73633

Міжнародні розрахунки і платіжний баланс

Лекция

Мировая экономика и международное право

Економічний зміст платіжного балансу та методологія складання. Економічний зміст платіжного балансу та методологія складання. Стан платіжного балансу визначає попит і пропозицію національної й іноземної валюти в цей момент і він є одним із факторів формування валютного курсу. Прибуткові та витратні статті балансу міжнародних рахунків Прибуткові статті Джерела грошових коштів Витратні статті Способи використання грошових коштів Експорт товарів та послуг Імпорт товарів та послуг Приток капіталу Вивіз капіталу Приватні та...

Украинкский

2014-12-19

121.5 KB

2 чел.

ТЕМА 10. Міжнародні розрахунки і платіжний баланс

1. Міжнародні розрахунки та їх основні форми

2. Платіжний баланс. Економічний зміст  платіжного балансу та методологія складання.

3. Економічні фактори, що впливають на платіжний баланс держави

4. Платіжний баланс України

1. Міжнародні розрахунки та їх основні форми.

 Міжнародні розрахунки – це система організації та регулювання платежів у сфері міжнародних економічних відносин.

Суб’єкти: імпортери, експортери, банки.

“Лоро” – іноземні кореспондентські рахунки в банку.

“Ностро” рахунки банку в іноземному банку.

В основу міжнародних розрахунків покладено рух товарно-розпорядчих документів і операційне оформлення платежів.

Головними чинниками, що виражають стан міжнародних розрахунків, є:

 1.  умови зовнішньоторговельних контрактів;
 2.  валютне законодавство;
 3.  особливості банківської практики;
 4.  міжнародні правила та звичаї тощо.

Вирішальне значення в практиці міжнародних розрахункових операцій мають валютно-фінансові умови зовнішньоекономічних угод (контрактів).

Зовнішньоекономічна угода (контракт) – це матеріально оформлена угода суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та їх іноземних контрагентів, спрямована на встановлення, зміну або припинення їхніх взаємних прав і обов’язків у зовнішньоекономічній діяльності.

До валютно-фінансових умов, які мають бути передбачені в угоді (контракті), належать такі:

ціна та загальна вартість угоди (контракту). У цьому розділі контракту визначається ціна одиниці виміру товару та загальна вартість товарів або вартість виконаних робіт, наданих послуг) згідно з угодою (контрактом) та валюта платежів;

умови платежів. Цей розділ контракту визначає спосіб, порядок та терміни фінансових розрахунків і гарантії виконання сторонами взаємних платіжних зобов’язань. Залежно від обраних сторонами умов платежу в тексті договору (контракту) вказуються: умови банківського переказу до (авансовий платіж) та (або) після відвантаження товару чи умови документарного акредитиву або інкасо (з гарантією); умови гарантії, якщо вона є, або коли вона необхідна (вид гарантії – “на вимогу” й “умовна”, умови та термін дії гарантії, можливість зміни умов контракту без зміни гарантій).   

Правильність визначення валютно-фінансових умов при укладанні зовнішньоекономічної угоди – запорука ефективності здійснення зовнішньоекономічних операцій.

Нині немає єдиного, закріпленого багатосторонньою угодою, універсального механізму валютних розрахунків між країнами. Тільки в межах окремих економічних і фінансових угрупувань країн можуть існувати певною мірою єдині механізми розрахунків. У сучасній системі світогосподарських зв’язків розрахунки за торгівельними та неторговельними операціями регулюються основними принципами, закріпленими в Женевській конвенції про чеки та векселі, а також зведеннями постанов Міжнародної торгівельної палати (Париж).

Найпоширеніші умови міжнародних розрахунків:

безпосередній (повний розрахунок) – повна оплата товару до моменту чи в момент переходу товару або товаророзпорядчих документів у розпорядження покупця;

розрахунок у кредит (з розстроченням) – надання експортером імпортеру кредиту в комерційній формі (для імпортера).

Типи міжнародних розрахунків.

1. Національною валютою:

торгові, кредитні і платіжні угоди між країнами;

напряму.

2. Міжнародною колективною валютою (СПЗ, євро):

торгові, кредитні і платіжні угоди в межах інтеграційних угрупувань країн.

3. Клірингові розрахунки:

міжнародні платіжні угоди клірингового типу – угода між урядами двох і більше країн при обов’язковому взаємному заліку міжнародних вимог і зобов’язань..

4. Золото:

використовується в міжнародних розрахунках опосередковано на ринку золота.

Види міжнародних розрахунків залежать від:

1. Специфіки суб’єкта:

між конкретними контрагентами;

між банками;

між банком і контрагентом;

між державою і банком;

між державами.

2. Взаємодії суб’єктів:

напряму;

через посередників.

3. Від об’єкту:

торговельні операції;

інвестиційні операції;

некомерційні операції.

4. Умови розрахунків:

готівкові;

з наданням кредиту.

2. Платіжний баланс. Економічний зміст  платіжного балансу та методологія складання.

Платіжний баланс (balance of payments) - це балансовий рахунок міжнародних операцій як вартісне вираження всього комплексу світогосподарських зв’язків країни у формі співвідношення надходжень та платежів.

Платіжний баланс – це агреговане віддзеркалення економічних відносин країни з рештою світу протягом певного періоду часу.

Платіжний баланс – статистичний звіт, де у систематичному вигляді наводяться сумарні дані про зовнішньоекономічні операції цієї країни з іншими країнами світу за певний проміжок часу.

За економічним змістом розрізняють баланс на певну дату і за певний період.   

         Платіжний баланс на певну дату існує у вигляді співвідношення платежів та надходжень, які із дня на день постійно змінюються. Стан платіжного балансу визначає попит і пропозицію національної й іноземної валюти в цей момент і він є одним із факторів формування валютного курсу.

Платіжний баланс за певний період (місяць, квартал, рік) складається на основі статистичних показників при здійсненні за цей період зовнішньоекономічні дії і дає змогу аналізувати зміни в міжнародних економічних зв’язках країни, масштабах і характері її участі у світовому господарстві.

З бухгалтерського погляду, платіжний баланс завжди знаходиться в рівновазі. Проте за підсумками його основних розділів може мати місце або активне сальдо, якщо надходження перевищують платежі, або пасивне, коли платежі перевищують надходження.

В платіжному балансі використовується принцип подвійного запису, кожна операція має дві сторони – дебет і кредит. У відповідності з цією обліковою системою загальна сума на дебеті повинна завжди бути рівною загальній сумі на кредиті.

Кредит – це відплив за кордон вартостей, за які мають надійти платежі у певну країну (збільшення пасивів, зменшення активів) (приносять іноземну валюту).

Дебет - це приплив вартостей із-за кордону до даної країни, за які її резиденти мають платити за кордон (збільшення активів, зменшення зобов’язань) (пов’язані з витратами іноземної валюти).

Таблиця 1. Прибуткові (+) та витратні (-) статті балансу міжнародних рахунків

Прибуткові статті (+)

(Джерела грошових коштів)

Витратні статті (-)

(Способи використання грошових коштів)

Експорт товарів та послуг

Імпорт товарів та послуг

Приток капіталу

Вивіз капіталу

Приватні та державні дари із-за кордону

Дари за кордон

Транспортні послуги, що надані нерезидентам

Використання транспорту інших держав

Витрати іноземних туристів в даній країні

Витрати на туризм за рубежем

Військові витрати інших держав

Військові витрати за кордоном

Проценти та дивіденди, отримані із-за кордону

Проценти та дивіденди, що виплачуються нерезидентам

Продаж активів даної країни нерезидентам

Придбання іноземних активів

(наприклад, акцій, облігації та нерухомості)

Депозити нерезидентів в депозитних установах даної країни

Депозити в іноземних депозитних установах

Продаж золота нерезидентам

Придбання золота за кордоном

Продаж національної валюти нерезидентам

Купівля іноземної валюти

 Способи використання інформації платіжного балансу:

По-перше, за допомогою записів результатів обміну між країнами легше зробити висновок про стабільність системи плаваючих курсів, оскільки платіжний баланс допомагає виявити акумулювання валют у руках тих людей, які більше зацікавлені в цьому (резиденти) і тих, які намагаються позбутися цих валют (нерезиденти).

По-друге, платіжний баланс незамінний і в умовах фіксованих валютних курсів, оскільки допомагає визначити розміри нагромадження даної валюти в руках іноземців і дає змогу вирішити питання про доцільність підтримування фіксованого курсу валюти, якщо їй загрожує криза.

По-третє, рахунки платіжного балансу надають інформацію про накопичення заборгованості, виплату процентів і платежів з основної суми боргу і можливості країни заробити валюту для майбутніх платежів. Ця інформація необхідна для того, щоб зрозуміти, наскільки країні-боржнику стало важче (або дорожче) погасити борги іноземним кредиторам.

Структура платіжного балансу:

Торговельний баланс

Баланс послуг та некомерційних платежів

Баланс руху капіталів і кредитів

Торговельний баланс — це співвідношення вартості експорту та імпорту.

Економічний зміст активу чи дефіциту торговельного балансу щодо конкретної країни залежить від її положення в світовому господарстві, характеру її зв’язків із партнерами та загальної економічної політики.

Баланс послуг та некомерційних платежів включає:

платежі та надходження за транспортні перевезення, страхування, електронний, телекосмічний та інші види зв’язку, міжнародний туризм, обмін науково-технічним і виробничим досвідом, експортні послуги, утримання дипломатичних, торговельних та інших представництв за кордоном, передачу інформації, культурні та наукові обміни, різні комісійні збори, рекламу, організацію виставок, ярмарків, торгівлю ліцензіями, лізингові операції тощо;

за прийнятими у світовій статистиці правилами у розділ “Послуги” входять, як не дивно, виплати прибутків від інвестицій за кордоном та процентів за міжнародними кредитами, хоча за економічним змістом вони звичайно ближчі до руху капіталу;

за методикою МВФ показують односторонні перекази :

 •  державні операції – субсидії іншим країнам по лінії економічної допомоги, державні пенсії, внески в міжнародні організації;
 •  приватні перекази – перекази іноземних робітників, фахівців, родичів на батьківщину.

Три перелічені вище групи операцій – послуги, надходження від інвестицій, односторонні перекази – називають невидимими операціями на противагу експорту та імпорту реальних цінностей (товарів).

Баланс руху капіталів і кредитів – виражає співвідношення вивозу та ввозу державних і приватних капіталів, наданих і одержаних міжнародних кредитів.

За економічним змістом ці операції поділяються на дві категорії:

міжнародний рух підприємницького капіталу;

міжнародний рух позикового капіталу.

Міжнародний рух підприємницького капіталу включає:

Вивіз капіталу:

Прямі інвестиції за рубіж, проведені національними фірмами.

Придбання національними інвесторами зарубіжних акцій та облігацій.

Придбання національними резидентами банківських депозитів в зарубіжних банках.

Приток капіталу :

Прямі інвестиції в економіку країни, що здійснюються зарубіжними фірмами.

Придбання зарубіжними інвесторами акцій та облігацій іншої країни.

Придбання  нерезидентами депозитів банків країни.

Міжнародний рух позикового капіталу включає:

Довго- і  середньострокові операції – це державні та приватні запозичення і кредити, які надаються на термін понад один рік.

Короткострокові операції - включають міжнародні кредити терміном до одного року; поточні рахунки національних банків у закордонних банках (авуари); переміщення грошового капіталу між банками.

Помилки і пропуски – включає дані як статистичних похибок так і неврахованих операцій. Показники різко зростають в кризових ситуаціях.

         Операції з ліквідними валютними активами – заключна стаття платіжного балансу, відображає операції з ліквідними валютними активами, в яких беруть участь державні валютні органи й у результаті яких відбуваються зміни як величини, так і складу центральних офіційних золотовалютних резервів.

Сучасна класифікація статей платіжного балансу за методикою МВФ:

А. Поточні операції

Товари

Послуги

Доходи від інвестицій

Інші послуги та доходи

Приватні односторонні перекази

Офіційні односторонні перекази

В.  Прямі інвестиції та інший довгостроковий капітал

Прямі інвестиції

Портфельні інвестиції

Інший довгостроковий капітал

Підсумок А+В відповідає концепції базисного балансу в США

С. Короткостроковий капітал

D. Помилки та пропуски

Підсумок: А + В + С + D відповідає концепції  ліквідності в США

Е. Компенсуючі статті

Переоцінка золотовалютних резервів, розподіл і використання СДР (СПЗ).

F. Надзвичайне фінансування

G. Зобов’язання, що складають валютні резерви іноземних офіційних органів.

Підсумок А + В + С + D + Е + F + G відповідає концепції офіційних розрахунків в США

Н. Підсумкова зміна резервів

СДР (СПЗ)

Резервна позиція в МВФ

Інші вимоги

Кредити МВФ

Методологія складання платіжного балансу визначається за допомогою міжнародного стандарту – “Керівництво з платіжного балансу”, що розробляється і періодично публікується МВФ. Останнє, п’яте видання Керівництва опубліковано у 1993 р. Прийнята МВФ система класифікацій статей платіжного балансу використовується країнами-членами Фонду як основа національних методів класифікації. Однак платіжні баланси промислово розвинутих країн і країн, що розвиваються, суттєво відрізняються як за методикою складання, так і за змістом. Схеми платіжних балансів, прийнятих сьогодні МВФ і ОЕСР, враховують спільні риси, притаманні всім розвинутим країнам, і водночас дають змогу кожній країна вносити свої корективи. 

Фактори, що впливають на стан платіжного балансу:

нерівномірність економічного і політичного розвитку країн, міжнародна конкуренція;

циклічні коливання економіки;

зростання закордонних державних витрат, пов’язаних із мілітаризацією економіки і військовими витратами;

посилення міжнародної фінансової взаємозалежності;

зміни в міжнародній торгівлі;

вплив валютно-фінансових факторів;

негативний вплив інфляції;

торгівельно-політична дискримінація певних країн;

надзвичайні обставини – неврожай, стихійні лиха, катастрофи.

3. Економічні фактори, що впливають на платіжний баланс держави

Таблиця 2. Характеристика економічних факторів

Економічні фактори

Спосіб впливу

Темп інфляції

В результаті надмірного підвищення цін  товари та послуги, що виробляються в середині в країні, стають надмірно дорогими для покупців – нерезидентів. В силу цього підвищення скорочується рівень експорту. Одночасно із-за підвищення рівня цін імпортні товари стають все більш принадливими для покупців в порівнянні з товарами, що виробляються в цій країні. Це сприяє збільшенню обсягу імпортних операцій.

Реальний ріст ВВП

Високі темпи росту ВВП ведуть до збільшення обсягів імпорту товарів та послуг, Ця тенденція пояснюється тим, що високі темпи росту ВВП означають, що підвищується рівень прибутків в середині країни, частина яких може бути використана на імпорт. Низькі темпи росту ВВП, навпаки, приведуть до зниження рівня імпорту товарів та послуг.

Процентні ставки

Рівні процентних ставок впливають на потоки капіталу, що вливаються в ринок облігацій і використовуються для інвестицій в грошовий ринок. Якщо в країні підвищуються процентні ставки, то можна чекати збільшення притоку капіталу для інвестицій в облігації з високою прибутковістю та в інші інструменти грошового ринку. І навпаки, якщо процентні ставки знижуються, то можна чекати відтоку капіталу, тому що фінансові центри інших країн стають більш принадливими для інвесторів.

Валютний курс “спот”

Валютний курс “спот” впливає на:

Відносну вартість імпортних товарів в порівнянні з вартістю товарів, що вироблені в середині в країні.

На відносну вартість експортних товарів в порівнянні з товарами інших країн (в країнах – імпортерах). Високий курс іноземної валюти перешкоджає проведенню імпортних операцій та сприяє проведенню експортних операцій. І навпаки, низький курс іноземної валюти створює сприятливі умови для імпорту та перешкоджає експорту.

Процес правки  платіжного балансу

Платіжний баланс будь-якої країни підлягає процесу безперервної правки. Необхідність цієї правки пояснюється впливом різних економічних факторів на платіжний баланс.

4. Платіжний баланс України

До 1993 р. статистика міжнародних операцій України була представлена торговельним балансом, балансом фінансових ресурсів та валютним планом країни.

Спеціальною Постановою Кабінету Міністрів України та Національного банку України від 17 вересня 1993 р. на Національний банк України було покладено відповідальність за складання узагальненого платіжного балансу України. Поява Концепції побудови банківської та грошово-кредитної статистики і статистики платіжного балансу (далі - Концепція) була зумовлена загальнодержавною потребою незалежної України у визначенні її місця в світовому співтоваристві, розвитку банківської та фінансової систем, а також у зв’язку з покладенням на Національний банк відповідальності за формування платіжного балансу держави.

Дану Концепцію було затверджено постановою Правління Національного банку України №101 від 20.05.1994 р.

Як зазначено у Концепції, розробка і складання платіжного балансу базуються на єдиній методології відповідно до стандартної класифікації компонентів і структури зведеної інформації. За формою складання платіжний баланс України визначається як зведений статистичний звіт (за певний період часу) про здійснення міжнародних операцій українських резидентів з резидентами інших країн світу.

Інформаційну базу платіжного балансу (як і в світовій практиці) становлять такі джерела:

дані банківської системи про надходження платежів з-за кордону і здійснення платежів за кордон (фінансові операції з нерезидентами);

інформація про пересування товарних потоків через кордон (міжнародна торгівля);

статистичні спостереження підприємств та організацій з метою збирання повної та додаткової інформації (статистична звітність експортерів та імпортерів продукції, інвесторів, та одержувачів іноземних інвестицій тощо).

МВФ отримує платіжний баланс України з 1994 р. З квітня 1996 р. розпочато видання щоквартальника “Платіжний баланс України”, в якому публікуються табличні дані з платіжного балансу, аналітичні матеріали щодо розвитку зовнішнього сектора економіки та впливу поточної економічної політики на його стан.

Уперше сторінку України з показниками грошово-кредитної статистики (починаючи з грудня 1992 р.) і статистики платіжного балансу (починаючи з 1 кварталу 1994 р.) було надруковано у липневому випуску збірника МВФ - “Міжнародна фінансова статистика” (“International Finansсial Statistics” — публікується англійською мовою і виходить щомісячно з січня 1948 р. – основне статистичне видання Міжнародного валютного фонду). Україна стала шостою серед країн-членів МВФ (які входили до складу СРСР) – після Латвії, Литви, Естонії, Молдови та Росії, котрі представлені у зазначеному збірнику.

Національний банк України складає платіжний баланс, який базується на основі м/н операційній системі звітності (ITRS-international transaction reporting system), яка була розроблена у січні 1993 р. Операції звітуються у початковій валюті, накопичуються та кодуються у відповідності з ВРМ5 стандартною класифікацією.

Сучасний стан і динаміку платіжного балансу України можна подивитися за Інтернет-адресою Національного банку України.

      


Глосарій

 

Авансова оплатаімпортер самостійно або через свій банк чи банк – експортера оплачує товар у момент передачі ним замовлення  експортеру.

Акредитив – угода, де банк зобов’язується за проханням клієнта оплатити документи третій особі (бенефіціару-експортеру), на користь якого відкрито акредитив, чи оплатити акцепт трати, яку виставив бенефіціар. Чи негоціацію (купівлю) документів. Виставлені йому експортером (бенефіціарієм) відповідно до певних умов.

Банківський вексель — цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов’язання боржника (векселедавця) сплатити після настання строку визначену суму грошей власнику векселя (векселедержателю).

Банківський переказ це розпорядження, що пересилається (як правило, електронною поштою) банком однієї країни банкові іншої країни. За його допомогою дається вказівка дебетувати депозитний рахунок першого з них і кредитувати рахунок певної особи чи установи.

Банківський чек – письмовий наказ банку – володаря авуарів за кордоном своєму банку – кореспонденту про перерахування визначеної суми з його поточного рахунку власнику чека.

Відкритий банківський рахунок — метод платежу, за яким продавець просто відправляє рахунок-фактуру покупцеві, який має заплатити у визначений час після її отримання (ніякого документарного підтвердження, використовується тільки з філіями та іншими підрозділами).

Документарний переказний вексель для інкасуванняекспортер після здійснення перевезення товарів імпортеру, пред’являє вексель і документи у свій банк. Банк передає їх банку – імпортера для інкасації. Експортер отримує гарантії, що він отримає оплату до того, як документи будуть передані імпортеру. А імпортер отримує гарантії, що всі документи будуть у належному стані.

Зовнішньоекономічна угода (контракт) – це матеріально оформлена угода суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та їх іноземних контрагентів, спрямована на встановлення, зміну або припинення їхніх взаємних прав та обов’язків у зовнішньоекономічній діяльності.

Інкасо — банківська операція, завдяки якій банк за дорученням клієнта отримує платіж від імпортера за відвантажені в його адрес товари і послуги, зараховуючи ці кошти на рахунок експортера в банку.

Комерційна тратта (переказний комерційний вексель) - містить  письмовий наказ векселядержателя (трассанта), адресований платнику (трассату), сплатити третій особі (ремітентові) певну суму грошей у певний строк.

Консигнація – означає, що експортер транспортує свої товари імпортеру, але при цьому зберігає право власності на ці товари до тих пір поки імпортер не продасть їх та не розрахується з експортером ( консигнатором).

Міжнародні розрахунки – це система організації і регулювання платежів у сфері міжнародних економічних відносин.

Платіжний баланс (balance of payments)це балансовий рахунок міжнародних операцій як вартісне вираження всього комплексу світогосподарських зв’язків країни у формі співвідношення надходжень та платежів.

Питання для самоконтролю

 1.  Дайте визначення категорії “міжнародні розрахункові операції”.
 2.  Які основні форми міжнародних розрахунків?
 3.  Зробить опис здійснення акредитивної форми розрахунків.
 4.  Назвіть переваги та недоліки застосування акредитивної форми розрахунків для експортера та імпортера?
 5.  Дайте схему інкасової форму розрахунків.
 6.  Назвіть ризики, що виникають при здійсненні міжнародних розрахунків.
 7.  Дайте визначення платіжного балансу. Який його економічний зміст?
 8.  Яка структура платіжного балансу?
 9.  Дайте визначення активу або дефіциту торговельного балансу?
 10.  Які основні складові балансу послуг?
 11.  Яка структура балансу руху капіталів і кредитів?

12.  Охарактеризуйте операції з ліквідними валютними активами.

13.  Яка сучасна класифікація статей платіжного балансу за методикою МВФ?

14.  Перелічіть основні фактори, які впливають на платіжний баланс.

ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ

 1.  Організаційні засади міжнародних розрахунків.
 2.  Форми міжнародних розрахунків.
 3.  Платіжні умови зовнішньоекономічних угод.
 4.   Економічна сутність платіжного балансу.
 5.  Структура платіжного балансу.
 6.  Класифікація платіжного балансу за методикою МВФ.
 7.  Фактори, що впливають на стан платіжного балансу.
 8.   Платіжний баланс України. Сучасний стан.

література

Основна

 1.  Боринець С.Я. Міжнародні фінанси: Підручник. – К.: Знання-Прес, 2002. — с. 223-233.
 2.  Внешнеторговые сделки/ Составитель И.С.Гринько – Сумы: Фирма “Реал”, 1994. — с. 96.
 3.  Киреев А.П. Международная экономика. В 2-х ч. – Ч.II. Международная макроекономика: открытая экономика и макроэкономическое программирование. Учебное пособие для вузов. — М.: Междунар. Отношения, 2000. — с. 126-151.
 4.  Международные валютно-кредитны и финансовые отношения: Учебник / Под. ред Л.Н.Красавиной. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2000. – с. 211-228, 122-154.
 5.  Рязанова Н.С.Міжнародні фінанси: Навч.-метод. посібник для самост. вивч.дисц. – К.: КНЕУ, 2001. —  с. 94-105.    
 6.  Шемет Т.С. Міжнародні фінанси: Підручник / За заг.ред. А.А. Мазаракі. – К.: Київ.нац.торг.-екон. ун-т, 2000. — с. 67-93.  

Додаткова

 1.  Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения. Учеб. пособие. - М.: ИВЦ "Маркетинг", 1998. – с. 157-178.
 2.  Боринець С. Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини : Підручник. – 2-ге вид., перероб. й доп. – К.: Т-во “ Знання “ , КОО, 1999. – 305 с.
 3.  Долгов С.О. Единая валюта стран Европейского союза - евро: проблемы и перспективы // Деньги и кредит, 1998. -№7. - с.29-45.
 4.  Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні відносини:Навч.посібн.для студентів економічних спеціальностей. Львів: Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”,1999 -с.166-186.
 5.  Кругман П.Р., Обстфельд М. Международная экономика: Теория и политика. Учебник для вузов: Пер. с англ. - М.: Экономический ф-т МГУ, ЮНИТИ, 1997. – с. 334-633.
 6.  Кузнецова Н.В. Перспективи створення валютної системи / Фінанси України, 1997. - №12. - с. 59-63.
 7.  Миклашевская Н. Валютный курс./ МЭ и МО, 1998. - № 2. - с. 52-66.
 8.  Миклашевская Н. Платежный баланс./ МЭ и МО, 1998.- № 1. - с. 66-80.
 9.  Михайлов Д.М. Международные расчеты и гарантии. - М.: ФБК - ПРЕСС, 1998.
 10.  Міжнародні валютно-кредитні відносини: Підручник / За ред. А.С. Філіпенка. - К.: Либідь, 1997.
 11.  Міжнародні економічні відносини: Сучас. міжнарод. економ. відносини: Підручник для студентів екон. вузів і фак. /А.С. Філіпенко, В.А. Вергун, С.Я. Боринець/, - К.: Либідь, 1992. - с. 15-162.
 12.  Овчиников Г.П. Международная економика: Учеб.пособие – спб: из-во Михайлова В.А. ” Полиус ”, 1998, с. 11-39, 69-259.
 13.  Пискулов Д.Ю. Теория  и практика валютного дилинга // Foreing Exchange and Money Market Operations: Прикладное пособие. – 3-е изд., испр. и доп. – М.:ДИАГРАММА 1998. –256с.
 14.  Світова економіка: Підручник /А.С. Філіпенко, О.І. Рогач, О.І. Шнирко та ін.- К.: Либідь, 2000.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

40868. Частичный артикль (du, de la) 104 KB
  Tu ne l suis ps Non ji déjà mnqué quelques épisodes et je nime ps voir les feuilletons qund je ne sis ps le début de lhistoire. Heureusement il y des puses publicitires: comme ç ji le temps dller prendre une tsse de thé à l cuisine. Dns ce feuilleton on prle des ventures dun petit grçon. pprenez les mots: lit m молоко cfé m кофе jus m сок vin m вино pin m хлеб beurre m сливочное масло fromge m сыр fromge m blnc творог poisson m рыба jmbon m ветчина sucisson m колбаса sucre m сахар sel m соль poivre...
40869. Futur Simple глаголов III группы 128 KB
  Vous désirez Bonjour Monsieur. Donnezmoi sil vous plît un kilo de pommes et un kilo de poires. Et vezvous des frises Non Mdme ce nest ps l sison. Voulezvous utre chose lors je prendri des frises surgeléesзамороженные u supermrché.
40870. Относительные местоимения qui, que 117 KB
  vezvous quelque chose de léger Bien sûr Mdme. Vous désirez une entrée Pour moi une slde de tomtes et de concombres sil vout plît. Questce que vous nous conseillez comme dessert Nos gteux sont délicieux. Je peux ussi vous recommnder notre trte ux frises et des glces différentes.
40871. Определенный артикль во французском языке 88 KB
  Mdemoiselle vous vez des chussures en cuir mrron Quelle est votre pointure Monsieur Je fis du 44. TEXTE 24 PPRENDRE UNE LNGUE ETRNGERE Il ny ps longtemps Jcques reçu pr son courriel l'invittion à une conférence interntionle sur les problèmes des grndes villes. Il y fer un rpport sur les tendnces ctuelles de l'rchitecture et prticiper à une des tbles rondes. Il pprend cette lngue dès septembre et vers l fin des cours il fit des progrès remrqubles.
40872. Imparfait в придаточном предложении 103 KB
  Pour voir le poste que je veux il fut prler u moins deux lngues étrngères. Mon nglis est ssez bon qunt u russe je ne lpprends que dès septembre. Oh On dit que cette lngue est très difficile Сomment rrivestu à létudier Mis non ce nest ps trop dur Pourtnt il fut trviller ferme. Et questce que tu sis déjà fire Bon je sis lire et trduire des textes dptés je peux mexprimer sur quelques sujets liés à l vie cournte et à m profession.
40873. Предпрошедшее время. Plus-que-parfait 143 KB
  Estce que tu es un bon conducteur Je pense que oui mis il fut être très ttentif. Oui vriment être u volnt cest ssez énervnt On peut voir une pnne ou un ccident on risque toujours de pyer une mende en prlnt u téléphone portble u volnt ou en oublint dttcher l ceinture de sécurité ремень безопасности. Bon cest ton choix 2. Trduisez les questions et répondezy: 1.
40874. Cогласование времен во французском языке 124.5 KB
  Mis il y bien longtemps que je ne suis ps descendu dns le métro. Heureusement ce nétit ps ux heures de pointe lors les voitures nétient ps bondées et ji été ssis pendnt presque tout le trjet. Ji enfin lu à l fin le livre que tu mvis donné. Trduisez les questions et répondezy : 1.
40875. Имя существительное во французском языке 68.5 KB
  Le moment des vacances et des voyages est enfin venu. Vous allez partir, peut-être seul pour la première fois, peut-être très loin... Pour vous aider à comprendre si vous êtes prêt, voici vingt questions de notre enquête. Répondez par oui ou par non et calculez vos points. Puis consultez le résultat.
40876. ПОНЯТТЯ РИМСЬКОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА 90.5 KB
  Предмет римського приватного права. Розмежування приватного та публічного права.Історичні системи римського приватного права.