73758

Організація бухгалтерського обліку на підприємстві та облікового процесу

Лекция

Бухгалтерский учет и финансовый аудит

Вибір підприємством форми організації бухгалтерського обліку. Вибір форми ведення бухгалтерського обліку. Мета вивчення Після вивчення теми 3 студент повинен знати: сутність і значення організації бухгалтерського обліку на підприємстві; форми організації бухгалтерського обліку; порядок ведення бухгалтерського обліку з використанням різних форм; порядок розробки робочого плану рахунків.

Украинкский

2014-12-20

158 KB

5 чел.

13

Тема 3:  Організація бухгалтерського обліку на підприємстві та облікового процесу

3.1. Вибір підприємством форми організації бухгалтерського обліку.

3.2. Вибір форми ведення бухгалтерського обліку.

3.3. Розробка робочого плану рахунків.

Мета вивчення

Після вивчення теми 3 студент повинен знати:

 •  сутність і значення організації бухгалтерського обліку на підприємстві;
 •  форми організації бухгалтерського обліку;
 •  порядок ведення бухгалтерського обліку з використанням різних форм;
 •  порядок розробки робочого плану рахунків.

Після вивчення теми 3 студент повинен вміти:

 •  охарактеризувати зміст форм організації бухгалтерського обліку;
 •  пояснити вплив факторів на організацію бухгалтерського обліку;
 •  обрати форму ведення бухгалтерського обліку;
 •  сформувати робочий план рахунків.

Ключові слова

Організація бухгалтерського обліку, процес організації бухгалтерського обліку, форми організації обліку, форма ведення бухгалтерського обліку, обліковий регістр, робочий план рахунків.


3.1. Вибір підприємством форми організації бухгалтерського обліку

У сучасних умовах господарювання одним із заходів, спрямованих на вдосконалення управління підприємством є раціональна організація бухгалтерського обліку, яка забезпечує високий рівень виконання його завдань, чіткий порядок у його веденні.

Організація має безпосереднє відношення до формування, розвитку, відображення і представлення всього, що оточує людину та утворює її життєдіяльність. Всі заплановані та здійснювані людські дії, їх результати є проявом сутності організації, а дослідження людиною оточуючого світу починається, передусім, з вивчення того, як все організовано.

Термін “організація” походить від середньовіч. лат. organizo - повідомляю стрункий вигляд, налаштовую. Пізніше під латинським словом organizo розуміли стрункий вигляд, об'єднання. Дещо іншим за зазначенням є французьке слово organisation - устрій, формування, взаємозв'язок.

У найбільш загальному трактуванні організація - це упорядкування, налагодження певної системи. Основними вузлами будь-якої системи є її механізм, система в статиці (структура, кадри, техніка) і динаміці (процеси, які відбуваються у системі).

Процес у відношенні до системи виступає джерелом, умовою і механізмом її виникнення, становлення та розвитку. Тому організація як процес є первинною, як система - вторинною.

Система бухгалтерського обліку не з'явиться і не буде функціонувати на окремому підприємстві без організації, яка виступає ефективним інструментом побудови та здійснення облікового процесу, управління майном і розвитку підприємства.

Організація бухгалтерського обліку - це сукупність заходів власника (керівника) підприємства, які мають цілеспрямований характер щодо створення, забезпечення, постійного впорядкування і вдосконалення функціонування системи бухгалтерського обліку та здійснення його процесу на підприємстві.

Слід чітко відрізняти поняття “організація” і “ведення” бухгалтерського обліку. Організація бухгалтерського обліку - це прерогатива власника (керівника) у співпраці з обліковими працівниками. Ведення бухгалтерського обліку входить до обов'язків облікових працівників та полягає у застосуванні бухгалтером узгодженої з керівництвом підприємства методики та технології відображення у бухгалтерському обліку господарських операцій і складання бухгалтерської звітності.

Завдання організації бухгалтерського обліку визначаються, виходячи із завдань бухгалтерського обліку і передбачають:

 •  вибір методики ведення бухгалтерського обліку;
 •  вибір технології і техніки ведення бухгалтерського обліку;
 •  підбір облікового персоналу та забезпечення їх роботи (див. рис. 3.1).

Організаційні моменти бухгалтерського обліку можуть регулюватися як на рівні держави, так і на рівні підприємств. Передумовою правильної організації бухгалтерського обліку є державне управління бухгалтерським обліком, яке повинне забезпечити єдиний підхід до відображення в обліку однорідних господарських операцій, їх оцінки, уніфікацію первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку та форм звітності.

Кожне підприємство повинно самостійно визначати питання організації бухгалтерського обліку з урахуванням норм законодавства та особливостей діяльності суб'єкта господарювання.

Особливості складових об'єктів організації бухгалтерського обліку на підприємстві повинні бути врегульовані розпорядчими документами підприємства:

 •  положенням про бухгалтерську службу;
 •  посадовими інструкціями;
 •  розпорядчим документом з облікової політики;
 •  графіком документообороту;
 •  планами проведення інвентаризації тощо.

Відповідно до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксації фактів здійснення господарських операцій у первинних документах, зберігання оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе власник (власники) або уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документів.

Керівник підприємства повинен забезпечити неухильне виконання всіма підрозділами та працівниками підприємства вимог головного бухгалтера (бухгалтера) щодо дотримання правил ведення бухгалтерського обліку, надання для обліку документів і даних. Це здійснюється шляхом видання відповідних наказів, розпоряджень, затвердження положень про підрозділи, посадових інструкцій, іншими діями, спрямованими на виконання вимог головного бухгалтера працівниками, які мають відношення до ведення бухгалтерського обліку.

Відповідно до чинного законодавства бухгалтерський облік повинен вестися з перших днів функціонування підприємства до офіційного припинення його діяльності. При створенні суб'єкта господарювання роль бухгалтера або особи, яка тимчасово виконує його обов'язки, є досить важливою, оскільки він бере участь у підготовці та реєстрації установчих документів, відкриває рахунки в банку, реєструє підприємство в податкових органах і т.д.

Напрями організації бухгалтерського обліку (методичний, організаційний і технологічний) забезпечують формування системи бухгалтерського обліку та здійснення його процесу в умовах конкретного суб'єкта господарювання.

Таблиця 3.1. Характеристика напрямів організації бухгалтерського обліку за змістом

Назва

Зміст

Методичний

 1.  вибір методики оцінки активів, списання витрат майбутніх періодів, калькулювання собівартості, нарахування резерву сумнівних боргів, фондів спеціального призначення тощо;
 2.  встановлення критеріїв розмежування основних засобів, малоцінних необоротних матеріальних активів і МШП;
 3.  вибір методів нарахування амортизації необоротних активів

Технологічний

 1.  вибір форми ведення бухгалтерського обліку;
 2.  розробка форм внутрішньої звітності і порядку їх заповнення;
 3.  встановлення строків та порядку проведення інвентаризації;
 4.  визначення випадків залучення фахівців (сторонніх осіб) для проведення інвентаризації специфічних для підприємства об’єктів майна та зобов’язань;
 5.  вибір номенклатури бухгалтерських рахунків з аналітичними розрізами для них;
 6.  розробка форм первинних документів і графіку документообігу;
 7.  встановлення порядку зберігання документів, у т. ч. Електронних, в архіві й доступ до нього;
 8.  уніфікація і кодифікація даних;
 9.  організація архіву бухгалтерських документів;
 10.  встановлення порядку захисту відомостей, які складають комерційну таємницю підприємства;
 11.  організація внутрішньогосподарського (у т. ч. бухгалтерського) контролю.

Організаційний

 1.  вибір оптимальної форми організації бухгалтерського обліку;
 2.  організація роботи бухгалтерської служби (розробка організаційно-розпорядчих документів);
 3.  встановлення норм праці, необхідних для виконання робіт і визначення оптимальної чисельності облікових працівників;
 4.  формування політики підбору облікових працівників та підвищення їх кваліфікації;
 5.  встановлення порядку атестації бухгалтерів;
 6.  правове, технічне та методичне забезпечення роботи облікових працівників;
 7.  заходи наукової організації праці;
 8.  розробка правил ділової етики облікових працівників;
 9.  порядок приймання-передачі справ при зміні бухгалтера

Для того, щоб з хаосу створити чітку та змістовну систему бухгалтерського обліку, власник (керівник) і бухгалтер повинні мати ґрунтовні знання про підприємство, на якому організовується бухгалтерський облік.

На рішення власника (керівника) підприємства щодо окремих питань організації бухгалтерського обліку впливає велика кількість факторів, які охоплюють як загальні характеристики суб’єкта господарювання (форма власності, розмір підприємства, організаційно-правова форма діяльності, вид діяльності, галузь, наявність матеріальної бази, стратегія фінансово-господарського розвитку), так і окремі показники господарської діяльності (середньоспискова чисельність працівників, обсяги діяльності, рентабельність продукції тощо).

Законом України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” передбачено 4 самостійні форми організації бухгалтерського обліку:

Форма організації бухгалтерського обліку

Оформлення відносин

Введення до штату підприємства посади бухгалтера або створення бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером

Трудовий договір

Користування послугами спеціаліста бухгалтерського обліку, зареєстрованого як підприємець, який здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи

Цивільно-правовий договір (договір на надання послуг, виконання робіт)

Ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку централізованою бухгалтерією або аудиторською фірмою

Цивільно-правовий договір (договір на надання послуг, виконання робіт)

Самостійне ведення бухгалтерського обліку та складання звітності безпосередньо власником або керівником підприємства

Наказ по підприємству

Введення до штату підприємства посади бухгалтера або створення бухгалтерської служби сьогодні залишається найпоширенішою формою організації бухгалтерського обліку, оскільки вона має значні переваги. Передусім, бухгалтер, який працює безпосередньо на підприємстві, як правило, зацікавлений у результатах діяльності підприємства в цілому. Це є гарантією його сумлінного ставлення до своєї роботи та стимулює пошук найоптимальніших підходів до організації і ведення бухгалтерського обліку. Такий бухгалтер добре знає специфіку діяльності підприємства та особливості організації виробництва. Власники або керівництво підприємства, у свою чергу, мають можливість постійно контролювати діяльність бухгалтера або бухгалтерської служби. Таким чином, дана форма організації бухгалтерського обліку дає змогу ефективніше управляти підприємством. Разом з тим, дана форма не позбавлена ряду недоліків.

Переваги

Недоліки

1) чітке визначення обов’язків і завдань кожного з працівників бухгалтерії

1) збільшення суми витрат за рахунок відрахувань і утримань до фондів соціального страхування

2) кількість працівників визначається і контролюється керівником (власником) підприємства

2) за потреби підприємству потрібно терміново залучати сторонніх спеціалістів

3) за наявності відповідних знань у штатних облікових працівників існує можливість зменшити витрати на оплату праці юристу та фінансовому директору

Ведення бухгалтерського обліку власником або керівником підприємства є найекономнішою, але водночас і найбільш ризикованою формою його організації. Адже, як правило, бухгалтерський облік потребує спеціальних знань, а його ведення некомпетентними людьми може бути причиною фінансового краху підприємства. Тому така форма організації бухгалтерського обліку прийнята лише як виняток і тільки для невеликих підприємств, які здійснюють нескладні одноманітні операції. Крім того, дана форма організації бухгалтерського обліку не може застосовуватися на підприємствах, звітність яких повинна оприлюднюватися.

Окрім ведення бухгалтерського обліку штатними працівниками, можливим є варіант, коли залучаються зовнішні фахівці, тобто підприємство використовує послуги спеціаліста з бухгалтерського обліку, централізованої бухгалтерії або аудиторської фірми. Відмінністю форм організації бухгалтерського обліку із використанням послуг сторонніх осіб є вид юридичної відповідальності за ведення бухгалтерського обліку: їх може бути притягнуто до цивільно-правової відповідальності. Цивільно-правова відповідальність передбачається законодавством та укладеним договором і виражається у формі відшкодування заподіяних збитків.

Відповідальність сторін повинна передбачатися у договорі на надання послуг (виконання робіт), який узгоджує взаємовідносини підприємства та бухгалтера-підприємця (аудиторської фірми). Під час укладання такого договору на надання бухгалтерських послуг слід передбачити:

 •  перелік послуг з ведення бухгалтерського обліку;
 •  вимоги до якості послуг;
 •  порядок і місце надання послуг;
 •  перелік первинних документів, необхідних для ведення бухгалтерського обліку, а також порядок і строки подання таких документів підприємством виконавцю;
 •  порядок і строки складання акту виконаних (наданих) послуг;
 •  розмір і порядок оплати наданих послуг;
 •  відповідальність сторін;
 •  строк дії договору тощо.

Поширення форми організації бухгалтерського обліку, яка передбачає ведення обліку спеціалістом з бухгалтерського обліку – фізичною особою, зареєстрованою як суб’єкт підприємницької діяльності, зумовлено, насамперед, двома чинниками.

1). Поява значної кількості малих приватних і колективних підприємств, на яких постійна присутність бухгалтера є недоцільною. Всю поточну бухгалтерську роботу (виписування рахунків чи накладних, друкування платіжних доручень, відвідування банку тощо) на таких підприємствах виконує керівник або інший працівник.

2). Поява спрощеної системи оподаткування для фізичних осіб.

Перевага такої форми – розширення кругозору бухгалтера і, як наслідок, підвищення його кваліфікації.

Недолік – відсутність бухгалтера у потрібний момент, його думки та енергія розпорошені між декількома підприємствами, такого бухгалтера неможливо залучити до “небухгалтерських” робіт.

Ведення обліку бухгалтером-приватним підприємцем є вигідним як для бухгалтера, так і для підприємства. Так, у підприємства з’являється можливість стимулювати бухгалтера-підприємця до більш якісного виконання роботи шляхом визначення у договорі з ним відповідальності за збиток, який понесе підприємство в результаті недостатньо професійного виконання ним своїх обов’язків. Крім того, всі роботи бухгалтер-підприємець може виконувати за місцем державної реєстрації з використанням власних засобів праці, що дозволяє підприємству уникнути створення додаткових робочих місць і обладнання їх технічними засобами, забезпечення канцелярським знаряддям тощо. Разом з тим, бухгалтер-підприємець може висувати умови керівнику підприємства щодо режиму роботи, умов праці тощо, що повинно передбачатися у договорі надання послуг.

Ведення бухгалтерського обліку бухгалтером-приватним підприємцем є доцільним для підприємств, які:

 •  мають відносно невеликий обсяг господарських операцій;
 •  не мають достатньо коштів для залучення на роботу спеціаліста відповідної кваліфікації;
 •  мають потребу в проведенні заходів щодо організації бухгалтерського обліку (формування або коригування облікової політики, аналіз стану ведення бухгалтерського обліку, раціоналізація роботи бухгалтерської служби тощо).

У процесі роботи бухгалтер виконує ряд функцій, які вимагають надання йому особливих повноважень. До таких функцій належать:

 •  видача дозволу на здійснення господарських операцій (підписання первинних документів);
 •  складання, підписання і подання бухгалтерської звітності;
 •  підписання і реєстрація руху довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей;
 •  складання податкових накладних;
 •  здійснення операцій з грошовими коштами та ін.

Щоб бухгалтер-підприємець мав можливість виконувати всі зазначені функції, слід дотримуватися такого порядку дій:

 1.  визначення умов договору на надання послуг з ведення бухгалтерського обліку;
 2.  видача доручення підприємством для забезпечення виконання основних функцій з ведення бухгалтерського обліку;
 3.  оформлення наказу, який закріплює форму організації бухгалтерського обліку4
 4.  укладання з особою, уповноваженою здійснювати касові операції, договору про повну матеріальну відповідальність.

При укладанні договору на ведення бухгалтерського обліку слід пам’ятати, що права та обов’язки сторін не можуть бути реалізовані без доручення. Дане доручення вимагає нотаріального завірення. Дія доручення припиняється у двох випадках: анулювання особою, яка його видала, або відмови особи, якій видано доручення.

У наказі, який закріплює форму організації бухгалтерського обліку, має передбачатися:

 •  форма організації бухгалтерського обліку – використання послуг спеціаліста, зареєстрованого приватним підприємцем;
 •  перелік повноважень і обов’язків, відображених у дорученні;
 •  факт укладання договору на надання бухгалтерських послуг з бухгалтером-приватним підприємцем.

Укладання договору з централізованою бухгалтерією або аудиторською фірмою – ще одна форма організації бухгалтерського обліку, яка дає підприємству можливість перекласти частину відповідальності за ведення бухгалтерського обліку на фахівців спеціалізованої фірми. Правовідносини між сторонами також регулюються цивільним законодавством. Як правило, послугами централізованої бухгалтерії щодо ведення бухгалтерського обліку користуються в бюджетних установах.

Перед укладанням договору на передачу функцій необхідно обговорити ролі та чітко визначити обов’язки кожної зі сторін. На особливу увагу заслуговує пункт договору між аудиторською фірмою і підприємством, який стосується обсягу робіт, які повинен виконати сторонній суб’єкт ведення бухгалтерського обліку.

Право давати вказівки та розпорядження персоналу аудиторської фірми має лише посадова особа даної фірми. Працівники аудиторської фірми не несуть юридичної відповідальності за невиконання розпоряджень і вказівок посадових осіб підприємства.

Перед направленням працівників на підприємство з кожним із них аудиторська фірма укладає письмовий трудовий договір, де зазначається, яку роботу зобов’язується виконувати працівник і на якій посаді.

Форма організації бухгалтерського обліку, яка передбачає ведення обліку аудиторською фірмою, має майбутнє, оскільки малим і середнім підприємствам економічно недоцільно створювати власну бухгалтерську службу. Водночас фірми, які спеціалізуються на наданні даного виду послуг, мають можливість залучати до роботи висококваліфікованих фахівців, цілеспрямовано відстежувати всі зміни в сфері бухгалтерського та податкового законодавства, накопичувати досвід і на його основі приймати рішення у складних і законодавчо неврегульованих ситуаціях. За потреби фахівці таких фірм можуть представляти інтереси підприємства у суперечках з податковими органами і в господарських судах.

Надання послуг з ведення бухгалтерського обліку аудиторською фірмою за кожен місяць оформлюється актом виконаних робіт і підписується сторонами.

Переваги

Недоліки

1) професійний диференційований підхід до залучення спеціалістів

1) спеціалісти перебувають на підприємстві не постійно

2) кількість спеціалістів не залежить від суми оплати за послуги

2) відсутність контролю за діяльністю фірми, яка надає послуги з ведення бухгалтерського обліку

3) витрати на ведення обліку відносяться до складу валових витрат підприємства

3) потрібна наявність спеціалістів належного рівня

4) до складу послуг включаються юридичні та консультаційні послуги

4) складно отримати дані про професійний рівень спеціалістів, які ведуть бухгалтерський облік підприємства

Слід врахувати, що ведення бухгалтерського обліку сторонньою організацією значно збільшує ймовірність небажаного для підприємства витоку інформації, ускладнює контроль за виконанням облікових функцій. Крім того, послугами аудиторських фірм щодо ведення бухгалтерського обліку можуть користуватися не всі підприємства, адже на деяких з них умови господарювання вимагають постійної наявності штатних працівників на чолі з головним бухгалтером.

Для усунення зазначених недоліків підприємство може обрати й комбінований варіант. Наприклад, ведення бухгалтерського обліку доручити аудиторській фірмі, а для ведення податкових розрахунків створити окрему службу (відділ, групу тощо) на підприємстві.


3.2. Вибір форми ведення бухгалтерського обліку

Однією зі складових технічного напряму організації бухгалтерського обліку є вибір форми його ведення.

Відповідно до чинного законодавства підприємство самостійно визначає форму ведення бухгалтерського обліку, яка повинна передбачатися у Наказі (положенні) про облікову політику.

Форма бухгалтерського обліку — це певна система взаємопов’язаних облікових реєстрів (хронологічних та систематичних) певної форми і змісту для здійснення обліку наявності та руху майна (засобів) власників та зміни правових відносин, а також процесів господарської діяльності.

Ознаки форм бухгалтерського обліку такі:

 •  наявність певної системи реєстрів хронологічного та систематичного (аналітичного та синтетичного) обліку,
 •  форма і зміст облікових реєстрів (окремі аркуші, книги, машинограми з відповідними реквізитами) та їх розміщення,
 •  взаємозв’язок окремих реєстрів,
 •  способи та технічні засоби запису господарських операцій у відповідні реєстри (уручну, за допомогою технічних засобів тощо).

З часу виникнення бухгалтерського обліку існувало багато його форм. Розвиток їх зумовлений розвитком суспільства: матеріального виробництва, продуктивних сил та виробничих відносин.

Форма бухгалтерського обліку має забезпечити:

 •  щоденний облік у хронологічному та систематичному порядку всіх здійснюваних господарських операцій;
 •  максимальну економність витрат на проведення бухгалтерського обліку;
 •  найбільш раціональний розподіл між обліковими працівниками комплексу облікових робіт;
 •  оперативний контроль за рухом та наявністю майна, розрахунків, затрат, фінансових результатів тощо;
 •  оперативне одержання відомостей про діяльність підприємства, його підрозділів та їх результативність;
 •  широке використання технічних засобів;
 •  забезпечення функцій інформаційної системи.

За технічними ознаками існують дві форми бухгалтерського обліку: ручний та машинний.

Відмінності та спільні характеристики порядку обробки інформації із застосуванням ручних і машинних форм ведення бухгалтерського обліку наведено в табл.3.5.

Таблиця 3.5. Інформаційні потоки в паперовій і комп’ютерній формах ведення обліку

Форма обліку

Інформація в системі

вихідна

операційна (поточна)

звітна

Паперова

Факти господарського життя потрапляють до системи бухг. обліку в процесі їх реєстрації на паперових носіях

Обробка здійснюється:

а) вручну;

б) за допомогою графічних символів, які наносяться на паперові носії;

в) за попередньо встановленими правилами.

Інформація виводиться на паперовому носії

Комп’ютерна

Факти господарського життя потрапляють до системи бухг. обліку в процесі їх реєстрації, але спосіб реєстрації і носій інформації чітко не визначені

Обробка здійснюється:

а) автоматично;

б) за допомогою електронних сигналів і на спеціальних носіях;

в) за попередньо встановленими правилами.

Інформація може виводитися на будь-якому доступному носії і в будь-якій раніше встановленій формі

До ручних форм ведення обліку належать: меморіально-ордерна, журнальна, форми ведення обліку суб’єктів малого підприємництва.

Меморіально-ордерна форма обліку

Сутність організації бухгалтерського обліку за меморіально-ордерною формою полягає в тому, що на основі первинних документів складаються меморіальні ордери, де проставляється кореспонденція рахунків.

Меморіальні ордери складаються на кожний первинний, один документ — доказ.

Меморіальні ордери фіксуються в реєстраційному журналі та використовуються для запису на синтетичних рахунках в Головній книзі.

Для операцій з однаковою кореспонденцією рахунків відкриваються окремі відомості, за якими в кінці місяця підбиваються підсумки та складаються підсумкові меморіальні ордери.

Аналітичний облік ведеться паралельно синтетичному, використовуються картки, відомості, книги.

Вибір меморіально-ордерної форми обліку обумовлений достатньою простотою її будови, наочністю записів, можливістю розподілу облікової роботи між спеціалістами різного рівня кваліфікації. Проте дана форма ведення обліку має і ряд недоліків, зокрема, здійснення багаторазових записів, відрив синтетичного обліку від аналітичного, значна тривалість облікового циклу робіт та незручність перевірки взаємних розрахунків.

На сьогодні меморіально-ордерна форма застосовується, як правило, в бюджетних установах.

Журнальна форма обліку

Журнальна форма ведення бухгалтерського обліку ґрунтується на застосуванні журналів (журналів-ордерів), де збираються і систематизуються дані первинних документів.

Журнальна форма обліку передбачає:

 •  здійснення записів у журналах (журналах-ордерах) у порядку реєстрації операцій;
 •  поєднання в записах синтетичного і аналітичного обліку;
 •  відображення у бухгалтерському обліку господарських операцій у розрізі показників, необхідних для здійснення управління, контролю, аналізу та складання бухгалтерської звітності;
 •  застосування журналів (журналів-ордерів) за декількома рахунками, які мають між собою економічний зв’язок;
 •  побудова облікових регістрів із заздалегідь вказаною кореспонденцією рахунків і показниками, необхідними для складання бухгалтерської звітності;
 •  максимальне використання шахових відомостей.

Журнали відкриваються на місяць на окремий синтетичний рахунок або групу синтетичних рахунків. Побудовані журнали за кредитовою ознакою.

Окрім журналів, дана форма ведення обліку передбачає складання відомостей, Головної книги, таблиць з аналітичними даними, аркушів-розшифровок, реєстру депонованої заробітної плати, бухгалтерських довідок.

Відомості та аркуші-розшифровки призначені для аналітичного обліку, попереднього накопичення, групування та узагальнення облікових даних, які містяться у прийнятих до обліку документах. Бухгалтерські довідки використовуються для виправлення помилок, допущених у минулих звітних періодах.

Головна книга використовується для узагальнення облікових записів у журналах, взаємної перевірки облікових записів за рахунками бухгалтерського обліку й складання фінансової звітності. Вона передбачає щомісячне перенесення підсумків облікових записів з журналів до окремого аркушу, який виділяється на один синтетичний рахунок.

Порядок ведення облікових регістрів, виправлення в них помилок, узгодженість даних синтетичного й аналітичного обліку затверджено законодавством.

Основними перевагами журнальної форми обліку є скорочення кількості записів та поліпшення техніки обліку, взаємний контроль записів в облікових регістрах та оперативність. Недоліками даної форми ведення обліку є непристосованість до комп’ютерної обробки даних, складна побудова облікових регістрів, яка вимагає високого рівня кваліфікації облікових працівників.

Форми ведення обліку, які застосовуються суб’єктами малого підприємництва

Суб’єкти малого підприємництва використовують одну з двох форм ведення бухгалтерського обліку: просту або спрощену.

Проста форма бухгалтерського обліку передбачає використання Журналу обліку господарських операцій, в якому записи здійснюються на підставі первинних і зведених бухгалтерських документів, відомостей нарахування заробітної плати й амортизації тощо з відображенням суми операції на рахунках бухгалтерського обліку. Даний журнал складається щомісяця.

Для аналітичного обліку розрахунків з оплати праці, дебіторами та кредиторами малі підприємства застосовують Відомість 3-м, підсумкові дані якої (без повторення записів, що здійснюються у Журналі безпосередньо з первинних документів) заносяться до Журналу обліку господарських операцій з позначенням у графі 3 “Відомість 3-м”.

Проста форма ведення бухгалтерського обліку

Спрощена форма бухгалтерського обліку передбачає узагальнення інформації про господарські операції у таких регістрах бухгалтерського обліку (табл.3.6).

Підсумкові записи з відомостей переносяться до оборотно-сальдової відомості. Яка використовується для узагальнення даних регістрів бухгалтерського обліку за кожним рахунком бухгалтерського обліку.

Суб’єкти малого підприємництва мають право використовувати будь-яку іншу форму ведення бухгалтерського обліку.

Таблиця 3.6. Характеристика облікових регістрів спрощеної форми  бухгалтерського обліку

Регістри бухгалтерського обліку

Розділи регістру

Рахунки спрощеного Плану рахунків

Відомість 1-м

Розділ І. Облік готівки та грошових документів

30 “Каса”

Розділ ІІ. Облік грошових коштів та їх еквівалентів

31 “Рахунки в банках”

Відомість 2-м

Облік запасів

-

20 “Виробничі запаси”,

26 “Готова продукція”

Відомість 3-м

Розділ І. Облік розрахунків із дебіторами та кредиторами, за податками й платежами, облік довгострокових зобов’язань і доходів майбутніх періодів

37 “Розрахунки з різними дебіторами”, 55 “Інші довгострокові зобов’язання”, 64 “Розрахунки за податками й платежами”, 68 “Розрахунки за іншими операціями”, 69 “Доходи майбутніх періодів”

Розділ ІІ. Облік розрахунків з оплати праці

66 “Розрахунки з оплати праці”

Відомість 4-м

Розділ І. Облік необоротних активів та зносу

10 “основні засоби”, 13 “Знос основних засобів”

Розділ ІІ. Облік капітальних і фінансових інвестицій та інших необоротних активів

14 “Довгострокові фінансові інвестиції”, 15 “Капітальні інвестиції”, 18 “Інші необоротні активи”, 35 “Поточні фінансові інвестиції”

Відомість 5-м

Розділ І. Облік витрат

84 “Витрати операційної діяльності”, 85 “Інші затрати”

Розділ ІІ. Облік витрат на виробництво

23 “Виробництво”

Розділ ІІІ. Облік доходів і фінансових результатів

44 “Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)”, 70 “Доходи”, 79 “Фінансові результати”

Розділ ІV. Облік власного капіталу, витрат майбутніх періодів, забезпечень майбутніх витрат і платежів

39 “Витрати майбутніх періодів”, 40 “Власний капітал”, 47 “Забезпечення майбутніх витрат і платежів”

Оборотно-сальдова відомість

-

Всі рахунки спрощеного Плану рахунків

Спрощена форма ведення бухгалтерського обліку

Автоматизована (комп’ютерна) форма ведення бухгалтерського обліку

Основними перевагами комп’ютерної форми ведення обліку порівняно з паперовою є:

 •  комп’ютеризація складових системи бухгалтерського обліку (складі обробка первинної документації, формування регістрів, їх аналітична обробка, складання звітності);
 •  у програму закладено правила формування тих чи інших бухгалтерських проводок за господарськими операціями;
 •  паралельне ведення бухгалтерського обліку за вимогами декількох стандартів (на базі одних і тих же одноразово введених даних можна отримувати декілька систем оцінок і показників, які розраховуються за різними методиками);
 •  забезпечення отримання необхідної внутрішньої і зовнішньої звітності за вимогою управлінського персоналу (використання комп’ютерної техніки дозволяє отримувати інформацію з бажаним ступенем деталізації у будь-який момент часу за рахунок скорочення масиву вихідної інформації і тривалості облікового процесу).

Особливістю облікових регістрів у комп’ютерній формі є їх формування безпосередньо в оперативній пам’яті комп’ютера або на магнітних носіях.

Застосування комп’ютерної форми ведення бухгалтерського обліку передбачає:

 •  накопичення і багаторазове використання облікових даних;
 •  необмежені можливості щодо побудови аналітичного обліку;
 •  автоматичне отримання інформації про відхилення від встановлених норм, нормативів, завдань тощо;
 •  одержання звітних показників у режимі діалогу “людина - комп’ютер”;
 •  автоматичне формування всіх облікових регістрів і форм звітності на основі даних, відображених у системі рахунків;
 •  використання конкретної комп’ютерної програми;
 •  забезпечення збереженості, виявлення та недопущення несанкціонованого доступу до облікових даних, які зберігаються на магнітних носіях.

Обробка даних з використанням комп’ютерної форми ведення обліку відбувається в 3 етапи:

Зміст етапу

Вид робіт

1

Збір, реєстрація та обробка на комп’ютері облікових даних

Початкові дані з документів заносяться до пам’яті комп’ютера. За допомогою комп’ютерних програм здійснюється їх групування і узагальнення

2

Формування даних бухгалтерського обліку на електронних носіях

Відбувається формування бухгалтерських проводок у журналі реєстрації господарських операцій, структурі синтетичних і аналітичних рахунків, довідниках аналітичних об’єктів. Одночасно здійснюється контроль процесу та обробка даних, занесених у масиви облікових даних

3

Виведення на запит користувача результатів за звітний період

Отримуються результати у вигляді регістрі синтетичного обліку, аналітичних таблиць, довідок за даними рахунків бухгалтерського обліку або відображенням на екрані монітору необхідної інформації


3.3. Розробка робочого плану рахунків

Друга стадія облікового процесу передбачає класифікацію інформаційних даних про факти господарського життя шляхом використання рахунків. Саме сукупність бухгалтерських рахунків визначає структуру облікової інформації. Зв’язки між рахунками, які утворюються за допомогою подвійного запису, визначають їх кореспонденцію.

Одним із важливих нормативних документів, завдяки якому забезпечується ведення бухгалтерського обліку, є план рахунків, тобто їх систематизований перелік.

Всі суб’єкти господарювання зобов’язані використовувати типовий план рахунків або на його підставі розробляти робочий.

Підприємство не зобов’язане використовувати всі рахунки, наведені в плані рахунків, а вибирає лише ті з них, які дійсно необхідні, формуючи робочий план рахунків.

Робочий план рахунків є одним з елементів облікової політики підприємства і затверджується керівником підприємства як додаток до наказу (положення) про облікову політику.

Розробка робочого плану рахунків повинна забезпечити таку організацію бухгалтерського обліку, щоб облікові регістри велися систематизованим способом і забезпечувалося складання бухгалтерської звітності. Включаючи рахунки до робочого плану рахунків, бухгалтер керується практичними потребами підприємства. Так, невеликому підприємству достатньо мати декілька десятків рахунків. Великому підприємству, навпаки, необхідно використовувати тисячі рахунків, що дозволить достовірніше відображати інформаційні дані про господарську діяльність. На розробку робочого плану рахунків впливають специфіка галузі, вид діяльності. У свою чергу, робочий план рахунків визначає зміст аналітичного обліку та впливає на форму ведення бухгалтерського обліку, яка застосовується.

Якщо Планом рахунків не передбачено субрахунки для певного виду активів або зобов’язань, можуть вводитися додаткові субрахунки, наприклад, рахунок 28 “Товари” може бути доповнений субрахунком 286 “Транспортно-заготівельні витрати”.

Таким чином, система рахунків 2-го порядку робочого плану побудована у двох напрямах:

 •  перший – застосування субрахунків, які мають встановлені конкретні номери та призначення згідно з Планом рахунків;
 •  другий – застосування субрахунків, які не мають встановлених конкретних номерів, номери яких і конкретне призначення встановлюються підприємством.

Аналітичні рахунки розробляються підприємством з урахуванням вимог законодавства та управлінських потреб.

Розроблений підприємством робочий план рахунків повинен бути гнучким і зручним у користуванні.

Комп’ютерні програми значно розширюють можливості побудови бухгалтером робочого плану рахунків. По-перше, допустимим є використання від 3 до 5 розрізів аналітичного обліку за кожним синтетичним рахунком, що дозволяє одержувати всі показники звітності з потрібним рівнем деталізації. По-друге, комп’ютерні програми дозволяють застосовувати декілька робочих планів рахунків.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

27782. Педагогика сотрудничества 19.18 KB
  в советской педагогике получает развитие новое направление педагогика сотрудничества система методов приемов обучения и воспитания основанных на принципе гуманизма и творческого подхода к развитию личности. Педагогика сотрудничества базировалась на следующих принципах: обучение как творческое взаимодействие учителя и учащихся; обучение без принуждения; идея трудной цели; идея крупных блоков объединение несколько уроков в блоки; использование опор опорные сигналы схемы детали; самоанализ деятельности коллективный...
27783. И.И. Бецкой (1704–1795) 23.11 KB
  Бецкой 17041795 является заметной личностью в России XVIII в. Для этого дела был привлечен Иван Иванович Бецкой. В Генеральном учреждении о воспитании обоего пола юношества 1764 получившем силу закона Бецкой сформулировал понятие воспитания которое по его словам должно придать известное направление воле и сердцу выработать характер внушить согласное с природой человека здравое чувство нравы и правила искоренить предрассудки. Бецкой перечисляет добродетели и качества принадлежащие к доброму воспитанию: утверждать сердце в...
27784. Социализирующие функции религиозных организаций 18.38 KB
  В социализации человека религия и религиозные организации общности верующих при молитвенных центрах были важнейшим после семьи фактором. Кроме того различные конфессии ведут активную работу по привлечению в свои ряды новых верующих. В процессе социализации верующих религиозные организации реализуют ряд функций. Это осуществляется в процессе коллективных культовых действий и всей жизнедеятельности организаций а также через различные формы контроля в одних конфессиях более в других менее жесткого за соответствием жизни верующих...
27785. Личностно-ориентированные педагогические технологии 15.04 KB
  В педагогике и педагогической психологии до настоящего момента были предприняты различные попытки определить сущность личностноориентированного обучения. Якиманской признание ученика главной действующей фигурой всего образовательного процесса и есть личностноориентированная педагогика. Для выстраивания модели личностноориентированного обучения она считает необходимым различать следующие понятия.
27786. Социально-педагогическая технология 16.42 KB
  Она может рассматриваться: как обоснование описание этапов методов и средств социальнопедагогической деятельности обеспечивающих достижение определенного результата; как целесообразная оптимальная последовательность деятельности направленная на достижение определенной социальнопедагогической цели. Мардахаев полагает что в каждой конкретной ситуации социальному педагогу необходимо уяснить: Социальнопедагогическую цель к чему стремиться чего следует добиваться; Условия ее реализации; Особенности и возможности объекта; ...
27787. Джон Локк (1632-1704) 20.34 KB
  Из всех людей с которыми мы встречаемся девять десятых становится тем что они есть: добрыми или злыми полезными или нет благодаря воспитанию говорил Локк. Джентльмен должен получить физическое нравственное и умственное воспитание но не в школе ибо школа по мнению Локка это учреждение где собрана пестрая толпа дурно воспитанных порочных мальчиков всякого состояния. Локк исходя из практики аристократических семейств рекомендовал поручить все дело воспитания джентльмена хорошо подготовленному солидному воспитателю.
27788. ПОСЛЕДСТВИЯ НАСИЛИЯ У ДЕТЕЙ 115 KB
  Среди отдаленных последствий жестокого обращения с детьми выделяются нарушения физического и психического развития ребенка различные соматические заболевания личностные и эмоциональные нарушения социальные последствия. Нарушения физического и психического развития У большинства детей живущих в семьях в которых тяжелое физическое наказание брань в адрес ребенка являются методами воспитания или в семьях где они лишены тепла внимания например в семьях родителейалкоголиков имеются признаки задержки физического и...
27789. ФОРМЫ РАБОТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ 56 KB
  Общие сведения о профессии: Краткая характеристика отрасли народного хозяйства где применяется профессия краткий исторический очерк и перспективы развития профессии основные специальности связанные с данной профессией. Производственное содержание профессии: Место и роль профессии в научнотехническом прогрессе ее перспективность; предмет средства и продукт труда; содержание и характер функция трудовой деятельности; объем механизации и автоматизации труда; общие и специальные знания и умения специалиста данной профессии моральные...
27790. ПРАВИЛА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 96 KB
  ПРАВА РЕБЕНКА В ШКОЛЕ Какие права связаны с правом на образование Право на образование следует рассматривать как совокупность прав: 1 на выбор образовательного учреждения или образовательной программы; 2 на получение образования в соответствии с установленными стандартами; 3 на обучение в условиях гарантирующих безопасность ребенка; 4 на уважение своего человеческого достоинства уважительное отношение со стороны персонала образовательного учреждения; 5 на обучение осуществляемое на современной учебноматериальной базе; 6 на...