72947

МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ: СУТНІСТЬ, ФОРМИ, ТЕНДЕНЦІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ

Лекция

Мировой рынок и торговля

Для національної економіки участь в міжнародній торгівлі набуває форми зовнішньої торгівлі. Зовнішня торгівля– це торгівля однієї країни з іншими країнами, яка складається з вивезення (експорту) та ввезення (імпорту) товарів і послуг.

Украинкский

2014-12-01

218.5 KB

0 чел.

PAGE   \* MERGEFORMAT 24

ТЕМА 4. МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ: СУТНІСТЬ, ФОРМИ, ТЕНДЕНЦІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ

 1.  Сутність та теорії міжнародної торгівлі.
 2.  Форми міжнародної торгівлі товарами та послугами.
 3.  Система показників розвитку міжнародної торгівлі.
 4.  Типи зовнішньоторговельної політики держави.
 5.  Динаміка і тенденції світової зовнішньої торгівлі.
 6.  Державне регулювання міжнародної торгівлі.
 7.  Принципи і система міжнародного регулювання обміну товарами і послугами.
 8.  Зовнішня торгівля України.

Теми доповідей та рефератів

Форми і види міжнародних торгових операцій.

Особливості світової торгівлі послугами.

Особливості світової торгівлі товарами.

Міжнаціональне регулювання міжнародної торгівлі.

1. Сутність та теорії міжнародної торгівлі

Міжнародна торгівля історично і логічно є першою формою світогосподарських зв'язків в міжнародній економіці. Для національної економіки участь в міжнародній торгівлі набуває форми зовнішньої торгівлі.

Зовнішня торгівля– це торгівля однієї країни з іншими країнами, яка складається з вивезення (експорту) та ввезення (імпорту) товарів і послуг. У сукупності зовнішня торгівля різних країн утворює міжнародну торгівлю.

Під міжнародною торгівлею розуміється сфера міжнародних товарно-грошових відносин з обміну продуктами праці (товарами і послугами) між продавцями і покупцями різних країн.

Значення міжнародної торгівлі для розвитку національної економіки полягає в тому, що завдяки їй:

- долається обмеженість національної бази ресурсів і вузькість внутрішнього ринку;

- інтенсифікується виробничий процес в національних господарствах: створюється можливість організації масового виробництва, підвищується ступінь завантаження устаткування, зростає ефективність впровадження техніки і технологій;

- збільшується можливість накопичення, індустріалізації, підвищення темпів економічного зростання, націоналізації, використання природних ресурсів, що в кінцевому рахунку сприяє підвищенню продуктивності праці та доходів;

- на базі збільшення експорту в країні створюються нові робочі місця;

- підвищується рівень міжнародної спеціалізації країни.

Залежно від походження та призначення в обсяг експорту товарів входять:

Вивіз товарів, виготовлених (виготовлених і перероблених) у даній країні.

Вивіз вітчизняних товарів, особливо сировини і напівфабрикатів, для переробки за кордоном під митним контролем з наступним поверненням.

Реекспорт – вивезення товарів, перш завезених з-за кордону, включаючи товари, які продані на міжнародних аукціонах, товарних біржах і т.п.

Тимчасове вивезення за кордон вітчизняних товарів (на виставки, ярмарки тощо) з подальшим їх поверненням, а також вивезення тимчасово завезених зарубіжних товарів (на аукціони, виставки, ярмарки тощо).

Поставка в рамках ТНК, а також вивезення продукції в порядку прямих виробничих зв'язків.

В обсяг імпорту входять:

Ввезення з-за кордону товарів для реалізації на ринку.

Реімпорт – зворотнє ввезення з-за кордону вітчизняних товарів, перш вивезених туди.

Імпорт товарів (сировини, напівфабрикатів, вузлів, деталей) для переробки в даній країні і вивезення за кордон.

Тимчасово завезені (на міжнародні виставки, аукціони, ярмарки) товари.

Імпортне постачання продукції в рамках ТНК.

Реекспортні угоди пов'язані з продажем і вивозом з країни раніше ввезеного в неї товару без його переробки. Країна, яка ввозить, а потім вивозить товар, називається реекспортером. Головна умова реекспорту – товар не повинен піддаватися будь-якої переробки.

Реекспортні операції можливі в самих різних ситуаціях. По-перше, реекспорт виникає як природне продовження торгової операції. Продавець ввозить товар в країну для реалізації його на біржі або аукціоні, але він може бути проданий покупцеві з третьої країни та вивезений. По-друге, реекспорт може з'явитися через перерви нормального ходу реалізації товару. Якщо продавець відправив товар покупець, але покупець з яких-небудь причин не може його оплатити, то він прагне перепродати товар покупцеві в цій країні або в третій країні. Догляд товару в третю країну і є реекспортом. По-третє, можливо також виконання реекспортних операцій без попереднього завезення товарів з-за кордону, так як вони можуть бути відправлені новому покупцеві, минаючи реекспортну країну. Реекспортні операції без завезення в країну реекспортера, по суті, не є експортом даної країни, але вони враховуються митною статистикою і тому відносяться до класу реекспортних операцій.

Країна-реекспортер є посередником між постачальником і покупцем товару, граючи роль імпортера стосовно продавця та експортера по відношенню до покупця.

Реімпортні угоди представляють собою економічні угоди, які не відбулися, тобто ввезення в країну раніше вивезених з неї товарів, що не продані на зовнішніх ринках (на аукціонах, торгах, ярмарках, через посередників або напряму).

Міжнародна торгівля має специфічні особливості у порівнянні з внутрішньою торгівлею:

- Застосування різних валют;

- Відмінності в переміщенні факторів виробництва між країнами;

- Політичне втручання, контроль.

Теорії міжнародної торгівлі

Сучасні теорії міжнародної торгівлі мають свою історію. Питання - «Чому країни торгують один з одним? Що є причинами і в чому полягає результативність міжнародного обміну?» було поставлено ще в ХVII столітті. Дискусії з цієї проблеми не втихають і по сьогоднішній день.

Основними класичними теоріями міжнародної торгівлі є:

 1.  Меркантилістська теорія.
 2.  Теорія абсолютних переваг.

3. Теорія порівняльних переваг.

4. Теорія співвідношення факторів виробництва і як її спростування парадокс Леонтьєва.

Меркантилізм

Меркантилистская теорія виникла в епоху великих географічних відкриттів, коли відкриття нових земель з наявними у них природними ресурсами (головним з них було золото) призводило до захоплення територій, утворення колоній. Національні господарства Європи зміцнювалися шляхом захоплення нових територій і поділу сфер впливу.

Меркантилісти (Томас Ман (1571-1641), Чарлі Давінант, Джон Батист Кольберт, Вільям Петті) першими запропонували струнку теорію міжнародної торгівлі. Вони вважали, що багатство країни залежить від кількості золота і срібла, яким вона володіє, і вважали, що:

вивозити товарів потрібно більше, ніж ввозити, це забезпечить приплив золота в якості платежів, що дозволить збільшити внутрішнє виробництво, внутрішні витрати та підвищить рівень зайнятості свого населення;

регулювати зовнішню торгівлю потрібно таким чином, щоб збільшувати частку експорту та скорочувати частку імпорту; мета такого регулювання - отримання позитивного торгового сальдо за допомогою тарифів, квот та ін. інструментів торговельної політики;

необхідно заборонити або суворо обмежити вивезення сировини і дозволити безмитний імпорт сировини, що дозволить акумулювати запаси золота в країні і тримати низькими експортні ціни на готову продукцію;

необхідно заборонити всяку торгівлю колоній з іншими країнами, окрім як з метрополією, що забезпечить метрополії монопольне право продавати колоніальні товари за кордон, а колонії перетворяться на постачальників сировини і матеріалів.

Відповідно теорії меркантилістів багатство однієї країни може бути збільшено тільки за рахунок зубожіння іншої, так як зростання багатства можливе тільки за рахунок перерозподілу. Тому для забезпечення державі гідного місця у світовій економічній системі необхідна сильна державна машина, включаючи армію, військовий, торговельний флот, які зможуть забезпечити перевагу над іншими країнами.

Таким чином, представники меркантилізму вірили, що істинним багатством країни є золото (гроші), торгівля повинна бути орієнтована на максимальне збереження і збільшення кількості золота в країні, необхідно стимулювати експорт і обмежувати імпорт, одночасно вводити заборони на торгівлю колоній з усіма країнами, крім метрополій, на розвиток виробництва в колоніях.

Дана теорія, безумовно, має свої переваги і недоліки. Важливим є те, що меркантилісти вперше привернули увагу до проблем зовнішньої торгівлі, підкреслили її значимість для економічного розвитку країн, описали й обґрунтували певне співвідношення витрат на експорт і імпорт, тобто заклали основи платіжного балансу.

Одним з перших критиків меркантилістської теорії був англійський економіст Девід Х’юм, його обґрунтування представлені у вигляді наступної моделі (табл. 1).

Таблиця 1. Модель Д. Хюма

Країна 1

Країна 2

Експорт > Імпорт

Експорт < Імпорт

Приплив золота в країну

Відтік золота з країни

Зростання грошової маси

Скорочення грошової маси

Зростання цін й зарплати

Падіння цін й зарплати

Скорочення експорту, зростання імпорту

Зростання експорту, скорочення імпорту

Експорт < Імпорт

Експорт > Імпорт

Експорт = Імпорт

Експорт = Імпорт

Теорія абсолютних переваг А. Сміта

Розвиток і збагачення країни неможливо тільки за рахунок перерозподіл наявних багатств, національне багатство окремих країн повинно прирастати за рахунок постійного розвитку і вдосконалення економічних систем. Головним з економістів, що піддали критиці меркантилістську теорію був А. Сміт, який чітко сформулював, що добробут націй залежить не скільки від кількості накопиченого ними золота, скільки від їх здатності виробляти кінцеві товари та послуги. Тому основне завдання полягає не в придбанні золота, а у розвитку виробництва за рахунок поділу і кооперації праці.

А. Сміт стверджував, що найбільшу вигоду отримають ті країни, які активно беруть участь у міжнародному поділі праці. Особливі природні умови, наявність тих чи інших ресурсів забезпечують переваги у витратах виробництва кожної країни порівняно з іншими. Причому для країни може бути вигідною не тільки продаж, а й купівля товарів за кордоном.

Передумови та обмеження моделі А. Сміта:

єдиним фактором виробництва є праця;

має місце повне використання всіх наявних трудових ресурсів;

в міжнародній торгівлі беруть участь тільки 2 країни;

витрати виробництва постійні, а їх зниження викликає зростання попиту на товар;

ціна одного товару виражена у кількості праці, витраченого на виробництв іншого;

транспортні витрати з перевезення товарів з однієї країни в іншу дорівнюють нулю;

зовнішня торгівля вільна від обмежень та регламентацій.

Якщо, наприклад, витрати виробництва певного товару Х в країні А нижче, ніж в країні Б, то для останньої доцільно не виробляти цей товар у себе, а імпортувати його з країни А. Відповідно, країна Б буде експортувати в країну А інший товар Y за умови, що витрати на його виробництво будуть нижче, ніж в країні А. Таким чином, по А. Сміту, різниця між абсолютними витратами виступає умова розвитку міжнародної торгівлі.

Відповідно до поглядів А. Сміта:

уряд не повинен втручатися в зовнішню торгівлю, а має підтримувати режим свободи торгівлі;

держави і приватні особи повинні спеціалізуватися на виробництві тих товарів, у виробництві яких у них є переваги, та торгувати ними в обмін на товари, перевагами у виробництві яких вони не володіють;

зовнішня торгівля стимулює розвиток продуктивності праці шляхом розширення ринку за межі держави;

експорт є позитивним чинником для економіки, тому що забезпечує збут надлишку продуктів; субсидії на експорт є податком для населення і ведуть до підвищення внутрішніх цін і тому мають бути скасовані.

Таким чином, відповідно до теорії абсолютних переваг (абсолютна теорія переваг) міжнародна торгівля є вигідною в тому випадку, якщо дві країни торгують такими товарами, які кожна з країн виробляє з найменшими витратами, ніж країна-партнер. Країни експортують ті товари, у виробництві яких мають переваги, а імпортують ті, у виробництві яких перевага належить їх торговим партнерам.

Теорія порівняльних переваг

(Д. Рікардо - Р. Торренса – Дж. Ст. Мілля)

Теорія абсолютних переваг знайшла свій розвиток в роботах Д. Рікардо та ін. економістів – Р. Торренса, Дж. Ст. Мілля.

Виходячи з тих же припущень, що і теорія абсолютних переваг, теорія порівняльних переваг використовує поняття альтернативної ціни або, що те ж саме, витрат (ціни) заміщення. Вона являє собою просте порівняння цін одиниць двох товарів на внутрішньому ринку, виражених через кількість робочого часу, витраченого на їх виробництво (одна одиниця товару зроблена за 3 години праці).

Д. Рікардо довів, що зовнішня торгівля несе додаткову вигоду навіть тим країнам, які мають високоефективне господарство (тобто не володіють абсолютним перевагами за всіма видами товару). Він обгрунтував це на класичному прикладі обміну англійського сукна на португальське вино. Припустимо, каже Рікардо, що виробництво сукна в Англії вимагає протягом року праці 100 осіб. Продавши це сукно в Португалію, Англія купує там вино, для виробництва якого у себе їй довелося б додатково залучати до виробництв 120 чоловік. Таким чином, Англії вигідніше купити вино. У той же час в Португалії на виробництво тих же кількостей сукна і вина затрачається відповідно праця 90 і 80 осіб. Виробництво сукна в Португалії стає дешевше, ніж в Англії (відповідно 100 і 90 осіб на рік), але дорожче виробництва вина. Тому для Португалії вигідніше виробляти вино і міняти його на англійське сукно.

Якщо припустити, що однакова кількість сукна і вина кожна країна буде виробляти для себе і для експорту, то переваги зовнішньої торгівлі можна довести таким чином (табл. 2).

Таблиця 2. Модель порівняльних переваг в задачі Д. Рікардо

РИНОК

Країна

Закритий

Відкритий

Вино

Сукно

Всього

Вино

Сукно

Всього

Португалія

80

90

170

160

-

160

Англія

120

100

220

-

200

200

Ітого

200

190

390

160

200

360

З таблиці видно, що виробництво ефективніше в Португалії, і якщо виходити з абсолютних переваг, то Англії необхідно припиняти виробництво і все купувати в Португалії. Але закрити всі види виробництва в країні неможливо, тому Англія припиняє робити той продукт, який є дешевшим за кордоном. В даному випадку це вино: для виготовлення його в Португалії вимагається 67% від витрат його виробництва в Англії. Люди, які звільняються, переходять з винокурних заводів на суконні фабрики і виробляють сукна стільки, скільки потрібно, щоб задовольнити внутрішні потреби і купити необхідну кількість вина. Сукно в Португалії також дешевше, ніж в Англії, але Португалія воліє спеціалізуватися на виробництві вина.

Дані табл. 2 говорять про те, що зовнішня торгівля виявляється вигідною для обох країн. Сукупні витрати на виробництво вина і сукна в Португалії складають 170, а в Англії – 220, якщо ці країни не виходять на зовнішній ринок. Після спеціалізації та виходу на світовий ринок витрати на виробництво в Португалії становитимуть 160, а в Англії – 200. Якщо для задоволення потреб в двох країнах раніше потрібно було 390 одиниць праці, то після спеціалізації – 360. Таким чином, зовнішня торгівля мінімізує витрати праці на споживані товари. Формально це можна виразити таким чином. Є дві країни А і Б і два товари Х і Y. Тоді країна А буде мати порівняльну перевагу у виробництві товару Х. Таким чином, ми маємо справу з альтернативними витратами виробництва товарів.

Дж. Мілль обґрунтував, що ціна імпортного товару визначається через ціну товару, який необхідно експортувати для того, щоб оплатити імпорт, тому кінцеве співвідношення цін залежатиме від внутрішнього попиту на товари в кожній з торгуючих країн.

Теорія порівняльних переваг:

не враховує транспортних витрат, які можуть досягати значних величин і робити неефективною торгівлю певними товарами (те ж саме справедливо і для транзакційних витрат;

ігнорує вплив зовнішньої торгівлі на розподіл доходів всередині країни, будь-які коливання зарплати, цін, інфляцію, міжнародний рух факторів виробництва;

виходить з передумови повної зайнятості;

не дозволяє пояснити торгівлю між однаковими країнами, не одна з яких не має порівняльної переваги.

Таким чином, теорія порівняльних переваг (порівняльна теорія переваг) – полягає в тому, що країни спеціалізуються на виробництві тих товарів, які вони вироблятимуть з відносно більш низькими витратами порівняно з іншими країнами. В цьому випадку торгівля буде взаємовигідною для обох країн, незалежно від того, чи є виробництво в одній з них абсолютно більш ефективним, ніж в іншій. Ціни імпортного товару визначаються через ціну товару, який потрібно експортувати щоб оплатити імпорт, тому кінцеве співвідношення цін при торгівлі визначається внутрішнім попитом на товари в одній з торгуючих країн. В результаті торгівлі на основі порівняльних переваг кожна з країн отримує позитивний економічний ефект, який називається виграш від торгівлі.

Теорія співвідношення факторів виробництва Е. Хекшера - Б. Оліна - П. Самуельсона

У міру того, як протягом XIX в. трудова теорія вартості поступово витіснялася різними варіантами теорії факторів виробництва, міжнародна торгівля почала пояснюватися, також використовуючи теорію факторів виробництва. В основі міжнародної торгівлі лежить те чи інше співвідношення факторів виробництва в різних країнах (різна забезпеченість ними). Країна повинна спеціалізуватися на виробництві та вивозити ті товари, для виробництва яких потрібні чинники, якими вона багата і ввозити ті товари, які вимагають використання дефіцитних факторів виробництва. В результаті учасники міжнародної торгівлі отримують вигоду Від підвищення продуктивності праці і раціонального використання ресурсів. Струнка теорія міжнародної торгівлі, побудована з урахуванням названих аспектів, була розроблена шведськими економістами Елі Хекшером і Оліним – модель Хекшера-Оліна.

У цій моделі розглядаються дві країни і два фактори виробництва (праця і капітал), причому перелив факторів з країни в країну відсутній, а виробнича функція кожного товару в обох країнах однакова, тобто дану кількість праці і капіталу виробляє однакову кількість товарів (іншими словами, передбачається однакова технологія). Крім того, передумовою аналізу є наявність досконалої конкуренції.

Функціонування даної моделі схематично неможна уявити наступним чином. Багата капіталом країна А спеціалізується на виробництві та експорті капіталоємного товару.

Відношення витрат різних факторів виробництва на виробництво визначеного товару називається фактороінтенсивністю. Якщо співвідношення витрат капіталу і праці на товар Х більше, ніж на товар Y, то товар X є відносно більш капіталомістким.

Відносна забезпеченість країни факторами виробництва визначає її факторонасиченність. Вона визначається або через відносні ціни кожного фактору виробництва, або через їх абсолютні розміри.

У цьому випадку країна Б вважається більш забезпеченою капіталом, якщо відношення ціни капіталу і ціни праці у неї нижче, ніж в країні А. За ціну капіталу приймають процентну ставку, а ціну праці оцінюють через зарплату. Виходячи з цього, країна Б буде спеціалізуватися на капіталомісткому виробництві і, отже, буде в основному випускати товар Х. Це визначає дію закону пропорційності факторів (теорема Хекшера-Оліна): кожна країна спеціалізується на виробництві того товару, для якого у неї мається більше необхідних факторів. Або, як визначив цей закон автор, Б.Оліна: «Міжнародний обмін – це обмін рясних чинників на рідкісні: країна експортує товари, виробництво яких вимагає великої кількості факторів, які маються в достатній кількості».

В процесі міжнародної торгівлі відбувається вирівнювання цін на фактори виробництва в торгуючих країнах. Спочатку ціна на доступні фактори виробництва буде низькою, а на ті, яких мало, - високою. Припустимо, в країні багато капіталу і мало трудових ресурсів, отже, капітал буде дешевим. Спеціалізація на капіталомістких товарах викликатиме необхідність зростаннявикористовуваних розмірів капіталу, зросте попит на нього в порівнянні з пропозицією, і, отже, зросте ціна на капітал. У тих країнах, які мають трудові ресурси і спеціалізуються на трудомісткій продукції, відбудеться збільшення попиту на працю і зростуть ціни цього фактора виробництва. Поступово початкові переваги обох країн втрачаються, і кожна країна повинна шукати нові можливості експорту своєї продукції, удосконалюючи виробництво.

Недоліки теорії співвідношення факторів виробництва:

однорідність факторів виробництва (при розгляді виробництва деяких товарів чинники можуть бути взаємозамінними – масло і маргарин, а для деяких пар – ні – масло і роботи);

неоднорідність факторів виробництва робить неможливим вирівняння цін;

технології виробництва однакові;

абсолютна внутрішня мобільність факторів виробництва і товарів;

відсутність міжнародного руху факторів виробництва.

Таким чином, відповідно з теорією співвідношення факторів виробництва різниця у відносних цінах на товари в різних країнах, а отже й, ыторгівля між ними пояснюється різною відносною наділенністюкраїн факторами виробництва. Кожна країна експортує ті товари, для виробництва яких вона володіє відносно надлишковими факторами виробництва, і імпортує ті товари, для виробництва яких вона відчуває відносну нестачу факторів виробництва. Міжнародна торгівля приводить до вирівнювання абсолютної і відносної цін не тільки на товари, а й на фактори виробництва в торгуючих країнах.

Парадокс В.Леонтьєва

Численні емпіричні тести поставили під сумнів теорію Хекшера-Оліна. Парадокс Леонтьєва полягає в тому, що всупереч теорії, трудонасищенні країни експортують капіталомістку продукцію, тоді як капіталонасичені – трудомістку. Однак парадокс Леонтьєва залишив без відповіді численні питання, і інші емпіричні дослідження, які враховували кваліфікаційний склад робочої сили і охоплювали більш широкий круг країн підтвердили справедливість теорії порівняльних переваг. Але парадокс Леонтьєва продовжує служити серйозним попередженням від прямолінійного використання теорії Хекшера-Оліна.

Пояснення Парадокса Леонтьєва:

Леонтьєв не врахував ділення робочої сили на некваліфіковану і кваліфіковану (кваліфіковану працю, враховуючи витрати на його підготовку, можна вважати капіталом);

капіталомісткий експорт вимагає значних обсягів сировини; якщо власних природних ресурсів не вистачає, то імпорт теж буде капіталоємним;

може існувати тариф, що обмежує ввезення тієї чи іншої фактороінтенсивної продукції;

реверс факторів виробництва – внаслідок взаємозамінності факторів виробництва один і той же товар може бути і трудо- і капіталомістким.

Теорія технологічного розриву М. Познера

Познер припустив, що одна з розвинених країн в результаті якого-то відкриття володіє принципово новою технологією або новим товаром, які користуються підвищеним попитом в інших країнах. Тому торгівля цим товаром буде здійснюватися навіть між країнами, що мають однакову ресурсозабезпеченність. В результаті переважного положення однієї країни виникає технологічний розрив між країнами. Звичайно, поступово інші країни освоюють нововведення, і розрив скорочується. Але поки він є, зовнішня торгівля цим товаром буде продовжуватися. В результаті цієї торгівлі в виграші опиняються всі країни: ті, хто експортують, отримують прибуток, ті, хто імпортують, - нові товари. Причому в міру поширення нововведення в інших країнах менш розвинена країна продовжує вигравати, а країна-новатор прискорює свої переваги.

Теорія специфічних факторів

Теорія порівняльних переваг виходила з того, що тільки праця мобільна всередині країни, вільно переміщуючись з однієї галузі в іншу. Теорія співвідношення факторів виробництва визнавала повністю мобільними два фактори: праця і капітал. Однак у реальному житті це не зовсім так: капітал, що функціонує в одній галузі, не завжди можна перепрофілювати на виробництво іншого продукту. Так, капітал, функціонуючий в металургійній промисловості, не можна використовувати, наприклад, для виробництва взуття, тому реально частина факторів виробництва є, по суті, специфічною і може бути використана тільки в даній галузі. Як у цьому випадку може розвиватися міжнародна торгівля?

Припустимо, що в кожній країні виробляються товари Х і Y, для кожного з них необхідні три фактори виробництва: капітал, земля і праця. При цьому праця є мобільним фактором, а капітал і земля – специфічними факторами для виробництва товарів Х і Y відповідно. Якщо в першій країні більше, ніж у другій, капіталу і менше землі, то при збільшенні пропозиції капіталу зросте продуктивність праці у виробництві товару Х, створяться умови для розширення виробництва, зросте зарплата, що викличе приплив робітників із виробництва Y. Це створить можливість запропонувати на світовому ринку більше товару Х за нижчими цінами. Аналогічна ситуація станеться з товаром Y у другій країні. В результаті перша країна буде і далі прискорено розвивати виробництво Х і поступово скорочувати виробництво Y.

Теорія фірми Е. Ліндера

Технологічно складні вироби створюються окремою фірмою виходячи з потреб і попиту, існуючих всередині країни. Тільки після розширення виробництва і насичення внутрішнього ринку фірма може вийти на зовнішній ринок. Але для того щоб продати свої вироби, необхідно знайти країну-покупця, у якій структура попиту на внутрішньому ринку була б максимально наближена до структури попиту країни-експортера. Це пояснює можливість здійснення торгових операцій між країнами, які перебувають на одному і тому ж рівні економічного розвитку, зокрема між розвиненими індустріальними країнами. Надалі прихильники теорії фірми обґрунтували необхідність злиття підприємств розвинених країн з фірмами молодих індустріальних держав. Викликано це було вирівнюванням рівня науково-технічного розвитку, зміцненням виробничих і збутових контактів, спільним рішенням науково-технічних завдань. Причому цей процес охопив в основному наукомісткі галузі, найбільш активну роль в ньому грали дрібні і середні компанії.

Теорія міжнародної конкурентоспроможності націй М. Портера

Місце кожної країни і її конкретних виробників на світовому ринку визначається наступними чотирма основними умовами: кількість і якість різних факторів виробництва, умови попиту на внутрішньому ринку, наявність суміжних і обслуговуючих галузей, стратегія фірми і внутрішня конкуренція. Також як і прихильники неокласичної школи, Портер вважав наявність факторів виробництва визначальним у забезпеченні порівняльних переваг. Але він не обмежувався факторами, дарованими природою або надбаними від попередніх поколінь, а вважав за необхідне постійне вдосконалення цих факторів, їх розвиток в процесі розширеного відтвореного виробництва.

Теорема Столпера-Самуельсона

Теорії міжнародної торгівлі, як класичні, так і сучасні, не можуть дати відповіді на весь комплекс питань, що виникають в процесі розвитку зовнішньоторговельних відносин, але вони показують перш за все умови виникнення тих переваг, завдяки яким окремі країни і компанії завойовують міцні позиції на світовому ринку.

Всі теорії міжнародної торгівлі, так чи інакше, звертають увагу на формування ціни рівноваги на світовому ринку і розподіл доходів. Причому остання проблема припускає розподіл доходів не тільки між торгуючими країнами, але і всередині них. Як відомо, всередині країни доходи учасників виробництва залежать від цін на фактори виробництва і на товари, які виробляються за допомогою цих факторів. Класичні теорії зовнішньої торгівлі вважали, що вихід на світовий ринок не впливає на розподіл доходів всередині країни. У процесі торгівлі між країнами можуть змінюватися ціни на товари, що продаються та купуються. Як у цьому випадку зміняться доходи володарів факторів виробництва. Відповідь на це питання була дана в дослідженні американських економістів П. Самуельсона та Ф. Столпера. В результаті зростання цін на світовому ринку ростуть ціни на фактор виробництва, відносно більш інтенсивно використовуваний у виробництві першого товару, і знижуються ціни на фактор виробництва, використовуваний інтенсивно в другому виробництві. Причому, як правило, зростання або зниження ціни факторів виробництва відбувається в більшій мірі, ніж зміна цін товару. В цьому суть так званої теореми Столпера-Самуельсона.

Теорема Рибчинського

Англійський економіст Т. Рибчинський звернув увагу на те, що швидкий розвиток одних галузей нерідко призводить до скорочення виробництва в інших. У своїй роботі він виходив з тих же умов, що Столпер і Самуельсон, крім одного: ціни на товари він вважав незмінними. У цих умовах, якщо зростає пропозиція одного з факторів, то в першу чергу розвивається те виробництво, де цей фактор є відносно більш інтенсивним, і дані галузі розвиваються більш швидкими темпами, ніж ті, де фактор використовується менш інтенсивно. В цьому суть теореми Рибчинського.

З точки зору міжнародної торгівлі теорема Рибчинського говорить про те, що розширення експортного виробництва за рахунок зростання пропозиції відносно інтенсивного фактору призведе до скорочення інших галузей, що змусить країну збільшити імпорт товарів, яких не вистачає. Збільшення пропозиції факторів для розвитку інших галузей прискорить їх розвиток і скоротить імпорт.

Розподіл вигід від зовнішньої торгівлі між окремими країнами залежить значною мірою від того, як міняються внутрішні ціни під впливом зовнішньої торгівлі. З двох країн зазвичай виграє країна, де ціни змінилися більше. Це так зване правило розподілу вигід, яке говорить, що вигоди від зовнішньої торгівлі розподіляються прямо пропорційно зміненим цінам в обох країнах.

Розглянуті класичні та сучасні теорії, не дивлячись на визначений абстрактний характер побудови, є важливими економічними інструментами аналізу міжнародної торгівлі, а так само теоретичної основи побудови зовнішньоторговельної політики і взаємин у сучасному взаємопов'язаному і взаємозалежному економічному просторі.

2. Форми міжнародної торгівлі товарами і послугами

Зміни в структурі та динаміці міжнародної торгівлі спричинені вагомими змінами і розвитком її форм і методів.

Систематизація форм міжнародної торгівлі:

- За специфікою регулювання (звичайна, режим найбільшого сприяння, преференційна, дискримінаційна);

- За специфікою взаємодії суб'єктів (традиційна, торгівля по кооперації, компенсаційна (зустрічна));

- За специфікою предмета торгівлі (торгівля сировиною, промисловими товарами, інтелектуальною працею, торгівля послугами)

У міжнародній торговельній практиці використовуються два основних методу здійснення експортно-імпортних операцій:

прямий експорт та імпорт, який передбачає поставку товарів промисловими підприємствами безпосередньо іноземному споживачеві або закупівлю у нього відповідних товарів;

непрямий експорт та імпорт, який передбачає купівлю і продаж товарів через торгово-посередницьку ланку на основі укладання спеціальної угоди з торговим посередником.

В цілому через пряму торгівлю здійснюється не більш 20% зовнішньоекономічних товарних операцій.

Прямий метод зовнішньоекономічних операцій використовується:

при продажу та закупівлі промислової сировини на підставі довгострокових контрактів;

при експорті дорогого та габаритного обладнання;

при експорті стандартного обладнання через закордонні філії;

при закупівлі сільськогосподарських товарів у фермерів;

при державному продажу та закупівлі.

Прямі зв'язки дають ряд переваг: більш тісні контакти з контрагентами; краще знання кон'юнктури ринку; більш швидке пристосування своїх виробничих потужностей до потреб споживача.

Однак і непрямий експорт, і імпорт продовжують зберігати своє значення. За деякими оцінками, за допомогою торгових посередників у світовій товарообіг втягується близько половини всіх товарів.

Непрямий метод використовується:

при збуті стандартного промислового обладнання;

при збуті споживчих товарів;

при реалізації другорядної продукції;

на окремих важкодоступних і маловідомих ринках;

при просуванні нових товарів;

за відсутності власної збутової мережі;

за умови, що торгівля монополізована великими торгово-посередницькими фірмами.

Непрямий метод експортно-імпортних операцій також має свої переваги: великий досвід; власна мережа обслуговування, гарні зв'язки, знання ринку і кон'юнктури.

В ролі продавців і покупців в міжнародній торгівлі виступають держави, державні та недержавні організації, окремі особи, приватні, акціонерні та кооперативні підприємства і фірми.

Будь-якій державі для успішного функціонування на всесвітньому ринку необхідно мати свою зовнішньоекономічну інфраструктуру – систему,яка може забезпечити просування товарів і послуг від виробника до споживача в інший країні. У цій системі основними є: матеріально-технічна база (склади, які мають необхідне обладнання) і спеціалізовані організації для післяпродажного технічного обслуговування. Країна, яка не має зовнішньоекономічної інфраструктури, змушена багато витрачати для забезпечення доступу до зовнішньоекономічної інфраструктури інших держав (для оплати транспортування, страхових та банківських послуг, послуг торгових домів чи компаній тощо).

3. Система показників  розвитку міжнародної торгівлі

Стан зовнішньоекономічної торгівлі характеризується рядом показників, серед яких основними є її обсяг, динаміка експорту та імпорту, товарна та географічна структура.

Обсяг світової торгівлі визначається в натуральних і вартісних показниках. Вартісні показники переважно розраховуються в національній валюті і переводяться в долари США для їх порівняння. Країни з високим рівнем інфляції розраховують експорт та імпорт відразу в доларах США.

Фізичний обсяг світової торгівлі оцінюється у вагових одиницях (тоннах, кілограмах, фунтах) або специфічних одиницях виміру (барелях, бушелях, мішках).

Зміна обсягу торгівлі характеризується динамікою зовнішньоторговельного товарообігу. Зовнішньоторговельний товарообіг країни – це сума її експорту та імпорту. Різниця між сукупним імпортом і експортом протягом певного періоду (року, кварталу тощо) становить сальдо торгового балансу. Воно є активним (позитивним), якщо експорт за вартістю переважає імпорт, і пасивним (від'ємним), якщо ситуація протилежна.

На вартісні показники впливають ціни. Тому вартість, наприклад, експорту може зменшитися, навіть якщо збільшуються фізичні обсяги товарів, якщо ціни на них знизилися, і навпаки, збільшення показників зовнішньоторговельного товарообігу може відображати не фізичне збільшення торгівлі, а зростання товарних цін.

Географічна структура міжнародної торгівлі – це розподіл торгових потоків між окремими країнами та їх групами, виділеними за територіальною або організаційною ознакою. Наприклад: Азія, Африка, Європа, Америка – за територіальною ознакою; країни ЄС, країни НАФТА, країни МЕРКОСУР і т.п. – за організаційним ознакою.

Товарна структура міжнародної торгівлі характеризує товарне наповнення експорту і імпорту (сільськогосподарської продукції, продукти видобувної промисловості, промислові товари тощо).

Ступінь активності у світовій торгівлі є однією з головних ознак участі країни в міжнародних економічних відносинах. Для її оцінки використовуються такі показники:

експортна квота;

імпортна квота;

структура експорту;

структура імпорту;

порівняльне відношення частки країни у світовому виробництві ВВП / ВНП та їх частки у світовій торгівлі.

Експортна квота відображає відношення обсягу експортованих товарів та послуг до ВВП / ВНП. На рівні галузі – це питома вага експортованих галуззю товарів і послуг в їх загальному обсязі.

Імпортна квота – це відношення обсягу імпорту до ВВП / ВНП.

Питома вага експорту та імпорту у ВВП / ВНП це кількісний індикатор відкритості економіки в першому наближенні. Більш комплексним показником відкритості вважають зовнішньоторговельну квоту. Вона виражається відношенням обсягу зовнішньоторговельного обороту до ВВП / ВНП.

Структура експорту – це відношення або питома вага експортованих товарів за видами і ступенем їхньої переробки. Цей показник характеризує спрямованість експорту (сировинна, машинотехнічна й т.п.) і роль країн у міжнародній галузевій спеціалізації.

Структура імпорту характеризує склад і відношення обсягу сировини та готової кінцевої продукції, які ввозяться в країну.

4. Типи зовнішньоторговельної політики держав

Для регулювання своєї зовнішньої торгівлі кожна держава законодавчо встановлює певні правила і умови зовнішньоторговельної політики. Ними держава намагається забезпечити найсприятливіші умови національним товаровиробникам, створити необхідні умови для вивезення національних товарів на ринки інших країн і обмежити ввезення іноземних т о варів в свою країну. Так держава істотно впливає на загальний стан експортно-імпортних відносин.

Залежно від масштабів втручання держави в міжнародну торгівлю розрізняють два типи зовнішньоторговельної політики:

політика вільної торгівлі;

політика протекціонізму.

Політика вільної торгівлі – це політика мінімального втручання держави в зовнішню торгівлю, яка розвивається на основі вільних ринкових відносин попиту і пропозиції. Така політика базується на усуненні будь-яких перешкод до ввезення або вивезення іноземних і вітчизняних товарів. Митні органи виконують лише реєстраційні функції. Цю політику проводять країни з високим рівнем розвитку продуктивних сил, які дають можливість місцевим підприємствам витримувати конкуренцію.

Протекціонізм – це державна політика захисту внутрішнього ринку від іноземної конкуренції з використанням системи обмежень імпорту. Проводячи політику протекціонізму, держава захищає національних виробників, стимулює розвиток національного виробництва. З іншої сторони, така політика може привести до застійних явищ, оскільки послаблює стимули до технічного прогресу, який, в свою чергу, веде до падіння конкурентоспроможності національних товарів. При такій політиці посилюється нелегальне ввезення товарів контрабандою. Крім того, торговельні партнери можуть вжити відповідних заходів щодо експорту товарів цієї країни, які завдадуть збитки її економіці. Протекціонізм переважає у зовнішньоторговій політиці країн, що розвиваються.

Виділяють кілька форм протекціонізму:

селективний – спрямований проти окремих країн або окремих видів товарів;

галузевий – спрямований на захист окремих областей, частіше всього сільського господарства;

колективний – проводиться об'єднаннями країн щодо країн, які не входять в ці об'єднання;

прихований – здійснюється методами внутрішньої економічної політики.

Україна в міжнародній торгівлі віддає перевагу політиці вільної торгівлі, але водночас вибірково проводить політику протекціонізму відносно певних країн і груп товарів. Порівняно з іншими країнами колишнього соціалістичного табору економіка України є найбільш відкритою.

5. Динаміка і тенденції світової зовнішньої торгівлі

Світова торговельна система переживає періоди спадів і підйомів. Кінець 19 ст. ознаменувався розквітом міжнародної торгівлі, але ця стадія завершилась з початком першої світової війни, коли взяла гору протилежна тенденція. Економічна криза 20-30-х років також викликала спад світової торгівлі. Потім почалася 2-а світова війна і спад поглибився ще більше. І лише в післявоєнний період торгівля знову почала набирати силу. На цей раз тенденція до розширення торговельних зв'язків тривала 50 років. Країни, що брали активну участь у світовій торгівлі, отримали величезні вигоди, а тим країнам, які створили самоізоляцію, доводиться надолужувати згаяне.

Найяскравішим показником розвитку міжнародної торгівлі є той факт, що загальний обсяг світового торгового обороту в доларовому вираженні збільшується набагато швидше, ніж загальний обсяг світового доходу.

Що стосується України та інших постсоціалістичних країн, то вони залишались осторонь цього процесу, т. к. в цей час існували жорсткі обмеження на ЗЕЗ, які в основному були обмежені соціалістичним табором. Підприємствам цих країн дозволялося експортувати та імпортувати продукцію, передбачену планом, для проведення зовнішньоторговельних операцій була потрібна санкція уряду. Обмеження цих років, впливають на рівень розвитку постсоціалістичних держав і в даний час.

Як вже вказувалося раніше починаючи з другої половини 20 ст. міжнародна торгівля розвивалася дуже швидкими темпами. За оцінками західних спеціалістів, роками найбільш інтенсивного розвитку міжнародної торгівлі вважається період з 1950 по 1970 рр. (його іноді називають «золотий вік»), саме в цей період було досягнуте щорічне 7% зростання світового експорту. Проте вже в 70-і роки воно знизилося до 5%, ще більше скоротившись в 80-і роки. Наприкінці 80х світовий експорт продемонстрував помітне пожвавлення (до 8,5% в 1988р.). Початок 90-х років характеризувався явним спадом, а з другої половини 90-х років розвиток міжнародної торгівлі характеризується високими стійкими темпами.

Фізичний обсяг, вартість і структура міжнародної торгівлі в останні три десятиліття зазнали значних змін. В той час як номінальна вартість світового експорту в 1970-1990 рр. продовжувала швидко зростати і в поточних цінах перевалила відмітку 3 трлн. $ США, в реальному вираженні (скоригована на інфляцію) світова торгівля в середині 80-х років нижче рекордного рівня, досягнутого на початку десятиліття, і знову досягла його лише до 1990 р. До основних причин згортання в 1980-і роки реального експорту після швидкого зростання в 1960-і і 1970-і рр. відноситься:

глибокий спад у світовій економіці 1980-1983 рр., після якого був тривалий період повільного економічного зростання;

різке збільшення і подальше зниження вартості американського $;

тривале зниження цін на сировинні товари Третього світу;

зростання протекціонізму в розвинених країнах;

затяжна боргова криза на просторах Латинської Америки, Африки та Азії.

Зіткнувшись зі зниженням експортних цін, погіршенням торгового балансу (перевищення імпортних платежів над експортними надходженнями) і зростання платежів в погашення боргових зобов'язань, більшість країн, що розвиваються в цілях фінансової та валютної економіки змушені були скорочувати імпорт. Це, в свою чергу, призвело до уповільнення загального економічного зростання, зростанню масштабів безробіття і злиднів.

Характеризуючи структуру світового експорту за цей період слід зауважити, що на частку розвинених країн припадає від 72% до 75% всього обсягу, на країни, що розвиваються приблизно 17,5% і на країни з централізованою економікою – 7,5% (дані за 90-і рр.). Необхідно відзначити, що в цей період деякі експортери з числа країн, що розвиваються процвітали. Це нові індустріальні країни: їх частка в світовій торгівлі більш чим подвоїлася за цей період; і нафтовидобувні держави Перської затоки. Більшість же інших розвинутих країн перебували в стані реального спаду (зокрема, країни Тропічної Африки і частково Латинської Америки).

Характеризуючи тенденції розвитку міжнародної торгівлі в 90-ті роки, слід відзначити, що починаючи з 1990р. її зростання було досить нерівномірним, з тенденцією до уповільнення. Основною причиною спаду стала економічна криза в промислово розвинених країнах і в цей же час темпи зростання зовнішньої торгівлі НІК перевищували 10% -й рубіж.

Подолання тенденції спаду на початку 90-х рр. відноситься до 1994р., коли обсяг міжнародної торгівлі зріс на 9,5%, і досить міцна тенденція збереглася і в 1995р. (+ 8%), і в 1996р. (+ 7%).

Швидке зростання світової торгівлі 1994-1997 рр. пов'язане з різким ростом імпорту США, Італії, Канади, Іспанії, а також ліквідацією торговельних бар’єрів в різних країнах світу. Якщо тенденція ліквідації торговельних барєрів продовжиться, то місткість ринку товарів буде рости в середньому на 6% в рік протягом десяті найближчих років.

Зовнішня торгівля на сучасному етапі є надзвичайно динамічною. Це зумовлено значною мірою розвитком спеціалізації і кооперуванням вииробництва в міжнародному масштабі, скасуванням багатьох обмежень в міжнародній торгівлі, високими темпами розвитку НІК.

Пануючу позицію в світовій торгівлі посідають розвинуті країни. На їх частку припадає 2/3 обсягу експорту і такий же обсяг імпорту. Відповідно на країни, що розвиваються, і країни з перехідною економікою припадає близько 1/3 світових експорту та імпорту.

Найбільшими експортерами світу є Китай, Німеччина, США, Японія, Франція, Великобританія, Італія, Канада, Нідерланди, Бельгія.

Стабільне і стійке зростання міжнародної торгівлі зумовлено багатьма факторами, основними з яких є:

розвиток і поглинання міжнародного поділу праці інтернаціоналізацією виробництва;

зростання торгово-економічної інтеграції з формуванням спільних ринків, зон вільної торгівлі тощо;

лібералізація міжнародної торгівлі;

науково-технічна революція;

формування в країнах з перехідною економікою економічних моделей, орієнтованих на зовнішній ринок.

Зовнішня торгівля на сучасному етапі перетворилася на важливу сферу економіки Будь країни. Збільшується її вплив на світовий економічний розвиток.

Роль зовнішньої торгівлі в економіці кожної країни зростає, незважаючи на те, що міжнародні торговельні зв'язки нестійкі. Внаслідок цього в структурі товарообігу та в напрямках зовнішньоторговельних потоків постійно відбуваються зміни.

Сьогодні в міжнародній торгівлі суттєво скорочується питома вага сировини і різко підвищується частка готових виробів. В таких країнах, як Німеччина і Японія, частка готової продукції в експорті становить близько 90%. Взагалі в товарній структурі світового експорту понад 23 – це продукція оброблюваної промисловості, причому її питома вага постійно зростає, а менш ніж 1/3 - сировина і продовольчі товари.

Високими темпами зростає міжнародна торгівля машинами і обладнанням, продукцією електротехнічної промисловості.

В експорті все більшого значення набуває наукомістка продукція. Це викликало розширення торгівлі послугами. Темпи зростання торгівлі послугами в 90-ті роки значно перевищили темпи зростання міжнародної торгівлі «готовими» товарами. Експорт – імпорт послуг стимулює міжнародну торгівлю товарами виробничого характеру.

Характерною особливістю сучасного етапу є збільшення частки торгівлі індустріальних країн між собою. На неї припадає понад 70% всесвітньої торгівлі. Частка країн, що розвиваються, у світовій торгівлі не досягає і 20%. Економічно менш розвинуті країни намагаються посилити свої позиції у світові торгівлі, диверсифікуючи її, тобто, одночасно розвиваючи багато її напрямків і розширюючи асортимент товарів.

Важливе значення в сучасних умовах набуває торгівля патентами, ліцензіями, ноу-хау та іншими експертними документами і пов'язаний з цим оборот товарів, послуг, капіталів.

Якщо вивчати останні зміни, то варто відзначити, що в 2009 р. спостерігалося скорочення світової торгівлі. З фізичного обсягу світовий товарний експорт в 2009 році впав в порівнянні з попереднім роком на 12%. Це в значній мірі більше, ніж світовий валовий внутрішній продукт, що скоротився на 2,4%. За вартістю, цінах, виражених в доларах, експорт знизився на 23% і склав 12 490 млрд. дол.

Таке падіння світового експорту стало наслідком фінансово-економічної кризи, яка не тільки привела до скорочення попиту на імпортну продукцію, а й викликала зниження цін на багато видів сировини, а також обмеження доступу до кредитів для фінансування зовнішньої торгівлі. Відзначаючи, однак, що в перші місяці 2010 року зростання світового товарообігу відновилося. Істотні зрушення сталися в 2009 році в першій трійці провідних держав світу. Так, в умовах загального скорочення товарообігу Китай обігнав Німеччину за загальною вартістю товарного експорту і вийшов на перше місце, збільшивши відрив від Сполучених Штатів.

За вартістю імпорту Китай також обігнав Німеччину і посів друге місце, продовжуючи, однак, істотно відставати за цим показником від США.

Світовий експорт товарів і послуг збільшився в 2011 р на 6,6%, коли в 2010 р на 12,4%. За прогнозами експертів в 2012 році зростання складе лише 4,7%.

За даними Світової організації торгівлі, обсяг світової торгівлі всіх країн товарами та послугами в 2012 р склав приблизно 23 трлн. дол. США. Якщо брати тільки товари, то обсяг світової торгівлі в 2012 р склав 18400000000000. дол. США  .

Відношення світового експорту товарів і послуг до сумарного світового ВВП у поточних доларах США досягло вже 32% в 2012 р в порівнянні з 20% на початку 1990-х років.

За останні 20 років експортна складова в світовому ВВП збільшилася більш ніж в 1,5 рази, що стало результатом випереджаючого зростання міжнародної торгівлі порівняно зі світовим виробництвом в умовах глобалізації.  Головні учасники міжнародної торгівлі сьогодні – це провідні розвинені країни Заходу і Азії, країн, що розвиваються. Майже 25% світового експорту товарів та послуг припадає на країни зони Євро, 10% на США і ще 10% на Китай. Більше 9% експорту забезпечують так звані нові індустріальні країни і території Азії, до яких МВФ відносить Південну Корею, Тайвань, Гонконг і Сінгапур (хоча у випадку Гонконгу і Сінгапуру присутні просто серйозні обсяги реекспорту). За підсумками 2012 року країнами-лідерами за обсягами зовнішньої торгівлі товарами були США і Китай з рівною часткою в 10,5%, Німеччина - 7,0%, Японія - 4,6%.

У світовому експорті товарів стійке перше місце захопив Китай з долею – 11,2% від загальносвітового обсягу, США – 8,4%, Німеччина – 7,7%, Японія – 4,4%.

Країнами-лідерами у світовому імпорті товарів в 2012 році були: США з часткою 12,6%, Китай – 9,8%, Німеччина – 6,3%, Японія – 4,8%. Ключова подія початку 2010-х років у світовій торгівлі полягає в тому, що частка країн, що розвиваються, в міжнародній торгівлі (включаючи країни з перехідною економікою) вперше перевищила частку розвинених держав Заходу і склала трохи більше 50%, в порівнянні з 33% в 1980 році. Також дуже важливою є тенденція випереджаючого зростання торгівлі всередині цієї групи країн. А от як змінились позиції країн в міжнародній торгівлі за останні 100 років – у зрівнянні з 1913 роком. Частка Великобританії у світовому експорті товарів знизилась з 18,5% (1913 р.) до 2,6% (2012 р.), Німеччині – з 18% до 7,7%, частка США переважно не змінилася – 9 % і 8,4% відповідно, питома вага Японії зросла з 0,8% до 4,4%, Китаю – з 2% до 11,2% (а до 2030 р. очікується, що цей показник для Китаю досягне 15%).

6. Державне регулювання міжнародної торгівлі

Розрізняють такі види державного регулювання міжнародної торгівлі:

одностороннє;

двостороннє;

багатостороннє.

Одностороннє регулювання  полягає у застосуванні методів впливу уряду країн в односторонньому порядку без узгодження або консультацій з торговими партнерами. Такі заходи вживають в основному під час загострення політичних відносин.

Двостороннє регулювання передбачає, що заходи торгової політики попередньо узгоджуються країнами – торговельними партнерами. Будь-яка із сторін попереджає свого торгового партнера про прийняття будь-яких заходів, які, як правило не вносять істотних змін в торгівлю, а лише сприяють їм.

Багатостороннє регулювання передбачає узгодження і регулюється Багатосторонніми угодами про торгівлю.

Розрізняють економічні і неекономічні методи зовнішньоторговельної політики.

Економічні методи діляться на тарифні і нетарифні (інші).

Тарифні  методи застосовуються для державного регулювання імпорту. Вони є головним інструментом торгової політики держави, які базуються на митних тарифах. Митні тарифи – це систематизований відповідно товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності Перелік товарів із зазначенням митних зборів, якими вони обкладаються під час перетину митного кордону держави.

Митні тарифи розробляються на основі товарних класифікаторів. Сьогодні найбільш поширеним класифікатором товарів для торгівлі є Гармонізована система опису і кодування товарів. Більшість держав почали використовувати гармонізовану систему в 1988-1989 рр., Україна – з 01.01.91р.

Мито – це обов'язковий грошовий збір, який отримує держава через мережу митних установ з товарів під час перетину ними кордону країни. Мито виконує кілька функцій:

захищає національних товаровиробників від іноземної конкуренції (протекціоністське мито);

є джерелом надходження коштів до бюджету держави (фіскальне мито);

є засобом поліпшення умов доступу національних товарів на зарубіжні ринки.

Тарифна квота – це різновид митних зборів, ставки яких залежать від обсягу імпорту товару. Якщо оборот імпорту більше деякої кількості, встановлюється підвищена ставка тарифу.

В нетарифних методах фінансові інструменти використовуються для державного регулювання експорту, приховані – для імпорту, а з кількісних: квотування – для імпорту; «добровільні» обмеження – для експорту, а ліцензування – для експорту та імпорту. Більшість сучасних методів регулювання зовнішньої торгівлі належать до нетарифних обмежень.

Кількісні обмеження – це адміністративна форма регулювання торгового обороту встановленням кількості та номенклатури товарів, дозволених для експорту або імпорту.

Розрізняють такі кількісні інструменти нетарифних обмежень:

квотування (контингентування);

ліцензування;

«добровільні» обмеження.

Квотування (контингентування) – це обмеження щодо вартості або кількості, які вводяться на імпорт або експорт визначених товарів на певний період.

Ліцензування передбачає надання імпортеру або експортеру уповноваженим державним органом спеціального дозволу (ліцензії) на вивіз або ввіз певного товару протягом встановленого строку.

«Добровільні» обмеження експорту – це кількісне обмеження експорту, яке базується на задоволенні одного з партнерів добровільно обмежувати чи не збільшувати обсяг експорту товару на певний період в обмежених угодами розмірах.

Серед нетарифних методів регулювання важливу роль відіграють приховані методи, які можна назвати методами прихованого протекціонізму.

Основними з них є:

державні закупівлі;

внутрішні податки та збори;

технічні бар'єри;

вимоги про вміст місцевих компонентів.

Політика в рамках державних закупівель – це прихований метод торгової політики, згідно з яким від державних органів та підприємств потребується купувати певні товари лише в національних фірмах, якщо навіть вони дорожче за імпортні.

Внутрішні податки і збори – це методи, спрямовані на підвищення внутрішньої ціни імпортного товару, а значить, і зниження його конкурентоздатності на внутрішньому ринку. Вони можуть бути прямими (податок на додану вартість, акцизний податок тощо) і непрямими (збір для реєстрації, митне оформлення й т.п.).

Технічні бар'єри – це введення таких національних, адміністраційних, технічних та інших норм і правил, які не перешкоджають ввезенню товарів з-за кордону. Наприклад, вимоги про дотримання національних стандартів, спеціальна упаковка та маркування і т.п.

Вимоги про вміст місцевих компонентів – законодавчо встановлена частка кінцевого продукту, який має вироблятися національними виробниками для продажу на внутрішньому ринку.

Розглянуті вище методи призначені більшою мірою для обмеження імпорту. Для стимулювання експорту використовуються фінансові методи торговельної політики, найбільш істотними з яких є:

субсидії;

експортне кредитування;

демпінг.

Субсидії – це грошові виплати, спрямовані на підтримку національних товаровиробників.

Експертне кредитування – це метод, який передбачає фінансове стимулювання державного розвитку експорту національними виробниками. Вони можуть здійснюватися у формах:

кредитів національним експортерам від державних банків під ставку відсотка, нижче ринкової;

державних кредитів іноземним імпортерам за умови дотримання ними зобов'язань купувати товари лише у фірм країни;

страхування комерційних і політичних ризиків національних експортерів.

Одним з методів субсидування експорту є демпінг – вивезення товарів за цінами, нижче, ніж на внутрішньому і світовому ринках, за рахунок державних субсидій експортерам або за рахунок зацікавлених фірм.

Одним з нетарифних засобів регулювання міжнародної торгівлі є правові інструменти, які детально вивчаються міжнародним правом, але тісно пов'язані з міжнародною економікою. Найважливішими з них є торгові угоди і правові режими.

Тарифні угоди укладаються між урядами країн в основному на 5-10 років і ратифікуються парламентом. За рішенням сторін вони можуть переглядатися і продовжуватися.

З правових режимів найбільш часто використовуються режим найбільшого сприяння і національний режим. Особливості першого з них розглянуті раніше. Національний режим – це режим економічних відносин між державами, за яким кожна зі сторін встановлює для іноземних фізичних та юридичних осіб такий самий режим, як і для своїх.

7. Принципи і система міжнародного регулювання обміну товарами і послугами

Найважливіше значення в регулюванні торгово-економічних відносин країн світової співдружності мала Генеральна угода про тарифи й торгівлю (ГАТТ).

ГАТТ укладено в 1947 р. і її учасниками були більшість держав світу (станом на 1996 р. – близько 130 країн). Це міжнародна організація, яка діяла на базі міжнародної багатосторонньої угоди, яка регулювала режим взаємної торгівлі і торгову політику країн-членів. Штаб-квартира організації перебувала в Женеві. ГАТТ була однією з найбільших міжнародних економічних організацій, сфера діяльності якої охоплювала 94% обсягу світової торгівлі.

З 1996 р. ГАТТ замінила Світова організація торгівлі (СОТ). СОТ призвана регулювати торгово-політичні відносини учасників Організації на основі пакета Угод Уругвайського раунду багатосторонніх торгових переговорів (1986-1994 рр.). Ці документи є правовим базисом з тимчасової міжнародної торгівлі.

Угода про заснування СОТ передбачає створення постійно діючого форуму країн-членів для врегулювання проблем, які впливають на їх багатосторонні торговельні відносини, і контролю за реалізацією угод і домовленостей Уругвайського раунду. СОТ функціонує багато в чому так само, як і ГАТТ, але при цьому здійснює контроль за більш ширшим спектром торговельних угод (включаючи торгівлю послугами і питання торговельних аспектів прав інтелектуальної власності) і має набагато більші повноваження у зв'язку з удосконалюванням процедур прийняття рішень і їх виконання членами організації. Невід'ємною частиною СОТ є унікальний механізм вирішення торгових суперечок.

Найважливішими функціями СОТ є:

- контроль за виконанням угод і домовленостей Пакета документів Уругвайського раунду;

- проведення багатосторонніх торгових переговорів між зацікавленими країнами-членами;

- розв’язання торгових суперечок;

- моніторинг національної торгової політики країн-членів;

- технічне сприяння державам, що розвиваються в рамках компетенції СОТ;

- співпраця з міжнародними спеціалізованими організаціями.  Основоположними принципами і правилами  ГАТТ / СОТ є:

- взаємне надання режиму найбільшого сприяння (РНС) у торгівлі;

- взаємне надання національного режиму (НР) товарам і послугам іноземного походження;

- регулювання торгівлі переважно тарифними методами;

- відмова від використання кількісних і інших обмежень;

- транспарентність торгової політики;

- розв’язання торгових суперечок шляхом консультацій і переговорів й ін.

 1.  Зовнішня торгівля України

За 2013р. експорт товарів склав 63312 млн.дол. США, імпорт – 76964 млн.дол. Порівняно з 2012р. експорт склав 92%, імпорт – 90,9%. Від’ємне сальдо становило 13652 млн.дол. (за 2012р. також від’ємне – 15848,3 млн.дол.).

На формування негативного сальдо вплинули окремі товарні групи: палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки (–18361,3 млн.дол.), засоби наземного транспорту, крім залізничного (–5068,4 млн.дол.), механічні машини (–3068,6 млн.дол.), пластмаси, полімерні матеріали (–2952,2 млн.дол.), фармацевтична продукція (–2848,4 млн.дол.), електричні машини (–2426,4 млн.дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,82 (за 2012р. – 0,81).

Зовнішньоторговельні  операції проводились з партнерами із 229 країн світу.

Обсяг експорту товарів до країн СНД становив 34,8% від загального обсягу експорту, Європи – 27%, у т.ч. до країн Європейського Союзу – 26,5%, Азії – 26,6%, Африки – 8,1%, Америки – 3,4%, Австралії і Океанії – 0,1%.

Найсуттєвіші експортні поставки здійснювались до Російської Федерації – 23,8% від загального обсягу експорту (механічні машини, чорні метали, залізничні локомотиви), Туреччини – 6% (чорні метали, добрива, жири та олії тваринного або рослинного походження), Китаю (руди, шлак і зола, жири та олії тваринного або рослинного походження, механічні машини) та Єгипту (чорні метали, зернові культури, жири та олії тваринного або рослинного походження) – по 4,3%, Польщі – 4% (чорні метали, руди, шлак і зола, електричні машини), Італії – 3,7% (чорні метали, зернові культури, насіння і плоди олійних рослин), Казахстану – 3,3% (вироби з чорних металів, залізничні локомотиви, механічні машини).

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до Китаю на 53,4% та Туреччини – на 3,3%. Одночасно скоротився до Російської Федерації  на 14,6%, Казахстану – на 13,8%, Єгипту – на 6,1%, Італії – на 4,9%, Польщі – на 1,1%.

 

Основу товарної структури українського експорту складали чорні метали та вироби з них – 26,7% від загального обсягу експорту (зменшення обсягів на 7% проти 2012р.). Продукти рослинного походження становили 14% (зменшення на 3,7%), мінеральні продукти – 11,8% (зменшення на 2%), механічні та електричні машини – 11% (зменшення на 0,7%), продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості – 6,8% (зменшення на 14,5%), готові харчові продукти  – 5,6% (збільшення на 1,8%), жири та олії тваринного або рослинного походження – 5,5% (зменшення на 16,7%), засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби – 5,3% (зменшення на 43,9%).

У загальному обсязі експорту товарів у порівнянні з відповідним періодом попереднього року збільшилась частка чорних металів з 22,3% до 22,6%, руд, шлаку і золи – з 4,8% до 6,2%, механічних машин – з 5,5% до 6,1%, електричних машин – з 4,7% до 4,9%, насіння і плодів олійних рослин – з 2,5% до 3,2%, продуктів неорганічної хімії – з 2,5% до 2,8%. Зменшилась натомість частка жирів та олій тваринного або рослинного походження з 6,1% до 5,5%, палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки з 5,3% до 4,5%, залізничних локомотивів з 6% до 3,9%.

У звітному періоді збільшився експорт окремих товарів: залізничних локомотивів, локомотивних тендерів – на 69,2% (Російська Федерація, Азербайджан, Латвія), м’яса та їстівних субпродуктів свійської птиці на 59,8% (Російська Федерація, Ірак, Казахстан), вугілля кам’яного – на 20,9% (Туреччина, Словаччина, Болгарія), руд та концентратів залізних – на 19,4% (Китай, Чехія, Польща), сигарет, цигарок з вмістом тютюну – на 12,4% (Грузія, Азербайджан, Молдова), лісоматеріалів необроблених – на 11,7% (Китай, Туреччина, Румунія), чавуну переробного – на 7,6% (Італія, Туреччина, США), лісоматеріалів оброблених – на 6,5% (Туреччина, Італія, Угорщина), лікарських засобів – на 4,2% (Узбекистан, Російська Федерація, Білорусь), хлібобулочних, борошняних кондитерських виробів – на 4% (Російська Федерація, Казахстан, Азербайджан), сирів – на 1,1% (Російська Федерація, Казахстан, Молдова).

За видами економічної діяльності найбільші експортні поставки здійснювали підприємства, основним видом діяльності яких є металургійне виробництво – 25,7% від загального обсягу експорту (зменшення проти 2012р. на 6,9%), оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі – 20% (зменшення на 15,2%), виробництво харчових продуктів, напоїв – 5,6% (збільшення на 9,8%), добування металевих руд (збільшення на 18,6%) та виробництво інших транспортних засобів (зменшення на 27,3%) – по 5,5%, хімічне виробництво – 4,7% (зменшення на 26,2%), виробництво машин та устаткування – 3,8% (зменшення на 6,6%) та сільського господарства, мисливства та пов’язаних з ними послуг – 3,6% (зменшення на 2,1%).

Імпорт з Європи становив 37,1% від загального обсягу імпорту, у т.ч. з країн Європейського Союзу 35,1%, з країн СНД 36,3%, Азії 19,8%, Америки – 5,6%, Африки – 1%, Австралії і Океанії – 0,1%.

Найбільші надходження здійснювались з Російської Федерації 30,2% (палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки, механічні машини, чорні метали), Китаю 10,3% (електричні та механічні машини, взуття), Німеччини 8,8% (механічні машини, засоби наземного транспорту, крім залізничного, фармацевтична продукція), Польщі – 5,3% (палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки, пластмаси, полімерні матеріали, електричні машини), Білорусі – 4,7% (палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки, засоби наземного транспорту, крім залізничного, добрива), США – 3,6% (засоби наземного транспорту, крім залізничного, палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки, механічні машини) та Італії – 2,7% (механічні машини, фармацевтична продукція, пластмаси, полімерні матеріали).

Імпорт товарів, серед найбільших країн-партнерів, збільшився з Польщі на 14,1%, Китаю – залишився на рівні 2012р. Зменшились поставки з Білорусі на 28,9%, Російської Федерації – на 15,3%, Італії – на 6,6%, США – на 5% та Німеччини – на 0,5%.

Мінеральні продукти складали 29,1% обсягу імпорту товарів (зменшення обсягів на 18,8%). На поставки механічних та електричних машин припадало  16,2% (зменшення на 5,4%), продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості – 11% (зменшення на 1,8%), засобів наземного транспорту, літальних апаратів, плавучих засобів – 7,7% (зменшення на 26,8%), недорогоцінних металів та виробів з них – 6,5% (зменшення на 4,5%), в тому числі чорних металів та виробів з них – 4,5% (зменшення на 4,1%), полімерних матеріалів, пластмас та виробів з них – 6% (збільшення на 2,8%), готових харчових продуктів – 4,2% (збільшення на 8,5%), продуктів рослинного походження – 3,5% (збільшення на 9,9%), текстильних матеріалів та текстильних виробів – 3,2% (зменшення на 5%) від загальної вартості імпорту.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилась частка механічних машин з 8,5% до 9%, електричних машин – з 7% до 7,2%, пластмас, полімерних матеріалів – з 4% до 4,6%. Зменшилась частка палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки з 30,9% до 27,6%.

У звітному періоді спостерігалося збільшення імпорту окремих товарів: коксу і напівкоксу із кам’яного вугілля на 30,4% (Польща, Російська Федерація, Казахстан), добрив мінеральних або хімічних, азотних – на 29,8% (Російська Федерація, Польща, Узбекистан), риби свіжої, охолодженої або мороженої – на 26% (Норвеґія, Ісландія, США), кукурудзи – на 24,9% (Франція, Угорщина, Румунія), насіння соняшнику – на 18,1% (США, Туреччина, Франція), шин та покришок пневматичних гумових нових для легкових автомобілів – на 6,5% (Російська Федерація, Корея, Японія), машин сільськогосподарських, садових або лісогосподарських для підготовки або оброблення ґрунту – на 5% (США, Німеччина, Франція), добрив мінеральних або хімічних із вмістом двох чи трьох поживних елементів – на 3,4% (Російська Федерація, Білорусь, Фінляндія).

Найбільші імпортні поставки здійснювали підприємства, основним видом діяльності яких є оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі – 31% від загального обсягу імпорту (зменшення на 6,2%), діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу, надання послуг підприємцям – 16,6% (збільшення у 2,5 раза), торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт – 7% (зменшення на 16,1%), металургійне виробництво – 4,3% (зменшення на 17,6%) і виробництво харчових продуктів, напоїв – 3% (зменшення на 3%).

Найактивніше здійснювали експортно-імпортні операції підприємства м.Києва, Донецької, Дніпропетровської, Київської, Запорізької, Луганської  та Одеської областей.

За січень-серпень 2014р. експорт товарів склав 37679,4 млн.дол. США, імпорт – 36513,6 млн.дол. Порівняно з січнем-серпнем 2013р. експорт скоротився на 6,8%, імпорт – на 23,5%. Позитивне сальдо становило 1165,8 млн.дол. (за 8 місяців 2013р. від’ємне – 7323,9 млн.дол.).

На формування позитивного сальдо вплинули окремі товарні групи: чорні метали (8684,5 млн.дол.), зернові культури (3637 млн.дол.), жири та олії тваринного або рослинного походження (2448,4 млн.дол.), руди, шлак і зола (1993,8 млн.дол.), деревина і вироби з деревини (670,1 млн.дол.), продукти неорганічної хімії (664,9 млн.дол.), вироби з чорних металів (660,6 млн.дол.), залишки і відходи харчової промисловості (604,8 млн.дол.), залізничні локомотиви (572 млн.дол.) та насiння і плоди олійних рослин (519,8 млн.дол.).

Порівняно з січнем-серпнем 2013р. експорт товарів зменшився на 2736 млн.дол. На це вплинуло зниження поставок вагонів залізничних або трамвайних на 879,6 млн.дол. (на 82%), добрив мінеральних або хімічних, азотних – на 474,9 млн.дол. (на 50,3%), труб з ливарного чавуну та чорних металів – на 382,1 млн.дол. (на 32,8%), прокату чорних металів – на 335 млн.дол. (на 6,8%), коксу і напівкоксу із кам’яного вугілля – на 130,9 млн.дол. (на 43,2%) та сирів – на 114,4 млн.дол. (на 50,5%).

Імпорт товарів порівняно з 8 місяцями 2013р. зменшився на 11225,7 млн.дол. Скоротилися поставки газу природного на 2155,4 млн.дол. (на 34%), автомобілів легкових – на 1334,5 млн.дол. (на 60,4%), прокату чорних металів – на 584,5 млн.дол. (на 47,7%), вугілля кам'яного, брикетів – на 203,3 млн.дол. (на 16,1%), добрив мінеральних або хімічних з вмістом двох чи трьох поживних елементів – на 155,1 млн.дол. (на 37,1%), ліків – на 119,5 млн.дол. (на 7,7%).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 1,03 (за січень-серпень 2013р. – 0,85).

Зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами із 212 країн світу.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 12160,8 млн.дол. або 32,3% від загального обсягу експорту та збільшився проти січня-серпня 2013р. на 1517,8 млн.дол. – на 14,3% (за січень-серпень 2013р. обсяг експорту становив – 10643 млн.дол. – 26,3%). Зокрема зріс обсяг поставок жирів та олії тваринного або рослинного походження на 54%, палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки – на 39,9%, залишків і відходів харчової промисловості – на 30,5%, зернових культур – на 29,5%, деревини і виробів з деревини – на 28,2%, механічних машин – на 25,8%, електричних машин – на 10,9% та чорних металів – на 9,4%.

Найсуттєвіші експортні поставки серед країн ЄС здійснювались до Польщі 5% від загального обсягу експорту (чорні метали, руди, шлак і зола, електричні машини), Італії – 4,7% (чорні метали, зернові культури, жири та олії тваринного або рослинного походження), Німеччини (електричні машини, одяг та додаткові речі до одягу, текстильні, механічні машини) та Угорщини (електричні машини, чорні метали, палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки) – по 2,9%; до інших країн: Росії – 19,7% (механічні машини, чорні метали, продукти неорганічної хімії), Туреччини – 6,5% (чорні метали, добрива, палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки), Єгипту – 4,9% (чорні метали, зернові культури, жири та олії тваринного або рослинного походження), Китаю – 4,7% (руди, шлак і зола, жири та олії тваринного або рослинного походження, зернові культури), Індії – 3,4% (жири та олії тваринного або рослинного походження, чорні метали, палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки) та Білорусі – 3% (чорні метали, палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки, залишки і відходи харчової промисловості).

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до Єгипту на 29,7%, Польщі – на 18,5%, Італії – на 14,6%, Німеччини – на 5,3% та Угорщини – на 3%. Одночасно скоротився до Росії на 25,5%, Білорусі – на 14,3%, Туреччини – на 2,5%, Китаю – на 1%.

Основу товарної структури українського експорту складали недорогоцінні метали та вироби з них – 29,8% (менше на 5,4% проти              січня-серпня 2013р.), у тому числі чорні метали – 25,4% (менше на 0,5%). Продукти рослинного походження становили 13,4% (більше на 9,2%), у т.ч. зернові культури – 10,5% (більше на 21,4%), мінеральні продукти – 12,3% (менше на 0,5%), у т.ч. руди, шлак і зола – 6,6% (менше на 0,4%) та палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки – 4,6% (більше на 0,8%), механічні та електричні машини – 10,6% (менше на 8,6%), жири та олії тваринного або рослинного походження – 7% (більше на 13,3%), продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості – 5,9% (менше на 27,9%), готові харчові продукти – 5,8% (менше на 3%), засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби – 3,1% (менше на 49,8%).

У звітному періоді збільшився експорт наступних товарів: пшениці – на 77,8% (Єгипет, Йорданія, Туніс), нафти або нафтопродуктів – на 39,2% (Кіпр, Вірґінські Острови (Брит.), Панама), феросплавів – на 36,9% (Туреччина, Росія, Нідерланди), ячменю – на 27,8% (Саудівська Аравія,  Туреччина, Китай), чавуну переробного – на 25% (Італія, США, Туреччина), олії соняшникової – на 12,7% (Індія, Китай, Нідерланди), вугілля кам’яного, брикетів – на 6,4% (Туреччина, Росія, Болгарія) та кукурудзи – на 3,9% (Іспанія, Нідерланди, Єгипет).

Імпорт товарів з країн Європейського Союзу становив 13442,9 млн.дол. або 36,8% від загального обсягу та зменшився проти січня-серпня 2013р. на 3514,6 млн.дол. – на 20,7% (за 8 місяців 2013р. обсяги імпорту становили відповідно 16957,5 млн.дол. та 35,5%). Скоротились поставки засобів наземного транспорту, крім залізничного на 58,1%, паперу та картону – на 32,4%, механічних машин – на 29%, різноманітної хімічної продукції – на 18,4%, пластмас, полімерних матеріалів – на 17,7%, електричних машин – на 17%, фармацевтичної продукції – на 12,3%.

Найбільші надходження серед країн ЄС здійснювались з Німеччини 8,9% від загального обсягу імпорту (механічні машини, засоби наземного транспорту, крім залізничного, палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки), Польщі – 5,4% (палива мінеральні, нафта та продукти її перегонки, електричні машини, пластмаси, полімерні матеріали), Італії – 2,9% (механічні машини, фармацевтична продукція, пластмаси, полімерні матеріали), Франції – 2,4% (різноманітна хімічна продукція, фармацевтична продукція, механічні машини); серед інших країн: з Росії – 26,7% (палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки, механічні та електричні машини), Китаю – 9,5% (електричні та механічні машини, пластмаси, полімерні матеріали), Білорусі – 7,4% (палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки, механічні машини, добрива) та США – 3,7% (механічні машини, засоби наземного транспорту, крім залізничного, палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки).

Проти відповідного періоду попереднього року імпорт товарів збільшився тільки з Білорусі на 10,8%, з решти найбільших країн-партнерів зменшився: з Китаю на 31,9%, Росії на 27,8%, США – на 27,4%, Німеччини на 26,4%, Франції на 26%, Польщі на 22,6% та Італії на 20,7%.

Мінеральні продукти складали 29,5% обсягу імпорту товарів (менше обсягу січня-серпня 2013р. на 15,9%), у тому числі палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки – 27,7% (менше на 16,5%). На поставки механічних та електричних машин припадало 15,7% (менше на 24,8%), у т.ч. механічних – 9,2% (менше на 24,4%) та електричних – 6,5% (менше на 25,3%), продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості – 12,5% (менше на 14%), у т.ч. фармацевтичної продукції – 4,6% (менше на 10,7%), полімерних матеріалів, пластмас та виробів з них – 6,6% (менше на 20,1%), у т.ч. пластмас, полімерних матеріалів – 5,4% (менше на 17%), недорогоцінних металів та виробів з них – 6,1% (менше на 33,1%), у т.ч. чорних металів та виробів з них – 3,9% (менше на 38,3%), засобів наземного транспорту, літальних апаратів, плавучих засобів – 5,2% (менше на 54,8%), у т.ч. засобів наземного транспорту, крім залізничного – 4,8% (менше на 55,6%), готових харчових продуктів – 4,7% (менше на 10,2%), продуктів рослинного походження – 4% (менше на 17,9%), текстильних матеріалів та текстильних виробів – 3,3% (менше на 22,3%) від обсягу вартості імпорту.

Збільшились за січень-серпень 2014р. надходження руд та концентратів марганцевих на 46,5% (Гана, Південна Африка, Австралія), кукурудзи – на 29,7% (Румунія, Угорщина, Франція), руд та концентратів залізних – на 16,1% (Росія, Канада, Велика Британія), нафти або нафтопродуктів – на 9,9% (Білорусь, Росія, Литва).

Індекс цін зовнішньої торгівлі товарами (серпень 2014р. до серпня 2013р.) в експорті склав 94%, в імпорті – 103,5%.

В Україну за 8 місяців 2014р. надійшло іноземної давальницької сировини на 2125 млн.дол. (менше на 3,2% порівняно з січнем-серпнем 2013р.). Найбільші поставки здійснювались з Німеччини, Росії та Польщі. Експорт готової продукції з імпортної давальницької сировини становив 2985 млн.дол. (менше на 10,2%).

Експорт давальницької сировини становив 35 млн.дол. (на 43,1% менше обсягу 8 місяців 2013р.). У той же час до України імпортовано готової продукції, виготовленої з давальницької сировини, на 81,6 млн.дол. (більше на 4,8%). Найбільші поставки здійснювались з Швейцарії, Німеччини та Польщі.

Імпорт гуманітарної допомоги становив 54,8 млн.дол. (більше на 77,8% порівняно з січнем-серпнем 2013р.). Найбільші поставки здійснювались з Швейцарії, Німеччини, Ізраїлю та Данії. Серед гуманітарної допомоги надходження фармацевтичної продукції складали 36,5 млн.дол. (66,5%), приладів та апаратів оптичних, фотографічних – 3,5 млн.дол. (6,4%), різних харчових продуктів – 3,2 млн.дол. (5,8%).  


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

22187. ОБРАБОТКА ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК 310 KB
  Групповая экспертная оценка объектов при непосредственном оценивании. В зависимости от целей экспертного оценивания и метода учета экспертных оценок возникают следующие основные задачи: построение обобщенной оценки понятий и объектов на основе индивидуальных оценок экспертов; построение обобщенной оценки на основе парного сравнения объектов каждым из экспертов; определение относительных весов взаимосвязи объектов; определение зависимостей между ранжировками; определение согласованности мнений экспертов; оценка надежности обработки...