73760

Загальні засади організації бухгалтерської служби

Лекция

Бухгалтерский учет и финансовый аудит

Функції облікових працівників; види розподілу праці між обліковими працівниками у межах бухгалтерської служби; кваліфікаційні та етичні вимоги які висуваються до бухгалтерів на сучасному етапі.

Украинкский

2014-12-20

122 KB

9 чел.

15

Тема 4:  Загальні засади організації бухгалтерської служби

4.1. Призначення та функції бухгалтерської служби.

4.2. Види та типи бухгалтерської служби.

4.3. Кваліфікаційні та етичні вимоги до облікових працівників.

Мета вивчення

Після вивчення теми 4 студент повинен знати:

 •  функції облікових працівників;
 •  види розподілу праці між обліковими працівниками у межах бухгалтерської служби;
 •  кваліфікаційні та етичні вимоги, які висуваються до бухгалтерів на сучасному етапі.

Після вивчення теми 4 студент повинен вміти:

 •  характеризувати види та типи бухгалтерської служби;
  •  пояснити зміст спеціалізації бухгалтерської професії.

Ключові слова:

Форма організації бухгалтерського обліку, організаційна структура бухгалтерської служби, посадова особа.


 1.  Призначення та функції бухгалтерської служби

У сучасних умовах господарювання роль бухгалтера на підприємствах постійно зростає, оскільки розширюється перелік його функцій. Роль бухгалтера на сучасному підприємстві не обмежується відображенням операцій на рахунках бухгалтерського обліку та складанням звітності, а передбачає також надання допомоги керівництву під час розв’язання проблем управлінського характеру.

Бухгалтерська служба на чолі з головним бухгалтером є одним з провідних підрозділів управлінської структури підприємства, яка забезпечує формування повної і достовірної інформації про результати діяльності та майновий стан підприємства, необхідної для прийняття ефективних рішень, здійснення контролю за використанням матеріальних, трудових, фінансових ресурсів і попередження негативних явищ у господарській діяльності. Цим обумовлено місце бухгалтерської служби в системі інформаційних потоків підприємства. Необхідність створення бухгалтерської служби як відокремленого підрозділу підприємства, з правової точки зору, зумовлена двома причинами. По-перше, без ведення бухгалтерського обліку від моменту реєстрації до офіційної ліквідації підприємство не має права на існування. По-друге, бухгалтерська служба є тим підрозділом, який повинен слідкувати за дотриманням діючого законодавства: господарського, податкового, трудового та ін., оскільки лише законні господарські операції підлягають відображенню у бухгалтерському обліку. Причому контроль повинен здійснюватись як щодо рішень і дій всіх працівників підприємства, так і щодо операцій, які здійснюються з контрагентами підприємства.

Для виконання контрольних функцій працівники бухгалтерської служби наділяються відповідними правами, яких немає у працівників інших підрозділів підприємства. Так, без підпису головного бухгалтера або уповноваженої ним особи грошові та розрахункові документи не мають юридичної сили. У більшості випадків головним бухгалтером попередньо переглядаються і візуються договори, які укладаються підприємством на виконання сторонніх робіт і послуг, постачання та відпуск ТМЦ.

Працівники бухгалтерської служби здійснюють контроль за діяльністю матеріально-відповідальних осіб, перевіряють їх звітність, беруть участь в інвентаризації цінностей. На обліковий підрозділ покладається обов’язок не лише здійснювати контроль за правильністю оформлення первинних документів, а й за відповідність їх змісту чинному законодавству. Облікові працівники відповідають за збереженість бухгалтерської документації на всіх етапах документообороту, за своєчасність представлення бухгалтерської звітності відповідним користувачам.

Вказівки та розпорядження головного бухгалтера в межах його компетенції є обов’язковими для виконання всіма працівниками й структурними підрозділами підприємства. Неухильне виконання всіх вимог головного бухгалтера щодо дотримання правил ведення бухгалтерського обліку повинен забезпечити керівник підприємства.

Штатна чисельність працівників підприємства, в тому числі й бухгалтерської служби, затверджується відповідно до статуту власником підприємства або уповноваженим органом управління.

Обліковий підрозділ підприємства тісно пов’язаний з усіма іншими підрозділами підприємства, отримує від них необхідну для ведення бухгалтерського обліку та здійснення контролю документацію і надає їм економічну інформацію, здійснюючи безпосередній вплив на виконання плану постачання та збуту продукції, рентабельність і інші показники діяльності підприємства.

Права та обов’язки бухгалтера визначаються під дією наступних факторів:

 •  Практично кожен бухгалтер є найманим працівником, тобто знаходиться у трудових відносинах з роботодавцем. Таким чином, коло прав і обов’язків бухгалтера включає в себе трудові права та обов’язки;
 •  Бухгалтер є не лише працівником підприємства, а й посадовою особою. Така обставина перетворює бухгалтера в можливого суб’єкта юридичної відповідальності;
 •  Бухгалтер є посадовою особою зі специфічними функціями. Фактично він є консультантом з фінансових питань.

На підприємствах сучасний головний бухгалтер:

 •  організовує бухгалтерський облік на підприємствах, тобто визначає техніку та технологію БО, приймає участь у формуванні облікової політики;
  •  керує діяльністю бухгалтерської служби, розподіляє обов’язки між працівниками, контролює виконання покладених на них завдань.
  •  забезпечує контроль за відображенням на рахунках БО господарських операцій, наданням оперативної інформації, правильністю нарахування та своєчасним перерахуванням податків до Державного бюджету та інших платежів, складанням і поданням бухгалтерської звітності встановленим органам у відповідні терміни, дотриманням встановлених правил проведення інвентаризації;
  •  бере участь у роботі юридичної служби підприємства з питань оформлення матеріалів щодо відшкодування втрат від недостач і крадіжок майна;
  •  організовує підвищення кваліфікації керівників та фахівців бухгалтерської служби.

Керівник облікового підрозділу забезпечує збереженість бухгалтерських документів, оформлення і передачу їх у встановлений термін до архіву. З ним мають узгоджуватись призначення, звільнення і переміщення матеріально-відповідальних осіб. На малих підприємствах головний бухгалтер може виконувати роль касира.

Головний бухгалтер підприємства є посадовою особою. Відповідно до законодавства, посадові особи – це особи, які постійно або тимчасово здійснюють функції представників влади, а також обіймають постійно або тимчасово на підприємствах незалежно від форми власності посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських обов’язків, або виконують такі обов’язки за спеціальним повноваженням.

Головний бухгалтер може наділятися організаційно-розпорядчими обов’язками, оскільки він здійснює керівництво бухгалтерською службою підприємства.

Адміністративно-господарські обов’язки головного бухгалтера пов’язані із забезпеченням контролю за операціями, пов’язаними з рухом майна підприємства.

Роль бухгалтера в укладанні договору з аудиторською фірмою. Важливе значення має думка головного бухгалтера при виборі аудиторської фірми, укладанні договору на проведення аудиту, оскільки відповідно до договору на проведення аудиту перевіряється передусім діяльність бухгалтерської служби, яку він очолює. На великих підприємствах вибір аудиторської фірми може проводитися шляхом проведення тендеру на здійснення аудиту. Його проведення неможливе без участі головного бухгалтера, який повинен контролювати такі питання:

 •  вивчення ринку аудиторських послуг і підбір аудиторських фірм, які доцільно запросити для участі в тендері;
  •  визначення проблемних питань, які повинні бути розглянуті та вирішені в ході проведення аудиту;
  •  визначення термінів проведення перевірки, у тому числі за конкретними етапами виконання робіт;
  •  підготовка та розсилка тендерного запрошення обраним аудиторським фірмам, а також інформації про підприємство-замовника аудиту.


 1.  Види та типи бухгалтерської служби

Організація роботи бухгалтерської служби визначає побудову облікового підрозділу підприємства, його місце в системі управління та взаємодію з іншими підрозділами підприємства.

Організаційна структура бухгалтерської служби – це форма поділу праці, яка передбачає розподіл облікових робіт між виконавцями для досягнення поставлених завдань. Вона залежить від багатьох факторів, серед яких: вид діяльності підприємства, виробнича структура підприємства, умови організації і технології виробництва, кількість філій, підрозділів, обсяг і рівень автоматизації облікових робіт, чисельність персоналу.

Для розробки найбільш ефективної структури бухгалтерської служби слід дотримуватись вимог:

 •  відсутність дублювання функцій окремими відділами;
 •  забезпечення зв’язку між бухгалтерською службою та іншими структурними підрозділами підприємства, а також із зовнішніми контрагентами;
 •  оперативність керівництва та швидкість виконання поставлених завдань;
 •  уникнення розпилювання сил кваліфікованих бухгалтерів на виконання простих операцій;
 •  доведення кількості операцій щодо виконання поставлених завдань до необхідного мінімуму;
 •  встановлення необхідної чисельності бухгалтерського персоналу.

Значні обсяги робіт бухгалтерської служби на підприємствах різних за масштабами та характером господарської діяльності призводить до відмінностей в структурі облікового підрозділу.

На великих і середніх підприємствах організаційна побудова апарату облікової служби може бути централізованої або децентралізованої форми.

За централізованої форми весь апарат облікової служби як методично, так і адміністративно підпорядкований одному керівнику – головному бухгалтеру. Обліковий персонал центральної бухгалтерської служби здійснює ведення всього аналітичного і синтетичного обліку на основі первинних і зведених документів, що надходять з окремих підрозділів підприємства. У підрозділах здійснюється лише первинна реєстрація господарських операцій.

Централізована структура бухгалтерської служби

За децентралізованої форми організаційної побудови частина апарату з методичних питань підпорядкована одній особі – головному бухгалтеру, а з адміністративних – господарському керівникові (начальнику цеху, виробництва і т. ін.). Бухгалтерська служба зосереджена в окремих виробничих підрозділах підприємства, де ведеться синтетичний і аналітичний облік , складається звітність цехів, філій, інших структурних підрозділів. Головний бухгалтер здійснює зведення звітності підрозділів підприємства, складає зведену звітність, а також здійснює контроль за веденням бухгалтерського обліку в окремих підрозділах підприємства.

Децентралізована структура бухгалтерської служби

Залежно від підпорядкованості бухгалтерів та отримання розпоряджень від головного бухгалтера розрізняють 3 типи організаційної структури бухгалтерської служби: лінійна, лінійно-штабна, комбінована.

Типи організаційної структури бухгалтерської служби

лінійна

безпосереднє підпорядкування облікових працівників головному бухгалтеру

лінійно-штабна

розпорядження головного бухгалтера передаються працівникам підрозділів бухгалтерської служби через їх керівників

комбінована

делегування деяких прав головного бухгалтера керівникам секторів, відділів

Лінійна структура передбачає безпосереднє підпорядкування всіх виконавців керівникові – головному бухгалтеру. Така організаційна побудова характерна для невеликих підприємств, де чисельність працівників обліку не перевищує 10-12 осіб.

Лінійна організація бухгалтерської служби

За лінійно-штабної структури створюються проміжні ланки – сектори (підрозділи), які можуть об’єднувати декілька груп. Розпорядження головного бухгалтера передаються не безпосередньо виконавцю, а через відповідного керівника, який очолює підрозділ бухгалтерської служби (старші групи). Лінійно-штабна структура застосовується переважно на середніх і великих підприємствах.

 

Лінійно-штабна організація бухгалтерської служби

Організація бухгалтерської служби за комбінованим типом передбачає розподіл функцій управління, виділення спеціальних структурних підрозділів, які виконують комплекс облікових операцій. Частина прав головного бухгалтера делегується керівникам спеціалізованих підрозділів, які самостійно надають розпорядження у межах своєї компетенції. Проте розпорядження з окремих питань, які є найважливішими для підприємства, головний бухгалтер надає самостійно. Комбінований тип застосовується на великих підприємствах (об’єднаннях).

 Функціональна організація бухгалтерської служби

Структура бухгалтерської служби залежить і від організації праці в даному підрозділі.

Розподіл праці між працівниками бухгалтерської служби може бути 3 видів:

 1.  функціональний – за технічною однорідністю виконаних робіт;
 2.  операційний – за ділянками облікової роботи4
 3.  змішаний – поєднання функціонального та операційного видів.

Функціональний розподіл праці передбачає, що структурні підрозділи бухгалтерської служби створюються за функціями персоналу в процесі обробки даних і формування звітності. Такий розподіл застосовується при централізованій побудові облікового апарату і передбачає виконання кожним працівником технічно однорідних робіт. Як правило, за цією ознакою будується робота бухгалтерського апарату центральної бухгалтерії.

Операційний розподіл праці – побудова бухгалтерської служби відповідно до структури підприємства, тобто за ділянками облікової роботи. В цьому випадку вся обробка операцій даної групи виконується одним працівником або частиною облікового апарату.

Вибір тієї чи іншої ознаки розподілу облікової праці визначається обсягом облікових робіт. Так, великий обсяг облікових функцій на окремій ділянці зумовлює необхідність застосування функціонального розподілу праці, а незначний обсяг – операційного.

Функціональний розподіл праці передбачає подрібнення облікового процесу, що дозволяє звузити сферу діяльності виконавців і розподіляти відповідальність за достовірність даних між багатьма виконавцями, а при операційному – необхідна висока кваліфікація бухгалтерів. Тому розподіл праці між працівниками бухгалтерської служби за однією ознакою у чистому вигляді майже не зустрічається.

Організація бухгалтерської служби за функціями персоналу в процесі ведення бухгалтерського обліку

Організація бухгалтерської служби за ділянками облікової роботи

Змішаний розподіл праці поєднує використання функціонального та операційного розподілу. Необхідність у такому розподілі виникає у випадку неможливості забезпечити повне навантаження працівників при застосуванні лише функціонального чи операційного розподілу. Використання змішаного розподілу праці забезпечує розподіл операційного комплексу робіт, який виконує група працівників, на окремі види технічних робіт, які виконуються окремими працівниками.

Переваги та недоліки підходів до розподілу праці бухгалтерської служби

Переваги

Недоліки

Функціональний розподіл

1. Скорочує витрати робочого часу на перехід від виконання одних робіт до інших

1. Не дозволяє оперативно вивчити за даними обліку роботу окремих ділянок господарства

2. Дозволяє раціонально використовувати засоби автоматизації, сприяє посиленню контролю за діяльністю облікового персоналу

2. Вимагає повного завантаження працівника одним видом робіт

Операційний розподіл

1. Наближення облікового персоналу до об’єктів обліку, що дозволяє працівникам бухгалтерської служби краще зрозуміти сутність операцій, які обліковуються

1. Зростає потреба у висококваліфікованих працівниках, причому задіювати їх доводиться частіше на суто технічних роботах

2. Виникають труднощі із застосуванням засобів автоматизації

2. Працівники несуть персональну відповідальність за виконання всього циклу облікових робіт

3. Скорочуються можливості спеціалізації облікових працівників із виконання окремих видів робіт

Використання змішаного розподілу праці для облікових працівників дозволяє зменшити недоліки як операційного, так і функціонального розподілу праці. Саме цим обумовлено розповсюдження змішаного розподілу праці.

В бухгалтерії підприємства, як правило, є декілька підрозділів, які відповідають за різні етапи обробки бухгалтерської інформації:

 •  розрахункова група, працівники якої ведуть облік розрахунків з оплати праці та за відрахуваннями на соціальні заходи, здійснюють контроль за використанням фонду оплати праці;
 •  матеріальна група, працівники якої ведуть облік придбання виробничих запасів, розрахунків із постачальниками, надходжень і витрат виробничих запасів у розрізі місць їх зберігання, використання тощо (в невеликих підприємствах у матеріальній групі ведеться облік основних засобів, МШП і готової продукції, у великих – для обробки даних цієї ділянки обліку створюються окремі групи);
 •  виробничо-калькуляційна група, працівники якої ведуть облік витрат на всі види продукції (робіт, послуг), калькулюють фактичну собівартість продукції (робіт, послуг), яку випускають, складають звітність; визначають склад витрат на незавершене виробництво;
 •  фінансова група (виділяється на великих підприємствах), працівники якої ведуть облік грошових коштів і розрахунків з дебіторами та кредиторами, юридичними та фізичними особами;
 •  працівники загальної групи здійснюють реєстрацію всіх інших операцій підприємства, зводять дані поточного обліку, складають Головну книгу, бухгалтерську звітність.

 1.  


 1.  Кваліфікаційні та етичні вимоги до облікових працівників

Сучасні умови господарювання висувають високі вимоги до рівня професійних знань і вмінь бухгалтера.

Бухгалтери повинні вміти:

 •  організовувати документооборот;
 •  користуватися машинними носіями економічної інформації;
 •  самостійно або в групі спеціалістів розробляти інструктивні положення з обліку основних засобів, матеріалів, заробітної плати тощо;
 •  розробляти проекти удосконалення бухгалтерського обліку та контролю за окремими ділянками роботи;
 •  формувати облікові регістри;
 •  проводити аналіз фінансово-господарської діяльності та ревізію.

Висококваліфіковані бухгалтери повинні знати:

 •  нормативні документи з бухгалтерського обліку, планування, бухгалтерську документацію;
 •  методику та техніку бухгалтерського обліку;
 •  бухгалтерську звітність;
 •  методику та способи аналізу кількісних і якісних показників діяльності підприємства;
 •  економіку та організацію виробництва й праці;
 •  основи трудового, господарського, фінансового законодавства;
 •  правила експлуатації обчислювальної техніки.

Ці аспекти є основними при визначенні рівня професійності бухгалтера. Також критеріями професійного рівня бухгалтера можуть бути: отримана освіта; стаж роботи за спеціальністю; професійні знання і готовність до сприйняття нових знань; здатність до аналітичної роботи; вміння працювати на комп’ютері та інші критерії.

Бухгалтер-професіонал має справу не лише з веденням бухгалтерських записів. Він повинен використовувати свій досвід для надання допомоги власнику та керівнику підприємства у виборі оптимального управлінського рішення; бути достатньо комунікабельною людиною і, як будь-який керівник, - гарним психологом; вміти відстоювати свою позицію у відносинах з податковими органами; володіти навиками роботи з комп’ютерними програмами.

Щоб виправдати очікування керівництва підприємства, бухгалтер повинен ставити перед собою 4 основні завдання:

 1.  забезпечувати потреби суспільства у повноцінній і достовірній інформації;
 2.  підвищувати свій рівень професіоналізму з тим, щоб клієнти та інші зацікавлені сторони були впевнені, що вони мають справу з висококваліфікованими спеціалістами в своїй сфері;
 3.  постійно забезпечувати високу якість послуг;
 4.  завойовувати довіру клієнтів для того, щоб останні були впевнені: етика професійного бухгалтера не дозволить здійснювати негідні вчинки.

Особи, які не мають професійної освіти або стажу роботи, що встановлені кваліфікаційними вимогами, але мають достатній практичний досвід і якісно та в повному обсязі виконують доручені роботи, у виняткових випадках можуть бути зараховані (призначені) на відповідні роботи (посади).

Кваліфікаційні вимоги до облікових працівників

Посада

Кваліфікаційні вимоги

1. Головний бухгалтер, начальник (завідувач) відділу (управління) бухгалтерського обліку

 •  повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст);
 •  післядипломна освіта в галузі управління;
 •  стаж бухгалтерської роботи за професіями керівників нижчого рівня: для магістра – не менше 2 років, спеціаліста – не менше 3 років

2. Завідувач сектора (бюро) у відділі (управлінні) бухгалтерського обліку

 •  повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст);
 •  стаж бухгалтерської роботи для магістра – не менше 2 років, для спеціаліста – не менше 3 років

3. Провідний бухгалтер (з дипломом спеціаліста)

 •  повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації;
 •  стаж роботи за професією бухгалтера І категорії не менш як 2 роки

4. Бухгалтер І категорії (з дипломом спеціаліста)

 •  повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації;
 •  для магістра – без вимог до стажу роботи, для спеціаліста – стаж роботи за професією бухгалтера ІІ категорії не менш як 2 роки, для бакалавра – не менш як 3 роки

5. Бухгалтер ІІ категорії (з дипломом спеціаліста)

 •  повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації;
 •  для спеціаліста – без вимог до стажу роботи, для бакалавра – стаж роботи за професією бухгалтера не менше як 2 років

6. Бухгалтер з дипломом спеціаліста

- повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр), без вимог до стажу роботи

7. Бухгалтер І категорії

 •  базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації;
 •  стаж роботи за професією бухгалтера ІІ категорії не менш як 1 рік

8. Бухгалтер ІІ категорії

 •  базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації;
 •  стаж роботи за професією бухгалтера не менш як 1 рік

9. Бухгалтер

 •  базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи;

або

 •  повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта і стаж роботи за професіями технічного службовця в галузях фінансової діяльності, роботи з базами даних, статистики, бухгалтерського обліку не менш як 1 рік

10. Старший касир

 •  базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи;

або

повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією касира не менш як 1 рік

11. Касир

 •  повна загальна середня освіта;
 •  професійно-технічна освіта або професійне навчання на виробництві без вимог до стажу роботи

12. Рахівник

 •  повна загальна середня освіта;

професійно-технічна освіта або професійне навчання на виробництві без вимог до стажу роботи

Присвоєння і підвищення кваліфікаційних розрядів (категорій) працівникам здійснюють комісії з проведення кваліфікаційної атестації. У випадку виявлення невідповідності працівника посаді, яку він обіймає, або роботі, яку виконує, внаслідок недостатньої кваліфікації роботодавець може розірвати з працівником трудовий договір.

Етичні норми до облікових працівників в Україні на даному етапі в письмовій формі не закріплені законодавчо. Вони ґрунтуються на традиціях і звичаях вітчизняної практики бухгалтерського обліку.

На міжнародному рівні професійна діяльність бухгалтерів регулюється Кодексом етики бухгалтерів, розробленим Міжнародною федерацією бухгалтерів (IFAC). Кодекс етики бухгалтерів визнає, що призначення бухгалтерської професії полягає у виконанні роботи відповідно до стандартів професіоналізму, які передбачають дотримання 4 основних вимог: достовірності, професіоналізму, якості послуг, довіра.

Існує ряд вимог до бухгалтера незалежно від того, в якій країні він працює, зокрема:

 •  професійна компетентність (підтримувати відповідний рівень професійних знань і навиків, надавати професійні послуги з належною ретельністю, компетентністю, старанністю);
 •  порядність (добросовісне та чесне виконання своїх професійних обов’язків);
 •  об’єктивність (бути справедливим і уникати упередженості в будь-яких ситуаціях);
 •  конфіденційність (не використовувати та не розголошувати конфіденційну інформацію без відповідних належних повноважень);
 •  професійна поведінка (діяти таким чином, щоб це не завдавало шкоди репутації професії);
 •  технічні стандарти (надавати послуги відповідно до технічних і професійних стандартів, які використовуються).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

76790. Мышцы и фасции предплечья 184.67 KB
  Плечелучевая мышца с началом от латерального надмыщелкового гребня плеча и латеральной межмышечной перегородки и с прикреплением длинного плоского сухожилия на латеральной поверхности дистального конца лучевой кости. Кровоснабжается лучевой артерией и ее возвратной ветвью коллатеральной лучевой артерией иннервируется лучевым нервом. Круглый пронатор с началом от медиального надмыщелка и медиальной межмышечной перегородки плеча фасции предплечья и от венечного отростка локтевой кости – с прикреплением к середине диафиза лучевой кости....
76791. Мышцы кисти 183.03 KB
  В запястье под кожей располагаются две мощные связки спереди – удерживатель сгибателей а сзади удерживатель разгибателей которые браслетом охватывают кости и сухожилия. Сухожилия сгибателей предплечья и кисти проходят в области запястья под удерживателем который вместе с костями и бороздой запястья формирует карпальный канал. В запястном канале образуется общее синовиальное влагалище вмещающее восемь сухожилий поверхностного и глубокого сгибателей пальцев и одно сухожилие локтевого сгибателя запястья. Такое же длинное синовиальное...
76792. Подмышечная ямка 184.1 KB
  Подкрыльцовая впадина подмышечная ямка – пространство между боковым отделом грудной клетки и плечом. Стенки впадины Передняя стенка образована подключичной большой и малой грудной мышцами покрытыми грудиноключичной фасцией. Верхний ключичногрудной находится между ключицей и верхним краем малой грудной мышцы. Средний грудной соответствует малой грудной мышце с началом от IIIY ребер и прикреплением к клювовидному отростку лопатки.
76793. Венозные сплетения и анастомозы 179.96 KB
  Во многих органах возникают органные венозные сплетения: глоточное щитовидное мочепузырное прямокишечное и другие Три крупных вены: верхняя нижняя полые и воротная образуют каждая свою венозную систему. Венозные соединения между ветвями одной вены то есть пределах одной системы считаются внутрисистемными. Кавакавальные анастомозы в передней брюшной стенке образуются притоками верхней полой вены: верхней надчревной грудонадчревной венами и притоками нижней полой вены: надчревной нижней и надчревной поверхностной. В задней стенке груди...
76794. Плацентарное кровообращение 180.17 KB
  umbiliclis достигает ворот печени и делится на портальную ветвь впадающую в воротную вену и более крупный венозный проток – ductus venosus вливающийся в печеночную или нижнюю полую вену. Поэтому малая часть крови проходит через всю систему воротной вены печени как плодного органа кроветворения и вливается в нижнюю полую через печеночные вены. Пупочная вена после перевязки зарастает в пупке и находится в круглой связке печени впадая в воротную вену что используется для введения через нее лекарственных и диагностических средств при...
76795. Сердце — развитие, строение, топография 182.81 KB
  После срастания перегородок образуется вторичное межпредсердное отверстие овальное так как прорывается краниальная часть перегородки. Левое отверстие и митральный двухстворчатый клапан лежат на уровне IIIго реберного хряща правое и трехстворчатый клапан над IVм хрящом у грудины. Аортальное отверстие и его полулунные клапаны находятся кзади от левого края грудины на уровне IIIго межреберья; отверстие легочного ствола с полулунными клапанами над IIIим правым реберным хрящом у правого края грудины. Правое предсердие атриум декстер...
76796. Строение миокарда 183.83 KB
  Проводящая система сердца. В предсердиях и желудочках образуется разное количество слоев с неодинаковым расположением и направлением мышечных волокон сократительных кардиомиоцитов которые начинаются от мягкого соединительнотканного скелета сердца. В сократительном миокарде желудочков различаются: общий поверхностный слой с косо ориентированными волокнами начинающимися от фиброзных колец и уходящими в верхушку сердца где они образуют завиток вортекс и плавно переходят во внутренний слой; средний слой из круговых волокон являющийся...
76797. Сосуды и нервы сердца 180.54 KB
  Они венцом окружают основание сердца отчего нередко называются венечными. Левая венечная артерия проходит между началом легочного ствола и левым ушком и передней межжелудочковой ветвью спускается к верхушке сердца а огибающей ветвью по венечной борозде и задней поверхности. Наиболее выраженные и постоянные анастомозы находятся: в верхней части передней стенки правого желудочка; в передней стенке левого желудочка по левому краю; в верхушке сердца задней межжелудочковой борозде и межжелудочковой перегородке; в стенках предсердий.
76798. Сосуды большого круга 180.76 KB
  Аорта на всем протяжении делится на париетальные и висцеральные ветви и заканчивается бифуркацией на общие подвздошные артерии на уровне IVVго поясничных позвонков. Из ее париетальных и висцеральных ветвей возникают экстра и интраорганные артерии которые подходят к органам как правило с медиальной стороны используя кратчайшие пути. В части паренхиматозных органов: легких печени селезенке почке артерии разветвляются в соответствии с делением на доли сектора сегменты и более мелкие части вплоть до структурнофункциональных единиц ...