73432

Види ремонту

Лекция

Логистика и транспорт

Працездатність автомобільної дороги Поточний ремонт Середній ремонт Капітальний ремонт Для забезпечення нормативних термінів служби автомобільних доріг і задоволення вимог безперебійного й безаварійного руху з боку автотранспорту необхідно не тільки правильно їх містити але й вчасно робити всі види ремонтів.

Украинкский

2014-12-16

75 KB

4 чел.

Тема 8.1

Види ремонту

  1.  Працездатність автомобільної дороги
  2.  Поточний ремонт
  3.  Середній ремонт
  4.  Капітальний ремонт

Для забезпечення нормативних термінів служби автомобільних доріг і задоволення вимог безперебійного й безаварійного руху з боку автотранспорту необхідно не тільки правильно їх містити, але й вчасно робити всі види ремонтів. Ремонти доріг діляться на: поточний, середній; капітальний і реконструкцію.

Поточний ремонт, або зміст дороги, полягає в негайних заходах по виправленню дороги, виконуваних як у планово-запобіжному порядку протягом усього року, так і в міру виявлення окремих випадків ушкоджень.

Середній ремонт полягає в періодичному нарощуванні зношеного шару дорожнього полотна й поліпшенні транспорт- але-експлуатаційних якостей дороги й дорожніх споруджень. Середній ремонт звичайно виконують на окремих ділянках доріг (перегонах). В окремих випадках роблять ремонт малих і середніх інженерних споруджень.

Капітальний ремонт — це ремонт автомобільних доріг і споруджень, при якому зношені шари дорожнього насипу, покриття, конструкції й окремі деталі споруджень заміняють новими, більш міцними й економічними. Ціль капітального ремонту — поліпшення транспортно-експлуатаційних характеристик доріг і розташованих на них інженерних споруджень, підвищення технічних нормативів доріг, збільшення міцності дорожніх одягів і споруджень у межах вимог перспективної інтенсивності руху до моменту наступного капітального ремонту. Капітальний ремонт виконують тоді, коли фактична міцність дорожнього одягу стане нижче припустимої.

Реконструкцією дороги називають повну перебудову дороги на всьому протязі з підвищенням її категорії. При цьому, поряд зі зміною геометричних параметрів елементів поперечного профілю насипи убік їх збільшення, змінюють при необхідності й геометричні параметри поздовжнього профілю. Зменшують величини ухилів, збільшують радіуси опуклих і ввігнутих кривих, додають число смуг руху на підйомах. Збільшують радіуси в плані на криволінійних ділянках автодоріг до норм Снип. На дорогах вищих категорій улаштовують дворівневі перетинання із залізницями й з іншими автодорогами.

На всі типи дорожніх одягів згідно існуючим Снип установлені строки їх служби до капітальних ремонтів. Відомо, що на терміни служби покриття автодоріг великий вплив виявляють інтенсивності руху по них транспортних засобів. Так, згідно з дослідженнями В.П. Носова, термін служби покриття в літах може бути представлений табл. 12.1.

Таблиця 12.1

Залежність терміну служби дорожніх покриттів від інтенсивності руху

Інтенсивність по смузі руху, авт./сут

Термін служби покриття, років

До 200

8

200-2500

6

2500-4500

4

4500-6500

3

Більш 6500

2

Як показує практика, існує велика кількість прикладів того, що задовго до витікання проектних термінів служби на поверхні проїзної частини з'являються тріщини, вибої, уступи, колії й інші ушкодження. Причини цього явища фахівці розподіляють на чотири групи:

  •  відхилення в інтенсивності й составі руху в процесі експлуатації від значень, прийнятих при проектуванні;
  •  фактичні відхилення параметрів побудованих конструкцій дорожнього полотна від передбачених проектом, включаючи неоднорідність ґрунтів земляного полотна й матеріалів для дорожніх одягів;
  •  відхилення реальних параметрів атмосферних процесів у період експлуатації від среднемноголетних значень, прийнятих при розрахунках і конструюванні;
  •  відхилення фактично виконуваних заходів щодо ремонту й змісту від передбачених діючими нормативами й правилами.

Затримка із закладенням тріщин і швів у дорожньому покриттях сприяє їхньому заповненню мінеральними частками й водою, що надалі веде до утвору вибоїв. Несвоєчасно забиті вибої значний час бувають заповнений водою й у такий спосіб створюють вогнище надлишкового зволоження, що веде до активізації процесу руйнування дорожнього одягу й скороченню її терміну служби.

Організація й технологія робіт зі змісту й ремонту визначають рівень аварійності на дорогах, швидкість руху, санітарний стан дороги й навколишнього середовища, естетичні аспекти.

Продовжити термін служби дорожніх покриттів вдається своєчасним виконанням робіт поточного ремонту.

Основні принципи класифікації робіт

по змісту й ремонту автомобільних доріг

Дорога експлуатується багато десятків років. За ці роки характеристики автомобілів і состав транспортних потоків, розраховуючи на пропуск яких проектувала й будувалася дорога, змінюються докорінно. Тому в процесі ремонту потрібно не тільки відновити проектні параметри дороги, але й привести їх у відповідність із новими вимогами, тобто підвищити їх, що для більшості споруджень уважається реконструкцією.

У цьому полягає принципова відмінність експлуатаційного змісту автомобільної дороги від аналогічного змісту інших будинків і споруджень виробничого значення.

Виникаючі деформації й руйнування дорожніх одягів і покриттів, земляного полотна й системи водовідводу, штучних споруджень і інженерного встаткування й облаштованості досить різноманітні по характеру, розмірах і обсягам. Їхнє усунення вимагає проведення ремонтних робіт, різних по складності, обсягам, місцям розташування й строкам виконання.

Деякі деформації й руйнування повинні бути негайно усунуті, інші накопичуються поступово й можуть усуватися через певні проміжки часу. Частина ремонтних робіт може бути виконана без перешкод автомобільному руху. Інші вимагають обмеження, переносу на інші дороги або зупинки автомобільного руху. Виконувані роботи й заходу різняться за вартістю, повторюваності, впливу на транспортно-експлуатаційний стан дороги, тривалості цього впливу, технології виконання й іншим ознакам.

Число видів ремонту й состав робіт можуть періодично змінюватися залежно від технічних, економічних і інших вимог умов і обставин.

Усе це, разом узяте, викликає необхідність поділу дорожніх робіт з видів і групам залежно від характеру, розмірів і обсягів робіт. У цьому полягає їхня класифікація. Ціль класифікації полягає у встановленні основних принципів визначення видів і состава робіт зі змісту й ремонту автомобільних доріг, якими слід керуватися при розробці технічної документації на виконання дорожньо-ремонтних робіт і при плануванні витрат на них.

У світовій практиці існує велика кількість різних класифікацій дорожніх робіт, у яких звичайно виділяють види або групи робіт у цілому по дорозі або по окремих елементах. По кожному виду ремонту й елементу дороги визначають состав робіт, що ставляться до даного виду ремонту.

Вид або група ремонту — це особлива характеристика робіт, виконуваних у рамках даного виду ремонту.

Состав робіт — це конкретний перелік дорожніх робіт з кожного елемента дороги в процесі ремонту.

По характеру, обсязі й результатам дорожніх робіт їх можна розділити на наступні види: зміст, ремонт, реконструкція й будівництво доріг.

Існує й більш детальний розподіл дорожніх робіт на види. Так, наприклад, у деяких країнах поняття «ремонт доріг» розділяють на поточний, середній і капітальний ремонт. В інших дають більш детальний поділ понять «реконструкція доріг».

Найбільше часто застосовують наступну класифікацію дорожньо-ремонтних робіт: зміст (включаючи поточний ремонт), ремонти різного рівня й реконструкція.

Утримання доріг і поточний ремонт. Утримання доріг — це виконуваний протягом усього року комплекс профілактичних робіт з догляду за дорогою, профілактиці, усуненню й дрібному ремонту деформацій і ушкоджень конструктивних елементів доріг, а також по організації й регулюванню руху, у результаті яких зберігаються або поліпшуються транс- портно-експлуатаційні якості доріг і дорожніх споруджень. Таким чином, утримання доріг містить у собі й дрібний поточний ремонт. Основне завдання утримання доріг полягає в збереженні й підтримці транспортно-експлуатаційних якостей доріг і рівня організації руху шляхом систематичного догляду за дорогою, дорожніми спорудженнями й смугою відводу, утриманням їх у чистоті й порядку, ліквідації виникаючих у процесі експлуатації дрібних ушкоджень доріг і дорожніх споруджень.

Ремонт автомобільних доріг. Під ремонтом звичайно розуміють комплекс робіт по відбудові проектних параметрів і підвищенню первісних транспортно-експлуатаційних якостей автомобільних доріг і дорожніх споруджень, тобто роботи з відшкодування зношування дорожнього покриття, поліпшенню його рівності, зчіпних якостей і шорсткості, посиленню й розширенню дорожнього одягу, земляного полотна й дорожніх споруджень; відновленню зношених конструкцій і деталей або їх заміні на більш міцні й економічні, а також роботи з інженерного встаткування й облаштованості доріг, у результаті яких поліпшуються й підвищуються транспортно-експлуатаційні характеристики дороги й дорожніх споруджень.

Існують різні точки зору й підходи до визначення того рівня, до якого в процесі ремонту повинні бути відновлені або підвищені загублені властивості й характеристики дороги.

Перший підхід полягає в тому, що в процесі ремонту властивості й характеристики експлуатованої дороги повинні бути відновлені або підвищені до первісного, проектного рівня. У цьому випадку ремонтують і відновлюють тільки змінні параметри й характеристики дороги й усувають ушкодження її елементів і облаштованості. Насамперед відновлюють міцність дорожнього одягу, рівність, шорсткість і зчіпні якості покриттів, усувають ушкодження земляного полотна, системи водовідводу, дорожніх споруджень, інженерного встаткування й облаштованості дороги.

Геометричні параметри, які ставляться до постійних, зміні не підлягають (розширення проїзної частини й земляного полотна, збільшення радіусів кривих і зм'якшення поздовжніх ухилів і т.д.).

Такий підхід прийнятний до відносно нових доріг, що відробили перший міжремонтний строк, а також і до старих доріг з гарними геометричними параметрами, якщо на них зберігся або мало змінився по інтенсивності й составу транспортний потік.

Однак його не можна застосовувати до автомобільних доріг, побудованих багато десятиліть назад. За цей час міняється кілька поколінь автомобілів, суттєво підвищуються їхні динамічні й експлуатаційні якості, змінюються вимоги водіїв до параметрів, характеристик і облаштованості доріг, до їхніх екологічних, естетичним і економічним якостям. Як правило, зростає інтенсивність руху, змінюються й нормативні вимоги до параметрів і характеристикам доріг кожної категорії й класу.

Тому другий підхід полягає в тому, що при ремонті повинні бути поліпшені й підвищені транспортно-експлуатаційні характеристики й технічні параметри ремонтованої дороги в межах норм, відповідних до категорії або класу дороги по забезпеченій швидкості й інтенсивності руху. Це означає, що в процесі ремонту може бути виконане розширення проїзної частини й земляного полотна, зм'якшення поздовжніх ухилів, випрямлення траси й збільшення радіусів кривих у плані й профілі на тих ділянках, де вони не відповідають нормативним вимогам для дороги даної категорії або класу.

У тому випадку коли фактична інтенсивність і состав руху перевищили припустимий для дороги даної категорії або класу межа — необхідний уже не ремонт, а модернізація або реконструкція дороги.

Реконструкція є окремим етапом розвитку й удосконалювання дорожньої мережі й у класифікаціях робіт з ремонту й змісту доріг не розглядається.

Класифікація робіт з ремонту й утримання автомобільних доріг загального користування

Розрізняють наступні види робіт з ремонту й змісту доріг:

а) капітальний ремонт

б) ремонт і утримання.

Своєчасне й повне виконання обох видів робіт необхідно, щоб зберігати й підтримувати транспортно-експлуатаційний стан дороги протягом усього строку експлуатації на рівні, що забезпечує встановлені для даної категорії вимоги до споживчих властивостей дороги.

Довжина автомобільних доріг, що підлягають ремонту в цілому по мережі федеральних автомобільних доріг і автомобільних доріг загального користування суб'єктів Російської Федерації, визначають на підставі результатів діагностики й оцінки стану доріг і дорожніх споруджень із обліком діючих міжремонтних термінів служби дорожніх одягів і покриттів.

Довжина конкретних доріг і ділянок доріг, що підлягають тому або іншому виду ремонту, і строки їх виконання визначають зіставленням фактичного стану дороги й дорожніх споруджень із установленими критеріями для призначення відповідних видів ремонту.

Необхідний вид ремонту, состав і обсяги робіт з ремонту кожної автомобільної дороги й ділянки дороги, а також по кожному дорожньому спорудженню встановлюють на підставі результатів діагностики й оцінки їх фактичного стану, інженерних вишукувань, випробувань і обстежень, відомостей дефектів і інших документів, що містять оцінку фактичного стану доріг і дорожніх споруджень в обсязі, що дозволяє зіставити цей стан із критеріями призначення відповідного виду ремонту.

Усі існуючі класифікації робіт з ремонту й змісту автомобільних доріг виходять із того, що головним елементом дороги є проїжджаючи частина з дорожнім одягом і покриттям. По стану цього елемента встановлюють міжремонтні строки, визначають вид ремонту й состав основних робіт з кожного виду ремонту.

Вид ремонту й утриання робіт з інших елементів дороги (земляне полотно, штучні спорудження і т.д.) визначають за аналогією з роботами з ремонту й змісту проїзної частини.

Цей підхід збережений і при розробці нової класифікації дорожньо-ремонтних робіт, у якій дані визначення, установлені завдання, критерії призначення й состав робіт і заходів щодо кожного виду ремонту й змісту доріг і дорожніх споруджень.

Утримання автомобільної дороги — виконуваний протягом усього року ( з урахуванням сезону) на всьому протязі дороги комплекс робіт з догляду за дорогою, дорожніми спорудженнями й смугою відводу, по профілактиці й усуненню постійно виникаючих дрібних ушкоджень, по організації й забезпеченню безпеки руху, а також по зимовому змісту й озелененню дороги.

Завдання утримання полягає в забезпеченні схоронності дороги й дорожніх споруджень і підтримці їх стану відповідно до вимог, припустимих за умовами забезпечення безперервного й безпечного руху в будь-який час року.

Зимове утримання дороги — роботи й заходу щодо захисту дороги в зимовий період від сніжних відкладань, заметів і лавин, очищенню від снігу, попередженню утвору й ліквідації зимової слизькості й боротьбі з полоями.

Озеленення дороги — роботи зі створення лісових насаджень і посіву трав у смузі відводу, необхідних для захисту від сніжних і піщаних заметів, вітрової й водної ерозії, для естетичного й архітектурно-художнього оформлення дороги, а також роботи з догляду за елементами озеленення.

Ремонт автомобільної дороги — комплекс робіт з відтворення її первісних транспортно-експлуатаційних характеристик, при якому проводиться відшкодування зношування покриття, відновлення й поліпшення його рівності й зчіпних якостей, усунення всіх деформацій і ушкоджень дорожнього покриття, земляного полотна, дорожніх споруджень, елементів обстановки й облаштованості дороги, організації й забезпечення безпеки руху.

При цьому під первісними розуміються транспортно-експлуатаційні характеристики й споживчі властивості дороги й дорожніх споруджень у момент здачі в експлуатацію після будівництва, реконструкції або капітального ремонту.

Завдання ремонту полягає у відновленні транспортно-експлуатаційного стану дороги й дорожніх споруджень до рівня, що дозволяє забезпечити виконання нормативних вимог до їхніх споживчих властивостей у період до чергового ремонту при інтенсивності руху, що не перевищує розрахункову для даної категорії дороги.

Критерієм для призначення ремонту дороги є такий стан дорожнього покриття, при якому його рівність і зчіпні якості знизилися до гранично припустимих значень або коли на інших елементах дороги й дорожніх спорудженнях нагромадилися деформації й руйнування, усунення яких роботами зі змісту дороги неможливо або економічно недоцільно.

Капітальний ремонт автомобільної дороги — комплекс робіт, при якому роблять відновлення й підвищення працездатності дорожнього одягу й покриття, земляного полотна й дорожніх споруджень, здійснюють зміну зношених конструкцій і деталей або заміну їх на більш міцні й довговічні, у необхідних випадках підвищують геометричні параметри дороги з урахуванням росту інтенсивності руху й осьових навантажень автомобілів у межах норм, відповідних до категорії, установленої для ремонтованої дороги, без збільшення ширини земляного полотна на основному протязі дороги.

Завдання капітального ремонту полягає в повному відновленні й підвищенні транспортно-експлуатаційного стану дороги до рівня, що дозволяє забезпечити нормативні вимоги до споживчих властивостей у період до чергового капітального ремонту при інтенсивності руху, що відповідає розрахункової для даної категорії дороги, при перевищенні якої необхідна реконструкція дороги з перекладом її в більш високу категорію.

Критерієм для призначення капітального ремонту є такий транспортно-експлуатаційний стан дорогий, при якому міцність дорожнього одягу знизилася до гранично припустимого значення або параметри й характеристики інших елементів дороги й дорожніх споруджень не задовольняють зрослим вимогам руху настільки, що неможливо або економічно недоцільно приводити їх у відповідність із зазначеними вимогами за допомогою робіт з ремонту й змісту.

Бурхливий ріст автомобільного парку в Росії, що почався в останньому десятилітті минулого століття й очікуваний у найближчій перспективі разом з одночасним зниженням обсягів робіт по розвиткові, ремонті й змісту доріг, привів до значного перевантаження дорожньої мережі рухом, яка надалі ще більше збільшиться.

Таке положення може привести до катастрофічного руйнування автомобільних доріг, збільшенню частки доріг, що утрудняються вище граничного рівня з утвором багатокілометрових і багатогодинних заторів.

Будуть потрібні термінові й значні роботи з підвищення технічного рівня існуючих доріг, щоб привести їхній стан у відповідність зрослим вимогам, і величезні обсяги фінансування на перебудову й реконструкцію доріг.

З метою більш ощадливої витрати засобів на вдосконалювання існуючих доріг представляється можливим увести в класифікацію ще один вид ремонтних доріг — модернізацію автомобільних доріг як проміжний етап між капітальним ремонтом і реконструкцією.

Модернізація дороги — комплекс робіт з розвитку й удосконалюванню геометричних параметрів плану й поздовжнього профілю, розширенню й посиленню земляного полотна й дорожнього одягу, штучних і інших дорожніх споруджень із урахуванням росту інтенсивності руху й осьових навантажень у межах норм, відповідних до фактичної категорії існуючої дороги.

Надалі необхідно розробити загальну класифікацію дорожніх робіт, яка повинна містити в собі роботи з будівництва, реконструкції, модернізації, капітального ремонту, середнього ремонту, змісту автомобільних доріг.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

39914. Формы и способы представления данных 1.31 MB
  2 Единицы измерения данных. binry digit] Простое двоичное число цифра или символ принимающее значения 1 или 0 и служащее для записи и хранения данных в ЭВМ. Байт [byte ] Двоичное слово способное записывать и хранить в памяти ЭВМ один буквенноцифровой или другой символ данных.
39915. Единицы измерения данных 898.34 KB
  Другие файловые системы оперируют схожими понятиями зоны в Minix блоки в Unix. 4 Системы счисления. Все системы счисления можно разделить на два класса: позиционные и непозиционные. Число таких знаков в позиционной системе счисления называется основанием системы счисления.
39916. Основы информационной культуры. Понятие информации и данных 721 KB
  Формы и способы представления данных. 2 способа представления данных: в текстовом и числовом виде Текстовые данные воспринимаются передающими системами как текст записанный на какомлибо языке. 2 Единицы измерения данных Объем данных V количество байт которое требуется для их хранения в памяти электронного носителя информации. Байт мельчайшая адресуемая единица информации Килобайт базовая единица Машинное слово машиннозависимая и платформозависимая величина измеряемая в битах или байтах равная разрядности регистров процессора и...
39918. Модель парной линейной регрессии 531.5 KB
  Этот коэффициент характеризует степень финансового риска проекта для собственников предприятия и кредиторов и обычно анализируется банками при решении вопроса о предоставлении долгосрочного кредита; коэффициент покрытия долгосрочных обязательств отношение чистого прироста свободных средств сумма чистой прибыли после уплаты налога амортизации и чистого прироста собственных и заемных средств за вычетом осуществленных в отчетном периоде инвестиций к величине платежей по долгосрочным обязательствам погашение займов проценты по ним. Для...
39919. Модели сетевого планирования и управления, назначения, область применения и основные характеристики 66.75 KB
  Сетевой моделью СМ называется экономикоматематическая модель отражающая весь комплекс работ и событий связанных с реализацией проекта в их логической и технологической последовательности и связи. Модели сетевого планирования и управления модели СПУ предназначены для планирования и управления сложными комплексами работ проектами направленными на достижение определенной цели в заданные сроки строительство разработка и производство сложных объектов и др. Область применения: сетевое планирование позволяет осуществлять анализ проекта...