два заходи: тренінг для обласних координаторів ВСР та виїзну зустріч Студентської ради м. Києва.

ВСР створила багато інформаційних ресурсів. Створено постійнодіючу робочу групу «СТУДРАДА.info» - це інформаційний лист, який виходить до заходів ВСР, накладом 400 екземплярів. Наприкінці минулого року було створено Інтернет-розсилку (mailing list)  для членів ВСР, яка поєднує всіх бажаючих та сайт www.vsr.in.ua.  Заплановано декілька цікавих ідей. Наприклад, зробити студентську радіо- або телевізійну програму, до якої ми могли б запрошувати активістів студентського та молодіжного руху з регіонів та м. Києва.

Прагнення до росту є в кожної людини. Потрапити до складу ВСР – це можливо! По-перше, потрібно мати бажання робити життя студентів краще, прагнути це зробити завдяки своїй діяльності. По-друге, бути активним учасником студентського самоврядування свого ВНЗ. Адже до складу Конференції ВСР входять представники ОСС ВНЗ відповідно до затверджених Положенням квот (від 1 до 4 чоловік). Якщо тобі довіряють твої товариші по навчанню, то будемо довіряти і ми!

Кількість членів ВСР постійно збільшується. Сьогодні склад ВСР представляє більше мільйона студентів!


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

42796. Организационные и технические мероприятия безопасного проведения работ с электроустановками до 1000 В 1.05 MB
  Электроснабжение является неотъемлемой частью жизни каждого человека. С давних времен основной задачей электроснабжения было обеспечение объектов электрической энергией. С помощью электрической энергии освещаются помещения, осуществляется автоматическое управление производственными процессами, приводятся в движение миллионы станков и механизмов и многое другое.
42797. Электроснабжение узловой распределительной подстанции 325.95 KB
  Потребитель Марка PкВТ IА Об мин Cos φ КПД Компрессора АИР200L6 30 596 980 086 90 Насосы АИР200L6 30 596 980 086 90 Распеделение нагрузок по пунктам питания. В сп1 входят: Компрессорная установка P= 30кВТ Kи=07 cos φ= 08; зарядноподзорядный агрегат АБ типа ВАЗП Р=23кВТ Ки=07 cos φ=08; синхронный компенсатор Р=80кВТ Ки=07 cos φ=07; Насос системы охлаждения АТ Р=226кВТ Ки=07 cos φ=08; Отопление вентиляция и освещение ОПУ Р=9 Ки=06 cos φ=08. Подпись Лист 6 В сп2 входят: электронагреватель для выключателей и приводов...
42798. Разработка микропроцессорной системы на базе КР 580 238.9 KB
  Интерфейсный модуль обеспечивает параллельный ввод вывода информации с 2х УВВ ключи светодиоды с помощью БИС КР580ВВ55 расположенный по адресу 10h. Для того чтобы подключить к МП память и устройство ввода вывода в системе организован 3х шинный доступ: 1 Шина адреса МП подключается с помощью буферных регистров КР580ИР82 2 Шина данных и управления формируется системный контроллер КР580ВК28 Тактированиеформирование импульсов по переключению системы из 1 состояния в другое осуществляется тактовым генератором КР580ГФ24 Изм. Шина адреса...
42799. Метод Флетчера-Ривса 3.14 MB
  Все описываемые градиентные методы основаны на итерационной процедуре реализуемой в соответствии с формулой Где текущее приближение к решению ; параметр характеризующий длину шага; направление поиска управляемых переменных x. Первый называется методом градиентного спуска с постоянным шагом. Где направление движения на каждом шаге совпадает с антиградиентом функции. А длина шага задается пользователем и остается постоянной до тех пор пока функция убывает в точках последовательности .
42800. Анализ информационных потребностей пользователей предметной области «Народное образование области» 684.5 KB
  Вместе с тем информационные потребности пользователей меняются со временем, что должно быть учтено в методике проектирования КИМПО: она должна быть ориентирована не столько на первоначальное создание модели, сколько на интеграцию новой информационной потребности с текущей моделью.
42801. Разработка специализированного цифрового функционального узла 6.35 MB
  Генератор чисел на базе счетчика Джонсона. Варианты построения счетчика Джонсона и выбор оптимального в соответствии с критерием оптимизации. Сигнал (R) имеет отрицательную полярность и длительность более Т и менее 1.5Т. В результате воздействия сигнала (R) генератор чисел должен установиться в исходное состояние и сформировать на своих выходах первое число из заданной последовательности.
42802. Расчетная АСР 258.49 KB
  При автоматизации технологических объектов управления ТОУ широко применяют одноконтурные системы регулирования АСР обеспечивающие стабилизацию выходных координат объектов. Проектирование таких АСР предполагает знание статических и динамических характеристик ТОУ позволяющих произвести расчет системы регулирования определить структуру регулятора и найти параметры его настройки. Тогда по аналогии с критерием Найквиста можно сформулировать следующее условие: если разомкнутая АСР имеет степень колебательности...
42803. Электроиндуцированные упругие деформации в кристаллах ниобата лития 329.46 KB
  Точечная группа симметрии: 3m. Приложено электрическое поле В см под углом 600 к главной оси симметрии. Область науки в задачу которой входит описание и объяснение структуры кристаллов на основе законов симметрии и пространственных соотношений расстояний между атомами называется кристаллографией. Поскольку в данном кристалле имеется ось симметрии третьего порядка то использование метода прямой проверки в декартовых координатах невозможно.
42804. Разработка программного обеспечения, ведение базы данных “Прокат видеокассет” 2.21 MB
  Видеотека Имя поля Тип данных Названиеописание Длина поля Код кассеты Numeric Указывается код видеокассеты. 5 Жанр Numeric Указывается жанр фильма. 10 Наименование Chrcter Указывается название кассеты. 18 Режиссер Chrcter Указывается режиссер данной видеокассеты.