73230

МЕНЕДЖМЕНТ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Книга

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Для проведення маркетингових досліджень керівництвом підприємства прийнято рішення про проведення діагностичних опитувань (інтерв’ю) потенційних споживачів продукції. Аналіз вибірки зі 100 перехожих дозволив отримати дані щодо кількості перехожих, що з’являлись з відповідним інтервалом, кількості перехожих, що дали згоду на участь у опитуванні, та тривалості проведення одного інтерв’ю

Украинкский

2014-12-10

1.04 MB

0 чел.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ

                      КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПО ФУНКЦІОНУВАННЮ ОПЕРАЦІЙНОЇ

СИСТЕМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Методичні вказівки з виконання

курсової роботи в межах курсу

«МЕНЕДЖМЕНТ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей

напрямку підготовки 8.010101 «Професійна освіта»

Харків

2012


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПО ФУНКЦІОНУВАННЮ ОПЕРАЦІЙНОЇ

СИСТЕМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Методичні вказівки з виконання

курсової роботи в межах курсу

«МЕНЕДЖМЕНТ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей

напрямку підготовки 8.010101 «Професійна освіта»

Затверджено

методичною Радою

Української інженерно -

педагогічної академії

протокол № 2 

від 27 вересня 2012 р.

Харків 2012 р.


УДК 65.012.32 (075.5)

Прийняття рішень по функціонуванню операційної системи на підприємстві. Методичні вказівки з виконання курсової роботи в межах курсу «Менеджмент професійної діяльності» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей напрямку підготовки 8.010101 «Професійна освіта»  / Упоряд. Гусаров О.О., Дуднєва Ю.Е., Лукінов О.В. – Харків: УІПА, 2012. – 30 с.

Пропонований навчальний матеріал підготовлений для використовування під час написання курсової роботи студентами денної та заочної форм навчання в межах курсу «Менеджмент професійної діяльності» з метою засвоєння методів прийняття рішень та реалізації загальних управлінських функцій.

Рецензент: к.е.н., доц. Кірян О.І.

© О.О.Гусаров,

   Ю.Е.Дуднєва,

   О.В.Лукінов, 2012

© УІПА

ЗМІСТ

Стор.

1. Мета і задачі курсової роботи

5

2. Організація курсового проектування

5

3. Зміст курсової роботи

5

4. Методичні вказівки з виконання курсової роботи

6

4.1. Вказівки з виконання розділу «Вступ»

6

4.2. Вказівки з виконання управлінських ситуацій

6

Управлінська ситуація 1

6

Управлінська ситуація 2

8

Управлінська ситуація 3

9

Управлінська ситуація 4

10

Управлінська ситуація 5

12

Управлінська ситуація 6

12

Управлінська ситуація 7

13

Управлінська ситуація 8

14

Управлінська ситуація 9

14

Управлінська ситуація 10

14

4.3. Вказівки з виконання розділу «Висновки»

15

4.4. Вказівки з оформлення курсової роботи

15

Рекомендована література

15

Додаток 1

16

Додаток 2

17

Додаток 3

21

Додаток 4

22

Додаток 5

23

Додаток 6

25

Додаток 7

26

Додаток 8

27

Додаток 9

28

Додаток 10

29

Додаток 11

35

Додаток 12

36


1. Мета і задачі курсової роботи

Курсова робота з теми «Прийняття рішень по функціонуванню операційної системи на підприємстві» має метою закріплення теоретичних знань студентів по дисципліні «Менеджмент професійної діяльності».

Для цього при виконанні курсової роботи розв’язуються задачі практичного використання принципів процесного, системного, ситуаційного підходів до управління, реалізації загальних управлінських функцій: планування, організації, мотивації і контролю.

Базою для розв’язання задач виступають різноманітні моделі і методи прийняття рішень: прогнозування, сіткове моделювання, багатоваріантність розрахунків, теорія ймовірностей і математична статистика, імітаційне моделювання та інші.

2. Організація ВИКОНАННЯ курсовоЇ РОБОТИ

Курсова робота виконується після вивчення переліку загальних управлінських функцій, їх взаємозв’язку, питань прийняття рішень в менеджменті, моделей і методів прийняття рішень.

В процесі виконання курсової роботи керівником проектування здійснюються індивідуальні і групові консультації. По курсовій роботі передбачений диференційований залік.

Курсова робота виконується студентом на базі особового варіанту вихідних даних. Номера варіантів вихідних даних розподіляються керівником курсової роботи.

3. Зміст курсової роботи

Курсова робота містить наступні розділи:

Вступ.

Розв’язання управлінських ситуацій.

Висновки.

Матеріали з розділів подаються в формі розрахунково-пояснювальної записки обсягом 20 – 25 сторінок.

Роботі передує реферат з ключовими словами державною та англійською мовами (стислий зміст роботи загальним обсягом не більше 200 слів). Приклад наведений в Додатку 11.


4. Методичні вказівки З виконаннЯ курсової роботи

4.1. Вказівки з виконання розділу «Вступ»

У вступі студенти мають дати розгорнуту характеристику загальним перевагам практичного використання моделей і методів прийняття управлінських рішень, склад яких приведений у Додатку 1.

Також треба привести більш поширений опис одного з цих методів або моделей, відповідно до індивідуального варіанту з Додатку 1.

4.2. Вказівки з виконання управлінських ситуацій

Управлінська ситуація 1.

Мета: формування варіанту вихідних даних для прийняття управлінських рішень.

У Додатку 2 наведено перелік варіантів сітьового графіка виконання комплексу заходів, що далі будемо називати замовленням. Кожне з ребер сітьового графіка є відображенням одної з робіт (заходів, деталей, комплектів), а вузли сітки – моменти початку і закінчення відповідної роботи. Виконання робіт можливо починати, коли вже виконані всі роботи, що є вхідними до моменту її початку. По кожній роботі приведені біля відповідного ребра сітки час виконання, обсяг використаного ресурсу робочої сили. Час виконання задається в добах, обсяг ресурсу в людино-годинах.

Необхідно прийняти рішення про ступінь вагомості для підприємства виконання кожного з замовлень на базі розрахунку величини сумарного пріоритету за формулою:

,

де  – величини часткових пріоритетів;

, i =

Часткові пріоритети розраховуються за наступними формулами:

;

;

;

;

;

;

,

де  – час виконання замовлення в добах, що розраховується як сума часів виконання робіт, що відповідають критичної путі;

 – число робіт, що входять до замовлення;

 – загальний обсяг ресурсу в людино-годинах, що потрібен для виконання всього замовлення, і є сумою обсягів ресурсів всіх складових для замовлення робіт;

– час в добах, що залишився до передачі замовлення замовнику (директивний час виконання замовлення).

Розрахунки необхідно провести для 4-х замовлень, які вказані у таблиці вихідних даних (стовпець 2 Додатку 2) з урахуванням 5-ти пріоритетних правил (стовпець 3 додатку 2)  і вагових коефіцієнтів (стовпець 4 Додатку 2).

У стовпці 6 Додатку 2 вказані варіанти моментів часу (в номерах діб даного місяця) виконання підготовчих робіт підрозділами підприємства, необхідних для виконання замовлення:

Т1 – час виконання робіт підрозділами технічної підготовки;

Т2 – час виконання робіт підрозділом матеріально-технічного забезпечення;

Т3 – час виконання робіт кадровим підрозділом;

Т4 – час виконання робіт фінансовим підрозділом.

Варіанти часів виконання робіт підрозділами підприємства про підготовці виконання замовлення

 1.  T1=5,    T2=13,   T3=15,   T4=5
 2.  T1=10,   T2=15,   T3=3,   T4=6
 3.  T1=2,    T2=7,   T3=15,   T4=7
 4.  T1=15,   T2=8,   T3=7,   T4=6
 5.  T1=7,    T2=15,   T3=6,   T4=5

На базі індивідуально завданого замовлення (стовпець 5 Додатку 2) і переліку часів (стовпець 6 Додатку 2) треба прийняти рішення о можливості виконання замовлення в директивний час (як і вище DIR =30, тобто замовлення повинне бути виконано до останньої доби місяця). Рішення має бути прийнятим на базі співвідношення раннього часу початку виконання замовлення , і пізнього часу виконання замовлення ТR, що обчислюються за формулами:

ТР=DIR-dz;

TR=max Ti,

i=

dz – час виконання замовлення, обчислюваний, як і в ситуації 1.

Якщо виконується співвідношення TR>TP, то сформулюйте рекомендації відповідним підрозділам підприємства, з вини котрих може бути зірвано директивний час завершення замовлення, з координації часів виконання робіт, з метою своєчасного виконання замовлення.

Управлінська ситуація 2.

Мета: визначення витрат часу на проведення діагностичного обстеження шляхом імітаційного моделювання.

Для проведення маркетингових досліджень керівництвом підприємства прийнято рішення про проведення діагностичних опитувань (інтерв’ю) потенційних споживачів продукції. Аналіз вибірки зі 100 перехожих дозволив отримати дані щодо кількості перехожих, що з’являлись з відповідним інтервалом, кількості перехожих, що дали згоду на участь у опитуванні, та тривалості проведення одного інтерв’ю  (вихідні дані наведені у Додатку 3).

Необхідно визначити час необхідний для отримання 15 інтерв’ю. Для побудови моделі появлення використати випадкові числа, починаючи з А числа включно; моделі згоди з В числа включно; моделі тривалості  з С числа включно (дивись Додаток 2). Для побудови моделі отримання інтерв'ю використовувати ряд випадкових чисел, рівномірно розподілених в інтервалі від 0 до 99.

№ з/п

Випадкове число

№ з/п

Випадкове число

№ з/п

Випадкове число

1

82

16

91

31

65

2

90

17

23

32

61

3

69

18

58

33

34

4

99

19

27

34

86

5

71

20

59

35

17

6

28

21

99

36

45

7

62

22

42

37

41

8

79

23

44

38

32

9

35

24

85

39

23

10

89

25

98

40

98

11

88

26

21

41

89

12

94

27

20

42

36

13

98

28

82

43

49

14

55

29

41

44

70

15

18

30

16

45

77

Управлінська ситуація 3.

Мета: прийняття рішення про оптимальний обсяг запасів промислового підприємства.

Для проведення поточного ремонту устаткування на промисловому підприємстві потрібно Y ремонтних комплектів. Проведення ремонту устаткування відбувається рівномірно на протязі року.

Ціна закупки одного ремкомплекту  грн.

Витрати на розміщення одного замовлення дорівнюють .

Час поставки замовлення – 12 робочих днів.

Витрати на зберігання дорівнюють 8% вартості ремкомплекту.

Підприємство працює 300 днів на рік.

Постачальник надає знижки на ціни закупок, що залежать від обсягу замовлення:

Розмір замовлення

Знижка, %

Ціна за комплект

0-199

0

200-299

V1

300-399

V2

400-499

V3

500 і більше

V4

На підставі аналізу всієї інформації треба прийняти рішення про вибір такого варіанту замовлень з наведених вище, що забезпечує мінімальну загальну вартість запасів, а також рішення про доцільність використання підприємством знижок, що надає постачальник.

Вихідні дані наведені у Додатку 4.

Виконання завдання потребує ознайомлення з методами і моделями управління запасами.

Перш  за все слід визначитися, яку модель управління запасами доцільно використати в даному випадку.

З цією метою необхідно обов’язково  урахувати  наступні чинники:

- характер попиту на готову продукцію;

- особливості споживання запасів підприємством;

- обов’язковість постійної наявності запасів на підприємстві;

- регламентація часу та обсягів поставки ресурсу.

Обравши конкретну модель управління запасами, слід проводити розрахунки дотримуючись наступного алгоритму:

1. Визначається економічний розмір замовлення.

2. Розраховується мінімальне значення загальної вартості замовлення з урахуванням середньої кількості продукції, що перебуває у запасі на протязі циклу.

3. Знаходиться загальна вартість продукції, яка закупається.

4. Здійснюється розрахунок інтервалу повторного замовлення та рівню повторного замовлення.

5. Виходячи з мінімальної загальної вартості замовлення, визначається доцільність використання підприємством знижок, що пропонуються постачальником.

Управлінська ситуація 4.

Мета: прийняття рішення щодо вибору варіанту виробничої програми у відповідності з наступними вихідними даними.

Підприємство випускає товар А. Відповідно до виробничих потужностей підприємство може виробити Х1, Х2, Х3, Х4 або Х5 одиниць товару за період. Маркетинговий аналіз ринкового середовища, зокрема, потреб споживачів, визначив можливість продажу протягом періоду У1, У2, У3 або У4 одиниць товару. 

Ціна однієї одиниці товару складає Ц грн., витрати на виробництво одиниці товару - В грн. Нереалізована продукція зберігається на складі. Оренда складу складає С грн. в розрахунку на 100 одиниць товару за період. Податки та інші додаткові витрати не враховуються.

Імовірність реалізації У1, У2, У3 або У4 одиниць товару відділом маркетингу підприємства оцінена як Р1, Р2, Р3 та Р4 відповідно.

Необхідно із застосуванням теорії статистичних ігор визначити, скільки одиниць товару А доцільно виробляти підприємству.

Вихідні дані наведені у Додатку 5 індивідуального завдання.

Для прийняття управлінського рішення щодо обсягу виробництва товару А необхідно скласти матрицю виграшів, елементами якої буде значення прибутку (збитку) при різних обсягах виробництва товару та всіх варіантах попиту.  

Для вибору оптимальної стратегії поведінки виробника товару А доцільно використати критерії Байєса, Вальда, Севіджа та Гурвіца (коефіцієнт песимізмуобирається студентом самостійно у діапазоні від 0 до 1).

Ризиком при стратегії  в умовах  називається різниця між виграшем, який міг би бути отриманий в оптимальному випадку, і виграшем, який буде отриманий насправді:

,                                                                                             

де  (максимальне значення в стовпці j), тобто виграш виробника А в оптимальному варіанті.

Критерій Байеса-Лапласа. Цей критерій ґрунтується на припущенні, що відомі ймовірності станів природи:

,                                                                        

Оптимальною вибирається та стратегія гравця А, для якої середнє значення чи математичне очікування виграшу перетворюється на максимум:

                     

                                                         

2) Максимінний критерій Вальда. Оптимальною вибирається та зі стратегій гравця А, за якої мінімальний виграш є максимальним:

  .                                                                            

Мінімаксний критерій Севіджа. Відповідно до цього критерію рекомендується вибирати ту стратегію, за якої величина ризику набуває найменшого значення в найбільш несприятливій ситуації:

.                                                                      

Критерій песимізму-оптимізму Гурвіца. Цей критерій рекомендує в умовах невизначеності не керуватися ні крайнім песимізмом, ні крайнім оптимізмом, а брати щось середнє, і має вигляд:

,                              

де  - коефіцієнт, який вибирається із суб’єктивних міркувань: чим небезпечніше ситуація, тобто чим більше сторона А бажає «підстрахуватися», тим ближче до одиниці слід вибрати . Таким чином  відображає міру песимізму особи, що приймає рішення, чи міру Ії ставлення до ризику.

Управлінська ситуація 5.

Мета: прийняття управлінського рішення щодо розподілу фінансових ресурсів між інвестиційними об’єктами.

Між п'ятьма підприємствами розподіляються 100 млн. грн. Приріст випуску продукції на кожному підприємстві залежить від виділеної суми коштів.

Необхідно знайти такий план розподілу 100 млн. грн. між підприємствами, при якому загальний приріст випуску продукції буде максимальним. Підприємства обираються відповідно з номером варіанту, наприклад: варіанту 28 відповідають п’ять суміжних підприємств:під номерами 28,29,30,1,2.

Інвестиції, млн. грн.

№ підприємства

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Приріст випуску продукції, млн..грн.

20

18

19

17

19

18

19

17

13

16

18

16

17

19

18

13

40

23

23

21

20

22

20

21

19

23

24

24

22

21

20

19

60

51

50

54

55

56

51

51

525

57

50

52

57

50

49

55

80

69

61

68

53

68

62

41

48

51

49

53

52

39

38

43

100

78

70

77

75

74

73

71

71

75

78

74

77

78

77

71

№ підприємства

Інвестиції, млн. грн.

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Приріст випуску продукції, млн..грн.

20

11

13

19

17

12

18

14

18

19

18

17

13

16

17

14

40

21

19

23

22

21

20

20

22

20

24

21

19

24

22

21

60

51

55

57

57

50

59

55

56

51

50

51

55

52

57

54

80

71

78

71

72

69

68

63

70

72

69

71

68

73

72

68

100

81

81

85

77

78

77

85

84

83

78

81

81

84

77

77

Управлінська ситуація 6.

Мета: визначення пріоритетності виконання замовлення.

Вирішується задача багатоваріантності розрахунків добового плану виробничого підрозділу, вибору найбільш сприйнятливого варіанту плану з точки зору значень як планових показників, так і показників, що розраховуються за імітаційною моделлю виконання планового завдання. Задача приводиться у спрощеному (за обсягом даних) варіанті, але суть і послідовність дій витримані повністю і відповідають реальним при застосуванні на практиці методів імітаційного моделювання.

Загальний фонд ресурсу робочої сили за добу F1=100 людино-годин. Нормальний графік робіт – в одну зміну. У підрозділі виконується 2 типа робіт: А і В.

За добу можна виконати не більш 10 робіт типа А і 6 робіт типа В. Виконується з початку найбільш пріоритетний тип робіт, а на залишках ресурсів – менш пріоритетний. При цьому призначається до виконання тільки ціла кількість робіт.

Сумарний пріоритет типів робіт розраховується за чотирма пріоритетними правилами:

 1.  Максимальний об’єм використання ресурсу роботою.
 2.  Мінімальний об’єм використання ресурсу роботою.
 3.  Максимальний можливий прибуток від виконання роботи.
 4.  Мінімальний можливий прибуток від виконання роботи.

Використовуючи значення вагових коефіцієнтів (Додаток 6) треба прийняти рішення про ступінь вагомості для підприємства виконання кожного з замовлень на базі розрахунку величини сумарного пріоритету за наступною формулою:

Розрахунок часткових і сумарних пріоритетів виконується за формулами, аналогічними до формул, приведених при розгляді управлінської ситуації 2.

Коефіцієнт витрат фонду ресурсу має випадкове значення, рівномірно розподілене на інтервалі, що задається в додатку 7.

Кожна з робіт характеризується об’ємами використання ресурсу одиницею робіт ХА, ХВ людино-годин відповідно, об’ємами можливого прибутку від виконання одиниці робіт SA, SB грошових одиниць відповідно.

Для кожного студента об’єми XA, XB, SA, SB приведені у Додатку 8.

Управлінська ситуація 7.

Мета: прийняття рішення щодо варіанту планового завдання.

Під назвою «Управлінська ситуація 7» треба розрахувати варіант планового завдання при вагових коефіцієнтах пріоритетних правил з Додатку 6. Після цього треба провести 10 варіантів імітаційного моделювання можливого об’єму фактичного фонду ресурсу на заплановану добу, використовуючи 10 випадкових рівномірно розподілених на інтервалі (0,1) чисел, наведених у Додатку 9 індивідуального завдання. У випадку, коли фактична кількість виконаних робіт буде меншою, ніж планова, різницю між фактичним фондом ресурсу та його необхідним для виконання планової кількості робіт фондом треба компенсувати призначенням робіт у надурочний час у обсязі, що не перевищує 5 людино-годин.

При цьому треба розрахувати значення таких показників:

 1.  Плановий прибуток.
 2.  Очікуваний прибуток (як середнє значення прибутку за 10-ма імітаційними реалізаціями).
 3.  Можливий обсяг використання робіт в надурочний час (як середнє значення за 10-ма імітаційними реалізаціями).

Управлінська ситуація 8.

Мета: прийняття рішення щодо варіанту планового завдання шляхом імітаційного моделювання.

Під назвою «Управлінська ситуація 8» треба виконати майже ті самі дії, що в ситуації 7 за винятком таких пунктів:

- пріоритети не розраховуються;

- якщо в ситуації 7 більш пріоритетного були роботи типу А, то тепер вважається, що більш пріоритетні роботи типу В і навпаки, якщо більш пріоритетними були роботи типу В, то тепер вважається, що більш пріоритетні роботи типу А.

Далі треба виконати ті ж дії, що і в ситуації 7:

 •  розрахувати планове завдання;
 •  провести імітаційне моделювання;
 •  розрахувати значення тих самих показників.

Управлінська ситуація 9.

Мета: порівняльний аналіз двох варіантів планового завдання.

Необхідно провести порівняльний аналіз двох варіантів планового завдання і прийняти рішення, який з варіантів (і чому) треба вибрати для використання в діяльності підрозділу.

Управлінська ситуація 10.

Мета: прийняття рішення щодо оптимального плану перевезень з метою мінімізації транспортних витрат.

Маємо Х пунктів відправлення однорідного вантажу Ai та Y пунктів Bj  призначення цього вантажу. Собівартість Сij перевезення одиниці вантажу із кожного пункту Ai в кожний пункт Bj наведена у Додатку 10.

Необхідно скласти математичну модель транспортної задачі та знайти такий оптимальний план перевезень, щоб сумарні транспортні витрати були б мінімальними.

4.3. ВКАЗІВКИ З ВИКОНАННЯ РОЗДІЛУ «ВИСНОВКИ»

Формулюючи висновки, визначте елементи яких загальних функцій управління і які методи і моделі прийняття рішень були використані при розгляді кожної з дев’яти ситуацій курсової роботи.

4.4. ВКАЗІВКИ З ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Розрахунково-пояснювальна записка виконується на листах паперу формату А4. Сторінки необхідно пронумерувати (у правому верхньому куті) і залишити місце на полях для зауважень рецензента. На початку пояснювальної записки треба привести зміст роботи з вказівкою сторінок по розділам.

Зразок оформлення титульного листа приведений у Додатку 12. Оформлена відповідно з даними методичними вказівками робота здається на кафедру у встановленні учбовими графіками терміни. Після перевірки роботи рецензентом відбувається її захист.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. – М.: «Дело», 1992.

Гусаров О.О., Забродський В.А., Копейченко Ю.В. Імітаційне моделювання в адаптивних системах планування. Деп. УкрНІІНТІ №1404 УК-Д83, 1984.

Гусаров О.О. Перерозподіл однорідних пропорційно споживаючих ресурсів в системі оперативного регулювання ходи виробництва. Деп. УкрНІІНТІ №2426 Ук-Д87, 1987.

Страхова О.А., Зорін А.С., Ісаєв В.В. и др... Менеджмент. Практические ситуации, деловые игры, упражнения.– СПб.: Питер, 2000.

Скуріхін В.И., Забродський В.А., Копейченко Ю.В.  Адаптивные системы управления машиностроительным производством. – М., 1989.

Гевко І.Б. Операційний менеджмент: Навчальний посібник. – К.; Кондор, 2005.

Хомяков В. І. Менеджмент підприємства. - К.: Кондор, 2008. -  434 с.

Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту: Підручник. – К.: «Академвидав», 2003. – 416 с.


Додаток
1

Варіант

Моделі і методи прийняття рішень

1

Теорія ігор.

2

Моделі теорії черг.

3

Моделі управління запасами.

4

Лінійне програмування.

5

Імітаційне моделювання.

6

Економічний аналіз.

7

Платіжна матриця.

8

Сіткове моделювання.

9

Прогнозування.

10

Теорія ігор.

11

Моделі теорії черг.

12

Моделі управління запасами.

13

Лінійне програмування.

14

Імітаційне моделювання.

15

Економічний аналіз.

16

Платіжна матриця.

17

Сіткове моделювання.

18

Прогнозування.

19

Лінійне програмування.

20

Імітаційне моделювання.

21

Імітаційне моделювання.

22

Економічний аналіз.

23

Платіжна матриця.

24

Сіткове моделювання.

25

Прогнозування.

26

Теорія ігор.

27

Економічний аналіз.

28

Платіжна матриця.

29

Сіткове моделювання.

30

Прогнозування.

Додаток 2

Варіанти сіткових графіків для управлінської ситуації 1


Вихідні дані для управлінської ситуації 1

Варіант

Перелік

замовлень

Перелік

пріоритетних

правил

Набір

вагових

коефіцієнтів

Завдання

Варіанти часів виконання робіт

1

2

3

4

5

6

1

Z1 = W1, Z2 = W2, Z3 = W3, Z4 = W4

1. Р1 2. Р2  

3. Р3 4. Р4

5. Р5

1

Z = W 1

1

2

Z1 = W2, Z2 = W3, Z3 = W4, Z4 = W5

1. Р2 2. Р3

3. Р4 4. Р5

5. Р6

2

Z = W 2

2

3

Z1 = W3, Z2 = W4, Z3 = W5,

Z4 = W6

1. Р1 2. Р2

3. Р3 4. Р4

5. Р7

3

Z = W 3

3

4

Z1 = W4, Z2 = W5, Z3 = W6, Z4 = W7

1. Р4 2. Р5

3. Р6 4. Р7

5. Р1

4

Z = W 4

4

5

Z1 = W5, Z2 = W6, Z3 = W7, Z4 = W1

1. Р5 2. Р6

3. Р7 4. Р1

5. Р2

5

Z = W 5

5

6

Z1 = W6, Z2 = W7, Z3 = W1, Z4 = W2

1. Р6 2. Р7

3. Р1 4. Р2

5. Р3

3

Z = W 5

6

7

Z1 = W7, Z2 = W1, Z3 = W2, Z4 = W3

1. Р4 2. Р5

3. Р1 4. Р6

5. Р2

3

Z = W 7

3

8

Z1 = W4, Z2 = W5, Z3 = W1,Z4 = W3

1. Р7 2. Р2

3. Р3 4. Р6

5. Р5

4

Z = W 1

3

9

Z1 = W7, Z2 = W2, Z3 = W3, Z4 = W5

1. Р2  2. Р3

3. Р4 4. Р5

5. Р6

3

Z = W 1

2

10

Z1 = W2, Z2 = W3, Z3 = W4, Z4 = W5

1. Р4  2. Р6

3. Р1 4. Р3

5. Р7

2

Z = W 2

2

11

Z1 = W4, Z2 = W6, Z3 = W1, Z4 = W3

1. Р4  2. Р1

3. Р2 4. Р5

5. Р3

1

Z = W 6

1

12

Z1 = W4, Z2 = W1, Z3 = W2, Z4 = W7

1. Р1 2. Р2

3. Р3 4. Р4

5. Р5

5

Z = W 4

 

5


Варіант

Перелік

замовлень

Перелік

пріоритетних

правил

Набір

вагових

коефіцієнтів

Завдання

Варіанти часів виконання робіт

1

2

3

4

5

6

13

Z1 = W1, Z2 = W2, Z3 = W3, Z4 = W4

1. Р2 2. Р3

3. Р4 4. Р5

5. Р6

1

Z = W 1

1

14

Z1 = W2, Z2 = W3, Z3 = W4, Z4 = W5

1. Р1 2. Р2

3. Р3 4. Р4

5. Р7

2

Z = W 2

2

15

Z1 = W3, Z2 = W4, Z3 = W5, Z4 = W6

1. Р4 2. Р5

3. Р6 4. Р7

5. Р1

3

Z = W 3

3

16

Z1 = W4, Z2 = W5, Z3 = W6, Z4 = W7

1. Р5 2. Р6

3. Р7 4. Р1

5. Р2

4

Z = W 4

4

17

Z1 = W5, Z2 = W6, Z3 = W7,Z4 = W1

1. Р6 2. Р7

3. Р1 4. Р2

5. Р3

5

Z = W 5

5

18

Z1 = W6, Z2 = W7, Z3 = W1,Z4 = W2

1. Р7 2. Р1

3. Р2 4. Р3

5. Р4

3

Z = W 3

1

19

Z1 = W7, Z2 = W1, Z3 = W2,Z4 = W3

1. Р4 2. Р5

3. Р1 4. Р6

5. Р2

3

Z = W 7

3

20

Z1 = W4, Z2 = W5, Z3 = W1,Z4 = W3

1. Р7 2. Р2

3. Р3 4. Р6

5. Р5

4

Z = W 1

3

21

Z1 = W7, Z2 = W2, Z3 = W3, Z4 = W5

1. Р2  2. Р3

3. Р4 4. Р5

5. Р6

3

Z = W 1

2

22

Z1 = W2, Z2 = W3, Z3 = W4, Z4 = W5

1. Р4  2. Р6

3. Р1 4. Р3

5. Р7

2

Z = W 2

 

2

23

Z1 = W4, Z2 = W6, Z3 = W1, Z4 = W3

1. Р4  2. Р1

3. Р2 4. Р5

5. Р3

1

Z = W 6

1

24

Z1 = W4, Z2 = W1, Z3 = W2, Z4 = W7

1. Р1 2. Р2

3. Р3 4. Р4

5. Р5

5

Z = W 4

5


Варіант

Перелік

замовлень

Перелік

пріоритетних

правил

Набір

вагових

коефіцієнтів

Завдання

Варіанти часів виконання робіт

1

2

3

4

5

6

25

Z1 = W1, Z2 = W2, Z3 = W3, Z4 = W4

1. Р2 2. Р3

3. Р4 4. Р5

5. Р6

1

Z = W 1

1

26

Z1 = W2, Z2 = W3, Z3 = W4, Z4 = W5

1. Р1 2. Р2

3. Р3 4. Р4

5. Р7

2

Z = W 2

2

27

Z1 = W3, Z2 = W4, Z3 = W5, Z4 = W6

1. Р4 2. Р5

3. Р6 4. Р7

5. Р1

3

Z = W 3

3

28

Z1 = W4, Z2 = W5, Z3 = W6, Z4 = W7

1. Р5 2. Р6

3. Р7 4. Р1

5. Р2

4

Z = W 4

4

29

Z1 = W5, Z2 = W6, Z3 = W7, Z4 = W1

1. Р6 2. Р7

3. Р1 4. Р2

5. Р3

5

Z = W 5

5

30

Z1 = W6, Z2 = W7, Z3 = W1, Z4 = W2

1. Р4 2. Р5

3. Р1 4. Р6

5. Р2

3

Z = W 3

1


Додаток
 3

Вихідні дані для управлінської ситуації 2

Інтервал між появленням перехожих, хвилин

№ варіанту

1 - 5

6 - 10

11 - 15

16-20

21-25

26-30

Кількість перехожих, що з’явилися з відповідним інтервалом

0

12

5

10

8

10

7

1

25

16

18

20

16

17

2

30

28

27

23

25

26

3

13

30

39

15

18

19

4

15

11

4

8

6

7

5

5

10

2

4

5

5

Згода перехожих на участь у опитуванні

Кількість перехожих, що дали відповідну відповідь

так

65

70

67

58

68

72

ні

35

30

33

42

32

28

Тривалість проведення одного інтерв’ю, хвилин

Кількість інтерв’ю, що тривали відповідну кількість хвилин

2

24

31

45

36

40

28

4

46

48

49

25

35

40

6

30

21

6

39

25

32

Модель

№ варіанту

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

А

1

6

11

16

21

26

31

36

41

38

35

32

29

26

23

В

13

11

9

7

5

3

1

4

7

10

13

16

19

22

25

С

19

22

25

28

31

34

37

40

43

37

31

25

19

13

7

Модель

№ варіанту

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

А

20

17

14

11

8

5

9

13

17

21

25

29

33

37

41

В

28

31

34

37

40

43

45

38

31

24

17

10

3

4

5

С

1

5

9

13

17

21

25

29

33

37

41

45

40

35

30


Додаток 4

Вихідні дані для управлінської ситуації 3

Варіант

Р

Х

Y

V1

V2

V3

V4

1

200

150

500

1

2

3

4

2

150

115

500

2

3

4

6

3

100

75

500

1

2

3

7

4

300

140

2800

2

3

4

6

5

250

120

3250

1

2

3

8

6

350

250

800

2

3

4

10

7

400

295

13000

1

2

3

4

8

450

350

2000

2

3

4

6

9

500

350

2500

1

2

3

5

10

600

200

1150

1

2

3

6

11

200

150

530

2

6

8

10

12

150

115

500

2

6

8

11

13

100

75

2800

2

6

8

12

14

300

140

3400

2

6

9

11

15

250

120

500

2

5

8

10

16

350

250

550

2

6

8

10

17

400

295

2150

2

5

9

12

18

450

350

1950

2

6

8

10

19

500

350

2000

2

6

9

11

20

600

200

1100

2

6

8

10

21

250

150

500

1

3

5

8

22

190

115

500

1

3

5

8

23

600

75

500

1

3

5

8

24

320

140

2800

1

3

5

8

25

290

120

3250

1

3

7

9

26

250

250

800

1

3

5

8

27

400

250

15000

1

3

5

8

28

450

350

2000

2

3

6

9

29

500

350

2500

1

3

5

8

30

600

200

1150

1

3

5

8


Додаток 5

Вихідні дані для управлінської ситуації 4

Варіант

Вихідні дані

1

Ц=1100, В=880, С=55, Х1=300, Х2=500, Х3=700, Х4=900, Х5=1100, У1=200, У2=600, У3=800, У4=1000. Р1=0,11; Р2=0,13; Р3=0,64; Р4=0,12.

2

Ц=1350, В=715, С=280, Х1=350, Х2=550, Х3=750, Х4=950, Х5=1150, У1=200, У2=600, У3=800, У4=1000. Р1=0,25; Р2=0,36; Р3=0,31; Р4=0,08.

3

Ц=925, В=790, С=15, Х1=150, Х2=350, Х3=550, Х4=750, Х5=950, У1=200, У2=400, У3=600, У4=900. Р1=0,05; Р2=0,36; Р3=0,31; Р4=0,28.

4

Ц=360, В=190, С=77, Х1=400, Х2=600, Х3=800, Х4=1000, Х5=1200, У1=300, У2=600, У3=900, У4=1100. Р1=0,06; Р2=0,36; Р3=0,31; Р4=0,27.

5

Ц=524, В=318, С=100, Х1=400, Х2=550, Х3=800, Х4=950, Х5=1100, У1=350, У2=600, У3=900, У4=1100. Р1=0,16; Р2=0,28; Р3=0,15; Р4=0,41.

6

Ц=1360, В=1245, С=125, Х1=300, Х2=550, Х3=800, Х4=950, Х5=1100, У1=350, У2=600, У3=900, У4=1150. Р1=0,16; Р2=0,35; Р3=0,28; Р4=0,21.

7

Ц=1200, В=913, С=84, Х1=500, Х2=600, Х3=700, Х4=800, Х5=900, У1=400, У2=650, У3=850, У4=1000. Р1=0,25; Р2=0,25; Р3=0,15; Р4=0,35.

8

Ц=905, В=817, С=20, Х1=230, Х2=450, Х3=620, Х4=870, Х5=1115, У1=200, У2=500, У3=700, У4=1100. Р1=0,65; Р2=0,07; Р3=0,25; Р4=0,03.

9

Ц=205, В=117, С=18, Х1=100, Х2=300, Х3=500, Х4=700, Х5=900, У1=50, У2=150, У3=650, У4=950. Р1=0,21; Р2=0,15; Р3=0,35; Р4=0,29.

10

Ц=384, В=200, С=75, Х1=170, Х2=370, Х3=570, Х4=770, Х5=1070, У1=150, У2=350, У3=600, У4=1000. Р1=0,21; Р2=0,35; Р3=0,15; Р4=0,29.

11

Ц=1100, В=903, С=40, Х1=300, Х2=500, Х3=700, Х4=900, Х5=1100, У1=200, У2=600, У3=850, У4=1050. Р1=0,31; Р2=0,13; Р3=0,41; Р4=0,12.

12

Ц=46, В=31, С=25, Х1=3500, Х2=5500, Х3=7500, Х4=9500, Х5=11500, У1=2000, У2=6000, У3=8000, У4=1000. Р1=0,22; Р2=0,36; Р3=0,31; Р4=0,11.

13

Ц=813, В=500, С=25, Х1=150, Х2=350, Х3=550, Х4=750, Х5=950, У1=200, У2=400, У3=600, У4=900. Р1=0,10; Р2=0,20; Р3=0,31; Р4=0,39.

14

Ц=875, В=505, С=45, Х1=400, Х2=600, Х3=800, Х4=1000, Х5=1200, У1=300, У2=600, У3=900, У4=1100. Р1=0,12; Р2=0,36; Р3=0,42; Р4=0,10.

15

Ц=500, В=265, С=25, Х1=400, Х2=550, Х3=800, Х4=950, Х5=1100, У1=350, У2=650, У3=900, У4=1100. Р1=0,16; Р2=0,28; Р3=0,15; Р4=0,41.

16

Ц=1050, В=825, С=45, Х1=450, Х2=650, Х3=850, Х4=1050, Х5=1250, У1=350, У2=650, У3=950, У4=1150. Р1=0,18; Р2=0,36; Р3=0,42; Р4=0,04.

17

Ц=2100, В=903, С=100, Х1=450, Х2=500, Х3=550, Х4=600, Х5=650, У1=410, У2=480, У3=540, У4=630. Р1=0,31; Р2=0,13; Р3=0,44; Р4=0,12.

18

Ц=580, В=430, С=350, Х1=450, Х2=500, Х3=550, Х4=600, Х5=650, У1=400, У2=480, У3=620, У4=700. Р1=0,45; Р2=0,40; Р3=0,10; Р4=0,05.

19

Ц=290, В=185, С=80, Х1=1200, Х2=1500, Х3=1800, Х4=2000, Х5=2300, У1=1150, У2=1380, У3=1900, У4=2200. Р1=0,26; Р2=0,52; Р3=0,14; Р4=0,08.


Варіант

Вихідні дані

20

Ц=480, В=342, С=300, Х1=700, Х2=900, Х3=1000, Х4=1200, Х5=1400, У1=600, У2=1000, У3=1300, У4=1400. Р1=0,25; Р2=0,30; Р3=0,35; Р4=0,10.

21

Ц=1000, В=620, С=300, Х1=750, Х2=950, Х3=1050, Х4=1250, Х5=1450, У1=600, У2=1000, У3=1300, У4=1400. Р1=0,15; Р2=0,25; Р3=0,35; Р4=0,25.

22

Ц=2340, В=1950, С=100, Х1=350, Х2=600, Х3=800, Х4=1000, Х5=1200, У1=300, У2=600, У3=900, У4=1100. Р1=0,12; Р2=0,36; Р3=0,40; Р4=0,12.

23

Ц=950, В=530, С=100, Х1=100, Х2=300, Х3=500, Х4=700, Х5=900, У1=90, У2=350, У3=650, У4=950. Р1=0,15; Р2=0,15; Р3=0,35; Р4=0,35.

24

Ц=1420, В=947, С=150, Х1=260, Х2=370, Х3=590, Х4=810, Х5=1200, У1=250, У2=700, У3=950, У4=1150. Р1=0,20; Р2=0,40; Р3=0,31; Р4=0,09.

25

Ц=460, В=315, С=250, Х1=3500, Х2=5500, Х3=7500, Х4=9500, Х5=11500, У1=3000, У2=6000, У3=8000, У4=10000. Р1=0,25; Р2=0,35; Р3=0,21; Р4=0,19.

26

Ц=1100, В=880, С=55, Х1=300, Х2=500, Х3=700, Х4=900, Х5=1100, У1=200, У2=600, У3=800, У4=1000. Р1=0,11; Р2=0,13; Р3=0,64; Р4=0,12.

27

Ц=1350, В=715, С=280, Х1=350, Х2=550, Х3=750, Х4=950, Х5=1150, У1=200, У2=600, У3=800, У4=1000. Р1=0,25; Р2=0,36; Р3=0,31; Р4=0,08.

28

Ц=925, В=790, С=15, Х1=150, Х2=350, Х3=550, Х4=750, Х5=950, У1=200, У2=400, У3=600, У4=900. Р1=0,05; Р2=0,36; Р3=0,31; Р4=0,28.

29

Ц=360, В=190, С=77, Х1=400, Х2=600, Х3=800, Х4=1000, Х5=1200, У1=300, У2=600, У3=900, У4=1100. Р1=0,06; Р2=0,36; Р3=0,31; Р4=0,27.

30

Ц=524, В=318, С=100, Х1=400, Х2=550, Х3=800, Х4=950, Х5=1100, У1=350, У2=600, У3=900, У4=1100. Р1=0,16; Р2=0,28; Р3=0,15; Р4=0,41.


Додаток 6

Коефіцієнти пріоритетних правил для управлінської ситуації 6

Варіант

Вагові коефіцієнти пріоритетних правил

1

V1=4,   V2=3,  V3=1,  V4=2

2

V1=1,   V2=2,  V3=3,  V4=4

3

V1=4,   V2=1,  V3=4,  V4=1

4

V1=4,   V2=3,  V3=1,  V4=2

5

V1=1,   V2=2,  V3=3,  V4=4

6

V1=4,   V2=1,  V3=4,  V4=1

7

V1=4,   V2=3,  V3=1,  V4=2

8

V1=1,   V2=2,  V3=3,  V4=4

9

V1=4,   V2=1,  V3=4,  V4=1

10

V1=4,   V2=3,  V3=1,  V4=2

11

V1=1,   V2=2,  V3=3,  V4=4

12

V1=4,   V2=1,  V3=4,  V4=1

13

V1=4,   V2=3,  V3=1,  V4=2

14

V1=1,   V2=2,  V3=3,  V4=4

15

V1=4,   V2=1,  V3=4,  V4=1

16

V1=4,   V2=3,  V3=1,  V4=2

17

V1=1,   V2=2,  V3=3,  V4=4

18

V1=4,   V2=1,  V3=4,  V4=1

19

V1=4,   V2=3,  V3=1,  V4=2

20

V1=1,   V2=2,  V3=3,  V4=4

21

V1=1,   V2=2,  V3=3,  V4=4

22

V1=4,   V2=1,  V3=4,  V4=1

23

V1=4,   V2=3,  V3=1,  V4=2

24

V1=1,   V2=2,  V3=3,  V4=4

25

V1=4,   V2=3,  V3=1,  V4=2

26

V1=1,   V2=2,  V3=3,  V4=4

27

V1=4,   V2=1,  V3=4,  V4=1

28

V1=1,   V2=2,  V3=3,  V4=4

29

V1=4,   V2=1,  V3=4,  V4=1

30

V1=1,   V2=2,  V3=3,  V4=4

Додаток 7

Інтервали розподілення величини для управлінської ситуації 6

Варіант

Вихідні дані

1

(0;0,10)

2

(0;0,20)

3

(0;0,18)

4

(0;0,12)

5

(0;0,16)

6

(0;0,14)

7

(0;0,10)

8

(0;0,20)

9

(0;0,18)

10

(0;0,12)

11

(0;0,16)

12

(0;0,14)

13

(0;0,10)

14

(0;0,20)

15

(0;0,18)

16

(0;0,12)

17

(0;0,16)

18

(0;0,14)

19

(0;0,10)

20

(0;0,20)

21

(0;0,14)

22

(0;0,10)

23

(0;0,20)

24

(0;0,18)

25

(0;0,12)

26

(0;0,16)

27

(0;0,14)

28

(0;0,10)

29

(0;0,20)

30

(0;0,18)

Додаток 8

Дані для управлінської ситуації 6

Варіант

Вихідні дані

1

ХА=5,   ХВ=9,   SA=10,   SВ=17

2

ХА=5,   ХВ=10,   SA=10,   SВ=18

3

ХА=5,   ХВ=15,   SA=10,   SВ=25

4

ХА=5,   ХВ=15,   SA=10,   SВ=35

5

ХА=5,   ХВ=10,   SA=10,   SВ=25

6

ХА=5,   ХВ=20,   SA=10,   SВ=35

7

ХА=5,   ХВ=9,   SA=10,   SВ=17

8

ХА=5,   ХВ=10,   SA=10,   SВ=18

9

ХА=5,   ХВ=15,   SA=10,   SВ=25

10

ХА=5,   ХВ=15,   SA=10,   SВ=35

11

ХА=5,   ХВ=10,   SA=10,   SВ=25

12

ХА=5,   ХВ=20,   SA=10,   SВ=35

13

ХА=5,   ХВ=9,   SA=10,   SВ=17

14

ХА=5,   ХВ=10,   SA=10,   SВ=18

15

ХА=5,   ХВ=15,   SA=10,   SВ=25

16

ХА=5,   ХВ=15,   SA=10,   SВ=35

17

ХА=5,   ХВ=10,   SA=10,   SВ=25

18

ХА=5,   ХВ=20,   SA=10,   SВ=35

19

ХА=5,   ХВ=9,   SA=10,   SВ=17

20

ХА=5,   ХВ=10,   SA=10,   SВ=18

21

ХА=5,   ХВ=15,   SA=10,   SВ=35

22

ХА=5,   ХВ=10,   SA=10,   SВ=25

23

ХА=5,   ХВ=20,   SA=10,   SВ=35

24

ХА=5,   ХВ=9,   SA=10,   SВ=17

25

ХА=5,   ХВ=10,   SA=10,   SВ=18

26

ХА=5,   ХВ=15,   SA=10,   SВ=25

27

ХА=5,   ХВ=9,   SA=10,   SВ=17

28

ХА=5,   ХВ=10,   SA=10,   SВ=18

29

ХА=5,   ХВ=15,   SA=10,   SВ=25

30

ХА=5,   ХВ=15,   SA=10,   SВ=35

Додаток 9

Випадкові рівномірно розподілені на інтервалі (0,1) числа для управлінської ситуації 7

1. 0,1; 2. 0,13; 3. 0,87; 4. 0,43; 5. 0,23; 6. 0,51

7. 0,92; 8. 0,14; 9. 0,69; 10. 0,1; 11. 0,77; 12. 0,65

13. 0,26; 14. 0,94; 15. 0,35; 16. 0,77; 17. 0,67; 18. 0,12;

19. 0,61; 20. 0,38; 21. 0,81; 22. 0,99; 23. 0,74; 24. 0,18;

25. 0,08; 26. 0,65; 27. 0,14; 28. 0,03; 29. 0,82; 30. 0,88.

Варіант

Вихідні дані

1

№ 1-10

2

№ 2-11

3

№ 3-12

4

№ 4-13

5

№ 5-14

6

№ 6-15

7

№ 7-16

8

№ 8-17

9

№ 9-18

10

№ 10-20

11

№ 11-20

12

№ 12-21

13

№ 13-22

14

№ 14-23

15

№ 15-24

16

№ 16-25

17

№ 17-26

18

№ 18-27

19

№ 19-28

20

№ 20-29

21

№ 4-13

22

№ 5-14

23

№ 6-15

24

№ 7-16

25

№ 14-23

26

№ 15-24

27

№ 16-25

28

№ 17-26

29

№ 5-14

30

№ 6-15

Додаток 10

Дані для управлінської ситуації 10

Варіант 1

Постачальники

Запаси постачальників

Споживачі та їх попит

1

2

3

60

80

50

1

50

3

3

2

2

70

2

4

5

3

40

6

4

4

Варіант 2

Постачальники

Запаси постачальників

Споживачі та їх попит

1

2

3

4

55

35

85

55

1

95

5

4

13

9

2

35

2

7

9

8

3

55

9

7

11

7

4

75

1

6

1

1

Варіант 3

Постачальники

Запаси постачальників

Споживачі та їх попит

1

2

3

4

150

250

100

100

1

250

6

4

4

5

2

300

6

9

5

8

3

150

8

2

10

6

Варіант 4

Постачальники

Запаси постачальників

Споживачі та їх попит

1

2

3

4

50

10

30

40

1

30

5

6

1

2

2

50

3

1

5

2

3

20

8

4

2

5

4

20

6

5

2

4

Варіант 5

Постачальники

Запаси постачальників

Споживачі та їх попит

1

2

3

160

180

150

1

150

3

4

4

2

170

5

4

5

3

140

6

4

8

Варіант 6

Постачальники

Запаси постачальників

Споживачі та їх попит

1

2

3

4

255

235

285

255

1

295

5

9

13

5

2

235

6

8

9

2

3

255

9

7

11

9

4

275

10

10

7

8

Варіант 7

Постачальники

Запаси постачальників

Споживачі та їх попит

1

2

3

4

450

550

600

600

1

550

10

6

2

3

2

700

5

8

9

7

3

450

4

5

4

9

Варіант 8

Постачальники

Запаси постачальників

Споживачі та їх попит

1

2

3

4

50

10

30

40

1

30

5

6

1

2

2

50

4

5

3

3

3

20

8

4

2

5

Варіант 9

Постачальники

Запаси постачальників

Споживачі та їх попит

1

2

3

160

180

150

1

150

6

8

9

2

170

5

3

3

3

140

5

4

5

Варіант 10

Постачальники

Запаси постачальників

Споживачі та їх попит

1

2

3

4

355

335

385

355

1

395

5

9

13

5

2

335

7

6

6

8

3

355

9

7

10

9


Варіант 11

Постачальники

Запаси постачальників

Споживачі та їх попит

1

2

3

4

355

335

385

355

1

395

7

12

14

10

2

335

9

9

7

13

3

355

11

10

11

14

Варіант 12

Постачальники

Запаси постачальників

Споживачі та їх попит

1

2

3

4

450

550

600

600

1

550

14

16

12

13

2

700

15

18

19

17

3

450

14

15

14

19

Варіант 13

Постачальники

Запаси постачальників

Споживачі та їх попит

1

2

3

4

255

235

285

255

1

295

10

13

15

7

2

235

11

12

11

4

3

255

14

11

13

11

4

275

15

14

9

10

Варіант 14

Постачальники

Запаси постачальників

Споживачі та їх попит

1

2

3

4

450

550

600

600

1

550

17

14

15

12

2

700

18

16

21

19

3

450

19

14

19

15

Варіант 15

Постачальники

Запаси постачальників

Споживачі та їх попит

1

2

3

60

80

50

1

50

6

6

4

2

70

4

8

10

3

40

12

8

8


Варіант 16

Постачальники

Запаси постачальників

Споживачі та їх попит

1

2

3

4

55

35

85

55

1

95

15

14

13

19

2

35

12

17

9

18

3

55

19

17

15

17

4

75

11

16

8

11

Варіант 17

Постачальники

Запаси постачальників

Споживачі та їх попит

1

2

3

4

355

335

385

355

1

395

15

11

14

7

2

335

17

16

7

9

3

355

19

12

11

10

Варіант 18

Постачальники

Запаси постачальників

Споживачі та їх попит

1

2

3

4

255

235

285

255

1

295

4

8

15

5

2

235

7

10

14

2

3

255

9

7

10

9

4

275

10

10

8

7

Варіант 19

Постачальники

Запаси постачальників

Споживачі та їх попит

1

2

3

4

450

550

600

600

1

550

14

16

12

19

2

700

20

21

17

18

3

450

15

15

16

17

Варіант 20

Постачальники

Запаси постачальників

Споживачі та їх попит

1

2

3

60

80

50

1

50

4

4

3

2

70

3

5

6

3

40

7

5

5


Варіант 21

Постачальники

Запаси постачальників

Споживачі та їх попит

1

2

3

4

55

35

85

55

1

95

10

8

19

18

2

35

4

14

18

16

3

55

18

14

10

14

4

75

2

12

8

8

Варіант 22

Постачальники

Запаси постачальників

Споживачі та їх попит

1

2

3

4

255

235

285

255

1

295

5

9

13

5

2

235

7

9

10

3

3

255

11

9

13

11

4

275

10

10

7

8

Варіант 23

Постачальники

Запаси постачальників

Споживачі та їх попит

1

2

3

4

450

550

600

600

1

550

10

6

2

3

2

700

4

9

8

8

3

450

9

6

5

13

Варіант 24

Постачальники

Запаси постачальників

Споживачі та їх попит

1

2

3

4

55

35

85

55

1

95

5

4

13

9

2

35

4

14

18

16

3

55

9

7

11

7

4

75

1

6

2

2

Варіант 25

Постачальники

Запаси постачальників

Споживачі та їх попит

1

2

3

4

450

550

600

600

1

550

19

21

17

18

2

700

20

23

24

22

3

450

19

20

19

21


Варіант 26

Постачальники

Запаси постачальників

Споживачі та їх попит

1

2

3

4

255

235

285

255

1

295

8

12

15

8

2

235

9

11

12

5

3

255

9

7

11

9

4

275

11

9

8

7

Варіант 27

Постачальники

Запаси постачальників

Споживачі та їх попит

1

2

3

4

450

550

600

600

1

550

12

8

4

5

2

700

6

9

10

8

3

450

4

5

4

9

Варіант 28

Постачальники

Запаси постачальників

Споживачі та їх попит

1

2

3

60

80

50

1

50

6

6

5

2

70

5

7

8

3

40

9

7

7

Варіант 29

Постачальники

Запаси постачальників

Споживачі та їх попит

1

2

3

4

255

235

285

255

1

295

5

9

13

5

2

235

10

12

13

6

3

255

13

6

10

8

4

275

10

10

7

8

Варіант 30

Постачальники

Запаси постачальників

Споживачі та їх попит

1

2

3

4

55

35

85

55

1

95

10

8

21

18

2

35

2

7

9

8

3

55

11

9

13

9

4

75

1

6

1

1


Додаток 11

Зразок оформлення реферату курсової роботи

РЕФЕРАТ

Курсова робота: 19 с., 10 таблиць, 5 літературних джерел.

Мета даної роботи – придбання навичок практичного використання методів прийняття управлінських рішень при розв’язанні різноманітних управлінських ситуацій.

В роботі розкрито теоретичні аспекти методу прийняття управлінських рішень (зазначити, якого конкретно), а також обґрунтовані варіанти управлінських рішень відповідно до індивідуального завдання. Базою для розв’язання задач є: прогнозування, сіткове моделювання, теорія ймовірностей і математична статистика, методи прийняття рішень в умовах невизначеності та ризику, імітаційне моделювання.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Управлінське рішення, методи прийняття управлінських рішень, сітковий графік, пріоритет, імітаційне моделювання, оптимальний обсяг запасів, виробнича програма, ризик, фінансові ресурси, інвестиційні об’єкти.

KEY WORDS:

Management decision, methods of management decision-making, activity network, priority, simulation,  optimum inventory, production program, risk, financial resources, investment objects.


Додаток 12

Зразок оформлення титульного листа курсової роботи

УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ

Кафедра Менеджменту

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «Менеджмент професійної діяльності»

на тему: «Прийняття рішень по функціонуванню операційної системи

на підприємстві»

Студента (ки) _____ курсу ______ групи

напряму підготовки__________________

спеціальності_______________________

__________________________________

(прізвище та ініціали)

Керівник доцент каф. Менеджменту,

канд.екон.наук, доцент Дуднєва Ю.Е.

Національна шкала ________________    

Кількість балів: __________Оцінка:  ECTS _____

                                                                    Члени комісії          ________________  ___________________________

                                                                                                                                            (підпис)                        (прізвище та ініціали)

                                                                                                     ________________  ___________________________

                                                                                                                                             (підпис)                        (прізвище та ініціали)

                                                                                                                               ________________  ___________________________

                                                                                                                                             (підпис)                         (прізвище та ініціали)

                                                                       

м. Харків – 2014 рік


Навчальне видання

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПО ФУНКЦІОНУВАННЮ ОПЕРАЦІЙНОЇ

СИСТЕМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Методичні вказівки з виконання курсової роботи

в межах курсу «Менеджмент професійної діяльності»

Упорядники: Гусаров Олександр Олександрович,

                      Дуднєва Юлія Ернстівна,

                      Лукінов Олексій Вітальович

                      

Відповідальний випусковий: О.О.Гусаров, канд..техн. наук, доцент

Формат 60 × 84 1/16. Умов.друк.лист 0.7 Тираж 100 екз.

© Українська інженерно-педагогічна академія

61003, м. Харків, вул. Університетська, 16

PAGE  4

W2

W5

W1

W3

W6

W7

W4

15/80

12/75

12/70

3/15

4/15

5/30

5/25

8/60

15/80

5/25

9/50

10/65

6/40

15/90

8/60

5/40

10/70

8/50

11/75

7/50

8/70

9/80

3/15

6/40

9/75

4/25

5/25

12/60

4/20

10/40

9/40

3/15

8/40

9/50

4/30

3/20

10/60

4/20

5/30

15/80

8/50

9/60

11/65

6/35

5/30

5/35

6/40

10/60

4/20

5/30


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

34152. Спрос 17.46 KB
  Объем спроса это количество товара которое покупатели желают приобрести за некоторый период например день или год. Объем спроса зависит от цены данного товара цены других товаров товаровзаменителей доходов покупателей и их вкусов. Графическое выражение между ценой товара и величиной спроса предъявляемого покупателями на этот товар называется кривой спроса. Кривая спроса обычно является убывающей.
34153. Объем предложения товара 16.06 KB
  Объем предложения товара это количество товара которое продавцы желают продать за некоторый период например день или год. Объем предложения зависит от цены товаров от цены используемых в производстве ресурсов имеющихся в распоряжении товаропроизводителей и других факторов. Важно отличать объем предложения от объема производства: не все что создано производителем предлагается к продаже и не все что продается обязательно покупается. Объем предложения определяется только поведением продавцов тогда как объем продаж определяется и...
34154. Равновесная цена 14.49 KB
  Взаимодействие предложения и спроса приведет к установлению рыночной цены или равновесной цены. Равновесная цена это цена при которой объем спроса равен объему предложения и этот объем является соответственно равновесным. Возможны четыре варианта взаимодействия спроса и предложения: 1 возрастание спроса на товар кривая его двигается вправо; 2 уменьшение спроса на товар кривая его двигается влево; 3 возрастание предложения на товар кривая его двигается вправо; 4 уменьшение предложения на товар кривая его двигается влево.
34155. Главный фактор потребности выбора 16.57 KB
  Потребляя те или иные блага люди тем самым как бы оценивают их полезность для себя. Главный фактор потребности выбора полезность того или иного товара это категория применяемая для характеристики результатов эффективности экономических решений или деятельности. В более ограниченном смысле полезность определяется как субъективная польза извлекаемая индивидом из потребления товара или услуги. Полезность означает способность экономического блага товара услуги удовлетворять определенные потребности людей.
34156. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ВЫБОР 22.98 KB
  Изменение цены какоголибо товара влияет на объем спроса через эффект дохода и эффект замещения. Эффект дохода возникает поскольку изменение цены данного товара увеличивает при снижении цены или уменьшает при повышении цены реальный доход или покупательную способность потребителя. Эффект замещения замены возникает в результате относительного изменения цен. Эффект замещения способствует росту потребления относительно подешевевшего товара тогда как эффект дохода может стимулировать и увеличение и сокращение потребления товара или быть...
34157. Инфраструктура рынка 15.91 KB
  Основные элементы инфраструктуры рынка. Условно рыночную инфраструктуру можно подразделить по видам объединений баз субъектов инфраструктуры главная задача которых обеспечение функционирования рынка. Среди таких объединений выделяют: 1 организационные объединения рыночной инфраструктуры биржи оптовые брокерские дилерские и другие посреднические организации коммерческие структуры крупных промышленных объединений комбинатов концернов предприятия мелкооптовой и розничной торговли; 2 материальную базу рыночной инфраструктуры...
34158. Фирма 14.37 KB
  Фирма может быть огромной и небольшой но в любом объеме обладает определенными преимуществами: а сокращение трансакционных издержек; б сокращение средних издержек производства; в эффект организованного процесса. В процессе производства товаров и услуг затрачивается живой и прошлый труд. издержки производства. Влиять на ход и результативность производства она может лишь путем изменения интенсивности использования своих мощностей.
34159. Издержки производства в долгосрочном периоде 21.87 KB
  Особенность изменения затрат и издержек производства в долгосрочном периоде рождает необходимость анализа этих затрат и издержек на основе долгосрочных средних и предельных издержек. Закономерностью изменения долгосрочных средних издержек является их первоначальное снижение с расширением производственных мощностей и ростом объема производства. Однако в итоге ввод все больших и больших мощностей приведет к увеличению долгосрочных средних издержек. Графическим выражением связи между издержками производства единицы продукции и объемом выпуска в...
34160. Монополистическая конкуренция 17.96 KB
  Понятие чистой монополии обычно является абстрактным. Цель монополии получение сверхприбыли посредством контроля за ценой и объемом производства на монополизированном рынке. Основные черты чистой монополии: 1 единственный продавецпроизводитель; 2 товарная дифференциация отсутствует отсутствие товаровзаменителей; 3 продавец осуществляет практически полный контроль над ценами; 4 очень трудные условия вхождения в отрасль новых предприятий. Искусственные монополии.