73342

Ввод и вывод информации

Конспект урока

Информатика, кибернетика и программирование

Укажите наименьшую единицу измерения информации: а байт; б бит; в килобайт; г мегабайт. Выберите неверное высказывание а принтер устройство вывода информации; б CDROM устройство хранения информации; в клавиатура устройство ввода информации; г монитор устройство ввода. а передачи информации от машины человеку б передачи информации от человека машине в обработки вводимых данных г реализации алгоритмов обработки накопления и передачи информации 11.

Русский

2014-12-11

1.71 MB

0 чел.

Урок 4

Тема урока: Ввод и вывод информации.

  1.  Клавиатура.

  1.  Устройства управления курсором.

  1.  Сканер

  1.  Устройства распознавания речи

Вопросы (письменно ответить):

1. Информатика — это наука о ...

2. Информация — это...

3. Укажите, сколько можно выделить поколений развития ЭВМ

4. Укажите наименьшую единицу измерения информации:

а) байт;

б) бит;

в) килобайт;

г) мегабайт.

5.Укажите сколько байт в одном килобайте:

а) 1 000;

б) 2 000;

в) 1 004;

г) 1 024

6. Определите, из чего состоит вычислительная система:

а) из аппаратной части и  программного обеспечения;

б) из монитора та системного блока;

в) из компьютера та программиста;

г) из разных программ и дисков.

7. Укажите, какой бывает памятьЭВМ:

а) большая, нормальная и маленькая;

б) расширенная, обыкновенная и сжатая;

в) вспомогательная, расширенная и основная;

г) внешняя, оперативная, постоянная и внутренняя.

8. Выразите 5 Кбайт в байтах:

9. Выберите неверное высказывание

а) принтер - устройство вывода информации;

б) CD-ROM - устройство хранения информации;

в) клавиатура - устройство ввода информации;

г) монитор - устройство ввода.

10. Устройство ввода предназначено для...

а) передачи информации от машины человеку

б) передачи информации от человека машине   

в) обработки вводимых данных

г) реализации алгоритмов обработки, накопления и передачи информации

11. Минимальный набор устройств, составляющих ПЭВМ содержит:

а) принтер, системный блок,  клавиатуру

б) процессор, ОЗУ, монитор, клавиатуру

в) монитор, винчестер, клавиатуру, процессор

г) системный блок, монитор, клавиатуру, мышь

12. Для долговременного хранения информации служит:

а) оперативная память

б) дисковод

в) внешняя память

г) процессор

13. К информационным процессам относят (можно выбрать несколько вариантов):

а) Поиск информации;

б) Отбор информации;

в) Передача информации;

г) Хранение информации;

14. Укажите методы поиска информации:

а) Наблюдение;

б) Общение со специалистами по интересующему вопросу;

в) Работа в библиотеках и архивах;

г) Запрос к информационным системам, банкам и базам данных;

д) Обработка информации с помощью ПК.

15. Напишите, какая система счисления применяется для кодирования информации в компьютере:

16. Для кратковременного хранения информации служит:

а) оперативная память

б) дисковод

в) внешняя память

г) процессор

Домашнее задание

читать п. 5, ответить  письменно на вопросы 1 - 16


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

25171. М.Фуко. “Слова і речі” 28 KB
  Підзаголовок €œАрхеологія гуманітарного знання€. Археологія як протиставлення кумулятивістським концепціям для яких найважливішим є прогрес знання через накопичення спостережених фактів. В книзі €œАрхеологія знання€ доробив та €œпомякшив€ розриви між епістемами за рахунок поняття €œдискурсивна практика€.
25172. Роль соціальних інститутів в житті суспільства 25.5 KB
  Соціальні інститути бувають: Економічні – поділ праці право приватної власності заробітна плата; Політичні – держава армія суд партії Інститути шлюбу та сімї Виховні Соціальні інститути в системі культури.Дюркгейма вивів ряд базових соціальних характеристик якими повинні володіти соціальні інститути. Інститути сприймаються індивідами як зовнішня реальність. Інститути сприймаються індивідом як об'єктивна реальність.
25173. Поняття нації в сучасній соціальній філософії 25 KB
  Поняття нації в сучасній соціальній філософії. Але якщо говорити про сучасне розуміння нації то панує ряд таких тенденцій: Нації – це явища модерної епохи Європоцентризм погляди дослідників завжди спрямовані на Європу пр розгляді цього поняття Нації – це штучно створений феномен вони є продуктом процесу модернізації та створені для певних цілей. Нації – це територіальні та політичні спільноти Вони завжди засновані на соціальній комунікації. Ентоні Сміт пропонує виокремлювати такі підходи до розуміння нації в сучасну епоху:...
25174. Критика соціальних теорій Гегеля і Маркса за працею К.Поппера “Відкрите суспільство та його вороги” 22.5 KB
  Найголовніший пункт критики – ідея історичної закономірності розвитку людської спільноти. Поппер відкидає поняття закону історії і каже що історичні факти можна пояснити після того як вони відбулися але шукати в них закономірності немає сенсу. Закономірності вивчає соціологія історія ж аналізує окремі події. Він вважав хибною дихотомію природничонаукового та соціального знання через те що й там і там діє принцип фальсифікації заперечував існування обєктивних законів історії стверджував відсутність жорсткого детермінізму в природі і...
25175. К.Леві-Стросс – один з найвизначніших представників структуралізму 29.5 KB
  Подібні спроби вчинялися до нього Проппом при аналізі казки але саме ЛевіСтросс вкорінив інваріантні форми структуру не у емпіричній реальності а у самій людині в несвідомих структурах розуму. – нова дисципліна яка виникає як результат об’єднання ЛевіСтросом соціальної антропології і етнологічної дисципліни. Недоліки вчення ЛевіСтросса: поглинання свободи індивіда об’єктивними закономірностями переоцінка ролі позасвідомого недооцінка ролі історії.
25176. Взаємовплив науки і філософії 27.5 KB
  Співвідношення філософії і науки можна показати на прикладі міркувань Патнема. тобто тут висловлюється думка сама про взаємовплив науки і філософії. Філософія створює для науки ціннісно нормативну сферу і в свою чергу беручи за цінності результати отримані наукою.
25177. «ПОВСТАННЯ МАС» як проблема історії ХХ ст.. (Х. Ортега-і-Гассет) 24.5 KB
  Маса за ОртегоюіГасеттом це середня людина без обличчя загальний тип. Маса – це кожен хто сприймає себе як усіх інших тобто маса поглинає особистість тому залишається посередність. Маса завжди має жагу до відновлення переходить до насилля це є одичавінням процес розпаду у розумінні ортегаіГассета тому маса переходить до прямих форм дії губить духовні форми. Маса ненавидить тих хто до неї не входить.
25178. Філософія позитивізму та неопозитивізму 29.5 KB
  Філософія позитивізму та неопозитивізму 1. Класичний позитивізм Конт Спенсер Міль 1й позитивізм Наука не пояснює а описує явища. позитивізм переживає кризу викликану прогресом природничонаукового знання. Адже прогрес науки заперечував і знецінював ті синтетичні€ узагальнення що розглядалися позитивізмом як вічні і незаперечні істини.
25179. «Ідеологія і утопія» (К. Манхейм) 26 KB
  Манхейм Системна спроба дослідження ідеології була зроблена К. Марксу надмірно широке розуміння ідеології. Подруге німецький соціолог виокремив таку важливу характеристику ідеології як систематизованість саме тому ідеологія претендувала на науковість. За цими ознаками виокремлюють два основні різновиди – відкриті і тоталітарні ідеології.